Stand up + forsking = sant Forskingstorg

Comments

Transcription

Stand up + forsking = sant Forskingstorg
Stand up + forsking = sant
23.-27. september i Førde
Torsdag 25. september kl. 20:00, Akutten
Dørene opnar kl. 19, inngang kr. 150. 18 år.
Han vart nominert som «Årets komikar»
på Komiprisen 2014, og spelar på Latter
på Aker brygge. No kjem legen Jonas
Kinge Bergland frå Latter til Førde med sitt
eige stand up-show Dr. Bergland og den
alternative medisin.
Som oppvarming har vi invitert skarpe
hovud frå HiSF og Helse Førde til «Forskar
stand up». Det er ikkje berre tull, for her
tar forskarane for seg store spørsmål om
forsking og kommunikasjon – på ti minutt!
Marcin Fojcik, Pawel Mielnik, Anja Myhre
Hjelle og Liudmila Solenova tar utfordringa.
www.facebook.com/akuttenstudentkro
Forskingstorg
Laurdag 27. september kl. 11-14, Handelshuset
Forskarane forlet laboratoria og dreg utstyret sitt ned
i byen til små og store førdianarar på handletur. Her
får du lære om og leike med mykje spennande som
brukast i forskings- og utdanningsmiljøa i Førde.






Du kan mellom anna:
Prøve å programmere med ingeniørane, eller
vere med i deira byggekonkurranse for dei
minste
Sjå kva som skjer med blodprøvene dine på sjukehuset
Snakke med legen ved hjelp av telemedisinutstyr frå Helse Førde
Prøve mykje spennande i Teknologitrailaren frå PRO-senteret
Sjå korleis Hjelpemiddelsentralen nyttar velferdsteknologi
Leike og lære om kroppen vår saman med sjukepleiarstudentane
www.forskningsdagene.no
Forsking i farta
Vi tar med forsking
og innovasjon dit
folk ferdast—til
flyplassen!
Tysdag 23. september
Stand up + forsking
Show med ”Dr.
Bergland og den
alternative medisin”.
Forskarane varmar
opp!
Torsdag 25. september
Forskingstorg
Kan du livredding?
Vil du lære litt
programmering?
Korleis verkar
telemedisin? Du kan
prøve det sjølv når
forskinga kjem til
Handelssenteret!
Laurdag 27. september
Helsetunet
Forskarar frå
høgskulen fortel frå
praksisnære
forskingsprosjekt
direkte til utøvarane.
Tysdag 23. september
Drop in-seminar
Høyr siste nytt frå
forskingsprosjekt
ved Helse Førde og
Høgskulen i Sogn og
Fjordane, campus
Førde.
Fredag 26. september
Foredrag på Helsetunet
Forsking i farta
Tysdag 23. september kl. 14 og kl. 15:30
Tysdag 23. september, Førde og Florø lufthamn
Presentasjon av praksisnær forsking ved førstelektor
Aud Berit Fossøy og førsteamanuensis Anne Marie
Sandvoll, HiSF.
Avdeling for mikrobiologi ved Helse Førde saman med
Avdeling for ingeniør og Avdeling for helsefag ved HiSF tek
med forsking til folk i farta—på flyplassen!
Førde sentralsjukehus, auditoriet i 2. etg:
Drop-in-seminar
Fredag 26. september. Ope for alle!
8:008:45
Sjekklister gjer operasjonar tryggare
Funn frå samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og Helse Førde.
Arvid Haugen, fagsjef ved Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus.
Prisutdeling for beste poster innan kategorien forskingsprosjekt og beste poster
innan kategorien kvalitetsprosjekt og populærvitskapleg formidling.
Høgskulebygget på Vie, Sogn auditorium i 2. etg:
9:009:25
Kjekt og krevjande lagspel – samarbeidsforsking for betre tenester til KOLS-råka
Førsteamanuensis Anne-Grethe Halding, HiSF, med brukarrepresentant Aud Jenny
Jensen
9:009:25
Kan vi kvalitetssikre omsorg og pleie i siste fase av livet ved hjartesvikt?
Spesialsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie Randi Hove, HF
9:309:55
Sjølvråderett når ein er gamal og gløymsk
Førstelektor Toril Midtbø, HiSF
9:309:55
Latent tuberkulose i Norge. Kven blir behandla – og korleis?
Tuberkulosekoordinator Jofrid Aardalsbakke Djupvik, HF
10:0010:25
Åleine på vakt i heimesjukepleia: Kva gjer du når pasienten vert akutt sjuk?
Høgskulelektor Bente Egge Søvde, HiSF
10:0010:25
Kva påverkar arbeidsevna hos pasientar med multippel sklerose?
Førstelektor Lars Kyte, HiSF, og overlege Wenche Telstad, HF
10:3010:55
Pasientane i kommunehelsetenesta blir sjukare—er sjukepleiarane rusta?
Høgskulelektor Gro Hovland, HiSF
10:3010:55
Framtidas patologi - Kan PC erstatte mikroskopet for patologen?
Seksjonsleiar Sverre Nordgård, avdeling for patologi, HF
11:0011:25
Trening med meining – erfaringar med trimsykkel for å stimuler
eldre og demente til auka fysisk aktivitet
Avdelingssjukepleiar Venke Kårstad og Heidi Ekehaug, Gaular kommune
11:0011:25
Korleis motiverer helsearbeidarar til endring av helsevanar?
Høgskulelektor Kari Eldal Tvedt, HiSF
Lunsj
Lunsj
12:0012:30
Forskingsquiz med Kahoot! (ta med smarttelefon eller nettbrett)
Lars Kyte og John Roger Andersen, HiSF og HF
Prisutdeling for beste poster innan kategorien studentprosjekt.
12:0512:30
Fjordomics - persontilpassa medisin for å løyse helseutfordringar i framtida
Ph.d. og prosjektleiar for Fjordomics, Tarja R. Kvalheim, HF/Senter for helseforsking
12:3513:00
Korleis implementere brukarmedverknad på ein sengepost
innan psykisk helsevern?
Avdelingssjukepleiar Unni Irene Iversen, HF
12:3513:00
«Den som ropar i skogen…» Betydinga av «rett val» av spørjeskjema
Stipendiat Anny Aasprang, HiSF
13:0513:30
Kvifor er nasjonale pasientjournalar vanskeleg å få til? Flaskehalsar i
kommunikasjon forklart med matematikk.
Førstelektor og phd.-stipendiat Marcin Fojcik, HiSF
13:0513:30
Betydinga av internasjonalt nettverk i forsking
Overlege Konrad Mader, HF
13:3514:00
Digital formidling av forskings- og utviklingsarbeid – gode eksempel
Kommunikasjonsrådgjevar Katrine Sele, HiSF
13:3514:00
Korleis utvikle einigheit om beste praksis for sikker legemiddelhandtering?
Avdelingsleiar Michal Zukrowski, Sjukehusapoteka Vest

Similar documents