מינוי אחראי לביצוע שלד בניין

Comments

Transcription

מינוי אחראי לביצוע שלד בניין
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון‬
‫מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין‪ -‬חתימת קבלן‬
‫תנאי לתחילת ביצוע העבודות הוא השלמת המפורט למטה‬
‫שם המבקש ‪ /‬ים‪______________ :‬היתר מספר‪ ___________ :‬מתאריך‪________________ :‬‬
‫בישוב‪ ___________ :‬מגרש‪_____________ :‬‬
‫מהות‪____________________________ :‬‬
‫מינוי הקבלן האחראי לביצוע שלד הבניין‬
‫אני (המבקש) ממנה בזה את‬
‫ובעל תעודת רישום מס'‬
‫בעל‪/‬ת מס' זיהוי‬
‫בפנקס הקבלנים מדור‬
‫לבצע את העבודה נשוא היתר כמתחייב לפי כל דין‪.‬‬
‫ובעל רישיון לביצוע העבודה בתוקף עד‬
‫חתימת הקבלן‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪‬‬
‫יש לצרף צילום תעודה ורישיון של הקבלן‪.‬‬
‫תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין (קבלן)‬
‫תאריך‪_____________:‬‬
‫‪ .1‬פרטי האחראי לביצוע שלד הבניין ‪:‬‬
‫אני החתום מטה _______________ ת"ז ___________ מס' רישיון הנדסאי‪/‬מהנדס‬
‫______________________(למבנה פשוט)‬
‫כתובת _________________________________________________________‬
‫מיקום הנכס אליו מבוקש האישור‪:‬‬
‫מס' מגרש __________ ישוב _____________ גוש _____________ חלקה _____‬
‫פרטי הבקשה ‪:‬‬
‫מהות הבקשה _________________‬
‫היתר בניה מס' _____________‬
‫מצהיר בזה כדלקמן‪:‬‬
‫א ) אני מסכים להיות האחראי לביצוע שלד הבנין‪.‬‬
‫ב)‬
‫יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבנין ואני מתחייב לדאוג לביצוע‬
‫שלד הבנין על פי תכניות והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי‬
‫שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום (קבלן מבצע)‪_____________ :‬‬
‫תאריך‪_____________ :‬‬
‫‪____________________________________________________________ 1‬‬
‫קבלת קהל‪ :‬ימים א'‪ ,‬ד' בין השעות ‪0:::8- 0::8‬‬
‫טל' ‪ 80-033068:76‬פקס‪80-0336606 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪ 3888:‬מיקוד ‪ 30088‬אשקלון‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬

Similar documents