Novosti insolvenčnih postopkov - predstavitev Novele

Comments

Transcription

Novosti insolvenčnih postopkov - predstavitev Novele
Novosti
insolvenčnih
postopkov –
predstavitev
Novele ZFPPIPP-C
četrtek, 21. oktober 2010
Austria Trend Hotel
Ljubljana
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 02232-0012131354
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
198 € in DDV po stopnji 20%.
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijava in odjava
Vabimo vas na seminar
Kotizacija in plačilo
Novosti insolvenčnih
postopkov - predstavitev
Novele ZFPPIPP-C
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 198 € in DDV
po stopnji 20%.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun
NEBRA d.o.o., št. 02232-0012131354 (pri NLB, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
-Finančno poslovanje gospodarskih
družb – obveznosti organov vodenja
in nadzora ter njihova odgovornost
-Insolvenčni postopki
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 15.00 ure
Prijavnica na seminar, 21. oktober 2010
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
četrtek, 21. oktober 2010,
s pričetkom ob 09.00 uri
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska cesta 154, Ljubljana
PLAČNIK
Ime plačnika
Predavatelja:
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da ne
◆ dr. Dušan JOVANOVIČ
ID za DDV plačnika:
Telefon: ◆ Dida VOLK
Faks:
E-mail plačnika: Datum: Ekonomsko poslovna fakulteta univerze v Mariboru
Žig: Podpis odgovorne osebe:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Vsebina
Po nepolnih dveh letih od uveljavitve Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP je pričela veljati že tretja novela zakona –
novela ZFPPIPP-C. Prvi dve noveli (ZFPPIPP-A in ZFPPIPP-B) sta
stopili v veljavo že v letu 2009, z njima pa so bile odpravljene
prve pomanjkljivosti in nedoslednosti ureditve ZFPPIPP.
Tokratne spremembe in dopolnitve, pa se zlasti nanašajo na
povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti in
z njimi povezanih izvršilnih postopkov, dolžnikom - podjetnikom v postopku osebnega stečaja je dana možnost opravljanja dejavnosti, precej spremenjena in dopolnjena pa tudi
ureditev upraviteljev in upniškega odbora.
Komu je seminar namenjen
Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z
ZFPPIPP in postopki zaradi insolventnosti, predvsem pa:
◆ upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti
◆ sodnikom in strokovnim sodelavcem, ki se pri svojem delu
srečujejo s postopki zaradi insolventnosti,
◆ upnikom, ki so v upniških odborih,
◆ članom organov vodenja ali nadzora (uprava, upravni odbor, nadzorni svet),
◆ svetovalcem gospodarskih družb,
◆ odvetnikom,
◆ delavcem v bankah,
◆ drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s postopku zaradi
insolventnosti.
Program seminarja:
Novosti insolvenčnih postopkov – predstavitev
Novele ZFPPIPP-C
četrtek, 21. oktober 2010
9.00 – 10.30 dr. Dušan JOVANOVIČ
FINANČNO POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUŽB –
obveznosti organov vodenja in nadzora, ter njihova
odgovornost
◆ Obveznosti organov vodenja in nadzora pri nastanku insolventnosti
◆ Obveznosti organov vodenja in nadzora pri rednem
poslovanju
◆ Odškodninska odgovornost članov organov vodenja
in nadzora pri rednem poslovanju
◆ Odškodninska odgovornost članov organov vodenja
in nadzora pri nastanku insolventnosti
◆ Novosti glede finančnega poslovanja
10.30 – 11.00 odmor
11.00 – 15.00 Dida VOLK
13.00 – 13.15 odmor
INSOLVENČNI POSTOPKI
◆ Skupne določbe postopkov zaradi insolventnosti
(krajevna pristojnost sodišča, postopek prijave terjatev, upniški odbor, upravitelji - zbornica upraviteljev in disciplinska odgovornost, nagrada upravitelja,
elektronsko poslovanje, objave sklepov na spletnih
straneh AJPES-a…)
◆ Spremenjena pravila glede vpliva začetka postopka
zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe
ali zavarovanja (nastanek ločitvene pravice, prodaja
premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica,
nadaljevanje izvršilnega postopka…)
◆ Spremembe pri postopku prisilne poravnave (poročilo
o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, omejitev dolžnikovih poslov, posebna pravila za izravnavo
kvalificiranih finančnih pogodb, posebna pravila o
povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki…)
◆ Stečajni postopki – skupna pravila (prepoved pobota
terjatev, pridobljenih s cesijo, odstop od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe ali zavarovanja, ki se
prekine z začetkom stečajnega postopka, računovodski
izkazi do začetka stečajnega postopka in otvoritvena bilanca…)
◆ Stečajni postopki – nad pravno osebo in postopek osebnega stečaja (spremembe pri prodaji določenega premoženja, stroški stečajnega postopka, pozneje najde
no premoženje, posebna pravila, ki poštenemu
podjetniku ali zasebniku, nad katerim je začet postopek osebnega stečaja, omogočajo nov zagon – poslovanje, postopek odpusta obveznosti…)
◆ Izbris iz sodnega registra brez likvidacije (prekluzivni
rok za uveljavitev zahtevkov zoper družbenike,
premoženje izbrisane pravne osebe, najdeno v izvršilnem postopku…)
◆ Prehodne določbe (odložena uporaba posameznih
sprememb in dopolnitev…).