Celotni pogoji so na voljo na tej povezavi

Transcription

Celotni pogoji so na voljo na tej povezavi
Pravilainpogojisodelovanjavnagradnemrazpisu:»KrižankaSlovenskenovice25let«
I.Trajanjeinpoteknagradnekrižanke
»KrižankaSlovenskenovice25let«jenagradnakrižanka,kijorazpisuječasopisnahišaDelod.o.o.inse
objavivposebniedicijiPošteSlovenija,Povejnaprej,12.maja2016.
Vnagradnikrižankilahkosodelujejofizičneosebe,kivčasutrajanjanagradnegarazpisapošljejopravilno
izpolnjenogeslokrižanke,objavljenevedicijiPovejnaprej,nanaslovDelod.o.o.,Marketing,Dunajska5,
1509Ljubljana,spripisom»25let«,aliizpolnijospletnoprijavnicona
www.slovenskenovice.si/krizanka25.
Vserešitvespravilnoizpolnjenimgeslom,poslanenanaslovizdajateljaaliizpolnjenenaspletnistrani
www.slovenskenovice.si/krizanka25,dovključnoponedeljka,23.maja2016,sebodouvrstilev
nagradnožrebanje.
II.Definicijepojmov
OrganizatornagradnegarazpisasoSlovenskenovice,kijihizdajapodjetjeDelod.o.o.,Dunajskacesta5,
1509Ljubljana.
Pravilanagradnekrižanke(vnadaljevanjupravila)definirajopostopkeinpogoje,pokaterihudeleženec
sodelujevnagradnikrižanki»Delovanagradnakrižanka55let«.Veljavnapravilainpogojisodelovanjaso
objavljeninaspletnistraniwww.slovenskenovice.si/krizanka25terdostopninasedežupodjetjaDelo
d.o.o.,Dunajska5,1509Ljubljana,vmarketingu.
Udeleženecnagradnekrižanke»KrižankaSlovenskenovice25let«jelahkofizičnaoseba,kisestrinjas
temipravili.Vnagradnikrižankinesmejosodelovatiosebe,kisozaposlenepriorganizatorjunagradne
križanke.Enakoveljatudizanjihoveožjedružinskečlane.UdeleženecmorabitirezidentRepublike
Slovenije.
III.Sodelovanjevnagradnemrazpisu
1.Vnagradnemrazpisulahkosodelujejofizičneosebe,kivčasutrajanjanagradnekrižankepošljejona
naslovizdajateljaizpolnjenkuponspravilnoizpolnjenimgeslomkrižanke,objavljenevedicijiPovej
naprejzdne12.maja2016alivcelotiizpolnispletnoprijavniconawww.slovenskenovice.si/krizanka25.
2.Udeleženecvnagradnikrižankispravilnoizpolnjenokrižankoingeslomlahkoprejmeleenonagrado.
3.Vnagradnikrižankinesmejosodelovatiosebe,kisozaposlenepriorganizatorjunagradnegarazpisa.
Enakoveljatudizanjihoveožjedružinskečlane.UdeleženecmorabitirezidentRepublikeSlovenije.
IV.Postopekoddajepravilnerešitve
1.Udeleženeclahkomedtrajanjemnagradnekrižankepošljevcelotiizpolnjenkuponspravilno
izpolnjenimgeslom,objavljenimvedicijiPovejnaprej,popoštinanaslovDelodo.o.o.,Marketing,
Dunajska5,1509Ljubljana,spripisom:25let,alivcelotiizpolnispletnoprijavnicona
www.slovenskenovice.si/krizanka25.
Nepravilna,kopiranageslaaliovojnicebrezpripisaseizločijoiznagradnegažrebanja.
2.Pošiljateljmorapolegpravilnoizpolnjenegagesladopisatitudinaslednjepodatke:ime,priimek,
naslov,poštnaštevilka,kraj,številkatelefonaine-naslov,čegaima.
V.Nagradnožrebanje
1.Nagradnožrebanjenagradnekrižankebovčetrtek,26.maja2016vprostorihmarketingaDela.
2.Nagradnožrebanjepotekamedpravočasnoprispelimi,pravilnimirešitvaminagradnegarazpisa.
3.Vsakudeleženecjelahkoizžrebanleenkrat.Čejekdoizžrebandvakrat,semupoznejšanagradane
podeli,nagradnožrebanjetenagradepaseponovi.
4.Nagradnožrebanjepotekavnavzočnostitričlanskekomisije,kijoimenujeorganizatornagradne
križanke.Čemedkomisijonastanesporgledeposamezneodločitve,komisijaodločazvečino,pričemer
imavsakčlanenglas.
5.Zapisnikžrebanja,kigapripravikomisija,inseznamudeležencevsehranitavmarketinguDela.
6.Rezultatižrebanjabodoobjavljeninaspletnistraniwww.slovenskenovice.si/krizanka25,vpetek,27.
maja2016.Vsinagrajencibodoobveščenipopoštivrokudvehtednovpožrebanju.
7.Odločitevorganizatorjanagradnegarazpisaovsehvprašanjihvzveziznagradnimrazpisominpravili
nagradnegarazpisajedokončnainveljazavsesodelujoče.Pisniugovoriinpritožbenisomogoči.
VI.Nagradainnjenprevzem
1.Organizatorbopodelilnaslednjenagrade:
• 1x1.250evrov
• 5x250evrov
• 25x25evrov
Denarnidobitkivvišini1.250evrovin250evrovsovbrutovrednosti,karpomeni,dasenagrajencuod
vrednostidenarnegadobitkaodvede25%akontacijadohodnine.Nagrajenecmorapredizplačilom
denarnenagrade,organizatorjunagradneigreposredovatituditransakcijskiračun.
VII.Plačilodavkov
1.Davščineindrugajavnabremena,povezanazizročitvijonagrade,poravnaorganizator.Organizatorob
koncuvsakegadohodninskegaletaprejemnikatudiobvestiovišiniprejetenagradezanamen
dohodninskenapovedizapretekloleto.Morebitnadoplačiladohodninevskladuzletnodohodninsko
odločbogredovbremenagrajenca.
2.VsinagrajencibodopopoštipriporočenoprejeliobvestilooprejetinagraditerIzjavo,kijepotrebnaza
plačiloakontacijedohodnine(zadenarnenagradevvišini1.250EURin250EUR)terprevzemnagrade.
IzjavomorajonagrajencipodpisanovrnitinanaslovDelod.o.o.,ZoricaJeše,Dunajska5,1509Ljubljana.
Poplačiluakontacijedohodninezadenarnenagradevvišini1.250EURin250EURboDelod.o.o.
nagrajencaobvestiloonakazilunagradeinposlalopotrdilooplačiluakontacijedohodnine.
Izjavavsebujenaslednjepodatke:imeinpriimek,naslov,poštnoštevilkoinpošto,davčnoštevilkoter
številkobančnegaračuna.
3.Čeorganizatorv20dnehpooddajiobvestilaoprejetinagradi,neprejmepodpisaneinizpolnjene
izjavenagrajenca,šteje,dajenagrajenecodstopilodprevzemanagrade.Organizatorjevtemprimeru
prostvsehobveznosti,kijihimadonagrajencanapodlagitehpravilinnagradnegarazpisa(javneobljube
nagrade).Vtemprimerusenagradanepodeli.
4.Najpoznejevosmihdnehpoprejemuizpolnjeneizjaveboorganizatornagrajenceobvestilonakazilu
denarnenagradeinopripadajočemplačiluakontacijedohodnine(zadenarnenagradevvišini1.250EUR
in250EUR).
VIII.Zasebnostinvarstvopodatkov
1.Ssodelovanjemvnagradnemrazpisuudeleženecdovoliorganizatorju,dase,čejeizžreban,njegovi
podatki,tosoimeinpriimek,naslov,poštnaštevilkainpošta,objavijonaspletnistrani
www.slovenskenovice.si/krizanka25.Ssodelovanjemvnagradnemrazpisuseudeleženecstrinjaz
uporabonjegovihosebnihpodatkovvtrženjskenamene.
2.
Ssodelovanjemvnagradnemrazpisuudeleženecorganizatorjudovoli,dase,čejeizžreban,njegovi
podatki,tosoimeinpriimekinpošta,objavijonaspletnistraniwww.slovenskenovice.si/krizanka25.
Delod.o.o.boosebnepodatkevsehsodelujočihuporabljaloinshranjevalovskladuspredpisiovarstvu
osebnihpodatkov.SodelujočidovoljujejoDelod.o.o.,danjihoveposredovaneosebnepodatkeobdeluje
injihuporabljazastatističnoobdelavo,segmentacijokupcev,obveščanjekupcevomorebitnihnapakah
naizdelkih,pošiljanjeponudb,oglasnegagradiva,revij,vabilnadogodkeorganizatorjainpartnerskih
podjetijorganizatorjaterzatelefonsko,pisnoinelektronskoanketiranjeterzbiranjenaročiloziromada
posredovaneosebnepodatkeuporabizaneposrednotrženje.NavedeneosebnepodatkelahkoDelo
d.o.o.,hraniinobdelujedopisnegapreklicaprivolitveudeleženca.Napodlagi73.členaZakonaovarstvu
osebnihpodatkov(ZVOP-1)lahkoposameznikkadarkolizahtevapopravekaliizbrispodatkov,insicer
pisnonanaslov:Delod.o.o.,Dunajska5,Ljubljana.UdeležencupripadajovsepraviceskladnozZVOP-1in
Zakonomovarstvupotrošnikov(ZVPot).
IX.Pritožbe
1.Vsepritožbeinreklamacijerešujeorganizator.Vprimeruutemeljenihpritožbseorganizatorzavezuje,
dajihboodpravilvzakonskodoločenemrokuinotemobvestiludeleženca.
X.Spremembepravilinpogojev
1.Organizatorlahkospremenitapravila,četozahtevajotehničnialikomercialnivzrokialivzrokinastrani
javnosti.
2.Organizatorboovsehspremembahinnovostihnagradnegarazpisaobveščaludeležencezobjavamina
spletnistraniwww.slovenskenovice.si/krizanka25.
Ljubljana,12.maj2016