Program ( PDF)

Comments

Transcription

Program ( PDF)
vabi na seminar
NOV ZAKON O JAVNEM
NAROČANJU (ZJN-3)
• pregled bistvenih novosti
• pomen za prakso
• pričakovane spremembe prakse Državne revizijske komisije
Torek, 24. maj 2016
s pričetkom ob 09.00 uri
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Predavatelji:
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za javno naročanje
Borut Smrdel, Državna revizijska komisija
Njives Prelog, Računsko sodišče Republike Slovenije
Uroš Hočevar, Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.
NOV ZAKON O JAVNEM
NAROČANJU (ZJN-3)
Vsebina seminarja
V aprilu 2016 je pričel veljati novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Stara
dvojna ureditev zakonodaje (poseben zakon na klasičnem in poseben na
infrastrukturnem področju) se po novem združuje v en zakon, spremembe
pa se odražajo tako v postopkih, pogojih za priznanje sposobnosti,
merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika, drugačni ureditvi plačil
podizvajalcem, pa tudi drugih določbah. Slušatelji bodo imeli priložnost
seznaniti se z vsebino ZJN-3, s strani vrhunskih strokovnjakov s področja
javnega naročanja pa jim bo predstavljeno tudi, kaj navedene novosti
prinašajo v praksi, ter na kakšne težave bi lahko zaradi sprememb naleteli
pri izvajanju postopkov.
Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen vsem, ki se aktivno ukvarjajo z javnimi naročili
in morajo biti seznanjeni z aktualnimi novostmi na področju javnega
naročanja. Slušatelji, ki se ukvarjajo z javnimi naročili pri naročnikih bodo
tako spoznali aktualne novosti in spremembe na področju postopkov
oddaje javnih naročil, ponudniki pa se bodo seznanili z novostmi na
področju pravic, ki jih imajo v postopkih javnih naročil, ter posebnosti
na področju oddaj ponudb, sprememb pogodb ter neposrednih plačil
podizvajalcem. Odvetniki in drugi svetovalci, ki se ukvarjajo s področjem
priprave revizijskih zahtevkov, pa se bodo lahko seznanili s pričakovano
spremembo prakse na področju revizije postopkov javnega naročanja,
v luči novega ZJN-3.
Torek, 24. maj 2016,
s pričetkom ob 9. uri
Program
09.00 – 10.30 ga. mag. Urška Skok Klima
• razlogi za novo ureditev; en novi zakon za klasično in infrastrukturno
področje,
• načela javnega naročanja,
• zavezanci (naročniki),
• mejne vrednosti za objave, izjeme in posebni postopki nabav
(subvencionirana in sofinancirana naročila, izjema na področju obrambe
in varnosti, …),
• skupna javna naročila, naročniki iz več držav,
• novi postopki: partnerstvo za inovacije, konkurenčni postopek s
pogajanji in druge posebnosti,
• izvajanje javnega naročanja s podizvajalci.
11.00 – 11.30
ODMOR
10.30 – 11.00
g. Borut Smrdel
12.15 – 12.30
ODMOR
11.30 – 12.15
g. Uroš Hočevar
12.30 – 13.15
ga. Njives Prelog
Na seminarju so
mogoča vprašanja
udeležencev in
razprava.
• ekonomsko najugodnejša ponudba, oblikovanje merila v praksi,
• aktualna praksa Državne revizijske komisije (odprava formalnih
pomanjkljivosti, spremembe meril, predmeta naročila, ipd.),
• pričakovane spremembe prakse Državne revizijske komisije zaradi
spremenjenih določil zakonodaje,
• pričakovane spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.
• odprava seznama A in B ter naročanje socialnih in drugih posebnih
storitev,
• razlogi za izključitev ponudnika in ESPD,
• odprava vročanja odločitev o oddaji naročila po ZUP,
• vpogledi v ponudbe,
• odprta vprašanja socialne klavzule.
• sodelovanje med naročniki, vertikalna in horizontalna in-house naročila,
• spremembe pogodbe o javnem naročilu med njenim izvajanjem,
• prehodne in končne določbe ZJN-3 (obstoječi postopki, sklenjeni okvirni
sporazumi ipd.),
• ureditev prekrškov in kazenske določbe, t.im. črna lista Ministrstva za
finance, stara in nova zakonodaja v zvezi z izločitvijo teh ponudnikov.
NOV ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3)
Torek, 24. maj 2016
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko
pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo
izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave
zaračunamo 50% celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 160 EUR in DDV po stopnji 22 %.
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev možen popust.
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem posvetu in postrežbo v času posveta.
Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.
•
•
•
•
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 13.15 ure
INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350, 1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60, 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
E: [email protected] | http://www.nebra.si/
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 160 EUR in DDV po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijavnica na seminar NOV ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3),
24. maj 2016
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek
e-mail
ime in priimek
e-mail
ime in priimek
e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da
ID za DDV plačnika:
TRR za e račun:
Telefon:
Faks:
ne
E-mail plačnika:
Datum:
Žig:
Podpis odgovorne osebe: