Marketinška konferenca 2013

Comments

Transcription

Marketinška konferenca 2013
DOGODKI
LETRIKA
Številka
Interno glasilo skupine Letrika
05/13
Marketinška konferenca 2013
Skupina Letrika sedaj s sodobno e-trgovino
Smiselno rotiranje na delovnih mestih
Priznanje TOP 10
Dodatno pokojninsko zavarovanje
Kazalo
Izdajatelj
Letrika, d.d.
UREDNIŠKI ODBOR
Glavni urednik
Erik Panjtar
Člani uredniškega odbora
Tanja Krapež
Alenka Kravos
Vojko Križman
Fotografija na naslovnici
David Furlan
Prelom, grafična priprava
Grafika Soča d.o.o.
Koncept in oblikovanje
Medias kreativ d.o.o.
Naslov uredništva
Letrika, d.d.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
05 / 3393 357
[email protected]
Naklada
1.300 izvodov
Datum izdaje:
December 2013
3
4
4
5
6
7
8
8
9
10
10
11
12
13
14
15
Poslanica predsednika uprave
Marketinška konferenca 2013
Dolgoročna pogodba z John Deere
Poslovni načrt 2014
Skupina Letrika sedaj s sodobno e-trgovino
Kakovostno vodenje in medosebni odnosi
Letrika širi posle na Kitajskem
SAP uveden tudi v Letriki France
Smiselno rotiranje na delovnih mestih
Liebherr je naš novi kupec alternatorjev
Obiski s Samare
Koristne ideje v sistemu invencijsko-inovacijske dejavnosti
Priznanje TOP 10 - Izobraževalni management 2013
Agritechnica 2013
Letos ponovno na sejmu eCarTec
Dodatno pokojninsko zavarovanje
UVODNIK
LETRIKA
Poslanica predsednika uprave
Kmalu bo za nami leto 2013, ki je bilo za Letriko dobro leto. Pravzaprav že dolgo nismo imeli tako dobrega
poslovnega leta, čeprav je v prvih dveh mesecih kazalo nasprotno. Vsi trgi, na katerih prodajamo, so se letos
odrezali bolje od pričakovanj, kar je potegnilo za sabo povečana naročila.
Poslovno uspešni nismo le zaradi ugodnih razmer na trgih. Naredili smo pomemben korak naprej v
izboljšanju produktivnosti in kakovosti. Stroški kakovosti so se pomembno zmanjšali, naša prizadevanja
pa so potrdili tudi naši kupci, kot so Toyota BT, JCB, Navistar, Lombardini in drugi, ki so nam letos podelili
priznanja kakovostnega dobavitelja. V Letriki Bovec so z odliko prestali presojo prestižnega avtomobilskega
giganta Audija. Zaradi zaupanja kupcev smo uspeli podpisati pomembne dolgoročne pogodbe, prav pred
kratkim z največjim globalnim proizvajalcem kmetijske mehanizacije - korporacijo John Deere. Na vse to
smo ponosni, saj s tem ohranjamo delovna mesta ter razvijamo in vlagamo v okolje, v katerem živimo.
Na splošno je bilo poslovanje v vseh družbah v skupini uspešno. Naj izpostavim Kitajsko, kjer se prodaja
nenehno povečuje. Naša tamkajšnja odvisna družba Letrika Suzhou je uspela ohraniti in povečati posel pri
dobavi zaganjalnikov za največjega kitajskega proizvajalca kamionov. Dobro gre tudi v trgovskih družbah
ter v proizvodnih družbah v Belorusiji in BIH. Letos smo ustanovili novo odvisno proizvodno družbo v Indiji,
kjer bo redna proizvodnja stekla v prihodnjem letu.
Na domačih tleh je potrebno omeniti Letriko Komen, ki se je letos precej posodobila, zgrajena je bila
sodobna nova hala tlačnega liva, prenova pa se bo nadaljevala še v naslednjem letu. Letriko Asing bomo
zaradi optimizacije prihodnje leto priključili k matični družbi. Letos je bilo veliko sredstev namenjenih tudi
posodabljanju proizvodnje, ergonomiji, varnosti in zdravju pri delu, čistoči in urejenosti družbe ter zunanji
podobi tovarne.
Prihodnje leto bomo več pozornosti usmerili v razvoj kadrov, še posebej etičnemu delovanju vseh
zaposlenih in poslovnih partnerjev, kar bomo kmalu ubesedili v etičnem kodeksu. Etični kodeks je skupek
pravil vedenja in moralnih norm, ki priporoča, kako je potrebno delovati v medsebojnih odnosih, da ne
prizadenemo drug drugega in bolj uspešno in korektno opravljamo svoje delo. To velja tudi za sodelovanje
med upravo in predstavniki delavcev - s svetom delavcev in sindikatom. Z njihove strani smo v letošnjem
letu prejeli veliko predlogov in upam, da bomo še naprej konstruktivno iskali in sprejemali rešitve,
ustrezne za vse deležnike. K boljšemu počutju zaposlenih bo gotovo pripomogla tudi investicija v novo
delavsko restavracijo, ki je predvidena v naslednjem letu. Na poslovnem delu bo poudarek predvsem na
izboljševanju učinkovitosti v celotni verigi od dobaviteljev do kupcev s poudarkom na skrajševanju časa
vstopa na trg. Napovedi poslovanja so za naprej zmerno optimistične in tudi naši načrti so taki.
Kot veste, nekateri naši lastniki prodajajo svoje delnice in proces zamenjave lastništva se bo po vsej
verjetnosti zaključil v prihodnjem letu. Verjamem, da bo sprememba lastništva pozitivno vplivala na razvoj
podjetja in da bo bodoči lastnik spoštoval naše dosežke in podpiral zastavljene strategije, ki nam sedaj
omogočajo, da dobro poslujemo. Naši načrti za leto 2014 med drugim zajemajo preko 5-odstotno rast
prodaje in rast števila delovnih mest, saj so pred nami številni novi posli in projekti, razvoj pa še naprej
predstavlja našo ključno kompetenčno prednost.
Zahvaljujem se vsem zaposlenim, sodelavkam in sodelavcem, s katerimi si skupaj režemo kruh na zahtevnih
tujih trgih, ki od nas nenehno zahtevajo več in bolje. Zadovoljen sem, da zaenkrat vsem skupaj to kar dobro
uspeva.
Srečno 2014!
Edvin Sever,
predsednik uprave
03
04
LETRIKA
DOGODKI
Marketinška konferenca 2013
Tudi letos smo izpeljali tradicionalno Marketinško konferenco, ki jo vsako leto organiziramo z namenom
srečanja predvsem vodilnih, vodstvenih in prodajnih, pa tudi drugih strokovnjakov iz celotne skupine.
V novogoriškem Hotelu Perla je potekal
konferenčni del, na katerem so bili
predstavljeni poslovni rezultati, strategije
in načrti skupine. Predstavljene so bile tudi
številne aktivnosti in projekti, s katerimi se
bomo ukvarjali v prihodnosti za doseganje
vse boljših poslovnih rezultatov. Letos
smo za obiskovalce pripravili tudi manjši
razstavni prostor, na katerim smo prikazali
nekaj naših najzanimivejših izdelkov. Na
sedežu Letrike pa so se odvijale še različne
prodajne delavnice oziroma individualna
srečanja gostov iz tujine ter našega osebja.
EP
POSLOVANJE
LETRIKA
Že tradicionalno največ pričakujemo od panoge kmetijske mehanizacije ter segmenta druge vgradnje,
načrtujemo vstop v panogo fotovoltaike, pomembnejšo rast pa želimo doseči tudi v panogi mehatronskih
sklopov v avtomobilski industriji. Stabilno stanje oziroma minimalno rast pričakujemo tudi v drugih
panogah v katerih nastopamo. Skupina kljub še vedno zelo umirjeni makroekonomski situaciji načrtuje
povečanje obsega poslovanja. Napoved temelji na informacijah o tržni rasti in novih projektih.
Poslovni načrt 2014
Letrika
je za prihajajoče
2014 pripravila
poslovni načrt,
temelji naEUR
informacijah
o tržni
in novih
Za poslovno
leto 2014leto
na nivoju
skupine načrtujemo
256kimilijonov
prodaje, kar
je 6,5rasti
odstotka
več
projektih.
kot v letu 2013, 1,3 milijona EUR višji poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo, višji čisti poslovni
tudi rast
števila
zaposlenih.Glavni
Na nivoju
družbe
prihodke
od prodaje v
Kotizid
nišniter
specialist
ostajamo
skladno
cilji v letumatične
2014 so rast
prodaje,pa pričakujemo
2014 na nivoju
skupine načrtujemo
s svojo
strategijo
ter
ob
upoštevanju
dobičkonosnost,
izboljševanje
stroškovne
256
milijonov
EUR
prodaje,
kar je 6,5%
višini 200,1 milijonov EUR, kar pomeni 5,6 odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Načrtovana
globalnih trendov orientirani na tri ciljne
učinkovitosti ter obvladovanje vseh vrst
več kot v letu 2013, 1,3 milijona EUR
dobičkonosnost je skladna tudi z zastavljenimi dolgoročnejšimi cilji. višji poslovni izid iz poslovanja pred
tržne segmente: motorno elektro opremo, tveganj, vse to ob sočasnem upoštevanju
pogonske sisteme in mehatroniko.
trajnostnega razvoja. Za poslovno leto
amortizacijo, višji čisti poslovni izid ter
Prihodki od prodaje in dobiček iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA) v milijonih EUR
6,5 %
300
250
200
150
243,2
100
240,1
255,7
13,5
50
Načrtovana rast
prihodkov od prodaje
v letu 2014
20,6
21,9
0
2012
Ocena 2013
Prihodki od prodaje
21,9
Načrt 2014
EBITDA
Milijonov EUR je načrtovan
dobiček iz poslovanja
pred amortizacijo
(EBITDA)
Neto finančne obveznosti, EBITDA in razmerje
Neto finančne obveznosti / EBITDA
60
40
4,0
54,4
5,0
52,5
4,0
48,1
2,6
3,0
2,2
2,0
20
13,5
0
2012
Neto finančne obveznosti
v milijonih EUR
3,8 %
Delež prihodkov od prodaje
bo vložen v razvojno
dejavnost
20,6
Ocena 2013
EBITDA v
milijonih EUR
21,9
1,0
0,0
25 %
Načrtovan delež novih
izdelkov v prihodkih
od prodaje
2,2
Pričakovana vrednost
kazalnika Finančne
obveznosti / EBITDA
Načrt 2014
Neto finančne
obveznosti / EBITDA
Cilji v letu 2014
Delež novih izdelkov v prihodkih od prodaje
40 %
28,2 %
24,5 %
25 %
2012
Ocena 2013
Načrt 2014
30 %
20 %
10 %
0%
Opomba: Delež novih izdelkov v prihodkih od prodaje
vključuje delež prodaje izdelkov mlajših od 3 leta.
tudi rast števila zaposlenih. Na nivoju
matične družbe pa pričakujemo prihodke
od prodaje v višini 200 milijonov EUR, kar
pomeni 5,6-odstotno rast v primerjavi z
letom 2013. Načrtovana dobičkonosnost
je skladna tudi z zastavljenimi
dolgoročnejšimi cilji. Že tradicionalno
največ pričakujemo od panoge kmetijske
mehanizacije ter segmenta druge
vgradnje, načrtujemo vstop v panogo
fotovoltaike, pomembnejšo rast pa
želimo doseči tudi v panogi mehatronskih
sklopov v avtomobilski industriji.
EP
05
06
LETRIKA
PROJEKTI
Skupina Letrika sedaj tudi s
sodobno e-trgovino
V Letriki smo začeli z uporabo e-trgovine, ki je namenjena medpodjetniški prodaji. Gre za spletno
aplikacijo, ki smo jo sami razvili in izdelali ter je že v uporabi v Letriki France.
E-trgovina je mednarodno uveljavljeno
orodje medpodjetniške prodaje (B2B,
business to business), namenjeno
podpori prodaje in distribuciji izdelkov.
Prehod na informacijski sistem SAP v naši
odvisni trgovski družbi Letrika France
je bil pogojen z istočasnim odprtjem
e-trgovine, torej z možnostjo spletnega
trgovanja. Za večino francoskih in
španskih distributerjev rezervnih
delov je namreč e-trgovanje pogoj za
sodelovanje z dobaviteljem. Tako smo
oktobra odprli e-trgovino na spletnem
portalu skupine Letrika, ki je prvenstveno
namenjena znanim kupcem izdelkov za
drugo vgradnjo.
Številne koristi
Koristi, ki jih prinaša spletno trgovanje
je mnogo. Kupci dobijo hiter pregled
izdelkov, zaloge, cen in popustov.
Pridobijo lahko vse informacije o izdelkih
Primer spletnega naročila preko e-trgovine
na enem mestu (katalog), hitro oddajo
nova naročila na podlagi preteklih naročil
ali priljubljenih izdelkov. Omogočen
je celostni vpogled v stanje trenutnih
naročil ter kronološki pregled vseh
preteklih naročil in dobav. Oddaja
novih naročil je mogoče v trenutku,
ki njim najbolj ustreza, dostopnost do
podatkov pa je non-stop. Nam, kot
prodajalcem pa e-trgovina omogoča
V E-TRGOVINI JE PRIHODNOST
Odzivi uporabnikov ob zagonu e-trgovine so izjemno dobri. Aplikacija, ki smo jo
razvili v Letriki, je všečna in predvsem enostavna za uporabo. Upravičeno lahko
sklepamo, da bo v prihodnje elektronski nakup postal prevladujoče orodje za
nakup naših izdelkov za drugo vgradnjo v vseh družbah skupine. Da bo temu res
tako in to čim prej, pa je nujno potrebna spodbuda vodilnih, dobra kampanja
obveščanja in izobraževanja uporabnikov ter povabilo in spodbujanje kupcev k
uporabi e-trgovine.
DOGODKI
grajenje dolgoročnega odnosa s kupci
in grajenje zvestobe in skupnosti okoli
blagovne znamke Letrika. V aplikaciji
je predstavljena naša celotna ponudba
na enem mestu. S tovrstno aplikacijo si
želimo tudi povečati ugled ter ohraniti ali
povečati tržni delež preko pospeševanja
prodaje obstoječim kupcem. Obenem
prihaja do manj napak v prodajnem
procesu, saj se odgovornost in čas
izdelave naročila prenese na naše kupce.
S tem se tudi razbremeni prodajno
osebje in tako niža stroške prodaje
in marketinga. Kot možnost imamo
tudi izpostavitve določenih aktualnih
prodajnih akcij, hkrati pa lahko redno
obveščamo kupce o novih izdelkih ter
prodajnih akcijah. Seveda pa je mogoče
tudi sledenje obnašanja uporabnikov
oziroma povpraševanja po izdelkih.
LETRIKA
Sodobno trženje
Razvito elektronsko poslovanje v
širšem pomenu besede pomeni veliko
konkurenčno prednost. Predstavlja izziv
za graditev spletne skupnosti kupcev,
upravljanje promocijskih kampanj,
podporo različnim prodajnim potem in
za interaktivnost z odjemalci. Samo po
sebi sicer ne prinaša novih poslov, a je
ključno za ohranjanje obstoječih kupcev
in za pospeševanje prodaje, saj omogoča
hitre in zanesljive informacije brez papirja
ter brez časovnih in geografskih omejitev.
Martina Lozar
Kakovostno vodenje in
medosebni odnosi
V letu 2013 so potekale delavnice kakovostno vodenje in medosebni odnosi, ki se jih je udeležila večina
direktorjev direkcij in poslovnih enot.
Na 12 delavnicah, ki so se zaključile v
novembru, smo s pomočjo zanimivih
in zabavnih aktivnosti spoznavali, kako
in zakaj se vedemo, kot se, in utrjevali
pomembna prepričanja, ki nam lahko
pomagajo spreminjati svoje vedenje in
pogled na vedenje drugih.
Prvo pomembno prepričanje je, da
je moje vedenje moja izbira. Zunanje
okoliščine so zame informacija in na
osnovi informacij, ki prihajajo iz okolja, si
bolj ali manj zavestno izberem, kako bom
v nekem trenutku deloval. Če se zavedam,
da je moje vedenje moja izbira, se počutim
svobodnega, saj me ne morejo drugi
na primer razjeziti, užaliti in podobno.
Drugo prepričanje pravi, da je moje
vedenje za drugega le informacija, ki
jo posredujem z namenom, da bi nekaj
dosegel. Tako kot si jaz zbiram svoje
vedenje, tako tudi drugi izbirajo svoje.
Nikogar namreč ne moremo v nič prisiliti
in nikogar ne morem spremeniti, če si tega
ne izbere.
Tretje prepričanje pa pravi, da je
moja izbira in dolžnost, da drugim
posredujem kakovostno informacijo,
kaj bodo ti naredil z njo, pa je stvar
njihove izbire. Vsak od nas ima možnost
in se lahko potrudi po svojih najboljših
močeh, da daje kakovostne informacije
in razmišlja, kaj v neki situaciji še lahko
naredi, da bi razumel druge in da bi
drugi razumeli njega. Iz tega izhaja, da
je kakovostno vodenje tisto, ki se opira
na notranjo motivacijo. Usklajuje naloge
in cilje enote ali podjetja ter potrebe
vsakega posameznika. Prizadeva se tako
za uresničevanje svoje vizije in poslanstva,
kot tudi za ustvarjanje dobrega delovnega
vzdušja.
Marjeta Stepančič Slavec
07
08
LETRIKA
DOGODKI
Letrika širi posle na Kitajskem
V sodelovanju s kitajskim proizvajalcem električnih avtomobilov Longer smo pred kratkim uspešno
inštalirali naš AC sistem na Kitajskem, s čemer uresničujemo načrte vstopa na trg električnih vozil na
Kitajskem.
Z uporabo asinhronskega motorja AMT
7120 in AC krmilnika 48V/400A smo tako
vstopili na ta zanimiv trg, ki bo predvsem
zaradi okoljevarstvenih ciljev Kitajske po
predvidevanjih zelo hitro rastel. Kupec
ima sedež v istem mestu kot naša odvisna
družba, to je Suzhou. Trenutno izdeluje
približno 2.000 električnih vozil letno in
ima zelo ambiciozne dolgoročne načrte.
V naslednjih mesecih bomo opravili
vsa potrebna testiranja pred prvimi
dobavami, ki so načrtovane za leto
2014. Projekt dokazuje, da ima Letrika
na Kitajskem resne namene na področju
elektrifikacije vozil. Letrika Suzhou sicer
zaposluje 250 ljudi, od katerih je pet
Slovencev. Je druga najpomembnejša
proizvodna družba v skupini takoj za
matično družbo. Zahvala gre vsem tako v
Letriki Suzhou kot tudi v Šempetru, ki so
pri tem projektu sodelovali.
Jackie Xie, David Volk
Primer električnega vozila pred našo odvisno družbo Letrika Suzhou
SAP uveden tudi v Letriki France
Sodelavci iz naše odvisne trgovske družbe Letrika France so s prvim oktobrom uspešno prestali prvi
dan zagona novega informacijskega sistema SAP.
Projekt je ob podpori lojalnih in
maksimalno angažiranih sodelavcev
potekal nad pričakovanji. Kompetenten
projektni tim je s skrbno načrtovanim
uvajanjem in testiranjem procesov,
s profesionalnimi izkušnjami ter ob
podpori in aktivnem sodelovanju vodstva
uspel učinkovito realizirati zahteven
projekt. Z uvedbo informacijskega
sistema SAP v Letriki France, ki je naša
največja trgovska družba glede na
prodajo izdelkov v drugovgradnjo, smo
še za korak bliže viziji informacijskega
sistema Letrike, ki je: "Informacijski sistem
skupine nudi celovito podporo izvajanju
poslovnih procesov v skupini Letrika in je
primerljiv ali boljši od IS naših tekmecev
tako stroškovno kot vsebinsko.« Čestitke
in zahvala vsem sodelujočim!
Martina Lozar
PROIZVODNJA
LETRIKA
Smiselno rotiranje na
delovnih mestih
V tokratnem prispevku bomo predstavili smiselno rotiranje delavcev na delovnih mestih. Z drugimi
besedami: premeščanje delavcev z namenom razbremenitve posameznih delov telesa v izogib stereotipnim
ponavljajočim gibom, položajev, težkih naporov, vibracij in mehanskih kompresij.
Vse našteto sčasoma privede do trajnih
posledic, mišično-kostnih obolenj in
poškodb živčevja. Za primer vzamemo
uporabo dvoročnega vklopa, še posebej
takega s pogreznimi tipkami pri katerih
je potrebno večkratno pritiskanje s
konico prsta, kar privede do kljuvajoče
bolečine v prstih ter zapestju. V Letriki
je rotiranje po delovnih mestih že nekaj
let uveljavljena praksa. Samo periodično
rotiranje pa ni dovolj učinkovito, če so
delovna mesta (DM) med seboj podobna
po naravi obremenitve. Ljudje smo si med
seboj različni, vsak ima svoje prednosti
in slabosti za izvajanje nekaterih
operacij, s primernim rotiranjem lahko
Motorične vaje.png: Priporočene vaje, ki jih izvajamo med planiranimi odmori.
hitro ugotovimo, kateri delavec je
najprimernejši za določeno DM. Pravilno
načrtovanje in izvajanje procesa rotacije
DM ima pomembno vlogo pri krepitvi
organizacije dela, ljudi pa spodbudi k
prevzemanju večje odgovornost za delo,
ki ga opravljajo. Pri zasnovi novih DM bi
morali posvetiti več pozornosti tudi tej
problematiki in konstruirati fleksibilna
DM. Taka, da si jih delavec lahko prilagodi
lastnim potrebam. Na ta način ljudem
omogočimo menjavo fiziološkega
položaja, torej: sedeče/stoječe,
dvigovanje bremena z levo ali desno
roko, seganje v in iz zaboja/embalaže
iz leve ali desne strani, možnost vklopa
naprave s premičnim nožnim pedalom,
bočnim vklopom, enoročnim vklopom iz
desne in leve strani, premičen in nastavljiv
podstavek za noge, nastavljiva višina
in nagib stola, ekrana ter tipkovnice,
zaobljeni robovi na mizah, napravah,
orodjih, ipd. Za učinkovito zdravljenje
že nastalih poškodb, oziroma njihovo
preprečevanje pa je zelo pomembna
fizična aktivnost ali motorične vaje, ki jih
lahko izvajamo pred, po in med delovnim
časom, za slednje so najprimernejši
planirani odmori.
Aleks Kragelj
Namesto novoletnih daril donacija bolnišnici
Letrika je pred novoletnimi prazniki namesto nakupa daril za poslovne partnerje podpisala donacijsko
pogodbo s Splošno bolnišnico Dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici.
Letrika je tako donirala 5.000 EUR
za sofinanciranje nakupa licence za
dostop do strokovne medicinske
literature, ki je namenjena podpori pri
delu zdravstvenega osebja bolnišnice.
Edvin Sever, predsednik uprave
Letrike, je ob tem dejal: “Zadovoljni
smo, da lahko na ta način pomagamo
in kot velika in uspešna gospodarska
družba nekaj sredstev vrnemo v
lokalno okolje, kjer živimo in delamo.”
Gre za družbeno odgovorno potezo,
od katere bo nenazadnje imela korist
vsa lokalna skupnost.
EP
09
10
LETRIKA
DOGODKI
Liebherr je naš novi kupec
alternatorjev
Navkljub težavnim razmeram v gospodarstvu smo v Letriki s proaktivnim pristopom uspeli pridobiti novega
pomembnega kupca Liebherr.
V okviru strategije razvoja in trženja
izdelkov z višjo dodano vrednostjo,
smo v PE Motorna elektro oprema s
proaktivnim tržnim pristopom ter z veliko
podporo razvoja in prototipne delavnice
uspeli pridobiti projekt za novega kupca,
nemško-švicarsko podjetje Liebherr. Zanj
smo v procesu simultanega razvoja razvili
HD alternator AAN 28V 140A z zunanjim
ventilatorjem, ki ga bo vgrajeval na
njihove 6 cilindrske motorje, predvsem
na kopače za dnevni izkop v rudnikih.
Gre za prvi projekt s kupcem z visokim
pokritjem, katerega izhodiščna vrednost
znaša 3 milijone evrov. Liebherr je eden
izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev
najzahtevnejše gradbene mehanizacije,
dvigal ter posebnih aplikacij za rudnike.
Začetek sodelovanja za Letriko pomeni
pomembno potrditev in referenco.
Erik Curk
Obisk iz Samare
Sredi novembra nas je obiskala visoka delegacija iz ruske regije Samara.
V okviru obiska in navezovanja poslovnih
stikov, ki je potekal pod okriljem
Slovenskega avtomobilskega grozda
ACS, nas je novembra obiskala visoka
delegacija iz Samare. Samara je pokrajina
v Rusiji, ki ima zelo dobro razvito industrijo
in je po velikosti primerljiva s Slovenijo.
Njeno istoimensko glavno mesto ob reki
Volgi je šesto največje v Rusiji. Delegacijo
je vodil minister za gospodarski razvoj in
podpredsednik vlade Samarske regije,
poleg pa so bili še drugi visoki predstavniki
oblasti in gospodarstva ter predstavniki
rusko-slovenskega poslovnega kluba.
Gostom smo predstavili delovanje
skupine Letrika in jim razkazali laboratorije
raziskav in razvoja.
Erik Panjtar
INOVATIVNOST
LETRIKA
Koristne ideje v sistemu
invencijsko-inovacijske dejavnosti
Koristne ideje so tiste drobne, majhne zamisli, ki jih videvamo vsak dan in vsepovsod na naših delovnih mestih. Njihova uresničitev nam prinaša boljše, prijetnejše ali lažje delo, zadovoljstvo in nagrado.
Največ Koristnih idej (KI) nastaja v
proizvodnji, od koder prihaja največ
predlogov. Vsi ti predlogi skupaj - ker
jih je mnogo in če so realizirani - lahko
predstavljajo velik delež pri koristih
inovacijske dejavnosti. KI se prijavljajo
v računalniški aplikaciji na intranetu,
kjer poteka tudi postopek obravnave.
Predlagatelj predlog vnese sam. Če ga
vnaša druga oseba, na primer vodja,
naj obvezno navede ime predlagatelja,
razen če je predlog podala celotna
skupina. Predlog KI se takoj po vnosu
v računalniško aplikacijo prenese k
organizatorju invencijsko-inovacijske
dejavnosti in KI dobi status »dodeljeno«.
Organizator predlog posreduje v
obravnavo pooblaščeni osebi s področja,
na katerega se predlog nanaša. Ta
lahko predlog obravnava sama ali ga
posreduje v obravnavo pristojnemu
strokovnemu sodelavcu - status »v delu«.
Če je za KI možno izračunati predviden
letni inovacijski prihranek (PLIP) in ta
znaša nad 250 EUR, pooblaščena oseba
pošlje predlog za prekvalifikacijo KI v
Naj idejo (NI) direktorju OE, ki odloči o
prekvalifikaciji. Če direktor prekvalifikacijo
potrdi, se bo predlog obravnaval po
postopku za NI in predlagatelj mora
izpolniti obrazec »Naj Ideja«. Postopek
odločanja o predlogu KI (status
sprejeto, zavrnjeno ali v bazen idej) je
potrebno zaključiti v roku 20 delovnih
dni. V primeru sprejete KI je postopek
obravnave zaključen, ko je KI realizirana. V
računalniški aplikaciji je poleg vnesenega
statusa »sprejeto« potrebno označiti
okence/rubriko »realizirano«, kar je
predpogoj za nagrado za uvedeno KI. V
primeru, da KI ni sprejeta, je postopek
zaključen, ko KI dobi status »v bazen idej«
ali »zavrnjeno«. Nagrajevanje predlogov
KI je vložek, ki ga družba namenja za
spodbujanje kulture nenehnih izboljšav.
Izkupička vlaganj v spodbujanje kulture
nenehnih izboljšav se ne da direktno
finančno ovrednotiti, vendar dolgoročno
pomeni korist za podjetje in preseže
vrednost nagrad. Za nagrajevanje se
uporabi sistem stimulacije uspešnosti
skupine po Pravilniku o nagrajevanju
uspešnosti sodelovanja in nenehnega
izboljševanja. Do obračuna in izplačila
nagrade za realizirane KI so upravičeni
delavci v tisti enoti oziroma skupini,
ki je v obračunskem obdobju treh
mesecev (trimesečje) dosegla najmanj
minimalno določeno število realiziranih
KI na zaposlenega (trenutno je cilj vsaj
1 KI na zaposlenega). Uprava določi
višino nagrade za eno realizirano
Koristno idejo (trenutno 40 EUR) in
letno višino sredstev za izplačila nagrad
za Koristne ideje na nivoju družbe na
podlagi izplačil in učinkov iz preteklih
let. V primeru, da izplačila med letom
presežejo določeno vsoto, se lahko ta
z rebalansom zviša. V primeru slabših
poslovnih rezultatov družbe se lahko
izplačila nagrad zamaknejo. Postopek
obravnave in nagrajevanja je podrobno
opisan v novem pravilniku, ki je v
postopku sprejemanja in bo po potrditvi
za uporabo dostopen na intranetu.
Na vsakem koraku okrog nas je nekaj,
kar je mogoče izboljšati, narediti bolj
učinkovito, lažje, hitreje, prijaznejše,
urediti delovno mesto ali okolje. Zato ne
zadržujmo idej v sebi, ampak korajžno z
njimi na dan - v računalniško aplikacijo
za KI!
Bogdan Vrtovec
Razpis za fotografski natečaj
Foto sekcija pri Športnem društvu Letrika razpisuje fotografski natečaj za najboljše fotografije za objavo na
naslovnici internega glasila Letrika. Natečaj poteka od objave tega razpisa do konca januarja 2014.
Sodelujejo lahko zaposleni iz vseh družb skupine Letrika. Fotografija mora biti pokončna, visoke tehnične kakovosti in primerna
za objavo na naslovnici internega glasila Letrika. Tema in motiv fotografije je poljubna, zaželena je asociacija na skupino Letrika.
Vsak sodelujoči lahko pošlje do tri fotografije najkasneje do 31.1.2014 na elektronsko pošto [email protected] s pripisom
polnega imena in interne telefonske številke. Avtor izjavlja, da je fotografija njegovo avtorsko delo in soglaša z javno objavo,
vključno z objavo na naslovnici internega glasila. Izbor najboljših fotografij bo opravila komisija, sestavljena iz članov Foto sekcije
in članov Uredniškega odbora internega glasila. Avtorje izbranih fotografij bomo nagradili s praktičnimi nagradami.
Dodatne informacije: David Furlan (tel. 3839) ali Erik Panjtar (tel. 3357).
Vabljeni k sodelovanju!
11
12
LETRIKA DOGODKI
Priznanje TOP 10 - Izobraževalni
management 2013
Letrika d.d. je med 10 slovenskimi podjetji, ki so prejela priznanje TOP 10 - Izobraževalni management za
leto 2013.
Priznanja podeljuje družba Planet GV v
sodelovanju z Inštitutom za izobraževalni
management Sofos desetim slovenskim
podjetjem oziroma organizacijam, ki
sistematično investirajo v izpopolnjevanje
in usposabljanje zaposlenih. Priznanje
smo prejeli za izkazane rezultate v
poslovnem letu 2012 za: neposredno
povezanost izobraževalne in poslovne
strategije, sistematično zbiranje novega
znanja, zagotavljanje zaposlenim
preizkušanje in širjenje na novo
pridobljenega znanja, spodbujanje
pridobivanja in prenašanja znanja
ter spodbujanje izobraževanja vseh
zaposlenih.
Podeljevanje priznanj je že tradicionalno,
letos trinajstič zapored. Enkrat smo se
že prijavili v letu 2004, vendar pa tega
nismo več ponavljali, ker smo po urah in
denarnem vložku v izobraževanje močno
zaostajali za najboljšimi. Letos smo se
prijavili, ker smo hoteli dobiti primerjalne
podatke z drugimi podjetji, zaradi
samoocenjevanja po modelu odličnosti
EFQM. Na presenečenje smo se znašli
med 10 najboljšimi od 37 prijavljenih.
Glavni razlog pa je v tem, da smo med
Visoke uvrstitve izhajajo iz kvalitetnega
sistema izobraževanja, s poudarkom
na ciljnem izobraževanju, ki smo ga
zgradili v naši družbi. Za primer: v
letu 2012 je bilo za potrebe ciljnega
izobraževanja izdelanih 28 izobraževalnih
programov in opravljeno 371 preverjanj
usposobljenosti.
tistimi podjetji, ki tudi v kriznem obdobju
vlagajo v znanje in izobraževanje.
Prejemnikov priznanj se ne razvršča
od 1 do 10, ampak dobijo vsi enako
priznanje. Vsak pa dobi primerjalno
analizo za 13 kriterijev, glede na
povprečje vseh sodelujočih in
razvrstitev po posameznem kriteriju.
Po pričakovanjih smo bili najslabši pri
sredstvih namenjenih za izobraževanje in
pri povprečnem številu ur usposabljanja
in izpopolnjevanja, a še vedno relativno
visoko (na 11. oziroma 10. mestu).
Pri vseh drugih kriterijih smo dosegli
boljše uvrstitve. Najvišje, na prvo mesto,
smo uvrščeni pri deležu štipendistov.
Dosežek, za katerega smo prejeli
priznanje, je posledica treh dejavnikov.
Na eni strani je rezultat strokovnega
dela sodelavcev področja ravnanja z
ljudmi, pri čemer moramo izpostaviti
dolgoletni prispevek organizatorja
izobraževanja Edvarda Gala, ki je gonilna
sila za nenehno izboljševanje sistema.
Drugi temelj je široka vključenosti
zaposlenih: strokovnih nosilcev
izobraževalnih sklopov in programov,
notranjih izobraževalcev, mentorjev
in vodij ter podpora vodstva družbe.
Tretji del pa smo vsi zaposleni, ki se
udeležujemo raznih oblik usposabljanj in
izpopolnjevanj ter izobraževanja ob delu,
ker se zavedamo pomena nenehnega
pridobivanja novega znanja. Smo dokaz
vse življenjskega učenja.
Davorin Vidrih
Prejemniki priznanj TOP 10 –
Izobraževalni management
2013 po abecednem vrstnem
redu:
Hella Saturnus Slovenija, d.o.o.
IBM Slovenija, d.o.o.
Iskra Mehanizmi, d.d.
Krka, d.d.
Lek, d.d.
Letrika, d.d.
NLB, d.d.
Treves, d.o.o.
Unija računovodska hiša, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
SEJMI
LETRIKA
Agritechnica 2013
Letrika je sodelovala na vodilnem sejmu
kmetijske mehanizacije Agritechnica
2013, ki je potekal v nemškem Hannovru.
Gre za enega največjih sejmov, ki se ga
udeleži skoraj pol milijona obiskovalcev,
na njem pa nastopa skoraj tri tisoč
razstavljavcev, letos štirinajst iz Slovenije.
Sejem pomeni pomemben kanal
promocije blagovne znamke Letrika
in naših izdelkov, ki jih dobavljamo
globalnim kupcem in partnerjem.
13
14
LETRIKA
SEJMI
Letos ponovno na sejmu eCarTec
Sejem eCarTec je sredi oktobra gostilo nemško mesto Munchen. Letos se je sejem odvijal že petič zapored,
in sicer z namenom promoviranja potencialov na področju e-mobilnosti in vsega, kar je povezanega z
zmanjševanjem škodljivih vplivov za okolje.
Letrika je tudi tokrat samotojno
razstavljala na manjšem, a vizuelno
atraktivnejšem razstavnem prostoru, saj
smo se odločili, da stojnico popestrimo z
enim od električnih vozil, kjer je vgrajen
naš pogonski sistem. Tako smo se odločili
za električno motorno dvokolo, s čemer
smo dosegli pravi učinek, saj je na stojnico
privabljalo veliko obiskovalcev, ki so
povpraševali po naših izdelkih. Poleg tega
pa smo predvajali nov video, kjer smo
predstavljali našo celotno paleto elektro
pogonov na končnih aplikacijah. Tudi s
tem smo poželi precej pozornosti, saj so
se obiskovalci zaustavljali pri stojnici in
ga gledali. Sejem sicer v letošnjem letu ni
pokazal bistvenega napredka v primerjavi
s predhodnimi, a z vidika organizatorjev
je bil ponovno uspešen, saj se je število
obiskovalcev povzpelo na okrog 12.000.
Žal pa je upadlo število razstavljalcev.
Veliko jih je odpovedalo nastop tik
pred začetkom. Razlogov je lahko več,
a rečemo lahko, da je bilo zaradi tega
tudi manj konkurence in smo bili zato
morda celo v prednosti pri pridobivanju
potencialnih kontaktov za nove projekte
in posle. Precej povpraševanja je bilo
ponovno s strani amaterskih ljubteljev
elektropogonov, ki želijo z raznimi
vozili krojiti prihodnost e-mobilnosti.
Medtem pa veliki igralci ob pomoči
razvojnih inšitutcij še vedno preverjajo,
katera opcija pogona bi bila najbolj
optimalna, in sicer tako s tehnološkega
kot tudi s komercialnega vidika. Konec
koncev pa vsakega potoršnika zanima
prodajna cena električnega avtomobila
in kakšne prednosti mu prinaša. Vsekakor
gre za težko nalogo za vse ponudnike.
Še najbolj pogumni so pri BMW, ki pa
svojega vozila i3 na sejmu ni razstavljal.
Njihov veliki tekmec Daimler Benz pa
je le predstavil svoj športni koncept
elektro avtomobila SLS in tudi Mercedes
B-klasse, ki se bo prihodnje leto najprej
začel prodajati na ameriškem trgu.
Glavni razlog je vgradnja enakega
elektropogona, kot ga imajo vozila
priljubljene znamle Tesla, ki je v letošnjem
letu doživela pomemben razcvet na
področju e-mobilnosti. Vsekakor pa je
pri Daimler Benzu zastavonoša njihov
najmanjši predstavnik, in sicer električni
Smart ForTwo, ki na Nemškem trgu
žanje dostojne uspehe, saj je v prodaji
že prehitel tudi svojega francoskega
tekmeca Renault Twizy. Nazadnje lahko
rečemo, da se bo trend e-mobilnosti v
bližnji prihodnosti kmalu razjasnil, torej
ali bo v avtomobilski industriji prostor
samo za hibridne koncepte vozil ali tudi
nekaj še za čisto električne opcije. Letošnji
sejem slednji opciji ni bil ravno naklonjen,
a pustimo se presenetiti.
Stojnica Letrike, na kateri smo imeli razstavljen tudi električni dvokolesnik, v katerega je vgrajen 7kW
IPM motor in 400A krmilnik z 48V baterijo.
Siniša Pljevaljčić
Mercedes je predstavil prestižnega električnega kupeja SLS, v ozadju pa je viden električni Smart ForTwo.
Našo stojnico sta ob zaključku sejma obiskala tudi
predstavnika konkurenčnega podjetja BRUSA iz
Švice, in sicer kar z metrom, s katerim sta izmerila
dimenzije našega razstavljenega pogona.
DOBRO JE VEDETI
LETRIKA
Dodatno pokojninsko zavarovanje
S 1. novembrom 2013 je preteklo 10 let od začetka vplačevanja premij v pokojninski načrt pri Skupni in začela je
veljavnosti nove pogodbe z Modro zavarovalnico, s katero smo pridobili možnost izbire med dvema pokojninskima načrtoma.
Vplačevanje premij v pokojninski načrt
pri Skupni d.d. se je začelo 1.11.2003 za
zaposlene v takratni Iskri Avtoelektriki,
Asingu, Orodjarni in Livarni. Kdor je že
10 let vključen v dodatno pokojninsko
zavarovanje, je s 1.11.2013 pridobili
pravico za dvig dela privarčevanih
sredstev, ki so bila zbrana na njegovem
računu do 31.12.2012. Tisti, ki ste se
vključili v zavarovanje kasneje, pa boste
to pravico pridobili po preteku 10 let od
vaše vključitve v zavarovanje. Ta pravica
pa ne zastara, ampak se za dvig lahko
odločimo kadar koli kasneje.Kdor nujno
ne potrebuje denarja, naj z odločitvijo o
dvigu ne hiti. V primerjavi z višino zbranih
sredstev, ki bi se ob upokojitvi prenesla
v izračun pokojninske rente, dobimo
ob dvigu izplačana nižja sredstva od
zbranih: zmanjšana so za 1 % izstopnih
stroškov in delež dohodnine, ki pa je
v končni fazi odvisen od prihodkov
posameznika v koledarskem letu. Izkušnje
kažejo, da je izplačevanje pokojninskih
rent po upokojitvi realnost. Kažejo tudi,
da dvigne sredstva med 50% do 60%
zavarovancev. Po oddanih zahtevkih v
mesecu novembru bomo približno tak
delež dvigov imeli tudi v Letriki.Drugače
pa je s sredstvi, vplačanimi po 1.1.2013. Ta
so namenjena izključno za pokojninsko
rento. Za dvig se bodo lahko odločili le
tisti, ki bodo imeli zbranih manj kot 5.000
EUR.
Izbira med Skupno in Modro
zavarovalnico
Novi zakon ZPIZ-2, ki je začel veljati
s 1.1.2013, je za delodajalca prinesel
možnost oblikovanja več pokojninskih
načrtov. Uprava in sindikat sta se odločila,
da Letrika d.d. oblikuje še dodaten
pokojninski načrt pri Modri zavarovalnici.
Zaposleni kot posamezniki imamo
možnost izbire med Skupno in Modro
zavarovalnico.Gre za lastno presojo,
komu bolj zaupamo. Vključeni pa smo
lahko samo v en pokojninski načrt.Novo
zaposleni bodo dobili ob pridobljeni
pravici za vključitev v kolektivno
prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje (delavci, zaposleni za določen
čas, pridobijo pravico po enem letu
zaposlitve), v področju ravnanja z ljudmi
pokojninski načrt in obrazce od Skupne in
od Modre zavarovalnice. Za eno od obeh
bodo podpisali pristopno izjavo.Vsem,
ki smo že vključeni v zavarovanje pri
Skupni, pa Modra zavarovalnica ponuja
vključitev v njeno zavarovanjeoh hkratni
prekinitvi pri Skupni. Pri tem sta možnosti
dve: z ali brez prenosa že zbranih sredstev
pri Skupni na Modro zavarovalnico.
Zagotavljajo nam, da bodo oni poravnali
izstopne stroške Skupni. Odločitev za
prestop je izključno osebna. Kdor bo želel
narediti tak korak, bo podpisal izjavo in jo
oddal Modri zavarovalnici, in sicer skupaj
z odločitvijo o prenosu sredstev iz Skupne
ali brez prenosa. Pristopno izjavo je
mogoče dvigniti tudi v področju ravnanja
z ljudmi. Kdor se za prehod na Modro
zavarovalnico ne bo odločil, mu ni treba
narediti ničesar in do nadaljnjega ostaja
pri Skupni.
Primerljivost pokojninskih načrtov
Pokojninski načrti različnih izvajalcev,
tudi od Skupne in Modre zavarovalnice,
so podobni, ker so zakonsko regulirani.
Skupna in Modra zavarovalnica imata
nekatere stroške določene fiksno,
nekatere (vstopni stroški, stroški
upravljanja) pa v razponu. Konkretne
višine se uredi s pogodbo o pristopu k
pokojninskemu načrtu, ki jo podpišeta
delodajalec in pokojninska družba ali
zavarovalnica. S pogajanji je bilo pri nas
doseženo znižanje vstopnih stroškov in
stroškov upravljanja. Pri Skupni veljajo
spremenjeni pogoji od 1.9.2013 dalje
tudi za Letriko Asing in Letriko Komen.
Pogodba z Modro zavarovalnico, ki je
zaenkrat podpisana le v Letriki d.d.,
pa je stopila v uporabo od 1.11. 2013
dalje. V področju ravnanja z ljudmi so
dostopne informacije iz obeh pogodb.
Na tem mestu lahko povem, da so stroški
primerljivi.
Posebnost pri Skupni
Danes veljavni pokojninski načrti imajo
pri različnih pokojninskih družbah in
zavarovalnicah enako izhodišče za
oblikovanje višine pokojninske rente
ob upokojitvi. Na višino mesečne
pokojninske rente vplivata, poleg višine
zbranih sredstev in spola, tudi starost
zavarovanca in tablica smrtnosti, ki bo
veljavna v času upokojitve oziroma ob
začetku prejemanja pokojninske rente.
Ker se povprečna starost ljudi podaljšuje,
se temu prilagaja tudi tablica smrtnosti
in znižuje izračunane višine mesečnih
rent ob enaki višini zbranih sredstev in
ob enakih drugih pogojih upokojenca.
Izjema bodo pokojninske rente iz
zavarovanja pri Skupni za vse tiste, ki so
se vključili v zavarovanje do 30.6.2006. Do
takrat veljaven pokojninski načrt določa
uporabo tablice smrtnosti, ki je veljala v
letu 2002, saj je bila kot priloga sestavni
del pokojninskega načrta. Od 1.7.2006
dalje pa ima tudi Skupna spreminjajočo
tablico smrtnosti, ki pa velja le za vstope
od 1.7.2006 dalje. Zato je potrebno
računati tudi na to, da bo potencialni
izstop iz pokojninskega načrta pri Skupni
vplival na nižjo pokojninsko rento za enak
znesek zbranih sredstev.
Davorin Vidrih
15
16
LETRIKA
DOGODKI
Srečno 2014
Fotomontaža: David Furlan