Sjå datoar og opplegg - Høgskulen i Sogn og Fjordane

Comments

Transcription

Sjå datoar og opplegg - Høgskulen i Sogn og Fjordane
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
Lærebok: Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje: Sinus Forkurs Grunnbok 2009
Ingeniørutdanning - Maritim høgskoleutdanning, Cappelen Damm forlag. ISBN: 9788202294120.
Oppgåvesamling: Same forfattarar/forlag: «COSINUS matematikk. FORKURS», utgåve 2009
NB! Utgåve år 2009 av lærebok/oppgåvesamling
Kalkulator: CASIO fx-9860GII eller tilsvarande kalkulator med grafisk vindauge vil ein ha bruk for i
løpet av første veka, tidlegare modellar kan brukast. Gyldendals formelsamling i matematikk.
VEKE
Førelesar: Oddny Indrehus
26
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
27.06
ØKT 1
ØKT 2
Tysdag
28.06
Onsdag
29.06
Torsdag
30.06
Fredag
01.07
Info frå administrasjonen 1. time
Presentasjon av opplegget 2. time
1.1 Tal (naturlege tal, heile tal, brøkar)
1.2 Reknerekkjefølgje 1.4 - 1.5 Brøk
KOMMENTAR
Alle må ha 2. utg. 2009 av
lærebok og oppg. samling
ØKT 3
1.5 Potensar
1.6 Reknereglar for potensar
kl.14:15
Fotografering til studentkort
ØKT 1
1.7 Tal på standardform
1.8 - 1.9 Kvadratrøter og potensar
ØKT 2
2.1 Bokstavrekning og parentesar
2.2 Kvadratsetningane
ØKT 3
GRUPPEØVING
Kap. 1
ØKT 1
2.3 Faktorisering
2.4 Forkorting av rasjonale uttrykk
Kap. 2.5 og 2.6 er ikkje
pensum ved prøver
ØKT 2
3.1 Likningar
3.2 Formlar
ØKT 3
3.3 Ulikskapar
3.5 Rette linjer
ØKT 1
3.6 Å finne likninga for ei rett linje
3.7 Grafisk avlesing
ØKT 2
3.8 Grafisk løysing av likningssett
3.9 Innsettingsmetoden
kl.12.30
ØKT 3
Val av kontaktpersonar.
GRUPPEØVING
kl.14.15
Evalueringsmøte fagutval
ØKT 1
1.1 Tal (intervall, delmengder av R)
4.1 - 4.2 Funksjonar
ØKT 2
4.3 Andregradslikningar med to ledd
4.4 Andregradsformelen
ØKT 3
4.5 Nokre spesielle likningar
4.6 Ikkjelineære likningssett
Brukar-id/passord
datanettverk
Kap. 3.4 er ikkje pensum
ved prøver
Side 1 av 6
Kap. 2
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
VEKE
Førelesar: Oddny Indrehus
27
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
04.07
Tysdag
05.07
Onsdag
06.07
Torsdag
07.07
Fredag
08.07
KOMMENTAR
ØKT 1
4.7 Nullpunkt og faktorisering
4.8 Andregradsulikskapar
ØKT 2
5.1 Polynomdivisjon
5.2 Resten ved polynomdivisjon
kl.12.30
Skriftleg individuell evaluering
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
5.3 Faktorisering av polynom
5.4 Likningar og ulikskapar av høgre grad
ØKT 2
5.5 Forkorting av rasjonale uttrykk
5.7 Rasjonale ulikskapar
Kap. 5.6 er ikkje pensum
ved prøver
ØKT 3
GRUPPEØVING
Kap. 4
ØKT 1
5.8 Irrasjonale likningar
ØKT 2
6.1 Sinus til en vinkel
6.2 Meir om sinus
6.3 Cosinus til ein vinkel
6.4 Tangens til ein vinkel
ØKT 3
6.5 Prisme og sylindrar
6.6 Pyramidar, kjegler og kuler
ØKT 1
6.8 Absolutt vinkelmål
6.9 Bogelengder og sirkelsektorar
ØKT 2
7.1 Utvida vinkelomgrep
7.2 Eksakte trigonometriske verdiar
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
7.3 Trigonometriske likningar
ØKT 2
7.4 Arealsetninga
7.5 Sinussetninga
ØKT 3
GRUPPEØVING
Kap. 3
Kap. 6.7 er ikkje pensum
ved prøver
Kap. 5
Kap. 6
Side 2 av 6
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
VEKE
Førelesar: Oddny Indrehus
28
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
11.07
Tysdag
12.07
Onsdag
13.07
Torsdag
14.07
Fredag
15.07
KOMMENTAR
ØKT 1
7.6 Cosinussetninga
7.7 Nokre formlar i trigonometrien
ØKT 2
7.8 Sum og differanse av vinklar
7.9 Doble vinklar
ØKT 3
GRUPPEØVING
Repetisjon
kap. 1, 2, 3, 4 og 5
ØKT 1
2-TIMARS PRØVE
Kap. 1, 2, 3, 4, 5 og
Kap. 6.1 – 6.6
ØKT 2
8.1 Grenseverdiar
8.2 Kontinuerlege funksjonar
ØKT 3
8.3 Vertikale asymptotar
ØKT 1
8.4 Horisontale asymptotar
8.5 Skrå asymptotar
ØKT 2
8.6 Vekstfart
8.7 Derivasjon
9.1 Nokre derivasjonsreglar
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
9.2 Funksjonsdrøfting
ØKT 2
9.3 Krumming og vendepunkt
9.4 Største og minste funksjonsverdi
ØKT 3
9.5 Optimalisering
9.6 Fart og akselerasjon
ØKT 1
9.7 Samansette funksjonar
ØKT 2
9.8 Derivasjon av eit produkt
9.9 Derivasjon av ein kvotient
ØKT 3
GRUPPEØVING
Kap. 7
Kap. 8
Side 3 av 6
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
VEKE
Førelesar: Svein Arne Jensen
29
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
18.07
Tysdag
19.07
Onsdag
20.07
Torsdag
21.07
Fredag
22.07
ØKT 1
10.1 Trigonometriske likningar
10.2 Trigonometriske andregradslikn.
ØKT 2
10.3 Sinusfunksjonen
10.4 Amplitude, periode og fase
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
10.5 Cosinusfunksjonen
10.6 Tangensfunksjonen
ØKT 2
10.7 Trigonometriske ulikskapar
ØKT 3
10.8 Derivasjon av trigonometriske
funksjonar
ØKT 1
10.9 Drøfting av trigonometriske
funksjonar
ØKT 2
10.9 Drøfting av trigonometriske
funksjonar.
Oppgåver med trigonometriske funksjonar
10.10 Bevis av derivasjonsformlar
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
11.1 Logaritmer
11.2 Eksponensiallikningar
11.3 Likningar med lgx
ØKT 2
11.4 Talet e og den naturlege logaritme
11.5 Bruk av den naturlege logaritme
ØKT 3
11.6 Logaritmefunksjonen
11.7 Drøfting av logaritmefunksjonar
kl.14.15
Evalueringsmøte
ØKT 1
11.8 Eksponentialfunksjonar
11.9 Drøfting av eksponentialfunksjonar
ØKT 2
11.9 Drøfting av eksponentialfunksjonar
Oppgåver med eksponentialfunksjonar
ØKT 3
GRUPPEØVING
KOMMENTAR
Kap. 9
Kap. 10
Kap. 11
Side 4 av 6
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
VEKE
Førelesar: Svein Arne Jensen
30
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
25.07
Tysdag
26.07
Onsdag
27.07
Torsdag
28.07
Fredag
29.07
KOMMENTAR
ØKT 1
12.1 – 12.3 Rekning med vektorar
12.4 Produkt av tal og vektor
ØKT 2
12.5 Vektorar på koordinatform
12.6 Rekning med vektorkoordinatar
12.7 Vektoren mellom to punkt
ØKT 3
GRUPPEØVING
Repetisjon
kap. 7, 8, 9, 10 og 11
ØKT 1
2-TIMARS PRØVE
Kap. 7, 8, 9, 10 og 11
ØKT 2
12.8 Romkoordinatar
12.9 Vektorkoordinatar.
13.1 Absoluttverdien av ein vektor i planet
13.2 Absoluttverdien av vektor i rommet
ØKT 3
13.3 Parallelle vektorar i planet
13.4 Parallelle vektorar på koord. i planet
13.5 Parallelle vektorar i rommet
ØKT 1
13.6 Determinantar
14.1 – 14.2 Skalarproduktet
ØKT 2
14.3 – 14.4 Koordinatformel for
skalarprod. i planet og i rommet
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
14.5 Vektorproduktet
14.6 Trevektorproduktet
ØKT 2
14.7 Likninga for eit plan
ØKT 3
15.1 Antiderivasjon
15.2 Ubestemt integral
15.3 Integralet av 1/x
ØKT 1
15.4 Integrasjon av eksponentialfunksjonar
15.5 Integrasjon av trigonom. funksjonar
15.6 Bestemt integral som grense for sum
ØKT 2
15.7 Bestemt integral og antiderivasjon
15.8 Integrasjon og areal
ØKT 3
GRUPPEØVING
Kap. 13.7 og 13.8 er ikkje
pensum ved heildagsprøven
Kap. 12 – 13
Kap. 14.8 er ikkje pensum til
heildagsprøven
Kap. 13 – 14
Side 5 av 6
FK208
Matematikk, tresemester
Undervisningsplan sommaren 2016
VEKE
Førelesar: Svein Arne Jensen
31
EMNE (SINUS MATEMATIKK)
Måndag
01.08
Tysdag
02.08
Onsdag
03.08
Torsdag
04.08
Fredag
05.08
ØKT 1
15.9 Integrasjon og samla resultat
ØKT 2
16.1 Integrasjon ved variabelskifte
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
16.2 Delvis integrasjon
ØKT 2
16.3 Bestemte integral
ØKT 3
16.4 Delbrøkoppspalting
ØKT 1
16.5 Bestemt integral og volum
16.6 Omdreiingslekamar
ØKT 2
17.1-17.7 Aritmetiske og geometriske
talfølgjer og rekkjer
ØKT 3
GRUPPEØVING
ØKT 1
Repetisjon
ØKT 2
Repetisjon
kl.12.30
ØKT 3
Skriftleg individuell evaluering sluttevaluering av heile sommarkurset
Repetisjon
kl. 9-14
HEILDAGSPRØVE
KOMMENTAR
Kap. 14 – 15
Kap. 16.7, 16.8 og 16.9 er ikkje
pensum til heildagsprøven.
Kap. 15 – 16
Kap. 1 - 16
Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF) si heimeside: http://www.hisf.no/
Avdeling for ingeniør- og naturfag (AIN): http://vev.hisf.no/no/avdeling_for_ingenioer_og_naturfag
Ingeniør elektro – automatiseringsteknikk Y-veien, bachelorstudium:
http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/16653
Ingeniør elektro – energi, elkraft og miljø Y-veien, bachelorstudium:
http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/16657
Ingeniørfag elektro, energi, elkraft og miljø, bachelorstudium, Y-vegen
http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/16659
Ingeniør forkurs tresemester:
http://studiehandbok.hisf.no/no/content/view/full/15969
Side 6 av 6

Similar documents