AKTUALNA VPRAŠANJA OSEBNEGA STEČAJA

Transcription

AKTUALNA VPRAŠANJA OSEBNEGA STEČAJA
Vabi na seminar
AKTUALNA VPRAŠANJA
OSEBNEGA STEČAJA
Sreda, 14. januar 2015,
s pričetkom ob 09.00 uri
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Predavateljice:
◆ Mateja LEVSTEK
višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani
◆ Mojca BREZNIK
odvetnica in stečajna upraviteljica
◆ Dida VOLK
sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
Aktualna vprašanja
osebnega stečaja
Predstavitev seminarja
Ob uveljavitvi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je postopek osebnega
stečaja pomenil novost, nov postopek zaradi insolventnosti, ki se uporablja od 1. oktobra 2008. V tem času se je izoblikovala že številna (sodna) praksa, mnogo vprašanj pa odpira številne dileme in težave v sodni
praksi. Zaradi zadnjih sprememb v Noveli ZFPPIPP-F je bilo v nepolnem
letu začetih več kot 3.000 postopkov osebnega stečaja.
Postopek osebnega stečaja se vodi, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do stečajnega
dolžnika hkrati in v enakih deležih. Terjatve upnikov v delu, v katerem
te niso plačane iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo
in jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka, razen, če je izdan sklep o odpustu dolga, ki se
izkaže za ključen element pri vodenju osebnega stečaja. Z dolžnikovega vidika je edini pravi smisel osebnega stečaja odpust obveznosti. S
sklepom o odpustu obveznosti se dolžniku odpustijo (skoraj vse) obveznosti, nastale do začetka stečajnega postopka in se mu omogoči nov,
neobremenjen začetek.
Glede na to, da je (tudi) postopek osebnega stečaja namenjen upnikom
in njihovim terjatvam, bo prikazan položaj upnikov, ki so že začeli postopke izvršbe ali zavarovanja oziroma svoje terjatve uveljavljajo v pravdi. Poseben položaj imajo upniki s prednostnimi terjatvami in ločitveni
ter izločitveni upniki. Posebej aktualno je vprašanje stroškov v postopku
osebnega stečaja in njihove izterjave. Tudi upniki (sami ali preko upravitelja) lahko izpodbijajo dolžnikova pravna dejanja, vendar ti postopki
niso prav pogosti. Zato bodo prikazane možnosti za upnike, ter prednosti izpodbijanja v stečaju.
Komu je seminar namenjen?
Vsem finančnim in pravnim osebam, še zlasti:
• sodnikom
• odvetnikom
• upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti
• strokovnim sodelavcem na sodiščih
• pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom
• upnikom
Aktualna vprašanja osebnega stečaja
Program: sreda, 14. januar 2015
Trajanje: od 9.00 do 14.15 ure
9.00 - 10.30
Mateja LEVSTEK - višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani
POSTOPEK OSEBNEGA STEČAJA – TEŽAVE Z VIDIKA SODNE PRAKSE
- stranke v postopku osebnega stečaja
- stečajna masa
- ugovor proti odpustu obveznosti.
10.30 - 11.00 ODMOR
11.00 - 12.30
Mojca BREZNIK - odvetnica in stečajna upraviteljica
VLOGA UPRAVITELJA V POSTOPKIH OSEBNEGA STEČAJA
- vloga upravitelja v postopku osebnega stečaja (ugotovitev stanja dolžnikovega
premoženja , uradne poizvedbe, ki jih opravi upravitelj)
- terjatve upnikov in izrekanje upravitelja o prijavljenih terjatvah, poplačilo (prednostnih)
upnikov
- postopek odpusta obveznosti in vloga upravitelja med preizkusno dobo
- terjatve, na katere odpust obveznosti ne učinkuje in dolžniku niso odpuščene
12.30 - 12.45 ODMOR
12.45 - 14.15 Dida VOLK - sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
POLOŽAJ UPNIKOV V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA
- vpliv postopka osebnega stečaja na postopke izvršbe in zavarovanja ter na pravdne
postopke
- posebna pravila o stroških v postopku osebnega stečaja in izterjava teh stroškov
- upniki s privilegiranimi terjatvami, ločitveni in izločitveni upniki
- posebnosti glede izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj in kdaj jih izpodbijati
Aktualna vprašanja
osebnega stečaja
sreda, 14. januar 2015
City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana
Informacije:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
p.p. 4350, 1001 Ljubljana
tel.: 01/300 00 60, 300 00 61
faks: 01/300 00 65
GSM: 031/662 193
e-maila: [email protected]
http:/www.nebra.si/
Transakcijski račun št. 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša
140 € in DDV po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Pridržujemo si pravico do
spremembe lokacije.
Prijava in odjava
◆ Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili
predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
◆ Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo.
V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne
kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije
ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
Kotizacija in plačilo
◆ Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 140 € in DDV po
stopnji 22 %.
◆ Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
◆ Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
postrežbo v času seminarja.
◆ Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA
d.o.o., št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
◆ Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 09.00 do 14.15 ure
Prijavnica na seminar, sreda, 14. januar 2015
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
ime in priimek e-mail
PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)
da ne
ID za DDV plačnika:
Telefon: Faks:
E-mail plačnika: Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: