LAPORAN PENYIASATAN TENAGA BURUH MALAYSIA

Comments

Transcription

LAPORAN PENYIASATAN TENAGA BURUH MALAYSIA
LAPORAN
PENYIASATAN TENAGA BURUH
LABOUR FORCE SURVEY REPORT
MALAYSIA
SUKU TAHUN KETIGA 2011
THIRD QUARTER 2011
SIRI 28 BIL. 4/2011 DISEMBER 2011
SERIES NO.28 VOL.4/2011 DECEMBER 2011
JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF STATISTICS, MALAYSIA
Pengenalan
Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh, Malaysia, Suku Tahun Ketiga 2011
membentangkan data suku tahunan berkaitan ciri-ciri tenaga buruh,
pengangguran dan struktur guna tenaga berdasarkan penyiasatan yang
dijalankan secara bulanan.
Maklumat yang diperoleh daripada penyiasatan ini digunakan sebagai
input untuk menganalisis situasi pasaran buruh, menggubal dasar dan
merancang, melaksana serta memantau program berkaitan dengan
pembangunan sumber manusia.
Jabatan Perangkaan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
di atas kerjasama yang diberikan oleh responden dan juga anggota Jabatan
dalam menjayakan penyiasatan ini. Ulasan dan cadangan ke arah menambah
baik laporan ini pada masa hadapan adalah amat dihargai.
Jabatan Perangkaan Malaysia
Disember 2011
i
Introduction
The Labour Force Survey Report, Malaysia, Third Quarter 2011 presents
quarterly data on the characteristics of labour force, unemployment and the
structure of employment based on monthly surveys.
Information obtained from the survey provides input for analysing the
labour market situation, policy formulation as well as planning, implementing and
monitoring programmes related to human resource development.
The Department of Statistics, Malaysia gratefully acknowledges and
appreciates the co-operation of respondents as well as the staff of the
Department in making this survey a success. Comments and suggestion towards
improving future issues of this report would be greatly appreciated.
Department of Statistics, Malaysia
December 2011
ii
Kandungan
Muka surat
1.
Pengenalan ……………………………………………….………..…………….
i
2.
Perangkaan utama tenaga buruh, Malaysia .............................
1
3.
Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut jantina dan
kumpulan umur, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 …………….
2
Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut pencapaian
pendidikan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ........................
3
Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut kumpulan etnik,
Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ………………………………………
4
Taburan peratus penduduk bekerja mengikut kumpulan
etnik, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ..................................
5
Taburan peratus penduduk bekerja mengikut pencapaian
pendidikan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ……………..……
6
Taburan peratus penduduk bekerja mengikut jantina dan
kumpulan umur, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ………….…
7
Bilangan penduduk bekerja mengikut pekerjaan, Malaysia,
Q2/2011 dan Q3/2011 …………………….................……….………..
8
10. Bilangan dan taburan peratus penduduk bekerja mengikut
industri, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ..............................
9
11. Taburan peratus penduduk bekerja mengikut taraf
pekerjaan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011 ……………………..
11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
iii
Contents
Page
1.
Introduction ………………………………………….………………..…………
ii
2.
Principal statistics of labour force, Malaysia ............................
12
3.
Labour force participation rate by sex and age
group, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011 ……………………………
13
Labour force participation rate by educational attainment, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011 ……………………..........
14
Labour force participation rate by ethnic group, Malaysia,
Q2/2011 and Q3/2011 ………….…………………….........……………
15
Percentage distribution of employed persons by ethnic
group, Malaysia Q2/2011 and Q3/2011 ..................................
16
Percentage distribution of employed persons by educational attainment, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011…………..
17
Percentage distribution of employed persons by sex and age
group, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011 ……...……………………
18
Number of employed persons by occupation, Malaysia,
Q2/2011 and Q3/2011 ……………................................…………..
19
10. Number and percentage distribution of employed persons by
industry, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011 .............................
20
11. Percentage distribution of employed persons by status in
employment, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011 ………...……...
22
4.
5.
6.
7.
8.
9.
iv
PERANGKAAN
TENAGA BURUH
MALAYSIA
Q3/2011
Jadual 1: Perangkaan utama tenaga buruh, Malaysia
Perangkaan Utama
Q3/2010r
Q2/2011
Q3/2011
Tenaga buruh (‘000)
12,204.8
12,506.6
12,648.6
Penduduk bekerja (‘000)
11,822.7
12,128.5
12,259.2
382.1
378.1
389.3
7,078.5
7,024.6
6,931.5
63.3
64.0
64.6
3.1
3.0
3.1
Penganggur (‘000)
Luar tenaga buruh (‘000)
Kadar penyertaan tenaga buruh, KPTB (%)
Kadar pengangguran (%)
r
Disemak semula

Kadar penyertaan tenaga buruh menokok 0.6 mata peratus daripada 64
peratus pada suku sebelumnya kepada 64.6 peratus pada Q3/2011.
Peningkatan ini adalah impak daripada peningkatan penduduk dalam
pasaran buruh seramai 142,000 orang (1%) kepada 12.65 juta dan
pengurangan bilangan penduduk di luar tenaga buruh seramai 93,100
orang (1.3%) kepada 6.93 juta orang.

Peningkatan penduduk dalam pasaran buruh disumbangkan oleh
pertambahan penduduk yang bekerja dan menganggur masing-masing
seramai 130,700 orang dan 11,200 orang kepada 12.26 juta dan
389,300 orang. Walau bagaimanapun, peratus peningkatan penduduk
yang menganggur (3%) didapati lebih ketara berbanding penduduk
bekerja (1.1%), menyebabkan kadar pengangguran meningkat 0.1 mata
peratus kepada 3.1 peratus pada Q3/2011.

Kadar pengangguran kekal pada 3.1 peratus manakala KPTB didapati 1.3
mata peratus lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku yang sama
2010.
1
Carta 1: Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut jantina dan
kumpulan umur, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011

KPTB lelaki adalah lebih tinggi berbanding perempuan pada setiap
kumpulan umur. Pada Q3/2011, KPTB lelaki dan perempuan merekodkan
peningkatan terutamanya perempuan sebanyak 1 mata peratus kepada
48.6 peratus manakala lelaki sebanyak 0.2 mata peratus kepada 80.0
peratus.

KPTB lelaki tertinggi dicatatkan pada kumpulan umur 35–44 tahun
manakala perempuan pada kumpulan umur 25–34 tahun.

Trend KPTB perempuan menurun dengan signifikan mulai kumpulan umur
35–44 tahun berbanding trend KPTB lelaki yang terus mencatatkan
peningkatan marginal. Bagaimanapun, KPTB lelaki mula menyusut pada
kumpulan umur 45–54 tahun.
2
Carta 2:
Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut pencapaian
pendidikan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011

Pada Q3/2011, KPTB bagi semua kategori pencapaian pendidikan
merekodkan peningkatan, terutamanya bagi mereka yang tiada
pendidikan rasmi sebanyak 1.9 mata peratus kepada 55.4 peratus.
Sebaliknya, penurunan kecil dialami oleh KPTB golongan berpendidikan
menengah sebanyak 0.1 mata peratus kepada 64.2 peratus.

Mereka yang berpendidikan rendah merekodkan KPTB tertinggi pada
Q3/2011 sebanyak 66.9 peratus diikuti oleh mereka yang berpendidikan
tertiari sebanyak 65.5 peratus.
3
Jadual 2: Kadar penyertaan tenaga buruh mengikut kumpulan
etnik, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011
Kumpulan etnik
Q2/2011
Q3/2011
Jumlah
64.0
64.6
Warganegara Malaysia
62.0
62.6
Bumiputera
61.3
62.1
Melayu
60.9
62.0
Bumiputera lain
63.3
62.8
Cina
63.5
64.5
India
61.6
59.9
Lain-lain
66.6
66.7
79.9
80.0
Bukan warganegara Malaysia

KPTB penduduk bukan warganegara Malaysia kekal lebih tinggi
berbanding warganegara Malaysia. Pada Q3/2011, KPTB bagi kedua-dua
kewarganegaraan meningkat iaitu daripada 62.0 kepada 62.6 peratus
manakala bagi bukan warganegara, daripada 79.9 kepada 80.0 peratus.

KPTB bagi etnik Cina dan Bumiputera mencatatkan peningkatan pada
Q3/2011 masing-masing sebanyak 1.0 dan 0.8 mata peratus kepada
64.5 dan 62.1 peratus .

Sebaliknya, KPTB etnik India menyusut dengan ketara sebanyak 1.7 mata
peratus kepada 59.9 peratus pada Q3/2011 berbanding 61.6 peratus
pada suku sebelumnya.
4
Jadual 3: Taburan peratus penduduk bekerja mengikut kumpulan
etnik, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011
Kumpulan etnik
Q2/2011
Q3/2011
100.0
100.0
85.4
85.6
Bumiputera
55.0
55.4
Melayu
44.8
45.5
Bumiputera lain
10.2
9.9
Cina
22.7
22.8
India
6.8
6.4
Lain-lain
0.9
1.0
14.6
14.4
Jumlah
Warganegara Malaysia
Bukan warganegara Malaysia

Taburan penduduk bekerja adalah konsisten dengan komposisi penduduk.
Etnik Bumiputera masih lagi kekal sebagai penyumbang utama guna
tenaga di Malaysia iaitu 55.4 peratus pada Q3/2011 diikuti oleh Cina
(22.8%) dan India (6.4%).

Selaras dengan peningkatan KPTB di Jadual 2, peratusan penduduk
warganegara yang bekerja pada Q3/2011 didapati meningkat 0.2 mata
peratus kepada 85.6 peratus berbanding penduduk bukan warganegara
yang menyusut 0.2 mata peratus kepada 14.4 peratus.
5
Carta 3: Taburan peratus penduduk bekerja mengikut pencapaian
pendidikan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011

Lebih separuh penduduk bekerja di Malaysia mempunyai latar belakang
pendidikan menengah. Pada Q3/2011, peratusannya menyusut sebanyak
0.7 mata peratus kepada 55.0 peratus.

Peratusan penduduk bekerja yang berpendidikan tertiari pula
mencatatkan peningkatan tertinggi sebanyak 0.3 mata peratus kepada
23.2 peratus.
6
Carta 4: Taburan peratus penduduk bekerja mengikut jantina dan
kumpulan umur, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011

Pada Q3/2011, sejumlah 57.5 peratus daripada keseluruhan penduduk
bekerja adalah terdiri daripada mereka yang berumur di antara 25 hingga
44 tahun.

Taburan mengikut jantina menunjukkan majoriti penduduk lelaki dan
perempuan yang bekerja juga berada dalam kumpulan umur 25 hingga
44 tahun dengan peratusan masing-masing sebanyak 55.8 dan 60.4
peratus.
7
Carta 5: Bilangan penduduk bekerja mengikut pekerjaan1,
Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011
1
Pekerjaan dikelaskan mengikut “Piawaian Pengelasan Pekerjaan, Malaysia (MASCO) 2008”

Guna tenaga kategori Profesional merekodkan peningkatan paling tinggi
pada Q3/2011 iaitu seramai 152,400 orang kepada 1.25 juta orang
berbanding 1.09 juta pada suku sebelumnya.

Sebaliknya, guna tenaga kategori Pekerjaan asas merekodkan penyusutan
tertinggi seramai 75,500 orang daripada 1.6 juta pada suku kedua
kepada 1.52 juta orang pada Q3/2011.
8
Jadual 4: Bilangan dan taburan peratus penduduk bekerja
mengikut industri1, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011
Industri1
Jumlah
Pertanian, perhutanan dan perikanan
Q2/2011
Q3/2011
Bilangan Peratus
(‘000)
(%)
12,128.5
Bilangan
(‘000)
Peratus
(%)
100.0 12,259.2
100.0
1,404.2
11.6
1,389.7
11.3
64.5
0.5
70.6
0.6
2,170.5
17.9
2,090.7
17.1
Bekalan elektrik, gas, wap dan pendingin udara
48.5
0.4
50.2
0.4
Bekalan air; pembentungan, pengurusan sisa dan
aktiviti pemulihan
77.3
0.6
77.5
0.6
1,193.4
9.8
1,167.7
9.5
1,989.0
16.4
1,963.2
16.0
Pengangkutan dan penyimpanan
564.3
4.7
614.3
5.0
Penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan
dan minuman
968.7
8.0
960.1
7.8
Maklumat dan komunikasi
157.9
1.3
204.3
1.7
Aktiviti kewangan dan insurans/ takaful
284.4
2.3
299.1
2.4
55.5
0.5
60.4
0.5
Aktiviti profesional, saintifik dan teknikal
329.1
2.7
324.8
2.6
Aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan
440.5
3.6
470.3
3.8
Pentadbiran awam dan pertahanan; aktiviti
keselamatan sosial wajib
704.3
5.8
807.2
6.6
Pendidikan
750.2
6.2
813.0
6.6
Aktiviti kesihatan kemanusiaan dan kerja sosial
395.4
3.3
408.1
3.3
Kesenian, hiburan dan rekreasi
103.7
0.9
89.0
0.7
Aktiviti perkhidmatan lain
188.1
1.6
177.0
1.4
238.0
2.0
215.6
1.8
1.2
0.0
6.5
0.1
Perlombongan dan pengkuarian
Pembuatan
Pembinaan
Perkhidmatan
Perdagangan borong dan runcit; pembaikan
kenderaan bermotor dan motosikal
Aktiviti hartanah
Aktiviti isi rumah sebagai majikan2
Aktiviti badan dan pertubuhan luar wilayah
1
Industri dikelaskan mengikut “Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) 2008”
2
Penyiasatan Tenaga Buruh tidak mengelaskan aktiviti pengeluaran barangan dan perkhidmatan sara hidup untuk
kegunaan isi rumah sendiri sebagai penduduk yang aktif dalam ekonomi. Oleh itu, klasifikasi MSIC 2008 bagi
industri Aktiviti isi rumah sebagai majikan; aktiviti mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang tidak dapat
dibezakan oleh isi rumah untuk kegunaan sendiri hanya mengambil kira Aktiviti isi rumah sebagai majikan.
9

Pada Q3/2011, guna tenaga di sektor Pembuatan didapati menguncup
dengan penyusutan seramai 79,800 orang kepada 2.09 juta berbanding
2.17 juta orang pada suku sebelumnya.

Begitu juga dengan sektor Pembinaan dan sektor Pertanian, perhutanan
dan perikanan yang turut merekodkan pengurangan guna tenaga masingmasing seramai 25,700 dan 14,500 orang kepada 1.17 dan 1.39 juta
orang.

Sektor perkhidmatan merekodkan peningkatan guna tenaga pada
Q3/2011 terutamanya bagi industri Pentadbiran awam dan pertahanan;
aktiviti keselamatan sosial wajib seramai 102,900 orang kepada 0.81 juta
orang, diikuti oleh industri Pendidikan seramai 62,800 orang kepada 0.81
juta orang.

Sebaliknya, guna tenaga di industri Perdagangan borong dan runcit,
pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal merekodkan penurunan
kecil iaitu seramai 25,900 orang kepada 1.96 juta orang.
10
Carta 6:
Taburan peratus penduduk bekerja mengikut taraf
pekerjaan, Malaysia, Q2/2011 dan Q3/2011

Sebahagian besar penduduk bekerja terdiri daripada mereka yang
bertaraf pekerja. Peratusannya didapati meningkat sebanyak 0.9 mata
peratus kepada 75.6 peratus pada Q3/2011.

Sebaliknya, peratusan mereka yang bekerja sendiri merekodkan
penyusutan pada Q3/2011 sebanyak 1.0 mata peratus kepada 15.5
peratus, diikuti oleh pekerja keluarga tanpa gaji sebanyak 0.2 mata
peratus kepada 4.1 peratus.
11
LABOUR FORCE
STATISTICS
MALAYSIA
Q3/2011
Table 1: Principal statistics of labour force, Malaysia
Main Indicators
Q3/2010r
Q2/2011
Q3/2011
Labour force (‘000)
12,204.8
12,506.6
12,648.6
Employed (‘000)
11,822.7
12,128.5
12,259.2
382.1
378.1
389.3
7,078.5
7,024.6
6,931.5
63.3
64.0
64.6
3.1
3.0
3.1
Unemployed (‘000)
Outside labour force (‘000)
Labour force participation rates, LFPR (%)
Unemployment rate (%)
r
Revised

Labour force participation rate rose 0.6 percentage point from 64 per
cent in the previous quarter to 64.6 per cent in Q3/2011. This increase
was the impact of population increase in the labour market by 142,000
persons (1%) to 12.65 million and a decline of persons outside the labour
force by 93,100 persons (1.3%) to 6.93 million persons.

The increase in the labour market was contributed by the rise of employed
and unemployed persons respectively by 130,700 persons and 11,200
persons to 12.26 million and 389,300 persons. However, the percentage
increase for unemployed (3%) was more significant than employed
persons (1.1%), lead the unemployment rate rose 0.1 percentage points
to 3.1 per cent in Q3/2011.

The unemployment rate remained at 3.1 per cent while the LFPR was 1.3
per cent higher as compared with the same quarter of 2010.
12
Chart 1:
Labour force participation rate by sex and age group,
Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011

LFPR for males was higher than females in every age group. In Q3/2011,
LFPR for males and females reported an increase, especially females by 1
percentage point to 48.6 per cent while for males by 0.2 percentage point
to 80.0 per cent.

LFPR for males was the highest in the 35-44 age group while for females
in the 25-34 age group.

LFPR trend for females decreased significantly starting from the age
group of 35-44 years while LFPR trend for males continued to record
marginal increases. However, LFPR for males began to decline in the 4554 age group.
13
Chart 2: Labour force participation rate by educational attainment,
Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011

In Q3/2011, LFPR for all educational attainment categories recorded an
increase, especially for those with no formal education by 1.9 percentage
point to 55.4 per cent. On the other hand, those with secondary education
experienced a small decrease in the LFPR by 0.1 percentage point to 64.2
per cent.

Those with primary education recorded the highest LFPR in Q3/2011
amounted to 66.9 per cent, followed by those with tertiary education by
65.5 per cent.
14
Table 2: Labour force participation rate by ethnic group, Malaysia,
Q2/2011 and Q3/2011
Ethnic group
Q2/2011
Q3/2011
Total
64.0
64.6
Malaysian citizens
62.0
62.6
61.3
62.1
Malay
60.9
62.0
Other Bumiputera
63.3
62.8
Chinese
63.5
64.5
Indians
61.6
59.9
Others
66.6
66.7
79.9
80.0
Bumiputera
Non-Malaysian citizens

LFPR for non-Malaysian citizens was higher than Malaysian citizens. In
Q3/2011, LFPR for both citizenships increased, that is from 62.0 to 62.2
per cent and from 79.9 to 80.0 per cent for the non-citizens.

LFPR for Chinese and Bumiputera registered an increase in Q3/2011,
respectively by 1.0 and 0.8 percentage point to 64.5 and 62.1 per cent.

In contrast, LFPR for Indians decreased significantly by 1.7 percentage
point to 59.9 per cent in Q3/2011 compared to 61.6 per cent in the
previous quarter.
15
Table 3: Percentage distribution of employed persons by ethnic
group, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011
Ethnic group
Q2/2011
Q3/2011
100.0
100.0
85.4
85.6
55.0
55.4
Malay
44.8
45.5
Other Bumiputera
10.2
9.9
Chinese
22.7
22.8
Indians
6.8
6.4
Others
0.9
1.0
14.6
14.4
Total
Malaysian citizens
Bumiputera
Non-Malaysian citizens

The distribution of employed population is consistent with the population
composition. Bumiputera remained as the major contributor to
employment in Malaysia that is 55.4 per cent in Q3/2011, followed by
Chinese (22.8%) and Indians (6.4%).

In line with the increase of LFPR in Table 2, the percentage of employed
citizens in Q3/2011 reported an increase of 0.2 percentage point to 85.6
per cent compared to non-citizens which declined 0.2 percentage points
to 14.4 per cent.
16
Chart 3: Percentage distribution of employed persons by educational
attainment, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011

More than half of the employed population in Malaysia has a background
in secondary education. In Q3/2011, their share declined by 0.7
percentage point to 55.0 per cent.

Meanwhile, the share in percentage of employed persons with tertiary
education recorded the highest increase of 0.3 percentage point to 23.2
per cent.
17
Chart 4: Percentage distribution of employed persons by sex and
age group, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011

In Q3/2011, a sum of 57.5 per cent of the total employed population
comprised of those aged 25 to 44 years.

The distribution by sex showed that the majority of employed males and
females were also in the age group 25 to 44 years with their respective
percentages by 55.8 and 60.4 per cent.
18
Chart 5: Number of employed persons by occupation1, Malaysia,
Q2/2011 and Q3/2011
1Occupation
is classified according to the “Malaysia Standard Classification of Occupations (MASCO) 2008”

Employment in the Professional category recorded the highest increase in
Q3/2011 that is by 152,400 persons to 1.25 million as compared with
1.09 million in the previous quarter.

In contrast, employment in the Elementary occupations category reported
the highest decline of 75,500 persons from 1.6 million in the second
quarter to 1.52 million persons in Q3/2011.
19
Table 4: Number and percentage distribution of employed persons
by industry1, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011
Industry1
Total
Agriculture, forestry and fishing
Q2/2011
Q3/2011
Number Per cent
(‘000)
(%)
12,128.5
Number Per cent
(‘000)
(%)
100.0 12,259.2
100.0
1,404.2
11.6
1,389.7
11.3
64.5
0.5
70.6
0.6
2,170.5
17.9
2,090.7
17.1
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
48.5
0.4
50.2
0.4
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities
77.3
0.6
77.5
0.6
1,193.4
9.8
1,167.7
9.5
1,989.0
16.4
1,963.2
16.0
Transportation and storage
564.3
4.7
614.3
5.0
Accommodation and food service activities
968.7
8.0
960.1
7.8
Information and communication
157.9
1.3
204.3
1.7
Financial and insurance/takaful activities
284.4
2.3
299.1
2.4
55.5
0.5
60.4
0.5
Professional, scientific and technical activities
329.1
2.7
324.8
2.6
Administrative and support service activities
Public administration and defence; compulsory
social
security
Education
440.5
3.6
470.3
3.8
704.3
5.8
807.2
6.6
750.2
6.2
813.0
6.6
Human health and social work activities
395.4
3.3
408.1
3.3
Arts, entertainment and recreation
103.7
0.9
89.0
0.7
Other service activities
188.1
1.6
177.0
1.4
238.0
2.0
215.6
1.8
1.2
0.0
6.5
0.1
Mining and quarrying
Manufacturing
Construction
Services
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
Real estate activities
Activities of households as employers2
Activities of extraterritorial organizations and bodies
1
Industry is classified according to the “Malaysia Standard Industrial Classifications (MSIC) 2008”
2
Labour Force Survey does not classify the subsistence goods and services producing activities of household as persons who are economically active. Therefore, the classification of industry by MSIC 2008 for Activities of households
as employers; undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use only accounted
for activities of households as employers.
20

In Q3/2011, employment in the Manufacturing sector is contracting with
a drop of 79,800 persons to 2.09 million as compared to 2.17 million
persons in the previous quarter.

Similarly, the Construction sector and Agriculture, forestry and fishing
sector also recorded a decline in the number of employed persons each of
25,700 and 14,500 to 1.17 and 1.39 million persons.

The services sector recorded an increase of employment in Q3/2011,
especially for the Public administration and defence; compulsory social
security activities by 102,900 persons to 0.81 million persons, followed by
the Education industry by 62,800 persons to 0.81 million persons.

In contrast, employment in the Wholesale and retail trade, repair of motor
vehicles and motorcycles industry registered a small decline of about
25,900 persons to 1.96 million persons.
21
Chart 6: Percentage distribution of employed persons by status in
employment, Malaysia, Q2/2011 and Q3/2011

A large number of the employed population consisted of those who were
employees. Their share reported an increase of 0.9 percentage point to
75.6 per cent in Q3/2011.

On the contrary, the percentage of own account workers recorded a
decline in Q3/2011 by 1.0 percentage point to 15.5 per cent, followed by
unpaid family workers by 0.2 percentage point to 4.1 per cent.
22