silesia - Katowice Airport

Transcription

silesia - Katowice Airport
SILESIA
5 (13) 2007
Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Katowice International Airport Magazine
Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić!
www.katowice-airport.com
Częstochowa A city that has to be visited!
Słowo od Zarządu
Foreword by the Management Board
Szanowni Państwo!
Dear All!
Gwałtowny wzrost ruchu pasażerskiego
na polskich lotniskach powoduje konieczność zwiększania zatrudnienie w firmach
zarządzających portami i w spółkach handlingowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku na profesjonalnie wykształcone kadry Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Urząd Lotnictwa Cywilnego
i Politechnika Śląska wystąpili z propozycją utworzenia na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice „Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo–
Wschodniej”. List intencyjny w tej sprawie, pod patronatem Ministra Transportu RP, został podpisany 15 października br. przez
przedstawicieli GTL S.A., Politechniki Śląskiej i Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. W ten oto sposób GTL S.A. wytycza nową drogę
na zaniedbanym dotąd polu kształcenia kadr dla lotnictwa cywilnego. Więcej na ten temat piszemy na stronie 4. tego numeru
„Silesia Airport”. Zapraszam do lektury.
The rapid growth of passenger traffic at
Polish airports creates the necessity to increase employment increase in companies managing airports and in handling
companies. To meet the market’s demand for professionally educated personnel, the Upper Silesian Group (GTL S.A.), Civil Aviation Office and the Silesian
Technical Academy (Politechnika Śląska) have presented
a proposal of forming “The Center for Education of Civil Aviation Personnel of Central and Eastern Europe” on the ground
of Katowice International Airport. On 15 October 2007 the
letter of intent concerning this issue was signed by representatives of GTL S.A., the Silesian Technical Academy and Civil
Aviation Office under the patronage of the Minister of Transport. In this way GTL S.A. marks out a new way in the so far
neglected field of civil aviation personnel education. You can
read more on page 4 of this issue of “Silesia Airport”.
Z poważaniem
Yours faithfully
Artur Tomasik
Prezes Zarządu GTL S.A.
Artur Tomasik
President of the Board of GTL S.A.
Słowo od redaktora naczelnego
Foreword by the Editor-in-Chief
Szanowni Czytelnicy!
Dear Readers!
Numer, który trzymacie Państwo w rękach, łączy
dwie pory roku. Lato reprezentuje słoneczna Majorka, która kojarzy się ze wspomnieniami letnich
wakacji, jesień to z kolei Szkocja z jej przepiękną,
deszczową stolicą Glasgow. Zachęcam Państwa
do lektury artykułów o tych dwóch przepięknych,
a jakże różnych punktach na mapie globu oraz
odwiedzenia ich. Wybierając się w podróż proponuję rozpocząć ją w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Zapraszam także do zapoznania się z artykułem
Cezarego Orzecha, poświęconym jednej z najlepszych grup
akrobacyjnych na świecie – francuskiej „Patrouille de France”,
która niedawno dwukrotnie odwiedziła katowickie lotnisko.
W te jesienne dni życzę miłej lektury.
SILESIA airport 5 (13) 2007
The issue you are holding in your hands spans two
seasons. Summer is represented by sunny Mallorca that brings back reminiscences of summer
vacations. Autumn is like Scotland with its beautiful rainy capital in Glasgow. The two articles describing these beautiful but at the same time
different and distant spots of the world are worth
reading. I can strongly recommend visiting both of them.
I suggest taking off at Katowice International Airport in Pyrzowice. Let me also recommend the article by Cezary Orzech,
dedicated to ”Patrouille de France” being one of the world’s
best acrobatic flying teams that recently have visited the Katowice airport twice.
Enjoy reading during the oncoming autumn days.
Piotr Adamczyk
Piotr Adamczyk
redaktor naczelny
Editor-in-Chief
wstęp
intro
1
2
spis treści
table of contents
3
News
6
Miasto, które trzeba odwiedzić! / A city that has to be visited!
9
Inowacyjne firmy na Śląsku / Innovative companies in Silesia
10
Baltona - od lat najlepsza / Baltona - the best for years
12
Przesiąknięty bluesem / Soaked with blues
15
Znał go cały świat / The whole world knew him
16
Nos na służbie / A nose on duty
18
Szalona Wyspa Spokoju / A Crazy Island of Peace
22
Za rzeką Tweed / Behind the River Tweed
24
Czas na The Spencer Pub / It's time for The Spencer Pub
26
Orzech w niebie / Orzech in heaven
30
Konkurs / Contest
31
Pomysł na Śląsk / A concept for Silesia
SILESIA
Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
Katowice International Airport Magazine
REDAKTOR NACZELNY EDITOR-IN-CHIEF
PRZEKŁAD TRANSLATION BY
Piotr Adamczyk
Agnieszka Szajter
RADA PROGRAMOWA PROGRAMME BOARD
DRUK, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE
PRINTING, TYPESETTING AND GRAPHICS BY
Artur Tomasik
Monika Krzykawska
Monika Olszewska
Paweł Wojda
WYDAWCA EDITOR
Agencja Reklamowa S-print 2 Sp. z o.o.
Advertising Agency S-print 2 Ltd.
www.s-print.com.pl
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Upper Silesian Aviation Group
www.gtl.com.pl
KREATOR ARTYSTYCZNY ART DESIGNER
Igor Popławski
REDAKCJA TECHNICZNA TECHNICAL EDITOR
PATRONAT PATRONAGE BY
Dorota Mańka
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Marshal Office of the Silesian Voivodship
www.silesia-region.pl
S-print 2 Sp. z o.o.
Beata Darmolińska
e-mail: [email protected]
tel. +48 32 256 62 14
www.s-print.com.pl
REKLAMA ADVERTISING
OKŁADKA COVER
fot. Piotr Adamczyk
Śląska Organizacja Turystyczna
Silesian Tourist Organisation
www.silesia-sot.pl
SILESIA airport 5 (13) 2007
KONTAKT CONTACT US
[email protected]
3
news
Lufthansą częściej do Düsseldorfu
Od 5 listopada br. niemiecka linia lotnicza Lufthansa uruchamia z MPL Katowice dodatkowy poranny rejs do Düsseldorfu. Samoloty będą odlatywać z Katowic o godz. 06:25,
w Düsseldorfie wylądują o godz. 08:05. Lufthansa uruchomi
także dodatkowy rejs powrotny: odlot z Düsseldorfu
o godz. 19:25, przylot do Katowic o godz. 21:10.
Szczegółowy rozkład dodatkowych rejsów dostępny jest na
stronach www.lufthansa.com/online/portal/lh/pl/ oraz
www.katowice-airport.com
Lufthansa flies to Düsseldorf more frequently
On 5 November 2007, Lufthansa, German airlines, starts an
additional morning flight from MPL Katowice to Düsseldorf.
Airplanes will take off from Katowice at 06:25 and land in
Dusseldorf at 08:05. Lufthansa will also start an additional return flight; departure from Düsseldorf at 19:25 and arrival to
Katowice at 21:10. A detailed schedule of additional flights is
available at www.lufthansa.com/online/portal/lh/pl/ and at
www.katowice-airport.com
With Wizz Air to Brussels-Charleroi
Z Wizz Air do Brukseli-Charleoi
Niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air uruchomiła 2 października nowe, dziesiąte połączenie z Międzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice, tym razem na brukselskie lotnisko Charleroi. Na trasie tej loty będą realizowane 3 razy w tygodniu:
we wtorki, czwartki i soboty.
On 2 October 2007 Wizz Air, a low cost airline, opened the
tenth international connection available from Katowice International Airport; this time to Charleroi, a Brussels airport. This
destination will be operated three times a week: on Tuesdays,
Thursdays and Saturdays.
Statistics for three quarters of 2007
Statystyki za trzy kwartały 2007 roku
Until the end of September 2007, 1 515 108 passengers were
served at Katowice International Airport in Pyrzowice. This
number exceeded the result of the similar period of last year
by 35% and is higher than the number of passengers served
in the whole 2006 by 60 000. In the charter traffic an over
41% growth has been noted when compared to September of
2006. Up till now the number of passengers served is higher
by 25% than that of the whole 2006.
According to the forecasts, MPL Katowice is going to serve 2 million
passengers until the end of 2007. After its extension the Katowice
airport will be ready to accept 3 600 000 passengers per year.
fot. Adam Krawczyk
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach obsłużył do
końca września 2007 r. 1.515.108 pasażerów. Jest to o 35% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i o blisko 60.000 pasażerów więcej niż w całym roku 2006. W ruchu czarterowym zanotowano ponad 41% przyrost ruchu w porównaniu do września roku
ubiegłego. Na chwilę obecną odprawiono o 25% pasażerów więcej
niż w całym roku 2006.
Zgodnie z prognozami MPL Katowice do końca 2007 roku ma obsłużyć około 2 mln pasażerów. Katowickie lotnisko po rozbudowie
przygotowane jest na przyjęcie rocznie 3.600.000 pasażerów.
Boeing 747-200F na płycie postojowej nr 1 katowickiego lotniska / Boeing 747-200F on the Apron 1 of the Katowice airport
Boeing 747-200F Jumbo Jet w Pyrzowicach
W dniach 22-26 września w MPL Katowice trzykrotnie gościł
jeden z największych samolotów świata - Boeinga 747 Jumbo
Jet w wersji cargo 200F, należący do firmy Gir Jet Cargo.
Realizował on loty z częściami samochodowymi do Hiszpanii.
SILESIA airport 5 (13) 2007
Boeing 747-200F Jumbo Jet in Pyrzowice
Between 22 and 26 September 2007, Boeing 747 Jumbo Jet
200F cargo type, owned by Gir Jet Cargo, one of the world’s
largest airplanes, visited Katowice three times. It executed
flights with automobile parts to Spain.
4
fot. Piotr Adamczyk
W poniedziałek 15 września 2007 r., dzięki wsparciu
Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz pod patronatem Ministra
Transportu RP Pana Jerzego Polaczka, w Sali Marmurowej
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. Pan Artur Tomasik,
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Grzegorz Kruszyński
i Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab.
inż. Wojciech Zieliński podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy
Środkowo-Wschodniej.
Z inicjatywą utworzenia Centrum wystąpiły Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. oraz Politechnika Śląska. Projekt Centrum ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie spółek
zarządzających lotniskami oraz firm handlingowych na profesjonalnie wykształcone kadry.
Celem działania przyszłego Centrum będzie organizacja i koordynacja kształcenia specjalistów dla szeroko rozumianego
sektora lotnictwa cywilnego poprzez organizację studiów podyplomowych, organizację studiów dziennych, współpracę ze
szkołami średnimi technicznymi w regionie, organizację kursów kwalifikacyjnych, praktyki oraz staże studenckie i doktoranckie, udział w specjalistycznych projektach i programach
krajowych oraz unijnych.
Zgodnie z zapisami listu intencyjnego GTL S.A. w ramach centrum udostępni infrastrukturę lotniskową na potrzeby kształcenia oraz posiadaną wiedzę praktyczną, a także umożliwi
kontakty z innymi krajowymi i zagranicznymi portami regionalnymi. Politechnika Śląska zabezpieczy kadrę merytoryczną,
infrastrukturę, a także skoordynuje działania organizacyjne
i merytoryczne Centrum. Urząd Lotnictwa Cywilnego również
zabezpieczy kadrę merytoryczną, zapewni nadzór gwarantujący spójność realizowanych studiów, szkoleń i kursów z krajowymi i międzynarodowymi przepisami oraz umożliwi
kontakty merytoryczne z innymi ośrodkami szkoleniowymi
w kraju i zagranicą. Ministerstwo Transportu będzie wspierać
powyższe działania jako jeden z ważnych elementów realizacji „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, przyjętego przez Radę Ministrów w maju br.
Moment podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia
Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
The moment of signing of the letter of intent concerning the creation of the Center
for Education of Civil Aviation Personnel of Central and Eastern Europe.
SILESIA airport 5 (13) 2007
fot. Piotr Adamczyk
news
Sygnatariusze listu intencyjnego (od prawej strony): Prezes Zarządu GTL S.A. Artur Tomasik, Minister Transportu Jerzy Polaczek, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz
Kruszyński. / Signatories of the letter of intent (from the right): Artur Tomasik, the
President of the Management Board of GTL S.A., Jerzy Polaczek, the Minister of Transport, prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Rector Magnificus of the Silesian Technical
Academy, Grzegorz Kruszyński, the President of the Civil Aviation Office.
On Monady 15 September 2007, owing to support of the
Civil Aviation Office and with patronage of Jerzy Polaczek, the
Minister of Transport, in the Marble Hall of the Province Office in Katowice, Artur Tomasik, the president of the management board of the Upper Silesian Aviation Group, Grzegorz
Kruszyński, president of the Civil Aviation Office, and professor Wojciech Zieliński, Rector Magnificus of the Silesian Technical Academy signed the letter of intent regarding the
establishement of the Center for Education of Civil Aviation
Personnel of the Central and Eastern Europe. The Upper Silesian Aviation Group and Silesian Technical Academy have introduced the initiative of the center establishment. The project
of the Center is to be a response to the demand of the companies managing airports and handling companies for professionally educated staff.
The main goal of the future center will be organization and coordination of education of specialists for broadly understood
civil aviation through organization of postgraduate programs,
fulltime programs, cooperation with technical high schools in
the region, organization of qualification courses, apprentice
programs, student internships and doctoral programs, participation in national and the EU’s specialist projects and programs.
According to the content of the intent letter, within the confines
of the Center, GTL S.A. shall make the airport infrastructure
available for educational needs and will share the owned
practical knowledge as well as will make contacts with other
national and regional airports possible. The Silesian Technical Academy will secure teaching staff, infrastructure, and will
coordinate organizational and educational activities of the
Center. The Civil Aviation Office will also secure lecturing staff
and the supervision that will guarantee the compliance of the
studies, trainings and courses with national and international
regulations. It will also provide opportunities for establishing
contacts with other training centers in Poland and abroad. The
Ministry of Transport will support the above-mentioned activities that are important elements of execution of the governmental ”Program for Development of the Network of Airports
and Airport Station Equipment” adopted in May 2007.
6
Częstochowa
Miasto, które trzeba odwiedzić!
Częstochowa
A city that has to be visited!
Częstochowa to od wieków jedno z najbardziej znanych w świecie polskich miast.
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze – jeden
z największych ośrodków pielgrzymkowych
świata chrześcijańskiego – odwiedza corocznie blisko 5 milionów pątników z całego niemal świata. Ale znane setkom milionów ludzi
Sanktuarium to nie jedyny magnes ściągający do miasta coraz większe rzesze turystów.
Częstochowa to także baza wypadowa
na szlaki Jury Krakowsko-Częstochowskiej
– jednego z najciekawszych obszarów krajobrazowych i przyrodniczych Europy.
Ciągnący się od Wielunia po Kraków pas
porośniętych lasami, usianych wapiennymi
ostańcami wzgórz z ruinami średniowiecznych zamków, od lat jest Mekką zwolenników
pieszych i rowerowych wędrówek, rajem dla
lubiących wspinaczkę skałkową i wspaniałym
polem do popisu dla najwytrawniejszych speleologów, mogących spróbować swych sił
w stanowiącym ewenement na światową
skalę labiryncie 1500 jaskiń.
For centuries Częstochowa has been one
of the world’s most famous Polish towns. The
Pauline Fathers’ monastery in the Jasna
Góra (Bright Mount in Polish) – one of the
largest pilgrimage centers of the Christian
world – is visited by nearly 5 million pilgrims
from all over the world every year. But the
Sanctuary known to hundreds of people is
not the only magnet attracting more and
more tourists to the town. Częstochowa is
also a trip base to the trails of Jura
Krakowsko-Częstochowska (the Polish Jura
Chain)– one of the most interesting beauty
and nature spots of Europe. The strip of hills
grown with woods, spotted with limestone
monadnocks and crowned with ruins of medieval castles spreading from Wieluń up to
Kraków, for years has been a mecca for fans
of hiking and biking treks, a paradise for
rock climbers and a great opportunity for
seasoned speleologists to try their hands at
the maze of 1500 caves which make Jura
a worldwide sensation.
Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze
The Pauline Fathers' monastery in Jasna Góra
SILESIA airport 5 (13) 2007
Częstochowa to także unikatowy pod względem krajobrazowo-przyrodniczym przełom Warty, czyste powietrze, najlepsza w kraju woda pitna z jurajskich złóż podziemnych, zabytkowe centrum i urokliwe dzielnice mieszkalne, zaprojektowane
zgodnie z ideą „miasta-ogrodu”. To również miasto tętniące
życiem kulturalnym i artystycznym, słynne z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, Międzynarodowego Triennale Sztuki „Sacrum”, Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich, muzeów, galerii, imprez plenerowych
i spektakularnych przedsięwzięć medialnych. Jak choćby
„Częstochowska Victoria” – zorganizowana na Wałach Jasnogórskich z okazji 350-lecia obrony Klasztoru przed najazdem szwedzkim. To także miasto oferujące turystom i mieszkańcom zawody sportowe na najwyższym krajowym poziomie,
liczne obiekty rekreacyjne, zróżnicowaną bazę noclegową oraz
atrakcyjny program pobytowy, obejmujący zarówno wycieczki
po usianej przyrodniczymi atrakcjami okolicy, jak i możliwość
spędzenia czasu w nastrojowych kawiarenkach Alei Najświętszej Maryi Panny – największej w Europie „Via Sacra”.
Obsługa zwiększającego się z roku na rok ruchu turystycznopielgrzymkowego i ponad 50 międzynarodowych kongresów
i konferencji, generuje kilkanaście tysięcy miejsc pracy w mieście, tworząc sprzyjający grunt do inwestycji w infrastrukturę
usługową, gastronomiczną i hotelarską.
Ale miasto żyje nie tylko turystyką. Częstochowa, dwunaste
pod względem liczby mieszkańców miasto w Polsce, centrum
akademickie i ośrodek przemysłowy skupiający połowę potencjału gospodarczego północnego Śląska, od lat pnie się także na szczyty krajowych rankingów atrakcyjności gospodarczej
i inwestycyjnej. I trudno się temu dziwić. Położenie w paneuropejskim korytarzu transportowym łączącym Skandynawię
z Południową Europą i Zachód ze Wschodem, rynek konsumencki tworzony przez 250 tysięcy mieszkańców i 5 milionów
turystów oraz wysoka jakość kadr kształconych w 8. wyższych
uczelniach, to tylko część atutów, dzięki którym w tegorocznym
rankingu miast „Rzeczpospolitej” Częstochowę wyprzedził tylko
Wrocław i Poznań, a prestiżowy magazyn Forbes umieścił ją
na 6. miejscu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla zagranicznego
biznesu.
Częstochowa zaliczana jest również do miast najlepiej zarządzanych, wysoko cenionych przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe. Jako jedno z 8. miast w Polsce posiada międzynarodowy rating długoterminowy BBB, nadany
przez Agencję Fitch. Jest też laureatem Prix de l’Europe – najwyższego wyróżnienia przyznawanego samorządom miejskim
przez Radę Europy.
Kamienica kupiecka / Merchant Tenement House
SILESIA airport 5 (13) 2007
„Lataj do Katowic!”
“Fly to Katowice!“
7
Częstochowska Victoria / The Victory of Częstochowa
In terms of scenery and nature Częstochowa means also
a unique valley of the Warta river with clean air, Poland’s best
drinking water coming from the underground Jurassic deposits, the monumental center and charming residential areas
designed in compliance with “town-garden” concept. It is also
a town bursting with cultural and artistic life, famous for
”Gaude Mater”, the International Sacral Music Festival,
”Sacrum”, the International Triennial Art Exhibition, National
Jasna Góra Harvest Festival, museums, galleries, open-air
events and spectacular media enterprises like ”Częstochowska
Victoria” which was organized on Jasna Góra Banks to celebrate the 350th anniversary of the Monastery defense against
the Swedish invasion. What is more Częstochowa is the town
offering the tourists and its inhabitants sports events of the
highest national standards, numerous recreational facilities,
diverse accommodation facilities and an attractive plan of visit
comprising both trips in the area dotted with nature attractions
and an opportunity to spend time in atmospheric cafes in the
Alley of the Holy Virgin Mary (NMP Alley), e.g. in ”Via Sacra”
which is the biggest in Europe.
The service of the growing traffic of tourists and pilgrims as
well as of over 50 international congresses and conferences
generates several thousands of workplaces in the town setting
the favorable stage for investment in service, catering and
hotel infrastructure.
The town shall not live by tourism alone. Częstochowa, the
twelfth town in Poland in terms of the number of inhabitants,
the academic and industrial center concentrating a half of the
economic potential of the northern Silesia, for years have been
“Fly to Katowice!“
„Lataj do Katowic!”
8
Festiwal Gaude Mater / Gaude Mater Festival
Jakość życia w Mieście podnoszą, wspomagane środkami
unijnymi, szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę drogową, rewitalizację śródmieścia oraz obiekty o charakterze
handlowym, rekreacyjnym i hotelarskim. Obecnie Miasto poszukuje inwestorów do współpracy przy rozbudowie, modernizacji i tworzeniu infrastruktury towarzyszącej, m.in. dla
reprezentacyjnej hali widowiskowo-sportowej, stadionu żużlowego, zespołu rekreacyjnego basen-lodowisko oraz
ponad 40-hektarowego parku wypoczynkowego, gdzie ma
być zlokalizowany okazały aquapark.
Wciąż aktualna jest także oferta dla firm zainteresowanych lokowaniem w Częstochowie inwestycji przemysłowych, generujących nowe miejsca pracy. Zachętami dla inwestycji tego
typu są zarówno lokalne ulgi oraz przywileje związane z prowadzeniem działalności w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i atrakcyjne tereny inwestycyjne, usytuowane
w dobrze skomunikowanej i położonej blisko centrum miasta
Strefie Aktywności Gospodarczej.
Częstochowa to miasto, które po prostu trzeba odwiedzić. A każdy, kto to zrobi przekona się, że warto tu nie tylko być, ale i żyć.
Wszystko o nas na www.czestochowa.pl
climbing to the top of national rankings of economic and investment attractiveness. There is no reason to be surprised.
The location in the Pan-European transportation corridor connecting Scandinavia with Southern Europe and the West with
the East, the consumer market created by 250 thousand of inhabitants and 5 million of tourists and the high quality of staff
educated in 8 universities and colleges are only a part of assets owing to which Częstochowa has been defeated only by
Wrocław and Poznań in this year’s ranking of cities of ”Rzeczpospolita”. The prestigious Forbes magazine has ranked it 6th
among the most attractive locations for foreign business.
Częstochowa is also classed as best managed towns, highly
appreciated by national and international finance institutions.
It is one of 8 cities in Poland that has the international long
term BBB rating granted by Fitch Agency. The town is also the
laureate of Prix de l’Europe – the highest distinction given to
town councils by the Council of Europe.
The quality of life in Częstochowa is enhanced by full-scale
investments in road infrastructure, downtown revitalization as
well as trading, recreational and hotel facilities which are
made with support of EU funds. Currently the town is searching for investors to cooperate in extension, modernization and
creation of associate infrastructure for a presentable sports
hall, a speedway stadium, a recreational complex including a
swimming pool and skating rink and an over 40-hectare
recreational park where a stately aqua park is to be located.
The offer of locating in Częstochowa industrial investments
generating new workplaces is still valid for interested companies. Local concessions and allowances, privileges related to
running a business in Katowice Special Economic Zone and
attractive investment grounds situated in the Economic Activity Zone, which has convenient transportation connections and
is located near the city center, can only be investment encouraging factors.
Częstochowa is a town which needs to be visited. Everyone who
does that will see it is worth not only visiting but living as well.
fot. archiwum UM Częstochowa / The archive of Chęstochowa Town Office
Panorama Alei Najświętszej Maryi Panny i Jasnej Góry / The view of the Alley of the Holy Virgin Mary
All abaut us at www.czestochowa.pl
Systemy Polimeryczne Barre Thomas Poland to firma
produkcyjna należącej do międzynarodowej grupy z siedzibą w Rennes (Francja). Profil produkcyjny obejmuje
przewody niskociśnieniowe do układów chłodzenia,
uszczelki do karoserii, elementy układów zawieszenia silnika tłumiące drgania. Jednym z naszych sukcesów
w ostatnim czasie jest uruchomienie produkcji przewodów hydraulicznych, które mają zastosowanie w układzie
wspomagania kierownicy. Wśród naszych klientów są:
PSA, TPCA, Renault i BMW. Posiadamy certyfikat ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949:2002.
Odpowiadając na wymagania klientów, utrzymujemy nie
tylko wysoki poziom jakościowy produkowanych przez
nas wyrobów, ale przede wszystkim zapewniamy odpowiednią kadrę. SPBT Poland zatrudnia na stałe blisko 700 osób. Dodatkowym wsparciem produkcji są
pracownicy agencji pracy tymczasowych. Naszym atutem
jest młoda, dobrze wykształcona załoga. Dotrzymując
kroku najlepszym w branży automotive, kładziemy szczególny nacisk na rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Znajduje to wyraz w licznych szkoleniach i kursach,
organizowanych zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią
w Polsce i zagranicą. Obok szkoleń wsparciem w rozwoju zawodowym są: system ocen okresowych i motywacji oraz system sugestii pracowniczych. Pracownicy
naszej firmy spotykają się nie tylko na terenie zakładu,
lecz także w czasie wspólnych zawodów wędkarskich, towarzyskich meczów siatkówki i piłki nożnej. Dla najmłodszych członków rodzin naszych pracowników co rok
czeka Mikołaj. W imieniu naszych pracowników odwiedza on również Dom Małego Dziecka, niosąc dla jego
podopiecznych najpotrzebniejsze rzeczy.
W związku z dynamicznym rozwojem zakładu i planem
stałego wzrostu liczby pracowników, oferujemy
stanowiska pracy zarówno produkcyjne, jak i inżynieryjno-techniczne.
Polymeric Systems Barre Thomas Poland is a manufacturing company that is a part of an international group,
which is based in Rennes (France). Production profile of the
company encompasses low-pressure pipes for cooling systems, rubber seals for car bodies, elements of motor suspension damping vibration. One of our recent greatest
successes has been the launch of production of hydraulic
ducts that are used in power assisted steering systems. The
following companies, among others, belong to the group of
our customers: PSA, TPCA, Renault and BMW. We have certificates of ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO/TS
16949:2002.
Responding to the customers’ requirements we keep maintaining not only high level of quality of the manufactured products but first and foremost we provide suitable personnel. SPBT
Poland employs nearly 700 people with permanent contracts.
Employees from temporary jobs agency provide additional assistance for the production operations. One of our assets is
the young, well-educated team. Keeping pace with the best
in the automotive industry we put special emphasis on professional and personal development that results in numerous
trainings and courses organized both inside and outside company, in Poland and abroad. Apart from trainings, there are
periodical assessment and motivation systems and also the
employee suggestion system all of which contribute to the professional development. Employees of our company meet not
only on site the plant but also attend common fishing competition, social volleyball and football matches. The youngest
members of our employees’ families may be sure that Santa Claus will visit them every year. On behalf of employees
Santa also visits the orphanage bringing the most necessary
things for the baby residents.
Due to the dynamic development of our company which causes that we have the plan of constant growth of the number
of employees we offer production and engineering and technical positions in our company.
Systemy Polimeryczne / Polymeric Systems
Barre Thomas Poland
ul. Legionów 244, 42-200 Częstochowa, tel. +48 34 39 07 700, fax. +48 34 39 07 710
[email protected]
SILESIA airport 5 (13) 2007
innowacyjne firmy na Śląsku
innovative companies in Silesia
9
10
od lat najlepsza
„Baltona” – któż nie pamięta czasów największej popularności firmy z charakterystycznym marynarzem w logo.
I choć dziś do dawnej pozycji trochę jeszcze „Baltonie”
brakuje, to specjaliści nie mają wątpliwości: firma
w nowej rzeczywistości gospodarczej odniosła spory sukces. Udało jej się przetrwać kryzys, utrzymać się na rynku
i znaleźć pomysł na przetrwanie niełatwych lat transformacji. Pewnym krokiem weszła w nowy biznes – sprzedaż
w sklepach wolnocłowych na lotniskach. Dziś rozwija się
dynamicznie wraz z portami lotniczymi i zaprasza do swoich sklepów już na dziewięciu polskich lotniskach.
the best for years
”Baltona” – everone remebers the time of the greatest popularity of the company having a characteristic sailor in its logo.
Even though today “Baltona” has been still trying to regain
its former position, specialists have no doubt – in the new economic reality the company has been extremely successful. It
managed to survive the crisis , stay on the market and find
an idea to go through uneasy years of transformation. “Baltona” took a confident step forward entering the new business
– sales in duty free stores at airports. It develops dynamically these days together with the airports and invites to its stores
at nine of them.
Today’s ”Baltona” – a company with over 60 years of tradition – is a leading operator among duty free zones in Poland.
The most important activity of the company is sales made in
its own chain stores at the airports. It all started in 1993 at
the airport in Warsaw. Later Baltona duty free stores began
to appear at regional airports.
fot. Piotr Adamczyk
After the accession of Poland to the European Union the possibility of doing duty free shopping at Polish airports by people traveling inside the UE borders was eliminated. Instead of
”duty free” a new slogan – ”travel value” – emerged. It means
the opportunity of doing cheaper shopping also by the passengers traveling within the European Union.
Dzisiejsza „Baltona” – firma z ponad 60-letnią tradycją –
jest liderem wśród operatorów stref wolnocłowych
w Polsce. Najważniejszą działalnością Spółki jest
sprzedaż w sieci własnych sklepów w portach lotniczych.
Zaczęło się w 1993 roku od lotniska w Warszawie, później
wolnocłowe sklepy Baltony zaczęły pojawiać się w portach
regionalnych.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zlikwidowano
możliwość wolnocłowych zakupów na polskich lotniskach
dla osób podróżujących w granicach Unii. Zamiast „duty
free” pojawiło się hasło „travel value”, oznaczające możliwość tańszego zakupu towarów, również dla pasażerów
podróżujących wewnątrz Unii.
„Baltona” dysponuje dziś największą w Polsce siecią sklepów wolnocłowych i detalicznych w międzynarodowych
portach lotniczych. Sieć sprzedaży to sklepy w portach lotniczych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie,
Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie.
SILESIA airport 5 (13) 2007
Nowadays ”Baltona” has at its disposal Poland’s largest network of duty free and retail stores operating at international
airports. The chain stores can be found at airports located in
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań,
Rzeszów, Wrocław and Warszawa.
The company’s offer includes the range of the highest quality goods which are carefully selected directly from the best
suppliers and producers and this guarantees their originality. Invariably alcohol, cigarettes and cosmetics have been in
greatest demand.
Since the very beginning of its existence ”Baltona” was associated with the highest quality of the services and goods offered.
Today it still holds on to its good tradition setting the quality as
a basis of its customers’ trust. It is proved by ISO and HACCP
quality certificates that ”Baltona” has. What is more, ”Baltona”
trains its employees efficiently and carefully verifies its suppliers.
Standardization of the look of “Baltona” stores became an essential element of the improvement of the image of the company – a change of store signs and modernization of the interior decor. In recent months sales outposts in Gdańsk,
Wrocław, Rzeszów and Bydgoszcz have been modernized.
Current development of airports allows ”Baltona” not only to
improve its stores decor but first and foremost to gain new
11
Oferta firmy obejmuje asortyment towarów najwyższej jakości, które są dobierane bezpośrednio od najlepszych
dostawców i producentów, co stanowi gwarancję ich oryginalności. Największym powodzeniem cieszą się niezmiennie alkohole, papierosy oraz kosmetyki.
Baltona od początku swojego istnienia kojarzona była
z najwyższą jakością oferowanych usług i towarów. Dziś
podtrzymuje dobre tradycje stawiając nadal jakość jako
podstawę zaufania swoich klientów. Świadectwem tego jest
posiadanie przez Spółkę certyfikatów jakościowych ISO
i HACCP. „Baltona” także efektywnie szkoli swoich pracowników i wnikliwie weryfikuje dostawców.
Istotnym elementem doskonalenia wizerunku Spółki stało
się ujednolicanie wyglądu sklepów „Baltony”: zmiana szyldów oraz unowocześnienie wystroju wnętrz. W ostatnich
miesiącach zmodernizowano placówki handlowe w Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie i Bydgoszczy.
Przy obecnym rozwoju portów lotniczych „Baltona” nie
tylko doskonali wnętrza sklepów, ale przede wszystkim
zyskuje nowe powierzchnie z korzyścią dla komfortu klientów. Najbliższe miesiące to większe i wygodniejsze sklepy
we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Warszawie.
Perłą w koronie „Baltony” stały się otwarte w sierpniu
sklepy w nowym terminalu Portu Lotniczego Katowice. Są
to trzy profesjonalne placówki o dużej powierzchni: ekskluzywna perfumeria, sklep z asortymentem alkoholowym
oraz sklep wielobranżowy.
space which benefits their customers’ comfort. In the oncoming
months larger and more comfortable stores will be opened
in Wrocław, Kraków, Poznań and Warszawa.
The stores opened in the new terminal of the Katowice airport in August have become pearls in ”Balotna’s” crown. These
are three professional outposts of large space – an exclusive
fragrance store, a liquor store and a general store.
W 2006 roku Baltona obchodziła 60-lecie swojej działalności. Nabyte doświadczenia i umiejętności dają gwarancję, że odświeżone logo Baltony przetrwa następne
dziesiątki lat i będzie nadal znaczącym oraz rozpoznawalnym znakiem gwarantującym wysoką jakość oferowanych
towarów i usług.
In 2006 ”Baltona” celebrated the 60th anniversary of its operation. Skills and experience gained guarantee that a refreshed ”Balotna’s” logo will survive another dozens of years
and will still be a significant and recognized sign securing high
quality of services and goods offered.
Sklepy Baltona
w Porcie Lotniczym Katowice Pyrzowice
Baltona stores
at Katowice International Airport in Pyrzowice
Terminal B
sklepy za odprawą paszportową:
sklep z alkoholem, perfumeria, sklep wielobranżowy
Terminal B
stores over passport control:
Liquor store, Fragrance store, General store
Terminal A
sklep wolnocłowy
sklep ogólnodostępny
Terminal A
duty free store
landside area store
Godziny otwarcia:
sklepy otwarte 24h / 7 dni w tygodniu
Opening hours:
24 h / 7 days a week
Port Lotniczy Katowice Pyrzowice
ul. Wolności 90
41-960 Pyrzowice
email: [email protected]
tel. 032 392 73 07
www.baltona.pl
Port Lotniczy Katowice Pyrzowice
Wolności 90 Str.
41-960 Pyrzowice
email: [email protected]
tel. +48 32 392 73 07
www.baltona.pl
SILESIA airport 5 (13) 2007
Irek Dudek
- przesiąknięty bluesem
i Katowicami
- soaked with blues
and Katowice
fot. Ryszard Czernow
Jacek Cwetler: Katowice bardzo dynamicznie zmieniają swoje
oblicze stając się miastem, można nawet powiedzieć aglomeracją XXI wieku. Znikają coraz częściej tak charakterystyczne dla
miasta szyby kopalniane, kominy, zakłady, familoki i hałdy. Jak
Pan, rodowity katowiczanin, odbiera i ocenia te zmiany?
Irek Dudek: Zmiany wolno kroczą, ale są już zauważalne. Szczególnie w centrum miasta, gdzie zaczyna być bardzo nowocześnie. Wprawdzie wszystko zaczyna inaczej wyglądać, ale
tradycja śląska przetrwa i znajdzie sobie właściwe miejsce. Zostałem wychowany w tym co powinno cechować Śląsk: ciepłota
rodzinna i poczucie bezpieczeństwa w dużych rodzinach. Chociaż zauważam, że dziś ten rodzaj śląskiej wielodzietnej i wielopokoleniowej rodziny się zagubił, także i w mojej rodzinie. A to
wielka szkoda. Śląsk musi mieć swój niepowtarzalny klimat, być
„welcome” dla wszystkich, tak jak śląskie rodziny, które są przyjazne i otwarte. Katowice też takie powinny być.
JC: Jakie jest Pana nastawienie do Katowic?
ID: Wróciłem do Katowic w czasach, kiedy była jeszcze żelazna
kurtyna z postanowieniem, że zrobię z Katowic centrum bluesa
w Europie. Wtedy było to utopijne hasło. Ja jednak tego dokonałem. Dziś Rawa Blues jest festiwalem międzynarodowym,
a zarazem największym festiwalem bluesowym In-Door na świecie. W tym roku odbyła się jego 27. edycja.
JC: Najczęściej Katowice kojarzone są z przemysłem ciężkim
i tradycyjną śląską kuchnią. Czy Pan zgadza się z tą opinią?
ID: Staram się, podobnie jak moi przyjaciele, walczyć z takim
postrzeganiem mojego rodzinnego miasta. Nie chcę, aby kojarzyło się tylko z roladą i modrą kapustą, kopalniami i familoSILESIA airport 5 (13) 2007
Jacek Cwetler: Katowice has been dynamically changing its
image, becoming a city or even a conurbation of the XXI-st
century. Mining shafts, chimneys, typical miners’ houses and
slag hips, so characteristic for the city, more and more often
disappear. You were born in Katowice, what do you think
about these changes?
Irek Dudek: Changes are made slow but they are already no
ticeable, especially in the city center which is getting really
modern. Even though everything starts looking differently, the
Silesian tradition will survive and will find its right place. I was
brought up surrounded by the feeling of warmth and security
of a big family and these should characterize Silesia. But I noticed also in my own family that the model of a large and
multigenerational Silesian family with many children got lost
somewhere. It is a pity. Silesia has to have its own unique atmosphere; it has to welcome everyone like Silesian families
that are friendly and open. Katowice should be that way to.
JC: What is your attitude towards Katowice?
ID: I returned to Katowice during the Iron Curtain Times and
I was strongly determined to make Katowice Europe’s blues
center. At that time it sounded utopian. But I achieved my
goal. Today Rawa Blues is an international festival and at the
same time it is the world's largest blues event held in-door.
This year the festival has taken place for the 27-th time.
JC: Katowice is most often associated with heavy industry and
traditional Silesian cuisine. Do you agree with such opinion?
ID: Similarly to my friends I’m trying to fight with such perception of my hometown. I don’t want people to think only about
the roulade, red cabbage, mines and miners’ homes. Katowice of today brings to the mind Henryk Górecki, Wojciech
Kilar, Musical School or Rawa Blues Festival. Jerzy DudaGracz, my friend and a worldwide known artist, created his
works in Katowice so you can say that the art of the utmost
standard is present in the city. Let everyone do something what
he or she can do best so that we did not become some kind
of parochial territory.
JC: What other assets can you recognize in Katowice?
ID: Aside from the modern development of the city center, the
airport in Pyrzowice, which I still remember from the 1970s, is
a good example. I won’t forget that the airport offered great
assistance to my foreign guests and me when Rawa Blues Festival went international. It even happened that we played at
the airport; while waiting for the guests we arranged a jam
session. I remember a five-year old kid who played drums.
JC: What were the beginnings of your musical search?
ID: My dad told me to learn to play the violin because he believed that a violinist often substitutes for a conductor. So my
mom sent me to study. When I was fourteen my first violin
teacher died and his successor deterred me successfully from
playing the instrument. Not much later the Animals arrived to
play in Poland and I went crazy when I saw them. Rock and roll
was my life from then on. I listened to the Rolling Stones, John
Mayall – rock bands of that time were very close to blues.
I began to play the harmonica. It happened that I had quite
good organizational skills so I was always the leader of the
bands I played in and consequently I could influence what
music we played. I was an active musician but also a manager
and a producer and in case of Rawa Blues Festival – the organizer.
JC: Did you work with the top Polish blues musicians?
ID: Yes, I did. I cooperated with SBB, Dżem, Tadeusz Nalepa,
and Jan Borysowicz among others. The Silesian school of
blues, enriched with talent, hard work and experience repeatedly tested in concerts contributed greatly to Polish music; especially my generation which is soaked with music, blues and
rock. I am a self-taught musician similarly to many of my
friends. I think that every school, including a musical school,
limits and deprives people of their individualism. Self-education is safer for the art. I was stubborn and for
a long time I tried to sing blues in English and I couldn’t record
an album. Finally I invented Shakin’ Dudi and the doors got
opened.
JC: You obtained your musical spurt in various bands, touring
with concerts a lot. Can you tell how you managed to bring
Rawa Blues Festival into existence when you didn’t have any
experience in organizing such events?
people
kami. Dzisiejsze Katowice to przecież Henryk Górecki, Wojciech
Kilar, Szkoła Muzyczna czy Rawa Blues Festiwal. W Katowicach
tworzył światowej sławy malarz, mój przyjaciel Jerzy DudaGracz. Mamy więc w Katowicach sztukę najwyższych lotów.
Każdy niech czyni coś, co najlepiej potrafi, abyśmy się nie stali
zaściankiem.
JC: Jakie inne walory dostrzega Pan w Katowicach?
ID: Poza nowoczesną zabudową centrum miasta dobrym przykładem jest pyrzowickie lotnisko, które znam jeszcze z lat siedemdziesiątych i które przyszło mi i moim zagranicznym
gościom z pomocą, gdy Rawa Blues Festiwal uzyskała wymiar
międzynarodowy. Zdarzyło się nam nawet zagrać na lotnisku,
kiedy czekając na gości urządziliśmy jam session. Pamięta pięcioletniego chłopca, który grał na bębnach.
JC: Jak wyglądały początki Pana poszukiwań muzycznych?
ID: Tata powiedział: „Ucz się grać na skrzypcach, bo skrzypek
często zastępuje dyrygenta.” I mama posłała mnie na naukę.
Kiedy miałem czternaście lat zmarł mój pierwszy nauczyciel muzyki, a jego następca odstraszył mnie skutecznie od grania
na skrzypcach. W tym czasie przyjechali The Animals. Zobaczyłem ich i oszalałem. Zostałem rockandrollowcem, słuchałem Rolling Stonesów, Johna Mayalla. Ówczesne kapele
rockowe były bardzo blisko bluesa. Zacząłem grać na harmonijce. Ponieważ miałem nie najgorszy zmysł organizacyjny, to
zawsze byłem liderem zespołów w których grałem. Miałem więc
wpływ na to, co graliśmy. Byłem muzykiem czynnie grającym,
ale również producentem i managerem, a w przypadku Rawy
Blues Festiwal organizatorem.
JC: Pracował Pan z całą czołówką polskiego bluesa i rocka?
ID: Tak. Współpracowałem m. in. z SBB, Dżemem, Tadziem Nalepą, Janem Borysowiczem. Śląska szkoła bluesa, zaprawiona
talentem, pracą i doświadczeniem, sprawdzona wielokrotnie
na koncertach, wniosła dużo do polskiej muzyki. Szczególnie
moje pokolenie, które przesiąknięte jest muzyką, bluesem
i rockiem. Ja jestem samoukiem i wielu moich kolegów też.
Uważam, że każda szkoła, w tym i muzyczna, ogranicza i pozbawia indywidualizmu, uniformizuje. Bezpieczniejsze dla sztuki
jest indywidualne kształcenie się. Byłem uparty, długo śpiewałem bluesa po angielsku, nie mogłem nagrywać, aż wreszcie
wymyśliłem Shakin’ Dudi i bramy się otworzyły.
JC: Ostrogi muzyczne zdobywał Pan w różnych zespołach, najczęściej koncertując. A jak było z powołaniem do życia festiwalu Rawa Blues? Przecież nie miał Pan doświadczenia
w organizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć.
ID: Tak. Najpierw grałem w zespołach moich przyjaciół, później
w założonych przez siebie. Poligonem doświadczalnym był Folk
Blues Meeting, który dał mi wiedzę o organizowaniu muzycznych imprez i festiwali. Na przełomie kwietnia i maja 1981 r. odbyły się Pierwsze Ogólnopolskie Spotkania z Bluesem „Rawa
Blues”, a już od 1992 roku Rawa Blues stała się imprezą międzynarodową. Przeniosłem też wtedy festiwal na wrzesień,
a później na październik i tak już zostało. Potem przyszła telewizja i wtedy festiwal był już organizowany przez profesjonalistów. Myślę jednak, że nadszedł czas, aby wyprowadzić z Rawy
Blues kamery telewizyjne i wrócić do początków. Muzyka grana
na scenie Spodka będzie wtedy miała wymiar wyjątkowy i jednorazowy, a przeżyją to i zobaczą tylko uczestniczący „na żywo”
w koncertach. Bo nie ma lepszej rzeczy jak muzyka live. Jestem
tradycjonalistą, czasami nawet konserwatystą i dlatego nigdy
nie wpuszczałem na Rawę Blues telebimów, bo ludzie zamiast
sylwetki
13
reklama
Visiting Poland? Need a car? Just call !
+48 (0)32 350 14 50
SILESIA airport 5 (13) 2007
Katowice Kraków Wrocław Warszawa Łódź Gdańsk
w w w . j o k a . c om. p l
people
sylwetki
14
przeżywać koncert machają do kamery. Powinni się skoncentrować na tym, co dzieje się na scenie, bo twórca tworzy.
JC: Przez piętnaście ostatnich lat przez sceny koncertowe Rawy
Blues przewinęło się wiele światowych sław bluesa. Kto wystąpił
w tegorocznej edycji Rawy Blues?
ID: Można powiedzieć, że cała światowa czołówka bluesa. Nie
będę wymieniał, wszystko można znaleźć na stronach internetowych festiwalu www.rawablues.com. Staram się od lat pokazywać różnorodne oblicza bluesa. Można było usłyszeć
na Rawie artystyczną muzykę z delty Misissipii, urban blues
z Chicago, totalną alternatywę z Nowego Jorku, „słoneczny”
blues z Kalifornii i zachodniego wybrzeża, teksas blues, bardziej
biały z energią czy blues z południa Stanów o francuskich korzeniach. Co do tegorocznych gości to absolutną gwiazdą była
kalifornijska wokalistka Janiva Magness, dwukrotna laureatka
nagrody Blues Music Awards w kategorii Contemporary Blues
Female Artist of the Year. Kontrapunktem do Janivy Magness
była teksaskańska grupa Asylm Stree Spankers, która pokazała
nam co znaczy pastiszowy, improwizowany blues, który nie jest
ani melancholijny ani smutny. Londyńska kapela Storm Warning (dobry angielski rhytm & blues) oraz ja, solowo, dopełniliśmy festiwalowe menu.
JC: Jak ważna jest dla Pana publiczność?
ID: Bardzo ważna. Sztuka nie znosi samotności. To nie tylko odbiorcy, ale współtworzący atmosferę i klimat festiwalu. Chcę zawsze dać uczestnikom koncertów poczucie ekskluzywności
i jednorazowości. Niepowtarzalny, jeden raz zagrany koncert
i koniec. Rock, jazz są oparte na bazie bluesa, jest w nich także
dużo improwizacji. Tą wyjątkowość improwizacji wzmacnia koncert na żywo. Rolling Stonesi nigdy dwa razy co do dźwięku nie
zagrali tak samo na żywo „Satisfaction”. Publiczność Rawa
Blues Festiwal to największy i najbardziej ekskluzywny klub
bluesa na świecie. Koncert daje poczucie pewnego scalania się
twórcy i publiczności. Ja również myślę o publiczności po koncercie. Dlatego po wyjściu ze Spodka mają zawsze możliwość
zajrzeć do Klubów Rawy Blues. Mogą spędzić ciekawie czas czekając na swój pociąg do domu i nie muszą siedzieć na zimnym
dworcu.
JC: Dziękuję i życzę dalszych tak nietuzinkowych pomysłów.
ID: Dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników
„Silesia Airport”.
fot. Adrian Tabor - adriantabor.art.pl
SILESIA airport 5 (13) 2007
ID: Yes. First I played in my friends’ bands then I created my
own. The experimental training ground was Folk Blues
Meeting, which gave me the knowledge of musical events
and festivals organization. At the turn of April and May
1981 the first “Rawa Blues” Polish Blues Meetings took
place and already since 1992 Rawa Blues has been an international event. Later I rescheduled the festival date to
September, then to October and this is how it remained.
With television contribution professionals began to organize
the festival. But I think that the time has come when television cameras should be removed from Rawa Blues and we
should return to the very roots. The music played on the
Spodek stage will then have unique and single dimension
and only those who participate in “live” concerts will be able
to experience that. There’s no better music than “live”. I’m
a traditionalist, sometimes even a conservative, and that’s
why I never allowed wall screens to be present at the festival because people instead of experiencing the concert and
concentrating on what is happening on the stage, when the
artist performs, would wave to them.
JC: For the last fifteen years a lot of world famous blues artists
played on Rawa Blues concert stages. Who performed at this
year’s festival?
ID: It can be said that all the leading blues artists have been
here. I won’t name them all because everything can be found
at the festival website www.rawablues.com. I’ve been trying
for several years to show diverse faces of blues. The artistic
music from the delta of Mississippi, urban blues from Chicago,
total alternative from New York, „sunny” blues from California and the west coast, Texas blues, a bit whiter with energy
or the blues from the south of the USA having French roots –
all of the above were presented at Rawa Blues Festival. As for
this year’s guest, Janiva Magness, a Californian singer twice
awarded with Blues Music Award in the category of the Contemporary Blues Female Artist of the Year, was the absolute
star. The counterpoint to Janiva Magness was Asylm Stree
Spankers, a Texas band that showed us pastiche improvised
blues, neither melancholic nor sad. Storm Warning, the London band (good English rhythm and blues) and I, performing
solo, completed the festival menu.
JC: What is the importance of the audience?
ID: Great. The art hates loneliness. They are not only listeners
but also co-creators of the atmosphere of the festival. I always
want to give the concerts participants the feeling of exclusiveness and exceptionality – a unique, played once concert and
that’s it. Rock and jazz are based on blues; there is also a lot
of improvisation in them. This exceptionality of the improvisation reinforces a live concert. The Rolling Stones have never
played “Satisfaction” the same when they were performed live.
The audience of Rawa Blues Festival is the largest and the
most exclusive blues club of the world. The concert gives the
sense of integration of the performer and the audience. I also
think about the audience after the concert. That’s why, always
when they leave Spodek, they have an opportunity to visit
Rawa Blues Clubs. They can spend time nicely waiting for their
train home and they don’t need to stand at the cold railway
station.
JC: Thank you for your time and I wish you many more of such
remarkable ideas.
ID: Thanks and regards for all readers of „Silesia Airport”.
Medal. Po wojnie reaktywowana została w Katowicach,
w których Grzegorz Fitelberg osiadł powróciwszy z okupacyjnej emigracji. Tu ostatnim jego uczniem został Karol
Stryja – inicjator Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga, niemal natychmiast, od drugiego,
przyjętych do elitarnego grona genewskiej Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych.
Filharmonia Śląska, pod wodzą dyrektorów Grażyny Szymborskiej i Mirosława Jacka Błaszczyka, organizuje już ósmą
edycję festiwalu. Choć uważany jest za jeden z trudniejszych,
zgłosiło się do niego 209. dyrygentów z 43. krajów całego
świata. Do startu 17 listopada br. zakwalifikowano 40.
z USA, Polski, Korei Płd., Niemiec, Rosji Włoch, Bułgarii,
Hiszpanii, Wlk. Brytanii, Australii, Brazylii, Chin, Czech,
Francji, Litwy, Japonii i Węgier. Ich rywalizacja o batuty
Złotą, Srebrną i Brązową, pod patronatem prezydenta RP,
uczyni Katowice miastem wielkiego wydarzenia, któremu towarzyszyć będzie wiele imprez, nie tylko muzycznych.
VIII Międzynarodowy
Konkurs Dyrygentów
im. Grzegorza Fitelberga
w Katowicach
Znał go cały
świat
The VIII-th International
Contest for Conductors
named for Grzegorz Fitelberg
in Katowice
The whole world
knew him
Is it surprising that Grzegorz Fitelberg (1879? 18741953), a son of a military musician, became a violinist and
then also a composer and a conductor? Conducting brought
him the greatest fame and made him become the world’s promoter of the music created by composers representing Młoda
Polska period (the turn of the 19th and 20th centuries) headed
by Karol Szymanowski and by those of the next generation Bolesław Woytowicz, Roman Palestra, Witold Lutosławski or
Grażyna Bacewicz. Grzegorz Fitelberg was the one who
changed the listeners’ habits by introducing concerts without
soloists and programs whose classics was intertwined with the
music contemporary for him. He was the chief conductor of
the Warsaw Philharmonic Orchestra and made guest appearances conducting all over Europe. He was a conductor of
the Great Theater of Warsaw, the Bolshoi Theater Orchestra
in Moscow, Hofoper in Vienna, Ballets Russes of Sergei Diagilew, as well as Teatro Colón in Buenos Aires. He took over the
direction of the Russian State Orchestra from S. Kusewicki.
Grzegorz Fitelberg founded the Symphony Orchestra of the
Polish Radio Station in Warsaw which won the gold medal at
the Paris World’s Exhibition in 1937. After the II World War the
SILESIA airport 5 (13) 2007
Orchestra got reactivated in Katowice where he settled after
he had returned from the war exile. Here Karol Stryja became
his last student who initiated the International Contests for
Conductors named for Grzegorz Fitelberg. Almost immediately the contests got admitted to the exclusive circle of the
World’s Federation of International Music Contests.
The Silesian Philharmonic headed by Grażyna Szymborska
and Mirosław Jacek Błaszczyk have been organizing the eighth
competition. Although the contest is regarded as one of the
most difficult ones, 209 conductors from 43 countries applied
to participate. Only 40 of them got qualified to the finals beginning on 17 November 2007. They represent USA, Poland,
Korea, South Korea, Germany, Russia, Italy, Bulgaria, Spain,
Great Britain, Australia, Brazil, China, Czech Republic,
France, Lithuania, Japan and Hungary. Their competition for
gold, silver and bronze batons will be sponsored by the president of Poland and their struggle will make the city of Katowice a great spectacle accompanied by a great number
events, not only musical.
Marek Skocza
GTL S.A. patronage
Czy może dziwić, że syn muzyka wojskowego, Grzegorz
Fitelberg (1879? 1874-1953) został skrzypkiem, a potem
także kompozytorem i dyrygentem? Dyrygentura przyniosła
mu sławę największą. Poprzez nią stał się światowym propagatorem twórczości kompozytorów Młodej Polski, na
czele z Karolem Szymanowskim i twórców następnej generacji: Bolesława Woytowicza, Romana Palestra, Witolda Lutosławskiego czy Grażyny Bacewicz. To on zmienił
przyzwyczajenia słuchaczy wprowadzając koncerty bez solistów oraz programy, których klasyka splatała się z twórczością jemu współczesną. Stał na czele Filharmonii
Warszawskiej, a gościnnie dyrygował w całej Europie. Był
dyrygentem m.in. Teatrów Wielkich w Warszawie i Moskwie,
wiedeńskiej Hofoper, Baletów Rosyjskich S. Diagilewa, Teatro Colón w Buenos Aires, a po S. Kusewickim objął kierownictwo rosyjskiej Orkiestry Państwowej. To on stworzył
w Warszawie Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, która
na paryskiej Wystawie Światowej (1937) zdobyła Złoty
mecenat GTL S.A.
15
16
ROZMOWA Z MŁODSZYM ASPIRANTEM WALDEMAREM BOGUSŁAWSKIM, POMIĘDZYNARODOWYM PORCIE LOTNICZYM
KATOWICE W PYRZOWICACH.
AN INTERVIEW WITH WALDEMAR BOGUSŁAWSKI, JUNIOR OFFICER, A POAT KATOWICE INTERNATIONAL AIRPORT IN PYRZOWICE.
LICYJNYM PRZEWODNIKIEM PSA W
LICE DOG GUIDE
Teresa Semik: Jakimi szczególnymi cechami musi się wyróżniać pies, by
mógł pracować w policji?
Waldemar Bogusławski: Musi przede wszystkim dobrze aportować i być
posłuszny. Nie może bać się strzału z broni. Jeżeli pies biegnie po rzucony mu aport i zatrzyma się wystraszony, bo usłyszał wystrzał, oznacza to, że nie zaliczył testu i nie nadaje się do dalszego szkolenia.
TS: Jak długo pies uczy się swojej roli?
WB: Po wstępnej eliminacji każdy pies przechodzi półroczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pod Warszawą.
Tam szkolimy się również my, przewodnicy. Przez sześć miesięcy
każdy z nas pracuje z jednym psem. Jeśli zwierzę zda końcowy egzamin i otrzyma tzw. atest, to jedzie z przewodnikiem do pracy
w określonej komendzie policji.
Teresa Semik: What are the characteristic qualities that a dog has to
have to be able to work for the police?
Waldemar Bogusławski: First of all it must be good at fetching and
obey the orders. It cannot be afraid of the sound of and the gunfire itself. If a dog runs to pick the fetch and suddenly stops scared
because it heard a shot that means it failed the test and is not fit
for further training.
TS: How long does a dog have to learn its role?
WB: After preliminary elimination each dog takes part in a six-month
training in the Police Kennel Office in Sułkowice near Warsaw. It
is also a place where we, the guides, are trained. For six months
each of us works with one dog. If an animal passes a final exam it
gets a so-called certificate and goes with its guide to a given police station to work.
TS: How do you teach a dog to search for dangerous intoxicants?
WB: We have at our disposal an absorber with the scent of a drug;
finding it is an award for a dog. First the dog remembers one scent
that the fetch is covered with. Then, in its presence, the absorber is
dug in the ground and the dog finds it easily. Then we hide the absorber in a secluded place, e.g. in a cabinet without its knowing.
The dog does the searching and when it finds the hidden thing it is
extremely happy because that is its award. The dog is not hurt at
any moment; it plays all the time. Absorbers soak up with the scent
because they lie in a hermetically closed container next to the drug.
Pluto, my dog, differentiates scents of five different drugs. He learnt
to remember each of them for about three weeks.
TS: You have worked with two German sheepdogs — Dip and Ajaks,
now you are working with a Labrador retriever — Pluto. Which of the
races have better predispositions to perform police tasks?
WB: Labradors because they are calmer, more obedient and they have
slightly better smell. Sheepdogs need more time to find hidden objects. They entered a room where drugs were hidden and approached
the right place but after a second they left it and then got back again.
Like they were trying to make sure they were doing their job properly, and that they were not wrong. Labradors are quicker. The minute
they smell the drug’s smell they approach the place of hiding and
start scratching. They are more efficient and more self-confident.
TS: Are Labradors often wrong?
WB: Pluto has never been so far.
He finds drugs three or four
times a month.
TS: How often does
a dog practice to remain fit and efficient?
WB: Once a week I have to remind him the drug’s scent that he
searches for among travelers.
We practice an hour or so.
Every year we go to
Sułkowice to take
exams certifying his efficiency. It is
important for the
prosecutor’s Office and for the
suspects – they may demand a roust performed only by a dog that has a valid certificate.
Nos na służbie
A nose on duty
TS: W jaki sposób uczy się psa wyszukiwania niebezpiecznych środków odurzających?
WB: Mamy do dyspozycji pochłaniacz z zapachem narkotyku i jego
odnalezienie jest dla psa nagrodą. Najpierw utrwala sobie jeden zapach, nanoszony na aportowaną rzecz. Potem na jego oczach zakopujemy pochłaniacz w ziemi i on go znajduje bez trudu,
a na koniec chowamy w ustronne miejsce, na przykład zamykamy
w szafce bez jego wiedzy. Pies szuka i gdy znajdzie bardzo się cieszy, bo to jest jego nagroda. Nie dzieje mu się żadna krzywda. Pies
cały czas się bawi. Pochłaniacze nasiąkają zapachem, bo leżą w hermetycznie zamkniętym pojemniku obok narkotyku. Mój pies, Pluto
rozróżnia zapachy pięciu różnych narkotyków. Każdego z nich uczył
się zapamiętywać przez około trzy tygodnie.
TS: Pracował pan z dwoma owczarkami niemieckimi – Dipem i Ajaksem, a teraz z labradorem Pluto. Która z ras ma większe predyspozycje do wykonywania zadań policyjnych?
WB: Labrador, bo jest spokojniejszy, bardziej posłuszny i ma nieco
lepszy węch. Owczarek
potrzebuje więcej
czasu na odnalezienie poszukiwanych
przed-
miotów. Wpadał do
pomieszczenia, w którym
schowane były narkotyki, szedł w to miejsce, ale po chwili odchodził
i znów wracał. Jakby chciał się upewnić, że dobrze wykonuje zadanie, że się nie myli. Labrador jest szybszy. Jeśli tylko poczuje zapach
narkotyku, od razu idzie w to miejsce i zaczyna drapać. Jest sprawniejszy, pewny swego.
SILESIA airport 5 (13) 2007
TS: Często się myli?
WB: Dotąd ani razu. Znajduje narkotyki trzy,
cztery razy w miesiącu.
TS: Jak często pies ćwiczy, by utrzymać
sprawność?
WB: Raz w tygodniu muszę mu przypomnieć zapach narkotyku, którego poszukuje u podróżnych. Ćwiczymy
godzinę, dwie. Co roku jeździmy
do Sułkowic na egzaminy (atesty),
potwierdzające jego sprawność. To
ważne dla prokuratury i dla osób
podejrzanych – mogą zażyczyć
sobie przeszukania z udziałem
tylko takiego psa, który ma ważny
atest.
TS: Co Pluto robi po służbie?
WB: Jedzie ze mną do domu i u mnie
mieszka. Mam na to zgodę przełożonych.
TS: Na ulicy też obwąchuje przechodniów i znajduje narkotyki?
WB: Oczywiście. Dla niego ta zabawa
nigdy się nie kończy.
TS: Czy psy na służbie są specjalnie karmione?
WB: Nie mają specjalnej diety. Jedzą
suchą karmę, jeśli lubią. Pluto za nią nie
przepada. Dostaje przede wszystkim
ciepłe posiłki, które mu z żoną gotujemy.
TS: Pluto jest wyjątkowej urody. Można
go pogłaskać?
WB: Uwielbia to!
TS: Nie zaatakuje podróżnych?
WB: Zapewniam, że nikomu krzywdy nie
zrobi. Lubi także dzieci. Labradory nie mają
w sobie agresji.
TS: Jak długo trwa psia służba i czy potem Pluto pójdzie na zasłużoną emeryturę?
WB: Po 10. latach psy przeważnie kończą pracę
w policji. Jeśli jednak zachowują w pełni sprawność, służba może być dłuższa. Za każdym razem
specjalna komisja pochyla się nad ich przyszłością. Jeśli kończą służbę, przewodnik może wziąć
do siebie swojego psa, ma prawo pierwokupu
za symboliczną opłatę. Najczęściej tak właśnie
się dzieje. Byłem przygotowany do tego,
że Ajaks spędzi u mnie resztę życia.
Niestety, nowotwór zaatakował
wiele organów i decyzją lekarzy
należało go uśpić.
TS: What does Pluto do after work?
WB: He goes home with me because he lives with me. I have my supervisors’ permission for that.
TS: Does he also sniff at people in the street and find drugs?
WB: Of course. For him it is fun that never ends.
TS: Are dogs on duty fed in a special way?
WB: They do not have a special diet. They eat dry feed if they like
it. Pluto is not the greatest fan of it so he gets warm food which
my wife and I cook for him.
TS: Pluto is extremely beautiful. Can I stroke him?
WB: He loves it!
TS: Won’t he attack travelers?
WB: I can assure that he will not hurt anybody.
He loves children. Labradors are not aggressive.
TS: How long does a dog’s duty last? Will
Pluto retire afterwards?
WB: After ten years of duty dogs usually end their work in the police forces.
However, if they remain efficient and
fit the duty might be longer. In every
case a special committee discusses the
dogs’ future. If they finish their duty a
guide can take the dog home and he is
granted the right to pre-emption with a symbolic price and this is what happens in most cases. I was ready to have Ajaks with me at home for
the rest of his days. Unfortunately a cancer attacked
many of his organs and the doctor decided to put
it to death.
ludzie MPL Katowice
people of Katowice International Airport
17
Młodszy aspirant Waldemar Bogusławski ma 41 lat i pochodzi z Zawiercia.
W policji pracuje od 1985 r. Od 1991 r. jest przewodnikiem psów Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na stałe oddelegowany do pracy w komisariacie na katowickim lotnisku. Bierze także udział w akcjach zwalczających narkomanię, przy przeszukiwaniu mieszkać, aut na terenie całego
województwa śląskiego.
Waldemar Bogusławski, junior officer, 41, comes from Zawiercie. He has
worked for the police since 1985. Since 1991 he has been a dog’s guide
in the Province Police Station in Katowice. He has been delegated to work
at the Katowice airport. He takes part in actions fighting against drug addiction, participates apartments and cars rousts in the whole Silesian
Province
Labrador Pluto ma 2,5 roku i jest „na etacie” Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Codziennie sprawdza bagaże, przesyłki i samych podróżnych w sali odlotów na katowickim lotnisku. Do tych zajęć
przygotowywał się eksternistycznie przez 12 miesięcy. Egzamin zdał wyśmienicie.
fot. Igor Popławski
Pluto Labrador is 2,5 years old and has had a full-time job in the Province
Police Station in Katowice. Every day the dog checks luggage, shipments and
travelers themselves in the departure lounge of the Katowice airport. It got
prepared to perform the above-mentioned tasks for 12 months in an extramural system and it passed the exam with honors.
18
Szalona Wyspa Spokoju
A Crazy Island of Peace
Zatoka w Santanyi / The Bay of Santanyi
“Fly from Katowice!“ with charter airlines
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
19
Palma - widok na miasto i katedrę / The view of the city and the cathedral
reklama
Majorka, największa wyspa hiszpańskich Balearów, przez
wiele stuleci nazywana była L’Illa de la Calma, czyli Wyspą Spokoju. Miano to straciło uzasadnienie w połowie wieku XX, kiedy w okolicach stolicy Majorki, Palmy, wybudowano największy w Europie kompleks hoteli, restauracji i wszelkich urządzeń
służących rozrywce turystów. Zatoka Palmy zamieniła się
w gigantyczny kombinat rozrywkowy. Na każdego
z 600 000 mieszkańców wyspy przypada co roku przeszło 11.
gości ze świata, którzy przyjeżdżają tu by bawić się, tańczyć,
pić wino i korzystać z plażowych atrakcji. Najwięcej tu Niemców, ale są też Anglicy, Amerykanie, Rosjanie, sporo Polaków,
a jeśli poszukać, znajdzie się przedstawiciel każdej nacji. Majorka wszystkich, niezależnie od narodowości i - ważne - zasobności
For centuries Mallorca, the largest of the Spanish Balearic
Islands, was called L,Illa de la Calma i.e. the Island of Peace.
The title lost justification in the middle of the XX-th century
when Europe’s largest complex of hotels, restaurants and any
facilities used for tourists’ entertainment was built in the area
of Palma, the capital city of Mallorca. The Palma Bay
changed into a gigantic entertainment factory. Yearly more
than 11 visitors from all over the world fall on each of
600 000 inhabitants of the island. They come here to have
fun, dance, drink wine and use the beach attractions. There
are plenty of Germans here but you can also see the British,
Americans, Russians, many Poles and a representative of each
possible nation can be fund, too. Mallorca will welcome
SILESIA airport 5 (13) 2007
“Fly from Katowice!“ with charter airlines
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
20
Port w Andratx / The port in Andratx
portfela powita równie serdecznie, bo nauczono się tu, że dobrym klientem jest nie tylko ten najbogatszy.
Większość hoteli i dyskotek położona jest w zatoce Palmy
w południowo-zachodniej części wyspy. Na jej północy rozciąga się pasmo solidnych z wyglądu gór Serra de Tramontana, pełnych malowniczych grot i pieczar, których najwyższy
szczyt ma 1445 m npm. Za górami rozpościera się nabrzeżny
region z miasteczkiem Soller i ciągiem malowniczych miejscowości. Wśród nich wyróżnia się pełne uroku Deia, w którym przez lata żył i tworzył Robert Graves („Ja, Klaudiusz“,
„Klaudiusz i Messalina“). W górach Tramontana położona jest
Valldemossa z klasztorem Kartuzów. Zbudował go chory na
astmę król Sancho, któremu w górskiej rezydencji oddychało
się lepiej, ale potem oddał zakonowi. W roku 1838 przyjechali tu George Sand i Fryderyk Chopin. To w celi nr 2 klasztoru Chopin skomponował m.in. Preludium Deszczowe
Des-dur.
Kto na L’Illa de la Calma rzeczywiście szuka spokoju, ten
ucieka na wschód wyspy, gdzie w małych nadmorskich miejscowościach łatwiej o ciszę i… niższe ceny.
Wróćmy jednak do Palma de Mallorca. Warto tu zwiedzić katedrę, w której mieszają się wpływy kilku epok, zajrzeć do muPlaża w miasteczku Palma Nova / The beach in Palma Nova
SILESIA airport 5 (13) 2007
everyone equally warmly, regardless of their nationality and
what more important, the affluence of their wallets, because
it was learnt here that a good client is not only the richest one.
Most of hotels and discos are located in the Palma Bay in the
southeast part of the island. In the north a range of solid looking Serra de Tramontana Mountains spreads whose highest
peak is of 1445 meters above sea level. The mountains are
full of picturesque caves and grottos. Behind the mountains
spreads the quay region with Soller town and a row of scenic
places among which, charming Deia distinguishes itself.
Robert Graves lived and wrote here for many years (I,
Claudius, Claudius and Messaline). In the Tramontana Mountains Valldemossa with a Charterhouse is situated. The king
Sancho who suffered from asthma and who could breath
more easily in the mountain residence built the monastery.
Later, however, he handed the charterhouse to the order. In
1838 George Sand and Fryderyk Chopin came here. It was in
cell No. 2 where Chopin composed the Rain Prelude Desmajor among other pieces.
Those who really look for peace on L,Illa de la Calma escape
to the east of the island, where in small seaside resorts it is
easier to find silence and... lower prices.
A piece of practical advice:
- Flying to Mallorca is the cheapest and the easiest way to
get there
- Beware of local pickpockets
- Don’t drink tap water as you may have light indigestion
- Banks close at 1:30 pm and then only ATMs (cash machines) are available
- The people of Mallorca are among Europe’s most tolerant nations towards newcomers, but they like to be respected
Katedra i port w Palma / The cathedral and port in Palma
zeum, a przede wszystkim do bazyliki De Sant Francesc.
A potem zapuścić się w wąskie uliczki starego miasta, które
pamiętają rządy Kartaginy, Rzymu, Wandalów, Wizygotów
i Aragonów.
Główna atrakcja Majorki to jednak 550 km przepięknych plaż.
Miejscowi lekarze dysponują statystykami, według których 94%
wszystkich dolegliwości z jakimi walczą wynika z przedawkowania przez turystów słońca i wina. Kuchnia majorkańska nie
należy do szczególnie wyszukanych, ale oferuje świetne owoce
morza i pieczone mięso najczęściej popijane winem
z regionu Roja. Miejscowe, poza Binissalem, nie należy do
najlepszych.
Kilka rad praktycznych:
na Majorkę najłatwiej i najtaniej dotrzeć samolotem
należy uważać na miejscowych kieszonkowców
lepiej nie pić wody z kranu, bo grozi lekką niestrawnością
banki na wyspie kończą pracę o 13.30, potem już tylko
działają bankomaty
- Majorkańczycy to najbardziej tolerancyjny wobec przybyszów naród w Europie, ale lubią by traktować ich z szacunkiem
-
Do Maroka z Katowic można polecieć na wakacje m.in. z biurami podróży Triada i Neckeremann.
A teraz - ruszajmy na Majorkę. Nikt wakacji spędzonych tam
długo nie zapomni…
Tomasz Bielecki
fot. Turespaña
SILESIA airport 5 (13) 2007
You can fly on holiday from Katowice to Mallorca with Triada and Neckermann travel agencies.
And now – let’s go to Mallorca. No one will ever forget holiday spent there…
“Fly from Katowice!“ with charter airlines
Let’s get back to Palma de Mallorca, though. The cathedral
in which the influences of a few ages mix, the museum, and
first and foremost De Sant Francesc basilica are worth visiting. Then tourists should sneak into narrow streets of the old
town that remember the reign of Carthaginians, Romans,
Vandals, Visigoths and Aragons.
Nevertheless, the main attraction of Mallorca is 550 km of
beautiful beaches. Local doctors have statistics according
to which 94% of all ailments they need to fight with, results
from the tourists’ overdose of sun and wine. Mallorca cuisine is not particularly sophisticated but it offers great
seafood and grilled meat that is most often washed with
wine of Roja region. The local wine, except for Binissal, is
not particularly tasty.
„Lataj z Katowic!” liniami czarterowymi
21
reklama
Za rzeką Tweed
Behind the River Tweed
Galeria i muzeum Kelvingrove / Kelvingrove Art Gallery & Museum
Kto wynalazł drut miedziany? Szkoci. Dwóch z nich pokłóciło się o 1 pensa i żaden nie chciał puścić. Dowcip jest
stary, ale wszystkie kawały o skąpstwie Szkotów są równie
stare, co nieprawdziwe. Kraj obecnie nazywany Szkocją,
a który od Anglii oddziela rzeka Tweed, już 5 000 lat temu
zamieszkiwała mieszanka różnych plemion. A potem Piktowie, Celtowie, Normani, Irowie, Rzymianie i jeszcze parę innych ludów stapiało się w jeden naród twardych górali, który
nie przypadkiem swym kwiatem-symbolem wybrał oset.
Szkoci długo opierali się dominacji Anglików, ale od roku
1603 mają z nimi wspólnego władcę, a od 1707 wspólny
parlament. Co zresztą nie wygasiło szkockich tendencji separatystycznych, które ostatnio bardzo się nasiliły. Niemniej
Szkocja pozostaje częścią Wielkiej Brytanii pod łaskawym
panowaniem Elżbiety II Windsor.
Oficjalna stolica Szkocji, której ludność przekracza nieco
450 000, jest pełen uroku Edynburg, ale prawdziwe serce
kraju bije w Glasgow, 600-tysięcznym centrum 2-milionowej
aglomeracji. Miasto stworzyli kupcy, a potem obrosło
w stocznie, zakłady włókiennicze i przemysł ciężki.
Przybysz, lądując na lotnisku Prestwick, szybko dojedzie do
centrum miasta, którego „pępkiem” jest George Square.
Miasto posiada niezwykłe zasoby, obejmujące ponad dwadzieścia muzeów i galerii (do wielu wstęp jest bezpłatny),
a wśród nich niepowtarzalną Burrell Collection w jej spokojKatedra w Glasgow / Glasgow Cathedral
Who invented a copper wire? The Scotsmen. Two of them
quarreled about 1 penny and none wanted to drop it. The joke
is old but like all jokes about the Scotsmen’s miserliness it is as
old as untrue. A mixture of different tribes already 5000 years
ago inhabited the country currently called Scotland, which is
separated by the River Tweed from England. What happened
later was that the Picts, the Celts, the Normans, the Irows, the
Romans and some more peoples melted into one nation of
tough highlanders who chose a thistle as their flower symbol not
by accident.
For a long time the Scottish people tried to resist the dominance
of the English, but since 1603 both nations have had a common
ruler, and since 1707 – the Parliament. This fact did not put out
the Scottish separatist tendencies, which have escalated lately
a lot. Nevertheless Scotland remains a part of Great Britain
under the gracious reign of Elizabeth II Windsor.
The charming Edinburgh whose population exceeds slightly
450,000 people is an official capital city of Scotland. The real
heart of the state beats in Glasgow, a 600-thousand center of
a two-million conurbation. Initially merchants founded the city;
then it grew and shipyards, textile and heavy industries developed.
A newcomer who lands at the Prestwick airport will quickly get
downtown Glasgow whose center is George Square. The city
has an amazing portfolio of more than twenty museums and
galleries – many of them free – including the unique Burrell Collection in its serene parkland setting, stunning Mackintosh House
and cool and contemporary Gallery of Modern Art. Undeniably, the jewel in the city’s cultural crown is Kelvingrove Art
Gallery and Museum, which re-opened in July 2006 after a 3
year, Ł35 million restoration.
Shopping is an absolute delight in Glasgow as its compact city
centre and grid system make it easy to navigate during any vital
retail expedition! Giant high street malls such as the ultra modern Buchanan Galleries are just a short stroll from the elegance
of the Italian Centre and Princes Square as well as the hip boutiques of the Merchant City.
In this wealthy city there are plenty of nice places where you can
sit with a glass of beer and listen to Rangers and Celtics teasing
one another. The former of those two football clubs came into
Zawody kobziarzy / PipeChamp
nej parkowej scenerii, oszałamiający Mackintosh House oraz
świetną współczesną Gallery of Modern Art. Niezaprzeczalnie
klejnotem w koronie kultury miasta jest galeria i muzeum Kelvingrove, którą ponownie otwarto w lipcu 2006 po trzyletniej
i kosztującej 35 milionów funtów restauracji.
Zakupy w Glasgow to absolutna rozkosz, ponieważ jego
zwarte centrum oraz sieć energetyczna sprawia, że łatwo jest
żeglować w trakcie każdej ważnej wyprawy zakupowej! Gigantyczne centra handlowe, takie jak ultranowoczesne Buchanan Galleries, znajdują się tylko o krótką chwilę spacerem
od eleganckiego Italian Centre oraz Princes Square, jak również modnych butików Merchant City.
W tym zamożnym mieście jest wiele sympatycznych miejsc,
gdzie można usiąść przy piwie i posłuchać jak prawią sobie złośliwości Rangers i Celtics. Pierwszy z tych klubów piłkarskich
powstał w roku 1873 i mistrzostwo Szkocji zdobył 51 razy,
drugi w roku 1888 i mistrzem był 41 razy. Futbolowa „święta
wojna” toczy się od 119. lat i jest dla Szkotów najważniejszym
konfliktem na świecie. W batalię tę wdali się czynnie Polacy.
W bramce Rangers stoi Grzegorz Szamotulski, a w teamie Celtów mocne miejsca mają Artur Boruc i Maciej Żurawski. Wystarczy zdradzić, że przyjechało się z Polski, by natychmiast zostać słuchaczem recenzji występów polskich piłkarzy.
Kogo piłka kopana interesuje mniej, ten z pewnością będzie
chciał wydobyć od Szkotów informacje na temat osobliwości
ich narodowego stroju, czyli kiltu. Uszyta z kraciastego tartanu
spódniczka, wełniane skarpety i kierpce na nogach są czymś
najbardziej charakterystycznym dla mieszkańców Kraju Wrzosowisk. I nieodmiennie tęgie rozbawienie wśród autochtonów
wzbudzają pytania o sporran – dziwną skórzaną „torebkę”,
którą nosi się na kilcie. Rzecz w tym, że była to dla szkockich
wojowników nie żadna torebka, tylko ochrona… części ciała,
którą Szkot cenił sobie bodaj najbardziej.
Otwarcie brytyjskiego rynku pracy sprawiło, że w ostatnich latach do Szkocji przybyło bardzo wielu Polaków w poszukiwaniu lepszych zarobków, ale także ze zwykłej ciekawości dla tego
pięknego, choć nieco surowego kraju. Polacy w Szkocji czują
się dobrze. Twierdzą, że mieszkańcy tej części UK o wiele bardziej przypominają nas, niż zimnokrwiści Anglicy.
–Wiesz, McGregor ostatnio się wzbogacił. –Skąd wiesz?
–Przechodziłem koło ślizgawki, gdy on kupował synowi drugą
łyżwę. Ten dowcip usłyszałem od… rodowitego Szkota, kiedy
piliśmy – co tu ukrywać – szkocką whisky w knajpce przy Argyle Street. Zdaje się, że oni z kawałów na własny temat cieszą się najbardziej.
Tomasz Bielecki
fot. Biuro Promocji Miasta Glasgow / Glasgow City Marketing Bureau
SILESIA airport 5 (13) 2007
being in 1873 and won the championship of Scotland 51
times. The latter was founded in 1888 and became the champ
41 times. The football “holy war” has lasted for 119 years and
for the Scotsmen it is the most important conflict in the world.
Poles engaged in the battle actively. Grzegorz Szamotulski defends the goal of the Rangers and Artur Boruc and Maciej Żurawski are the strong points of the Celtics. It is enough to say
that you came from Poland to become immediately a listener of
the reviews of the Polish football players’ performances.
Those who are less interested in football will try to make the
Scotsmen reveal more information on the peculiarities of their
national costume i.e. a kilt. A skirt made of tartan, woolen socks
and special shoes are characteristic for the inhabitants of the
State of Heath who get invariably amused when asked about
a sporran, a strange fur bag that is worn in front of the kilt. The
thing is that for the Scottish warriors it never was a bag but protection of organs that a Scotsman valued the most.
Recent opening of the British job market made a lot of Poles
come to Scotland in search for better earnings and for pure curiosity caused by this beautiful but a little stern country. Poles
feel good in Scotland and they say that people who live in this
part of the UK resemble us much more than cold-blooded English people.
- You know that McGregor Got reach recently. How do you
know that? I was passing a slide and saw he bought his son
a second skate – I heard this joke from… a native Scotsman
when we were drinking – there’s no use in hiding it – Scottish
whiskey in a bar at Argyle Street. It seems the Scottish people
are the ones who laugh at jokes about themselves the most.
„Lataj z Katowic!” liniami tradycyjnymi
“Fly from Katowice!“ with traditional airlines
23
reklama
24
Trochę Londynu w Katowicach, czyli...
Czas na The Spencer Pub
A little bit of London in Katowice...
It's time for The Spencer Pub
Niepowtarzalną atmosferę angielskich pubów odnaleźć
można w centrum Katowic, setki kilometrów od Londynu. Niedaleko dworca kolejowego, na trasie w kierunku śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego, jest The Spencer Pub — urokliwe
miejsce warte uwagi, czasu i pieniędzy. Można tu nie
tylko wypić ulubionego Guinnessa i kilka gatunków whisky,
ale też smacznie zjeść. Steki i żeberka w Guinnessie to specjalność pubu.
The unique climate of English pubs can be found in the
center of Katowice, hundreds of miles away from London. Not
far from the railway station, on the way to the Silesian Province
Office there is The Spencer Pub - a charming place worth paying attention, spending money and time. Not only can you
have a glass of your favorite Guinness or a few kinds of
whiskey here but you can also have a delicious meal. Steaks
and ribbs in Guinness are specialties of the club.
Puby pojawiły się w Polsce na fali przemian ustrojowych lat
90., kiedy to zwykłe piwiarnie zamieniono na puby, ale na Śląsku właśnie Marzenie Skibińskiej udało się stworzyć miejsce
oryginalne. Z wykształcenia jest anglistką, zafascynowaną kulturą i literaturą tego kraju. Z Londynu przeniosła do Katowic
specyficzny klimat angielskich public house, do których wpada
się nie tylko w celach kulinarnych, ale także po to, by pobyć
z drugą osobą i porozmawiać w luźnej atmosferze. Można też
Pubs appeared in Poland with the wave of political transformation of the 1990s when ordinary beerhouses were changed
into pubs. However, Marzena Skibińska managed to create
a unique place in Silesia. She is an English teacher by education fascinated by British culture and literature. She was able
to bring to Katowice from London a very specific atmosphere
of English public houses where you stop by not only to eat or
drink but also to spend some time with another person and
SILESIA airport 5 (13) 2007
25
kuchnia
cuisine
tańczyć przy żywej muzyce. Pewnie dlatego The Spencer Pub
przyciąga cudzoziemców i ludzi sukcesu.
Przyjemna jest aranżacja przestronnego wnętrza. Dwie sale
łączy duży bar. Wystrój utrzymano w brązach i zieleniach. Foteli i krzeseł jest 80. Można wybrać stolik kameralny lub wieloosobowy.
Marzena Skibińska lubi zaskakiwać swoich gości albo muzycznym upominkiem, albo kulinarnymi smakołykami. W piątki
i soboty didżej gra muzykę klubową, a w każdy pierwszy piątek miesiąca jest muzyka na żywo — funky, jazz, soul.
Do piwa serwują najróżniejsze przekąski: paluszki drobiowe,
smażonego łososia według własnej receptury lub bruschette,
czyli grzanki na ciepło z suszonymi pomidorami i karczochami.
The Spencer Pub pojawił się w Katowicach dziesięć lat temu
pod starym adresem przy ul. Andrzeja. Długo reklamował go
czerwony, piętrowy autobus — angielski double decker.
Niedawno zmienił adres i znajduje się w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 21.
Wolno palić, ale — jak dodaje Marzena Skibińska — coraz
mniej osób sięga po papierosa. Moda na niepalenie trwa.
Lokal czynny jest do pierwszej w nocy. Obsługa mówi po angielsku.
www.spencerpub.com.pl
spend time talking in casual atmosphere. You can also dance
to live music in the Spencer Pub. Surely that is why the place
attracts foreigners and successful people.
The arrangement of the spacious interior is very pleasant. Two
rooms are joint by a large counter. Decor has been kept in
brwon and green shades. There 80 chairs and armchairs. You
can choose a cozy table for two or a bigger one for a number of people.
Marzena Skibińska likes to surprise her guests either with
a musical gift or culinary delicacies. On Fridays and Saturdays a DJ plays club music but on every first Friday of a month
there is live music: funky, jazz, soul.
Various snacks are served with beer - chicken sticks, fried
salmon made by the house's recipe, bruschette i.e. hot toasts
with dried tomatoes and artichokes.
The Spencer Pub emerged in Katowice at the old address of
Andrew's Square ten years ago. For a long time it was advertised by a typical British bus - a red double decker. The pub
moved recently and now it is located at Wojewódzka 21 in
Katowice.
Smoking is allowed in the pub but as Marzena Skibińska says,
fewer and fewer people reach out for a cigarette. Non-smoking fad continues.
The pub closes at 1:00 a.m. Personnel speaks English.
www.spencerpub.com.pl
(tes)
fot. Igor Popławski
SILESIA airport 5 (13) 2007
Receptura drinka GENTLEMAN
30 ml Apelach
20 ml Orange Twisted Gin
5 ml grenadyna
tonic do uzupełnienia
A recipe for GENTLEMAN drink
30 ml Apelach
20 ml Orange Twisted Gin
5 ml grenadina
tonic replenishment
reklama
26
Orzech w niebie - podniebne opowieści Czarka Orzecha
Orzech in heaven - soaring tales by Czarek Orzech
Katowickie lotnisko dwukrotnie 21 i 27 września, w drodze
do i z Moskwy, odwiedził jeden z najsłynniejszych na świecie
zespołów akrobacyjnych „Patrouille de France” Francuskich
Sił Powietrznych (pełna nazwa to „Patrouille Acrobatique de
France”). Dziewięciu Alpha Jetom towarzyszyły dwa bojowe
Mirage F1 oraz samolot transportowy i dyspozycyjny.
On 21 and 27 September, on their way to and back from
Moscow the Katowice airport has been visited by Patrouille de
France, one of the world’s most famous acrobatic flying team of
the French Air Forces whose full name is Patrouille Acrobatique
de France. Two combat Mirage F1 machines and transport and
general aviation aircrafts accompanied nine Alpha Jets.
Najlepsi z najlepszych
The Best of the Best
Takiego nalotu w Pyrzowicach nie było od dawna. Piloci wylądowali wprawdzie tylko po to, aby zatankować maszyny, ale
i tak zrobili to z fasonem. Nadlecieli w szyku, a następnie
przedefiladowali przed zaskoczonymi pasażerami, którzy podziwiali ich z tarasu widokowego.
Zespołowe latanie dla przyjemności i ku radości widzów zaczęło się tuż po pierwszej wojnie światowej, kiedy był nadmiar
samolotów, a byli piloci wojskowi nie mieli nic do roboty. Jak
grzyby po deszczu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powstawały zespoły, które z mrożącymi krew w żyłach pokazami
latali od miasta do miasta. Popisywano się wówczas nie tylko
doskonałym wyszkoleniem, ale również sztuczkami cyrkowymi.
Często po skrzydłach spacerowali kaskaderzy, a nawet grali
w tenisa. Wówczas to było możliwe, gdyż samoloty tak szybko
jak obecnie nie latały.
Początki francuskiej grupy sięgają roku 1931, kiedy odbył się
pierwszy pokaz w wykonaniu instruktorów ze szkoły w Etampes
na samolotach Morane-Saulnier 230. Najpierw nazywali się
„Patrouille d’Etampes”, a w 1954 r. przyjęli nazwę „Patrouille
de France”.
Do zespołu trafiają najlepsi z najlepszych pilotów, którzy mają
wylatane minimum 1500 godzin. Ale to nie wystarcza. Muszą
być niezwykle zdyscyplinowani, odpowiedzialni za innych,
umiejący pracować w grupie. Rzadko przyjmowani są kawalerowie. Piloci zawsze latają na tej samej pozycji, np. lewego
skrzydłowego i muszą wykonywać wszystko za tzw. prowadzącym. Jego rola jest najważniejsza. Piloci latają bardzo blisko siebie. Odległości nie przekraczają dwóch metrów. Tu nie
ma marginesu na błąd. Niewiele jest imprez masowych, które
wzbudzają takie zainteresowanie publiczności jak pokazy lotnicze.
Niestety, wiele z nich kończy się katastrofą niekoniecznie pociągającą za sobą ofiary, tak jak to miało miejsce niedawano
w Radomiu. Zginęli dwaj piloci Grupy Żelazny, którzy
wykonywali rozetę – jedną z najefektowniejszych, ale
There was no such an air raid in Pyrzowice for a long time.
Even though the pilots landed only to tank their aircrafts they
did it with style. They arrived in formation and then paraded
in front of the surprised passengers who admired them from
the overlook terrace.
Team flying for pleasure and for viewers’ fun began just after
the I World War when there was an excess of airplanes and
military pilots had nothing to do. Especially in the United
States flying teams were springing up and flying from one
place to another presenting a bloodcurdling show. Not only
was perfect training shown off but circus tricks as well. Stuntmen often walked or even played tennis on the airplane
wings. At that time it was possible because airplanes did not
fly as fast as they do now.
The beginnings of the French team go back to 1931 when
the instructors from a school in Etampes flying MoraneSaulnier 230 aircrafts performed the first show. Their first
name was Patrouille d’Etampes , but in 1954 they changed it
to Patrouille de France.
The best of the best pilots with the minimum of 1500 flying
hours get to the team. But it is not enough. They have to be
extremely disciplined, responsible for others and able to work
in a team. Bachelors are seldom accepted. Pilots always fly on
the same positions e.g. on the left wing, and they have to perform everything following the leader. His role is the most important. Pilots fly very close to one another. The distance does
not exceed 2 meters. There is no margin for an error here.
There are few mass events that raise such interest of the public as the flying show.
Unfortunately many of them end with plane crashes, which
unnecessarily bring casualties as it happened in Radom recently. Two pilots from of the Żelazny Aerobatics Team got
killed in an accident while performing a three-leaf clover, one
of the most impressive but at the same time dangerous aerobatics figures. In this figure aircrafts flying from different sides
fot. Janusz Zarychta
i najniebezpieczniejszych figur. Polega ona na tym, że samoloty nadlatujące z różnych stron mijają się jednocześnie. Można
to porównać do kierowcy, który chciałby na czerwonym świetle przejechać przez ruchliwe skrzyżowanie. Figura ta również
jest w programie „Patrouille de France”.
Przepisy regulujące zasady poruszania się w powietrzu,
a zwłaszcza podczas pokazów, są bardzo surowe. Niedopuszczalne jest chuligaństwo powietrzne. Piloci doskonale wiedzą jaka jest różnica między brawurą a efektownym lataniem.
Kiedy na moich oczach, podczas paryskiego Salonu Lotniczego rozbił się Su-35, ani przez chwilę nie czułem się zagrożony. Rosyjski pilot kiedy zorientował się, iż popełnił błąd, nie
ratował się przelatując tuż nad głowami publiczności. Zaryzykował dodatkowy manewr, tak aby wyprowadzić maszynę jak
najdalej od ludzi z nadzieją, że może uda mu się poderwać
maszynę do góry. Niestety, zabrakło metra. Samolot przytarł
dyszą o beton i zapalił się. Lotnikom udało się szczęśliwie katapultować. Nikt nie ucierpiał.
Pokazy lotnicze to piękne, zapierające dech w piersiach widowiska. Największym na świecie zlotem samolotów wojskowych jest Air Tattoo w angielskiej bazie w Fairford, które miałem okazję wielokrotnie podziwiać. Rokrocznie do tej małej
miejscowości przylatuje około pół tysiąca samolotów, a dookoła lotniska powstaje miasteczko namiotowe dla ćwierć miliona entuzjastów lotnictwa.
Czarek Orzech, PR Katowice
1 września br. podczas Air Show w Radomiu śmiercią lotnika zginęli Piotr Banachowicz i Lech Marchelewski, piloci Zespołu
Akrobacyjnego Żelazny, który dwukrotnie gościł w Pyrzowicach
podczas pokazów lotniczych organizowanych przez GTL S.A. Pozostaną w naszej pamięci. Zespół redakcyjny Silesia Airport.
SILESIA airport 5 (13) 2007
pass each other. The figure can be compared to a driver who
would like to pass a busy intersection while the red light is on.
Patrouille de France has this figure in their program.
The rules regulating principles of moving in the air, especially
during flying show, are very strict. Hooliganism in the air is
unacceptable. Pilots know the the difference between bravado
and impressive flying perfectly well. When during the Paris Flying Show, in front of my eyes, Su-35 crashed I did not feel endangered for a second. When the Russian pilot realized he
made a mistake, he did not rescue himself flying just above the
public’s heads. He took the risk to make one more maneuver
in order to move the machine as far as possible from people,
hoping to be able to take it up to the air again. Unfortunately
he missed it only by one meter. The aircraft rubbed its cone on
the concrete and went into fire. The pilots managed to eject
themselves safely. Nobody got hurt.
Flying shows are beautiful, breathtaking spectacles. The
largest military aircrafts rally is Air Tattoo held in the British
Fairford base. I had the opportunity to admire the show repeatedly. Every year about 500 airplanes arrive at this small
place and a campsite for a quarter of a million of aviation enthusiasts rises around the airport.
Orzech in heaven
fot. Piotr Adamczyk
Orzech w niebie
27
On 1 September 2007 during the Air Show held in Radom,
Piotr Banachowicz and Lech Marchelewski, pilots of Żelazny
Aerobatics Team which have been hosted in Pyrzowice twice
during air shows organized by GTL S.A., got killed while performing their aerobatics. Let them rest in peace. Editorial
Team of Silesia Airport.
reklama
28
NOWE KOLEKCJE JUŻ W SKLEPACH
NEW COLLECTIONS ALREADY IN STORES
Jesień i zima na dobre opanowały półki salonów mody. To
już najwyższy czas, by pomyśleć o nowych kolekcjach. Warto
rozejrzeć się za nimi w Silesia City Center.
W przededniu każdego nowego sezonu pytamy: „Co będzie
trendy?”
Decyzje o tym, w czym będziemy wyglądać modnie tej jesieni
i zimy słynni styliści podjęli dużo wcześniej.
Teraz, przychodząc do Silesii na zakupy, mamy okazję przekonać się o ich decyzjach.
„Mocne kolory, soczyste odcienie. Odważne połączenia czerwieni z fioletem, dużo turkusu. I całkiem nowy, magnetyzujący
amarant! Nikt nie oprze się kolorom nadchodzącej jesieni
i zimy. Cała uwaga aktualnego sezonu skupia się na sukienkach – wąskich i szerokich, każdej długości, z ramiączkami
lub bez. Zawsze w towarzystwie zaskakujących detali i akcesoriów – długich korali, gigantycznych kokard i pąków kwiatów. Moda jeszcze raz potwierdza, że jest sztuką.”
– podsumowują styliści z firmy Solar.
Inni dodają, że w cenie są kreacje jednokolorowe, łatwiej przyciągające uwagę, a do łask powracają kapelusze oraz różnej
długości rękawiczki. Nie powinien nikogo dziwić też renesans
sukienek i spódniczek – bombek. Hitem mają być również legginsy i bryczesy.
Zapraszamy na zakupy do Silesia City Center.
Lista salonów mody, obuwia i akcesoriów dostępna na stronie
www.silesiacitycenter.com.pl
SILESIA airport 5 (13) 2007
Fall and winter have already captured shelves of fashion
houses for good. It is high time to think about new collections.
It is worth looking around the stores in Silesia City Center.
On the eve of each new season we ask: ”What is going to be
trendy?”
Long ago famous stylists made their decisions on the clothes
in which we will look fashionably in this fall and winter.
Now, coming to Silesia to shop we have an opportunity to see
their decisions for ourselves.
”Strong colors, rich shades. Brave combinations of red and
purple, a lot of turquoise and brand new, magnetic amaranth!
Nobody will resist the colors of oncoming fall and winter. The
full attention of the current season is focused on dresses – narrow, wide, of any length, with shoulder straps or without. Always accompanied by surprising details and accessories –
long strings of beads, gigantic bows and flower buds. One
more time fashion confirms to be art.” – stylists from Solar
company sum up.
Other add that single colored outfits, more easily catching attention, are in demand. Hats and gloves of diverse length are
back in favor. Nobody should be surprised to see bombdresses and skirts enjoying a renaissance. Leggings and
breeches are to be the hit this season.
We invite you to shop in Silesia City Center.
The list of fashion houses, shoes stores and accessories salons available at www.silesiacitycenter.com.pl
Roztrzygnięcie konkursówContests results
contest
konkurs
30
Prawidłowa odpowiedź na pytanie zadane w konkursie fotograficznym w poprzednim numerze magazynu MPL Katowice „Silesia Airport” brzmi: silnik
samolotu. Zwycięzcami atrakcyjnych nagród zostali: James Campbell z Coventry
(Wielka Brytania), Michał Grobosz z Knurowa, Marcin Cyba z Wojkowic Kościelnych, Christoph Protzek z Nottuln (Niemcy)
oraz Michał Urbańczyk z Ożarowic.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy za liczne odpowiedzi.
The correct answer to the question asked in the photo
contest in the previous issue of ”Silesia Airport”, Katowice MPL
Magazine, is: an aircraft’s engine. The winners of attractive awards are: James Campbell from Coventry (Great Britain), Michał
Grobosz from Knurów, Marcin Cyba from
Wojkowice Kościelne, Christoph Protzek
from Nottuln (Germany) and Michał Urbańczyk from Ożarowice.
Congratulations! Thank you for all your answers.
Wejściówki do nowootwartego Parku Linowego
„Palenisko“, znajdującego się w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku wylosowali:
Grzegorz Wesołek z Mierzęcic oraz Waldemar Kobędza
i Łukasz Łasak z Katowic.
Zwycięzcą życzymy niezapomnianej zabawy!
Admission tickets to the recently opened “Palenisko“
Rope Park located in the Province Culture and Recreation Park
were drawn by: Grzegorz
Wesołek from Mierzęcice,
Waldemar Kobędza and
Łukasz Łasak from Katowice.
Let winners have unforgettable fun!
S U D O K U
2
6
8
6
3
7
9
1
4
2
1
2
9
6
5
4
4
2
1
5
5
6
9
8
2
9
8
SILESIA airport 5 (13) 2007
7
1
6
2
2
9
4
7
6
Zapraszamy do nowego konkursu SUDOKU Z MPL KATOWICE! Dla pierwszych 3. osób, które prześlą do 5 grudnia
2007 r. na adres [email protected] prawidłowe rozwiązanie, mamy jak zawsze cenne nagrody.
ZASADY GRY SUDOKU: Kwadratowy diagram gry podzielony
jest na 9 kwadratów, a każdy z nich na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81. kwadratów cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana
cyfra może wystapić tylko raz. Podobnie w każdym z 9. większych kwadratów: cyfry nie mogą się w nich powtarzać.
www.grasudoku.pl
5
3
1
We would like to invite you to take part in our new contest SUDOKU WITH MPL KATOWICE! the first three people who
will send their correct solutions to [email protected]
until 5 December 2007 will receive attractive awards.
SUDOKU RULES: It is a game that is s played over a 9x9 grid,
divided to 3x3 sub grids called "regions". The object
of Sudoku is to fill all the 81 cells with numbers between
1 and 9 - one number only in each cell. A given number can
appear only once on each row, column and a region.
www.grasudoku.pl
Śląsk. Przystanek na żądanie
Silesia. A Request Stop
Od kiedy Pan przebywa na Śląsku?
Pierwszy raz pojawiłem się w tym regionie na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na dobre osiadłem w Katowicach
w 1993 roku. Rozpocząłem działalność biznesową i niejako w sposób naturalny zostałem również Konsulem Honorowym.
Czy jadąc do Polski znał pan dzieje i obyczaje regionu śląskiego?
Muszę przyznać, że nie, tym bardziej, że z wykształcenia jestem inżynierem, a na uczelniach technicznych nie uczą historii. Już na miejscu nadrobiłem zaległości i uważam, że dzieje Śląska są bardzo ciekawe i fascynujące.
Mieszkając tyle czasu w Katowicach na pewno obserwował Pan
zmiany zachodzące w wyglądzie miasta?
Katowice bardzo się zmieniły, podobnie jak cały region. Kiedyś niewielu
Brytyjczyków wiedziało o tym regionie. Dziś wielu przybywa tu do pracy,
na studia czy wypoczynek, odkrywając uroki tej części Polski.
Łatwiej można się także dowiedzieć o waszym regionie, jego dziejach
czy kulturze od samych Ślązaków, którzy przebywają teraz w Anglii.
Myślę, że Śląsk i jego stolica będą w najbliższych latach rozwijać się
dynamicznie, że mają dużą szansę stać się bardzo atrakcyjnym regionem zarówno dla inwestorów, jak i turystów.
Przykładem może być lotnisko w Pyrzowicach, które czternaście lat
temu, gdy tu przybyłem, było tylko pasem startowym z „chatą” wśród
pól. Dziś jest to nowoczesny port lotniczy o standardach europejskich,
który jest wizytówką regionu i miasta.
Czy ma Pan jakieś ulubione miejsca na Śląsku?
Jura Krakowsko-Częstochowska. A w Katowicach polubiłem park przy
lotnisku Muchowiec.
Czy polubił Pan również śląską kuchnię?
Raczej nie, bo jestem wegetarianinem.
rozmawiał / interview by Jacek Cwetler
Dżentelmen z Muchowca
Alan Stretton,
Honorowy Konsul Wielkiej Brytanii w Katowicach
A Gentleman from Muchowiec
Alan Stretton,
the Honorary Consul of Great Britain in Katowice
THEY ARRIVE FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD, SOMETIMES FROM VERY DISTANT AND EXOTIC ONES, TO FIND THEIR PERSONAL OR BUSINESS HAVEN IN SILEMOTIVES OF THEIR CHOICES AND DECISIONS ARE DIVERSE BUT SOMETIMES A COMMON DENOMINATOR DESCRIBING THEIR LOT CAN BE FOUND.
OUR TODAY’S INTERLOCUTORS ARE SPLIT ON ALMOST OVER EVERYTHING. THE ONLY THING THEY SURELY HAVE IN COMMON IS THE FACT THEY ARE ISLANDERS AND
THAT DECIDING TO ANCHOR THEMSELVES TO THE MAIN LAND THEY PICKED OUR REGION.
SIA.
How long have you been in Silesia?
The first time I was in the region was at the beginning of the 80s of
the previous century. I settled in Katowice for good in 1993. I started
my own business and when I was asked by the British Embassy, I became the Honorary Consul.
When coming to Poland, did you know the history and customs of the
Silesian region?
I must admit I didn’t. Especially that I’m an engineer by education
and they don’t teach you much history at technical universities.
I made up for it on the spot and I think that the history of Silesia and
the whole region is really interesting and fascinating.
Living for such a long time in Katowice certainly you have observed
changes that the city underwent, changing its appearance?
Katowice has changed a lot, similarly as the whole region. Once few
British people knew about the region. Today many of them arrive
here to work, to study or relax and they discover the charm of this part
SILESIA airport 5 (13) 2007
of Poland. You can learn a lot about the region, its history, its present condition or culture from the Silesians living in England. In my
opinion in the future Silesia and its capital will develop dynamically
and they have a huge opportunity to become a very attractive place
for investors and tourists. The airport in Pyrzowice may be an example. Fourteen years ago, when I came here it was only an airstrip
with a ”hut” in the fields. Today it is a modern airport of international
standards being a centerpiece of the region and the city, and playing a significant part in its development. The British businessmen
I help can fly directly to Katowice from 10 different cities in UK, and
this fact is a huge advantage for the region.
Do you have your favorite places in Silesia?
Jura Krakowsko-Częstochowska. In Katowice I like park in Muchowiec.
Did you also get to like Silesian cuisine?
Rather not because I’m a vegetarian.
a concept for Silesia
PRZYBYWAJĄ Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, CZASAMI BARDZO ODLEGŁYCH I EGZOTYCZNYCH, ABY ZNALEŹĆ SWĄ ŻYCIOWĄ LUB BIZNESOWĄ PRZYSTAŃ NA ŚLĄSKU.
MOTYWY ICH WYBORÓW I DECYZJI SĄ RÓŻNORODNE, LECZ CZASEM MOŻNA ZNALEŹĆ JAKIŚ WSPÓLNY MIANOWNIK OPISUJĄCY ICH LOSY. NASZYCH DZISIEJSZYCH
ROZMÓWCÓW DZIELI PRAWIE WSZYSTKO. ICH WSPÓLNĄ CECHĄ JEST NA PEWNO TO, ŻE SĄ WYSPIARZAMI, A DECYDUJĄC SIĘ NA ZAKOTWICZENIE NA STAŁYM LĄDZIE
WYBRALI NASZ REGION.
pomysł na Śląsk
31
a concept for Silesia
pomysł na Śląsk
32
DŁUŻSZĄ DROGĘ NA ŚLĄSK MUSIAŁ POKONAĆ DOKTOR SHAM A. CADER ZE SRI LANKI, KTÓRY NA DOBRE ZADOMOWIŁ SIĘ W NASZYM REGIONIE I MA JUŻ POLSKIE OBYWATELSTWO.
Czy czuje się Pan Cejlończykiem czy Polakiem?
Jestem Cejlończykiem z urodzenia, a Polakiem z wyboru. W Polsce
spędziłem połowę życia: studia na Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach, praktyka lekarska i działalność naukowa mocno zakotwiczyły mnie w waszym regionie. Ale pamiętam o swym kraju,
o jego historii i tradycjach. Mam na Sri Lance rodzinę i wielu przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt. Pomagam swoim rodakom, którzy
potrzebują pomocy.
Pomaga Pan nie tylko swoim rodakom.
Tak. Staram się pomagać wszystkim zagranicznym gościom, którzy
często zagubieni są w obcym kraju, nie znają języka, obyczajów,
prawa i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc. Wspólnie z katowickim Urzędem Miasta wydałem przewodnik „Welcome in Katowice”, który zawiera podstawowe informacje o tym, jak poruszać się
po naszym mieście
Czy polubił Pan Katowice?
Oczywiście. Szczególnie katowickie knajpki z klimatem, np. „The
Spencer Pub” i Chorzowski Park. Jeśli mam chwilkę czasu, to robię
wypady do Ustronia lub Wisły. Podobają mi się funkcjonujące u was
związki rodzinne, sąsiedzkie czy osiedlowe - bardzo podobne do tych,
jakie są na mojej rodzinnej wyspie.
A śląska kuchnia?
Różnica między polskim schabowym a orientalną kuchnią Sri Lanki jest
odczuwalna. Lubię jednak od czasu do czasu zjeść śląską roladę z kluskami. Bardzo smakują mi gołąbki i bigos.
Czy po szesnastu latach pobytu na Śląsku może Pan powiedzieć, że
jest to dobre miejsce, aby spędzić tu życie?
Myślę, że tak. Trudno żyje się w wielkich aglomeracjach, tym bardziej
trudno je lubić. Najczęściej głównym i najważniejszym atutem są ludzie, na których życzliwość, otwartość i pomoc może zawsze liczyć
każdy zagraniczny gość. Ja jestem najlepszym przykładem, że warto
było zamieszkać na Śląsku.
rozmawiała / interview by Edyta Ossowska
Cejlończyk z Katowic
A Singhalese from Katowice
DOCTOR SHAM A. CADER FROM SRI LANKA HAD TO COVER THE LONGEST DISTANCE TO SILESIA. HE HAS ALREADY SETTLED IN FOR GOOD IN OUR REGION AND
GOT POLISH CITIZENSHIP.
HE’S
Do you feel more like a Singhalese or Pole?
I was born Singhalese but I chose to be a Pole. In Poland I spent
a half of my life; studies at Silesian Medical Academy in Katowice,
medical practice and scientific activity anchored me in your region.
But I remember my country, its history and tradition. I have my family and a lot of friends in Sri Lanka with whom I stay in touch. I help
my compatriots who need help.
Do you help other people than your compatriots?
Yes. I try to help all foreign guests who often feel lost in a foreign
country, don’t know the language, customs, legal regulations and
they don’t know to whom turn for help. Together with Katowice City
Office I published ”Welcome in Katowice” guidebook that contains
basic information on how to move around our city.
Did you get to like Katowice?
Certainly I did. Especially the Katowice atmospheric pubs like ”The
SILESIA airport 5 (13) 2007
Spencer Pub”. I also like the Chorzów Park. If only I have some time
I go to Ustroń or Wisła. I truly like the family, neighborly or housing
development bonds functioning in Poland. They are really similar to
those I know from my home island.
What about Silesian cuisine?
The difference between the Polish steak and orient cuisine of Sri
Lanka is perceptible. But from time to time I like the Silesian roulade
with dumplings. I like stuffed cabbage leaves and bigos.
Having spent sixteen years in Silesia, can you say that it is a good
place to spend life here?
I think it is. It is difficult to live in large conglomerates and it is even
more difficult to like them. The people are most frequently the main
and most important asset. Foreign visitors can count on their friendliness, openness and assistance. I’m the best example showing that
it was worth settling in Silesia.