2014_12_30 Obvestilo o poracunu (upravnik).pdf

Comments

Transcription

2014_12_30 Obvestilo o poracunu (upravnik).pdf
Kotlovnica
Markovec
Informacije o izvedbi letnega obračuna za ogrevalno sezono 2013/2014
Spoštovani odjemalci kotlovnice Markovec,
obveščamo vas, da smo na podlagi sklepa Kurilnega
odbora izvedli letni obračun za ogrevalno sezono
2013/2014:
SKLEP K8/1 z dne 24.11.2014: Poračun kurilne
sezone 2013/2014 se v variabilnem delu izvede tako, da
se upravičencem v skupni masi vrne razpoložljiva sredstva
v višini 101.406,95 € (brez DDV).
Prilagamo postopek, s katerim lahko odjemalci
preverite točnost obračuna za vaše odjemno mesto.
Na oglasni deski vašega stanovanjskega bloka smo
objavili preglednico, iz katere so razvidni deleži porabe
in delitev stroškov za posamezne enote vašega bloka.
Na spletni strani Kurilnega odbora in pred kotlovnico
je objavljena preglednica s prikazom porabe objektov,
vezanih na kotlovnico Markovec.
V ogrevalni sezoni 2013/2014 je bilo izdanih deset
(10) mesečnih računov (julij 2013 - april 2014). Kako preveriti točnost obračuna:
Zaradi nepopolnih podatkov in dokumentacije, ki je 1.Seštejte vse prejete račune za ogrevanje v obdobju
bila predana s strani prejšnjega upravnika kotlovnice,
od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014.
sprejem obračuna ogrevalne sezone v celoti ni mogoč.
2.V razdelilniku stroškov, ki ste ga prejeli od vašega
Mesečna cena ogrevanja za fiksni del ostaja na
odčitovalca merilnikov oz. delilnikov preverite svoj
načrtovani osnovi 0,37 €/m² (brez DDV). Ker pa je
delež porabe (zapisan v odstotkih) v obdobju od 1. 7.
akontacija v predhodni ogrevalni sezoni vrednostno
2013 do 30. 6. 2014. Deleže porabe smo objavili tudi
nekoliko odstopala, se obveznosti fiksnega dela
na oglasnih deskah objektov.
odjemalcem, ki so imeli drugačno ceno fiksnega
stroška/m², pri letnem obračunu ta razlika povrne, kar v 3.Celotni variabilni strošek vašega bloka z DDV (stolpec 3 v
preglednici objektov) pomnožite z deležem porabe vaše
skupni masi predstavlja 4.159,57 €.
enote; rezultat je vaš končni variabilni strošek z DDV.
V variabilnem delu akontacije je bilo zaračunanih
810.773,20 € (brez DDV) - Finančni načrt 2013/2014 z 4.Letni fiksni strošek na m² znaša 4,514 € z DDV.
dne 16. 9. 2013 ter sklep KO z dne 23. 1. 2014. Obračun 5.Letni fiksni strošek za vaše stanovanje izračunate
variabilnega dela akontacij se izvede tako, da se znesek
tako, da vašo ogrevalno površino stanovanja
akontacij zniža za 101.406,95 € (brez DDV) in znaša:
pomnožite z letnim fiksnim stroškom z DDV; rezultat
810.773,20 € - 101.406,95 € = 709.366,26 €.
je vaš celotni fiksni strošek.
Skupni znesek za obračun ogrevalne sezone 2013/2014 6.Vaš celotni strošek ogrevanja je seštevek rezultatov
znaša 101.406,95 € (brez DDV).
pod točko 3 in 5.
Skupni znesek vračila:
101.406,95 € (brez DDV) - vračilo v variabilnem delu +
4.159,57 € (brez DDV) - vračilo v fiksnem delu
= 105.566,52 € (brez DDV) - skupni znesek vračila
7.Znesek obračuna izračunate tako, da od seštevka
prejetih računov (točka 1) odštejete znesek iz točke 6.
8.Zaradi zaokroževanja lahko nastanejo minimalne
razlike.
Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, T: 05 663 46 00 (50), F: 05 663 46 97,
E: [email protected], I: www.kotlovnica-markovec.si, www.istrabenzplini.si, št. reg.: Okr. sodišče Koper 10153000,
osnovni kapital: 3,286.032,00 €, ID za DDV: SI89356179; matična številka: 5419263, TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 3178 596
Kotlovnica
Markovec
PRIMERI IZRAČUNOV
2,7% = 216,00 €; toliko je odjemalec plačal.
Za vse spodaj opisane primere, velja:
Poračun v variabilnem delu: 10.000,00 € × 2,2% =
220,00 €; toliko bi odjemalec moral plačati.
• Stanovanje z ogrevalno površino 70 m².
• Fiksni stroški za stanovanje: 0,37 €/m² × 70 m² ×
10 mesečnih računov = 259,00 € (brez DDV) ali
315,98 € (z DDV).
Rezultat: z računi je odjemalec v variabilnem delu plačal
216,00 € akontacije (8.000,00 € × 2,7%), obračun pa
je pokazal, da bi moral plačati 220,00 € (10.000,00 € ×
2,2%). Odjemalec bo moral doplačati 4,00 €.
Primer 1
Stanovanjski blok je v ogrevalni sezoni v variabilnem
delu porabil 10.000,00 €, z akontacijami je bilo
pridobljenih prav toliko, 10.000,00 €.
Čeprav se je delež porabe odjemalca v razmerju do
skupne porabe stanovanjskega bloka znižal, mora
odjemalec zaradi večje porabe stanovanjskega bloka
od predvidene porabe doplačati 4,00 €.
Pri akontacijah se je upošteval delež porabe stanovanja
2,7%, po zaključeni sezoni (junija 2014), pa je odčitek
pokazal delež porabe stanovanja 3,1%, v razmerju do
skupne porabe stanovanjskega bloka.
Primer 3
Stanovanjski blok je v ogrevalni sezoni v variabilnem
delu porabil 10.000,00 €, z akontacijami pa je bilo
pobranih 12.000,00 €.
Seštevek akontacij v variabilnem delu je 10.000 € × 2,7%
= 270,00 €; toliko je odjemalec plačal.
Poračun v variabilnem delu: 10.000 € × 3,1% =
310,00 €; toliko bi odjemalec moral plačati.
Rezultat: z računi je odjemalec v variabilnem delu
plačal 270,00 € akontacije (10.000,00 € × 2,7%),
obračun pa je pokazal, da bi moral plačati 310,00 €
(10.000,00 € × 3,1%).
Odjemalec bo moral doplačati 40,00 €.
Pri akontacijah se je upošteval delež porabe stanovanja
2,7%, po zaključeni sezoni (junija 2014), pa je odčitek
pokazal delež porabe stanovanja 2,9%, v razmerju do
skupne porabe stanovanjskega bloka.
Seštevek akontacij v variabilnem delu je 12.000,00 € ×
2,7% = 324,00 €; toliko je odjemalec plačal.
Poračun v variabilnem delu: 10.000,00 € × 2,9% =
290,00 €; toliko bi odjemalec moral plačati.
Rezultat: z računi je odjemalec v variabilnem delu
plačal 324,00 € akontacije (12.000,00 € × 2,7%),
Primer 2
obračun pa je pokazal, da bi moral plačati 290,00 €;
Stanovanjski blok je v ogrevalni sezoni v variabilnem (10.000,00 € × 2,9%). Odjemalec dobi vračilo v višini
delu porabil 10.000,00 €, z akontacijami pa je bilo 34,00 €. Čeprav se je delež porabe odjemalca v razmerju
pobranih 8.000,00 €.
do skupne porabe stanovanjskega bloka povečal, bo
Pri akontacijah se je upošteval delež porabe stanovanja odjemalec zaradi nižje skupne porabe stanovanjskega
2,7%, po zaključeni sezoni (junija 2014), pa je odčitek bloka deležen vračila 34,00 €.
pokazal delež porabe stanovanja 2,2%, v razmerju do
skupne porabe stanovanjskega bloka.
Seštevek akontacij v variabilnem delu je 8.000,00 € ×