INFORMACJA

Comments

Transcription

INFORMACJA
PREZYDENT
MIASTA
KATOWICE
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
K a t o w i c e , m a j 2 0 1 5 roku
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
Zatwierdzam:
K a t o w i c e , m a j 2 0 1 5 roku
Opracował: Wydział Budżetu Miasta
Urzędu Miasta Katowice
na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych
pod kierunkiem Skarbnika Miasta.
Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku
Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 stycznia 2015 roku
Uchwałą Nr V/34/15
po stronie dochodów w kwocie
1.549.920.066 zł
po stronie wydatków w kwocie
1.730.768.231 zł
po stronie przychodów w kwocie
204.194.280 zł
po stronie rozchodów w kwocie
23.346.115 zł
zwiększono w okresie sprawozdawczym:
po stronie dochodów o kwotę
49.707.943 zł
tj. o 3,2%
po stronie wydatków o kwotę
77.810.404 zł
tj. o 4,5%
po stronie przychodów o kwotę
28.102.461 zł
tj. o 13,8%
Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie
49.707.943 zł
dotyczyły:
I. Dochodów zadań własnych – zwiększenie o kwotę
50.166.852 zł
tj. o 3,4%
w tym:
1. dochodów własnych - zwiększenie o kwotę
w tym:
50.219.502 zł
tj. o 4,3%
 dochodów jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę
571.200 zł
tj. o 0,4%
 środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze
środków krajowych – zwiększenie o kwotę
49.648.302 zł
tj. o 52,3%
2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych – zmniejszenie o kwotę
II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone i realizowane na podstawie porozumień – zmniejszenie o kwotę
52.650 zł
tj. o 0,2%
458.909 zł
tj. o 0,6%
-3-
Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie
77.810.404 zł
dotyczyły:

wydatków bieżących – zwiększenie o kwotę
1.110.484 zł,
tj. o 0,1%

wydatków majątkowych – zwiększenie o kwotę
76.699.920 zł,
tj. o 21,9%
Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat
ubiegłych (28.102.461 zł).
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.
Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2015 roku
zamknął się:
-
po stronie dochodów kwotą
1.599.628.009 zł
-
po stronie wydatków kwotą
1.808.578.635 zł
-
po stronie przychodów kwotą
232.296.741 zł
-
po stronie rozchodów kwotą
23.346.115 zł
Planowany deficyt w wysokości 208.950.626 zł zabezpieczony został kredytem z Banku
Rozwoju Rady Europy oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków
pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
W okresie I kwartału 2015 roku:

dochody ogółem wykonano w kwocie
438.637.686,42 zł
tj. 27,4% planu wynoszącego 1.599.628.009 zł
w tym:
I. Dochody zadań własnych
417.184.864,75 zł
tj. 27,3% planu wynoszącego 1.525.995.930 zł
w tym:
1. dochody własne
299.528.718,54 zł
tj. 24,6% planu wynoszącego 1.217.746.520 zł
2. subwencja ogólna
110.124.076,00 zł
tj. 39,0% planu wynoszącego 282.119.094 zł
-4-
3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych
7.283.141,00 zł
tj. 31,1% planu wynoszącego 23.408.337 zł
4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych
248.929,21 zł
tj. 9,1% planu wynoszącego 2.721.979 zł
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone i realizowane na podstawie porozumień
21.452.821,67 zł
tj. 29,1% planu wynoszącego 73.632.079 zł
w tym:
1. dochody bieżące
21.452.821,67 zł
tj. 29,4% planu wynoszącego 73.032.079 zł
2. dochody majątkowe

0 zł
planu wynoszącego 600.000 zł
wydatki ogółem wykonano w kwocie
362.674.752,89 zł
tj. 20,1% planu wynoszącego 1.808.578.635 zł
w tym:
I. Zadania własne
342.884.829,30 zł
tj. 19,8% planu wynoszącego 1.734.946.556 zł
w tym:
1. wydatki bieżące
307.255.948,22 zł
tj. 23,5% planu wynoszącego 1.308.564.129 zł
2. wydatki majątkowe
35.628.881,08 zł
tj. 8,4% planu wynoszącego 426.382.427 zł
II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane
na podstawie porozumień
19.789.923,59 zł
tj. 26,9% planu wynoszącego 73.632.079 zł
w tym:
1. wydatki bieżące
19.789.923,59 zł
tj. 27,1% planu wynoszącego 73.032.079 zł
2. wydatki majątkowe

0 zł
planu wynoszącego 600.000 zł
przychody ogółem wykonano w kwocie
223.539.941,05 zł
tj. 96,2% planu wynoszącego 232.296.741 zł

rozchody ogółem wykonano w kwocie
4.944.777,59 zł
tj. 21,2% planu wynoszącego 23.346.115 zł
-5-
W okresie I kwartału 2015 roku
uzyskano:
 dochody bieżące w wysokości
432.768.478,55 zł
co stanowi 30,1% planu
 dochody majątkowe w wysokości
5.869.207,87 zł
co stanowi 3,6% planu
zrealizowano:
 wydatki bieżące w wysokości
327.045.871,81 zł
co stanowi 23,7% planu
 wydatki majątkowe w wysokości
35.628.881,08 zł
co stanowi 8,3% planu
Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu
o 73.504.007,30 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu
o 18.353.180,19 zł na koniec marca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości
105.722.606,74 zł.
Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni
wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 75.962.933,53 zł.
Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2015 roku przedstawia poniższe
zestawienie:
-6-
-7-
936 270 529,93
236 551 648,12
146 094 723,05
B. powiatu
1 018 209 318,15 1 172 822 178,05
6 894 122,43
83 161 539,00
8 610 024,16
PIT ( od 2005 roku - 10,25%)
CIT (od 2004 roku - 1,4% )
158 074 302,10
19 259 886,53
B. powiatu
177 334 188,63
A. gminy
Dochody jednostek budżetowych
326 366,81
10 059 286,55
B. powiatu
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych
przez zakłady budżetowe
28 893 692,90
A. gminy
38 952 979,45
91 771 563,16
B. powiatu
Pozostałe dochody
41 261 122,72
CIT (od 2004 roku - 6,71% )
56 079 346,16
302 302 387,00
Dochody z majątku gminy
351 527 698,24
343 563 509,72
A. gminy
PIT (w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015
roku - 37,67% )
8 270 913,20
163 710 537,43
171 981 450,63
221 778,03
10 083 631,66
29 992 633,61
40 076 265,27
54 951 795,00
8 550 889,62
85 085 077,00
93 635 966,62
40 904 902,24
310 622 796,00
445 163 664,86
435 335 072,88
Udziały we wpływach z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa
310 892 733,82
265 713 162,97
A. gminy
B. powiatu
7 859 882,71
318 752 616,53
272 607 285,40
331 848 080
1 218 071 986
1 549 920 066
5
Budżet na
1.01.2015 r.
9 343 619,66
150 635 060
6 250 991
150 063 860
6 250 991
162 114 342,31
13 103 964,78
100,0
100,4
156 886 051 100,4
156 314 851
175 218 307,09
150 000 100,0
9 570 047 100,0
9 570 047
11 724 873,37
150 000
9 016 726 100,0
9 016 726
13 768 380,96
544 261,35
18 586 773 100,0
18 586 773
25 493 254,33
50 861 848 100,0
9 445 800 100,0
9 445 800
90 431 445,00
50 861 848
95 734 377 100,0
95 734 377
99 775 064,66
54 012 433,40
45 154 200 100,0
105 180 177 100,0
45 154 200
105 180 177
44 860 786,67
351 835 511 100,0
351 835 511
396 989 711 100,0
396 989 711
375 972 207,67
331 111 421,00
502 169 888 100,0
8 223 870 100,0
8 223 870
8 300 719,35
502 169 888
332 609 520 100,0
332 609 520
331 891 715,76
475 747 272,33
340 833 390 100,0
222 951 215 126,8
994 795 305 100,3
1 217 746 520 104,3
352 603 832 115,4
1 173 392 098 100,3
1 525 995 930 103,4
379 184 485 114,3
1 220 443 524 100,2
340 833 390
175 834 328
991 692 690
1 167 527 018
305 539 595
1 170 289 483
1 475 829 078
7
%
wyk.
(6:5)
1 599 628 009 103,2
6
Budżet po
zmianach
340 192 435,11
265 135 974,28
946 395 624,14
1 211 531 598,42
406 249 163,21
1 129 340 391,80
385 460 554,36
1 032 195 459,89 1 104 493 850,82
288 278 683,54
1 535 589 555,01
872 114 595,10
Podatki i opłaty
434 257 593,90
1 320 474 143,43 1 489 954 405,18
A. gminy
1. Dochody własne
B. powiatu
A. gminy
I. Dochody zadań własnych
412 401 221,53
313 092 387,03
B. powiatu
1 181 293 553,57
1 615 551 147,47
4
Wykonanie za
2014 rok
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia
1 152 722 862,48
1 078 841 048,95
A. gminy
3
2
1 565 124 084,01
Wykonanie za
2013 rok
Wykonanie za
2012 rok
1 391 933 435,98
DOCHODY OGÓŁEM
1
Wyszczególnienie
2 045 206,13
41 759 591,00
43 804 797,13
0,00
4 573 949,77
3 751 110,49
8 325 060,26
19 311 592,00
1 798 274,80
16 703 789,00
18 502 063,80
8 618 706,78
60 720 359,00
69 339 065,78
87 841 129,58
1 728 335,37
75 316 296,49
77 044 631,86
27 813 480,00
214 851 237,93
242 664 717,93
80 108 103,01
268 311 963,93
348 420 066,94
87 720 280,01
279 907 252,93
367 627 532,94
8
Wykonanie
za I kwartał
2012 roku
128 408 582,61
331 587 883,08
459 996 465,69
10
Wykonanie
za I kwartał
2014 roku
2 133 153,58
96 937 458,06
99 070 611,64
66 788 091,61
3 009 876,66
45 661 909,69
48 671 786,35
72 639,03
6 471 690,40
3 834 239,04
10 305 929,44
24 019 052,17
2 351 665,90
18 644 524,00
20 996 189,90
11 271 095,49
68 066 450,00
79 337 545,49
7 182 981,82
40 944 884,37
48 127 866,19
0,00
6 790 900,88
1 751 505,54
8 542 406,42
25 666 554,66
3 349 804,36
19 571 778,00
22 921 582,36
16 003 374,52
71 661 345,00
87 664 719,52
100 333 735,39 110 586 301,88
1 756 774,94
80 659 900,39
82 416 675,33
48 697 405,26
235 510 551,41 255 699 818,57
284 207 956,67 322 487 910,18
104 543 556,82 119 735 874,61
292 495 332,41 319 267 077,08
397 038 889,23 439 002 951,69
113 099 722,05
303 987 606,41
417 087 328,46
9
Wykonanie
za I kwartał
2013 roku
6 533 638,80
38 747 334,25
45 280 973,05
0,00
8 654 162,31
1 119 929,63
9 774 091,94
19 111 975,64
3 622 210,38
21 142 191,00
24 764 401,38
17 360 736,91
77 700 643,00
95 061 379,91
119 825 781,29
2 067 320,00
101 815 634,11
103 882 954,11
42 853 691,72
256 675 026,82
299 528 718,54
94 357 104,72
322 827 760,03
417 184 864,75
102 515 716,72
336 121 969,70
438 637 686,42
11
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
( w złotych )
104,5
25,7
28,9
x
90,4
12,4
52,6
37,6
38,3
22,1
23,5
38,4
22,1
23,9
23,9
25,1
30,6
30,5
19,2
25,8
24,6
26,8
27,5
27,3
27,0
27,5
27,4
12
319,5
92,8
103,4
x
189,2
29,9
117,4
99,0
201,4
126,6
133,8
201,4
128,0
137,1
136,4
119,6
135,2
134,8
154,1
119,5
123,4
117,8
120,3
119,7
116,9
120,1
119,3
13
%
%
wyk.
wyk.
(11:6 ) (11:8 )
217,1
84,9
93,0
x
133,7
29,2
94,8
79,6
154,0
113,4
117,9
154,0
114,2
119,8
119,4
117,7
126,2
126,0
88,0
109,0
105,4
90,3
110,4
105,1
90,6
110,6
105,2
14
%
wyk.
(11:9)
91,0
94,6
94,1
x
127,4
63,9
114,4
74,5
108,1
108,0
108,0
108,5
108,4
108,4
108,4
96,9
105,0
104,9
64,2
100,4
92,9
78,8
101,1
95,0
79,8
101,4
95,4
15
1,5
8,8
10,3
0,0
2,0
0,3
2,2
4,4
0,8
4,8
5,6
4,0
17,7
21,7
27,3
0,5
23,2
23,7
9,8
58,5
68,3
21,5
73,6
95,1
23,4
76,6
100,0
16
%
wyk. struktura
(11:10)
-8-
2
1
17 307 481,40
B. powiatu
720 876,22
60 594,66
0,00
1 117 219,57
137 742,14
0,00
509 635,78
48 229 011,66
46 645 589,06
24 813 703,49
A. gminy
B. powiatu
26 940 667,17
75 169 678,83
71 459 292,55
II. Dotacje celowe na zadania z
zakresu administracji rządowej
zlecone i realizowane na podstawie
porozumień
2 634 636,54
1 597 001,28
A. gminy
B. powiatu
806 636,36
3 441 272,90
60 594,66
2 106 637,06
5. Dotacje z funduszy celowych i
innych źródeł pozabudżetowych
137 742,14
26 458 684,35
20 414 598,51
A. gminy
B. powiatu
4. Dotacje celowe na zadania
realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
A. gminy
B. powiatu
27 179 560,57
21 531 818,08
3. Dotacje celowe z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych
147 320 799,00
140 419 363,00
B. powiatu
139 130 000,00
286 450 799,00
138 069 265,00
A. gminy
278 488 628,00
3 458,83
2. Subwencja ogólna
266 047,09
528 961,13
A. gminy
B. powiatu
63 580,31
329 627,40
115 900 046,32
22 757 729,39
138 657 775,71
138 987 403,11
532 419,96
Dofinansowanie ze środków krajowych
17 183 701,08
34 491 182,48
Środki z pomocy zagranicznej
A. gminy
35 023 602,44
798 924,15
Środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków krajowych, w
tym:
1 949 577,32
1 751 552,23
A. gminy
B. powiatu
737 627,30
2 687 204,62
3
Wykonanie za
2013 rok
2 550 476,38
Dotacje celowe od innych jednostek
samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie porozumień
(umów)
Wykonanie za
2012 rok
Wyszczególnienie
154 062 263 100,0
128 056 831 100,0
128 056 831
139 165 388,00
22 902 741 100,0
505 596
0
0
0
22 902 741
558 246
0
0
0
35 575 982,76
769 834,21
3 033,00
0,00
3 033,00
1 631 789 100,0
1 090 190 100,0
1 631 789
1 090 190
1 533 856,90
1 174 933,72
47 051 426
26 580 653 101,0
47 782 503
26 308 485
51 953 161,77
28 008 430,69
98,5
73 632 079
74 090 988
79 961 592,46
99,4
2 721 979 100,0
2 721 979
2 708 790,62
x
x
x
90,6
23 408 337
23 460 987
36 345 816,97
99,8
282 119 094 100,0
154 062 263
215 231
282 119 094
110 850
194,2
24 872 100,8
177,2
145 834 928,00
24 679
71 127,81
344 572,83
240 103
285 000 316,00
135 529
45 744 910
130 948 498,62
415 700,64
92 757 416 202,8
49 133 901
152,2
51 665 123 105,2
94 878 811
5 632 347,93
144 422 539
144 662 642 152,3
136 580 846,55
95 014 340
753 483 100,0
753 483
938 280,67
136 996 547,19
2 842 445 100,0
2 842 445
2 388 806,95
7
%
wyk.
(6:5)
3 595 928 100,0
6
Budżet po
zmianach
3 595 928
5
Budżet na
1.01.2015 r.
3 327 087,62
4
Wykonanie za
2014 rok
7 612 177,00
11 595 289,00
19 207 466,00
152 999,01
13 123,00
166 122,01
0,00
0,00
0,00
179 070,00
3 206 221,00
3 385 291,00
51 962 554,00
50 241 382,00
102 203 936,00
0,00
298 185,92
298 185,92
810 256,46
4 817 514,52
5 627 770,98
5 925 956,90
153 668,47
257 881,73
411 550,20
8
Wykonanie
za I kwartał
2012 roku
194 231,87
14 856,62
209 088,49
27 375 244,15
2 575 057,98
29 950 302,13
30 159 390,62
189 996,95
144 781,82
334 778,77
10
Wykonanie
za I kwartał
2014 roku
8 556 165,23
11 492 274,00
20 048 439,23
139 513,56
211 310,00
350 823,56
0,00
0,00
0,00
156 850,00
4 298 363,00
4 455 213,00
55 549 788,00
52 475 108,00
8 672 708,00
12 320 806,00
20 993 514,00
10 735,00
177 017,13
187 752,13
0,00
0,00
0,00
154 662,00
8 367 715,38
8 522 377,38
52 782 386,00
55 022 526,00
108 024 896,00 107 804 912,00
11 275,73
120 746,84
132 022,57
16 262 167,73
1 571 796,40
17 833 964,13
17 965 986,70
189 429,90
232 722,36
422 152,26
9
Wykonanie
za I kwartał
2013 roku
8 158 612,00
13 294 209,67
21 452 821,67
202 355,00
46 574,21
248 929,21
0,00
0,00
0,00
126 399,00
7 156 742,00
7 283 141,00
51 174 659,00
58 949 417,00
110 124 076,00
137 712,48
23 359,80
161 072,28
506 203,54
705 789,64
1 211 993,18
1 373 065,46
190 253,21
89 623,84
279 877,05
11
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
( w złotych )
30,7
28,3
29,1
18,6
2,9
9,1
x
x
x
25,0
31,2
31,1
40,0
38,3
39,0
64,0
93,9
67,1
0,5
1,4
0,8
0,9
25,2
3,2
7,8
12
107,2
114,7
111,7
132,3
354,9
149,8
x
x
x
70,6
223,2
215,1
98,5
117,3
107,7
x
7,8
54,0
62,5
14,7
21,5
23,2
123,8
34,8
68,0
13
%
%
wyk.
wyk.
(11:6 ) (11:8 )
95,4
115,7
107,0
145,0
22,0
71,0
x
x
x
80,6
166,5
163,5
92,1
112,3
101,9
1 221,3
19,3
122,0
3,1
44,9
6,8
7,6
100,4
38,5
66,3
14
%
wyk.
(11:9)
94,1
107,9
102,2
1 885,0
26,3
132,6
x
x
x
81,7
85,5
85,5
97,0
107,1
102,2
70,9
157,2
77,0
1,8
27,4
4,0
4,6
100,1
61,9
83,6
15
1,9
3,0
4,9
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
1,7
11,7
13,4
25,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,3
0,0
0,0
0,1
16
%
wyk. struktura
(11:10)
-9-
458 593 310,15
1 008 500
11 916 190,18
0,00
0,00
433 779 606,66
B. powiat
30 758 516,00
A. gmina
B. powiat
44 291 480,56
11 557 212,04
A. gmina
B. powiat
55 848 692,60
2 869 104,00
3 298 993,00
- remonty w budżecie
36 546 301,00
34 057 509,00
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa
10 776 302,06
38 836 571,76
49 612 873,82
33 677 197,00
101 589 057,66
99 717 331,52
B. powiat
268 150 341,84
262 733 257,32
369 739 399,50
131 124 792,73
346 599 091,09
477 723 883,82
1 166 636 019,58
514 222 351,58
1 097 937 812,49
A. gmina
362 450 588,84
128 237 943,16
B. powiat
wynagrodzenia osobowe pracowników
(§ 4010, 4017, 4018, 4019)
338 569 030,42
A. gmina
466 806 973,58
1 102 508 659,66
1 047 230 169,03
1 481 009 775,69
A. gmina
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1/. Wydatki bieżące
1. Zadania własne
1 612 160 164,07
445 529 134,09
5 413 786,32
0,00
378 507 116,03
0,00
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje
2/. Wydatki majątkowe
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez
jednostki samorządu terytorialnego
12 753 060,88
12 654 935,13
39 695 483,32
52 350 418,45
30 016 741,00
0,00
30 016 741,00
104 355 503,40
277 249 465,28
381 604 968,68
134 827 022,22
356 910 148,70
491 737 170,92
1 188 746 104,57
676 581 662,45
1 096 153 060,59
1 772 734 723,04
0,00
5 990 022,08
583 988 618,47
0,00
13 221 984,50
479 019 482
438 677 023
28 527 962
9 698 558
28 008 679
9 328 453
29 817 014
29 817 014
38 226 520
0
0
37 337 132
29 817 014
111 898 925
112 743 072
29 817 014
278 642 531
286 653 880
144 157 115
144 895 853
390 541 456
362 476 654
370 300 958
399 396 952
506 633 769
515 196 811
1 308 564 129
1 255 927 074
1 306 994 736
1 734 946 556
2 000 000
2 000 000
1 218 000 220
9 117 282
1 656 677 243
426 982 427
8 756 282
13 772 945
23 885 232
350 282 507
13 772 945
23 885 232
104,0
101,9
102,4
100,0
x
100,0
99,3
97,2
97,8
99,5
97,9
98,3
100,1
109,2
103,1
104,7
100,0
104,1
121,9
100,0
100,0
87,3
87,9
6 780 080,74
10 777 749,53
17 557 830,27
29 817 014,00
0,00
29 817 014,00
110 684 294,00
272 256 553,91
382 940 847,91
140 840 213,19
350 126 453,29
490 966 666,48
969 859 646,45
347 285 706,74
787 490 064,29
1 134 775 771,03
0,00
7 805 000,00
164 916 124,58
0,00
3 088 241,74
0,00
0,00
69,9
37,8
45,9
100,0
x
100,0
98,9
97,7
98,1
97,7
96,6
96,9
74,1
72,5
62,7
65,4
x
x
85,6
38,6
x
12,9
x
15 120 806,27
6 592 930
22 279 082
7 500 000
25 510 000
- obsługa długu
0,00
0,00
x
x
90,1
0,00
0,00
908 500,00
x
96,7
0,00
87,5
100,0
134 973 042,90
45,9
100,0
98,0
x
96,9
74,9
0,00
28 872 012
101,7
17 576 439,57
29 817 014,00
398 545 408,91
509 617 014,31
1 034 485 415,32
x
73,3
63,6
66,3
9
%
wsk.
(8:6)
0,00
33 010 000
1 008 500
139 631 162
137 362 254
102,4
100,0
97,7
x
98,3
100,1
370 843 273,92
828 558 265,98
1 199 401 539,90
8
Zaangażowanie
środków
rezerwa celowa
0,00
1 289 697,76
38 302 075
29 817 014
406 510 519
37 402 687
29 817 014
415 951 694
525 749 123
x
108,7
102,9
104,5
7
%
wsk.
(6:5)
1% rezerwa ogólna
0,00
1 171 390,69
126 547 152,17
52 532 561,05
30 016 741,00
397 859 031,21
1 381 596 208
505 600 135
464 985 508
535 044 508
1 302 978 500
1 265 782 723
1 380 485 724
1 808 578 635
6
Budżet po
zmianach
1 730 768 231
5
Budżet
na 2015 rok
x
0,00
1 766 170,05
115 011 975,59
49 787 743,82
36 546 301,00
511 628 643,12
1 268 707 697,03
704 590 093,14
1 148 106 222,36
1 852 696 315,50
4
Wykonanie
za 2014 rok
w tym:
- ogółem rezerwy
remonty
w tym:
118 026 331,26
55 923 586,96
- remonty w budżecie
- dotacje
34 057 509,00
385 743 129,22
496 702 182,41
484 738 621,72
377 762 066,52
1 241 800 708,81
1 173 961 952,21
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa
wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1/. Wydatki bieżące
1 146 166 824,15
1 093 875 758,09
A. gminy
B. powiatu
541 163 018,75
1 687 329 842,90
3
Wykonanie
za 2013 rok
1 552 469 068,24
2
1
WYDATKI OGÓŁEM
Wykonanie
za 2012 rok
Wyszczególnienie
1 033 851,11
5 313 550,65
6 347 401,76
7 689 635,00
824 749,00
8 514 384,00
25 587 097,81
59 107 477,22
84 694 575,03
38 387 981,25
90 664 309,85
129 052 291,10
273 521 788,95
78 666 095,65
218 008 195,59
296 674 291,24
0,00
240 611,24
23 152 502,29
0,00
4 195 218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 222 688,19
6 367 881,43
8 514 384,00
88 572 787,97
134 281 250,22
291 442 479,63
85 314 063,13
229 280 918,79
314 594 981,92
10
Wykonanie
za I kwartał
2012 roku
1 115 446,70
5 065 379,92
6 180 826,62
8 419 300,00
717 276,00
9 136 576,00
25 909 066,88
61 431 162,90
87 340 229,78
39 634 586,82
95 383 234,32
135 017 821,14
288 694 673,28
92 547 543,86
220 451 292,86
312 998 836,72
0,00
150 000,00
24 304 163,44
0,00
4 191 021,24
0,00
0,00
0,00
0,00
28 934 865,98
6 201 045,62
9 136 576,00
91 424 675,30
140 581 688,39
307 849 841,34
99 871 672,92
232 282 331,86
332 154 004,78
11
Wykonanie
za I kwartał
2013 roku
1 649 143,19
4 837 734,83
6 486 878,02
7 504 186,00
0,00
7 504 186,00
25 789 626,14
61 926 289,59
87 715 915,73
39 861 261,76
96 552 988,00
136 414 249,76
299 098 491,93
149 603 853,68
233 605 076,87
383 208 930,55
0,00
190 072,29
84 110 438,62
0,00
3 512 078,66
0,00
0,00
0,00
0,00
31 160 016,70
6 499 561,15
7 504 186,00
91 597 765,61
141 815 272,56
318 165 355,72
157 035 274,94
245 240 519,40
402 275 794,34
12
Wykonanie
za I kwartał
2014 roku
1 367 398,91
4 983 721,14
6 351 120,05
7 454 255,00
0,00
7 454 255,00
26 739 344,61
65 735 942,64
92 475 287,25
41 124 640,27
101 627 507,57
142 752 147,84
307 255 948,22
98 522 640,92
244 362 188,38
342 884 829,30
0,00
599 000,00
35 628 881,08
0,00
3 088 241,74
0,00
0,00
0,00
9 000,00
31 332 278,08
6 369 575,11
7 454 255,00
96 756 517,80
148 917 293,38
327 045 871,81
105 471 050,90
257 203 701,99
14,1
17,5
16,6
25,0
x
25,0
23,9
23,6
23,7
28,5
28,0
28,2
23,5
20,6
19,5
19,8
x
6,6
8,3
x
12,9
x
x
x
0,9
22,4
16,6
25,0
23,8
28,3
23,7
20,9
19,7
20,1
14
13
362 674 752,89
%
wyk.
(13:6)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
132,3
93,8
100,1
96,9
x
87,5
104,5
111,2
109,2
107,1
112,1
110,6
112,3
125,2
112,1
115,6
x
248,9
153,9
x
73,6
x
x
x
x
124,2
100,0
87,5
109,2
110,9
112,2
123,6
112,2
115,3
15
%
wyk.
(13:10)
122,6
98,4
102,8
88,5
x
81,6
103,2
107,0
105,9
103,8
106,5
105,7
106,4
106,5
110,8
109,5
x
399,3
146,6
x
73,7
x
x
x
x
108,3
102,7
81,6
105,8
105,9
106,2
105,6
110,7
109,2
16
%
wyk.
(13:11)
82,9
103,0
97,9
99,3
x
99,3
103,7
106,2
105,4
103,2
105,3
104,6
102,7
65,9
104,6
89,5
x
315,1
42,4
x
87,9
x
x
x
x
100,6
98,0
99,3
105,6
105,0
102,8
67,2
104,9
90,2
17
%
wyk.
(13:12)
0,4
1,4
1,8
2,1
0,0
2,1
7,4
18,1
25,5
11,3
28,0
39,4
84,7
27,2
67,4
94,5
0,0
0,2
9,8
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
8,6
1,8
2,1
26,7
41,1
90,2
29,1
70,9
100,0
18
Struktura
-10-
0,00
0,00
159 546,00
28 872 012
300 000
300 000
28 872 012
67 453 773
67 346 019
33 010 000
708 500
708 500
33 010 000
70 685 789
68 524 635
87,5
87,5
100,0
100,2
100,0
103,2
101,7
7
%
wsk.
(6:5)
0,00
0,00
300 000,00
64 389 456,02
608 500
69 091 986,88
133 481 442,90
8
Zaangażowanie
środków
x
100,0
x
x
95,5
85,9
97,7
96,6
9
%
wsk.
(8:6)
A. gmina
B. powiat
- dotacje (§ 2360)
- remonty w budżecie
13 223 585,72
B. powiat
74 894,36
B. powiat
1 089 589,44
484 280,00
A. gmina
B. powiat
1 573 869,44
0,00
A. gmina
74 894,36
2 087 891,96
15 311 477,68
A. gmina
(§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080)
- wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
14 717 487,74
B. powiat
479 080,00
1 134 420,89
1 613 500,89
174 870,00
0,00
174 870,00
13 930 468,80
2 073 260,92
16 003 729,72
15 436 023,39
3 542 275,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3 214 160,40
18 978 298,59
17 931 648,14
A. gmina
75 164 689,23
26 940 667,17
44 800,00
48 229 011,66
75 169 678,83
0,00
71 453 292,55
24 813 703,49
49 000,00
46 645 589,06
71 459 292,55
0,00
18 135 602,78
5 259 023,92
1 224 127,36
4 100 000,00
221 222 419,14
6 657 166,26
4 189 658,96
137 990 023,19
224 301 725,35
445 524 144,49
240 511 092,84
378 501 116,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1/. Wydatki bieżące
B. powiat
zad.realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
A. gmina w tym:
2. Zadania zlecone i z porozumienia
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
* udziały w spółkach
w tym: dotacje
w tym: dotacje
A. gmina
2/. Wydatki majątkowe
rezerwa celowa
A.gmina
502 710,00
1 148 028,41
1 650 738,41
182 142,60
0,00
182 142,60
13 913 236,13
2 340 826,40
16 254 062,53
15 482 023,71
4 409 448,49
19 891 472,20
79 961 592,46
28 008 430,69
41 299,99
51 953 161,77
79 961 592,46
0,00
17 525 498,27
1 283 874,11
377 879 854,18
4 706 147,97
206 108 764,29
583 988 618,47
0,00
0,00
0,00
0,00
47 051 426
47 782 503
3 929 839
4 833 290
81,3
96,3
99,4
1 491 600
1 042 800
448 800
1 042 800
448 800
75 555
65 555
1 491 600
0
0
13 682 882
13 514 023
75 555
2 286 181
3 040 719
65 555
15 969 063
16 554 742
100,0
100,0
100,0
115,3
x
115,3
101,2
75,2
96,5
x
15 185 515 101,1
19 115 354
19 847 697
15 014 407
100,0
98,5
99,4
100,0
202,3
141,6
131,2
100,0
117,0
121,9
87,3
87,3
87,9
87,9
26 580 653 101,0
73 032 079
73 490 988
26 308 485
35 000
73 632 079
74 090 988
35 000
2 000 000
1 228 500
867 500
2 000 000
159 766 579
121 733 002
8 900 000
7 888 782
7 888 782
4 400 000
266 615 848
22 279 082
25 510 000
227 949 505
22 279 082
25 510 000
426 382 427
6 592 930
7 500 000
349 682 507
6 592 930
7 500 000
448 800,00
1 042 800,00
1 491 600,00
18 609,30
0,00
18 609,30
13 386 049,00
2 218 512,00
15 604 561,00
14 814 685,17
3 835 662,66
18 650 347,83
64 625 768,87
23 557 567,18
0,00
41 068 201,69
64 625 768,87
0,00
5 900 000,00
391 000,00
67 844 082,22
7 414 000,00
97 072 042,36
164 916 124,58
0,00
0,00
0,00
0,00
100,0
100,0
100,0
24,6
x
24,6
97,8
97,0
97,7
x
97,6
97,6
97,6
88,5
88,6
x
87,3
87,8
x
66,3
31,8
42,5
94,0
36,4
38,7
x
x
x
x
0,00
0,00
249 912,46
59 848 851,88
1 130 151,76
65 047 561,88
138 139 562
6
Budżet po
zmianach
135 870 654
5
Budżet
na 2015 rok
1% rezerwa ogólna
0,00
0,00
493 192,76
55 972 373,36
921 478,23
1 272 977,29
59 322 992,70
57 426 101,34
57 129 469,12
124 896 413,76
4
Wykonanie
za 2014 rok
x
A. gmina
B. powiat
A. gmina
113 398 474,70
3
2
116 452 461,82
Wykonanie
za 2013 rok
Wykonanie
za 2012 rok
z tego:
w tym:
- ogółem rezerwy
w tym remonty:
w tym remonty:
- dotacje (§ 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2520,
2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2650,
2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2917,
3000)
1
Wyszczególnienie
108 426,00
230 671,00
339 097,00
20 479,67
0,00
20 479,67
3 465 869,45
412 343,49
3 878 212,94
4 501 324,17
727 634,95
5 228 959,12
17 920 690,68
6 647 967,48
0,00
11 272 723,20
17 920 690,68
0,00
0,00
70 824,41
2 655 439,16
169 786,83
20 497 063,13
23 152 502,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 980 672,20
0,00
11 902 918,99
24 883 591,19
10
Wykonanie
za I kwartał
2012 roku
113 220,00
263 070,00
376 290,00
20 219,00
0,00
20 219,00
3 633 146,72
451 298,80
4 084 445,52
4 741 384,90
822 482,35
5 563 867,25
19 155 168,06
7 324 129,06
0,00
11 831 039,00
19 155 168,06
0,00
3 883 976,00
0,00
15 918 756,53
150 000,00
8 385 406,91
24 304 163,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 838 164,09
0,00
13 720 411,89
28 558 575,98
11
Wykonanie
za I kwartał
2013 roku
113 220,00
256 300,00
369 520,00
12 683,13
0,00
12 683,13
3 437 573,41
444 276,47
3 881 849,88
4 544 308,97
856 713,83
5 401 022,80
19 066 863,79
7 431 421,26
0,00
11 635 442,53
19 066 863,79
0,00
2 280 795,50
0,00
72 515 539,60
190 072,29
11 594 899,02
84 110 438,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 179 082,71
0,00
15 611 413,99
30 790 496,70
12
Wykonanie
za I kwartał
2014 roku
112 200,00
260 700,00
372 900,00
18 455,06
0,00
18 455,06
3 563 402,76
717 827,79
4 281 230,55
4 715 265,60
1 449 879,94
6 165 145,54
19 789 923,59
6 948 409,98
0,00
12 841 513,61
19 789 923,59
0,00
5 900 000,00
0,00
22 412 821,42
599 000,00
13 216 059,66
35 628 881,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 739 898,10
9 000,00
18 219 479,98
25,0
25,0
25,0
24,4
x
24,4
26,0
31,4
26,8
31,1
36,9
32,3
27,1
26,1
x
27,3
26,9
x
66,3
x
14,0
7,6
5,0
8,4
x
x
x
x
x
103,5
113,0
110,0
90,1
x
90,1
102,8
174,1
110,4
104,8
199,3
117,9
110,4
104,5
x
113,9
110,4
x
x
x
844,0
352,8
64,5
153,9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
98,1
x
153,1
124,4
15
%
wyk.
(13:10)
18,9
1,3
25,8
22,4
14
13
30 959 378,08
%
wyk.
(13:6)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
99,1
99,1
99,1
91,3
x
91,3
98,1
159,1
104,8
99,4
176,3
110,8
103,3
94,9
x
108,5
103,3
x
151,9
x
140,8
399,3
157,6
146,6
x
x
x
x
x
x
x
85,9
x
132,8
108,4
16
%
wyk.
(13:11)
99,1
101,7
100,9
145,5
x
145,5
103,7
161,6
110,3
103,8
169,2
114,1
103,8
93,5
x
110,4
103,8
x
258,7
x
30,9
315,1
114,0
42,4
x
x
x
x
x
x
x
83,9
x
116,7
100,5
17
%
wyk.
(13:12)
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
0,2
1,2
1,3
0,4
1,7
5,5
1,9
0,0
3,5
5,5
0,0
1,6
0,0
6,2
0,2
3,6
9,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
5,0
8,5
18
Struktura
-11-
B. powiat
A. gmina
Wydatki
12 363 994,44
12 363 994,44
Rozchody ogółem
- spłata kredytów i pożyczek
0,00
18 676 000,00
- kredyt CEB
- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek
109 360 000,00
- kredyt w EBI
14 646 686,99
14 646 686,99
3 000 000,00
18 000 000,00
110 057 870,00
481 728 751,14
-85 874 579,68
75 748 519,62
364 969 278,54
526 912 041,46
-122 205 758,89
-160 535 632,26
568 753 798,16
4 989,60
6 000,00
0,00
0,00
0,00
4 989,60
3
Wykonanie
za 2013 rok
0,00
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków
pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z
rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych
Przychody ogółem
Dochody / - /
dotacje
6 000,00
2
1
2/. Wydatki majątkowe
Wykonanie
za 2012 rok
Wyszczególnienie
0,00
0,00
0,00
0,00
16 664 356,50
16 664 356,50
0,00
38 522 540,00
48 767 330,00
599 002 603,98
-208 943 008,40
477 349 465,58
-237 145 168,03
4
Wykonanie
za 2014 rok
600 000
600 000
0
17 598 280
0
17 598 280
23 346 115
23 346 115
100,0
x
100,0
x
115,1
x
113,8
23 346 115 100,0
23 346 115
0
214 698 461
0
0
186 596 000
232 296 741
204 194 280
0
100,0
x
x
100,0
7
%
wsk.
(6:5)
-208 950 626 115,5
0
0
0
0
600 000
6
Budżet po
zmianach
600 000
-180 848 165
5
Budżet
na 2015 rok
8
0,00
0,00
0,00
0,00
Zaangażowanie
środków
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
%
wsk.
(8:6)
0,00
0,00
0,00
0,00
4 847 344,10
4 847 344,10
0,00
0,00
0,00
364 969 278,54
75 748 519,62
440 717 798,16
53 032 551,02
10
Wykonanie
za I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
4 953 546,53
4 953 546,53
0,00
0,00
0,00
481 728 751,14
-85 874 579,68
395 854 171,46
84 933 323,68
11
Wykonanie
za I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
5 046 539,04
5 046 539,04
0,00
0,00
0,00
599 002 603,98
-208 943 008,40
390 059 595,58
57 720 671,35
12
Wykonanie
za I kwartał
2014 roku
0,00
4 944 777,59
4 944 777,59
0,00
0,00
0,00
670 526 125,23
-446 986 184,18
223 539 941,05
75 962 933,53
0,00
0,00
21,2
21,2
x
x
x
312,3
x
96,2
(36,4)
x
x
x
x
14
13
0,00
%
wyk.
(13:6)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
102,0
102,0
x
x
x
183,7
(590,1)
50,7
143,2
x
x
x
x
15
%
wyk.
(13:10)
99,8
99,8
x
x
x
139,2
520,5
56,5
89,4
x
x
x
x
16
%
wyk.
(13:11)
98,0
98,0
x
x
x
111,9
213,9
57,3
131,6
x
x
x
x
17
%
wyk.
(13:12)
1,4
1,4
0,0
0,0
0,0
184,9
(123,2)
61,6
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
18
Struktura
-12-
Dochody ogółem
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa (PIT i CIT)
2
Wyszczególnienie
2.3
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
2.2 dochody ze sprzedaży majątku
f/
e/
0
inne środki (z funduszy celowych)
d/
środki z budżetu Unii Europejskiej na
dofinansowanie realizacji inwestycji i
dofinansowanie ze źródeł krajowych
środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące
refundację poniesionych wydatków na realizację
inwestycji w latach ubiegłych
0
dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji
c/
537 492
5 548 730
2 817 343
946 527
0
dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)
b/
0
dotacje z budżetu państwa (zadania własne)
a/
3 763 870
2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje
19 207 466
9 850 092
dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z
porozumienia
69 318 190
2 162 087
102 203 936
77 044 632
87 841 130
357 777 441
367 627 533
3
I kwartał
2012 roku
2. dochody inwestycyjne
1.6
1.5 pozostałe dochody bieżące (własne)
dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie
1.4
ze źródeł krajowych
1.3 subwencja ogólna
1.2 dochody z podatków i opłat
1.1
w tym:
1. dochody bieżące
I
1
Lp.
Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach 2012 - 2015
429 841
9 139 653
16 004 536
0
0
0
0
0
16 004 536
25 574 030
20 048 439
78 728 102
1 961 451
108 024 896
82 416 675
100 333 735
391 513 298
417 087 328
4
I kwartał
2013 roku
Wykonanie
4 386 806
6 689 194
20 194 196
8 724 635
0
0
0
0
28 918 831
39 994 831
20 993 514
80 302 054
1 240 560
107 804 912
99 074 293
110 586 302
420 001 635
459 996 466
5
I kwartał
2014 roku
2 000 000
25 850 963
0
84 774 810
0
0
600 000
0
85 374 810
113 225 773
73 490 988
227 841 403
10 239 530
282 119 094
340 833 390
502 169 888
1 436 694 293
1 549 920 066
6
Plan na
1.01.2015 roku
2 000 000
25 850 963
43 688 671
90 430 490
0
0
600 000
0
134 719 161
162 570 124
73 032 079
228 359 953
10 543 481
282 119 094
340 833 390
502 169 888
1 437 057 885
1 599 628 009
7
Plan po
zmianach
2015 rok
1 309 946
4 286 674
272 588
0
0
0
0
0
272 588
5 869 208
21 452 822
76 373 935
1 100 447
110 124 076
103 891 417
119 825 781
432 768 478
438 637 686
8
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
(w złotych)
65,5
16,6
0,6
x
x
x
x
x
0,2
3,6
29,4
33,4
10,4
39,0
30,5
23,9
30,1
27,4
9
(8:7)
65,5
16,6
x
x
x
x
x
x
0,3
5,2
29,2
33,5
10,7
39,0
30,5
23,9
30,1
28,3
10
(8:6)
29,9
64,1
1,3
x
x
x
x
x
0,9
14,7
102,2
95,1
88,7
102,2
104,9
108,4
103,0
95,4
11
(8:5)
304,8
46,9
1,7
x
x
x
x
x
1,7
22,9
107,0
97,0
56,1
101,9
126,1
119,4
110,5
105,2
12
(8:4)
Wskaźnik %
243,7
77,3
9,7
x
x
x
x
x
7,2
59,6
111,7
110,2
50,9
107,7
134,8
136,4
121,0
119,3
13
(8:3)
-13-
2
Wyszczególnienie
pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań
statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)
53 032 551
IV. wynik budżetu
0
66 334 961
zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego
2.3
2 856 208
20 296 294
23 152 502
4 195 218
0
1 837 983
III. nadwyżka operacyjna
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3
2.2
2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
II.2. wydatki majątkowe
1.10 obsługa długu Miasta
1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3
22 023 906
1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.8
25 222 688
6 367 881
1.5 remonty w budżecie
1.6 dotacje
8 514 384
0
89 738 368
133 542 051
291 442 480
314 594 982
3
I kwartał
2012 roku
1.4 wpłata do budżetu państwa
1.3 rezerwy
1.2
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:
II.1 wydatki bieżące
w tym:
II. wydatki ogółem
1
Lp.
84 933 324
83 663 457
3 883 976
15 066 678
5 353 509
24 304 163
4 191 021
0
1 227 903
22 948 177
28 934 866
6 201 046
9 136 576
0
95 242 353
139 967 900
307 849 841
332 154 004
4
I kwartał
2013 roku
Wykonanie
57 720 671
101 836 279
2 280 796
67 665 074
14 164 569
84 110 439
3 512 079
0
995 797
23 371 559
31 160 017
6 499 561
7 504 186
0
103 863 606
141 258 551
318 165 356
402 275 794
5
I kwartał
2014 roku
-180 848 165
56 208 569
4 400 000
146 226 344
199 656 163
350 282 507
23 885 232
13 772 945
12 421 599
96 030 795
137 362 254
37 402 687
29 817 014
33 010 000
465 428 865
531 354 333
1 380 485 724
1 730 768 231
6
Plan na
1.01.2015 roku
-208 950 626
55 461 677
8 900 000
188 187 479
229 894 948
426 982 427
23 885 232
13 772 945
13 426 741
96 418 965
139 631 162
38 302 075
29 817 014
28 872 012
475 596 207
521 873 855
1 381 596 208
1 808 578 635
7
Plan po
zmianach
2015 rok
75 962 933
105 722 606
5 900 000
22 405 253
7 323 628
35 628 881
3 088 242
0
1 785 392
23 102 789
31 332 278
6 369 575
7 454 255
0
105 655 892
148 257 448
327 045 872
362 674 753
8
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
-36,4
190,6
66,3
11,9
3,2
8,3
12,9
x
13,3
24,0
22,4
16,6
25,0
x
22,2
28,4
23,7
20,1
9
(8:7)
-42,0
188,1
134,1
15,3
3,7
10,2
12,9
x
14,4
24,1
22,8
17,0
25,0
x
22,7
27,9
23,7
21,0
10
(8:6)
131,6
103,8
258,7
33,1
51,7
42,4
87,9
x
179,3
98,9
100,6
98,0
99,3
x
101,7
105,0
102,8
90,2
11
(8:5)
89,4
126,4
151,9
148,7
136,8
146,6
73,7
x
145,4
100,7
108,3
102,7
81,6
x
110,9
105,9
106,2
109,2
12
(8:4)
Wskaźnik %
143,2
159,4
x
784,4
36,1
153,9
73,6
x
97,1
104,9
124,2
100,0
87,5
x
117,7
111,0
112,2
115,3
13
(8:3)
-14-
kredyt z CEB
wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek
2.
3.
1.
spłaty kredytów i pożyczek
VI. rozchody ogółem
nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych
1.
2
Wyszczególnienie
V. przychody ogółem
1
Lp.
4 847 344
4 847 344
364 969 279
0
75 748 520
440 717 798
3
I kwartał
2012 roku
4 953 547
4 953 547
481 728 751
0
-85 874 580
395 854 171
4
I kwartał
2013 roku
Wykonanie
5 046 539
5 046 539
599 002 604
0
-208 943 008
390 059 596
5
I kwartał
2014 roku
23 346 115
23 346 115
186 596 000
17 598 280
0
204 194 280
6
Plan na
1.01.2015 roku
23 346 115
23 346 115
214 698 461
17 598 280
0
232 296 741
7
Plan po
zmianach
2015 rok
4 944 778
4 944 778
670 526 125
0
-446 986 184
223 539 941
8
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
21,2
21,2
312,3
x
x
96,2
9
(8:7)
21,2
21,2
359,3
x
x
109,5
10
(8:6)
98,0
98,0
111,9
x
213,9
57,3
11
(8:5)
99,8
99,8
139,2
x
520,5
56,5
12
(8:4)
Wskaźnik %
102,0
102,0
183,7
x
-590,1
50,7
13
(8:3)
Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2015 r.
W planie na 1 stycznia 2015 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie
56.208.569 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2015 roku,
polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 0,03% (tj. o kwotę 0,4 mln zł),
przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 0,1% (tj. o 1,1 mln zł) kwota
planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o 746.892 zł.
Dochody bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości
432.768.478 zł
co stanowi 30,1% planu wynoszącego 1.437.057.885 zł
z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 73.504.007 zł.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 12.766.843 zł wyższe
w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2014 r., w tym z tytułu: udziału w podatkach
dochodowych (wzrost o 8,4% tj. o 9,2 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 4,9%,
tj. o 4,8 mln zł), subwencji ogólnej (wzrost o 2,2%, tj. o 2,3 mln zł), dotacji z budżetu
na zadania zlecone (wzrost o 2,2%, tj. 0,5 mln zł), natomiast pozostałe dochody bieżące
(spadek o 4,9%, tj. o 3,9 mln zł) oraz dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze
źródeł krajowych (spadek o 11,3%, tj. o 0,1 mln zł).
Dochody majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości
5.869.208 zł
co stanowi 3,6% planu wynoszącego 162.570.124 zł
z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 34.773.323 zł.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 34.125.623 zł niższe
w porównaniu do wykonania za I kwartał 2014 r., w tym:

dotacje i środki otrzymane na inwestycje
272.588 zł
co stanowi 0,2% planu wynoszącego 134.719.161 zł

dochody ze sprzedaży majątku
4.286.674 zł
co stanowi 16,6% planu wynoszącego 25.850.963 zł

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
1.309.946 zł
co stanowi 65,5% planu wynoszącego 2.000.000 zł
Wydatki bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości
327.045.872 zł
co stanowi 23,7% planu wynoszącego 1.381.596.208 zł
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 8.880.516 zł, tj. 2,8% wyższe
w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 5,0%, tj. o 7,0 mln zł), realizację zadań
statutowych (wzrost o 1,7%, tj. o 1,8 mln zł), programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 79,3%, tj.
0,8 mln zł), dotacje (wzrost o 0,6%, tj. o 0,2 mln zł). Jednocześnie odnotowano niższe
wydatki na: obsługę długu miasta (spadek o 12,1%, tj. o 0,4 mln zł), świadczenia na rzecz
-15-
osób fizycznych (spadek o 1,1%, tj. o 0,3 mln zł), remonty (spadek o 2,0%, tj. 0,1 mln zł),
wpłatę do budżetu państwa (spadek o 0,7%, tj. o 0,05 mln zł).
Wydatki majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości
35.628.881 zł
co stanowi 8,3% planu wynoszącego 426.982.427 zł
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 48.481.558 zł niższe
w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na: zakup
i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost
o 158,7%, tj. o 3,6 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 66,9%, tj. o 45,3 mln zł)
oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 48,3%, tj. o 6,8 mln zł).
Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2015 r. została osiągnięta w wysokości
105.722.606 zł
co stanowi 190,6% planu wynoszącego 55.461.677 zł
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 24,4% i poziom ten był
wyższy o 0,2 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2014 r.,
porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2011 (23,9%) i znacząco niższy od odnotowanego
w 2008 roku (31,8%).
-16-
-17-
-18-
etaty
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta
osoby
osoby
liczba uczniów / wychowanków
zarejestrowani bezrobotni
zł
zł
zł
zł
%
dochody bieżące / 1 mieszkańca
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1
mieszkańca
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem
zł
zł
%
zł
zł
zł
wydatki ogółem / 1 mieszkańca
wydatki bieżące / 1 mieszkańca
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w
wydatkach bieżących
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1
zatrudnionego w jednostach budżetowych
dofinansowanie do usług przewozowych komunikacji
miejskiej (wpłata do KZKGOP) / 1 mieszkańca
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1
mieszkańca
WYDATKI
zł
dochody ogółem / 1 mieszkańca
DOCHODY
etaty
zakładach budżetowych
etaty
etaty
z tego nauczyciele
pozostali pracownicy
etaty
w jednostkach budżetowych
w tym:
osoby
jednostka
miary
2
liczba mieszkańców
1
Wyszczególnienie
Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2012- 2015
1
1 481
227
49 196
41
3 821
5 053
4,1
114
162
1 255
4 343
4 531
10 834
37 875
110,15
5 695,81
4 157,33
9 853,14
9 963,29
307 233
2012
3
1
1 505
266
50 313
40
4 080
5 544
11,2
457
162
1 300
4 565
5 142
11 332
36 571
108,58
5 789,33
4 082,82
9 872,15
9 980,73
304 362
WYKONANIE
2013
4
3
1 595
290
52 610
40
4 325
6 316
10,1
467
185
1 437
4 953
5 507
9 878
35 925
108,30
5 780,74
3 944,17
9 724,91
9 833,21
293 351
2014
5
3
x
x
1 635
311
54 674
39
4 706
5 900
7,3
324
186
1 526
4 898
5 284
126,00
5 844,81
3 941,32
9 786,13
9 912,13
293 351
6
Plan na
01.01.2015r.
3
x
x
1 639
311
53 327
38
4 710
6 165
10,2
493
186
1 526
4 899
5 453
126,00
5 870,75
3 988,18
9 858,93
9 984,93
293 351
7
Plan po
zmianach
389
72
13 677
46
964
1 040
2,7
20
34
256
1 183
1 216
10 286
39 168
111,82
5 684,56
4 133,78
9 818,34
9 930,16
302 365
2
409
90
14 248
46
1 029
1 110
6,1
60
46
290
1 308
1 394
12 084
37 875
108,95
5 729,19
4 137,34
9 866,53
9 975,48
299 264
2
418
96
14 616
45
1 076
1 361
8,7
102
65
309
1 421
1 556
11 949
36 571
108,50
5 745,45
3 957,33
9 702,78
9 811,28
295 598
2
430
104
15 267
46
1 115
1 236
1,3
5
72
337
1 475
1 495
9 931
35 925
106,87
5 771,70
3 982,62
9 754,32
9 861,19
293 351
3
WYKONANIE
I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015
8
9
10
11
-19-
zł
zł
zł
%
%
%
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji
kultury (dz.921) / 1 mieszkańca
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1
mieszkańca
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach
ogółem
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką
operacyjną
zł
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z
wolnymi środkami/ 1 mieszkańca
%
%
zł
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach
ogółem
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca
89,46
1,97
34,8
1 578
1 434
522
42,4
28
24
1 232
84
152
405
10 602
2012
3
90,02
1,75
38,3
1 972
1 301
485
33,1
29
26
1 464
81
152
383
10 995
WYKONANIE
2013
4
101,88
1,85
41,7
2 298
1 330
629
31,6
34
32
1 991
97
185
733
11 481
2014
5
x
x
6
161,01
3,05
43,7
2 310
0
192
16,0
22
20
1 194
95
191
Plan na
01.01.2015r.
3) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 grudnia ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)
x
x
7
161,01
2,95
42,4
2 310
0
189
13,0
26
24
1 456
100
191
Plan po
zmianach
2) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 marca ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)
1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia ( dane z WUS w Katowicach)
zł
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1
mieszkańca
ZADŁUŻENIE
zł
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca
WYNIKI BUDŻETU
zł
zł
jednostka
miary
2
wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
/ 1 zarejestrowanego bezrobotnego
1
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji
(dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia
Wyszczególnienie
29,91
2,46
99,4
1 209
1 458
219
286,5
9
7
77
21
32
112
2 686
30,56
2,19
115,7
1 613
1 323
280
344,2
9
7
81
22
38
97
2 883
28,95
1,86
129,6
2 016
1 320
345
121,1
23
21
285
25
39
102
2 987
27,38
1,83
151,5
2 266
762
360
296,7
12
10
121
28
39
176
3 122
WYKONANIE
I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015
8
9
10
11
-20-
6 822 947,65
7 385 806,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
Opłata planistyczna
Opłata za interpretacje
4/
5/
6/
7/
16 160,00
5 760,00
23 090 029,04
4 781 438,99
Podatatek od spadków i darowizn
3/
159,9
2,9
101,2
97,7
79,0
135,0
91,1
91,6
653 085,95
62 173 623,00
2/
Inne podatki i opłaty
Karta podatkowa
90,2
2 291 695,25
73,4
1 715 912,95
- osób fizycznych
Opłata targowa
76,4
6 860 444,12
- osób prawnych
w tym od:
75,8
- osób fizycznych
8 576 357,07
119,8
1 732,26
- osób prawnych
Podatek od środków transportowych
120,5
120,4
117 950,50
w tym od:
119 682,76
268,1
207 075,76
- osób fizycznych
Podatek leśny
228,9
8 330,57
266,3
w tym od:
- osób prawnych
215 406,33
105,2
25 426 702,31
Podatek rolny
105,7
166 909 696,25
105,7
- osób fizycznych
192 336 398,56
103,8
203 539 539,97
- osób prawnych
w tym od:
Podatek od nieruchomości
100,2
4
do wyk.
za 2011r.
5
27 365,11
213 624,97
7 409 547,55
7 067 207,90
25 811 155,87
4 763 635,06
676 466,05
91 500 265,62
2 023 307,00
1 640 364,04
7 017 823,02
8 658 187,06
1 069,43
118 141,13
119 210,56
71 836,81
8 592,43
80 429,24
27 523 626,96
180 987 707,38
208 511 334,34
219 392 468,20
936 270 529,93
169,3
3708,8
100,3
103,6
111,8
99,6
103,6
147,2
88,3
95,6
102,3
101,0
61,7
100,2
99,6
34,7
103,1
37,3
108,2
108,4
108,4
107,8
107,4
6
/5:3/
%
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
Wsk.
872 114 595,10
3
Wykonanie
za 2012 rok
1/
5/
4/
3/
2/
1/
Podatki i opłaty lokalne
2
Dochody własne
1
Wyszczególnienie
1.
Lp.
DOCHODY GMINY
7 080,00
107 815,89
7 524 753,85
7 541 625,34
20 440 630,20
3 437 988,36
640 267,98
105 976 611,86
1 884 378,00
1 782 355,56
8 086 816,10
9 869 171,66
3 973,46
108 852,87
112 826,33
146 989,25
7 573,00
154 562,25
29 351 654,19
184 542 511,47
213 894 165,66
225 915 103,90
946 395 624,14
7
Wykonanie
za 2014 rok
25,9
50,5
101,6
106,7
79,2
72,2
94,6
115,8
93,1
108,7
115,2
114,0
371,5
92,1
94,6
204,6
88,1
192,2
106,6
102,0
102,6
103,0
101,1
8
/7:5/
%
Wsk.
7 000
100 000
7 400 000
7 200 000
24 800 000
4 000 000
600 000
109 990 720
1 950 000
1 650 000
8 200 000
9 850 000
1 900
109 000
110 900
200 000
7 900
207 900
29 500 000
181 000 000
210 500 000
222 618 800
991 692 690
9
Plan na
1.01.2015 roku
7 000
100 000
7 400 000
7 200 000
24 800 000
4 000 000
600 000
109 990 720
1 950 000
1 650 000
8 200 000
9 850 000
1 900
109 000
110 900
200 000
7 900
207 900
29 500 000
181 000 000
210 500 000
222 618 800
994 795 305
10
Plan po
zmianach
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2015 roku
3 060,00
5 760,00
3 020 412,73
1 796 334,85
9 436 427,21
975 940,44
138 269,71
20 810 572,61
428 782,26
682 075,07
3 598 923,40
4 280 998,47
512,71
29 637,50
30 150,21
53 455,64
6 328,50
59 784,14
7 123 772,77
42 582 236,03
49 706 008,80
54 505 723,88
214 851 237,93
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
6 470,00
19 767,00
2 902 087,63
1 763 551,73
4 695 293,89
2 089 265,93
144 513,94
20 181 447,08
344 944,00
641 235,28
3 573 218,80
4 214 454,08
651,42
30 050,12
30 701,54
63 679,27
6 089,43
69 768,70
9 337 007,07
46 481 577,92
55 818 584,99
60 478 453,31
235 510 551,41
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
5 655,00
1 064,10
2 952 504,23
1 853 005,01
5 694 112,99
761 372,54
149 912,34
33 075 650,68
347 179,00
743 952,46
4 000 586,49
4 744 538,95
637,51
27 702,87
28 340,38
62 506,35
5 687,50
68 193,85
10 971 579,48
47 701 975,72
58 673 555,20
63 861 807,38
255 699 818,57
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
350,00
9 977,40
3 169 603,16
1 824 502,86
10 920 362,26
1 553 342,93
155 532,74
38 180 724,51
286 440,00
745 270,47
4 540 437,51
5 285 707,98
1 058,71
29 990,75
31 049,46
63 772,01
4 672,75
68 444,76
9 877 181,25
48 086 086,15
57 963 267,40
63 634 909,60
256 675 026,82
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
(w złotych)
Tablica nr 1/1
5,0
10,0
42,8
25,3
44,0
38,8
25,9
34,7
14,7
45,2
55,4
53,7
55,7
27,5
28,0
31,9
59,1
32,9
33,5
26,6
27,5
28,6
25,8
15
/14:10/
%
Wsk.
11,4
173,2
104,9
101,6
115,7
159,2
112,5
183,5
66,8
109,3
126,2
123,5
206,5
101,2
103,0
119,3
73,8
114,5
138,7
112,9
116,6
116,7
119,5
16
/14:11/
%
Wsk.
5,4
50,5
109,2
103,5
232,6
74,3
107,6
189,2
83,0
116,2
127,1
125,4
162,5
99,8
101,1
100,1
76,7
98,1
105,8
103,5
103,8
105,2
109,0
17
/14:12/
%
Wsk.
6,2
937,6
107,4
98,5
191,8
204,0
103,7
115,4
82,5
100,2
113,5
111,4
166,1
108,3
109,6
102,0
82,2
100,4
90,0
100,8
98,8
99,6
100,4
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-21-
Opłata za zajęcie pasa drogowego
Wpływy z egzekucji
Opłata eksploatacyjna
Opłata adiacencka
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (SGOK)
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
17 298 666,85
271 649,78
5 529 015,64
1 863 679,18
Opłaty pierwsze i roczne z tytułu zarządu,
użytkowania i użytkowania wieczystego
nieruchomości i gruntów, służebności
gruntowych, zamiany nieruchomości
Wpływy z opłat za służebności gruntowe,
zamiana nieruchomości /dochody
przeniesione do opłat pierwszych i
rocznych/
Dzierżawy / najem
Wpływy z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości /sprzedaż mienia/
Odsetki
1/
2/
3/
4/
5/
6/
147 364,15
21 715 456,34
85,5
56 079 346,16
Dochody z majątku gminy
92,8
59,5
133,0
108,2
130,4
101,8
69,7
41 261 122,72
Podatek dochodowy od osób prawnych
2/
102,8
97,3
x
162,3
x
70,0
93,4
119,9
44,1
Podatek dochodowy od osób fizycznych
302 302 387,00
343 563 509,72
0,00
2 250,00
0,00
5 943 855,74
338 639,01
4
29,0
149 674,45
26 938 190,48
3 120 429,94
5 578 092,91
85 977,49
17 319 932,98
54 951 795,00
40 904 902,24
310 622 796,00
351 527 698,24
23 537 832,35
5 600,00
23 440,80
7 976 131,48
539 050,76
13 418 719,76
28 835,76
1 652,20
5
101,6
124,1
167,4
100,9
31,7
100,1
98,0
99,1
102,8
102,3
x
248,9
x
134,2
159,2
102,4
91,9
51,2
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
1/
Udziały we wpływach z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa
31 391,79
Wpływy z opłat za wydanie licencji na
transport drogowy taksówką, wydanie
zezwolenia na wykonywanie przewozu
osób, egazmin dla kandydatów na
taksówkarzy
13 099 034,70
3 224,12
3
Zaległości z podatków zniesionych podatek/opłata od posiadania psów
2
Wyszczególnienie
8/
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
269,98
113 666,77
21 881 832,41
5 653 357,20
5 074 174,32
0,00
16 699 124,74
54 012 433,40
44 860 786,67
331 111 421,00
375 972 207,67
44 780 641,81
4 200,00
20 623,30
9 759 619,04
318 414,31
11 340 194,41
52 487,39
7
Wykonanie
za 2014 rok
75,9
81,2
181,2
91,0
x
96,4
98,3
109,7
106,6
107,0
190,2
75,0
88,0
122,4
59,1
84,5
182,0
16,3
8
/7:5/
%
Wsk.
16 200
0
150 000
25 250 000
2 000 000
5 148 500
0
16 900 000
50 861 848
45 154 200
351 835 511
396 989 711
44 215 000
2 520
50 000
8 200 000
400 000
13 000 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
16 200
0
150 000
25 250 000
2 000 000
5 148 500
0
16 900 000
50 861 848
45 154 200
351 835 511
396 989 711
44 215 000
2 520
50 000
8 200 000
400 000
13 000 000
10
Plan po
zmianach
840,00
17 634,80
5 505 653,81
537 492,46
1 344 129,28
-996,88
11 675 327,99
19 311 592,00
8 618 706,78
60 720 359,00
69 339 065,78
0,00
0,00
0,00
1 735 089,15
61 463,32
3 631 432,82
5 542,38
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
96,00
14 432,20
9 080 620,13
429 840,52
1 408 715,42
0,00
13 702 371,30
24 019 052,17
11 271 095,49
68 066 450,00
79 337 545,49
0,00
800,00
0,00
3 943 014,55
71 779,31
4 538 064,68
6 742,42
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
74,60
17 338,78
6 654 967,22
4 386 805,75
1 246 229,06
0,00
13 018 461,09
25 666 554,66
16 003 374,52
71 661 345,00
87 664 719,52
11 878 115,21
2 520,00
6 927,10
5 314 738,30
86 231,12
4 358 656,84
10 761,30
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
27 502,41
4 138 464,97
1 309 945,57
1 337 069,60
0,00
12 424 304,97
19 111 975,64
17 360 736,91
77 700 643,00
95 061 379,91
11 796 608,70
0,00
2 023,70
4 478 342,85
97 539,06
4 161 016,01
11 522,84
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
18,3
16,4
65,5
26,0
x
73,5
37,6
38,4
22,1
23,9
26,7
x
4,0
54,6
24,4
32,0
71,1
x
15
/14:10/
%
Wsk.
156,0
75,2
243,7
99,5
x
106,4
99,0
201,4
128,0
137,1
x
x
x
258,1
158,7
114,6
207,9
x
16
/14:11/
%
Wsk.
190,6
45,6
304,8
94,9
x
90,7
79,6
154,0
114,2
119,8
x
x
x
113,6
135,9
91,7
170,9
x
17
/14:12/
%
Wsk.
158,6
62,2
29,9
107,3
x
95,4
74,5
108,5
108,4
108,4
99,3
x
29,2
84,3
113,1
95,5
107,1
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-22-
284 949,49
421 525,80
3 768,00
8 084 006,74
1 872,00
0,00
0,00
Wpływy z czynszu dzierżawnego oraz
wpływy za dzierżawienie składników
majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ
Szpitalu Geriatrycznym
Wpływy z czynszu dzierżawnego za
budynki pozostałe po zlikwidowanym
Szpitalu im. E. Michałowkiego
Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki
Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę
infrastruktury ciepłowniczej
Dywidendy od spółek
Dzierżawa terenu przy ul. Szadoka pod
budowę przepompowni
Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad za
nieruchomości objęte lokalizacją
rozbudowy węzła "Murckowska" w ciągu
autostrady A-4
Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska
dla bezdomnych zwierząt
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości
po zlikwidowanym Szpitalu im.
E. Michałowskiego - sprzedaż ratalna
Wpływy za podnajem lokali mieszkalnych
przy ul. Sławka w Katowicach
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
0,00
Darowizna od Fundacji Polish Orphans
Charity z Kanady na wypłatę stypendiów
artystycznych dla dzieci (na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy
Miastem a Fundacją)
Dochody z realizacji zadań zleconych
3/
4/
520 395,67
0,00
Odsetki od udzielonych przez Miasto
pożyczek
2/
23 086 743,28
Odsetki od własnych środków na koncie
28 893 692,90
0,00
1/
Pozostałe dochody
50 955,19
Wpływy z tytułu sprzedaży części
nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ
Szpitalu im.J.Śniadeckiego - sprzedaż
ratalna
8/
0,00
406 437,00
Pozostałe /zwrot kosztów operatów
szacunkowych i podziałów geodezyjnych,
odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz
remontowy oraz użytkowania lokali/
7/
3
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
120,6
x
x
107,0
120,7
x
x
x
249,9
33,8
x
x
99,6
111,3
102,9
193,9
4
507 095,11
29 303,00
381 865,89
13 186 336,48
29 992 633,61
0,00
0,00
3 080,04
0,00
0,00
700 000,00
483 739,84
421 525,80
285 601,06
48 557,17
-183 007,16
5
97,4
x
x
57,1
103,8
x
x
164,5
x
x
x
x
100,0
100,2
95,3
-45,0
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
8
/7:5/
%
Wsk.
510 450,66
26 921,00
0,00
8 637 520,70
13 772 329,07
0,00
252 749,50
3 135,24
0,00
0,00
500 000,00
165 853,68
342 059,11
254 458,15
43 372,91
100,7
91,9
x
65,5
45,9
x
x
101,8
x
x
71,4
34,3
81,1
89,1
89,3
3 028 649,37 -1654,9
7
Wykonanie
za 2014 rok
666 726
0
0
7 000 000
9 016 726
135 000
446 604
3 135
0
0
0
204 000
0
282 517
42 092
300 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
666 726
0
0
7 000 000
9 016 726
135 000
446 604
3 135
0
0
0
204 000
0
282 517
42 092
300 000
10
Plan po
zmianach
112 739,79
0,00
0,00
3 223 319,34
3 751 110,49
0,00
0,00
1 872,00
0,00
2 826,00
0,00
0,00
105 381,45
63 594,34
12 904,41
45 772,34
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
140 908,30
0,00
0,00
2 999 548,21
3 834 239,04
0,00
0,00
3 080,04
0,00
0,00
0,00
0,00
105 381,45
70 775,55
12 296,19
-808 460,63
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
123 392,96
26 921,00
0,00
1 246 924,95
1 751 505,54
0,00
0,00
3 135,24
0,00
0,00
0,00
41 463,42
105 381,45
73 175,40
10 874,42
108 722,83
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
118 056,16
0,00
0,00
788 383,97
1 119 929,63
23 827,76
112 774,51
1 599,56
0,00
0,00
0,00
41 463,42
0,00
360,77
9 378,54
-314 716,44
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
17,7
x
x
11,3
12,4
17,7
25,3
51,0
x
x
x
20,3
x
0,1
22,3
-104,9
15
/14:10/
%
Wsk.
104,7
x
x
24,5
29,9
x
x
85,4
x
x
x
x
x
0,6
72,7
-687,6
16
/14:11/
%
Wsk.
83,8
x
x
26,3
29,2
x
x
51,9
x
x
x
x
x
0,5
76,3
38,9
17
/14:12/
%
Wsk.
95,7
x
x
63,2
63,9
x
x
51,0
x
x
x
100,0
x
0,5
86,2
-289,5
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-23-
1/
1/
Pozostała działalność
Stołówki szkolne
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli
ZOJO
Gimnazja
Przedszkola specjalne
Przedszkola
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Szkoły podstawowe
Jednostki oświaty i ZOJO - razem
w tym:
Dochody jednostek budżetowych
Zakład Targowisk Miejskich
31,3
14 360,40
94,4
17 581,70
107,6
92,8
697 593,54
11 412 710,90
105,0
232,00
113,3
90,4
34,00
138,6
79,00
3 364 330,63
102,6
105,8
988 505,94
102,8
158 074 302,10
16 574 387,22
70,9
70,9
x
x
471,0
x
125,3
66,1
148,4
816,6
4
0,00
11 561 314,14
52,46
57 261,01
673 760,11
241,00
3 028 801,78
131,00
1 078 070,70
16 475 525,31
163 710 537,43
221 778,03
221 778,03
213 513,44
0,00
48 396,66
9 500,00
2 611 816,59
0,00
609,98
13 004 196,46
5
x
101,3
154,3
325,7
96,6
103,9
90,0
165,8
109,1
99,4
103,6
68,0
68,0
x
x
78,7
x
144,6
x
98,9
380,9
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
326 366,81
326 366,81
Wpłata nadwyżki środków obrotowych
przez zakłady budżetowe
61 460,80
0,00
10/
0,00
wpływy z tytułu rozliczenia przez KZK GOP
wpłaty dokonanej przez miasto Katowice
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych
9/
1 806 601,38
12/
Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej "Dobra Praktyka Aktywnych
Form Pomocy 2012 rok"
8/
3 947,18
0,00
Odsetki za zwłokę oraz opłata
prolongacyjna
7/
616,77
11/
Wpływy z tytułu rozliczenia projektów
zagranicznych - różnice
kursowe/rozliczenia
6/
3 413 927,82
3
Refundacja wypłaconych świadczeń
pieniężnych rekompensujących utracone
wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie
przeniesionej do rezerwy niebędącej
żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia
wojskowe.
Odsetki za zwłokę od innych jst w
przekazywaniu należnej budżetowi miasta
dotacji na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
5/
2
Wyszczególnienie
Zwrot do budżetu niewykorzystanych
środków z wydatków niewygasających
bieżące i majątkowe
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
9 567,60
12 750 144,74
45,00
35 447,69
854 978,40
393,00
2 797 175,75
141,00
1 028 053,45
17 546 207,42
162 110 394,20
544 261,35
544 261,35
1 951 526,54
3 948,11
14 490,86
0,00
439 096,17
0,00
14 208,22
2 174 166,81
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
110,3
85,8
61,9
126,9
163,1
92,4
107,6
95,4
106,5
99,0
245,4
245,4
914,0
x
29,9
x
16,8
x
2329,3
16,7
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
12 752 555
153
9 000
478 120
186
2 542 682
123
729 236
16 513 417
150 063 860
150 000
150 000
0
10 000
0
0
1 340 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
12 752 555
153
9 000
478 120
186
2 542 682
123
729 236
16 513 417
150 635 060
150 000
150 000
0
10 000
0
0
1 340 000
10
Plan po
zmianach
0,00
548,77
0,00
0,00
2 786 862,77
6,00
3 354,66
176 493,67
55,00
888 707,80
16,00
274 481,35
4 130 369,62
41 759 591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 970,03
0,00
354 532,56
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
1,78
0,00
0,00
2 633 865,65
23,17
16 315,23
170 065,28
54,00
874 815,59
27,00
339 389,68
4 034 919,09
45 661 909,69
72 639,03
72 639,03
0,00
0,00
45 535,96
0,00
648 244,79
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
3 215 343,48
18,00
13 592,40
246 579,77
90,00
776 915,25
30,00
296 953,42
4 549 885,40
40 944 884,37
0,00
0,00
0,00
0,00
13 523,61
0,00
326 794,06
0,00
13 948,96
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
2 828 976,43
10,00
16 953,77
269 347,32
100,00
697 436,26
25,00
234 195,67
4 047 430,35
38 747 334,25
0,00
0,00
0,00
988,20
62 316,00
0,00
150 185,30
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
22,2
6,5
188,4
56,3
53,8
27,4
20,3
32,1
24,5
25,7
x
x
x
9,9
x
x
11,2
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
101,5
166,7
505,4
152,6
181,8
78,5
156,3
85,3
98,0
92,8
x
x
x
x
103,9
x
42,4
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
107,4
43,2
103,9
158,4
185,2
79,7
92,6
69,0
100,3
84,9
x
x
x
x
136,9
x
23,2
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
88,0
55,6
124,7
109,2
111,1
89,8
83,3
78,9
89,0
94,6
x
x
x
x
460,8
x
46,0
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↓
↑
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-24-
2
4
98,8
35,2
x
1 792 668,55
89 031,06
40 743,79
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejska Izba Wytrzeźwień
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
Straż Miejska
Zakład Utylizacji Odpadów
Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu
Pracy
Urząd Miasta
Wydział Działalności Gospodarczej /
Wydział Administracyjny
Wydział Prawny
Wydział Planowania Przestrzennego
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
6,5
94,3
97,1
5 063,82
1 030 415,80
1 002 542,93
- wpływy od kopalń
46,9
104,8
x
x
x
27 872,87
14 071,00
81 892,08
0,00
0,00
wpłaty za reklamę na wiatach
przystankowych /wpływy przeniesiono do
MZUiM/
Wynagrodzenie płatnika
Wpływy z tytułu sprzedaży składnika
majątkowego - WZiNW
Wydział Inwestycji
Wydział Geodezji
wpływy z reklam
wpływy z reklam
6,5
x
44,4
99,1
x
76,6
112,9
106,0
102,6
83,2
194,2
146,7
5 063,82
0,00
482,97
0,00
4 136 509,10
1 635 050,53
110 717 580,51
409 085,29
10 873 133,93
869 980,14
378 716,40
Wydział Inwestycji - wpływy za szkody
górnicze
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Informatyki
w tym:
7 863 529,29
Zakład Zieleni Miejskiej
5/
133,1
4/
1 590 062,00
Żłobek Miejski
99,7
x
99,3
104,1
3/
3 026 267,69
0,00
77 400,00
1 559,11
3
do wyk.
za 2011r.
275 207,44
0,00
81 892,08
14 198,00
0,00
902 240,87
902 240,87
99 409,07
99 409,07
0,00
47 789,18
21 470,00
114 290,32
1 664 539,60
13 103 999,49
0,00
4 333 146,86
1 234 258,97
111 764 093,17
532 379,01
9 797 821,72
857 583,15
455 389,37
1 593 167,64
3 563 172,74
0,00
74 304,00
1 589,11
5
x
x
100,0
100,9
x
90,0
87,6
1963,1
1963,1
x
9894,9
52,7
128,4
92,9
166,6
x
104,8
75,5
100,9
130,1
90,1
98,6
120,2
100,2
117,7
x
96,0
101,9
6
/5:3/
%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Świetlice szkolne
Wyszczególnienie
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
2/
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
0,00
0,00
80 716,56
15 253,00
0,00
828 899,36
828 899,36
35 622,09
35 622,09
1 072,70
14 033,97
12 279,88
123 099,26
1 658 471,82
8 740 765,87
2 280,00
4 171 019,71
450 385,90
114 472 900,53
981 071,15
9 609 855,95
669 716,11
544 594,07
1 609 725,31
3 311 872,18
0,00
68 628,00
1 632,79
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
98,6
107,4
x
91,9
91,9
35,8
35,8
x
29,4
57,2
107,7
99,6
66,7
x
96,3
36,5
102,4
184,3
98,1
78,1
119,6
101,0
92,9
x
92,4
102,7
8
/7:5/
%
Wsk.
15
0
1 347
0
5 100
80 717
14 000
0
750 000
750 000
280 916
280 916
2 000
3 500
50 000
70 000
1 705 000
11 781 245
7 056
5 466 740
1 700
105 000 000
559 972
4 778 740
620 500
517 889
1 529 900
3 286 701
9
Plan na
1.01.2015 roku
15
0
1 347
0
5 100
80 717
14 000
0
750 000
750 000
280 916
280 916
2 000
3 500
50 000
70 000
1 705 000
11 781 245
7 056
5 466 740
1 700
105 000 000
559 972
5 349 940
620 500
517 889
1 529 900
3 286 701
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
392,37
0,00
0,00
20 473,02
3 690,00
13 607,17
196 968,77
210 575,94
0,00
0,00
0,00
307,94
0,00
24 066,09
508 916,41
2 287 245,06
0,00
1 392 293,74
425 549,67
28 024 183,10
108 996,34
3 898 175,66
273 938,15
11 890,28
439 245,06
767 704,32
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
363,49
0,00
0,00
20 473,02
3 747,00
0,00
213 846,30
213 846,30
99 409,07
99 409,07
0,00
0,00
0,00
21 165,61
444 873,33
8 232 945,19
0,00
971 952,98
374 482,21
27 992 179,65
92 490,24
2 665 051,76
99 157,49
3 249,42
427 619,47
767 862,19
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
20 179,14
3 860,00
0,00
193 393,61
193 393,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 795,06
456 489,18
1 561 335,67
0,00
1 043 052,90
260 871,27
28 748 427,97
244 160,83
3 147 109,30
130 265,21
6 268,19
426 557,04
826 950,59
0,00
0,00
363,08
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
617,94
20 179,14
4 175,00
0,00
225 971,72
225 971,72
0,00
0,00
0,00
4 287,00
14 576,42
53 066,87
390 837,14
1 996 986,35
0,00
1 218 224,69
687,76
28 388 449,43
163 680,74
1 490 852,49
99 674,13
40 163,74
425 211,54
875 973,03
0,00
0,00
385,90
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
12,1
25,0
29,8
x
30,1
30,1
x
x
x
122,5
29,2
75,8
22,9
17,0
x
22,3
40,5
27,0
29,2
27,9
16,1
7,8
27,8
26,7
x
x
28,6
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
98,6
113,1
x
114,7
107,3
x
x
x
1 392,2
x
220,5
76,8
87,3
x
87,5
0,2
101,3
150,2
38,2
36,4
337,8
96,8
114,1
x
x
98,4
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
98,6
111,4
x
105,7
105,7
x
x
x
x
x
250,7
87,9
24,3
x
125,3
0,2
101,4
177,0
55,9
100,5
1 236,0
99,4
114,1
x
x
106,2
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
100,0
108,2
x
116,8
116,8
x
x
x
x
x
198,0
85,6
127,9
x
116,8
0,3
98,7
67,0
47,4
76,5
640,8
99,7
105,9
x
x
106,3
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-25-
15 938,41
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia
nauczyciela religii Kościoła
Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych
Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan
Baptystów, Muzułmańskiego Związku
Religijnego,Wspólnoty Kościołów
Chrystusowych "Społeczność
chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko Metodystycznego
Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej
dzieci i mlodzieży
2/
3/
0,00
75 606,75
1 675 945,48
1/
-10 674,38
Na sfinansowanie kosztów pobytu w
przedszkolach, przedszkolach specjalnych
i punktach przedszkolnych dzieci nie
będących mieszkańcami Katowic - zadanie
relizowane na podstawie zawartych
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego.
199,9
-265,6
1 592 792,29
x
109,3
114,6
114,3
556,8
96,9
198,7
107,7
x
7,9
x
x
4
0,00
150,00
92 823,69
1 856 603,63
1 949 577,32
9 805,51
860 050,74
48 440,40
2 840 639,43
206,81
23 727,53
0,00
135 547,08
5 964 545,43
5
x
122,8
110,8
111,3
-91,9
54,0
80,1
93,0
124,4
148,9
x
142,2
x
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
60 506,00
3 055 127,05
1 751 552,23
Wpływy do wyjaśnienia
Pozostałe wpływy nie wymienione
Wpłata przychodów uzyskanych przez
Schronisko z tytułu odpłatnego
przechowywania zwierząt
wpływy realizowane przez WKŚ z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
166,28
0,00
Wpłata darowizny dokonana przez
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu
czynszu dzierżawnego
95 304,57
0,00
Wpływ środków stanowiących
równowartość poniesionych przez Miasto
kosztów realizacji zadania "Przebudowa
układu drogowego w rejonie Placu
Szewczyka - etap II" w ramach zadania
"Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta
Katowice"
Zwrot do budżetu podatku Vat z lat
poprzednich dotyczący zadań
inwestycyjnych
0,00
3
Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak
wpłaty w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi
2
Wyszczególnienie
Środki od innych jednostek samorządu
terytorialnego - realizowane na
podstawie porozumień (umów)
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
300,00
83 746,67
2 304 760,28
2 388 806,95
-16 739,05
1 195 046,64
47 176,31
2 796 337,36
368,39
507 021,42
900 000,00
507 914,16
0,00
34 192,00
7
Wykonanie
za 2014 rok
200,0
90,2
124,1
122,5
-170,7
139,0
97,4
98,4
178,1
2136,8
x
374,7
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
94 883
2 747 562
2 842 445
0
0
40 000
2 500 000
105
976 600
0
5 303 307
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
94 883
2 747 562
2 842 445
0
0
40 000
2 500 000
105
976 600
0
5 303 307
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
18 784,97
239 096,76
257 881,73
36 514,82
85 104,83
14 710,00
1 362 804,33
0,00
3 610,33
0,00
16 471,35
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
32 655,28
200 067,08
232 722,36
37 166,44
149 289,17
13 839,11
1 259 078,02
0,00
3 098,61
0,00
2 414,08
5 964 545,43
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
634,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 653,88
119 127,94
144 781,82
17 512,13
462 077,01
5 745,77
374 649,29
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
26 574,58
63 049,26
89 623,84
194,33
735 147,98
5 476,51
299 574,47
0,00
199 084,04
0,00
35 334,99
0,00
8 462,80
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
28,0
2,3
3,2
x
x
13,7
12,0
x
x
141,5
26,4
34,8
0,5
863,8
37,2
22,0
x
x
5 514,3
x
214,5
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
20,4
0,7
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
81,4
31,5
38,5
0,5
492,4
39,6
23,8
x
6 424,9
x
1 463,7
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
103,6
52,9
61,9
1,1
159,1
95,3
80,0
x
31 377,5
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-26-
0,00
44 539,33
57 881,51
333 454,90
-153 081,83
413 985,51
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej
produktu turystyki biznesowej Katowic" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego stanowiących refundację
wydatków poniesionych w latach
poprzednich na zadanie "Przeprowadzenie
kampanii promocyjnej produktu turystyki
biznesowej Katowic - I i II etap"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej
produktu turystyki biznesowej Katowic - II
etap"
z EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację
zadania pn.: "Stworzenie i oznakowanie
szlaku Moderny w Katowicach" - dochody
bieżące i majątkowe /w 2012 roku
refundacja wydatków z lat poprzednich/
z EFS na realizację projektu pn.:
"Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej wraz z wdrożeniem
usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta
Katowice" - dochody bieżące i majątkowe
z EFRR na realizację zadania "Miejski
System Zarządzania - Katowicka
Infrastruktura Informacji Przestrzennej" zadanie bieżące i majątkowe
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
385 193,10
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Regionalny Obszar Rekreacyjno Turystyczny - trasy rowerowe drogą do
rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie
Centralnym - trasa rowerowa nr 103" / w
2011r. i 2012r. refundacja wydatków
poniesionych w latach poprzednich
17 183 701,08
17 712 662,21
3
Środki z pomocy zagranicznej
Środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków krajowych
2
Wyszczególnienie
A.
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
x
-16,6
1607,8
303,5
48,7
x
357,5
230,1
226,2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
68 562,08
153 336,15
0,00
22 757 729,39
23 023 776,48
5
x
x
x
x
153,9
x
x
132,4
130,0
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
22 478,95
0,00
0,00
0,00
0,00
97 060,62
0,00
5 632 347,93
5 703 475,74
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
x
x
x
63,3
x
24,7
24,8
8
/7:5/
%
Wsk.
28 694
0
0
0
0
0
0
49 133 901
49 158 580
9
Plan na
1.01.2015 roku
2 187 174
0
0
0
0
0
0
51 665 123
51 689 995
10
Plan po
zmianach
0,00
261 052,00
0,00
44 539,33
0,00
0,00
0,00
4 817 514,52
5 115 700,44
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
68 562,08
153 336,15
0,00
1 571 796,40
1 692 543,24
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 575 057,98
2 589 914,60
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 727,06
0,00
705 789,64
729 149,44
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
1,4
1,4
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
14,7
14,3
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
6,3
x
44,9
43,1
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
27,4
28,2
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-27-
0,00
405 457,50
43 213,58
25 092,00
5 523,14
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadania pn.:
"Promocja inwestycyjna miasta Katowice warto tu zainwestować - II i III etap" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadania pn.:
"Promocja inwestycyjna miasta Katowice warto tu zainwestować - II i III etap" dochody bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadania pn.:
"Planowanie przestrzenne i regeneracja
przetrzeni miejskiej NODUS" - refundacja
wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie
materiałów zawierających azbest z
budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej w Katowicach wraz z
zapewnieniem bezpiecznego
unieszkodliwienia odpadów oraz
zastąpienia unieszkodliwionych odpadów
innymi materiałami niezawierającymi
azbest"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadania
"Budowa w Katowicach Sieci Punktów
Dostępu do Elektronicznych Usług
Administracji Publicznej - II etap"
refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"SilesiaNet - budowa społeczeństwa
informacyjnego w subregionie centralnym
województwa śląskiego: Miasto Katowice"
9/
10/
11/
12/
13/
14/
0,00
1 127 006,25
8/
3
2
z EFRR na realizację zadania "Miejski
System Zarządzania - Katowicka
Infrastruktura Informacji Przestrzennej" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
x
x
x
296,3
164,8
x
1969,8
4
7 265,54
418 202,12
0,00
0,00
0,00
654 983,41
35 385,64
5
131,5
1666,7
x
x
x
x
3,1
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 482,64
2 075 422,77
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
x
x
x
22,2
5865,2
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
0
0
3 227 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
0
0
3 227 000
10
Plan po
zmianach
856 135,47
0,00
0,00
43 213,58
0,00
0,00
1 127 006,25
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 856,11
31 656,56
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 075 422,77
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,52
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
0,0
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
0,7
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
0,0
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-28-
890 849,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z EFRR na realizację zadania " "Budowa
sieci radiowej w paśmie 3600-3800 MHz
(WiMAX) w Katowicach" - refundacja
wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy
Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja
wydatków z lat poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Przyłączenie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych własności miasta Katowice
do sieci ciepłowniczej wraz z ich
termomodernizacją w dzielnicy Ligota etap I"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - węzeł Sądowa"
z EFS na zadanie "Zajęcia dodatkowe dla
dzieci uczęszczających do przedszkoli z
oddziałami integracyjnymi"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - węzeł Zawodzie"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Katowicki System Zintegrowanych Węzłów
Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla"
Refundacja wydatków poniesionych w
latach poprzednich z EFRR na realizację
projektu "Adaptacja pomieszczeń na salę
zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim
Przedszkolu nr 5 w Katowicach"
środki w ramach Programu Uczenie się
przez całe życie "Comenius"
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/
24/
368 456,20
588 564,58
850 612,33
15/
3
2
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"SilesiaNet - budowa społeczeństwa
informacyjnego w subregionie centralnym
województwa śląskiego: Miasto Katowice" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
111,4
x
x
x
300,9
x
x
x
271,9
x
4
383 662,40
0,00
0,00
0,00
42 094,97
0,00
0,00
613 753,74
0,00
31 829,61
5
104,1
x
x
x
7,2
x
x
x
x
3,7
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
67 042,00
155 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 320,50
0,00
99 120,00
7
Wykonanie
za 2014 rok
17,5
x
x
x
x
x
x
8,7
x
311,4
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
87 400
0
2 440 376
887 168
0
1 635 432
380 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
87 400
0
2 550 000
935 000
0
1 699 939
380 000
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890 849,87
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-29-
283 453,74
226 835,19
1 270 114,95
365 818,53
0,00
137 886,56
41 313,46
94 548,64
0,00
0,00
z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących"
z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących" - refundacja wydatków
poniesionych w latach poprzednich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Damy radę - program
aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Społecznego
stanowiące refundację wydatków
poniesionych w latach ubiegłych na
realizacją projektu: "Damy radę - program
aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Damy radę II - program
aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach"
z EFS na zadanie "Diagnoza problemów
społecznych i monitoring aktywizacji polityki
rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach"
z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów
Społecznej Przedsiębiorczości"
z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów
Społecznej Przedsiębiorczości" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Katowicki System Węzłów
Przesiadkowych - węzeł Ligota"
z Europejskiego Funduszu Społecznego
na realizację projektu "Centrum
Społecznościowe w Nikiszowcu"
26/
27/
28/
29/
30/
31/
32/
33/
34/
35/
0,00
środki w ramach programu ERASMUS+ na
realizacje projektu "Krok po kroku do
sukcesu"
25/
3
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
x
x
141,5
35,9
35,3
x
827,0
128,6
97,4
80,4
x
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454 204,05
2 300 046,80
176 005,46
5
x
x
x
x
x
x
124,2
181,1
77,6
x
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 792 089,34
0,00
59 080,56
0,00
0,00
54 233,09
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
x
x
x
x
x
2,6
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
19 990
336 659
274 478
0
0
0
565 824
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
19 990
336 659
340 000
0
0
0
565 824
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
57 661,02
0,00
116 696,50
0,00
365 818,53
0,00
226 835,19
283 453,74
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454 204,05
278 554,57
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
341 954,02
0,00
59 080,56
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293 237,20
0,00
0,00
0,00
0,00
18 055,97
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
51,8
x
x
x
x
90,3
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
85,8
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-30-
1 056 712,18
0,00
0,00
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II
linii technologicznej do spalania odpadów
medycznych w Zakładzie Utylizacji
Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej"
- refundacja wydatków poniesionych w
latach poprzednich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Potencjał Młodzieży od wykluczenia do włączenia"
Refundacja wydatków poniesionych w
latach poprzednich na realizację projektu
"Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni
Nadrzecznych - REURIS" - zadanie
bieżące i majątkowe
37/
38/
39/
0,00
0,00
0,00
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Centrum usług wspólnych"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Wzrost dostępu do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w
rozbudowywanych przedszkolach dla
których organem prowadzącym jest miasto
Katowice"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Od bezdomności do
samodzielności - asystowanie osobie
bezdomnej w reintegracji społecznej i
zawodowej"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie etap III"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
41/
42/
43/
44/
45/
9 575,53
0,00
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację zadania
"Katowice - miasto wielkich wydarzeń" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
40/
778 570,40
6 416 650,00
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na zadanie "Budowa II linii
technologicznej do spalania odpadów
medycznych w Zakładzie Utylizacji
Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej"
36/
3
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
154,0
x
x
x
x
849,9
x
x
x
x
4
37 766,11
0,00
16 033,83
0,00
0,00
0,00
382 885,00
0,00
172 261,00
3 022,98
5
394,4
x
x
x
x
x
x
x
16,3
0,0
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
2 349,77
17 337,39
137 477,53
0,00
0,00
0,00
67 466,26
0,00
726 195,00
7
Wykonanie
za 2014 rok
6,2
x
857,4
x
x
x
17,6
x
421,6
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
81 457
64 405
1 098 778
850 000
0
0
442 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
81 457
64 405
1 098 778
850 000
0
0
442 000
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186 660,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
16 265,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 261,00
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 716,17
0,00
0,00
0,00
67 466,26
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 181,14
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
143,1
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
300,1
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-31-
0,00
137 603,68
0,00
15 215,00
87 293,38
257 839,87
49 035,66
409 752,13
0,00
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Rozwiń skrzydła wyrównanie szans edukacyjnych oraz
rozwijanie pasji szansą na lepszą
przyszłość uczniów i uczennic Szkoły
Podstawowej nr 59 w Katowicach" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Centrum Animacji
Mlodzieżowej (CAM) w Szopienicach" zadanie bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Budowa portalu korporacyjnego UM
Katowice" - w 2012r, 2014r. i 2015r.
refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Otwórz radosną
przyszłość"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Rozwiń skrzydła wyrównanie szans edukacyjnych oraz
rozwijanie pasji szansą na lepszą
przyszłość uczniów i uczennic Szkoły
Podstawowej nr 59 w Katowicach" dochody bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Aby start był łatwiejszy"
/ "Aby start był łatwiejszy 2"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Znam - rozumiem współdziałam" - w 2012r. refundacja
wydatków poniesionych w latach
poprzednich - 32.853,84 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
46/
47/
48/
49/
50/
51/
52/
53/
54/
3
2
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Budowa w Katowicach Sieci Publicznych
Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług
Administracji Publicznej etap III"
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
x
273,5
65,5
192,4
276,5
x
x
x
x
4
0,00
0,00
0,00
2 895,09
164 150,19
0,00
187 519,28
23 344,76
832 242,04
5
x
40,1
x
72,7
26,7
5469,9
x
x
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
418,20
0,00
0,00
0,00
40 373,19
7
Wykonanie
za 2014 rok
1394,5
x
x
x
x
0,1
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
0
0
437 022
0
854 036
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
85 257
0
0
0
437 022
0
854 036
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277 551,41
13 600,00
0,00
66 441,63
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189 495,61
0,00
51 000,00
38 997,54
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,20
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
272 352,75
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
23,5
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
147,1
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
65 125,0
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-32-
97 799,42
60 934,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Pomóż zrobić mi to
samemu - wspomaganie wielozmysłowego
poznawania i funkcjonowania w świecie"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Szkolny Ośrodek
Kariery" - dochody bieżące i majątkowe
z Funduszu Spójności na realizację
projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków"
- refundacja wydatków z lat poprzednich
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Wzmocnienie
mechanizmu konsultacji społecznych w
Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Centrum
Społecznościowe Nasze Załęże"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w
tym przebudowa i remont obiektów wraz z
zagospodarowaniem przyszłego otoczenia
dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku
Boguckiego"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w
mieście Katowice" (projekt IV i VII)
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w
mieście Katowice" (projekt III)
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Poprawa efektywności energetycznej
poprzez kompleksową termomodernizację
budynków użyteczności publicznej w
mieście Katowice" (projekt II)
55/
56/
57/
58/
59/
60/
61/
62/
63/
3
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
x
x
x
x
x
x
x
120,3
91,2
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 487,75
15 570 182,18
0,00
14 607,21
5
x
x
x
x
x
x
x
x
14,9
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 850,12
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
x
x
x
172,8
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
921 011
1 988 587
7 105 776
2 364 190
207 097
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
921 011
1 988 587
7 105 776
2 364 190
207 097
10
Plan po
zmianach
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 607,21
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-33-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 532,65
8 737,32
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni)
przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum
Animacji w Szopienicach wraz z
rewitalizacją Parku Olimpijczyków w
dzielnicy Szopienice"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Bogucice - moje
miejsce na ziemi, Program Aktywności
Lokalnej" - zadanie bieżące i majątkowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Efaktywność energetyczna, odnawialne
źródła energii, wzrost jakości życia i
bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w
zakresie oświetlenia miejsc
niebezpiecznych i newralgicznych na
terenie miasta Katowice"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi"
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację projektu "Centrum
Społecznościowe Szopki w Szopienicach"
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu "MDK
Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali
widowiskowej"
Dofinansownaie ze środków krajowych
z budżetu państwa - na realizację projektu
pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej wraz z wdrożeniem
usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta
Katowice" - dochody bieżące i majątkowe
z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aby
start był łatwiejszy"
65/
66/
67/
68/
69/
70/
B.
1/
2/
528 961,13
0,00
3
64/
2
Wyszczególnienie
z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Zwiększenie dostępności do placówek
wychowania przedszkolnego, dla których
organem prowadzącym jest miasto
Katowice, poprzez utworzenie nowych
oddziałów przedszkolnych"
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
66,5
16,1
146,3
x
x
x
x
x
x
x
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266 047,09
5
x
x
50,3
x
x
x
x
x
x
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71 127,81
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
26,7
x
x
x
x
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
24 679
170 000
286 816
927 593
15 082 000
454 015
1 303 900
4 612 197
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
24 872
170 000
286 816
927 593
15 082 000
454 015
1 303 900
4 612 197
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 483,97
30 893,47
298 185,92
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 746,84
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 856,62
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 359,80
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
93,9
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
7,8
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
19,3
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
157,2
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-34-
50 021,23
40 029,76
65 721,39
38 716,28
24 279,89
z budżetu państwa na "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących"
z budżetu państwa na "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ogólnokształcących" - refundacja wydatków
poniesionych w latach poprzednich
z budżetu państwa na realizację projektu
"Damy radę - program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach" dochody bieżące i majątkowe
refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich na realizację projektu "Damy
radę - program aktywizacji zawodowej i
społecznej w Katowicach"
z budżetu państwa na realizację projektu
"Damy radę II - program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach"
z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń
skrzydła - wyrównywanie szans
edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą
na lepszą przyszłość uczniów i uczennic
Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" dochody bieżące i majątkowe
z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń
skrzydła - wyrównywanie szans
edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą
na lepszą przyszłość uczniów i uczennic
Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć
Inkubatorów Społecznej
Przedsiębiorczości"
z budżetu państwa na zadanie "Diagnoza
problemów społecznych i monitoring
aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich
w Katowicach"
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
64 815,85
7 290,61
0,00
19 366,86
79 128,58
z budżetu państwa na zadanie pn.: "Zajęcia
dodatkowe dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli z oddziałami integracyjnymi"
0,00
4/
3
3/
2
Wyszczególnienie
z budżetu państwa na realizację projektu
"Od bezdomności do samodzielności asystowanie osobie bezdomnej w
reintegracji społecznej i zawodowej"
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
228,5
35,9
x
163,7
x
827,0
125,7
97,4
80,4
1093,8
x
4
0,00
0,00
0,00
39 879,62
0,00
10 687,78
92 118,75
31 059,78
0,00
44 871,13
2 829,50
5
x
x
x
103,0
x
55,2
140,2
77,6
x
56,7
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
0,00
0,00
0,00
0,00
41 973,97
0,00
1 390,14
0,00
0,00
0,00
24 260,74
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
x
x
x
x
x
1,5
x
x
x
857,4
8
/7:5/
%
Wsk.
9
0
0
0
0
13 313
0
0
0
0
0
11 366
Plan na
1.01.2015 roku
10
0
0
0
0
13 506
0
0
0
0
0
11 366
Plan po
zmianach
0,00
61 076,43
0,00
0,00
0,00
0,00
19 366,86
0,00
40 029,76
50 021,23
23 836,13
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
15 787,98
0,00
10 687,78
6 553,60
0,00
0,00
38 185,45
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
8 045,98
0,00
1 390,14
0,00
0,00
0,00
5 420,50
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
7 092,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 267,26
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
52,5
x
x
x
x
x
143,1
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
88,2
x
x
x
x
x
300,1
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-35-
5 797,74
17 763,97
9 801,09
3 058,17
z budżetu państwa na zadanie "Znam rozumiem - współdziałam" - refundacja
wydatków poniesionych w latach
poprzednich
środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Pomóż zrobić mi to samemu wspomaganie wielozmysłowego
poznawania i funkcjonowania w świecie"
środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Otwórz radosną przyszłość"
środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Otwórz radosną przyszłość" refundacja wydatków poniesionych w latach
poprzednich
środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" dochody bieżące i majątkowe
środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Wzmocnienie mechanizmu
konsultacji społecznych w Katowicach" dochody bieżące i majątkowe
Subwencja ogólna
16/
17/
18/
19/
20/
21/
2.
x
1 476 693,00
20 414 598,51
- środki na uzupełnienie dochodów gminy
Dotacje celowe z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań własnych
Na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
kosztów utworzenia lub modernizacji
szkolnych placów zabaw w ramach
Rządowego Programu "Radosna Szkoła" dochody bieżące i majątkowe
Na realizację projektu "Katowice oczyszczanie ścieków" refundacja
wydatków z lat poprzednich (wyrównanie
korekty systemowej)
3.
1/
2/
0,00
849 731,00
96,8
x
68,6
123,0
108,8
- oświatowa
6 590 622,00
109,3
x
130 001 950,00
138 069 265,00
0,00
120,3
x
195,5
97,9
x
228,7
141,5
4
0,00
0,00
243 389,99
26 458 684,35
415 511,00
6 634 571,00
132 079 918,00
139 130 000,00
2 027,25
0,00
0,00
4 712,68
2 842,22
0,00
35 018,38
5
x
28,6
129,6
28,1
100,7
101,6
100,8
x
x
x
48,1
16,0
x
57,9
x
6
/5:3/
%
do wyk.
za 2011r.
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
- równoważąca
w tym część:
60 460,76
z budżetu państwa na zadanie "Znam rozumiem - współdziałam"
15/
10 753,83
16 685,15
z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć
Inkubatorów Społecznej
Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków
poniesionych w latach poprzednich
14/
3
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 711 541,89
182 600,77
35 575 982,76
0,00
7 032 563,00
138 802 365,00
145 834 928,00
3 502,96
7
Wykonanie
za 2014 rok
x
75,0
134,5
x
106,0
105,1
104,8
172,8
x
x
x
x
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 902 741
0
8 074 724
145 987 539
154 062 263
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 902 741
0
8 074 724
145 987 539
154 062 263
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
3 206 221,00
0,00
1 647 657,00
48 593 725,00
50 241 382,00
0,00
0,63
0,00
10 552,49
769,73
0,00
48 979,66
10 175,56
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
4 298 363,00
0,00
1 658 643,00
50 816 465,00
52 475 108,00
0,00
0,00
0,00
7 198,71
2 842,22
0,00
39 491,10
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 367 715,38
0,00
1 758 141,00
53 264 385,00
55 022 526,00
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 156 742,00
0,00
2 018 682,00
56 930 735,00
58 949 417,00
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
31,2
x
25,0
39,0
38,3
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
223,2
x
122,5
117,2
117,3
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
166,5
x
121,7
112,0
112,3
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
85,5
x
114,8
106,9
107,1
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↑
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-36-
133,4
339 175,82
394 343,49
5 466 684,00
4 134 031,00
3 248 034,00
0,00
0,00
131 809,62
107 858,94
1 913 174,51
1 597 001,28
Na wypłatę dodatku dla pracowników
socjalnych świadczących pracę socjalną w
środowisku
Na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne
Na finansowanie wypłat zasiłków
okresowych z pomocy społecznej w części
gwarantowanej.
Na wypłatę zasiłków stałych
Na dofinansowanie zadań ośrodków
pomocy społecznej
Na utrzymanie rezerwatów i pomników
przyrody
Na realizację wieloletniego programu
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Na wsparcie działań w zakresie
przekształceń samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
Na upowszechnianie wychowania
przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci
do podjęcia obowiązku szkolnego
Na dofinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych i innego sprzętu
niezbędnego do realizacji programu
nauczania z wykorzystaniem technologii
informacyjno - komunikacyjnych w ramach
Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" dochody bieżące i majątkowe
Na realizację resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej "Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej"
Na dofinansowanie zadań własnych
wynikających z ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3
Dotacje z funduszy celowych i innych
źródeł pozabudżetowych
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
4.
2 505 591,00
3 971,81
123,1
331 337,92
Na dofinansowanie zakupu podręczników
dla uczniów w ramach programu
"Wyprawka szkolna"
5/
58,4
x
x
x
x
x
87,4
x
100,2
135,8
136,6
150,9
127,4
982 745,40
Na pokrycie kosztów udzielania
edukacyjnej pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów
113,1
4
4/
6 110,00
3
do wyk.
za 2011r.
0,00
2 634 636,54
1 137 839,00
200 755,80
0,00
3 801 348,00
0,00
2 172 834,00
0,00
3 239 149,00
5 154 239,00
7 943 827,30
435 112,00
253 410,00
487 074,88
1 389 705,38
5
165,0
59,5
186,1
x
x
x
86,7
x
99,7
124,7
145,3
110,3
74,7
147,0
141,4
x
6
/5:3/
%
3/
2
Wyszczególnienie
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
Na sfinansowanie prac komisji ds. stopni
specjalizacji zawodowej nauczycieli
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
0,00
1 533 856,90
621 836,00
302 559,66
0,00
11 441 892,00
1 232 235,38
2 469 688,00
0,00
2 959 030,00
5 051 710,00
7 063 359,00
422 471,00
0,00
596 251,89
1 520 807,17
7
Wykonanie
za 2014 rok
58,2
54,7
150,7
x
301,0
x
113,7
x
91,4
98,0
88,9
97,1
x
122,4
109,4
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
1 631 789
0
0
0
11 441 892
0
1 400 311
0
2 919 292
3 006 183
2 723 914
411 149
0
0
1 000 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
1 631 789
0
0
0
11 441 892
0
1 400 311
0
2 919 292
3 006 183
2 723 914
411 149
0
0
1 000 000
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
13 123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 002 664,00
979 144,00
1 136 532,00
87 881,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
211 310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
996 660,00
1 245 289,00
1 979 640,00
76 774,00
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
177 017,13
0,00
0,00
0,00
2 860 473,00
1 232 235,38
0,00
0,00
910 469,00
1 321 638,00
1 926 391,00
116 509,00
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
46 574,21
0,00
0,00
0,00
2 909 442,00
0,00
0,00
0,00
898 242,00
1 352 511,00
1 885 503,00
111 044,00
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
2,9
x
x
x
25,4
x
x
x
30,8
45,0
69,2
27,0
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
354,9
x
x
x
x
x
x
x
89,6
138,1
165,9
126,4
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
22,0
x
x
x
x
x
x
x
90,1
108,6
95,2
144,6
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
26,3
x
x
x
101,7
x
x
x
98,7
102,3
97,9
95,3
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-37-
*
101,6
100,6
100,7
0,00
1 032 195 459,89
46 645 589,06
46 596 589,06
z WFOŚiGW na zielone szkoły
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
realizację zadania "Przebudowa boisk
piłkarskich przy ul. Alfreda 1"
I. Dochody zadań własnych - razem
II. Dotacje na zadania zlecone
- z ustawy
4/
5/
52,7
101,6
105,0
102,3
313 092 387,03
1 391 933 435,98
O G Ó Ł E M - powiat
DOCHODY OGÓŁEM
w odniesieniu do planu po zmianach
O G Ó Ł E M - gmina
- z porozumienia
49 000,00
x
86,0
73,2
1 078 841 048,95
419 920,00
120 000,00
z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie
zebrania i demontażu porzuconych
pojazdów
3/
81,1
712 314,28
2/
42,0
344 767,00
4
Środki z Funduszu Pracy na
dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników
3
do wyk.
za 2011r.
1 565 124 084,01
412 401 221,53
1 152 722 862,48
44 800,00
48 184 211,66
48 229 011,66
1 104 493 850,82
1 000 000,00
470 290,00
84 000,00
709 688,54
370 658,00
5
112,4
131,7
106,8
91,4
103,4
103,4
107,0
x
112,0
70,0
99,6
107,5
6
/5:3/
%
1/
2
Wyszczególnienie
Wsk.
%
Wykonanie
za 2013 rok
Wsk.
z PFRON dotacja rekompensująca
utracone dochody
1
Lp.
Wykonanie
za 2012 rok
1 615 551 147,47
434 257 593,90
1 181 293 553,57
41 299,99
51 911 861,78
51 953 161,77
1 129 340 391,80
0,00
469 460,00
68 000,00
651 196,90
345 200,00
7
Wykonanie
za 2014 rok
103,2
105,3
102,5
92,2
107,7
107,7
102,2
x
99,8
81,0
91,8
93,1
8
/7:5/
%
Wsk.
1 549 920 066
331 848 080
1 218 071 986
35 000
47 747 503
47 782 503
1 170 289 483
0
538 100
64 000
709 689
320 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
1 599 628 009
379 184 485
1 220 443 524
35 000
47 016 426
47 051 426
1 173 392 098
0
538 100
64 000
709 689
320 000
10
Plan po
zmianach
367 627 532,94
87 720 280,01
279 907 252,93
0,00
11 595 289,00
11 595 289,00
268 311 963,93
0,00
0,00
0,00
0,00
13 123,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
417 087 328,46
113 099 722,05
303 987 606,41
0,00
11 492 274,00
11 492 274,00
292 495 332,41
0,00
211 310,00
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
459 996 465,69
128 408 582,61
331 587 883,08
0,00
12 320 806,00
12 320 806,00
319 267 077,08
0,00
0,00
0,00
177 017,13
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
438 637 686,42
102 515 716,72
336 121 969,70
0,00
13 294 209,67
13 294 209,67
322 827 760,03
0,00
0,00
0,00
46 574,21
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
27,4
27,0
27,5
x
28,3
28,3
27,5
x
x
x
6,6
x
15
/14:10/
%
Wsk.
119,3
116,9
120,1
x
114,7
114,7
120,3
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
105,2
90,6
110,6
x
115,7
115,7
110,4
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
95,4
79,8
101,4
x
107,9
107,9
101,1
x
x
x
26,3
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-38-
96,7
99,4
5 926 646,86
826 993,04
267,9
113,0
102,8
401,1
97,0
19 259 886,53
2 160 057,14
105 350,62
6 052,68
340 674,26
1/
69,7
8 610 024,16
Podatek dochodowy od osób prawnych
2/
x
75,7
76,6
118,8
389,42
278,00
1 092 131,83
Licea profilowane
Licea profilowane specjalne
Szkoły zawodowe
Licea ogólnokształcące specjalne
99,00
Licea ogólnokształcące
Gimnazja specjalne
Szkoły podstawowe specjalne
- Jednostki oświaty - razem
w tym:
Dochody jednostek budżetowych
102,4
83 161 539,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1/
x
x
0,00
152,7
91 771 563,16
wpis do rejestru przedsiębiorców
prowadzących szkolenia
21 267,53
140,0
1 120,00
.opłata za egzamin dla kandydatów na
taksówkarzy
.legitymacji instruktora nauki jazdy
77,2
87 145,00
.licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób i rzeczy,
zaświadczeń na przewozy drogowe na
potrzeby własne
110,3
30 950,00
.karty parkingowej dla osób
niepełnosprawnych
.praw jazdy
.dowodów i tablic rejestracyjnych,
pozwoleń czasowych
96,9
6 894 122,43
UM: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji
Pojazdów/Wydział Spraw
Obywatelskich/Wydział Transportu/Wydział
Polityki Społecznej - opłaty za wydanie:
Udziały we wpływach z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa
1/
1 382 992,24
83,00
59,00
247,00
430 099,93
1 649,00
98 550,23
2 509 810,70
8 270 913,20
8 550 889,62
85 085 077,00
93 635 966,62
4 500,00
16 405,96
1 760,00
91 849,98
33 850,00
800 830,45
6 910 686,32
7 859 882,71
7 859 882,71
96,9
5
236 551 648,12
107,5
4
do wykon.
za 2011
rok
126,6
29,9
15,2
249,5
126,2
27,2
93,5
116,2
42,9
99,3
102,3
x
x
77,1
157,1
105,4
109,4
96,8
116,6
114,0
114,0
161,9
6
/5:3/
%
Wykonanie za
2013 rok
%
6 894 122,43
146 094 723,05
3
Wykonanie za
2012 rok
Wsk.
Wsk.
Inne podatki i opłaty
2
Dochody własne
1
Wyszczególnienie
1.
Lp.
DOCHODY POWIATU
1 037 650,89
187,00
58,00
75,00
575 053,54
1 856,00
93 704,40
2 329 730,31
13 103 964,78
9 343 619,66
90 431 445,00
99 775 064,66
4 000,00
0,00
65,82
91 905,09
14 317,00
699 167,44
7 491 264,00
8 300 719,35
8 300 719,35
265 135 974,28
7
Wykonanie za
2014 rok
75,0
225,3
98,3
30,4
133,7
112,6
95,1
92,8
158,4
109,3
106,3
x
88,9
x
3,7
100,1
42,3
87,3
108,4
105,6
105,6
112,1
8
/7:5/
%
Wsk.
640 832
48
0
315
342 863
1 479
81 647
1 539 302
6 250 991
9 445 800
95 734 377
105 180 177
3 000
0
200
63 200
0
712 250
7 445 220
8 223 870
8 223 870
175 834 328
9
Plan na
1.01.2015 roku
640 832
48
0
315
342 863
1 479
81 647
1 539 302
6 250 991
9 445 800
95 734 377
105 180 177
3 000
0
200
63 200
0
712 250
7 445 220
8 223 870
8 223 870
222 951 215
10
Plan po
zmianach
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2015 roku
240 936,63
90,00
162,60
0,00
98 068,34
375,00
27 600,47
542 177,34
2 045 206,13
1 798 274,80
16 703 789,00
18 502 063,80
0,00
4 409,12
320,00
39 140,00
7 125,00
199 149,90
1 478 191,35
1 728 335,37
1 728 335,37
27 813 480,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
229 806,81
10,00
15,00
0,00
113 535,80
367,00
26 311,12
534 384,50
3 009 876,66
2 351 665,90
18 644 524,00
20 996 189,90
0,00
5 109,64
910,00
26 305,05
8 050,00
209 851,65
1 506 548,60
1 756 774,94
1 756 774,94
48 697 405,26
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
250 017,17
26,00
15,00
33,00
140 629,96
410,00
27 949,51
577 917,95
7 182 981,82
3 349 804,36
19 571 778,00
22 921 582,36
2 000,00
0,00
50,00
28 409,00
7 400,00
171 087,90
1 924 206,68
2 133 153,58
2 133 153,58
66 788 091,61
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
167 943,91
4,00
0,00
60,00
141 883,62
448,00
30 417,70
512 474,15
6 533 638,80
3 622 210,38
21 142 191,00
24 764 401,38
500,00
0,00
100,00
20 033,73
0,00
173 912,42
1 872 773,85
2 067 320,00
2 067 320,00
42 853 691,72
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
(w złotych)
Tablica nr 1/2
26,2
8,3
x
19,0
41,4
30,3
37,3
33,3
104,5
38,3
22,1
23,5
16,7
x
50,0
31,7
x
24,4
25,2
25,1
25,1
19,2
15
/14:10/
%
Wsk.
69,7
4,4
x
x
144,7
119,5
110,2
94,5
319,5
201,4
126,6
133,8
x
x
31,3
51,2
x
87,3
126,7
119,6
119,6
154,1
16
/14:11/
%
Wsk.
73,1
40,0
x
x
125,0
122,1
115,6
95,9
217,1
154,0
113,4
117,9
x
x
11,0
76,2
x
82,9
124,3
117,7
117,7
88,0
17
/14:12/
%
Wsk.
67,2
15,4
x
181,8
100,9
109,3
108,8
88,7
91,0
108,1
108,0
108,0
25,0
x
200,0
70,5
x
101,7
97,3
96,9
96,9
64,2
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-39-
4
121,4
118,7
102,6
111,3
103,7
289 861,78
134 362,83
2 768 632,13
1 018 424,26
1 325 026,55
Internaty
Schronisko szkolne
DPS,MOPS, DD - razem
DPS "Przystań"
DPS "Zacisze"
38,7
139,7
77,2
88,2
35 289,65
43 350,09
Dom Dziecka "Stanica"
Dom Dziecka "Zakątek"
Opłaty za usunięcie i przechowywanie
pojazdów
Kara umowna za zerwanie umowy z winy
Wykonawcy robót budowlanych w ramach
zadania "Międzynarodowe Centrum
Kongresowe" wraz z odsetkami za zwłokę /
w 2015r. rozliczenie podatku Vat w ramach
tego zadania
Dochody budżetu z tytułu kar i opłat za
korzystanie ze środowiska
5/
6/
1 128 946,02
11 944 218,05
2 840,00
83 497,55
Opłata za wydanie karty wędkarskiej
4/
103,4
x
x
56,6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
70 560,12
89,0
99 993,90
149 199,86
308,0
41 987,66
116,7
Dom Dziecka "Tęcza"
Rodziny zastępcze (MOPS)
placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz wpływy z egzekucji komorniczych
(MOPS)
Wpływy z opłat za pobyt dzieci w
133 999,90
103,8
68 856,57
Placówki wychowania pozaszkolnego
Wpływy z odpłatności za świadczone
usługi z zakresu pomocy społecznej
(MOPS)
147,0
72 861,26
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
w tym specjalistyczne
x
0,00
Pomoc materialna dla uczniów - stypendia
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
x
58,7
x
86,2
81,5
499 327,87
1 094 552,36
122 342,71
2 680,00
83 155,88
31 770,48
87 670,16
202 596,52
172 227,59
25 617,71
121 701,84
1 307 449,58
1 035 164,67
2 864 757,91
102 526,80
296 172,85
82 303,23
53 472,57
0,00
0,00
35 892,00
228,00
26,00
25 508,85
5
%
44,2
9,2
146,5
94,4
191,8
90,0
124,2
135,8
172,2
61,0
90,8
98,7
101,6
103,5
76,3
102,2
119,5
73,4
x
x
200,0
21,1
104,0
84,8
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
0,00
17 946,00
1 079,05
25,00
30 088,84
3
Wykonanie za
2012 rok
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Pozostała działalność - nagrody dla
pedagogów
Świetlice szkolne
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli
Szkoły zawodowe specjalne
2
Wyszczególnienie
3/
2/
1
Lp.
1 063 391,17
0,00
78 382,95
2 090,00
115 001,34
49 045,45
99 717,96
263 764,75
176 550,71
43 390,09
120 076,82
1 238 616,46
1 040 619,41
2 883 018,24
102 029,59
323 920,16
66 182,76
51 065,86
4 785,60
0,00
38 074,40
220,00
84,00
34 783,11
7
Wykonanie za
2014 rok
213,0
x
64,1
78,0
138,3
154,4
113,7
130,2
102,5
169,4
98,7
94,7
100,5
100,6
99,5
109,4
80,4
95,5
x
x
106,1
96,5
323,1
136,4
8
/7:5/
%
Wsk.
61 180
37 727
0
3
0
88
28
37 792
1 000 000
0
104 800
2 000
34 000
5 000
62 530
101 530
187 600
43 200
117 000
1 100 800
1 027 759
2 577 889
90 200
245 100
9
Plan na
1.01.2015 roku
61 180
37 727
0
3
0
88
28
37 792
1 000 000
0
104 800
2 000
34 000
5 000
62 530
101 530
187 600
43 200
117 000
1 100 800
1 027 759
2 577 889
90 200
245 100
10
Plan po
zmianach
555 883,56
0,00
4 862,00
790,00
7 062,10
6 254,38
18 731,83
32 048,31
25 582,48
2 359,91
29 022,27
329 622,12
231 700,96
650 336,05
33 322,13
81 728,25
34 101,44
10 851,83
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
14 934,65
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
499 327,87
953 587,28
23 428,22
820,00
22 620,65
14 268,12
25 220,08
62 108,85
51 979,03
5 971,90
32 009,93
336 026,27
254 446,33
742 542,31
31 150,76
93 443,12
16 608,15
13 414,77
0,00
0,00
0,00
55,00
5,00
9 661,97
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
70 833,58
0,00
17 570,49
790,00
33 526,06
28 158,73
30 532,14
92 216,93
46 655,85
7 417,80
30 598,32
311 561,97
251 907,64
740 358,51
25 849,48
83 329,10
26 738,38
12 676,37
0,00
0,00
0,00
49,00
6,00
10 188,98
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
83 944,44
953 485,00
22 564,82
400,00
51 076,92
1 233,47
14 746,01
67 056,40
48 483,37
11 328,26
30 521,92
321 247,50
264 792,80
743 430,25
22 279,28
99 336,91
18 926,36
9 460,74
0,00
0,00
0,00
47,00
5,00
21 661,63
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
8,4
x
21,5
20,0
150,2
24,7
23,6
66,0
25,8
26,2
26,1
29,2
25,8
15,1
x
464,1
50,6
723,3
19,7
78,7
209,2
189,5
480,0
105,2
97,5
114,3
114,3
66,9
28,8
121,5
24,7
55,5
87,2
x
x
x
x
83,3
145,0
16
/14:11/
%
Wsk.
40,5
30,9
25,1
x
x
x
53,4
17,9
57,3
15
/14:10/
%
Wsk.
16,8
100,0
96,3
48,8
225,8
8,6
58,5
108,0
93,3
189,7
95,4
95,6
104,1
100,1
71,5
106,3
114,0
70,5
x
x
x
85,5
100,0
224,2
17
/14:12/
%
Wsk.
118,5
x
128,4
50,6
152,3
4,4
48,3
72,7
103,9
152,7
99,8
103,1
105,1
100,4
86,2
119,2
70,8
74,6
x
x
x
95,9
83,3
212,6
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
↓
↓
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-40-
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpływy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej
Wpływy z tytułu sprzedaży składnika
majątkowego - Urząd Miasta - Wydział
Zarządzania Kryzysowego
Wpłata dokonana przez Śląski Urząd
Wojewódzki z tytułu poniesionych
wydatków przez Miasto Katowice
Odesteki od wpłaty dokonanej przez Śląski
Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych
wydatków przez Miasto Katowice
Inne wpływy nie wymienione
Wpływy realizowane przez Powiatowy
Urząd Pracy
Wpływy realizowane przez Urząd Miasta Wydział Prawny
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
48,8
256,9
10,7
234,32
236,60
Odsetki za zwłokę od innych jednostek
samorządu terytorialnego od należnych
dotacji przekazanych po terminie
Różnice kursowe
5/
6/
391,3
133 307,81
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostek
oświatowych
4/
134,8
133 381,51
Na obsługę zadań PFRON - 2,5%
3/
68,2
1 443,35
Dochody związane z realizacją zadań
zleconych - 5% (pozostałe)
66,6
2/
7 282 282,96
72,5
Dochody związane z realizacją zadań
zleconych z gospodarowania zasobem
nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25%
10 059 286,55
4 220,03 3751,1
335,72
233,1
x
x
x
x
x
75,3
4
207,82
566,67
205 903,57
102 660,55
2 869,81
9 220 282,08
10 083 631,66
21 849,23
281,95
99 401,24
0,00
0,00
6 232,52
12 182,40
2 200,24
1 035 294,07
5
%
87,8
241,8
154,5
77,0
198,8
126,6
100,2
517,8
84,0
59,1
x
x
x
x
50,1
104,1
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
1/
Pozostałe dochody
4 394,06
Odsetki za nieterminowe wpływy za
wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej,
zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i
wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia
dokumentacji projektowej, inne wpływy.
168 090,83
994 655,00
Wpływy za wykorzystanie dokumentacji
geodezyjnej, zgłoszenia robót
geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji
gruntów, uzgodnienia dokumentacji
projektowej, inne wpływy.
7/
3
Wykonanie za
2012 rok
2
Wyszczególnienie
1
Lp.
0,00
145,20
100 077,38
116 578,15
4 495,34
11 501 397,98
11 724 873,37
58 779,46
1 063,99
131 324,89
2 232 222,81
3 120 812,81
0,00
11 329,45
1 607,95
1 190 210,75
7
Wykonanie za
2014 rok
x
25,6
48,6
113,6
156,6
124,7
116,3
269,0
377,4
132,1
x
x
x
93,0
73,1
115,0
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
119 410
4 337
9 446 300
9 570 047
20 000
1 000
0
0
0
4 000
0
2 000
1 000 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
119 410
4 337
9 446 300
9 570 047
20 000
1 000
0
0
0
4 000
0
2 000
1 000 000
10
Plan po
zmianach
0,00
102,78
97 062,60
15 258,00
304,30
4 461 222,09
4 573 949,77
969,86
96,08
29 536,87
0,00
0,00
0,00
0,00
167,89
260 386,48
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
164 480,34
15 258,00
634,43
6 291 317,63
6 471 690,40
1 662,27
77,08
28 109,83
0,00
0,00
0,00
0,00
793,27
225 144,03
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
58,51
68 405,93
15 258,00
377,46
6 706 800,98
6 790 900,88
52 533,14
90,84
112 077,30
2 232 222,81
3 120 812,81
0,00
0,00
520,41
257 253,98
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
x
x
x
x
x
18,3
29,8
15
/14:10/
%
Wsk.
0,00
0,00
2 164,47
15 258,00
1 174,96
8 635 564,88
8 654 162,31
2 567,17
x
x
x
12,8
27,1
91,4
90,4
12,8
11 567,56 1156,8
191 560,71
1 704 714,78
2 008 400,76
0,00
5,92
365,07
298 158,17
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
2,2
100,0
386,1
193,6
189,2
264,7
12039,5
648,5
x
x
x
x
217,4
114,5
16
/14:11/
%
Wsk.
170,9
76,4
64,4
x
x
70,2
115,9
18
/14:13/
%
Wsk.
x
x
1,3
100,0
185,2
137,3
133,7
154,4
x
x
3,2
100,0
311,3
128,8
127,4
4,9
15007,2 12734,0
681,5
x
x
x
x
46,0
132,4
17
/14:12/
%
Wsk.
↑
↓
↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑
↓
↑
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-41-
Niewykorzystane środki z wydatków
niewygasających bieżące i majątkowe
7/
8/
0,00
0,00
17 310 940,23
Zwrot części poniesionych przez miasto
Katowice wydatków na wykonanie
dokumantacji w ramach zadania "Budowa
nowego przebiegu drogi krajowej 79 od
węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do
Al.. Jana Pawła II w Bytomiu"
Środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków krajowych
4/
5/
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"System wsparcia placówek oświatowych
w Katowicach"
49 370,57
Na sfinansowanie kosztów pobytu
dziennego osób nie będacych
mieszkancami miasta Katowice, a
korzystających z warsztatów terapii
zajęciowej - na podstawie porozumień
zawartych z jst
1/
58 563,97
Na zadanie wykonywane przez
Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną - na podstawie porozumień
z jst
3/
0,00
17 307 481,40
642 349,27
Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie
będących mieszkańcami Katowic
przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie Miasta - na podstawie
porozumień z jst.
2/
Środki z pomocy zagranicznej
48 640,34
798 924,15
1/
A.
x
4
x
129,9
129,0
x
106,6
109,9
126,0
31,9
104,8
0,00
163 857,05
115 900 046,32
115 963 626,63
0,00
49 622,13
38 017,10
629 357,99
20 630,08
737 627,30
551 141,16
5
%
x
669,7
669,9
x
100,5
64,9
98,0
42,4
92,3
22,0
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
2 508 400,00 1362,4
3
Wykonanie za
2012 rok
Na sfinansowanie kosztów pobytu
wychowanków nie będących mieszkańcami
Katowic w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta - na
podstawie porozumień z jst.
Dotacje celowe od innych jednostek
samorządu terytorialnego realizowane
na podstawie porozumień (umów)
2
Odsetki za nieterminowe rozliczenia
płacone przez urzędy obsługujące organy
podatkowe
Wyszczególnienie
1
Lp.
40,00
297 500,00
130 948 498,62
131 293 071,45
142 929,04
47 882,25
52 356,39
691 934,01
3 178,98
938 280,67
2 139,32
7
Wykonanie za
2014 rok
181,6
113,0
113,2
x
96,5
137,7
109,9
15,4
127,2
0,4
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
305 326
45 744 910
45 855 760
0
52 608
75 075
619 000
6 800
753 483
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
305 326
92 757 416
92 972 647
0
52 608
75 075
619 000
6 800
753 483
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
810 256,46
810 256,46
0,00
12 412,16
6 857,47
113 279,02
21 119,82
153 668,47
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
16 262 167,73
16 273 443,46
0,00
12 827,79
339,50
160 759,49
15 503,12
189 429,90
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
110 500,00
27 375 244,15
27 569 476,02
0,00
11 188,50
0,00
178 359,33
449,12
189 996,95
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
144 500,00
506 203,54
643 916,02
0,00
11 174,79
0,00
178 737,84
340,58
190 253,21
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
47,3
0,5
0,7
x
21,2
x
28,9
5,0
25,2
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
62,5
79,5
x
90,0
x
157,8
1,6
123,8
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
3,1
4,0
x
87,1
x
111,2
2,2
100,4
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
130,8
1,8
2,3
x
99,9
x
100,2
75,8
100,1
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-42-
326 100,67
1 612 651,53
0,00
0,00
0,00
178 182,28
44 605,64
19 884,50
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe
Centrum Kongresowe"
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego stanowiące
zaliczkę na realizację zadania
inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum
Kongresowe" w 2014 roku
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Atelier na czasie - modernizacja studia i
ciemni fotograficznych"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Nowoczesne technologie w edukacji
językowej - skuteczny nauczyciel oraz
uczeń jako aktywny uczestnik w procesie
uczenia się i współtwórca materiałów
dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna
współpracy nauczyciela i ucznia"
- środki w ramach programu "Uczenie się
przez całe życie " - "Comenius"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Projekty
Mobilności 2012 - 2013 - Lepsi nauczyciele
to lepszy proces edukacyjny" w ramach
programu "Uczenie się przez całe życie"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - projekt
zdalnie starowanej ręki" w ramach
programu "Uczenie się przez całe życie"
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
0,00
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe
Centrum Kongresowe" - refundacja
wydatków poniesionych w latach
poprzednich
3
Wykonanie za
2012 rok
2/
2
Wyszczególnienie
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Budowa drogi powiatowej na
terenach miasta Katowice i miasta
Siemianowice Śląskie"
1
Lp.
x
x
204,2
x
x
x
702,4
5,9
x
4
0,00
x
6
0,00
9 811,28
160 993,80
0,00
0,00
22 500 278,00
x
22,0
90,4
x
x
x
21 396 095,27 1326,8
11 432 477,97 3505,8
5
%
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
0,00
0,00
0,00
56 214,68
47 468,08
0,00
0,00
49 056 019,54
18 065 784,08
7
Wykonanie za
2014 rok
x
x
34,9
x
x
x
229,3
158,0
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
18 400
13 059
765 000
0
17 992 479
0
3 400 000
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
18 400
13 059
765 000
0
20 987 598
23 892 326
3 400 000
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 551,90
326 100,67
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63 459,20
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
6 078,68
0,00
0,00
0,00
8 724 635,13
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 932,38
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
-43,1
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
-12,5
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
-130,5
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-43-
0,00
0,00
23 314,74
0,00
23 999,73
0,00
0,00
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projekt "Szkoła
równych szans"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Jesteśmy przyszłością europejskiego
hotelarstwa - zagraniczna praktyka
zawodowa dla techników hotelarstwa"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Moc Twoich
perspektyw zawodowych" w ramach
programu "Uczenie się przez całe życie"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu
zawodowego absolwentów szkoły"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Projekty
Mobilności 2011-2012 - Żywność
regionalna i tradycyjna częścią
europejskiego dziedzictwa kulturowego" w
ramach programu "Uczenie się przez całe
życie"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Miasto jako przyjazna przestrzeń dla
rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Zaawansowanie umiejętności
projektowania w AutoCad"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Projekty
Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej
przyszłej kariery zawodowej" w ramach
programu "Uczenie się przez całe życie"
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
87 963,25
0,00
11/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Projekty
Mobilności 2013 - 2014 - Tradycja i
nowoczesność, rzemiosło i sztuka w
przetwórstwie spożywczym Włoch" w
ramach programu "Uczenie się przez całe
życie"
Wyszczególnienie
1
Lp.
31,2
x
x
12,7
x
53,9
x
x
x
4
63 235,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 960,40
186 253,58
5
%
71,9
x
x
x
x
x
x
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
0,00
0,00
150 359,34
0,00
157 949,83
0,00
149 677,44
99 567,10
28 378,91
7
Wykonanie za
2014 rok
x
x
x
x
x
x
x
88,1
15,2
8
/7:5/
%
Wsk.
9
0
35 727
0
0
43 717
0
41 179
0
0
Plan na
1.01.2015 roku
10
0
0
0
35 727
0
0
43 717
0
41 179
Plan po
zmianach
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 900,00
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 789,60
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-44-
0,00
0,00
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Aktywne katowiczanki"
- środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia w ramach
programu "Polsko - Rosyjska Wymiana
Młodzieży"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
programu "Uczenie się przez całe życie
"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
2012 - 2013 - Idea sprawiedliwego handlu i
sprzedaż produktów regionalnych w
kształtowaniu odpowiedzialnego
handlowca"
21/
22/
23/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- środki z Unii Europejskiej na realizację
programu "Uczenie się przez całe życie
"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
2012 - 2013 - Wielokulturowy rodowód
przetwórstwa spożywczego w Andaluzji"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
programu "Uczenie się przez całe życie
"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
2013 - 2015 - Europejskie staże szansą na
karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 3 w Katowicach"
- środki z Unii Europejskiej na realizację
programu "Uczenie się przez całe życie
"Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
2013 - 2015 - W łączności z Europą"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Pracuję mam szansę"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu "Na
początek staż"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Kierunek przedsiębiorczość"
24/
25/
26/
27/
28/
29/
176 871,69
243 154,72
0,00
20/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu "Leonardo da Vinci - Projekty
Mobilności 2013 - 2014 - Zostańmy
nauczycielami - profesjonalistami" w
ramach programu "Uczenie się przez całe
życie"
Wyszczególnienie
1
Lp.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4
13 365,38
569 500,00
143 794,82
284 812,28
312 480,92
27 673,26
81 591,66
52 000,00
187 000,00
47 214,07
5
%
x
x
x
x
x
15,6
33,6
x
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
98,5
3,9
x
x
x
100,1
x
2,3
3,5
8
/7:5/
%
Wsk.
904 838,26 6770,0
561 000,00
5 565,35
0,00
0,00
0,00
81 689,28
0,00
4 365,30
1 670,10
7
Wykonanie za
2014 rok
0
77 519
78 120
0
0
0
0
0
32 632
247 203
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
77 519
78 120
0
0
0
0
0
32 632
329 085
10
Plan po
zmianach
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143 794,82
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
21 856,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 689,28
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 349,92
329 085,52
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
10,3
100,0
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
15,3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-45-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach" (zadanie bieżące i
inwestycyjne) - refundacja poniesionych
wydatków
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla
współczesnego handlowca"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu "SOS
Szkolenia otwartych szans"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu "Moje
wybory - moje kwalifikacje - moje
zawodowe perspektywy - nowoczesne i
aktywne zdobywanie kwalifikacji
zawodowych"
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Start w praktykę - rozbudowa i
modernizacja zawodowej infrastruktury
edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół
Budowlanych w Katowicach"
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Kompleksowa termomodernizacja
i budowa infrastruktury do produkcji i
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół
Poligraficzno - Mechanicznych im. A.
Krajowej w Katowicach" - refundacja
poniesionych wydatków 1.732.889,91 zł
32/
33/
34/
35/
36/
37/
x
4
78 121,89
x
x
x
x
x
1,8
0,00
303,5
x
6
2 692 352,60
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
15 944 349,87 20409,6
34 682 577,61
5
%
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
11 426 855,43 4882,6
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach"
31/
0,00
30/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
- środki z Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach programu ERASMUS+
"Dobry zawód jest niezawodny na
europejskim rynku pracy"
Wyszczególnienie
1
Lp.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 118 354,73
40 884 115,75
7
Wykonanie za
2014 rok
x
x
x
x
x
113,6
117,9
x
8
/7:5/
%
Wsk.
33 727
0
0
29 964
0
930 006
122 500
149 306
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
29 964
0
930 006
122 500
149 306
33 727
19 796 345
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78 121,89
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
74 611,71
0,00
0,00
0,00
0,00
12 818 675,60
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 118 354,73
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-46-
457 796,91
189 371,38
0,00
0,00
19 600,01
-2 455,44
342 547,32
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Kompleksowa termomodernizacja
i budowa infrastruktury do produkcji i
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach Śląskich
Technicznych Zakładów Naukowych w
Katowicach" - refundacja poniesionych
wydatków
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "IT w służbie potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług
administracji publicznej wraz z systemem
elektronicznego obiegu dokumentów w
Katowicach" - zadanie bieżące i majątkowe
- w 2014 r. refundacja poniesionych
wydatków
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Absolwent ZSB - zawodowy specjalista"
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Poprawa efektywności
energetycznej poprzez kompleksową
termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice" (zadanie IVVII)
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu "Klub
integracji społecznej dla osób po kryzysie
psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Eurokadry II" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Eurokadry III i IV" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
39/
40/
41/
42/
43/
44/
45/
4
x
-0,5
x
x
x
x
325,3
0,00
312 306,32
0,00
72 290,63
0,00
0,00
133 620,53
529 163,87
5
%
91,2
x
368,8
x
x
70,6
115,6
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
2 058 915,15 6763,1
38/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Kompleksowa termomodernizacja
i budowa infrastruktury do produkcji i
przesyłu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w budynkach Śląskich
Technicznych Zakładów Naukowych w
Katowicach"
Wyszczególnienie
1
Lp.
0,00
0,00
240 031,01
0,00
18 550,77
0,00
0,00
9 429,13
7
Wykonanie za
2014 rok
76,9
x
25,7
x
x
7,1
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
19 562
0
0
856 390
482 609
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
19 562
0
0
856 390
482 609
10
Plan po
zmianach
0,00
109 333,17
-2 455,44
0,00
0,00
0,00
0,00
208 604,27
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
179 572,00
0,00
17 995,83
0,00
0,00
10 827,45
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
190 000,00
0,00
22 205,20
0,00
0,00
9 429,13
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 865,99
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
-14,7
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
-2,6
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
-1,6
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
-1,5
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-47-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Poprawa efektywności
energetycznej poprzez kompleksową
termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice" (zadanie I)
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Poprawa efektywności
energetycznej poprzez kompleksową
termomodernizację budynków użyteczności
publicznej w mieście Katowice" (zadanie II)
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Zdobywanie doświadczenia zawodowego
przed wkroczeniem na rynek pracy
uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Katowicach"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Nowoczesny model kształcenia
zawodowego w ramach współpracy
europejskiej"
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Kształcenie nowoczesnych absolwentów
w Zespole Szkół Poligraficzno Mechanicznych w Katowicach"
- środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na realizację
projektu "Termomodernizacja budynku
Pałacu Młodzieży w Katowicach" refundacja wydatków wydatków
poniesionych w latach poprzednich
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul.
Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w
Katowicach - Zawodziu" - w tym w 2014r.
refundacja wydatków poniesionych w
latach poprzednich 268.829,56 zł
47/
48/
49/
50/
51/
52/
53/
3
Wykonanie za
2012 rok
46/
2
Wyszczególnienie
- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Restart kariery"
1
Lp.
x
x
x
x
x
x
x
x
4
0,00
3 618 138,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169 851,56
5
%
x
x
x
x
x
x
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
1 078 939,40
0,00
0,00
37 724,76
243 553,00
0,00
0,00
649 752,78
7
Wykonanie za
2014 rok
x
x
x
x
x
x
x
382,5
8
/7:5/
%
Wsk.
66 161
3 411 478
0
550 991
16 168
63 076
282 111
4 583 807
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
3 624 473
0
550 991
16 168
63 076
282 111
4 583 807
10
Plan po
zmianach
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 907 331,12
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
-18,70
0,00
0,00
0,00
37 724,76
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 066,47
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
x
x
63,5
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↓
↓
↑
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-48-
0,00
3 458,83
3 458,83
środki z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na realizację projektu "Nie
daj się nowotworowi - program promocji
zdrowia i profilaktyki chorób
nowotworowych w Katowicach"
Dofinansowanie ze środków krajowych
- środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Klub integracji społecznej dla
osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie Praca - Sukces"
- środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Szkoła równych szans"
60/
B.
1/
2/
0,00
0,00
59/
57/
środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Katowice miasto otwarte - działania
inwestycyjne - adaptacja na potrzeby
organizacji usług społecznych i
środowiskowych dla osób
niepełnosprawnych budynku przy ul.
Francuskiej 43" - zadanie bieżące i
majątkowe
0,00
środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Katowice miasto otwarte - rozwój usług
społecznych" - zadanie bieżące i
majątkowe
56/
0,00
0,00
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Remont i modernizacja oraz wyposażenie
laboratoriów dydaktycznych i pracowni do
kształcenia zawodowego w Śląskich
Technicznych Zakładach Naukowych w
Katowicach"
środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu
"Katowice miasto otwarte - organizowanie
społeczności lokalnej" - zadanie bieżące i
majątkowe
0,00
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Wyposażenie pracowni zawodowych w
Zespole Szkół Poligraficzno Mechanicznych w Katowicach"
55/
58/
0,00
54/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na realizację projektu
"Nauczycielem wszystkiego jest praktyka modernizacja bazy warsztatowo dydaktycznej"
Wyszczególnienie
1
Lp.
x
x
3,7
x
x
x
x
x
x
x
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
6
19 934,19
12 757,17
x
368,8
63 580,31 1838,2
5
%
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 570,66
3 273,67
344 572,83
7
Wykonanie za
2014 rok
88,1
25,7
541,9
x
x
x
x
x
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
110 850
2 138 993
2 705 000
438 226
572 730
1 924 244
2 125 000
1 192 500
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
215 231
2 138 993
2 805 000
438 226
572 730
1 924 244
2 125 000
1 192 500
10
Plan po
zmianach
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 100,00
3 175,73
11 275,73
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 315,81
3 918,56
194 231,87
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137 712,48
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
64,0
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
1221,3
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
70,9
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-49-
0,00
0,00
0,00
- środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Zdobywanie doświadczenia
zawodowego przed wkroczeniem na rynek
pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Gastronomicznych w Katowicach"
-środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Aktywne katowiczanki"
-środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Restart kariery"
Subwencja ogólna:
5/
6/
7/
2.
0,00
0,00
749 417,00
233 724,50
115 596,07
Na wypoczynek dziecka oraz pokrycie
niezbędnych wydatków związanych z
potrzebami przyjmowanego dziecka
Na program wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej "Asystent rodziny i
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
Dla domów pomocy społecznej
Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla
zawodowych rodzin zastępczych i osób
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
świadczeń dla rodzin zastępczych
Na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
oraz pokrycie kosztów utworzenia lub
modyfikacji szkolnych placów zabaw w
ramach Rządowego Programu "Radosna
Szkoła" (zadanie bieżące i inwestycyjne)
1/
2/
3/
4/
5/
1 117 219,57
Dotacje celowe z budżetu państwa na
finansowanie zadań własnych
26 202,00
4 719 213,00
135 673 948,00
3.
uzupełnienie subwencji ogólnej
równoważąca
oświatowa
140 419 363,00
0,00
- środki z budżetu państwa na realizację
projektu "Na początek staż"
4/
w tym część:
0,00
3
Wykonanie za
2012 rok
3/
2
Wyszczególnienie
- środki z budżetu państwa na realizację
projektu "System wsparcia placówek
oświatowych"
1
Lp.
62,6
x
88,2
x
x
107,0
x
70,7
104,7
103,1
x
x
x
x
x
4
6 000,00
0,00
642 571,00
72 305,22
0,00
720 876,22
22 949,00
7 637 894,00
139 659 956,00
147 320 799,00
5 892,20
232,41
0,00
1 982,12
22 782,22
5
%
5,2
x
85,7
x
x
64,5
87,6
161,8
102,9
104,9
x
x
x
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
221,6
8
/7:5/
%
Wsk.
x
0,00
0,00
598 758,00
135 381,21
35 695,00
769 834,21
17 475,00
4 894 338,00
134 253 575,00
139 165 388,00
x
x
93,2
187,2
x
106,8
76,1
64,1
96,1
94,5
105 279,06 1786,8
33 537,94 14430,5
5 041,28
129 375,77 6527,1
50 494,45
7
Wykonanie za
2014 rok
11 675
0
1 670
43 625
53 880
0
0
558 246
0
0
558 246
0
4 778 973
123 277 858
128 056 831
9
Plan na
1.01.2015 roku
53 880
0
0
505 596
0
0
505 596
0
4 778 973
123 277 858
128 056 831
33 465
0
1 670
126 216
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179 070,00
0,00
0,00
179 070,00
0,00
1 179 804,00
50 782 750,00
51 962 554,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 850,00
0,00
0,00
156 850,00
0,00
1 909 473,00
53 640 315,00
55 549 788,00
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
154 662,00
0,00
0,00
154 662,00
0,00
1 223 586,00
51 558 800,00
52 782 386,00
24 078,30
32 767,59
0,00
98 517,88
25 633,73
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
126 399,00
0,00
0,00
126 399,00
0,00
1 194 744,00
49 979 915,00
51 174 659,00
33 464,80
0,00
2 466,29
68 142,11
33 639,28
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
x
x
25,0
x
x
30,6
x
25,0
40,5
40,0
100,0
x
147,7
54,0
62,4
15
/14:10/
%
Wsk.
x
x
70,6
x
x
70,6
x
101,3
98,4
98,5
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
x
x
80,6
x
x
80,6
x
62,6
93,2
92,1
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
x
x
81,7
x
x
81,7
x
97,6
96,9
97,0
139,0
x
x
69,2
131,2
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
19
nadwyżka/
niedobór *)
-50-
13 500,00
4 982,00
137 742,14
0,00
0,00
0,00
98 458,38
39 283,76
509 635,78
0,00
408 500,00
76 931,86
- na sfinansowanie - w ramach
podnoszenia jakości oświaty - prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego
Dotacje celowe na zadania realizowane
na podstawie porozumień zawartych z
organami administracji rządowej
Na realizację zadania "Dzieci mają głos usłysz go"
Na realizację zadania "Resortowy program
wspierania rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2014"
Na realizację zadania "Resortowy program
wspierania rozwoju rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2013"
Na realizację zadania "Koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej"
Na realizację zadania "Strefa Młodego
Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w
Katowicach - Zawodziu"
Dotacje z funduszy celowych i innych
środków pozabudżetowych
z Funduszu Pracy na finansowanie nagród
specjalnych oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od nagród specjalnych
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
z Funduszu Pracy na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej
z Funduszu Pracy na refundację dodatku
do wynagrodzeń dla doradców
zawodowych
6/
7/
4.
1/
2/
3/
4/
5/
5.
1/
2/
3/
3
2
Wykonanie za
2012 rok
Na realizację resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych,
osób prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo - wychowawczych typu
rodzinnego"
Wyszczególnienie
1
Lp.
52,5
39,2
x
42,8
x
x
x
x
x
315,3
121,7
x
4
0,00
0,00
71 436,36
487 200,00
0,00
806 636,36
0,00
0,00
1 750,00
0,00
58 844,66
60 594,66
5
%
92,9
119,3
x
158,3
x
x
x
x
x
44,0
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
0,00
0,00
57 808,31
785 643,41
130 482,00
1 174 933,72
0,00
0,00
0,00
3 033,00
0,00
3 033,00
7
Wykonanie za
2014 rok
80,9
161,3
x
145,7
x
x
x
x
x
5,0
x
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
0
0
0
0
0
0
0
294 000
740 190
0
1 090 190
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
0
0
0
0
0
0
0
294 000
740 190
0
1 090 190
10
Plan po
zmianach
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 375,01
102 000,00
0,00
152 999,01
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 513,56
123 000,00
0,00
139 513,56
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 735,00
0,00
0,00
10 735,00
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 355,00
186 000,00
0,00
202 355,00
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
5,6
25,1
x
18,6
x
x
x
x
x
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
80,3
182,4
x
132,3
x
x
x
x
x
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
99,0
151,2
x
145,0
x
x
x
x
x
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
152,4
x
x
1885,0
x
x
x
x
x
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↓
↑
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-51-
104,8
24 813 703,49
- z ustawy
105,0
101,6
102,3
313 092 387,03
1 078 841 048,95
1 391 933 435,98
DOCHODY OGÓŁEM
*) w odniesieniu do planu po zmianach
O G Ó Ł E M powiat
OGÓŁEM - gmina
- z porozumienia
x
104,8
0,00
105,1
I. Dochody zadań własnych - razem
24 813 703,49
x
288 278 683,54
0,00
z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na
zadania inwestycyjne związane z
ratownictwem medycznym
6/
x
x
4
0,00
1 565 124 084,01
1 152 722 862,48
412 401 221,53
0,00
26 940 667,17
26 940 667,17
385 460 554,36
0,00
248 000,00
5
%
112,4
106,8
131,7
x
108,6
108,6
133,7
x
x
x
6
/5:3/
Wsk.
%
Wykonanie za
2013 rok
Wsk.
do wykon.
za 2011
rok
II. Dotacje na zadania zlecone
0,00
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie w zakresie zebrania i
demontażu porzuconych pojazdów
5/
24 203,92
3
Wykonanie za
2012 rok
4/
2
Wyszczególnienie
z PFRON na realizację projektu pn.:
"JUNIOR" - wprogram aktywizacji
zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych
1
Lp.
0,00
1 615 551 147,47
1 181 293 553,57
434 257 593,90
0,00
28 008 430,69
28 008 430,69
406 249 163,21
17 000,00
184 000,00
7
Wykonanie za
2014 rok
103,2
102,5
105,3
x
104,0
104,0
105,4
x
74,2
x
8
/7:5/
%
Wsk.
0
56 000
0
1 549 920 066
1 218 071 986
331 848 080
0
26 308 485
26 308 485
305 539 595
9
Plan na
1.01.2015 roku
0
56 000
0
1 599 628 009
1 220 443 524
379 184 485
0
26 580 653
26 580 653
352 603 832
10
Plan po
zmianach
367 627 532,94
279 907 252,93
87 720 280,01
0,00
7 612 177,00
7 612 177,00
80 108 103,01
0,00
0,00
30 624,00
11
Wykonanie za
I kwartał
2012 roku
0,00
0,00
0,00
417 087 328,46
303 987 606,41
113 099 722,05
0,00
8 556 165,23
8 556 165,23
104 543 556,82
12
Wykonanie za
I kwartał
2013 roku
0,00
0,00
0,00
459 996 465,69
331 587 883,08
128 408 582,61
0,00
8 672 708,00
8 672 708,00
119 735 874,61
13
Wykonanie za
I kwartał
2014 roku
0,00
0,00
0,00
438 637 686,42
336 121 969,70
102 515 716,72
0,00
8 158 612,00
8 158 612,00
94 357 104,72
14
Wykonanie za
I kwartał
2015 roku
27,4
27,5
27,0
x
30,7
30,7
26,8
x
x
x
15
/14:10/
%
Wsk.
119,3
120,1
116,9
x
107,2
107,2
117,8
x
x
x
16
/14:11/
%
Wsk.
105,2
110,6
90,6
x
95,4
95,4
90,3
x
x
x
17
/14:12/
%
Wsk.
95,4
101,4
79,8
x
94,1
94,1
78,8
x
x
x
18
/14:13/
%
Wsk.
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↓
19
nadwyżka/
niedobór *)
-52-
71 459 293
1 320 474 143
Wykonanie za
2012 rok
19 207 466
348 420 067
Wykonanie za I
kwartał 2012 r
75 169 679
1 489 954 405
Wykonanie za
2013 rok
20 048 439
79 961 592
1 535 589 555
397 038 899
Wykonanie za I Wykonanie za
kwartał 2013 r
2014 rok
73 632 079
Wykonanie za I
kwartał 2014 r
Plan po
zmianach na
31.03.2015 r.
Wykonanie za I
kwartał 2015 r.
21 452 822
20 993 514
439 002 952
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
1 400 000 000
1 600 000 000
1 800 000 000
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień
Dochody zadań wlasnych
(w złotych)
Dochody ogółem miasta Katowice w latach 2012 - 2014 oraz w okresie I kwartału w latach 2012-2015
1 525 995 930
417 184 865
-53-
282 119 094
107 804 912
108 024 896
Subwencja ogólna
45 280 973
156 886 051
48 127 866
48 671 786
43 804 797
119 825 781
110 586 302
100 333 735
87 841 130
340 833 390
99 070 612
82 416 675
Środki z pomocy zagranicznej oraz
dofinansowanie ze środków
krajowych
5 925 957
Dochody jednostek budżetowych
17 965 987
Udziały we wpływach z podatków
stanowiacych dochód budżetu
państwa
30 159 391
Podatki i opłaty
Wykonanie za I kwartał 2015 r.
Plan po zmianach na 31.03.2015 r.
Wykonanie za I kwartał 2014 r.
Wykonanie za I kwartał 2013 r.
Wykonanie za I kwartał 2012 r.
144 662 642
0
100 000 000
502 169 888
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2012-2015 ( w złotych)
1 373 065
110 124 076
102 203 936
103 882 954
77 044 632
-54-
19 111 976
50 861 848
25 666 555
24 019 052
19 311 592
Dochody z majątku gminy
577 672
7 283 141
23 408 337
8 522 377
4 455 213
3 385 291
150 000
72 639
9 774 092
18 586 773
8 542 406
10 305 929
8 325 060
Dotacje cel. z budżetu państwa Dotacje celowe z budż. państ. I
na finansowanie zad. własnych
od innych jst na realizację
zadań z porozumień oraz z
funduszy celowych
772 976
Wpłata nadwyżki środków
obrotowych przez zakłady
budżetowe
522 531
Pozostałe dochody
Wykonanie za I kwartał 2015 r.
Plan po zmianach na 31.03.2015 r.
Wykonanie za I kwartał 2014 r.
Wykonanie za I kwartał 2013 r.
Wykonanie za I kwartał 2012 r.
Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2012- 2015 (w złotych)
6 317 907
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
528 806
-55-
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
49 706 009
2012 r.
55 818 585
58 673 555
2014 r.
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
210 500 000
Wykonanie za I kwartał
2013 r.
(w złotych)
Wykonanie za I kwartał
2015 r.
Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w okresie I kwartału w latach 2012-2015
57 963 267
-56-
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
4 280 998
2012 r.
4 214 454
4 744 539
2014 r.
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
9 850 000
Wykonanie za I kwartał
2013 r.
Wykonanie za I kwartał 2015 r.
Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych w okresie I kwartału w latach
2012-2015 (w złotych)
5 285 708
-57-
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
2012 r.
9 436 427
1 796 335
Wykonanie za I kwartał
2013 r.
4 695 294
1 763 552
2014 r.
5 694 113
1 853 005
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
24 800 000
7 200 000
Wykonanie za I kwartał
2015 r.
10 920 362
1 824 503
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłata skarbowa
Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w
okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych)
-58-
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
2012 r.
975 940
Wykonanie za I kwartał
2013 r.
2 089 266
złotych)
2014 r.
761 373
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
4 000 000
Wykonanie za I kwartał
2015 r.
1 553 343
Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w
-59-
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
350 000 000
400 000 000
450 000 000
500 000 000
2012 r.
2013 r.
Wykonanie za I kwartał
2014 r.
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
Wykonanie za I kwartał 2015 r.
2012 r.
2013 r.
Wykonanie za I kwartał
2014 r.
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
Wykonanie za I
kwartał 2015 r.
PIT Gmina: w 2012 roku - 37,26%, w 2013
roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015 37,67%
PIT Powiat: 10,25%
CIT Gmina: 6,71%
CIT Powiat: 1,4%
Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych
w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych)
-60-
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
3 943 015
2014 r.
Plan po zmianach na
31.03.2015 r.
8 200 000
1 735 089
Wykonanie za I kwartał
2013 r.
5 314 738
2012 r.
(w złotych)
Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w okresie I kwartału w latach 2012-2015
Wykonanie za I kwartał
2015 r.
4 478 343
Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji
Edukacji, w tym:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
114.495.358,17 zł, tj. 24,7% planu
zadania własne gminy
szkoły podstawowe
28.199.435,08 zł, tj. 32,7% planu
Powyższe środki przeznaczono na:
 utrzymanie szkół podstawowych
 dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych
 dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących
mieszkańcami Katowic
zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku
z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
25.937.459,47 zł
2.245.726,45 zł
4.143,60 zł
12.105,56 zł
141.337,75 zł, tj. 22,5% planu
Powyższe środki przeznaczono na:
 sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach
141.133,66 zł
podstawowych
 dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między
jednostkami samorządu
mieszkańcami Katowic
terytorialnego
na
uczniów
będących
204,09 zł
21.376.533,97 zł, tj. 25,2% planu
przedszkola
Środki przeznaczono na:




sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich
dotacje dla przedszkoli niepublicznych
dotacje dla przedszkoli publicznych
dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami
Katowic
17.697.620,09 zł
3.344.716,90 zł
223.898,88 zł
110.298,10 zł
567.763,43 zł, tj. 21,2% planu
przedszkola specjalne
Środki wykorzystano na:
 sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych przy miejskich
przedszkolach
 dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych
-61-
173.575,47 zł
394.187,96 zł
295.109,21 zł, tj. 54,8% planu
inne formy wychowania przedszkolnego
 dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych
16.517.439,97 zł, tj. 30,2% planu
gimnazja
Powyższe środki przeznaczono na:
 sfinansowanie działalności gimnazjów
 dotacje dla niepublicznych gimnazjów
 zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne

15.592.994,49 zł
899.791,94 zł
gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych
porozumieniami
wydatki majątkowe (inwestycje)
dowożenie uczniów do szkół
53,54 zł
24.600,00 zł
357.320,73 zł, tj. 20,9% planu
 pokrycie kosztów transportu i opieki w czasie przewozu dzieci
z domu do szkoły i przedszkola.
zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
1.738.594,43 zł, tj. 24,5% planu
 utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych.
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
48.727,93 zł, tj. 6,1% planu
stołówki szkolne i przedszkolne
6.486.551,90 zł, tj. 26,1% planu
 środki wydatkowano na prowadzenie stołówek przy szkołach
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i
innych
formach
wychowania
przedszkolnego
423.117,71 zł, tj. 5,53% planu
 środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy z dziećmi
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach
1.174.811,74 zł, tj. 4,8% planu
 środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
pozostała działalność
417.834,03 zł, tj. 2,0% planu
Środki wydatkowano na:


na wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych
prowadzonych przez miasto Katowice
remonty obiektów oświatowych
-62-
144.624,07 zł
169.033,95 zł
 dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę

o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do
wykonywania zawodu – środki z Funduszu Pracy
wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)
46.574,21 zł
57.601,80 zł
zadania własne powiatu
szkoły podstawowe specjalne
3.650.479,28 zł, tj. 23,5% planu
Środki przeznaczono na:
 utrzymanie szkół specjalnych
 dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych
 zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z
rozliczeniem zadań objętych porozumieniami
3.594.751,91 zł
55.681,68 zł
45,69 zł
2.519.059,54 zł, tj. 28,2% planu
gimnazja specjalne
 utrzymanie gimnazjów specjalnych.
dowożenie uczniów do szkół
219.215,56 zł, tj. 17,8% planu
 pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
licea ogólnokształcące
11.886.149,10 zł, tj. 32,1% planu
Powyższe środki przeznaczono na:
 utrzymanie liceów ogólnokształcących
 dotacje dla liceów niepublicznych
 dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między
jednostkami samorządu
mieszkańcami Katowic
terytorialnego
na
uczniów
10.783.141,13 zł
1.102.694,29 zł
będących
313,68 zł
licea ogólnokształcące specjalne
310.482,39 zł, tj. 22,5% planu
 utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego.
17.311,85 zł, tj. 100% planu
licea profilowane specjalne
 środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego wraz z pochodnymi.
szkoły zawodowe
16.200.294,96 zł, tj. 23,9% planu
Powyższe środki przeznaczono na:
 utrzymanie zespołów szkół zawodowych
 dotacje dla szkół niepublicznych
13.596.852,05 zł
2.603.442,91 zł
szkoły zawodowe specjalne
1.276.672,84 zł, tj. 19,5% planu
 finansowanie szkół zawodowych specjalnych.
inne formy kształcenia osobno nie wymienione
 kursy kwalifikacyjne dla dorosłych.
-63-
85.362,95 zł, tj. 23,3% planu
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
34.439,25 zł, tj. 7,0% planu
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych
429.400,43 zł, tj. 11,4% planu
 środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy z dziećmi i młodzieżą
pozostała działalność
121.912,14 zł, tj. 3,1% planu
Środki wydatkowano na:
 remonty obiektów oświatowych
 realizację programów współfinansowanych środkami Europejskiego

38.377,21 zł
Funduszu Społecznego – System wsparcia placówek oświatowych
w Katowicach
wydatki majątkowe (zakupy inwestycje)
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe
80.034,93 zł
3.500,00 zł
0 zł, tj. 0% planu
zadania własne gminy
pozostała działalność
0 zł, tj. 0% planu
Środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla wyższych uczelni celem
umożliwienia realizacji zadań bieżących dla:
-
Akademii Sztuk Pięknych
0 zł
na działalność kulturalną oraz artystyczną w „Rondzie Sztuki”
(tj. 0% planu wynoszącego 70.000 zł)
-
Uniwersytetu Śląskiego
0 zł
celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(tj. 0% planu wynoszącego 30.000 zł)
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
11.829.201,45 zł, tj. 20,7% planu
zadania własne gminy
świetlice szkolne
2.357.266,35 zł, tj. 26,4% planu
 środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy
szkołach podstawowych
przedszkolnych.
gimnazjach,
zespołach szkolno
-
245.491,58 zł, tj. 24,7% planu
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Środki przeznaczono na:
 realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
w miejskich przedszkolach
-64-
6.310,78 zł
 dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych
239.180,80 zł
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
353.247,56 zł, tj. 19,4% planu
 środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego.
pomoc materialna dla uczniów
256.871,12 zł, tj. 11,9% planu
 środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.
zadania własne powiatu
świetlice szkolne
272.257,16 zł, tj. 20,0% planu
 środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy
Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno
Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących.
specjalne ośrodki wychowawcze
–
1.229.417,16 zł, tj. 15,0% planu
 dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych.
600.988,99 zł, tj. 23,2% planu
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 dotacja dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno
– pedagogicznych
poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie
specjalistyczne
1.598.264,60 zł, tj. 25,3% planu
 finansowanie
działalności
5
Poradni
Psychologiczno
–
Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej.
placówki wychowania pozaszkolnego
3.613.219,37 zł, tj. 27,8% planu
 finansowanie
działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży,
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu
Kultury
440.977,97 zł, tj. 29,9% planu
internaty i bursy szkolne
 utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych.
szkolne schroniska młodzieżowe
114.321,47 zł, tj. 22,2% planu
 finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych.
-65-
ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
692.706,30 zł, tj. 21,0% planu
 dotacja
dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno
Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej – Fajfrowskiej.
pozostała działalność
–
54.171,82 zł, tj. 0,8% planu
Środki wydatkowano na:
 remonty placówek oświatowych
 wydatki majątkowe (zakupy inwestycje)
17.707,82 zł
36.464,00 zł
Wydatki w ramach działów: 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925 objęte przedmiotem
działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym:
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
116,14 zł, tj. 4,2% planu
zadania własne gminy
 wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz
Śląskiej Izby Rolniczej
dział 020 – Leśnictwo
0,0% planu
zadania własne powiatu
 zaplanowane środki w wysokości 4.840 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa
Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie
stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym
porozumieniem
dział 500 – Handel
0,0% planu
zadania własne gminy
 środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na realizację
obsługi
prawnej polegającej na zastępstwie
w zakresie spraw egzekucyjnych
prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp.
z o.o.
dział 600 – Transport i łączność
45.665.673,18 zł, tj. 16,3% planu
zadania własne gminy
30.686.589,40 zł, tj. 29,5% planu
lokalny transport zbiorowy
 dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na
terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP za okres od stycznia do kwietnia) 30.432.404,00 zł
-66-
 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy
strukturalnych w tym:
„Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” dotyczących
budowy 4 węzłów: Zawodzie, Brynów Pętla, Ligota, Sądowa
 realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
253.687,50 zł
497,90 zł
11.578.976,60 zł, tj. 8,9% planu
drogi publiczne gminne
z tego na:
 finansowanie działalności MZUiM
 remonty i konserwacje
 wydatki majątkowe
5.462.706,15 zł
125.027,46 zł
5.991.242,99 zł
(wydatkowane środki przeznaczono na: realizację zadań zapisanych w ramach
Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: „Przebudowa strefy śródmiejskiej
miasta Katowice – 5.844.279,28 zł, „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie
ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców
Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) – 122.667,00 zł, „Połączenie drogowe ul.
Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach” – 8.080,00 zł, „Rozbudowa układu
komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego – etap I
– 2.502,21 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM – 13.714,50 zł
pozostała działalność
23.858,76 zł, tj. 1,7% planu
 usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację
przetargów w celu ich zbycia – zgodnie z art. 50a ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”
20.168,76 zł
 opracowanie wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu
transportowego Miasta Katowice
3.690,00 zł
Pozostałe
środki
zaplanowano
na
opracowanie
analizy
rozwoju
polityki
transportowej miasta (50.000 zł)
zadania własne powiatu
drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
z tego na:
 remonty dróg publicznych
 bieżące naprawy i konserwacje
 wydatki majątkowe
3.284.721,25 zł, tj. 7,5% planu
617.582,64 zł
120.131,67 zł
1.973.710,34 zł
(wydatkowane środki przeznaczono na: realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
wspófinansowanego środkami unijnymi „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul.
Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu – 1.728.082,73 zł,
inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM – 245.627,61 zł
-67-
 pozostałe wydatki bieżące
573.296,60 zł
w tym:
 związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem,
tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką (351.886,80 zł)
 materiały do remontu dróg (34.937,53 zł)
 pozostałe wydatki (186.472,27 zł)
pozostała działalność
91.527,17 zł, tj. 11,4% planu
 usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu
drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym)
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
30.057.533,84 zł, tj. 19,5% planu
zadania własne gminy
zakłady gospodarki mieszkaniowej
27.043.986,00 zł, tj. 20,0% planu
w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej:
 zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie
tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej




23.613.257,37 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników
5.075.455,99 zł
zaliczki odprowadzane do 1094 wspólnot
mieszkaniowych, w których miasto ma udział
9.310.249,82 zł
pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu
mieszkaniowego gminy
9.033.966,04 zł
konserwacje i naprawy bieżące
193.585,52 zł
 remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM
będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym


zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy
wspólnot mieszkaniowych
3.085.350,11 zł
remonty w zasobie mieszkaniowym gminy
299.722,74 zł
 modernizacja
budynków komunalnych
Przedsięwzięć Inwestycyjnych
w
ramach
Wieloletnich
 rozwój sieci i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
Pozostałe środki w łącznej kwocie 11.414.400 zł zostały zaplanowane na realizację
zadań:




3.385.072,85 zł
współfinansowanych funduszami strukturalnymi (5.163.400 zł),
w ramach wydatków majątkowych jednorocznych w budynkach będących
własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM
(4.838.000 zł),
w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – Przebudowa
strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice etap II – strefa Rondo – Rynek –
Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a (40.000 zł),
w ramach Budżetu Obywatelskiego (1.373.000 zł).
-68-
14.923,00 zł
30.732,78 zł
gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.181.264,03 zł, tj. 16,2% planu
 wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych
i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne
 gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi
 utrzymanie 6 lokali nabytych w drodze spadku
453.907,43 zł
718.717,35 zł
8.639,25 zł
Pozostałe środki w wysokości 2.550.755 zł zostaną przeznaczone na wykup
nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi.
pozostała działalność
1.653.777,91 zł, tj. 16,9% planu
 zapłata 390 odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesów




sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym
na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu
socjalnego
utrzymanie 146 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli
w celu ich podnajmu osobą uprawnionym
wynajem 10 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS
regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie
tymczasowym KZGM
budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich
Przedsięwzięć Inwestycyjnych
1.284.692,98 zł
93.602,43 zł
38.288,39 zł
40,00 zł
237.154,11 zł
Pozostałe środki w wysokości 270.000 zł zostaną przeznaczone na
odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których
funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice.
zadania własne powiatu
gospodarka gruntami i nieruchomościami
178.505,90 zł, tj. 9.0% planu
 dofinansowanie
zadań zleconych w zakresie gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa
 utrzymanie
165.168,93 zł
 remonty i konserwacje
2.824,97 zł
 gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi
 zwrot dochodów budżetowych nieprzekazanych w terminie do
budżetu państwa
167.993,90 zł
320,00 zł
10.192,00 zł
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: prowadzenie i modernizację
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (97.800 zł) oraz
prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte
pod drogi publiczne (400.000 zł).
dział 710 - Działalność usługowa
20.677.914,21 zł, tj. 19,8% planu
zadania własne gminy
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
9.795,68 zł, tj. 16,9% planu
 prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
-69-
5.697,25 zł, tj. 3,1% planu
plany zagospodarowania przestrzennego
 miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania
4.889,25 zł
808,00 zł
przestrzennego miasta Katowice
 materiały geodezyjne
20.031,00 zł, tj. 3,3% planu
opracowania geodezyjne i kartograficzne
 wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic,
podziały geodezyjne
20.031,00 zł
179.100,00 zł, tj. 21,4% planu
cmentarze
 dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych
na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych
179.100,00 zł
Pozostałe środki w wysokości 120.000 zł zostaną przeznaczone
(w formie dotacji celowej) dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na
modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ligocie.
pozostała działalność
69.205,24 zł, tj. 13,5% planu
 utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich
69.205,24 zł
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów strategicznych
(30.000 zł) oraz wykonanie analiz i dokumentów planistycznych służących
zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem miasta i konsultacje społecznie
opracowanych dokumentów strategicznych (126.900 zł).
zadania własne powiatu
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
0% planu
 środki w wysokości 1.000.000 zł zaplanowano m.in. weryfikację danych
ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów
źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji dla wskazanych
obrębów ewidencyjnych, archiwizację dokumentów stanowiących
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny i budowę Geodezyjnej
Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.
opracowania geodezyjne i kartograficzne
0% planu
 środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na realizację prac związanych
z dokumentacją geodezyjno – prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg
wieczystych)
organizacja targów i wystaw
 zadanie
inwestycyjne
w Katowicach”
20.394.085,04 zł, tj. 20,5% planu
„Międzynarodowe
Centrum
Kongresowe
20.394.085,04 zł
Pozostałe środki w wysokości 24.800 zł zaplanowano na doradztwo
finansowe w sprawie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą
Widowiskową Spodek w Katowicach.
-70-
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19.924.037,21 zł, tj. 12,6% planu
zadania własne gminy
gospodarka ściekowa i ochrona wód
76.024,89 zł, tj. 0,9% planu
 bieżące
utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych
przebiegających w granicach Miasta Katowice
 utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających
(kosztorysy i nadzory)
64.384,89 zł
11.640,00 zł
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w Katowickiej
Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (3.000.000 zł),
zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych
(2.175.239 zł).
8.420.668,76 zł, tj. 16,7% planu
gospodarka odpadami
 zadania realizowane przez Zakładu Utylizacji Odpadów w tym
nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji odpadów
w tym: konserwacje 1.359,95 zł
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 550.899,84 zł
świadczenia na rzecz pracowników 1.200,00 zł
pozostałe wydatki bieżące 547.582.87 zł
1.101.042,66 zł
Środki w wysokości 202.000 zł zostały zaplanowane na zadania
inwestycyjne Zakładu Utylizacja Odpadów tj.: zakup oprogramowania
dla kadr, księgowości i płac, System Stacjonarnych Systemów
Promieniowania oraz komplet rusztowań.
 system gospodarowania odpadami komunalnymi
 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz
zorganizowanie i prowadzenie Gminnych Punktów
Zbierania Odpadów
7.071.150,96 zł
 obsługa administracyjna systemu
239.604,94 zł
 działanie na rzecz wspierania rodziny poprzez realizację dopłat dla
rodzin wielodzietnych do opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 wywóz i utylizacja zużytych baterii
7.310.755,90 zł
8.195,20 zł
675,00 zł
1.381.453,32 zł, tj. 15,5% planu
oczyszczanie miasta
 letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, oraz
oczyszczanie przystanków autobusowych i przejść podziemnych
 obsługa komunalna festynów i imprez
1.377.936,84 zł
3.516,48 zł
Pozostałe środki w wysokości 257.000 zł zaplanowano na zakup koszy
ulicznych, ławek i słupów ogłoszeniowych (w tym 7.000 zł - zakup i montaż
10 ławek w dzielnicy Dąbrówka Mała w ramach Budżetu Obywatelskiego)
-71-
3.933.964,04 zł, tj. 14,1% planu
utrzymanie zieleni w miastach
Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym:
 utrzymanie terenów zieleni w mieście, w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 świadczenia na rzecz pracowników
 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni
w tym m.in.: konserwacje 35.697,54 zł
3.377.630,23 zł
2.478.073,39 zł
47.246,45 zł
852.310,39 zł
 utrzymanie infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w mieście
w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 świadczenia na rzecz pracowników
 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem
terenów zieleni
w tym m.in.: konserwacje 1.045,29 zł
252.619,89 zł
197.119,46 zł
3.758,24 zł
51.742,19 zł
 obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta,
w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 świadczenia na rzecz pracowników
 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem
terenów zieleni
w tym m.in.: konserwacje 746,63 zł
190.244,92 zł
140.799,62 zł
2.684,47 zł
46.760,83 zł
 zagospodarowanie zielenią terenów wokół filii bibliotecznej nr 16 dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
 wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne – przebudowa placu Fojkisa
106.000,00 zł
375,00 zł
 wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Zakład Zieleni
Miejskiej
 zakup sprzętu i oprogramowania biurowego
7.094,00 zł
Pozostałe środki w łącznej kwocie 8.406.797 zł zostały zaplanowane na realizację
zadań:
 współfinansowanych z funduszy strukturalnych (3.250.000 zł),
 w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (650.000 zł),
 w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (1.309.000 zł –
inwestycje; 335.000 zł – zakupy inwestycyjne),
 w ramach Budżetu Obywatelskiego (2.742.797 zł),
 zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych (101.000 zł – wydatki
majątkowe; 19.000 zł wydatki bieżące).
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 środki w wysokości 1.936.782 zł zostały zaplanowane na dotacje dla
mieszkańców
zmieniających
system
ogrzewania
mieszkań
na proekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz
instalujących kolektory słoneczne (1.886.782 zł) oraz na wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania „Wykorzystanie ciepła
odpadowego do produkcji chłodu” (50.000 zł).
-72-
0% planu
zmniejszenie hałasu i wibracji
0% planu
 środki w wysokości 60.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie
pomiarów poziomu hałasu na terenie miasta Katowice
schroniska dla zwierząt
215.818,00 zł, tj. 15,8% planu
 utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna
215.818,00 zł
Pozostałe środki w wysokości 45.000 zł zostały zaplanowane na realizację
Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródła ciepła
i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b” – wykonanie audytu energetycznego
i opracowanie dokumentacji projektowej.
oświetlenie ulic, placów i dróg
1.727.145,77 zł, tj. 6,0% planu
 bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego
1.727.145,77 zł
w tym remonty 38.396,20 zł
konserwacje i naprawy bieżące 406.117,17 zł
Pozostałe środki w wysokości 17.743.530 zł (w tym środki z EFRR
15.082.000 zł; wkład własny 2.661.530 zł) zostały zaplanowane na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii,
wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie
oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta
Katowice”.
pozostała działalność
182.520,62 zł, tj. 1,4% planu
 utrzymanie urządzeń komunalnych
51.555,76 zł
 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
z zakresu oddziaływania na środowisko
590,40 zł
 warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
22.000,00 zł
 realizacja projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.:





„Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap
zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich
inne usługi z zakresu ochrony środowiska
opłata za korzystanie ze środowiska
akcja „dzikie zwierzęta”
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
55.522,28 zł
134,76 zł
5.237,40 zł
30.398,00 zł
16.836,45 zł
245,57 zł
Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań tj.: akcje
interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich
(40.000 zł); kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii
i wody na terenie miasta Katowice (316.218 zł); zakup wraz z montażem
pomp deszczowych (50.000 zł) oraz budowa separatora na kolektorze wód
deszczowych (40.000 zł).
zadania własne powiatu
gospodarka ściekowa i ochrona wód
73.648,71 zł, tj. 9,4% planu
 czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych
-73-
1.349.308,32 zł, tj. 16,3% planu
oczyszczanie miasta
utrzymanie zieleni w mieście
0% planu
 środki zaplanowano na zagospodarowanie zielenią terenów wokół Domu
Pomocy Społecznej „Zacisze” (30.000 zł); Domu Dziecka „Zakątek”
(15.000 zł); Domu Dziecka „Tęcza” przy ul. Rybnickiej 1 (7.500 zł);
Domu Dziecka „Stanica” przy ul. Plebiscytowej (30.000 zł).
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
0% planu
 środki w wysokości 882.500 zł zaplanowano na dotacje celowe na
realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na
proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz
instalację kolektorów słonecznych.
oświetlenie ulic, placów i dróg
2.563.484,78 zł, tj. 33,7% planu
 bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego
2.563.484,78 zł
w tym: remonty 108.626,21 zł
konserwacje i naprawy bieżące 425.085,24 zł
pozostała działalność
0% planu
 zaplanowane środki w wysokości 205.000 zł zostaną przeznaczone na:
opracowanie studium geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb koncepcji
zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Leopolda pod kontem
możliwości budownictwa mieszkalnego (170.000 zł); zakup wraz
z montażem systemu pozyskiwania wody deszczowej na potrzeby
gospodarcze (30.000 zł) oraz edukacje ekologiczną (5.000 zł) w Domu
Dziecka „Stanica”.
dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
0% planu
zadania własne gminy
 środki w wysokości 50.000 zł zaplanowano na utrzymanie, ewidencję
i pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Katowice.
Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału 75075 objęte przedmiotem
działania Komisji Kultury i Sportu, w tym:
dział 630 – Turystyka
28.210,20 zł, tj. 13,4% planu
zadania własne gminy
zadania w zakresie upowszechniania turystyki
28.210,20 zł, tj. 13,4% planu
z tego na:
 promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych
-74-
rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
1.474.549,47 zł, tj. 8,9 % planu
 środki finansowe wydatkowano na promocję Miasta
(w tym: realizację założeń wynikających z dokumentu „Strategia promocji
Miasta Katowice”, promocję Miasta podczas Dni Polsko-Węgierskich,
wydatki związane z wydawaniem okolicznościowych publikacji związanych
tematycznie z Katowicami, pokrycie kosztów druku plakatów, zaproszeń,
folderów itp.)
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.901.855,96 zł, tj. 18,4 % planu
zadania własne gminy
Środki przekazano w formie dotacji dla:
- Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”
- pięciu Miejskich Domów Kultury
- Miejskiej Biblioteki Publicznej
146.000,00 zł
z czego na zadania i zakupy inwestycyjne
-
443.320,00 zł
1.774.050,00 zł
2.574.000,00 zł
1.346.999,00 zł
Muzeum Historii Katowic
347.000,00 zł
z czego na zadania i zakupy inwestycyjne
Ponadto środki przeznaczono na:
- promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży oraz oprawę muzyczną imprez
- realizację zadań w formie dotacji: „Inicjatywy kulturalne”, „Edukacja
kulturalna”, „Edukacja regionalna”, „Promocja Kulturalna Miasta”
(w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)
- wynagrodzenia
Komisji
Promocji
Młodych
Twórców
oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście
- nagrody Prezydenta Miasta w ramach Promocji Młodych Twórców
Kultury
- uregulowanie podatku wraz z należnymi odsetkami od wypłaconej
nagrody dla zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu pomnika
Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora
511.200,00 zł
173.303,96 zł
13.900,00 zł
1.600,00 zł
4.239,00 zł
zadania własne powiatu
Środki przekazano w formie dotacji dla:
- Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
723.812,00 zł
- Galerii Sztuki Współczesnej BWA
354.999,00 zł
- Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
540.000,00 zł
- Instytucji Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów”
2.160.000,00 zł
- Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
380.000,00 zł
- Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
100.000,00 zł
- Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą
w Katowicach
800.433,00 zł
-75-
Dział 926 - Kultura fizyczna
14.050.738,47 zł, tj. 32,7% planu
zadania własne gminy
5.629,63 zł, tj. 0,06% planu
obiekty sportowe
–
wydatki majątkowe
sportowych.
(inwestycje)
-
modernizacja
6.081.961,87 zł, tj. 28,7% planu
instytucje kultury fizycznej
–
finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
który zarządza 26 obiektami sportowymi (w tym: 3 ośrodki
rekreacyjno - wypoczynkowe, CAMPING 215, 18 ośrodków
sportowych i boisk, 3 lodowiska (w tym 1 sezonowe), obiekt
SPODEK).
2.063.146,97 zł, tj. 32,3% planu
zadania w zakresie kultury fizycznej
–
–
–
obiektów
dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej
zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta
1.302.850,00 zł
współfinansowanie i współorganizacja wydarzenia na terenie Miasta
Katowice - Turnieju tenisowego WTA Katowice Open
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
pozostała działalność
686.467,95 zł
73.829,02 zł
5.900.000,00 zł, tj. 100% planu
Środki wydatkowano celem podwyższenia kapitału zakładowego i nabycie
akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
Wydatki w ramach działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania
Komisji Polityki Społecznej, w tym:
dział 752 – Obrona narodowa
247,90 zł, tj. 2,5% planu
pozostała działalność
247,90 zł, tj. 2,5 % planu
 środki przeznaczono na wydatki związane z wypłaceniem żołnierzom
rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących
żołnierzami rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone
wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód
z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Świadczenie
rekompensujące wypłaca się za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.
-76-
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.777.694,71 zł, tj. 12,7% planu
zadania własne gminy
ochotnicze straże pożarne
85.309,75 zł, tj. 12,5% planu
 realizację zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych
2.366,11 zł, tj. 5,3% planu
obrona cywilna
 realizację zadań statutowych: m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul.
Pszczyńskiej 20
Straż gminna (miejska)
2.432.478,82 zł, tj. 27,5% planu
 finansowanie działalności Straży Miejskiej
pozostała działalność
z tego na:
 utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa
 remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka





257.540,03 zł, tj. 2,4% planu
107.644,20 zł
w Katowicach
100.035,05 zł
naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Katowic
12.475,28 zł
wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny
20.834,60 zł
realizację programu profilaktycznego „Florek w małej strażnicy”
4.840,00 zł
pozostałe wydatki
7.288,45 zł
wydatki majątkowe
4.422,45 zł
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Katowicki Inteligentny System
Monitoringu i Analizy”
Pozostałe środki zaplanowano na :
 realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych „Tymczasowe zabezpieczenie
terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach” (148.253 zł)
zadania własne powiatu
jednostki terenowe Policji
0 % planu
 środki w wysokości 32.000 zł zaplanowano na wsparcie Szkoły Policji.
w tym na: zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji
w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz
w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo
komendy wojewódzkie Policji
-
0 % planu
środki w wysokości 650.000 zł zaplanowano m. in na: dodatkowe służby
patrolowe, fundusz motywacyjny dla policjantów, zadania remontowe
i inwestycyjne
-77-
komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0 % planu
środki w wysokości 853.000 zł zaplanowano na dofinansowanie
działalności bieżącej Straży, zadania remontowe i inwestycyjne
pozostała działalność
 środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na nagrody Prezydenta
0 % planu
Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji.
dział 851 - Ochrona zdrowia
2.625.301,06 zł, tj. 21,4 % planu
zadania własne gminy
0,00 zł, tj. 0,0 % planu
lecznictwo ambulatoryjne
zaplanowano środki w wysokości 20.500 zł dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w formie
dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zadania remontowe
628.232,13 zł, tj. 29,6 % planu
zwalczanie narkomanii
przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.539.819,96 zł, tj. 29,2 % planu
izby wytrzeźwień
362.579,11 zł, tj. 25,1 % planu
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- remonty
- pozostałe wydatki bieżące
pozostała działalność
-
313.492,70 zł
4.148,38 zł
44.938,03 zł
1.058,20 zł, tj. 1,0 % planu
wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia
zadania własne powiatu
zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 15.947,66 zł, tj. 26,3 % planu
-
opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą i przebywającym
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
77.664,00 zł, tj. 7,1 % planu
Wieloletnie Przedsięwzięcie „Nie daj się nowotworowi! – program promocji zdrowia
i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach” finansowane ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
0,00 zł, tj. 0,0 % planu
-78-
dział 852 – Pomoc społeczna
28.676.114,97 zł, tj. 24% planu
zadania własne gminy
placówki opiekuńczo - wychowawcze
53.780,37 zł, tj. 23,9% planu
w tym:
-
współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - 5 świetlic
środowiskowych i 3 specjalistycznych klubów młodzieżowych –
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
domy pomocy społecznej
3.630.396,70 zł, tj. 24,2% planu
z tego na:
-
dofinansowanie pobytu 521 mieszkańców Katowic w domach pomocy
społecznej na terenie innych powiatów
dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Katowic w Rodzinnym
Domu Pomocy Społecznej
dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy
społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe
utrzymanie ośrodków wsparcia
-
3.205.596,70 zł
58.800,00 zł
366.000,00 zł
1.593.731,13 zł, tj. 23,7 % planu
finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy
ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla
bezdomnych, zakup usług świadczonych w „Caritas” i usamodzielnionych
siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej
709.446,52 zł, tj. 34,4% planu
wspieranie rodziny
w tym:
- finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
- opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez dotowanie placówek wsparcia
dziennego – świetlic środowiskowych – prowadzonych przez
organizacje pozarządowe
161.652,02 zł
547.794,50 zł
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
470.340,56 zł, tj. 26,9% planu
z tego na:
-
dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację
zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
integracji społecznej
-
116.315,25 zł
pobierające
świadczenia
w centrum
107.931,99 zł, tj. 24,9% planu
opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających
ubezpieczeniu zdrowotnemu
-79-
354.025,31 zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
2.302.890,84 zł, tj. 24,2% planu
z tego na:
-
-
-
świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny
(zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe)
opiekę nad dzieckiem i rodziną
(dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy
dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe)
opiekę nad dzieckiem poza rodziną naturalną
(zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie
zastępczej)
wkład własny w realizację projektu „Damy radę – program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach”
44.457,00 zł
450,00 zł
12.621,42 zł
4.252.926,12 zł, tj. 22,4% planu
dodatki mieszkaniowe
-
2.245.362,42 zł
wypłata dodatków mieszkaniowych
zasiłki stałe
1.362.353,65 zł, tj. 33,5% planu
z tego na:
-
świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie
zasiłku stałego
zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
wypłaconych dotacji z budżetu państwa
ośrodki pomocy społecznej
-
1.354.371,47 zł
7.982,18 zł
4.423.044,83 zł, tj. 27,6% planu
utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze
Katowic
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
766.969,50 zł, tj. 22,9% planu
z tego na:
- opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi
podpisano stosowne umowy
754.969,50 zł
opiekę nad dzieckiem i rodziną – świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych dla rodzin z dziećmi poprzez zlecenie realizacji zadania
organizacjom pozarządowym
12.000,00 zł
-
pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej
1.811.504,52 zł, tj. 16,8% planu
z tego na:
-
realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej
zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom
pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach
robót publicznych (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 )
-80-
866.416,90 zł
548.532,68 zł
378.476,00 zł
18.078,94 zł
zadania własne powiatu
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych
2.753.091,59 zł, tj. 23,4% planu
w tym:
-
koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie innych powiatów
utrzymanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych
finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków
placówek opiekuńczo – wychowawczych
utrzymanie domów pomocy społecznej
-
220.930,66 zł
2.431.161,44 zł
100.999,49 zł
1.920.418,68 zł, tj. 23,7% planu
utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej
rodziny zastępcze
2.002.454,20 zł, tj. 22,6% planu
w tym:
- wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych
- wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję
pogotowia opiekuńczego
- finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
- dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie
zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego)
- zwrot części dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w związku
z rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
-
156.099,85 zł
171.557,05 zł
319.512,01 zł
2.223,23 zł
59.062,08 zł, tj. 21,4% planu
współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
86.855,00 zł, tj. 62,1 % planu
powiatowe centra pomocy rodzinie
-
1.353.062,06 zł
dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji
pozarządowych na wspieranie osób i ich rodzin, mających trudności w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód
poprzez
ułatwienie
dostępu
do
bezpłatnego
poradnictwa
specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i
rodzinnego
.
jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej
368.916,69 zł, tj. 23,7% planu
-
współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum
Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum
Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego, finansowanie
mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych i
mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
-81-
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5.932.049,38 zł, tj. 19% planu
zadania własne gminy
Żłobki
2.937.258,81 zł, tj. 18,1% planu
Środki wydatkowano na:
- utrzymanie Żłobka Miejskiego
2.690.832,85 zł, tj. 24,4% planu
w tym na:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 pozostałe wydatki bieżące
 remonty
 wydatki majątkowe
-
2.067.887,34 zł
494.898,51 zł
43.991,72 zł
84.055,28 zł
opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym
246.425,96 zł, tj. 11,9% planu
dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących
żłobki na terenie miasta Katowice
 przedsięwzięcie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową
termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice –
projekt III”
0,00 zł
tj. 0% planu wynoszącego 2.518.514 zł
 przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi
0,00 zł
tj. 0% planu wynoszącego 1.091.286 zł
pozostała działalność
-
133.524,00 zł, tj. 58,2% planu
dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania
realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych
zadania własne powiatu
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 622.030,80 zł, tj. 45,8% planu
w tym na:
- dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii
zajęciowej
- dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji
prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania
Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w
warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów – zadanie
realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami
- pozostałe wydatki
-82-
271.260,00 zł
336.253,20 zł
1.644,00 zł
12.873,60 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.927,55 zł, tj. 21,7%planu
- finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w
ramach PFRON
1.742.926,75 zł, tj. 28,2% planu
Powiatowe Urzędy Pracy
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy
w tym na:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 pozostałe wydatki bieżące
 remonty
-
-
przedsięwzięcia współfinansowane ze
środków
Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa
1.169.532,74 zł
1.037.546,57 zł
131.189,13 zł
797,04 zł
Europejskiego
564.860,71zł
zwrot podatku VAT od części wydatków poniesionych w ramach
projektu „Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego z funduszy
strukturalnych
pozostała działalność
-
-
8.533,30 zł
470.381,47 zł, tj. 6,6% planu
zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz
osób niepełnosprawnych
410.001,47 zł
60.380,00 zł
-
przedsięwzięcie „Katowice miasto otwarte – działania inwestycyjne –
adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla
osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43”
0,00 zł
tj. 0% planu wynoszącego 3.160.000 zł
-
przedsięwzięcie „Katowice miasto otwarte
lokalnej”
-
- organizowanie społeczności
0,00 zł
tj. 0% planu wynoszącego 7.000 zł
przedsięwzięcie „Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych”
0,00 zł
tj. 0% planu wynoszącego 10.000 zł
Wydatki w ramach działów: 100 objęte przedmiotem działania Komisji Górniczej,
w tym:
dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
0,0% planu
zadania własne gminy
 zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup
usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla
-83-
oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego
w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto
umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację
przedmiotowego zadania.
Pozostałe wydatki w ramach działów 750 (bez rozdziału 75075), 757, 758 nie objęte
przedmiotem działania w/w Komisji, w tym:
dział 750 – Administracja publiczna
22.224.909,10 zł, tj. 20,6 % planu
zadania własne gminy
288.653,82 zł, tj. 21,9 % planu
rady gmin
z tego na:
- zryczałtowane diety dla radnych, członków Komisji Wyborczych
w związku z powołaniem nowych rad jednostek pomocniczych
oraz członków pełniących funkcje w radach jednostek pomocniczych
- wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw
samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe
krajowe i zagraniczne
- finansowanie działalności pomocniczych jednostek samorządowych
urzędy gmin
243.813,67 zł
6.566,22 zł
38.273,93 zł
18.672.508,29 zł, tj. 20,4 % planu
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
15.251.048,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta
3.364.369,95 zł
- dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości
z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt –
wiele punktów
52.292,56 zł
- wydatki majątkowe
4.797,65 zł
pozostała działalność
702.667,84 zł, tj. 28,9 % planu
z tego na:
- opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice
do związków i stowarzyszeń
- pozostałe wydatki bieżące
- usługi doradcze w zakresie działań promocyjnych
- nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia
małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat
-84-
536.362,86 zł
64.294,98 zł
18.410,00 zł
83.600,00 zł
zadania własne powiatu
2.561.079,15 zł, tj. 19,9 % planu
starostwa powiatowe
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.837.858,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań
przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
723.220,84 zł
dział 757 – Obsługa długu publicznego
3.088.241,74 zł, tj. 8,2 % planu
zadania własne gminy
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
3.088.241,74 zł, tj. 12,9 % planu
z tego na:
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku
Inwestycyjnym
2.552.359,52 zł
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady
Europy
494.011,51 zł
- zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
41.870,71 zł
rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
0,00 zł, tj. 0,0 % planu
zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń
udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów (5.070.945 zł) oraz
zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków
uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu „Katowice –
oczyszczanie ścieków” (8.702.000 zł)
dział 758 – Różne rozliczenia
7.455.082,14 zł, tj. 12,3 % planu
zadania własne gminy
różne rozliczenia finansowe
-
827,14 zł, tj. 0,5 % planu
opłata za prowadzenie rachunków Miasta, w
inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne
-85-
tym
rachunku
rezerwy ogólne i celowe
-
0,00 zł, tj. 0,0 % planu
w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy:
 ogólne
 celowe
96.056 zł
4.041.932 zł
zadania własne powiatu
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
-
7.454.255,00 zł, tj. 25,0 % planu
wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji
ogólnej
-86-
zł
-87-
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000
1 400 000 000
1 600 000 000
1 800 000 000
Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych
w I kwartale w latach 2012-2015 oraz plan na 2015 r.
314 594 982
291 442 480
23 152 502
I kwartał 2012 r.
332 154 005
307 849 841
24 304 163
402 275 794
318 165 356
84 110 439
1 808 578 635
1 381 596 208
426 982 427
wydatki ogółem
plan na 2015 r.
I kwartał 2015 r.
35 628 881
wydatki bieżące
I kwartał 2014 r.
327 045 872
wydatki majątkowe
I kwartał 2013 r.
362 674 753
-88-
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
148 917 293
525 749 123
141 815 273
140 581 688
134 281 250
Wynagrodzenia i składki
od nich naliczane
I kwartał 2015 r.
Plan na 2015 r.
I kwartał 2014 r.
I kwartał 2013 r.
I kwartał 2012 r.
Wydatki budżetu miasta za I kwartał z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2012 - 2015 (w złotych)
31 160 017
28 934 866
Dotacje
6 499 561
6 201 046
Remonty
426 982 427
84 110 439
24 304 163
23 152 502
Wydatki majątkowe
138 690 505
132 132 241
Pozostałe
140 426 725
677 913 848
125 570 660
35 628 881
6 369 575
38 302 075
6 367 881
31 332 278
139 631 162
25 222 688
-89-
2
3
Dzielnica
63 000
39 000
20 000
7 000
85395
60016
92116
92116
835
600
921
921
479 000
350 000
ZAŁĘSKA
HAŁDA BRYNÓW
CZĘŚĆ
ZACHODNIA
750 000
45 150
795 150
90004
70001
700
ŚRÓDMIEŚCIE
8 953 843
4
Wydatki
ogółem
900
92116
921
w tym :
Ogółem zadania wybrane do
realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego
1
Dział Rozdział
20 000
63 000
83 000
35 150
35 150
571 250
5
Wydatki
bieżące
7 000
39 000
350 000
396 000
750 000
10 000
760 000
8 382 593
6
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
7 000
20 000
39 000
63 000
350 000
479 000
750 000
45 150
795 150
8 953 843
7
Wydatki
ogółem
20 000
63 000
83 000
35 150
35 150
571 250
8
Wydatki
bieżące
7 000
39 000
350 000
396 000
750 000
10 000
760 000
8 382 593
9
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
7 000,00
6 000,00
10 024,50
63 000,00
8 425,50
94 450,00
48 000,00
20 000,00
68 000,00
827 695,87
10
Zaangażowanie
środków
-
2 999,14
10 024,50
63 000,00
-
76 023,64
-
2 972,36
2 972,36
225 577,63
11
Wydatki
ogółem
2 999,14
63 000,00
65 999,14
2 972,36
2 972,36
123 635,23
12
Wydatki bieżące
-
10 024,50
-
10 024,50
-
-
-
101 942,40
13
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Piętro budynku poczty przy ul.
Hetmańskiej 1
Dofinansowanie Klubu
Seniora
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 32 przy ul. Grzyśki 19a
Zakup profesjonalnego
sprzętu nagłaśniajacego dla
Miejska Biblioteka Publiczna filia
Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki
nr 32 przy ul. Grzyśki 19a
Publicznej w Katowicach
przy ul. Grzyśki 19a
Zakup nowych książek i
audiobuków dla Filii nr 32
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach
przy ul. Grzyśki 19a
Wymiana - remont chodnika
ul. Grzyśki 1 - 11
przy ul. Grzyśki nr 1 - 11
ul. Załęska Hałda 18 - 28
Budowa placu zabaw "Dzelnica Załęska Hałda"
Przestrzeń między ul.
Adamskiego i ul. Koszarową
oraz Uniwersytetem
Ekonomicznym
Rewitalizacja i przywrócenie
mieszkańcom podwórka
między ulicami Adamskiego i
Koszarową
15
Zakres, opis
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 1 przy ul. Ligonia 7
14
Nazwa zadania
Biblioteka dla wszystkichniewidomi też czytają
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-90-
20 000
92116
92116
92601
921
921
926
LIGOTA PANEWNIKI
BRYNÓW
CZĘŚĆ
WSCHODNIA OS.
ZGRZEBNIOKA
370 000
90004
400 000
803 500
10 000
10 000
390 000
900
OSIEDLE
PADEREWSKIE
GO MUCHOWIEC
430 000
430 000
Wydatki
ogółem
92601
ZAWODZIE
Dzielnica
926
Dział Rozdział
158 500
10 000
10 000
20 000
20 000
-
Wydatki
bieżące
400 000
645 000
-
370 000
370 000
10 000
400 000
158 500
10 000
803 500
10 000
20 000
20 000
-
Wydatki
bieżące
10 000
20 000
390 000
430 000
430 000
Wydatki
ogółem
400 000
645 000
-
370 000
370 000
430 000
430 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
370 000
430 000
430 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
25 830,00
94 439,65
3 000,00
3 000,00
6 000,00
11 000,00
17 000,00
9 655,50
9 655,50
Zaangażowanie
środków
-
31 928,06
1 751,52
1 751,52
2 045,10
-
2 045,10
-
-
Wydatki
ogółem
11 977,46
1 751,52
1 751,52
2 045,10
2 045,10
Wydatki bieżące
-
19 950,60
-
-
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
ul. Roździeńskiego (pomiędzy nr
90, a nr 96)
Zakres, opis
Fit Parki - Siłownie
Zewnętrzne - Realizacja 6ciu Fit- Parków na terenie
Ligoty i Panewnik
Zwiększenie atrakcyjności
Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Katowicach
Plac Miast Partnerskich, Osiedle
Zadole (ul.Zadole 446), ul.
Medyków 10 (przy nowym placu
zabaw), Plac Ojca J. Widucha
(trawnik za ławkami przy wejściu
na Kalwarię, Osiedle Kokociniec
(ul. Radomska 9), przy Rondzie
ul. Panewnicka - Owsiana
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 8 przy ul. Brynowskej 53a
Zakup nowych książek dla
Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna filia
Publicznej w Katowicach
nr 23 przy ul. Paderewskiego 65
przy ul. Paderewskiego 65
Katowicki Park Leśny "Dolina
Bezpieczne dziecko w Parku Trzech Stawów" od strony
Dolina Trzech Stawów
Os.Paderewskiego do przystani
Klubu Kajakowego i WOPR
Kraina integracji pokoleńplac zabaw i rekreacji
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-91-
11 000
15 000
27 000
30 000
40 000
92116
60016
60016
70001
921
600
600
700
80 000
130 000
Wydatki
ogółem
60015
90004
900
Dzielnica
600
70001
700
Dział Rozdział
27 000
15 000
11 000
80 000
Wydatki
bieżące
40 000
30 000
130 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
40 000
30 000
27 000
15 000
11 000
80 000
130 000
Wydatki
ogółem
27 000
15 000
11 000
80 000
Wydatki
bieżące
40 000
30 000
130 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
12 915,00
-
10 196,70
5 000,00
7 410,75
-
3 444,00
Zaangażowanie
środków
-
-
-
2 229,71
7 410,75
-
-
Wydatki
ogółem
-
2 229,71
7 410,75
-
Wydatki bieżące
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Odcinek ścieżki dla pieszych
biegnący wzdłuż Ślepiotki
pomiędzy budynkami ul.
Gdańska 18 i 20
ul. Pomorska oraz część ul.
Mazowieckiej przy targu
Wybrukowanie ok. 75 mb
(120 m kw)
niewybrukowanego odcinka
ścieżki biegnącej wzdłuż
Ślepiotki pomiędzy
budynkami ul. Gdańska 18,
ul. Gdańska 20
Odnowienie alei głogów
Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do lokalu
Poczty Polskiej w budynku
ul. Słupska 1
przy ul. Słupskiej 1 w
Katowicach - Ligocie.
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 7, ul. Franciszkańska 25
Czytelniku do dzieła !
Kupujemy książki dla Filii nr
7 Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Usytuowanie luster
drogowych na ul. Kłodnickiej
w Katowicach naprzeciw
wylotu ulic :
ul. Kłodnicka
B.Mierzejewskiego (2
wyloty), Z.Cybulskiego i
T.Kalinowskiego
ul. Urocza 6,8, ul. Szafirowa
1,5,7,8,10,12,14,16,18,20, ul.
Jutrzenki 3,5,7
Odtworzenie zieleni na
osiedlu Sadyba przy ul.
Szafirowej, Uroczej i
Jutrzenki po pracach
rewitalizacyjnych
Zakres, opis
Rewitalizacja skweru
osiedlowego w rejonie ulic :
Kołobrzeska-ŚwidnickaZielonogórska.
Nazwa zadania
Skwer usytuowany pomiędzy ;
od wschodu budynek
Zielonogórska 36-38-40-42-44
od południa budynki
Kołobrzeska 17 i 19-21-23, od
zachodu budynek Świdnicka 3537-39-41, od północy Ośrodek
MOPS ul. Świdnicka 35a
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-92-
2 000
92116
921
2 500
7 000
90095
90095
85395
60016
900
900
853
600
3 000
11 000
70001
700
25 000
20 000
Wydatki
ogółem
92116
Dzielnica
921
Dział Rozdział
7 000
2 500
3 000
11 000
2 000
Wydatki
bieżące
25 000
20 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
7 000
2 500
3 000
11 000
25 000
2 000
20 000
Wydatki
ogółem
7 000
2 500
3 000
11 000
2 000
Wydatki
bieżące
25 000
20 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
2 337,00
-
-
-
7 306,20
-
20 000,00
Zaangażowanie
środków
2 337,00
-
-
-
-
-
19 950,60
Wydatki
ogółem
2 337,00
-
-
-
-
Wydatki bieżące
-
19 950,60
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Zakres, opis
Działka pomiędzy ul.
Piotrowicka 24, a ul. Piotrowicką
26 b - c
Szkoła Podstawowa nr 9 im.
Jana Brzechwy, ul. Panewnicka
172
ul. Zadole 24 - 26
Aktywny Senior
Ułożenie chodnika przy ul.
Zadole 24-26
Domki dla pożytecznych
owadów zapylajacych
Skwery, place oraz parki
pozostające w zarządzie
Zakładu Zieleni Miejskiej, m.in.
Plac ks. R. Grzondziela. Plac
Miast Partnerskich, Skwer
Bolesława Szabelskiego, Park
Zadole
Miejsce instalacji budek
lęgowych to pojedyncze drzewa,
krzewy oraz inne obiekty na
Ptaki Ligoty i Panewnik - 600 terenie zieleńców, swerów jak
budek lęgowych dla
np.. Park Zadole oraz pasów
skrzydlatych przyjaciół
zieleni wzdłuż ciągów
komunikacyjnych pozostające w
zarządzie Zakładu Zieleni
Miejskiej
Budowa parkingu dla
samochodów osobowych
Zakup sprzętu na filię
szpitalną - laptop wraz z
Miejska Biblioteka Publiczna filia
potrzebnym
nr 34 przy ul. Medyków 14
oprogramowaniem dla filii nr
34 MBP przy ul. Medyków 14
Zakup sprzętu
multimedialnego zgodnego z
nowoczesnymi standardami
kształcenia dzieci i dorosłych Miejska Biblioteka Publiczna filia
dla Filii nr 38 MBP przy ul.
nr 38 przy ul. Medyków 16
Medyków 16 (na terenie
Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dzieci)
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-93-
11 000
90095
60016
900
600
15 000
15 000
20 000
92116
921
466 155
435 155
DĄB
OSIEDLE
TYSIACLECIA
436 869
436 869
391 000
391 000
Wydatki
ogółem
90004
90004
900
OSIEDLE
WITOSA
ZAŁĘŻE
Dzielnica
900
92601
926
Dział Rozdział
15 000
15 000
11 000
20 000
31 000
-
-
Wydatki
bieżące
-
435 155
435 155
436 869
436 869
391 000
391 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
15 000
15 000
11 000
20 000
435 155
466 155
436 869
436 869
391 000
391 000
Wydatki
ogółem
15 000
15 000
11 000
20 000
31 000
-
-
Wydatki
bieżące
-
435 155
435 155
436 869
436 869
391 000
391 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
2 460,00
2 460,00
-
6 000,00
12 115,50
18 115,50
24 415,50
24 415,50
8 425,50
8 425,50
Zaangażowanie
środków
2 460,00
2 460,00
-
2 841,56
-
2 841,56
-
-
-
-
Wydatki
ogółem
2 460,00
2 460,00
-
2 841,56
2 841,56
-
-
Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Plac zabaw przy styku ulic
Macieja i Pawła Pośpiecha oraz
M.Ledóchowskiego, Gliwickiej naprzeciw kina Imax Punkt 44
Zakres, opis
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 25 przy ul. B. Chrobrego 2
Zakup nowych ksiażek i
audiobuków dla Filii nr 25
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach
przy ul. B.Chrobrego 2
Ścieżka znajdująca się
pomiędzy ul. Widok oraz ul.
Wybrukowanie ścieżki dla
Stęślickiego na Osiedlu Ducha
pieszych przy ul. Stęślickiego w okolicy przystanku
autobusowego Dąb Widok i
siedziby Tauron ul. Widok 19
Skrzydlate Tysiaclecie - 500
budek lęgowych dla ptaków Osiedle Tysiąclecia
na 1000-leciu
Od ul. B. Chrobrego 13 do ul. B.
Chrobrego 29
Budowa traktu pieszo rowerowego
Fontanna na pl. Św.
ul. Barlickiego i ul. Witosa
Herberta na Osiedlu Witosa
Budowa Miejsca
Rekreacyjnego (plac zabaw
wraz z siłownią) przy ul.
Macieja
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-94-
92604
92195
70001
921
700
KOSZUTKA
92116
921
926
86 600
60016
600
150 000
395 000
1 600
42 700
10 000
320 000
460 900
Wydatki
ogółem
60015
WEŁNOWIEC JÓZEFOWIEC
Dzielnica
600
Dział Rozdział
-
1 600
10 000
11 600
Wydatki
bieżące
150 000
395 000
42 700
150 000
395 000
1 600
42 700
-
1 600
10 000
150 000
395 000
42 700
86 600
10 000
86 600
86 600
449 300
Wydatki
majątkowe
320 000
11 600
Wydatki
bieżące
320 000
460 900
Wydatki
ogółem
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
320 000
449 300
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
39 670,94
94 835,21
-
31 270,01
2 000,00
20 295,00
43 050,00
96 615,01
Zaangażowanie
środków
-
-
-
-
1 852,12
-
-
1 852,12
Wydatki
ogółem
-
-
1 852,12
1 852,12
Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Skrzyżowanie ul.
Gnieździeńskiej i al. Korfantego
wraz z przystankiem
tramwajowym "Wełnowiec
Gnieźnieńska" w kierunku pl.
Alfreda
Zakres, opis
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 6, przy ul. Bytomskiej 8a
Koszutka przyjazdna
ludziom.Tworzenie miejsc
parkingowych oraz
odpoczynku i rekreacji dla
mieszkańców - etap
pierwszy.
Ufundowanie tablicy
pamiątkowej w miejscu
nieistniejacego pomnika ku
czi Bohaterów Przestworzy
śp. kpt. Żwirce i inż. Wigurze
- tablica umieszczona na
Szkole Podstawowej nr 17
im. T. Kościuszki (zjazd z ul.
Józefowskiej na ul.
Szczecińską - stara
"czerwona szkoła")
ul. Broniewskiego 1, 1a, 1b, 3
Wschodnia ściana Szkoły
Podstawowej nr 17 im. T.
Kościuszki, zjazd z ul.
Józefowskiej na ul. Szczecińską
Doposażenie nowopowstałej
Hala sportowa "Kolejarz" przy ul.
salki szermierczej w stały
Alfreda 1
specjalistyczny sprzęt
Zakup nowych książek,
doposażenie filii nr 6 w
regały
Utwardzenie nawierzchni
pod miejsca postojowe przed ul. Kotlarza 11a - ul. Kotlarza
blokiem na ulicy Kotlarza
11d - teren przed blokiem
11a - 11d
Przebudowa skrzyżowania
ulicy Gnieźnieńskiej i
al.Korfantego z
uwzględnieniem przystanku
tramwajowego
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-95-
90 000
80 000
60015
80195
92116
600
801
921
20 000
50 000
92116
150 000
453 000
921
BOGUCICE
105 000
140 000
Wydatki
ogółem
92601
70001
700
Dzielnica
926
70001
700
Dział Rozdział
20 000
33 000
Wydatki
bieżące
80 000
90 000
50 000
150 000
420 000
105 000
140 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
20 000
80 000
90 000
50 000
150 000
453 000
105 000
140 000
Wydatki
ogółem
20 000
33 000
Wydatki
bieżące
80 000
90 000
50 000
150 000
420 000
105 000
140 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
6 000,00
-
-
50 000,00
8 425,50
87 609,90
15 179,43
39 984,84
Zaangażowanie
środków
2 604,45
-
-
19 950,60
-
38 739,45
-
-
Wydatki
ogółem
2 604,45
11 408,85
Wydatki bieżące
-
-
19 950,60
-
27 330,60
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Rejon ulic S. Okrzei,
Grażyńskiego, Misjonarzy
Oblatów NMP, Sokolskiej
Zakres, opis
Wejście do ROD "Radość" od
strony przystanków
autobusowych (koło cmentarza)
ul. Leopolda
Budynek Zespołu Szkół
Specjalnych nr 9 przy ul. Ścigały
17
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 33, przy ul. Markiewki 44a
Budowa schodów i podjazdu
dla osób :
niepełnosprawnych,
starszych, z wózkami - przy
wejściu do ROD "Radość"
Wymiana ogrodzenia wokół
budynku szkoły przy ul.
Ścigały 17 w Katowicach.
Zakup nowych książek i
audiobooków dla Filii nr 33
MBP przy ul. Markiefki 44a
Zakup sprzętu
multimedialnego oraz
przystosowanie sali do
Miejska Biblioteka Publiczna filia
prowadzenia zajęć z dziećmi nr 16, przy ul. Wajdy 21
w Filii nr 16 MBP przy ul.
Wajdy 21 w Katowicach
Osiedle im. Jerzego Kukuczki Strefa Aktywnosci Rodzinnej Skwer Koszycki (plac zabaw i
Inicjatywa Osiedla Kukuczki
jego otoczenie)
Budowa 11 miejsc
parkingowych (w tym
jednego dla osoby
niepełnosprawnej) wraz z
drogą dojazdową dla
Bezpośrednie sąsiedztwo
mieszkańców budynków przy budynku przy ul. Misjonarzy
ul. Misjonarzy Oblatów NMP Oblatów NMP 26 - 26f
i ul. Kazimiery
Iłłakowiczówny - wykonanie
dokumentacji projektowej
oraz realizacja inwestycji.
Remont ogólnodostępnej
przestrzeni publicznej
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-96-
7 000
92116
921
60 000
41 000
7 000
90004
92116
80195
90003
900
921
801
900
10 000
33 000
70001
700
207 500
43 000
60015
600
DĄBRÓWKA
MAŁA
13 000
Wydatki
ogółem
60016
Dzielnica
600
Dział Rozdział
7 000
10 000
54 500
13 000
Wydatki
bieżące
41 000
60 000
33 000
153 000
7 000
43 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
7 000
41 000
10 000
60 000
33 000
207 500
7 000
43 000
13 000
Wydatki
ogółem
7 000
10 000
54 500
13 000
Wydatki
bieżące
41 000
60 000
33 000
153 000
7 000
43 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
-
-
3 000,00
7 195,00
20 983,65
37 421,60
7 000,00
7 380,00
8 804,40
Zaangażowanie
środków
-
-
1 983,57
-
-
8 226,52
-
7 380,00
8 804,40
Wydatki
ogółem
-
1 983,57
8 226,52
8 804,40
Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
7 380,00
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Obręb ul. Modrzewiowiowej - ul.
Wiązowej
Zakres, opis
Na południe od nieruchomości
przy ul. Techników 5
Rejony ul. Techników (poza
osiedlem), ul. Le Ronda 74b, ul.
Grzegorzka 10 - 12, al.
Niepodległości - ul. Stacyjnej, ul.
Strzelców Bytomskich 5 - 7
Przebudowa boiska
trawiastego przy ul.
Techników 5 i rozwój
infrastruktury sportowej.
Zakup i montaż w dzielnicy
10 ławek.
Zakup nowych książek dla
Miejska Biblioteka Publiczna filia
Filii nr 20 MBP w Katowicach
nr 20, przy ul. Strzelców
przy ul. Strzelców
Bytomskich 21
Bytomskich 21
Utworzenie skweru w rejonie
Skrzyżowanie ulic : Le Ronda,
skrzyżowań ulic: Le Ronda,
Styczniowa i Siwka
Styczniowa i Siwka.
Nocne oświetlenie przejścia
Łącznik pomiędzy ulicami Le
przy cmentarzu komunalnym
Ronda i Techników przy ul. Le
- łącznik ul. Le Ronda oraz
Ronda 21
ul. Techników
Zakup profesjonalnego
sprzętu nagłaśniającego dla
Miejska Biblioteka Publiczna filia
Filii nr 16 MBP przy ul.
nr 16, przy ul. Wajdy 21
Wajdy 21 w Katowicach
Bogucicach.
Naprawa drogi dojazdowej
do posesji wspólnoty
ul. Leopolda od wjazdu do
mieszkaniowej
sklepu Biedronka do domu nr
nieruchomości Katowice ul.
19a
Leopolda 21a, 21, 19b, 19a,
19
Remont chodnika na ul.
Modrzewiowej w okolicy ul.
Wiązowej w Katowicach
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-97-
200 000
212 192
29 500
92601
80195
80101
80195
926
801
801
479 692
90004
900
SZOPIENICE BUROWIEC
20 000
60016
600
8 500
1 000
75095
750
27 000
Wydatki
ogółem
801
Dzielnica
80101
80195
Dział Rozdział
4 000
34 000
8 500
20 000
1 000
8 000
Wydatki
bieżące
25 500
212 192
200 000
445 692
19 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
29 500
212 192
200 000
479 692
8 500
20 000
1 000
27 000
Wydatki
ogółem
4 000
34 000
8 500
20 000
1 000
8 000
Wydatki
bieżące
25 500
212 192
200 000
445 692
19 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
-
4 000,00
6 848,64
20 134,00
-
6 242,95
-
-
Zaangażowanie
środków
-
-
-
4 868,19
-
6 242,95
-
-
Wydatki
ogółem
-
4 868,19
-
6 242,95
-
-
Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Montaż 8 stojaków
rowerowych
Obszar Miejskiego Przedszkola
nr 66 przy ul. Brynicy 50
Plac sprawnościoworekreacyjny dla dzieci
Zakup sprzętu
Szkoła Podstawowa nr 45 im.
multimedialnego,a potrzeby
Kornela Makuszyńskiego przy
Szkoły Podstawowej nr 45 w
ul. Korczaka 11
Katowicach
Teren przy stawie Morawa
między ul. Morawa, a ul.
Sosnowiecką
Kompleks rekreacyjny przy
stawie Morawa
W otoczeiu osiedli przy ul.
Wiertniczej, ul. ks.Michalskiego
oraz w parkach na terenie
Dabrówki Małej (szczególowe
lokalizacje do ustalenia)
Boisko przy ul. Techników 5 i 7
(2 sztuki), park przed kościołem,
przy Szkole Mistrzostwa
Sportowego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 3,
w Parku w Dąbrówce, na Placu
Żołnierzy Września, przy
bibliotece miejskiej filia nr 20
Zakup i montaż 16
pojemników na nieczystości
zwierzęce.
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 20
Uruchomienie hot spotu w
MBP Filia 20.
Zakres, opis
Szkoła Podstawowa nr 47
(Zespół Szkolno - Przedszkolny)
Nazwa zadania
Zakup trenażerów
piłkarskich oraz budowa
ścianki wspinaczkowej w
Szkole Podstawowej nr 47
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-98-
16 000
15 000
92601
90004
92605
926
900
926
15 000
15 000
92116
361 000
921
JANÓW NIKISZOWIEC
8 000
300 000
92601
926
10 000
20 000
Wydatki
ogółem
90004
92116
921
Dzielnica
900
92116
921
Dział Rozdział
15 000
15 000
30 000
10 000
20 000
Wydatki
bieżące
15 000
16 000
300 000
331 000
8 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
15 000
15 000
16 000
15 000
300 000
361 000
8 000
10 000
20 000
Wydatki
ogółem
15 000
15 000
30 000
10 000
20 000
Wydatki
bieżące
15 000
16 000
300 000
331 000
8 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
-
6 888,00
4 735,50
5 000,00
8 425,50
25 049,00
285,36
3 000,00
6 000,00
Zaangażowanie
środków
-
-
4 735,50
2 173,96
-
6 909,46
-
1 697,58
3 170,61
Wydatki
ogółem
-
2 173,96
2 173,96
1 697,58
3 170,61
Wydatki bieżące
-
4 735,50
-
4 735,50
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Zakres, opis
Skwer "Rybka" przy
skrzyżowaniu ul. Górniczego
Dorobku i Szopienickiej
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 21, przy ul. Zamkowej 45
Park Bolina przy ul. Leśnego
Potoku 121
Park Bolina przy ul. Leśnego
Potoku 121
Nikiszowiec
Rewitalizacja skweru
"Rybka"
Zakup nowych książek dla
Filii nr 21 MBP przy ul.
Zamkowej 45
Budowa pilkochwytów na
terenie boiska trawiastego
od strony potoku w Parku
Bolina
Piłkarzyki na świeżym
powietrzu
Lot balonem nad
Nikiszowcem
Profesjonalne całoroczne
miejsce pod ognisko przy
Straży Pożarnej - bezpieczną ul. Morawa 119
formą spotkań w Katowicach
przy ul. Morawa 119
Miejska Biblioteka Publiczna filia
Zakup nowych książek dla
nr 19, przy ul. Obrońców
Filii nr 19 MBP w Katowicach
Westerplatte 10
Zakup nowych książek i
audiobooków dla Filii nr 36 Miejska Biblioteka Publiczna filia
MBP przy ul. Gen. J. Hallera nr 36, przy ul. Gen.J. Hallera 28
28
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-99-
801
8 500
16 000
80195
80101
90004
90004
801
801
900
900
291 273
291 273
55 000
80195
801
MURCKI
8 000
80104
80195
110 000
20 000
92116
921
310 000
527 500
Wydatki
ogółem
80195
GISZOWIEC
Dzielnica
801
Dział Rozdział
-
16 000
8 500
1 000
20 000
45 500
Wydatki
bieżące
291 273
291 273
291 273
291 273
16 000
-
16 000
291 273
291 273
55 000
8 500
55 000
55 000
7 000
310 000
482 000
Wydatki
majątkowe
110 000
8 500
1 000
20 000
45 500
Wydatki
bieżące
110 000
8 000
20 000
310 000
527 500
Wydatki
ogółem
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
110 000
7 000
310 000
482 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
-
-
16 000,00
-
3 259,50
-
-
6 000,00
17 220,00
42 479,50
Zaangażowanie
środków
-
-
-
-
-
-
-
3 128,79
-
3 128,79
Wydatki
ogółem
-
-
-
3 128,79
3 128,79
Wydatki bieżące
-
-
-
-
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Szkoła Podstawowa nr 51 z
Oddziałami Integracyjnymi im.
Fryderyka Chopina, ul.
Przyjazna 7a
Szkoła Podstawowa nr 51,
boisko przy Gimnazjum nr 15
Monitoring obiektu Szkoły
Podstawowej nr 51 w
Katowicach
Zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci
Modernizacja placu zabaw
Park Murckowski ul. Bielska 1
Wycinka drzewostanu
stwarzającego zagrożenie,
uzupełnienie i dosadzenie
ul. Adama 33
krzewów w celu upiększenia
otoczenia wokół przedszkola
Boisko przy Gimnazjum nr 15,
ul. Karliczka 15
Miejskie Przedszkole nr 59, ul.
Wojciecha 49
"Edukacja na czasie" wyposażenie Miejskiego
Przedszkola nr 59 w
nowoczesne multimedia
Remont boiska przy
Gimnazjum nr 15 przy ul.
Karliczka 15
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 15, przy ul. Przyjazna 7a
Zakup nowych książek i
audiobooków dla filii nr 15
MBP przy ul. Przyjaznej 7a
Zakres, opis
Szkoła Podstawowa nr 51 z
Oddziałami Integracyjnymi im.
Fryderyka Chopina, ul.
Przyjazna 7a
Nazwa zadania
Modernizacja szkolnego
boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 51 w
Katowicach
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-100-
92601
92601
926
926
150 000
65 000
225 000
20 000
92116
921
ZARZECZE
10 000
92116
236 304
80195
801
921
400 000
666 304
Wydatki
ogółem
92601
PIOTROWICE OCHOJEC
Dzielnica
926
Dział Rozdział
-
10 000
10 000
Wydatki
bieżące
150 000
65 000
225 000
20 000
236 304
400 000
656 304
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
150 000
65 000
225 000
20 000
10 000
236 304
400 000
666 304
Wydatki
ogółem
-
10 000
10 000
Wydatki
bieżące
150 000
65 000
225 000
20 000
236 304
400 000
656 304
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
6 345,57
2 746,59
9 471,00
20 000,00
3 000,00
-
24 415,50
47 415,50
Zaangażowanie
środków
-
-
-
19 950,60
1 929,66
-
-
21 880,26
Wydatki
ogółem
-
1 929,66
1 929,66
Wydatki bieżące
-
-
-
19 950,60
-
-
19 950,60
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Miejska Biblioteka Publiczna filia
nr 10, przy ul. Radockiego 70a
Zarzecze ul. Pawła Stellera 4 przy obecnym boisku
Plac przy ul. Płk. H. Kowalówki,
plac za boiskiem i placem
zabaw
Siłownia na świeżym
powietrzu w dzielnicy
Zarzecze
Rowerowy plac zabaw
Katowice - Zarzecze
Zakup sprzętu
multimedialnego zgodnego z
nowoczesnymi standardami Miejska Biblioteka Publiczna filia
kształcenia dzieci i dorosłych nr 10, przy ul. Radockiego 70a
dla filii nr 10 MBP przy ul.
Radockiego 70a
Zakup nowych książek dla
filii nr 10 MBP przy ul.
Radockiego 70a
ul. Łętowskiego
Remont ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej nr 27
przy ul. Łętowskiego 18
Zakres, opis
Rekreacja i wypoczynek w
Piotrowicach i Ochojcu
Nazwa zadania
Osiedle Targowisko - obszar od
ul. Fredry do ul. Zbożowej oraz
ul. Gen Jankego 121 - 123,
Osiedle Żurawia - plac zabaw
przy budynku ul. Żurawia 30
Osiedle Odrodzenia - Skwer
Odrodzenia Państwa Polskiego
przy ul. Radockiego 116 - 148
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-101-
92601
92116
921
90004
900
926
90004
900
Dział Rozdział
PODLESIE
KOSTUCHNA
Dzielnica
20 000
280 000
300 000
370 000
370 000
10 000
Wydatki
ogółem
-
-
Wydatki
bieżące
20 000
280 000
300 000
370 000
370 000
10 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 1.01.2015 r.
20 000
280 000
300 000
370 000
370 000
10 000
Wydatki
ogółem
-
-
Wydatki
bieżące
20 000
280 000
300 000
370 000
370 000
10 000
Wydatki
majątkowe
w tym :
Plan na 31.03.2015 r.
20 000,00
-
20 000,00
6 703,50
6 703,50
378,84
Zaangażowanie
środków
19 950,60
-
19 950,60
-
-
-
Wydatki
ogółem
-
Wydatki bieżące
19 950,60
-
19 950,60
-
-
-
Wydatki
majątkowe
w tym :
Wykonanie za I kwartał 2015 roku
Nazwa zadania
Plac zabaw przy Miejskim Domu
Kultury w Zarzeczu przy ul.
Pawła Stellera 4, wejście na
plac zabaw od ul. Płk. Henryka
Kowalówki
Zakres, opis
Zakup sprzętu
multimedialnego zgodnego z
nowoczesnymi standardami
Miejska Biblioteka Publiczna filia
kształcenia dzieci i dorosłych
nr 28, przy ul. Uniczowskiej
dla filii nr 28 MBP w
Katowicach przy ul.
Uniczowskiej
Budowa siłowni na wolnym
powietrzu przy ul. Zaopusta
Obszar przy ul. Zaopusta przy
w Katowicach - Podlesiu
moście na rzece Mlecznej
wraz ze ścieżką dojazdową
oraz niezbędną infrastrukturą
Budowa i wyposażenie placu
zabaw dla młodszych i
starszych dzieci szczególnie za blokiem przy ul. Kściuczyka 1
tych, które mieszkają w
przy ulicy od strony garaży
blokach i nie mają
przydomowych ogródków
Plac zabaw w cieniu Zarzecze
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
-102-
851
801
754
750
710
700
600
1
Dz.
55 262
55 262
* remonty w przychodniach, naprawy bieżące i
konserwacje
2 688 547
2 688 547
612 700
Ochrona zdrowia
* remonty obiektów i placówek oświaty,
naprawy bieżące i konserwacje
Oświata i wychowanie
* remonty budynków, bieżące naprawy
pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń,
sprzętu specjalistycznego
612 700
638 000
* remonty budynków administracyjnych,
naprawy i konserwacje sprzętu
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
638 000
43 000
* remonty urządzeń komunalnych
Administracja publiczna
43 000
16 401 000
16 401 000
5 163 770
5 163 770
3
Plan na
1.01.2015 r.
Działalność usługowa
* remonty budynków komunalnych, budynków
w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
lokali socjalnych
Gospodarka mieszkaniowa
* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz
bazy i zaplecza MZUiM
Transport i łączność
2
Wyszczególnienie
55 262
55 262
3 315 938
3 315 938
952 747
952 747
788 000
788 000
43 000
43 000
16 401 000
16 401 000
5 300 757
5 300 757
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
123,3
123,3
155,5
155,5
123,5
123,5
100,0
100,0
100,0
100,0
102,7
102,7
5
Wsk. %
/4:3 /
38 676,44
38 676,44
269 007,09
269 007,09
589 697,72
589 697,72
495 397,54
495 397,54
3 159,14
3 159,14
5 912 514,58
5 912 514,58
4 278 438,28
4 278 438,28
6
Zaangażowanie
środków
70,0
70,0
8,1
8,1
61,9
61,9
62,9
62,9
7,3
7,3
36,0
36,0
80,7
80,7
7
Wsk. %
/6:4/
Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku
13 063,04
13 063,04
207 411,16
207 411,16
236 804,25
236 804,25
103 531,62
103 531,62
3 159,14
3 159,14
3 582 754,41
3 582 754,41
862 741,77
862 741,77
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
(w złotych)
23,6
23,6
6,3
6,3
24,9
24,9
13,1
13,1
7,3
7,3
21,8
21,8
16,3
16,3
9
Wsk. %
/8:4/
-103-
926
921
900
854
853
852
1
Dz.
* w zadaniach zleconych i z porozumienia
z tego: remonty w dotacjach
* w zadaniach własnych
w tym:
Ogółem nakłady na remonty:
* remonty, naprawy bieżące i konserwacje
obiektów sportowych
1 008 500
75 555
65 555
39 235 020
39 310 575
905 100
905 100
679 800
488 000
1 167 800
8 439 300
8 439 300
331 316
331 316
420 355
420 355
1 190 000
1 190 000
4
Plan na
31.03.2015 r.
1 008 500
38 345 632
38 411 187
1 950 000
1 950 000
679 800
* ochrona i konserwacja zabytków
Kultura fizyczna
488 000
1 167 800
7 769 300
* remonty instytucji kultury
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
* remonty obiektów i urządzeń komunalnych,
stref aktywności rodzinnej, placów zabaw,
konserwacje i naprawy bieżące
7 769 300
311 453
* remonty obiektów i placówek oświaty,
naprawy bieżące i konserwacje
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
311 453
420 355
* remonty obiektów opieki społecznej,
naprawy bieżące i konserwacje
Edukacyjna opieka wychowawcza
420 355
1 190 000
1 190 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy
bieżące i konserwacje
Pomoc społeczna
2
Wyszczególnienie
115,3
100,0
102,3
102,3
46,4
46,4
100,0
100,0
100,0
108,6
108,6
106,4
106,4
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3 /
18 609,30
908 500,00
18 466 330,27
18 484 939,57
223 221,20
223 221,20
426 000,00
488 000,00
914 000,00
5 401 120,89
5 401 120,89
21 149,36
21 149,36
155 400,27
155 400,27
183 157,06
183 157,06
6
Zaangażowanie
środków
24,6
90,1
47,1
47,0
24,7
24,7
62,7
100,0
78,3
64,0
64,0
6,4
6,4
37,0
37,0
15,4
15,4
7
Wsk. %
/6:4/
18 455,06
9 000,00
6 360 120,05
6 378 575,11
209 055,29
209 055,29
0,00
9 000,00
9 000,00
1 017 074,23
1 017 074,23
17 707,82
17 707,82
45 395,64
45 395,64
70 876,74
70 876,74
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
24,4
0,9
16,2
16,2
23,1
23,1
0,0
1,8
0,8
12,1
12,1
5,3
5,3
10,8
10,8
6,0
6,0
9
Wsk. %
/8:4/
-104-
zadania własne gminy
- zakup usług remontowych oraz opracowanie i
aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków w których
funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe
Wydział Budynków i Dróg
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
- konserwacje budynków komunalnych
- remonty (w tym zaliczki na fundusz remontowy wspólnot
mieszkaniowych oraz realizacja remontów bieżących
budynków komunalnych), sporządzanie dokumentacji
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
700 Gospodarka mieszkaniowa
270 000
100 000
1 000 000
14 850 000
16 250 000
327 070
- konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych oraz
zaplecza MZUiM
558 770
231 700
3
Plan na
1.01.2015 r.
- remonty dróg gminnych, zaplecza oraz opracowanie
dokumentacji projektowych
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2
Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
1
Dz.
270 000
100 000
1 100 000
14 750 000
16 250 000
327 070
368 687
695 757
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
110,0
99,3
100,0
100,0
159,1
124,5
5
Wsk. %
/4:3/
36,27
26,9
23,3
25,0
7
Wsk. %
/6:4/
20 173,00
0,00
1 016 343,65
7,5
0,00
92,39
4 856 861,90 32,93
5 894 649,62
88 015,41
85 929,15
173 944,56
6
Zaangażowanie
środków
0,00
0,00
193 585,52
3 385 072,85
3 579 929,44
49 295,01
75 732,45
125 027,46
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
(w złotych)
Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone
0,0
0,0
17,6
22,9
22,0
15,1
20,5
18,0
9
Wsk. %
/8:4/
-105-
754
638 000
750 Administracja publiczna
10 700
- remont lokalu RJP oraz konserwacja windy w lokalu
użytkowanym przez Jednostkę Pomocniczą
- remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego,
radiotelefonów, pomieszczeń służbowych oraz placów ćwiczeń
OSP
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, central
telefonicznych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
19 000
553 500
136 000
371 300
- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu
Miasta, naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu
Wydział Informatyki
120 000
- remonty w budynkach Urzędu Miasta
Wydział Administracyjny
40 000
- remonty szaletów miejskich
Wydział Ksztaltowania Środowiska
40 000
15 000
710 Działalność usługowa
3
Plan na
1.01.2015 r.
15 000
- remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach
mieszkalnych, które Miasto Katowice nabyło w drodze spadku
na mocy wyroków sądowych.
2
Wyszczególnienie
- remonty lokali socjalnych
1
Dz.
40 000
40 000
15 000
15 000
49 000
683 547
136 000
10 700
521 300
120 000
788 000
4
Plan na
31.03.2015 r.
257,9
123,5
100,0
100,0
140,4
100,0
123,5
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
2 571,32
2 571,32
0,00
1 271,07
0,00
572 437,36
130 408,12
10 647,00
354 342,42
0,00
495 397,54
6
Zaangażowanie
środków
0,0
83,75
95,9
99,5
68,0
0,0
62,9
6,4
6,4
0,0
8,5
7
Wsk. %
/6:4/
2 571,32
2 571,32
0,00
1 271,07
0,00
219 543,89
17 422,02
10 107,70
76 001,90
0,00
103 531,62
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
0,0
32,1
12,8
94,5
14,6
0,0
13,1
6,4
6,4
0,0
8,5
9
Wsk. %
/8:4/
-106-
- remont i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Woźniaka w
Katowicach
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
- naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy :
Systemu Obsługi Ruchu, oświetlenia w pomieszczeniach,
modułu sterującego czytnikiem dostępu w siedzibie Straży
Miejskiej, agregatu prądotwórczego
Straż Miejska
- naprawa monitoringu wizyjnego
686 885
110 676
- zespoły szkolno-przedszkolne
1 849 395
- przedszkola miejskie
- remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i
konserwacje sprzętu, w tym:
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych
oraz samodzielne jednostki oświaty -
1 849 395
0
47 000
94 000
360 000
- serwis urządzeń teleinformatycznych łączności
przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum
Ratownictwa
4 500
15 000
14 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
- naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum
Ratownictwa
- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu
Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice
- konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń
systemu alarmowego miasta oraz obektów przy ul.
Pszczyńskiej 20 i ul. Wczasowej 8
2
Wyszczególnienie
801 Oświata i wychowanie
1
Dz.
100 047
47 000
94 000
360 000
14 000
4 500
15 000
180 785
699 135
2 326 544
2 326 544
4
Plan na
31.03.2015 r.
163,3
101,8
125,8
125,8
*
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
307,50
0,00
0,00
28 927,76
51 150,97
214 034,06
214 034,06
100 035,05
21 394,81
94 000,00
356 700,00
6
Zaangażowanie
środków
16,0
7,3
9,2
9,2
100,0
45,5
100,0
99,1
2,2
0,0
0,0
7
Wsk. %
/6:4/
21 394,81
12 475,28
85 331,25
307,50
0,00
0,00
17 187,71
43 133,96
169 033,95
169 033,95
100 035,05
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
9,5
6,2
7,3
7,3
100,0
45,5
13,3
23,7
2,2
0,0
0,0
9
Wsk. %
/8:4/
-107-
- dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" na
remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą (Przychodnia
Nr 1 ul. Mickiewicza 9), malowanie gabinetów lekarskich etap
II (Przychodnia Nr 3 ul. PCK 1)
Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i
Przekształceń Własnościowych
- konserwacje i naprawy bieżące
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- konserwacje i naprawy bieżące
Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek
Pomocy dla Osób Uzależnionych
od Alkoholu
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
400 000
250 000
- remont adaptacyjny - I filia - lokal mieszkalny dla
bezdomnych
498 742
20 500
5 262
29 500
55 262
28 380
484 008
93 928
445 518
248 742
3
Plan na
1.01.2015 r.
- remonty, konserwacje i naprawy bieżące obiektów i
placówek MOPS-u
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna
853
2
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- gimnazja
- zespoły szkół
- szkoły podstawowe
Wyszczególnienie
851 Ochrona zdrowia
1
Dz.
20 500
5 262
29 500
55 262
28 380
598 458
93 928
725 858
400 000
250 000
248 742
498 742
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
123,6
100,0
162,9
5
Wsk. %
/4:3/
4 469,36
43 801,53
3 637,45
82 046,99
137 639,15
0,00
73 378,37
73 378,37
20 500,00
2 678,00
15 498,44
38 676,44
6
Zaangażowanie
środków
34,4
0,0
29,5
14,71
100,0
50,9
52,5
70,0
15,7
7,3
3,9
11,3
7
Wsk. %
/6:4/
3 390,65
42 090,58
3 637,45
59 593,60
43 991,72
0,00
34 610,63
34 610,63
0,00
0,00
13 063,04
13 063,04
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
11,0
0,0
13,9
6,9
0,0
0,0
44,3
23,6
11,9
7,0
3,9
8,2
9
Wsk. %
/8:4/
-108-
2
- konserwacje, usuwanie awarii, naprawy bieżące w
oddziałach Żłobka
- remonty w oddziałach Żłobka
Żłobek Miejski
Wyszczególnienie
80 000
320 000
10 000
- remonty bieżące fontann
49 000
- konserwacje i bieżące naprawy linii utylizacji, środków
transportowych, obiektów budowlanych, innych urządzeń
remonty, konserwacje i naprawy :
3 887 710
111 000
- konserwacje i naprawy urządzeń podczyszczajacych wody
deszczowe (separatorów)
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
70 000
- remonty przepompowni na terenie Miasta i miejskich sieci
ciepłowniczych
Wydział Ksztaltowania Środowiska
81 000
120 000
- remonty linii utylizacji, systemu odbioru i przesyłu ciepła,
systemu monitoringu i budynku administracji
Zakład Utylizacji Odpadów
- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, sprzętu, narzędzi
ogrodniczych i pojazdów mechanicznych
35 000
40 000
- remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej
- remonty obiektów budowlanych ZZM
205 000
5 055 710
3
Plan na
1.01.2015 r.
remonty i konserwacje :
Zakład Zieleni Miejskiej
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1
Dz.
80 000
320 000
4 487 710
181 000
70 000
49 000
81 000
120 000
35 000
10 000
40 000
205 000
5 725 710
4
Plan na
31.03.2015 r.
115,4
163,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
113,3
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
2 424 756,05
180 700,00
50 000,00
3 330,41
0,00
37 513,45
0,00
0,00
0,00
37 513,45
2 946 299,91
29 751,39
107 887,76
6
Zaangażowanie
środków
54,0
99,8
71,4
6,8
0,0
31,3
0,0
0,0
0,0
18,3
51,46
37,2
33,7
7
Wsk. %
/6:4/
16 452,11
27 539,61
444 513,37
0,00
0,00
1 359,95
0,00
37 489,46
0,00
0,00
0,00
37 489,46
483 362,78
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
9,9
0,0
0,0
2,8
0,0
31,2
0,0
0,0
0,0
18,3
8,4
20,6
8,6
9
Wsk. %
/8:4/
-109-
921
1
Dz.
1 336 500
- wpustów deszczowych, kanalizacji
250 000
- odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków
wodnych przebiegających w granicach administracyjnych
miasta Katowice
80 000
40 000
40 000
28 000
- Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (remonty :
instalacji odgromowej w budynkach MDK oraz instalacji
wentylacyjnej sali widowiskowej w Filii nr 2)
- Miejski Dom Kultury "Ligota" (remont izolacji pionowej
fundamentu)
- Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 32 - remont napędu
drzwiowego zewnetrznego, naprawa wentylacji mechanicznej,
Filia nr 13 - malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach)
188 000
- Miejski Dom Kultury "Południe" (odnowienie części
pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę)
w ramach dotacji :
remonty instytucji kultury realizowane
Wydział Kultury
867 800
152 000
- odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul.
Brackiej do ul. Moniuszki
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
250 000
- bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających
przebiegających w granicach administracyjnych miasta
Katowice
Wydział Zarządzania Kryzysowego
2 551 210
3
Plan na
1.01.2015 r.
- oświetlenia ulicznego
2
Wyszczególnienie
28 000
40 000
40 000
80 000
188 000
867 800
250 000
152 000
250 000
1 936 500
2 551 210
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
144,9
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
28 000,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
188 000,00
614 000,00
0,00
0,00
250 000,00
289 195,46
2 135 560,59
6
Zaangażowanie
środków
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
70,8
0,0
0,0
100,0
14,9
83,7
7
Wsk. %
/6:4/
9 000,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444 513,37
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
32,1
0,0
0,0
0,0
4,8
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,4
9
Wsk. %
/8:4/
-110-
2
Wyszczególnienie
w tym "Spodek"
179 800
500 000
28 008 679
708 500
Remonty w dotacjach
28 717 179
1 500 000
0
380 000
0
70 000
1 950 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
Remonty w budżecie
w tym:
Razem gmina:
- remont obiektu "Spodek" (środki przeniesione do MOSiR :
1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne - korty tenisowe, 150.000 zł pozostałe usługi, 350.000 zł - remonty obiektu "Spodek")
Wydział Sportu i Turystyki
- konserwacje i naprawy bieżące
- remonty obiektów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w tym "Spodek"
- remonty pomników, miejsc pamięci narodowej
Wydział Kształtowania Środowiska
- w ramach dotacji
ochrona i konserwacja zabytków
Biuro Konserwatora Zabytków
926 Kultura fizyczna
1
Dz.
179 800
500 000
708 500
28 527 962
29 236 462
0
110 100
485 100
350 000
420 000
905 100
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
101,9
101,8
608 500,00
10 777 749,53
11 386 249,53
0,00
105 945,92
*
0,0
223 221,20
0,00
0,00
223 221,20
26 000,00
400 000,00
6
Zaangażowanie
środków
127,7
*
600,0
46,4
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
85,9
37,8
38,9
*
96,2
46,0
0,0
0,0
24,66
14,5
80,0
7
Wsk. %
/6:4/
0,00
0,00
9 000,00
4 983 721,14
4 992 721,14
0,00
105 945,92
209 055,29
0,00
0,00
209 055,29
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
1,3
17,5
17,1
*
96,2
43,1
0,0
0,0
23,1
0,0
0,0
9
Wsk. %
/8:4/
-111-
zadania własne powiatu
754
- remont sprzętu ratowniczego, pomieszczeń socjalnych w
KM PSP
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
- konserwacje i naprawy bieżące w budynku Skarbu Państwa
Wydział Administracyjny
- konserwacje, usuwanie awarii w budynkach Skarbu
Państwa administrowanych przez KZGM
- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych
przez KZGM i opracowywanie dokumentacji projektowych
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
700 Gospodarka mieszkaniowa
- konserwacje i naprawy bieżące dróg powiatowych
- remonty sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie
dokumentacji projektowych
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
2
Wyszczególnienie
600 Transport i łączność
1
Dz.
0
0
1 000
50 000
100 000
151 000
900 000
3 705 000
4 605 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
200 000
200 000
1 000
50 000
100 000
151 000
900 000
3 705 000
4 605 000
4
Plan na
31.03.2015 r.
*
*
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
0,00
0,00
0,00
17 216,96
648,00
17 864,96
677 396,81
3 427 096,91
4 104 493,72
6
Zaangażowanie
środków
0,0
0,0
0,0
34,4
0,6
11,83
75,3
92,5
89,13
7
Wsk. %
/6:4/
0,00
0,00
0,00
2 506,25
318,72
2 824,97
120 131,67
617 582,64
737 714,31
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
0,0
0,0
0,0
5,0
0,3
1,9
13,3
16,7
16,0
9
Wsk. %
/8:4/
-11287 086
- remont obiektu przy ul. Chopina 9/3
- remont kompleksów sanitarnych na I piętrze, dokumentacja
kosztorysowo-projektowa
100 000
65 000
- konserwacje i naprawy
Dom Pomocy Społecznej "Przystań"
35 000
- remont ogrodzenia
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"
14 172
691 258
- remonty, konserwacje i naprawy bieżące
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852 Pomoc społeczna
22 120
349 767
- szkoły zawodowe
- szkoły zawodowe specjalne
316 231
- licea ogólnokształcące
839 152
839 152
151 034
3
Plan na
1.01.2015 r.
- zespoły szkół specjalnych
- remonty placówek oświaty, naprawy
i konserwacje sprzętu, dokumentacje projektowe, w tym:
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych oraz samodzielne
jednostki oświaty
2
Wyszczególnienie
801 Oświata i wychowanie
1
Dz.
100 000
65 000
35 000
87 086
14 172
691 258
22 120
363 769
449 671
153 834
989 394
989 394
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
104,0
142,2
101,9
117,9
117,9
5
Wsk. %
/4:3/
0,00
41 357,24
0,00
0,00
3 524,31
109 778,69
670,35
21 039,86
20 507,96
12 754,86
54 973,03
54 973,03
6
Zaangażowanie
środków
0,0
63,6
0,0
0,0
24,9
15,88
3,0
5,8
4,6
8,3
5,6
5,6
7
Wsk. %
/6:4/
0,00
12 960,42
0,00
0,00
1 764,56
36 266,11
670,35
16 075,42
17 447,96
4 183,48
38 377,21
38 377,21
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
0,0
19,9
0,0
0,0
12,5
5,2
3,0
4,4
3,9
2,7
3,9
3,9
9
Wsk. %
/8:4/
-113-
853
1
Dz.
- konserwacje i naprawy bieżące
Powiatowy Urząd Pracy
17 000
17 000
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
87 000
11 000
139 000
12 500
107 500
20 000
13 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
- konserwacje i naprawy
- remont budyynku przy ul. Brynowskiej w tym : naprawa
schodów, malowanie ścian i sufitów w pokojach dzieci,
korytarzy na I i II pietrze, gabinetów specjalistów, dyrekcji,
remont pieca gazowego w kotłowni. Wymiana okien w
mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina
Dom Dziecka "Zakątek"
- konserwacje i naprawy
- remonty (naprawa i wymiana okładzin podłogowych w
pomieszczeniach wychowanków, adaptacja dawnej jadalni na
salę rehabilitacyjno-terapeutyczną)
Dom Dziecka "Stanica"
- konserwacje i naprawy
- remonty (cyklinowanie i malowanie parkietu w
pomieszczeniach wychowanków - ul.Rybnicka 1 oraz remont
łazienek wychowanków, elewacji budynku i ogrodzenia - ul.
Kaszubska 16)
Dom Dziecka "Tęcza"
- konserwacje i naprawy
2
Wyszczególnienie
4
17 000
17 000
13 000
87 000
11 000
139 000
12 500
107 500
20 000
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
13 000,00
12 803,00
1 727,00
0,00
792,69
29 482,29
7 092,16
100,0
14,7
15,7
0,0
6,3
27,4
35,5
7
Wsk. %
/6:4/
17 000,00
100,0
17 000,00 100,00
6
Zaangażowanie
środków
8
797,04
797,04
4 445,79
12 802,61
1 727,00
0,00
792,69
0,00
1 773,04
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
4,7
4,7
34,2
14,7
15,7
0,0
6,3
0,0
8,9
9
Wsk. %
/8:4/
-114-
2
Wyszczególnienie
- remonty i konserwacje wpustów deszczowych na drogach
powiatowych
- remonty i konserwacje oświetlenia ulic, placów i dróg
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
75 985
138 434
97 034
311 453
311 453
100 000
- Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
9 328 453
300 000
Remonty w budżecie
Remonty w dotacjach
w tym:
9 628 453
200 000
- Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Razem powiat:
300 000
300 000
400 000
2 313 590
2 713 590
3
Plan na
1.01.2015 r.
remonty instytucji kultury zrealizowane
w ramach dotacji,
w tym:
Wydział Kultury
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
900
- internaty i bursy szkolne
- placówki wychowania pozaszkolnego
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu i
urządzeń, dokumentacje projektowe, w tym:
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych oraz samodzielne
jednostki oświaty
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1
Dz.
300 000
9 698 558
9 998 558
100 000
200 000
300 000
300 000
400 000
2 313 590
2 713 590
75 985
158 297
97 034
331 316
331 316
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
104,0
103,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
114,3
100,0
106,4
106,4
5
Wsk. %
/4:3/
300 000,00
6 780 080,74
7 080 080,74
100 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
400 000,00
2 054 820,98
2 454 820,98
2 026,42
16 321,00
2 801,94
21 149,36
21 149,36
6
Zaangażowanie
środków
100,0
69,9
70,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,8
90,5
2,7
10,3
2,9
6,4
6,4
7
Wsk. %
/6:4/
0,00
1 367 398,91
1 367 398,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533 711,45
533 711,45
2 026,42
13 264,45
2 416,95
17 707,82
17 707,82
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
0,0
14,1
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23,1
19,7
2,7
8,4
2,5
5,3
5,3
9
Wsk. %
/8:4/
-115-
zadania zlecone powiatu
853
754
w tym:
Remonty w budżecie
Remonty w dotacjach
Ogółem wydatki na remonty:
Razem zadania zlecone powiatu:
- remonty bieżące
37 402 687
1 008 500
38 411 187
65 555
3 355
3 355
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8 200
51 000
- konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i
alarmowania miasta Katowice
Wydział Zarządzania Kryzysowego
- konserwacje i naprawy sprzętu : p.poż, specjalistycznego,
administracyjno-biurowego oraz środków transportu
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej
59 200
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
3 000
3 000
3
Plan na
1.01.2015 r.
- konserwacje i naprawy sprzętu biurowego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
2
Wyszczególnienie
710 Działalność usługowa
1
Dz.
75 555
3 355
3 355
8 200
61 000
69 200
3 000
3 000
38 302 075
1 008 500
39 310 575
4
Plan na
31.03.2015 r.
102,4
100,0
102,3
115,3
100,0
100,0
100,0
119,6
116,9
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
587,82
587,82
17 576 439,57
908 500,00
18 484 939,57
18 609,30
761,12
761,12
0,00
17 260,36
17 260,36
6
Zaangażowanie
środków
45,9
90,1
47,0
24,6
22,7
22,7
0,0
28,3
24,9
19,6
19,6
7
Wsk. %
/6:4/
587,82
587,82
6 369 575,11
9 000,00
6 378 575,11
18 455,06
606,88
606,88
0,00
17 260,36
17 260,36
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
16,6
0,9
16,2
24,4
18,1
18,1
0,0
28,3
24,9
19,6
19,6
9
Wsk. %
/8:4/
(w złotych)
926-Kultura fizyczna
9 000
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 017 074
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
17 708
854-Edukacyjna opieka
wychowawcza
45 396
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.
70 877
852-Pomoc społeczna
13 063
851-Ochrona zdrowia
207 411
801-Oświata i wychowanie
236 804
754-Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż.
103 532
750-Administrcja publiczna
3 159
710-Działalność usługowa
3 582 754
700-Gospodarka mieszkaniowa
862 742
-116-
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
600-Transport i łączność
4 000 000
Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 r. według działów
209 055
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał 2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone
gminy i powiatu
(w złotych)
Dz.
Wyszczególnienie
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
Wsk.%
(4:3)
Zaangażowanie
środków
Wsk.%
(6:4)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
1
2
3
4
5
6
7
8
zadania własne gminy
710 Działalność usługowa
Wsk.%
(8:4)
9
836 400
836 400
100,0
716 400,00
85,7
179 100,00
21,4
utrzymanie cmentarzy komunalnych
716 400
716 400
100,0
716 400,00
100,0
179 100,00
25,0
na realizację zadania inwestycyjnegomodernizacja ogrodzenia cmentarza
komunalnego na Ligocie
120 000
120 000
100,0
52 292,56 100,0
Katowickie Cmentarze Komunalne
750 Administracja publiczna
52 293
52 293
100,0
52 293,00
100,0
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień), w tym na:
52 293
52 293
100,0
52 293,00
100,0
52 292,56
100,0
opłatę za rezerwację częstotliwości
radiowych w zakresie 3600-3800 MHz do
wykorzystania w sieciach typu punktwiele punktów
52 293
52 293
100,0
52 293,00
100,0
52 292,56
100,0
31 144 464
31 404 918
100,8
31 343 941,65
99,8
7 530 236,23
24,0
30 300 000
30 300 000
100,0
30 300 000,00
100,0
7 403 431,34
24,4
801 Oświata i wychowanie
dla szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym nie
jest Miasto, w tym:
13 niepublicznych szkół podstawowych
31 niepublicznych i 2 publicznych
przedszkoli
2 niepublicznych przedszkoli specjalne
7 niepublicznych punktów
przedszkolnych
14 niepublicznych gimnazjów
8 000 000
7 421 913
92,8
7 421 913,00
100,0
2 245 726,45
30,3
15 000 000
12 651 079
84,3
12 651 079,00
100,0
3 568 615,78
28,2
2 000 000
2 000 000
100,0
2 000 000,00
100,0
394 187,96
19,7
1 200 000
519 347
43,3
519 347,00
100,0
295 109,21
56,8
4 100 000
3 715 738
90,6
3 715 738,00
100,0
899 791,94
24,2
na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
3 029 574
3 029 574,00
100,0
na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach
962 349
962 349,00
100,0
dla innych j.s.t. na sfinansowanie
kosztów pobytu w przedszkolach na
terenie innych gmin dzieci bedących
mieszkańcami Katowic
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
774 000
1 024 000
132,3
1 024 000,00
100,0
110 502,19
10,8
8 000
8 000
100,0
8 000,00
100,0
204,09
2,6
niepubliczne punkty przedszkolne
17 000
17 000
100,0
17 000,00
100,0
przedszkola
749 000
999 000
133,4
999 000,00
100,0
110 298,10
11,0
36 089
34 489
95,6
7 782,55
22,6
4 143,60
12,0
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
20 000
20 000
100,0
umożliwienie uczniom korzystania z
wypożyczalni podręczników szkolnych
20 000
20 000
100,0
zwrot niewykorzystanych dotacji w
związku z rozliczeniem zadań
realizowanych na podstawie
porozumień z innymi j.s.t.
14 375
26 429
183,9
12 159,10
46,0
12 159,10
46,0
100 000
100 000
100,0
100 000,00
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień)
na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanych z nauczaniem religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego,
Chrześcijańskiej Wspólnoty
Zielonoświątkowej, Kościoła Nowe
Życie, Zbór Kościoła Bożego w
Chrystusie, Kościoła Chrystusowego w
Rzeczpospolitej Polskiej - Społeczność
Chrześcijańska, Polskiego
Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego
803 Szkolnictwo wyższe
-117-
100,0
Dz.
1
Wyszczególnienie
2
dla publicznych szkół wyższych
celem umożliwienia realizacji zadań
bieżących i inwestycyjnych, w tym
dla:
Akademii Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Śląskiego
851 Ochrona zdrowia
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
Wsk.%
(4:3)
Zaangażowanie
środków
Wsk.%
(6:4)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
Wsk.%
(8:4)
3
4
5
6
7
8
9
70 000
70 000
100,0
70 000,00
30 000
30 000
100,0
30 000,00
100,0
100,0
2 853 405
2 853 405
100,0
2 853 405,00
100,0
20 500
20 500
100,0
20 500,00
100,0
2 832 905
2 832 905
100,0
2 832 905,00
1 266 469,30
44,4
100,0
1 266 469,30
44,7
49,6
dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa
Ambulatoryjnego, dla którego Miasto
jest organem tworzącym
na realizację zadań remontowych
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym
na:
zwalczanie narkomanii
780 000
780 000
100,0
780 000,00
100,0
387 186,00
2 052 905
2 052 905
100,0
2 052 905,00
100,0
879 283,30
42,8
4 062 295
4 062 995
100,0
3 581 424,67
88,1
1 428 728,17
35,2
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
3 699 295
3 699 295
100,0
3 456 967,00
93,4
1 304 270,50
35,3
prowadzenie domów pomocy społecznej
1 663 828
1 663 828
100,0
1 460 000,00
87,7
366 000,00
22,0
1 240 913
1 240 913
100,0
1 220 913,00
98,4
547 794,50
44,1
15 500
15 500
100,0
12 000,00
77,4
12 000,00
77,4
779 054
779 054
100,0
764 054,00
98,1
378 476,00
48,6
160,24
22,9
160,24
22,9
34,2
124 297,43
34,2
przeciwdziałanie alkoholizmowi
852 Pomoc społeczna
prowadzenie placówek wsparcia
dziennego
wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
udzielenie schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania
zwrot nienależnie pobranych
świadczeń wypłacanych z dotacji z
budżetu państwa z zakresu dodatków
energetycznych
zwrot dotacji - nienależnie pobranych
świadczeń wypłacanych w latach
ubiegłych z dotacji z budżetu
państwa z zakresu pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych
700
363 000
363 000
100,0
124 297,43
2 295 848
2 295 848
100,0
2 295 848,00
100,0
379 949,96
16,5
2 068 800
2 068 800
100,0
2 068 800,00
100,0
246 425,96
11,9
227 048
227 048
100,0
227 048,00
100,0
133 524,00
58,8
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
815 000
815 000
100,0
815 000,00
100,0
239 180,80
29,3
dla 10 niepublicznych przedszkoli
specjalnych realizujących wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka
800 000
800 000
100,0
800 000,00
100,0
239 180,80
29,9
15 000
15 000
100,0
15 000,00
100,0
2 102 782
2 102 782
100,0
1 865 000,00
88,7
128 000,00
6,1
na realizację zadań z zakresu edukacji
ekologicznej
60 000
60 000
100,0
5 000,00
5 000,00
8,3
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na
zagospodarowanie zielenią terenów
wokół filii bibliotecznej nr 16
106 000
106 000
100,0
106 000,00
100,0
106 000,00
100,0
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na
realizację zadań z zakresu edukacji
ekologicznej
50 000
50 000
100,0
50 000,00
100,0
17 000,00
34,0
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym
na:
opiekę nad dzieckiem w żłobku
niepublicznym
realizację zadania "Integracja i
aktywizacja osób starszych, w tym
kombatantów i osób represjonowanych"
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień)
na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci
bedących mieszkańcami Katowic w
placówce realizującej wczesne
wspomaganie rozwoju
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
-118-
8,3
Dz.
Wyszczególnienie
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
Wsk.%
(4:3)
Zaangażowanie
środków
Wsk.%
(6:4)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
Wsk.%
(8:4)
2
3
4
5
6
7
8
9
1 886 782
1 886 782
100,0
1 704 000,00
90,3
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
30 050 930
30 050 930
100,0
28 978 803,96
96,4
6 311 672,96
21,0
dla instytucji kultury, dla których
miasto jest organizatorem
99,3
6 138 369,00
26,1
100,0
443 320,00
26,1
1
na realizację zadań z zakresu zmiany
systemu ogrzewania na
proekologiczny, usuwania azbestu w
budynkach mieszkalnych oraz
instalację kolektorów słonecznych
921
23 484 000
23 484 000
100,0
23 312 000,00
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice
"Camerata Silesia"
1 700 000
1 700 000
100,0
1 700 000,00
Miejskie Domy Kultury
7 452 000
7 452 000
100,0
7 280 000,00
97,7
1 774 050,00
23,8
Miejska Biblioteka Publiczna
9 874 000
9 874 000
100,0
9 874 000,00
100,0
2 574 000,00
26,1
Muzeum Historii Katowic
4 458 000
4 458 000
100,0
4 458 000,00
100,0
1 346 999,00
30,2
500 000
500 000
100,0
400 000,00
80,0
5 000 000
5 000 000
100,0
5 000 000,00
100,0
1 066 930
1 066 930
100,0
266 803,96
25,0
173 303,96
16,2
2 100 000
4 000 000
190,5
3 903 870,60
97,6
1 302 850,00
32,6
1 100 000
1 100 000
100,0
1 003 870,60
91,3
477 500,00
43,4
na dofinansowanie remontów
obiektów zabytkowych
dla Samorządu Województwa
Śląskiego na udzielenie pomocy
finansowej na realizację zadania
inwestycyjnego "Rewitalizacja
zabytkowych budynków Łaźni
Głównej i Stolarni wraz z przyległym
terenem dawnej kopalni Katowice i
budową niezbędnej infrastruktury na
potrzeby Muzeum Śląskiego w
Katowicach"
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
na realizację zadań: „Inicjatywy
kulturalne”, „Edukacja kulturalna”,
„Edukacja regionalna”, „Promocja
kulturalna Miasta”
926 Kultura fizyczna
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
dla klubów sportowych na szkolenie
dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i
turystyki oraz organizację imprez
sportowych i turystycznych
na finansowanie rozwoju sportu
Razem gmina
w tym:
w ramach wydatków bieżących
w ramach wydatków majątkowych
1 000 000
2 900 000
290,0
2 900 000,00
100,0
825 350,00
28,5
76 413 417
78 574 571
102,8
76 505 986,88
97,4
18 818 479,98
23,9
68 524 635
70 685 789
103,2
69 091 986,88
97,7
18 219 479,98
25,8
7 888 782
7 888 782
100,0
7 414 000,00
94,0
599 000,00
7,6
zadania własne powiatu
700
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
zwrot do budżetu państwa
nieprzekazanych w terminie należnych
dochodów związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami
Skarbu Państwa za rok ubiegły
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
3 000
na realizację zadań wynikających z
"Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego na rok 2015"
zwrot niewykorzystanych dotacji do
budżetu państwa w związku ze
zwrotem wydatków poniesionych
przez Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w roku ubiegłym
801 Oświata i wychowanie
dla szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym nie
jest Miasto, w tym:
20 niepublicznych liceów
ogólnokształcących
41 niepublicznych szkół zawodowych
10 108
10 108,00
100,0
10 108
10 108,00
100,0
682 000,00
99,6
682 000,00
100,0
685 000 22 833,3
682 000
10 108,00 100,0
10 108,00
100,0
3 000
3 000
100,0
19 915 830
19 667 476
98,8
17 651 379,57
89,7
3 762 178,25
19,1
19 900 000
19 650 000
98,7
17 650 000,00
89,8
3 761 818,88
19,1
3 900 000
3 796 315
97,3
3 796 315,00
100,0
1 102 694,29
29,0
15 000 000
14 724 026
98,2
12 724 026,00
86,4
2 603 442,91
17,7
-119-
Dz.
1
Wyszczególnienie
2
niepublicznej specjalnej szkoły
podstawowej
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
3
4
1 000 000
1 000 000
na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień)
na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanych z nauczaniem religii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego, Polskiego
Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego, Kościoła Nowe Życie,
Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie
zwrot niewykorzystanych dotacji w
związku z rozliczeniem zadań
realizowanych na podstawie
porozumień z innymi j.s.t.
851 Ochrona zdrowia
na profilaktykę i promocję zdrowia
852 Pomoc społeczna
5
100,0
129 659
Zaangażowanie
środków
6
Wsk.%
(6:4)
7
1 000 000,00
100,0
129 659,00
100,0
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
8
Wsk.%
(8:4)
9
55 681,68
5,6
10,4
313,68
2,4
1,0
45,69
1,0
11 230
12 830
114,2
1 333,88
4 600
4 646
101,0
45,69
110 000
110 000
100,0
110 000,00
100,0
77 664,00
70,6
110 000
110 000
100,0
110 000,00
100,0
77 664,00
70,6
2 846 855
2 846 855
100,0
2 204 779,93
77,4
629 520,90
22,1
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
139 855
139 855
100,0
139 855,00
100,0
86 855,00
62,1
na pomoc społeczną
100,0
86 855,00
62,1
139 855
139 855
100,0
139 855,00
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień), w tym na:
2 704 000
2 704 000
100,0
2 062 701,70
76,3
540 442,67
20,0
pokrycie kosztów pobytu dziecka z
Katowic w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych
powiatów
1 254 000
1 254 000
100,0
866 398,22
69,1
220 930,66
17,6
pokrycie kosztów utrzymania dziecka z
Katowic w rodzinie zastępczej na terenie
innego powiatu
1 450 000
1 450 000
100,0
1 196 303,48
82,5
319 512,01
22,0
3 000
3 000
100,0
2 223,23
74,1
2 223,23
74,1
1 462 997
1 487 997
101,7
1 024 851,52
68,9
678 070,50
45,6
1 440 557
1 440 557
100,0
1 006 751,80
69,9
667 893,20
46,4
na realizację zadań "Promocja i
organizacja wolontariatu", "Aktywizacja
społeczności lokalnych i promocja
społeczeństwa obywatelskiego oraz
świadomości prawnej obywateli" oraz
"Prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarządowych"
255 052
255 052
100,0
91 980,00
36,1
60 380,00
23,7
na rehabilitację zawodową i społeczną
osób niepełnosprawnych
854 245
854 245
100,0
643 511,80
75,3
336 253,20
39,4
dofinansowanie działalności warsztatów
terapii zajęciowej działających przy 5
ośrodkach
271 260
271 260
100,0
271 260,00
100,0
271 260,00
100,0
60 000
60 000
100,0
22 140
22 140
100,0
6 576,00
29,7
1 644,00
7,4
11 523,72
46,1
8 533,30
34,1
zwrot niewykorzystanych dotacji w
związku z rozliczeniem zadań
realizowanych na podstawie
porozumień z innymi j.s.t.
853
Wsk.%
(4:3)
Pozostałe zadania z zakresu
polityki społecznej
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych, w tym:
na realizację zadania inwestycyjnego:
„Adaptacja pomieszczeń Ośrodka
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego im. dr. Marii
Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul.
Gościnnej 8 w Katowicach”
dla innych j.s.t. (na podstawie
zawartych porozumień)
na dofinansowanie kosztów uczestnictwa
mieszkańców Katowic w warsztatach
terapii zajęciowej na terenie innych
powiatów
zwrot podatku VAT od części
wydatków poniesionych w ramach
projektu pn. "Kierunek
Przedsiębiorczość"
współfinansowanego z funduszy
strukturalnych
25 000
-120-
Dz.
1
Wyszczególnienie
2
zwrot niewykorzystanych dotacji w
związku z rozliczeniem zadań
realizowanych na podstawie
porozumień z innymi j.s.t.
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
Wsk.%
(4:3)
Zaangażowanie
środków
Wsk.%
(6:4)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
Wsk.%
(8:4)
3
4
5
6
7
8
9
300
300
100,0
14 000 000
14 000 000
100,0
14 000 000,00
100,0
2 523 112,45
18,0
2 niepublicznych specjalnych ośrodków
wychowawczych
8 200 000
8 200 000
100,0
8 200 000,00
100,0
1 229 417,16
15,0
2 niepublicznych specjalistycznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
2 500 000
2 500 000
100,0
2 500 000,00
100,0
600 988,99
24,0
ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczego
3 300 000
3 300 000
100,0
3 300 000,00
100,0
692 706,30
21,0
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
677 500
677 500
100,0
na realizację zadań z zakresu zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczny,
usuwania azbestu w budynkach
mieszkalnych oraz instalację kolektorów
słonecznych
677 500
677 500
100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
29 197 337
29 197 337
100,0
29 097 337,00
99,7
5 059 244,00
17,3
dla instytucji kultury, dla których
Miasto jest organizatorem
25 804 400
25 804 400
100,0
25 704 400,00
99,6
4 158 811,00
16,1
Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"
3 100 000
3 100 000
100,0
3 000 000,00
96,8
723 812,00
23,3
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny
Bochenek
3 300 000
3 300 000
100,0
3 300 000,00
100,0
540 000,00
16,4
Galeria Sztuki Współczesnej (BWA)
1 650 000
1 650 000
100,0
1 650 000,00
100,0
354 999,00
21,5
16 394 400
16 394 400
100,0
16 394 400,00
100,0
2 160 000,00
13,2
1 360 000
1 360 000
100,0
1 360 000,00
100,0
380 000,00
27,9
191 201
191 201
100,0
191 201,00
100,0
100 000,00
52,3
3 201 736
3 201 736
100,0
3 201 736,00
100,0
800 433,00
25,0
68 213 519
68 682 273
100,7
64 780 456,02
94,3
12 739 898,10
18,5
67 346 019
67 453 773
100,2
64 389 456,02
95,5
12 739 898,10
18,9
867 500
1 228 500
141,6
391 000,00
31,8
1 042 800
1 042 800
100,0
1 042 800,00
100,0
260 700,00
25,0
1 042 800
1 042 800
100,0
1 042 800,00
100,0
260 700,00
25,0
1 042 800
1 042 800
100,0
1 042 800,00
100,0
260 700,00
25,0
1 042 800
1 042 800
100,0
1 042 800,00
100,0
260 700,00
25,0
448 800
448 800
100,0
448 800,00
100,0
112 200,00
25,0
448 800
448 800
100,0
448 800,00
100,0
112 200,00
25,0
448 800
448 800
100,0
448 800,00
100,0
112 200,00
25,0
448 800
448 800
100,0
448 800,00
100,0
112 200,00
25,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
dla szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym nie
jest Miasto, w tym dla:
900
921
Instytucja Kultury "Katowice-Miasto
Ogrodów"
Instytucja Promocji i Upowszechniania
Muzyki "Silesia"
dotacja dla samorządowej instytucji
kultury prowadzonej przez Marszałka
Województwa Śląskiego, dla której
Miasto jest współorganizatorem
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
dotacja dla państwowej instytucji
kultury, dla której Miasto jest
współorganizatorem
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia z siedzibą w
Katowicach
Razem powiat
w tym:
w ramach wydatków bieżących
w ramach wydatków majątkowych
zadania zlecone gminy
852 Pomoc społeczna
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
na dofinansowanie działalności 3
Środowiskowych Domów Samopomocy
Razem zlecone gminy
w tym:
w ramach wydatków bieżących
w ramach wydatków majątkowych
zadania zlecone powiatu
852 Pomoc społeczna
dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
na dofinansowanie działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy
Razem zlecone powiatu
w tym:
w ramach wydatków bieżących
-121-
Dz.
1
Wyszczególnienie
2
w ramach wydatków majątkowych
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z
BUDŻETU MIASTA
w tym:
w ramach wydatków bieżących
w ramach wydatków majątkowych
Plan na
1.01.2015 r.
Plan na
31.03.2015 r.
Wsk.%
(4:3)
Zaangażowanie
środków
Wsk.%
(6:4)
Wykonanie
za I kwartał
2015 roku
Wsk.%
(8:4)
3
4
5
6
7
8
9
146 118 536
148 748 444
101,8
142 778 042,90
96,0
31 931 278,08
21,5
137 362 254
8 756 282
139 631 162
9 117 282
101,7
104,1
134 973 042,90
7 805 000,00
96,7
85,6
31 332 278,08
599 000,00
22,4
6,6
-122-
-123-
26 065 380
* zadania inwestycyjne
5 757 513
1 091 000
7 682 238
7 082 238
600 000
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
* zadania inwestycyjne
w tym: wydatki niewygasające
* zakupy inwestycyjne
801 Oświata i wychowanie
* rezerwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
758 Różne rozliczenia
33 158 931
999 390
1 077 890
34 158 321
2 000 000
2 000 000
1 091 000
9 662 761
10 753 761
1 091 000
9 947 674
11 038 674
99 520 263
99 520 263
120 000
2 550 755
26 065 380
28 736 135
156 206 135
156 206 135
4
Plan na
31.03.2015 r.
33 228 931
34 306 821
2 000 000
2 000 000
6 848 513
750 Administracja publiczna
754
63 354 230
63 354 230
120 000
* zadania inwestycyjne
710 Działalność usługowa
* zakupy inwestycyjne
2 550 755
28 736 135
700 Gospodarka mieszkaniowa
* wykupy gruntów, budynków
128 466 219
* zadania inwestycyjne
3
128 466 219
2
1
Plan na
1.01.2015 r.
600 Transport i łączność
Wyszczególnienie
Dz.
92,7
99,8
99,6
100,0
100,0
181,8
136,4
140,0
100,0
172,8
161,2
157,1
157,1
100,0
100,0
100,0
100,0
121,6
121,6
5
Wsk. %
/4:3/
64 890,20
773 346,55
838 236,75
0,00
0,00
141 000,00
385 789,40
526 789,40
968 007,63
5 328 229,55
6 296 237,18
59 807 717,52
59 807 717,52
30 732,78
0,00
9 287 041,33
9 317 774,11
70 790 098,77
70 790 098,77
6
Zaangażowanie
środków
6,5
2,3
2,5
0,0
0,0
12,9
4,0
4,9
88,7
53,6
57,0
60,1
60,1
25,6
0,0
35,6
32,4
45,3
45,3
7
Wsk. %
/6:4/
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2015 roku
0,25
0,00
0,00
0,00
0,05
0,04
0,00
0,05
0,04
20,49
20,49
25,61
0,00
0,97
0,98
5,26
5,26
9
Wsk. %
/8:4/
0,07
#DZIEL/0!
6,11
61 101,80
24 600,00
85 701,80
0,00
0,00
0,00
4 422,45
4 422,45
0,00
4 797,65
4 797,65
20 394 085,04
20 394 085,04
30 732,78
0,00
252 077,11
282 809,89
8 219 138,73
8 219 138,73
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
(w złotych)
-124-
2
1
5 220 514
1 392 000
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
17 743 530
* modernizacja oświetlenia ulicznego
3 000 000
8 521 000
8 087 000
434 000
* udziały w spółkach
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
6 741 948
1 400 000
* zadania inwestycyjne
* udziały w spółkach
8 141 948
737 000
* zakupy inwestycyjne
0
25 644 518
* zadania inwestycyjne
* wykupy gruntów
47 125 048
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
94 610
* zakupy inwestycyjne
926 Kultura fizyczna
921
900
6 039 429
* zadania inwestycyjne
6 134 039
6 612 514
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
853
238 000
* zakupy inwestycyjne
2 353 802
2 115 802
3
Plan na
1.01.2015 r.
* zadania inwestycyjne
852 Pomoc społeczna
Wyszczególnienie
Dz.
99 247
6 039 429
6 138 676
1 392 000
5 370 514
6 762 514
238 000
2 115 802
2 353 802
5 900 000
7 792 948
13 692 948
434 000
8 087 000
8 521 000
3 000 000
617 000
240 000
17 743 530
25 499 668
47 100 198
4
Plan na
31.03.2015 r.
421,4
115,6
168,2
100,0
100,0
100,0
100,0
83,7
*
100,0
99,4
99,9
104,9
100,0
100,1
100,0
102,9
102,3
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
5 900 000,00
1 052 430,73
6 952 430,73
434 000,00
5 567 090,80
6 001 090,80
0,00
13 982,00
0
53 185,20
3 555 085,50
3 622 252,70
36 464,00
102 618,92
139 082,92
84 055,28
243 549,84
327 605,12
84 920,00
211 888,58
296 808,58
6
Zaangażowanie
środków
100,0
13,5
50,8
100,0
68,8
70,4
0,0
2,3
0,0
0,3
13,9
7,7
36,7
1,7
2,3
6,0
4,5
4,8
35,7
10,0
12,6
7
Wsk. %
/6:4/
36 464,00
0,00
36 464,00
84 055,28
0,00
84 055,28
4 920,00
142,04
5 062,04
5 900 000,00
5 629,63
5 905 629,63
404 000,00
89 000,00
493 000,00
0,00
7 094,00
0
0,00
106 620,57
113 714,57
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
100,00
0,07
43,13
93,09
1,10
5,79
0,00
1,15
0,00
0,00
0,42
0,24
36,74
0,00
0,59
6,04
0,00
1,24
2,07
0,01
0,22
9
Wsk. %
/8:4/
-125-
2
1
5 184 500
4 400 000
2 000 000
* zakupy inwestycyjne
* udziały w spółkach
* rezerwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
17 743 530
* modernizacja oświetlenia ulicznego
8 756 282
320 954 477
w tym dotacje
350 282 507
3
Plan na
1.01.2015 r.
* zadania inwestycyjne
z tego:
Ogółem wydatki majątkowe:
Wyszczególnienie
Dz.
2 000 000
8 900 000
5 481 637
17 743 530
392 857 260
9 117 282
426 982 427
4
Plan na
31.03.2015 r.
100,0
202,3
105,7
100,0
122,4
104,1
121,9
5
Wsk. %
/4:3/
0,00
5 900 000,00
1 858 051,89
53 185,20
157 104 887,49
7 805 000,00
164 916 124,58
6
Zaangażowanie
środków
0,0
66,3
33,9
0,3
40,0
85,6
38,6
7
Wsk. %
/6:4/
0,00
5 900 000,00
628 367,86
0,00
29 100 513,22
599 000,00
35 628 881,08
8
Wykonanie za
I kwartał 2015 roku
0,00
66,29
11,46
0,00
7,41
6,57
8,34
9
Wsk. %
/8:4/
-126-
801
758
754
750
710
700
600
2
1
7 082 238
0
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
23 504 157
22 580 767
923 390
Oświata i wychowanie
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
2 000 000
7 082 238
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
* rezerwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
1 091 000
* zakupy inwestycyjne
2 000 000
5 757 513
* zadania inwestycyjne
Różne rozliczenia
6 848 513
120 000
* zadania inwestycyjne
Administracja publiczna
120 000
120 000
Działalność usługowa
* zakupy inwestycyjne
2 550 755
26 065 380
* zadania inwestycyjne
* wykupy gruntów, budynków
28 736 135
94 079 538
* zadania inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
94 079 538
3
Plan na
1.01.2015 r.
Transport i łączność
zadania własne gminy
Wyszczególnienie
Dz.
844 890
22 610 767
23 455 657
2 000 000
2 000 000
200 000
9 442 761
9 642 761
1 091 000
9 947 674
11 038 674
120 000
120 000
120 000
2 550 755
26 023 380
28 694 135
120 559 547
120 559 547
4
Plan na
31.03.2015 r.
91,5
100,1
99,8
100,0
100,0
*
133,3
136,2
100,0
172,8
161,2
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,9
128,1
128,1
5
Wsk. %
/4:3/
61 390,20
670 965,04
732 355,24
0,00
0,00
0,00
165 789,40
165 789,40
968 007,63
5 328 229,55
6 296 237,18
0,00
0,00
30 732,78
0,00
9 287 041,33
9 317 774,11
63 725 804,35
63 725 804,35
6
Zaangażowanie
środków
7,3
3,0
3,1
0,0
0,0
0,0
1,8
1,7
88,7
53,6
57,0
0,0
0,0
25,6
0,0
35,7
32,5
52,9
52,9
7
57 601,80
24 600,00
82 201,80
0,00
0,00
0,00
4 422,45
4 422,45
0,00
4 797,65
4 797,65
0,00
0,00
30 732,78
0,00
252 077,11
282 809,89
6 245 428,39
6 245 428,39
8
6,8
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,05
0,05
0,0
0,05
0,04
0,0
0,0
25,6
0,0
1,0
1,0
5,2
5,2
9
Wsk. %
Wykonanie
Wsk. %
/6:4/
za I kwartał 2015 roku
/8:4/
(w złotych)
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2015 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone
-127-
* zakupy inwestycyjne
* wykupy gruntów
926
w tym dotacje
* udziały w spółkach
* rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
* zadania inwestycyjne
* modernizacja oświetlenia ulicznego
* zakupy inwestycyjne
z tego:
8 900 000
2 000 000
2 000 000
234 450 428
17 743 530
3 521 890
7 888 782
266 615 848
7 792 948
5 900 000
13 692 948
4 400 000
200 405 585
17 743 530
3 400 390
7 888 782
227 949 505
6 741 948
1 400 000
* zadania inwestycyjne
* udziały w spółkach
Razem zadania własne gminy:
8 141 948
404 000
5 987 000
5 987 000
404 000
6 391 000
6 391 000
Kultura fizyczna
* zakupy inwestycyjne
3 000 000
617 000
240 000
3 000 000
617 000
0
24 587 168
17 743 530
24 852 018
17 743 530
115 000
46 187 698
115 000
* zakupy inwestycyjne
3 410 514
3 525 514
130 000
1 177 914
1 307 914
4
Plan na
31.03.2015 r.
46 212 548
3 410 514
* zadania inwestycyjne
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
* zadania inwestycyjne
* modernizacja oświetlenia ulicznego
3 525 514
130 000
* zakupy inwestycyjne
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1 177 914
* zadania inwestycyjne
* udziały w spółkach
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
* zadania inwestycyjne
900
853
1 307 914
3
Plan na
1.01.2015 r.
Pomoc społeczna
2
1
852
Wyszczególnienie
Dz.
100,0
202,3
100,0
103,6
117,0
100,0
117,0
421,4
115,6
168,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
*
100,0
98,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Wsk. %
/4:3/
0,00
81 242,73
81 242,73
0,00
5 900 000,00
89 556 689,27
53 185,20
1 562 167,89
7 414 000,00
97 072 042,36
1 052 430,73
5 900 000,00
6 952 430,73
404 000,00
5 567 090,80
5 971 090,80
0,00
13 982,00
0,00
3 555 085,50
53 185,20
3 622 252,70
84 055,28
123 009,84
207 065,12
6
Zaangażowanie
środków
0,0
66,29
0,3
44,4
38,20
94,0
36,41
100,0
13,5
50,8
100,0
93,0
93,4
0,0
2,3
0,0
0,3
14,46
7,84
73,1
3,6
5,9
0,0
6,9
6,2
7
84 055,28
0,00
84 055,28
0,00
0,00
0,00
0,00
5 900 000,00
6 732 575,80
0,00
583 483,86
599 000,00
13 216 059,66
5 629,63
5 900 000,00
5 905 629,63
404 000,00
89 000,00
493 000,00
0,00
7 094,00
0,00
106 620,57
0,00
113 714,57
8
0,0
66,3
0,0
16,6
2,9
7,6
5,0
100,0
0,1
43,1
100,0
1,5
7,7
0,0
1,1
0,0
0,0
0,4
0,2
73,1
0,0
2,4
0,0
0,0
0,0
9
Wsk. %
Wykonanie
Wsk. %
/6:4/
za I kwartał 2015 roku
/8:4/
-128154 500
* zakupy inwestycyjne
* zadania inwestycyjne
912 500
912 500
6 039 429
99 247
6 039 429
* zadania inwestycyjne
6 138 676
1 277 000
1 960 000
94 610
6 134 039
Edukacyjna opieka wychowawcza
1 277 000
* zakupy inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
Gospodarka komunalna i ochrona
900
środowiska
854
1 810 000
3 237 000
3 087 000
* zadania inwestycyjne
108 000
937 888
1 045 888
154 500
10 548 164
10 702 664
291 000
220 000
511 000
99 400 263
99 400 263
42 000
42 000
35 646 588
35 646 588
4
Plan na
31.03.2015 r.
108 000
937 888
1 045 888
10 648 164
* zadania inwestycyjne
Pomoc społeczna
10 802 664
Oświata i wychowanie
* zakupy inwestycyjne
Pozostałe zadania w zakresie polityki
853
społecznej
852
801
0
0
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
0
63 234 230
* zadania inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
63 234 230
710 Działalność usługowa
754
0
* zadania inwestycyjne
34 386 681
* zadania inwestycyjne
0
34 386 681
Transport i łączność
3
Plan na
1.01.2015 r.
Gospodarka mieszkaniowa
700
600
2
1
zadania własne powiatu
Wyszczególnienie
Dz.
100,0
104,9
100,0
100,1
100,0
108,3
104,9
100,0
100,0
0,00
36 464,00
102 618,92
139 082,92
0,00
120 540,00
120 540,00
84 920,00
130 645,85
0,00
36,7
1,7
2,3
0,0
6,2
3,7
78,6
13,9
20,6
3 500,00
215 565,85
2,3
100,0
1,0
102 381,51
1,0
48,5
100,0
70,6
60,2
60,2
0,0
0,0
19,8
19,8
7
0,00
36 464,00
0,00
36 464,00
0,00
0,00
0,00
4 920,00
142,04
5 062,04
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
20 394 085,04
20 394 085,04
0,00
0,00
1 973 710,34
1 973 710,34
8
0,0
36,7
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
0,5
2,3
0,0
0,03
0,0
0,0
0,0
20,5
20,5
0,0
0,0
5,5
5,5
9
Wsk. %
Wykonanie
Wsk. %
/6:4/
za I kwartał 2015 roku
/8:4/
99,1
105 881,51
141 000,00
220 000,00
361 000,00
59 807 717,52
59 807 717,52
0,00
0,00
7 064 294,42
7 064 294,42
6
Zaangażowanie
środków
100,0
99,1
*
*
*
157,2
157,2
*
*
103,7
103,7
5
Wsk. %
/4:3/
-129-
754
921
30 000
* zakupy inwestycyjne
w tym dotacje
600 000
* zadania inwestycyjne
8 756 282
350 282 507
600 000
Razem zadania zlecone powiatu:
Ogółem wydatki majątkowe:
600 000
* zadania inwestycyjne
119 948 892
1 784 110
867 500
600 000
w tym dotacje
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
zadania zlecone powiatu
* zadania inwestycyjne
* zakupy inwestycyjne
z tego:
121 733 002
2 100 000
* zadania inwestycyjne
Razem zadania własne powiatu:
2 130 000
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
120 000
* zakupy inwestycyjne
3
792 500
2
1
Plan na
1.01.2015 r.
* zadania inwestycyjne
Wyszczególnienie
Dz.
0
912 500
9 117 282
426 982 427
600 000
600 000
600 000
600 000
157 806 832
1 959 747
1 228 500
159 766 579
30 000
2 100 000
2 130 000
4
Plan na
31.03.2015 r.
104,1
121,9
100,0
100,0
100,0
100,0
131,6
109,8
141,6
131,2
100,0
100,0
100,0
0,0
115,1
5
Wsk. %
/4:3/
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
7 805 000,00
164 916 124,58
0,00
0,00
0,00
0,00
67 548 198,22
295 884,00
391 000,00
67 844 082,22
6
Zaangażowanie
środków
85,6
38,6
0,0
0,0
0,0
0,0
42,8
15,1
31,8
42,46
100,0
0,0
1,4
*
0,0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599 000,00
35 628 881,08
0,00
0,00
0,00
0,00
22 367 937,42
44 884,00
0,00
22 412 821,42
8
6,6
8,3
0,0
0,0
0,0
0,0
14,2
2,3
0,0
14,0
0,0
0,0
0,0
*
0,0
9
Wsk. %
Wykonanie
Wsk. %
/6:4/
za I kwartał 2015 roku
/8:4/
5 905 630
493 000
921-Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
113 715
900-Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska
36 464
854-Edukacyjna opieka
wychowawcza
84 055
853-Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
5 062
852-Pomoc społeczna
85 702
801-Oświata i
wychowanie
4 422
754-Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
p.poż.
4 798
750-Administrcja
publiczna
20 394 085
710-Działalność
usługowa
282 810
700-Gospodarka
mieszkaniowa
8 219 139
-130-
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
600-Transport i łączność
25 000 000
Zrealizowane wydatki majątkowe w budżecie miasta Katowice za I kwartał 2015 roku wg działów
(w złotych)
926-Kultura fizyczna
-131-
852
851
801
752
751
750
Rolnictwo i łowiectwo
Zadania zlecone gminie
3
Wyszczególnienie
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
85212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubez. zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestn.w
zajęciach w centrum integracji społ.
85203
47 475
Pozostała działalność
85195
164 074
43 585 464
1 042 800
45 233 161
42 345
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
85156
Pomoc społeczna
89 820
Szkoły podstawowe
0
0,00
0,00
0,00
10 907,00
10 907
0
0,00
0
247 826,00
10 868,00
260 700,00
164 074
52 962,00
43 585 464 11 686 673,00
1 042 800
48,2
48,2
x
x
7
32,3
26,8
25,0
27,1
x
25,9
12,2
x
x
x
x
x
24,7
258 694 588,1
713 989,00
713 989,00
6
45 400 948 12 310 619,67
47 475
42 045
89 520
0
1 070
1 070
Pozostałe wydatki obronne
Oświata i wychowanie
1 070
1 070
0
0
Obrona narodowa
43 988
43 988
1 480 900
43 988
Ochrona zdrowia
80101
75212
0
0
1 480 900
5
0
0
164 074
43 585 464
1 042 800
45 400 948
47 475
42 045
89 520
0
1 070
1 070
0
43 988
43 988
1 480 900
1 480 900
8
Plan dotacji po
Plan wydatków po
Wsk. %
zmianach na 2015 Wykonanie dotacji
zmianach na 2015
(6:5)
rok
rok
43 988
2 379 464
Urzędy wojewódzkie
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
75101
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
75107
Polskiej
75011
0
0
2 379 464
4
Plan dotacji i
wydatków na
1.01.2015 r.
Administracja publiczna
O1095 Pozostała działalność
2
1
O10
Rozdział
Dz.
0,00
0,00
164 074,00
37 750 604,08
1 042 800,00
39 558 815,89
0,00
34 085,80
34 085,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 475 300,00
1 475 300,00
9
Zaangażowanie
0,00
0,00
45 148,50
11 540 117,68
260 700,00
12 127 695,91
0,00
10 906,20
10 906,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702 911,50
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z budżetu
0,00
0,00
0,00
10 906,20
10 906,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702 911,50
702 911,50
12
Razem
45 148,50
11 540 117,68
260 700,00
12 127 695,91
Wykonanie wydatków za
3 miesiące 2015 roku
702 911,50
10
z dotacji
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 3 MIESIĄCE 2015 roku
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WYKONYWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
27,5
26,5
25,0
26,7
x
25,9
12,2
x
x
x
x
x
x
x
47,5
47,5
x
x
13
Wsk.
%
(12:8)
-132-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pozostała działalność
85228
85295
Razem zadania z porozumień
80195 Pozostała działalność
Oświata i wychowanie
71035 Cmentarze
Działalność usługowa
801
754
750
710
700
75414
Oświata i wychowanie
Obrona cywilna
8 200
8 200
0
16 254 168
15 982 000
0
16 262 368
55 000
547 010
15 990 200
55 000
Kwalifikacja wojskowa
75045
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
75411
Pożarnej
547 010
Urzędy wojewódzkie
75011
602 010
853 560
15 000
15 000
853 560
182 400
182 400
1 122 271
579 256
579 256
71 311
602 010
Nadzór budowlany
71015
12 400,00
128 498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,7
37,0
28,1
7,0
x
30,0
23,4
30,4
30,4
35,9
35,9
0,00
x
8 200,00 100,0
5 835 168,00
5 843 368,00
55 000,00 100,0
167 987,00
222 987,00
240 000,00
1 050,00
0,00
21 418,00
262 468,00
176 133,00
176 133,00
28,3
x
x
x
x
x
x
100,0
30,1
14 000,00 100,0
47 051 426 13 294 209,67
35 000
0
35 000
35 000
7
155 386,67 100,0
6
47 016 426 13 294 209,67
12 400
71 311
1 122 271
579 256
579 256
47 782 503
35 000
0
35 000
35 000
47 747 503
0
426 823
14 000
14 000
426 823
155 387
5
0
8 200
16 254 168
16 262 368
55 000
547 010
602 010
853 560
15 000
182 400
71 311
1 122 271
579 256
579 256
47 051 426,00
35 000
0
35 000
35 000
47 016 426
12 400
426 823
14 000
155 387
8
Plan dotacji po
Plan wydatków po
Wsk. %
zmianach na 2015 Wykonanie dotacji
zmianach na 2015
(6:5)
rok
rok
0
4
Plan dotacji i
wydatków na
1.01.2015 r.
Administracja publiczna
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71014
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
71012
kartograficznej
Prace geodezyjne i kartograficzne
71013
(nieinwestycyjne)
Działalność usługowa
Gospodarka gruntami
70005
i nieruchomościami
Gospodarka mieszkaniowa
Zadania zlecone powiatowi
Razem zadania zlecone gminie i z porozumień
801
710
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez
gminę
Razem zadania zlecone gminie
Ośrodki pomocy społecznej
85219
3
Dodatki mieszkaniowe
2
1
Wyszczególnienie
85215
Rozdział
Dz.
0,00
0,00
13 851 302,52
13 851 302,52
30 275,36
547 010,00
577 285,36
690 991,61
573,00
0,00
71 311,00
762 875,61
431 832,41
431 832,41
41 068 201,69
0,00
0,00
0,00
0,00
41 068 201,69
12 400,00
420 068,71
13 999,68
154 869,42
9
Zaangażowanie
0,00
0,00
4 670 113,51
4 670 113,51
8 268,52
167 987,00
176 255,52
232 578,66
573,00
0,00
21 418,00
254 569,66
170 874,09
170 874,09
12 841 513,61
0,00
0,00
0,00
0,00
12 841 513,61
12 400,00
126 344,10
13 985,34
129 000,29
10
z dotacji
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
z budżetu
12 400,00
126 344,10
13 985,34
129 000,29
12
Razem
0,00
0,00
4 670 113,51
4 670 113,51
8 268,52
167 987,00
176 255,52
232 578,66
573,00
0,00
21 418,00
254 569,66
170 874,09
170 874,09
12 841 513,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 841 513,61
Wykonanie wydatków za
3 miesiące 2015 roku
x
x
28,7
28,7
15,0
30,7
29,3
27,2
3,8
x
30,0
22,7
29,5
29,5
27,3
x
x
x
x
x
x
100,0
29,6
99,9
83,0
13
Wsk.
%
(12:8)
-133-
853
852
851
2
1
85321
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
85205
26 308 485
74 090 988
Ogółem
347 400
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
Razem zadania zlecone powiatowi
347 400
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
11 844
448 800
Ośrodki wsparcia
85203
7 206 704
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
460 644
7 206 704
4
Plan dotacji i
wydatków na
1.01.2015 r.
Ochrona zdrowia
Szkoły podstawowe specjalne
3
Wyszczególnienie
Pomoc społeczna
85156
80102
Rozdział
Dz.
8 158 612,00
86 850,00
86 850,00
0,00
112 200,00
112 200,00
1 454 606,00
1 454 606,00
6
73 632 079 21 452 821,67
26 580 653
347 400
347 400
11 844
448 800
460 644
7 206 704
7 206 704
5
29,1
x
25,0
25,0
x
25,0
24,4
20,2
20,2
x
7
73 632 079
26 580 653
347 400
347 400
11 844
448 800
460 644
7 206 704
7 206 704
8
Plan dotacji po
Plan wydatków po
Wsk. %
zmianach na 2015 Wykonanie dotacji
zmianach na 2015
(6:5)
rok
rok
64 625 768,87
23 557 567,18
307 131,88
307 131,88
0,00
448 800,00
448 800,00
7 178 339,40
7 178 339,40
9
Zaangażowanie
19 760 476,99
6 918 963,38
86 850,00
86 850,00
0,00
112 200,00
112 200,00
1 448 100,60
1 448 100,60
10
z dotacji
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 446,60
29 446,60
29 446,60
29 446,60
11
z budżetu
0,00
6 948 409,98
116 296,60
116 296,60
0,00
112 200,00
112 200,00
1 448 100,60
1 448 100,60
12
Razem
19 789 923,59
Wykonanie wydatków za
3 miesiące 2015 roku
26,9
26,1
33,5
33,5
x
25,0
24,4
20,1
20,1
x
13
Wsk.
%
(12:8)
-134-
2
1
wykonanie za 2014r.
Katowickie Cmentarze
Komunalne - plan
wykonanie za 2014r.
Zakład Targowisk
Miejskich - plan
wykonanie za 2014r.
Zakłady budżetowerazem plan - 2014 r.
2
1
I
Nazwa zakładu
Lp.
-317 969,76
-276 138
250 000,00
250 000
-26 138
-67 969,76
3
Stan funduszu
obrotowego
na dzień
1.01.2015r.
843 827,26
3 459 600
2 024 629,34
9 818 612
13 278 212
2 868 456,60
4
Przychody
ogółem
179 100,00
716 400
0,00
0
716 400
179 100,00
5
w tym:
dotacja
SPRAWOZDANIE
842 861,57
3 437 600
1 899 080,91
9 598 612
13 036 212
2 741 942,48
6
Koszty
(bez wpłat
do budżetu)
540 055,76
2 350 000
954 889,93
4 406 973
6 756 973
1 494 945,69
7
wynagrodzenia
i składniki
naliczane od
wynagrodz.
w tym:
399 084,69
1 775 600
735 413,49
3 305 246
5 080 846
1 134 498,18
8
z tego:
wynagrodz.
osobowe
125,56
9 000
9 781,30
52 500
61 500
9 906,86
9
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
za I kwartał 2015 roku
0,00
2 000
34 664,34
432 000
434 000
34 664,34
10
remonty
0,00
0
5 769,16
100 000
100 000
5 769,16
11
inwestycje
(ze środków
własnych)
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb- 30S)
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
965,69
22 000
125 548,43
220 000
242 000
126 514,12
12
Wynik
finansowy
(4-6)
0,00
0
0
0,00
0,00
30 977,00
150 000
70 000
0,00
150 000
30 977,00
13
Wpłata do
budżetu
nadwyżki
środków
obrotowych
podatek
dochodowy
842 861,57
3 437 600
1 930 057,91
9 818 612
13 256 212
2 772 919,48
14
Koszty ogółem
(6+13)
-317 969,76
-254 138
344 571,43
250 000
-4 138
26 601,67
15
Stan funduszu
obrotowego
na dzień
31.03.2015r.
(w złotych)
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. finansowanych ze środków budżetu Miasta
Katowice za I kwartał 2015 r.
Dz.
Rozdz./ §
1
2
Plan na 2015 r.
Wyszczególnienie
3
4
WYDATKI GMINY
600
60004
Wykonanie
5
18 509 525,92
Niewykorzystane
środki
6
% wyk.
(5:4)
7
9 446 425,89
9 063 100,03
51,04
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
7 660 265,41
3 655 485,00
4 004 780,41
47,72
Lokalny transport zbiorowy
2 500 000,00
1 540 027,07
959 972,93
61,60
Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
2 500 000,00
1 540 027,07
959 972,93
61,60
Drogi publiczne gminne
5 160 265,41
2 115 457,93
3 044 807,48
41,00
6050
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz
skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte
1 350 722,41
1 224 130,92
126 591,49
90,63
6050
Przebudowa Placu Pod Lipami
3 784 943,00
866 727,01
2 918 215,99
22,90
6060
Rozbudowa programu SWOP
6050
60016
700
70001
4270
4270
24 600,00
24 600,00
0,00
100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
6 231 465,69
2 774 227,36
3 457 238,33
44,52
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
5 881 388,39
2 518 298,09
3 363 090,30
42,82
485 768,96
434 720,60
51 048,36
89,49
Katowicka 7/2
26 430,34
26 430,34
0,00
100,00
Ścigały 57/9
29 217,82
29 091,35
126,47
99,57
Nowa 3/9
9 894,34
9 632,13
262,21
97,35
Górna 3/4
14 279,01
14 279,01
0,00
100,00
Górna 1/9
12 586,09
12 586,09
0,00
100,00
Wiosny Ludów 20/5
14 754,94
14 754,94
0,00
100,00
Wiosny Ludów 30c/15
14 746,38
14 746,38
0,00
100,00
Wiosny Ludów 16/2
13 320,34
13 320,34
0,00
100,00
Styczniowa 24/6
8 558,41
8 558,41
0,00
100,00
Chemiczna 1/3
2 653,86
2 653,86
0,00
100,00
Chemiczna 1/27
6 087,60
6 087,60
0,00
100,00
Chemiczna 2/22
6 562,11
6 562,11
0,00
100,00
Chemiczna 2/18
8 605,18
8 605,18
0,00
100,00
1 Maja 24/4
16 488,93
16 488,93
0,00
100,00
Adamskiego 11a/16
17 762,17
17 484,00
278,17
98,43
Aleja Korfantego 8/204
10 733,42
10 733,42
0,00
100,00
Aleja Korfantego 8/180
9 097,34
9 097,34
0,00
100,00
Cynkowa 16c/11
6 504,89
6 504,89
0,00
100,00
Panewnicka 329b/77
18 713,30
18 712,26
1,04
99,99
Rybnicka 16/9
15 560,89
15 446,40
114,49
99,26
Plebiscytowa 37/2a
21 232,01
21 123,49
108,52
99,49
Narutowicza 11/1
13 949,61
13 949,61
0,00
100,00
Sobieskiego 23a/2
3 201,92
3 201,92
0,00
100,00
Narutowicza 11/11
7 821,12
7 821,12
0,00
100,00
Le Ronda 81/8
14 074,34
14 074,34
0,00
100,00
Morawa 19a/5
14 006,97
14 006,97
0,00
100,00
9 Maja 5/9
13 797,71
13 797,71
0,00
100,00
Mikołowska 13/2
13 654,00
13 616,96
37,04
99,73
Kredytowa 7/8
17 197,47
17 197,47
0,00
100,00
Okrzei 3/74
14 705,52
0,00
14 705,52
0,00
Okrzei 7/120
17 229,56
0,00
17 229,56
0,00
Agnieszki 29/5
18 185,34
0,00
18 185,34
0,00
Koszalińska 1B/39
16 107,96
16 107,96
0,00
100,00
Słupska 9/43
11 710,20
11 710,20
0,00
100,00
Kołobrzeska 29a/28
15 729,01
15 729,01
0,00
100,00
Panewnicka 46/17
10 608,86
10 608,86
0,00
100,00
410 857,39
160 954,18
249 903,21
39,18
Roboty dekarskie oraz towarzyszące w budynkach KZGM
36 812,77
0,00
36 812,77
0,00
Roboty dekarskie i prace zabezpieczające budynku użytkowego przy ul.
Brynicy 3
10 998,51
10 998,51
0,00
100,00
2 277,23
2 277,23
0,00
100,00
57 561,31
57 561,31
0,00
100,00
Remonty mieszkań w budynkach komunalnych:
Pozostałe remonty
Roboty dekarskie przy ul. Komandorskiej 2
Wymiana stropu pomiędzy mieszkaniami 8 i 10 ul. Plebiscytowa 37
-135-
Dz.
Rozdz./ §
1
2
Wyszczególnienie
Plan na 2015 r.
Wykonanie
Niewykorzystane
środki
3
4
5
6
6050
6054
7
Remont podłóg w lokalach zarządzanych przez KZGM
34 675,64
28 415,54
6 260,10
81,95
Zabezpieczenie ścian zewnętrznych i przebudowa dachu oficyny przy
ul.Stanisława 4
88 923,13
0,00
88 923,13
0,00
Roboty zduńskie
58 000,00
57 840,59
159,41
99,73
Wymiana stolarki otworowej
95 000,00
0,00
95 000,00
0,00
540,00
540,00
0,00
100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki budynku gospodarczego
wraz z robotami towarzyszącymi przy Pl. Powstańców Śląskich 6
6 150,00
0,00
6 150,00
0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki budynku
mieszkalnego przy ul. Chromika 25
8 487,00
0,00
8 487,00
0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki obiektów na
terenie nieruchomości przy ul. Mysłowickiej 68
5 535,00
3 321,00
2 214,00
60,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę garaży wraz z robotami
towarzyszącymi dla działki 45/17 zlokalizowanej przy ul. Jordana 6, ul.
Skłodowskiej 27,29 i ul. PCK 9
2 656,80
0,00
2 656,80
0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki budynków
przy ul. Górniczej 12 i ul. Górniczej 6
3 240,00
0,00
3 240,00
0,00
1 090 943,12
602 466,98
488 476,14
55,22
Remont kapitalny i renowacja elewacji frontowej budynku przy
ul. Mariackiej 3
86 559,48
86 548,93
10,55
99,99
Remont kapitalny i renowacja elewacji południowej i wschodniej tylnego
budynku przy ul. Mariackiej 3A
46 737,64
46 737,63
0,01
100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zagospodarowania
terenu w otoczeniu budynku przy ul. Gen. Hallera 28
23 370,00
0,00
23 370,00
0,00
Wykonanie termomodernizacji, dobudowy kominów ul. Raciborska 14a
123 098,97
123 098,96
0,01
100,00
Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego przy ul.Lubeckiego 3
209 104,61
0,00
209 104,61
0,00
Odtworzenie konstrukcji dachu z wykonaniem pokrycia dachowego, wymiana
stropu nad trzecim piętrem, dobudowa przewodów kominowych oraz
wykonanie instalacji wewnętrznych przy ul. Sienkiewicza 17
148 447,61
148 447,61
0,00
100,00
Wykonanie murów oporowych i ogrodzenia przy ul. Narcyzów 2
99 567,50
4 740,00
94 827,50
4,76
Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z remontem nawierzchni
drogi, chodników oraz schodów przy ul. Iłłakowiczówny 17c, 27, 19c, 25,
21c, 23
44 674,92
44 634,90
40,02
99,91
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Stalmacha 26 i 26A
11 316,00
11 316,00
0,00
100,00
Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93,95 wraz z
wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
15 317,34
15 317,34
0,00
100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych w
budynku mieszkalnym przy ul. Morawa 24
14 637,00
8 782,20
5 854,80
60,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego
dachu wraz z dobudową brakujących przewodów kominowych w budynku
przy ul. Drzymały 13
24 846,00
0,00
24 846,00
0,00
Wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej przy ul.
Warszawskiej 4 / Teatralnej 7
241 047,89
110 625,25
130 422,64
45,89
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania
zabezpieczenia p. poż. budynku użyteczności publicznej przy ul.
Warszawskiej 4 / Teatralnej 7
2 218,16
2 218,16
0,00
100,00
1 645 731,99
1 053 532,23
592 199,76
64,02
Wykonanie robót budowlanych w obrębie budynku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku warsztatowego ul. Radosna 35A, B, C
619 743,18
340 553,09
279 190,09
54,95
Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi ul.Katowicka 48a, 50
246 587,01
246 587,01
0,00
100,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy i remontu
oraz zmiany sposobu użytkowania w budynkach mieszkalnych przy ul.
Kosmicznej 30-43
127 920,00
0,00
127 920,00
0,00
Wykonanie remontu i przebudowy budynków mieszkalnych przy ul.
Stalmacha 18, 18A i 20 wraz z rozbiórką garaży i zagospodarowaniem
terenu
651 481,80
466 392,13
185 089,67
71,59
2 248 086,93
266 624,10
1 981 462,83
11,86
379 119,38
266 624,10
112 495,28
70,33
Roboty rozbiórkowe murowanego budynku gospodarczego oraz garażu
drewnianego przy ul. Gliwickiej 121
6050
% wyk.
(5:4)
Modernizacja budynków komunalnych (poza WPI)
Modernizacja budynków komunalnych (w ramach WPI)
Przebudowa strefy śródmiejskiej (w ramach WPI)
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji
sygnalizacji pożarowej wraz z robotami wykończeniowymi w budynku przy ul.
Św. Jana 10, 10A
-136-
Dz.
Rozdz./ §
1
2
Wyszczególnienie
Plan na 2015 r.
Wykonanie
Niewykorzystane
środki
% wyk.
(5:4)
3
4
5
6
7
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Św. Jana
10,10A
70095
6050
710
Pozostała działalność
1 868 967,55
0,00
1 868 967,55
0,00
350 077,30
255 929,27
94 148,03
73,11
Budownictwo mieszkaniowe - komunalne (w ramach WPI)
350 077,30
255 929,27
94 148,03
73,11
Budowa czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ks. A. Kordeckiego 3 i 4 w Katowicach wraz z
robotami rozbiórkowymi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem
terenu
350 077,30
255 929,27
94 148,03
73,11
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
144 678,90
10 934,70
133 744,20
7,56
Plany zagospodarowania przestrzennego
72 678,90
10 934,70
61 744,20
15,05
4300
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej
10 934,70
10 934,70
0,00
100,00
4300
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie lotniska Muchowiec
61 744,20
0,00
61 744,20
0,00
Pozostała działalność
72 000,00
0,00
72 000,00
0,00
Opracowanie dokumentów planistycznych służących zintegrowanemu
zarządzaniu rozwojem miasta - wykonanie aktualizacji dokumentu pn.:
„Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2020”
72 000,00
0,00
72 000,00
0,00
2 247 990,00
2 247 990,00
0,00
100,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
28 290,00
28 290,00
0,00
100,00
Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy
28 290,00
28 290,00
0,00
100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 219 700,00
2 219 700,00
0,00
100,00
Promocja Miasta Katowice poprzez organizację MŚ w siatkówce mężczyzn
2014
2 219 700,00
2 219 700,00
0,00
100,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
841 213,00
0,00
841 213,00
0,00
Pozostała działalność
841 213,00
0,00
841 213,00
0,00
6050
Budowa i modernizacja boisk szkolnych dla Gimnazjum Nr 14
107 272,00
0,00
107 272,00
0,00
6050
Przebudowa i termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 18
465 457,00
0,00
465 457,00
0,00
6050
Inwestycje dotyczące kuchni - Szkoła Podstawowa Nr 53
144 633,00
0,00
144 633,00
0,00
6050
Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych,
nawierzchni - Szkoła Podstawowa Nr 65
62 906,00
0,00
62 906,00
0,00
6050
Budowa i modernizacja boisk szkolnych dla Szkoły Podstawowej Nr 67
60 945,00
0,00
60 945,00
0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
561 974,00
102 483,60
459 490,40
18,24
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
257 948,00
102 483,60
155 464,40
39,73
Odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od ul. Brackiej do ul.
Grundmanna – wycinka drzew i krzewów
257 948,00
102 483,60
155 464,40
39,73
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
304 026,00
0,00
304 026,00
0,00
Projekt i wykonanie przebudowy placu przy ul. Wiosny Ludów
304 026,00
0,00
304 026,00
0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
588 253,92
588 253,92
0,00
100,00
Pozostała działalność
588 253,92
588 253,92
0,00
100,00
6050
Wykonanie pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora w Katowicach
438 253,92
438 253,92
0,00
100,00
6050
Wykonanie pomnika wolnostającego Prymasa Augusta Hlonda
150 000,00
150 000,00
0,00
100,00
KULTURA FIZYCZNA
233 685,00
67 051,31
166 633,69
28,69
Obiekty sportowe
233 685,00
67 051,31
166 633,69
28,69
71004
71095
4170
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023
4300
75075
4300
801
80195
900
90001
4270
90004
6050
921
92195
926
92601
6050
Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness w parku Zadole
59 624,00
0,00
59 624,00
0,00
6050
Projekt i realizacja placu zabaw ze strefą fitness przy ul. Adamskiego
25 500,00
0,00
25 500,00
0,00
6050
Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach
148 561,00
67 051,31
81 509,69
45,13
WYDATKI POWIATU
2 022 699,86
278 618,61
1 744 081,25
13,77
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 340 387,70
0,00
1 340 387,70
0,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
600
1 340 387,70
0,00
1 340 387,70
0,00
6050
Rozbudowa DK nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego
węzła z ul Armii Krajowej - etap I i IV
998 378,70
0,00
998 378,70
0,00
6050
Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Sokolskiej-Piotra Skargi
342 009,00
0,00
342 009,00
0,00
60015
-137-
Dz.
Rozdz./ §
1
2
700
Plan na 2015 r.
Wyszczególnienie
3
4
Wykonanie
5
Niewykorzystane
środki
% wyk.
(5:4)
6
7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
582 938,16
278 618,61
304 319,55
47,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
582 938,16
278 618,61
304 319,55
47,80
6050
Likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93,95 wraz z
wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
15 317,35
15 317,35
0,00
100,00
6050
Wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej przy ul.
Warszawskiej 4 / Teatralnej 7
562 445,11
258 125,56
304 319,55
45,89
6050
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania
zabezpieczenia p.poż. budynku użyteczności publicznej przy ul.
Warszawskiej 4 / Teatralnej 7
5 175,70
5 175,70
0,00
100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
99 374,00
0,00
99 374,00
0,00
70005
854
Pozostała działalność
99 374,00
0,00
99 374,00
0,00
4270
Remont tarasu atrium przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
36 728,00
0,00
36 728,00
0,00
6050
Budowa ogrodzenia przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
62 646,00
0,00
62 646,00
0,00
20 532 225,78
9 725 044,50
10 807 181,28
47,36
85495
Ogółem
-138-
SPIS TREŚCI
strona
Dane ogólne
3
Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za I kwartał
2015 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków
7
Tablica nr 1/1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2015 roku – Dochody gminy według źródeł
20
Tablica nr 1/2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2015 roku – Dochody powiatu według źródeł
38
Zestawienie dochodów w układzie graficznym
52
Wydatki w ramach Działów 801, 803, 854 objęte przedmiotem
działania Komisji Edukacji
61
Wydatki w ramach Działów 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925
objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska
66
Wydatki w ramach Działów 630, 921, 926 oraz rozdziału 75075
objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu
74
Wydatki w ramach Działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte
przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej
76
Wydatki w ramach Działu 100 objęte przedmiotem działania Komisji
Górniczej
83
Pozostałe wydatki w ramach Działów 750 (bez rozdziału 75075),
757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji
84
Zestawienie wydatków w układzie graficznym
87
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku
89
Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za
I kwartał 2015 roku
102
Zestawienie poniesionych nakładów na remonty za I kwartał
2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone
104
Zestawienie remontów w układzie graficznym
116
-139-
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał
2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu
117
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za
I kwartał 2015 roku
123
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał
2015 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone
126
Zestawienie wydatków majątkowych w układzie graficznym
130
załącznik nr 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku – zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
131
załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów
budżetowych (przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze
sprawozdaniami Rb – 30S) za I kwartał 2015 roku
134
załącznik nr 3
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem
2014 roku finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice za I
kwartał 2015 roku
135
-140-

Similar documents