Letno poročilo 2014 Prenesi 15. april 2015

Comments

Transcription

Letno poročilo 2014 Prenesi 15. april 2015
LETNO
POROČILO
2014
LETNO
POROČILO
2014
Skupina Letrika in Letrika d.d.
Družba: Letrika, d.d.
Sedež: Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici
Matična številka: 5045410
Davčna številka: 38329522
Št. registrskega vložka pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici: 1/00051/00
Osnovni kapital in število delnic 13.346.110,84 EUR,
1.599.131 delnic
Internetna stran: www.letrika.com
Številke D&B DUNS: 552294050
Letno poročilo | 2014
Kazalo vsebine
4
POSLOVNO POROČILO
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
14
15
Ključni poudarki poslovanja Pismo predsednika uprave Predstavitev Skupine Letrika Vodenje in upravljanje
Delnica Letrike Pregled pomembnejših dogodkov v Skupini Letrika v letu 2014 Vizija, politike in strategije za nadaljnji razvoj Analiza uspešnosti poslovanja v letu 2014 Trženje in prodaja Razvojna dejavnost Proizvodnja, tehnologije in investicije Nabava in dobavitelji Kakovost in poslovna odličnost Upravljanje s tveganji Trajnostni razvoj 10
11
12
15
16
18
21
22
28
30
32
34
36
37
44
RAČUNOVODSKO POROČILO
1
2
3
4
5
6
7
Računovodski izkazi Poročajoča družba Predstavitev skupine Letrika Podlaga za sestavo Pomembne računovodske usmeritve Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom Poročilo neodvisnega revizorja 48
54
54
57
61
72
118
Letno poročilo | 2014
Kazalo tabel
5
Tabela 1: Kazalniki skupine Letrika in Letrike d.d.
Tabela 2: Lastniška struktura na dan 31.12.2014
Tabela 3: Knjigovodska vrednost delnice
Tabela 4: Čisti dobiček na delnico
Tabela 5: Kazalniki poslovanja skupine Letrika in družbe Letrika d.d.
Tabela 6: Dosežene ure izobraževanja na zaposlenega in delež šolajočih ob delu v obvladujoči družbi po letih
Tabela 7: Povprečno stanje zaposlenih skupine Letrika po stopnjah izobrazbe
Tabela 8: Poprečno stanje zaposlenih družbe Letrika d.d. po stopnjah izobrazbe
Tabela 9: Poraba vode na enoto prodaje v obvladujoči družbi
Tabela 10: Poraba energije na enoto prodaje v obvladujoči družbi
10
16
16
17
27
44
45
46
47
47
Kazalo grafov
Graf 1: Gibanje zaključnega tečaja delnice v letu 2014
Graf 2: Prihodki od prodaje v milijonih EUR in stopnja rasti prodaje v %
Graf 3: EBITDA in čisti poslovni izid v milijonih EUR
Graf 4: Sestava izkaza finančnega položaja skupine Letrika v milijonih EUR
Graf 5: Sestava izkaza finančnega položaja družbe Letrika d.d. v milijonih EUR
Graf 6: Denarni tok skupine Letrika v milijonih EUR Graf 7: Konsolidirani prihodki od prodaje skupine Letrika po ključnih produktnih skupinah v letu 2014
Graf 8: Konsolidirani prihodki od prodaje skupine Letrika po državah v letu 2014
Graf 9: Delež nabave po državah v letu 2014 v Letriki d.d.
17
22
23
24
25
26
28
28
34
Kazalo slik
Slika 1: Organizacijska struktura skupine Letrika v letu 2014
Slika 2: Matrika tveganj skupine Letrika
12
37
Letno poročilo | 2014
6
Izjava poslovodstva
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila skupine Letrika in Letrike d.d. ter računovodskih
izkazov na način, ki daje resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja in izidov poslovanja družbe,
v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in Zakonom o
gospodarskih družbah.
Poslovodstvo potrjuje poslovno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili za leto, končano
31. 12. 2014 in izjavlja:
• da so računovodski izkazi pripravljeni ob predpostavki, da bo družba nadaljevala poslovanje tudi v
prihodnje,
• da dosledno uporablja izbrane računovodske politike in da razkriva morebitne spremembe v
računovodskih politikah,
• da so računovodske ocene pripravljene pošteno in premišljeno ter v skladu z načeli previdnosti in
dobrega gospodarja,
• da so računovodski izkazi pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja.
Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti
premoženja družbe ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.
Edvin Sever, predsednikuprave
Šempeter pri Gorici, 17. 3. 2015
mag. Bojan Konič, član uprave
Letno poročilo | 2014
7
Poslovno poročilo
Letno poročilo | 2014
8
Poslanstvo
Visoka kakovost in inovativnost naših
zaganjalnikov, alternatorjev in mehatronskih
sistemov je temelj poslovne odličnosti in
trajnostnega razvoja.
Letrika razvija, proizvaja in trži globalno pod
lastno blagovno znamko in z lastno proizvodno
in prodajno-distribucijsko mrežo, ki poleg
podpore industrijskim odjemalcem, trži tudi
širok izbor proizvodov za drugo vgradnjo.
Letrika je prepoznavna po inovativnosti,
skrbi za zdravje, varnost in okolje, kakovosti
proizvodov in procesov, poslovni odličnosti
ter veliki tržni in razvojni podpori svojim
odjemalcem. Prepoznavnost temelji na
kompetentnih ljudeh, prožnih poslovnih
procesih in trajnostnem razvoju.
Vizija
Biti strateški partner, ki
sooblikuje razvojne trende
električnih sistemov na
področju zelenih tehnologij.
MOTO
Poganjamo inovacije
VREDNOTE
INTEGRITETA
Spoštujemo najvišja moralna in etična načela.
Stojimo za svojimi obljubami. S skupnim
prizadevanjem, medsebojnim spoštovanjem
in zaupanjem vzpostavljamo trdne temelje
za posameznika in družbo. Negujemo varno,
naravno in zdravo okolje za prihodnje rodove.
ZNANJE IN RAZVOJ
Smo ambasador trajnostnega razvoja in
naprednih tehnologij. S spodbujanjem znanja,
kreativnega mišljenja, inovativnosti in
izmenjave dobrih praks nenehno izboljšujemo
naše proizvode, storitve, procese in sisteme.
ODLIČNOST
Poganja nas motivacija po doseganju
najboljšega v vsem, kar počnemo in kar smo.
S kakovostjo, prožnostjo in učinkovitostjo
zagotavljamo ponos in visoko dodano vrednost
za naše deležnike.
Letno poročilo | 2014
Skupina Letrika 2014
239,3
milijonov EUR
prihodki od prodaje
20,9
milijonov EUR
dobiček iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA)
3,8 %
delež prihodkov od
prodaje izdelkov vložen
v razvojno Dejavnost
1,8
vrednost kazalnika
Neto finančne
obveznosti / EBITDA
9
Letno poročilo | 2014
1
Ključni poudarki poslovanja
10
Kazalniki skupine Letrika
Enota
2012
2013
2014
Kazalniki Letrika d.d.
Indeks
2014/13
2012
2013
Indeks
2014/13
2014
Prihodki od prodaje
mio EUR 243,164 242,807 239,287
98,6
184,739 188,285 193,246
102,6
Prihodki od prodaje - ohranjeno
poslovanje
mio EUR 241,166 242,807 239,287
98,6
-
-
-
-
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
mio EUR
13,509
21,928
20,930
95,4
10,377
15,726
14,555
92,6
Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA) ohranjeno poslovanje
mio EUR
15,905
21,928
20,930
95,4
-
-
-
-
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) mio EUR
6,064
14,490
12,817
88,5
4,597
10,040
8,354
83,2
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
mio EUR
- ohranjeno poslovanje
8,514
14,490
12,817
88,5
-
-
-
-
Čisti poslovni izid
mio EUR
1,578
10,169
9,446
92,9
2,203
8,131
7,390
90,9
Čisti poslovni izid - ohranjeno
poslovanje
mio EUR
3,788
10,169
9,446
92,9
-
-
-
-
Povprečno število zaposlencev
število
2.485
2.416
2.488
103,0
1.499
1.459
1.528
104,7
Tabela 1: Kazalniki skupine Letrika in Letrike d.d.
Opomba: Ohranjeno poslovanje predstavlja poslovanje skupine Letrika brez v letu 2012 prodane družbe Iskra Autoelectric Iran.
Prihodki od prodaje, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo
(EBITDA) v milijonih EUR in EBITDA marža v %
Neto finančne obveznosti, EBITDA in razmerje
Neto finančne obveznosti / EBITDA
70
300
14 %
250
12 %
200
6,6 %
241
150
243
8,9 %
8,7 %
239
100
50
15,9
21,9
20,9
0
10 %
8%
2012
2013
Prihodki od prodaje
EBITDA
40
30
4%
20
2%
10
2014
4,0
3,5
50
6%
0
4,5
4,0
60
2,3
21,9
13,5
28,2 %
27,3 %
27,2 %
20 %
10 %
3,8 %
3,9 %
4,2 %
5%
5,3 %
3,8 %
3,2 %
Delež naložb (aktiviranih) v
osnovna sredstva v prihodkih
od prodaje izdelkov
0%
2012
2013
1,5
1,0
0,5
2013
2014
EBITDA v
milijonih EUR
Neto finančne
obveznosti / EBITDA
Delež vlaganj v razvojno dejavnost v
prihodkih od prodaje izdelkov
15 %
2,0
0,0
Delež novih izdelkov v prihodkih
od prodaje izdelkov
25 %
1,8
20,9
Novi izdelki, vlaganja v razvoj in vlaganja v osnovna sredstva
30 %
38,7
0
Neto finančne obveznosti
v milijonih EUR
EBITDA marža
2,5
49,4
54,4
2012
Opomba: Prikazani podatki vključujejo ohranjeno poslovanje.
3,0
2014
Opomba: Delež novih izdelkov v prihodkih od prodaje vključuje delež prodaje izdelkov mlajših od 3 let.
Letno poročilo | 2014
2
Pismo predsednika uprave
Leto 2014 je bilo za Letriko prelomno leto, saj se je prav lani zgodil eden najpomembnejših dogodkov v
njeni zgodovini - Letrika je bila prevzeta s strani nemške multinacionalke MAHLE. Vstop tega priznanega
in za slovenske razmere zelo velikega globalnega svetovnega igralca iz avtomobilske industrije za Letriko pomeni velik korak naprej v stabilnosti, potencialih in razvojnih načrtih.
Leto 2014 je bilo za Letriko relativno dobro poslovno leto. Trgi, na katerih prodajamo, so najprej napovedovali zmerno rast prodaje, žal pa je bilo na koncu leta poslovanje pod črto nekoliko slabše od
pričakovanj. Načrtovane prihodke od prodaje smo na ravni obvladujoče družbe uspeli celo preseči, na
ravni skupine pa nam je uspeh za malenkost izostal. Kljub nižji prodaji pa je Letrika dosegla izredno dobre finančne kazalnike, ki zagotavljajo stabilnost poslovanja.
V skupini smo sicer lani nadaljevali delo na področju izboljšanja produktivnosti in kakovosti. Naša prizadevanja so potrdili številni kupci, na primer ameriška korporacija John Deere, ki nam je podelila najvišje
možno priznanje dobavitelj-partner, Toyota BT pa nam je podelila priznanje certificiranega dobavitelja.
Lani je tudi stekla proizvodnja nove generacije motorjev za pogon električnega volanskega sistema v
električnih avtomobilih premijske blagovne znamke. Z enim naših najpomembnejših kupcev, nemškim
Deutzem, smo podpisali petletno pogodbo v višini 140 milijonov EUR za dobave alternatorjev in zaganjalnikov. Tudi s CNH Industrial, ki sodi med naše največje kupce, smo razširili sodelovanje na nove posle.
Pridobili smo tudi nove kupce, na primer ameriškega Bobcata, ki smo mu začeli dobavljati alternatorje.
Ne le s strani kupcev, tudi s strani različnih institucij smo bili deležni pohval. Slovensko-nemška gospodarska zbornica nam je na primer podelila nagrado nemškega gospodarstva za pomembne dosežke, naša
inovacija elektromotorja za obratovanje v tekočih medijih pa je prejela visoko priznanje Gospodarske
zbornice Slovenije. Lani smo širši javnosti predstavili tudi naš najsodobnejši visokonapetostni pogonski
sistem za električna vozila, ki veliko obeta. Prav s tem pogonom, ki ga sestavljata Letrikin električni motor
in krmilnik, je poznani slovenski inovator Andrej Pečjak dosegel svetovni rekord v premagani razdalji v
normalnem prometu brez vmesnega polnjenja baterij električnega vozila.
Kar se je začelo lani, se bo nadaljevalo v letošnjem letu, ki bo seveda predvsem v znamenju integracije
Letrike v skupino MAHLE. Lastnik je v začetku letošnjega leta že poskrbel za umik delnic z borze, čaka nas
še preoblikovanje in preimenovanje vseh družb v skupini, integracija procesov ter prevzem korporativne
podobe in blagovne znamke MAHLE, pod katero bomo odslej kmalu tržili naše izdelke. Naša dolgoročna
usmerjenost in strategije se ne spreminjajo, napovedujemo pa druge procesne in organizacijske spremembe zaradi integracije v skupino MAHLE.
Edvin Sever, predsednik uprave
11
Letno poročilo | 2014
3
12
Predstavitev skupine Letrika
Skupina Letrika je inovativna skupina družb z lastno raziskovalno-razvojno dejavnostjo. Letrika d.d. je
obvladujoča družba skupine Letrika, ki jo sestavlja še šest proizvodnih in pet trgovskih družb, lociranih
na ključnih trgih po svetu, poleg tega pa je Letrika partner v treh skupaj obvladovanih družbah.
V skupini razvijamo in tržimo tri ključne produktne skupine: motorno elektro opremo, pogonske sisteme
in mehatroniko, poleg tega pa razvijamo tudi novo produktno skupino obnovljivi viri energije. Smo nišni
specialist in dobavitelj priznanim globalnim proizvajalcem kmetijske in gradbene mehanizacije (traktorji, kombajni), komercialnih vozil (kamioni, avtobusi), logistične opreme (viličarji) in električnih transportnih sredstev (golf vozički) ter v avtomobilski industriji. Naša nadaljnja rast in dolgoročni razvoj temeljita
na e-mobilnosti, učinkoviti rabi energije in trajnostnem transportu.
Izdelke tržimo v prvo in drugo vgradnjo. Z globalnimi kupci imamo sklenjene dolgoročne dogovore in
nastopamo kot razvojni dobavitelj, kar nam omogoča stabilno poslovanje na dolgi rok. Smo družbeno
odgovoren proizvajalec, saj sledimo trajnostnemu razvoju s stalnimi izboljšavami in najvišjo možno
zaščito okolja ter zdravja in varnosti ljudi.
Letriko je v letu 2014 prevzela priznana nemška multinacionalka MAHLE s sedežem v Stuttgartu. Letrika
je tako po novem članica skupine MAHLE, ki je tehnološki vodja na področju motornih sistemov, filtracije, elektronike/mehatronike in termalnega upravljanja.
Letrika d.d.
Uprava
Direkcija
kakovosti
Direkcija
prodaje
Inštitut za
električne
rotacijske
sisteme
POSLOVNA
ENOTA
motorna elektro
oprema
POSLOVNA
ENOTA
pogonski
sistemi
Direkcija
kadrov, inf.
in splošnih
zadev
Direkcija
nabave
Tehnološki
center
Direkcija
financ in
ekonomike
POSLOVNA
ENOTA
mehatronika
TRGOVSKE DRUŽBE
PROIZVODNE DRUŽBE
SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE
Letrika France S.A.S.
Letrika Asing d.o.o.
Letrika Lab d.o.o.
SiEVA d.o.o.
Letrika UK Ltd.
Letrika Bovec d.o.o.
Letrika Sol d.o.o.
INPRIME d.o.o.
Letrika Deutschland GmbH
Letrika Komen d.o.o.
Letrika USA Inc.
Letrika Laktaši d.o.o.
Letrika Roots
Private Limited
Letrika Italia S.r.l.
Letrika Bel Ltd.
Letrika Suzhou Co., Ltd.
Letrika do Brasil Ltda.
Slika 1: Organizacijska struktura skupine Letrika v letu 2014
PRIDRUŽENE DRUŽBE
Letno poročilo | 2014
Obvladujoča družba
Letrika d.d., Šempeter pri Gorici
Ustanovljena je bila v letu 1960 in je obvladujoča družba skupine. Uvršča se med največje slovenske
industrijske družbe. Skoraj celotno prodajo ustvari na razvitih trgih Evropske unije, Severne Amerike in
ostalih razvitih in hitro rastočih trgih, kar jo uvršča med največje izvoznike v Sloveniji. Proizvaja zaganjalnike in alternatorje za motorje z notranjim zgorevanjem, avtonomno napajane enosmerne električne
pogonske sisteme, mehatroniko, hibridne sisteme in druge zahtevnejše komponente za avtomobilsko
industrijo in področje zelenih tehnologij.
Proizvodne družbe
Letrika Bovec d.o.o., Bovec
Proizvaja dele iz plastičnih mas in sestave za avtomobilsko industrijo.
Letrika Komen d.o.o., Komen
Proizvaja ulitke iz aluminijevih zlitin s tlačnim litjem in z mehansko obdelavo.
Letrika Asing d.o.o., Šempeter pri Gorici
Projektira in izdeluje sodobne prožne proizvodne sisteme in navijalne, montažne in kontrolne naprave in orodja.
Letrika Bel Ltd., Belorusija
Proizvaja zaganjalnike za industrijo transportnih sredstev na trgih bivše Sovjetske zveze.
Letrika Laktaši d.o.o., Bosna in Hercegovina
Proizvaja dele in sklope za potrebe skupine.
Letrika do Brasil Ltda., Brazilija
Proizvaja in trži zaganjalnike, alternatorje in pogonske sisteme za kupce na lokalnih trgih.
Letrika Suzhou Co. Ltd., Kitajska
Proizvaja in trži zaganjalnike, alternatorje in enosmerne motorje ter dodatno oskrbuje skupino z deli in sklopi.
Trgovske družbe
Letrika Italia S.r.l, Italija
Distribucija in prodaja v drugo vgradnjo in logistična podpora OEM kupcem na lokalnem trgu.
Letrika France S.A.S., Francija
Distribucija in prodaja v drugo vgradnjo in logistična podpora OEM kupcem na lokalnem trgu.
Letrika Deutschland GmbH, Nemčija
Distribucija in prodaja v drugo vgradnjo in logistična podpora OEM kupcem na lokalnem trgu.
13
Letno poročilo | 2014
14
Letrika UK Ltd., Velika Britanija
Distribucija in prodaja v drugo vgradnjo in logistična podpora OEM kupcem na lokalnem trgu.
Letrika USA Inc., ZDA
Distribucija in prodaja v drugo vgradnjo in logistična podpora OEM kupcem na lokalnem trgu.
Skupaj obvladovane družbe
Letrika Lab d.o.o., Šempeter pri Gorici
Raziskuje in razvija proizvode ter tehnologije elektronskih vezij, prednostno na področjih mehatronskih
in električnih pogonskih sistemov ter senzorike.
Letrika Sol d.o.o., Šempeter pri Gorici
Razvija, proizvaja in trži solarne mikro razsmernike ter poskrbi za njihovo povezovanje v pametna električna omrežja.
Letrika Roots Private Limited, Indija
Družba je v letu 2014 zagnala proizvodnjo zaganjalnikov in alternatorjev.
Letno poročilo | 2014
4
Vodenje in upravljanje
Uprava
Družbo je od 1.12.2009 dalje vodila dvočlanska uprava v sestavi:
• Edvin Sever – predsednik
• mag. Bojan Konič – član
Uprava v zgoraj navedeni sestavi je bila ponovno imenovana na seji nadzornega sveta 17.11.2014 za triletni
mandat, ki je pričel teči 1.12.2014.
Nadzorni svet
Predstavniki delničarjev:
Člani nadzornega sveta pred 6.11.2014:
• Aleš Klavžar – predsednik (do 27.8.2014)
• Žarko Krajnik – član (do 27.8.2014)
• Vida Škrlj – članica (do 27.8.2014)
• Radovan Bolko – član (odstopil dne 15.7.2014)
• Urška Podpečan – članica (od 28.8.2014 do 5.11.2014)
• Miha Žejn – član (od 28.8.2014 do 5.11.2014)
• Savo Lovšin – član (od 28.8.2014 do 5.11.2014)
Člani nadzornega sveta od 6.11.2014 dalje:
• Wilhelm Emperhoff- predsednik
• Michael Frick - član
• Michael Glowatzki - član
Predstavniki delavcev:
• Andrej Valetič – namestnik predsednika (do 10.11.2014 in od 11.11.2014 dalje)
• Tomaž Kulot – član (do 10.11.2014)
• Tadej Pliberšek (od 11.11.2014 dalje)
15
Letno poročilo | 2014
5
16
Delnica Letrike
Osnovni kapital družbe znaša 13.346.110,84 EUR. Družba ima izdanih 1.599.131 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic. Delnice so izdane kot kosovne delnice.
Lastniška struktura na dan 31.12.2014
Št. delnic
Delež
MAHLE Holding Austria GmbH
1.589.072
99,37%
10.059
0,63%
Ostali
Tabela 2: Lastniška struktura na dan 31.12.2014
Na dan 31.12.2014 je imela družba skupaj 102 delničarja, kar je 1.064 delničarjev manj, kot je bilo stanje
na dan 31.12.2013.
Lastne delnice
Na 22. skupščini družbe Letrika d.d., ki je bila 27.11.2014, je bil izglasovan sklep, da se osnovni kapital
družbe zmanjša za 76.631,61 EUR z umikom 9.182 delnic, ki so bile v lasti družbe. Na dan 31.12.2014
družba nima lastnih delnic.
Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta
Uprava družbe in nadzorni svet nista imela na dan 31.12.2014 v lasti delnic družbe. V obdobju od 1.1. do
31.12.2014 so člani uprave in nadzornega sveta odtujili vse delnice družbe, ki so jih imeli v lasti.
Knjigovodska vrednost delnice po letih
Knjigovodska vrednost
delnice v EUR
Verižni indeks
31.12.2012
23,38
104,83
31.12.2013
27,74
118,65
31.12.2014
31,78
114,54
Datum
Tabela 3: Knjigovodska vrednost delnice
Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med višino kapitala konec obračunskega obdobja in številom izdanih delnic.
Letno poročilo | 2014
Dobičkonosnost delnic po letih
17
Leto
Čisti dobiček na delnico v EUR
Verižni indeks
2012
1,38
80,26
2013
5,08
368,12
2014
4,62
90,89
Tabela 4: Čisti dobiček na delnico
Čisti dobiček na delnico je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega
obdobja in številom izdanih delnic.
Trgovanje z delnicami na organiziranem trgu
Z delnicami družbe se je trgovalo v standardni kotaciji Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana pod oznako
IALG. Zaključni tečaj delnice je na dan 31.12.2014 znašal 63,41 EUR. V času od 1.1.2014 do 31.12.2014 je
preko trgovanja na Ljubljanski borzi zamenjalo lastnika 1.103.871 delnic v skupni vrednosti 67.419.428
EUR. Od skupnega prometa na organiziranem trgu je bilo preko borznih poslov opravljenih 1.678 poslov
z 307.961 delnicami, ostalih 795.910 delnic pa je zamenjalo lastnika v 19 poslih s svežnji.
Gibanje zaključnega tečaja delnice v letu 2014:
67,0
62,0
57,0
52,0
47,0
42,0
37,0
32,0
27,0
DEC
2013
JAN
2014
FEB
2014
Promet v 1000 EUR
MAR
2014
APR
2014
MAJ
2014
JUN
2014
IALG uradni tečaj EUR
Graf 1: Gibanje zaključnega tečaja delnice v letu 2014
JUL
2014
AVG
2014
SEP
2014
OKT
2014
NOV
2014
DEC
2014
Letno poročilo | 2014
6
18
Pregled pomembnejših dogodkov v
skupini Letrika v letu 2014
Dogodki v letu 2014
• Letrika je na reliju Dakar 2014 z zaganjalniki in alternatorji podprla rusko posadko Kamaza, ki je
ponovno zasedla prvo mesto v kategoriji tovornjakov.
• Slovenska akreditacija je Letriki podelila akreditacijo za EMC preizkušanja elektronskih naprav za
avtomobilsko področje vgradnje, kar je dobra popotnica za nadaljnje delo v laboratorijih.
• V PE Mehatronika je stekla proizvodnja nove generacije motorjev za pogon električnega volanskega
sistema v električnih avtomobilih premijske blagovne znamke.
• Caterpillar je Letriki Suzhou podelil priznanje za kakovost dobav (Supplier Quality Excellence
Process).
• Sprejet je bil nov Strateški načrt skupine Letrika za obdobje 2014-2017.
• John Deere je Letriki podelil najvišje možno priznanje dobavitelj-partner.
• S strani Slovensko-nemške gospodarske zbornice smo prejeli nagrado nemškega gospodarstva.
• Z enim najpomembnejših kupcev Deutz smo podpisali petletno pogodbo v višini 140 milijonov EUR
za dobave alternatorjev in zaganjalnikov.
• Razvili smo namenski alternator za manjša komercialna letala in pridobili novega kupca.
• Letrika Bel iz Belorusije se je posodobila, saj je pridobila nov obdelovalni center za obdelavo prednjih
pokrovov zaganjalnikov.
• Organizirali smo novinarsko konferenco, kjer smo predstavili najsodobnejši visokonapetostni (HV)
pogonski sistem za električna vozila.
• V Letriki Komen smo slavnostno odprli novo proizvodno halo tlačnega liva.
• Na tradicionalni podelitvi priznanj najboljšim inovatorjem pod okriljem GZS smo prejeli dve zlati
medalji, in sicer za hibridni pogon za marinske aplikacije in za elektromotor z rotorjem za delovanje v
tekočih medijih.
• Sprejeli smo Kodeks ravnanj, s katerim se v skupini Letrika opredeljujemo do želenih in etičnih
ravnanj vseh zaposlenih.
• Prodajni konzorcij lastnikov s skupno 53,99% deležem delnic Letrike d.d. je 20.6.2014 sklenil
pogodbo o prodaji tega deleža kupcu MAHLE Holding Austria GmbH, ki je v posredni 100 odstotni
lasti družbe MAHLE GmbH iz Stuttgarta, Nemčija.
• Toyota nam je podelila priznanje certificiranega dobavitelja.
• Z enim največjih kupcev, CNH Industrial, smo razširili sodelovanje na nove posle.
• Sklad obrtnikov in podjetnikov iz Ljubljane nas je obvestil, da je 27.6.2014 presegel pomemben prag
lastništva, saj je pridobil 5,12% delnic IALG.
Letno poročilo | 2014
• Družba Kolektor Group, Idrija, in z njo povezana družba FMR, d.d., Idrija, sta nas v začetku julija
obvestili, da sta presegli pomemben prag lastništva, saj sta 7.7.2014 posedovali 20,10% delnic IALG.
• Družba MAHLE Holding Austria nas je obvestila, da je od družbe Kolektor dne 15.7.2014 pridobila
323.873 delnic IALG, kar predstavlja 20,1374% vseh delnic IALG. Pred pridobitvijo družba MAHLE
Holding Austria GmbH ni imela v lasti nobene delnice IALG.
• Dne 15.7.2014 je Radovan Bolko nepreklicno odstopil z mesta člana nadzornega sveta Letrike d.d.
• Družba Kolektor Group, Idrija, nas je sredi julija obvestila, da je dne 15.7.2014 odsvojila vseh 314.355
delnic IALG in po tem nima več delnic Letrike.
• Na redni skupščini delničarjev, ki je bila 26.8.2014, so bili imenovani trije novi nadzorniki družbe,
ki pa so v septembru podali odstopne izjave z učinkom na dan izvolitve novih članov nadzornega
sveta, ki jih bodo nadomestili.
• V začetku septembra nas je delničar MAHLE Holding Austria obvestil, da je po pridobitvi dodatnih
delnic dne 28.8.2014 presegel prag pomembnega deleža in lastništvo povečal na 27,33%. Kmalu
zatem, 10.9.2014, pa je delničar z odkupom delnic od konzorcija prodajalcev svoj delež še povečal na
85,04%.
• Septembra je inovacija Letrike »Elektromotor z rotorjem za obratovanje v tekočih medijih« prejela
srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije na nacionalni ravni.
• Kot proizvajalci električne opreme za električna vozila in plovila smo se vključili v odmeven
projekt promocije in praktičnega udejanjanja električne mobilnosti v Sloveniji, kjer želimo s
svojimi inovativnimi rešitvami pomagati pri zagotavljanju trajnostne rasti na temeljih krožnega
gospodarjenja.
• Dne 11.9.2014 je delničar MAHLE Holding Austria objavil prevzemno namero, dne 24.9.2014 pa
objavil tudi prevzemno ponudbo in prospekt za odkup vseh delnic Letrike d.d.. Dne 29.9.2014 smo
objavili mnenje poslovodstva Letrike glede prevzemne ponudbe.
• Priznani slovenski inovator Andrej Pečjak je s predelanim električnim enoprostorcem, ki ga poganja
Letrikin motor in krmilnik, dosegel svetovni rekord. Brez polnjenja je z Bleda do Dubrovnika prevozil
preko 725 kilometrov v normalnem prometu.
• Oktobra smo izvedli splošno anketo o zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih.
• Postali smo dobavitelji alternatorjev za ameriški Bobcat.
• Pri kupcu John Deere smo ponovno dosegli najvišjo oceno »dobavitelj-partner«.
• Konec oktobra je Agencija za trg vrednostnih papirjev prevzemniku izdala odločbo o uspešnosti
prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Letrika.
• Na izredni skupščini dne 6.11.2014 so bili za nove člane nadzornega sveta izvoljeni Wilhelm
Emperhoff, Michael Frick, Michael Glowatzki. Dva preostala člana nadzornega sveta, ki sta nastopila
mandat kot predstavnika delavcev, sta Andrej Valetič in Tadej Pliberšek. Na prvi konstitutivni seji je
nadzorni svet za predsednika imenoval Wilhelma Emperhoffa.
19
Letno poročilo | 2014
20
• Na izredni skupščini dne 27.11.2014 so delničarji izglasovali zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
• Na izredni skupščini dne 8.12.2014 so delničarji izglasovali prenos delnic preostalih delničarjev na
glavnega delničarja MAHLE Holding Austria in s tem iz lastništva iztisnili preostale male delničarje.
Pomembni dogodki po 31.12.2014
• Dne 15.1.2015 je Okrožno sodišče v Novi Gorici izdalo sklep, da sta bila v sodni register vpisana
skupščinska sklepa z dne 8.12.2014 o prenosu vseh delnic družbe Letrika d.d., katerih imetnik
ni glavni delničar MAHLE Holding Austria GmbH, na glavnega delničarja, ter o umiku delnic
družbe Letrika d.d. z oznako IALG z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Z dnem 19.1.2015 je
Ljubljanska borza delnice IALG umaknila iz trgovanja.
Letno poročilo | 2014
7
Vizija, politike in strategije za
nadaljnji razvoj
V skupini Letrika smo orientirani kot nišni specialist na treh ključnih produktnih skupinah: motorni
elektro opremi, pogonskih sistemih in mehatroniki. Temelj naše bodoče rasti in dolgoročnega razvoja
predstavlja lastna razvojno-raziskovalna dejavnost in inovativnost ter usmerjenost v nove zelene
tehnologije.
Naša tržna pozicija je globalna. Prilagodljivost trženja, raziskav in razvoja ter proizvodnje so naši ključni
dejavniki uspeha. Prodajno in razvojno aktivnost bomo še naprej usmerjali v pridobivanje novih
projektov, ki bodo ponujali izvirne rešitve in omogočali dolgoročna partnerstva z odjemalci. Na izzive
trgov smo dobro pripravljeni, saj imamo odprte številne projekte in razvojne naloge, ki bodo prinašale
rast prodaje. Z večino globalnih kupcev imamo podpisane dolgoročne pogodbe, kar nam zagotavlja
stabilnost v daljšem časovnem obdobju.
S postopno integracijo v skupino MAHLE postajamo ključni steber v strategiji vzpostavitve globalnega
portfelja mehatronskih izdelkov znotraj velike korporacije. Z integracijo bomo lahko tudi izkoristili
MAHLE-jeve prednosti, kot so globalna prisotnost, finančna stabilnost, dostop do kupcev, know-how v
avtomobilski industriji ter v industriji komercialnih vozil. Skladno z obstoječo strategijo skupine Letrika
imamo tudi podporo MAHLE-ja v prizadevanjih za rast in iskanje novih inovativnih poslovnih priložnosti
na področju avtomobilske industrije, industrije komercialnih vozil in drugih industrijskih aplikacij ne le v
prvi ampak tudi v drugi vgradnji. MAHLE podpira tudi že zastavljene nadaljnje korake Letrike pri širjenju
globalne prisotnosti.
Zavedamo se različnih zahtev in pričakovanj vseh deležnikov Letrike: lastnikov, odjemalcev, zaposlenih,
dobaviteljev in širšega okolja. Trudili se bomo ta pričakovanja tudi v prihodnje zadovoljevati ob
upoštevanju pristopov poslovne odličnosti ter načel trajnostnega razvoja. Strategijo stroškovne
učinkovitosti bomo uresničevali z optimizacijo globalnih logističnih tokov, specializirano proizvodnjo,
procesnim pristopom, sodobno informacijsko podporo ter s pomočjo orodij vitke organizacije, ISO
standardov in modela odličnosti EFQM. Med usmeritve, ki jim sledimo preko strategije kompetentnih
ljudi in ustvarjalnega sodelovanja, sodijo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, dvig izobrazbene
strukture in stimulativno nagrajevanje.
Najpomembnejši kritični dejavniki uspeha po naši oceni ostajajo še naprej obvladovanje stroškov,
inovativnost proizvodov, tehnološki know-how, kompetentnost ljudi ter vodenje kakovosti. Naši
cilji so usmerjeni v zadovoljevanje in preseganje zahtev odjemalcev ter v rast prodaje, povečevanje
dobičkonosnosti z izboljševanjem stroškovne učinkovitosti, zagotavljanje dolgoročne finančne
stabilnosti in obvladovanje potencialnih tveganj.
V strateškem načrtu za obdobje do leta 2017 načrtujemo rast prihodkov od prodaje, večanje dobička iz
poslovanja pred amortizacijo EBITDA, povečevanje EBITDA marže ter porast neto marže. V prihodnjih
letih načrtujemo ohranjati delež prihodkov od prodaje namenjen razvojni dejavnosti. Ohraniti želimo
tudi visoko donosnost kapitala ter izboljšati dodano vrednost na zaposlenega.
.
21
Letno poročilo | 2014
8
V letu 2014 je skupina Letrika ob stabilnih prihodkih od prodaje uspela še nadalje znižati kazalnik
razmerja med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA na vrednost 1,8 ter povečati delež kapitala v
celotnih obveznostih do virov sredstev nad 37 odstotkov.
Rezultati poslovanja
Prihodki od prodaje skupine Letrika so znašali 239,3 milijona EUR (v preteklem letu 242,8 milijona EUR).
V prvem polletju 2014 je skupina Letrika uspešno sledila zastavljenim poslovnim ciljem. Tudi
predvidevanja za naslednje kratkoročno obdobje (tretji kvartal) so bila ugodna in stabilna, kar je šlo
zlasti na račun ugodnih gospodarskih trendov v Evropi in ZDA. Tako so bili prihodki od prodaje v prvem
polletju v okvirih letnega načrta, povpraševanje s strani trga je bilo stabilno in prav tako predvidevanja za
tretji kvartal. Izjema je bil le mesec avgust, ki je sezonsko najnižji, saj se pozna vpliv kolektivnih dopustov
v panogi. Trg in prodaja sta se zlasti povečevala na področju mehatronike, in sicer zaradi pospešenega
odjema iz naslova novega projekta. Tudi na ostalih segmentih trga so bile razmere na najpomembnejših
trgih za Letriko (Evropa, ZDA) spodbudne, kar je nakazovalo, da bo poslovanje do konca leta v okviru
zastavljenih načrtov. Prodaja v obdobju januar-september je bila nekoliko pod letnim načrtom, vendar
še vedno višja kot v primerljivem obdobju leta 2013. V zadnjem kvartalu leta 2014 pa je prišlo do padca
povpraševanja, tako da zastavljen načrt prodaje ni bil dosežen, leto pa se je zaključilo z nekoliko nižjimi
prihodki kot v 2013. V zadnjem kvartalu se je povpraševanje na trgu zmanjšalo za okoli 10%, predvsem
na produktni skupini motorne elektro opreme (segment kmetijske mehanizacije). Področje pogonskih
sistemov je beležilo stabilno prodajo, predvidena rast pa je bila dosežena na področju mehatronike.
Kljub nekoliko nižjim prihodkom od prodaje je skupina presegla načrtovano EBITDA in neto maržo, ki
sta tudi primerljivi doseženim vrednostim v predhodnem letu 2013. Aktivnosti na novih dolgoročnih
projektih in integracija v skupino MAHLE so potekali skladno z zastavljenimi načrti.
300
250
241
185
243
188
239
193
+ 4,1 %
- 5,0 %
+ 0,7 %
+ 1,9 %
- 1,4 %
+ 2,6 %
200
v milijonih EUR
22
Analiza uspešnosti poslovanja
v letu 2014
150
100
50
0
2012
Prodaja skupine Letrika
2013
Prodaja matične družbe Letrika d.d.
Graf 2: Prihodki od prodaje v milijonih EUR in stopnja rasti prodaje v %
Opomba: Vrednosti v grafu pri skupini Letrika vključujejo samo ohranjeno poslovanje
2014
Letno poročilo | 2014
V primerjavi s predhodnim letom se je povečala dodana vrednost skupine zaradi ukrepov vodstva in
zunanjih ekonomskih razmer. Na znižanje deleža stroškov materiala v strukturi kosmatega donosa
je najbolj vplival nižji delež porabljenega materiala v prihodkih od prodaje izdelkov. Na izboljšanje
omenjenega deleža je pozitivno vplival ugoden trend spreminjanja cen osnovnih borznih materialov
kot tudi izvedene aktivnosti nabave v smeri zniževanja stroškov. Poleg tega so se zmanjšali stroški
porabljene energije (prihranki povezani predvsem z večjo energetsko učinkovitostjo ter posledično nižjo
porabo nekaterih energentov). Stroški storitev so ostali na primerljivi ravni kot so bili v predhodnemu
letu. V primerjavi s predhodnim letom in tudi z načrtovanimi vrednostmi so bili višji drugi poslovni
odhodki, predvsem zaradi nekoliko višjih vrednosti odpisanih terjatev in zalog. Stroški dela so bili višji
od načrtovanih in doseženih v predhodnem obdobju, predvsem zaradi ukrepov za ohranjanje nizkih
stroškov dela v prvi polovici leta 2013 in prenehanja zaposlovanja agencijskih delavcev v letu 2014. V
primerjavi z letom 2013 je boljši tudi izid iz financiranja, predvsem na račun nižjega stanja kreditov ter
posledično nižjih odhodkov za obresti ter občutno nižjega negativnega vpliva iz naslova tečajnih razlik.
Skupina Letrika je tako ohranila vrednost EBITDA krepko čez 20 milijonov EUR ter dosegla soliden čisti
poslovni izid v višini 9,4 milijonov EUR.
25
21,9
20,9
20
15,9
15,7
14,6
v milijonih EUR
15
10,4
10,2
10
5
0
3,8
8,1
9,4
7,4
2,2
2012
2013
EBITDA skupine Letrika
Čisti poslovni izid skupine Letrika
EBITDA Letrike d.d.
Čisti poslovni izid Letrike d.d.
Graf 3: EBITDA in čisti poslovni izid v milijonih EUR
2014
23
Letno poročilo | 2014
24
Sredstva, kapital in obveznosti
V letu 2014 je skupina Letrika znižala bilančno vsoto za 4,6 milijonov EUR na končnih 162,6 milijonov EUR.
Znižanje je posledica nižjega obsega poslovanja v zadnjem trimesečju leta 2014 in temu prilagojenega
nizkega stanja obratnega kapitala konec leta 2014. Kljub znižanju bilančne vsote pa je skupina Letrika v
primerjavi s predhodnim letom izboljšala veliko kazalnikov, kot na primer delež kapitala v financiranju,
dosegla pa tudi v absolutnem znesku nižje vrednosti neto finančnih obveznosti (nižje za 10,7 milijonov
EUR v primerjavi s predhodnim obdobjem).
Dolgoročna sredstva so se v letu 2014 znižala za 0,2 milijona EUR, kar je posledica nekoliko manjšega
investiranja, ki je bilo nižje od vrednosti amortizacije. Pomembno so na znižanje bilančne vsote vplivale
tudi nižje vrednosti kratkoročnih sredstev, v prvi vrsti zalog (nižje v primerjavi s koncem predhodnega
leta za 3,8 milijonov EUR) in terjatev (zmanjšanje v višini 2,2 milijona EUR). Kljub v absolutnih zneskih
zmanjšani vrednosti postavk obratnega kapitala pa je pomembno dejstvo, da je bilo v skupini veliko
narejenega na optimizaciji postavk obratnega kapitala, kar se ne nazadnje izraža tudi v krajših dnevih
vezave zalog.
v milijonih EUR
160,9
53,1
46,9
167,2
57,2
47,4
162,6
56,7
162,6
62,6
2012
2013
2014
63,7
82,6
43,5
62,4
160,9
65,4
19,3
60,9
167,2
60,8
2014
Graf 4: Sestava izkaza finančnega položaja skupine Letrika v milijonih EUR
49,9
53,9
51,9
2013
43,3
2012
Letno poročilo | 2014
25
v milijonih EUR
126,5
44,0
134,5
49,3
131,5
131,5
134,5
126,5
44,5
40,1
49,4
65,4
25,7
27,8
25,3
45,6
15,3
56,8
2012
57,4
2013
56,7
2014
50,8
2014
44,4
2013
48,9
37,5
2012
Graf 5: Sestava izkaza finančnega položaja družbe Letrika d.d. v milijonih EUR
Pasivna stran izkaza finančnega položaja je doživela spremembo predvsem pri povišanju vrednosti
kapitala za 8,9 milijonov EUR, kar pripomore k povečanju deleža kapitala v bilančni vsoti iz 31,0%
na 37,4%. Vidna je tudi začasna sprememba v zmanjšanju dolgoročnih obveznosti in povečanju
kratkoročnih obveznosti predvsem zaradi odplačila obstoječih dolgoročnih kreditov s strani obvladujoče
družbe bankam v prvih dveh mesecih leta 2015 (prenos med kratkoročne finančne obveznosti), saj je
predvideno dolgoročno financiranje prek drugih virov znotraj skupine MAHLE.
Pozitivni premiki v strukturi izkaza finančnega položaja so posledica dobičkonosnega in učinkovitega
poslovanja v letu 2014. Skupina Letrika je nadaljevala s trendom zniževanja zadolženosti, saj so se
skupne finančne obveznosti znižale za 8,4 milijone EUR in so konec leta znašale 49,8 milijonov EUR, kar
je nova najnižja dosežena vrednost vsaj od prehoda na evro. Zaradi nižjega obsega poslovanja v zadnjih
mesecih leta so se tudi kratkoročne poslovne obveznosti znižale in sicer za 7,6 milijonov EUR.
Denarni tok
Neto finančni tok iz poslovanja skupine Letrika je v letu 2014 znašal 21,2 milijona EUR, kar je več kot v
predhodnem letu (17,3 milijonov EUR). V primerjavi s predhodnim obdobjem so nanj imele pozitiven
vpliv spremembe v postavkah obratnega kapitala, in sicer predvsem znižanje poslovnih terjatev in zalog.
Te spremembe so tudi posledica že opisanega trenda prodaje.
Letno poročilo | 2014
26
-13,4
-8,0
-10,1
21,2
17,3
v milijonih EUR
-11,3
-7,9
1,9
-0,7
2012
2013
2014
Neto finančni tok pri poslovanju
Neto finančni tok pri naložbenju
Neto finančni tok pri financiranju
Čisto povečanje/zmanjšanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
Graf 6: Denarni tok skupine Letrika v milijonih EUR
Investicijska dejavnost se odseva v neto finančnemu toku iz naložbenja, ki je znašal -8,0 milijona EUR. V
primerjavi z letom 2013 je bilo izdatkov za nakupe nepremičnin, naprav in opreme za 0,6 milijona EUR
manj, celotni finančni tok pri naložbenju pa je bil za 2,0 milijona EUR manj negativen tudi na račun nižjih
prejemkov in izdatkov povezanih s finančnimi naložbami.
Večina izdatkov pri naložbenju se nanaša na obvladujočo družbo, nekoliko višje vrednosti pa so povezane
tudi z izdatki odvisnih družb v Sloveniji (Letrika Komen in Letrika Bovec). Skupina Letrika je ustvarila višji
denarni tok iz poslovanja kot je bilo neto izdatkov pri naložbenju, kar pomeni, da je bila sposobna pokriti
celoten CAPEX. To skupini omogoča zasledovanje zastavljene strategije, vključno z nadaljnjim razvojem
in uspešno vpeljevanje novih izdelkov na trg. Dodatno je skupina Letrika iz poslovanja generirala dovolj
denarja tudi za zniževanje zadolženosti. Neto finančni tok iz financiranja je zaradi presežka vrnjenih
posojil nad prejetimi znašal -11,3 milijona EUR, v predhodnem letu 2013 pa -7,9 milijona EUR.
Ostali kazalniki
Skupina Letrika je v letu 2014 dosegla 8,7 odstotno EBITDA maržo ter 3,9 odstotno neto maržo, kar se
ocenjuje kot soliden rezultat. Posledica pozitivnega poslovnega izida je tudi relativno visoka donosnost
kapitala ROE (18,3 odstotka) in relativno visoka dobičkonosnost glede na vložena sredstva tudi v
primerjavi z nekaterimi vodilnimi svetovnimi podjetji v panogi (kazalnik donosnosti sredstev ROA je
znašal 5,7 odstotka).
Dosežene vrednosti so v okviru dolgoročne strategije skupine. S tem se sklada tudi 3,8 odstotka
prihodkov od prodaje, vloženih v razvojno dejavnost. Skupina Letrika je v preteklem letu povečala
finančno stabilnost, kar potrjuje tudi znižanje kazalnika neto finančne obveznosti na EBITDA.
Skupina Letrika
Letrika d.d.
Enota
2012
2013
2014
Indeks
2014/2013
2012
2013
2014
Indeks
2014/2013
mio EUR
243,164
242,807
239,287
98,6
184,739
188,285
193,246
102,6
%
97,3%
97,3%
97,1%
99,8
95,2%
95,2%
95,3%
100,1
Prihodki od prodaje - ohranjeno
poslovanje
mio EUR
241,166
242,807
239,287
98,6
-
-
-
-
Kosmati donos iz poslovanja
mio EUR
242,541
246,375
239,803
97,3
184,423
191,168
193,751
101,4
Kosmati donos iz poslovanja ohranjeno poslovanje
mio EUR
240,500
246,375
239,803
97,3
-
-
-
-
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
mio EUR
13,509
21,928
20,930
95,4
10,377
15,726
14,555
92,6
- kot % v kosmatem donosu iz
poslovanja
%
5,6%
8,9%
8,7%
98,1
5,6%
8,2%
7,5%
91,6
Poslovni izid iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA) ohranjeno poslovanje
mio EUR
15,905
21,928
20,930
95,4
-
-
-
-
- kot % v kosmatem donosu
iz poslovanja - ohranjeno
poslovanje
%
6,6%
8,9%
8,7%
98,1
-
-
-
-
mio EUR
6,064
14,490
12,817
88,5
4,597
10,040
8,354
83,2
%
2,5%
5,9%
5,3%
90,9
2,5%
5,3%
4,3%
82,1
mio EUR
8,514
14,490
12,817
88,5
-
-
-
-
%
3,5%
5,9%
5,3%
90,9
-
-
-
-
mio EUR
62,688
72,224
74,563
103,2
43,784
49,954
51,427
102,9
64,967
72,224
74,563
103,2
-
-
-
-
Prihodki od prodaje
Delež izvoza v prihodkih od
prodaje
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
- kot % v kosmatem donosu iz
poslovanja
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
- ohranjeno poslovanje
- kot % v kosmatem donosu
iz poslovanja - ohranjeno
poslovanje
Dodana vrednost
Dodana vrednost - ohranjeno
poslovanje
Izid iz financiranja
mio EUR
-3,915
-3,533
-2,517
71,2
-2,444
-1,911
-1,065
55,7
-4,154
-3,533
-2,517
71,2
-
-
-
-
mio EUR
1,578
10,169
9,446
92,9
2,203
8,131
7,390
90,9
- kot % v kosmatem donosu iz
poslovanja
%
0,7%
4,1%
3,9%
95,4
1,2%
4,3%
3,8%
89,7
Čisti poslovni izid - ohranjeno
poslovanje
mio EUR
3,788
10,169
9,446
92,9
-
-
-
-
%
1,6%
4,1%
3,9%
95,4
-
-
-
-
mio EUR
9,786
12,219
7,398
60,5
7,328
7,238
4,492
62,1
Izid iz financiranja - ohranjeno
poslovanje
Čisti poslovni izid
- kot % v kosmatem donosu
iz poslovanja - ohranjeno
poslovanje
Naložbe v opredmetena osnovna
sredstva
- glede na amortizacijo
Vlaganja v razvojno dejavnost
- kot % prihodkih od prodaje
izdelkov
Sredstva družbe
Čista donosnost sredstev (ROA)
Kapital
Delež kapitala v financiranju
Čista donosnost kapitala (ROE)
%
131,46%
164,28%
91,19%
55,5
126,80%
127,30%
72,44%
56,9
mio EUR
8,933
9,070
8,651
95,4
7,407
7,972
7,774
97,5
%
3,8%
3,9%
3,8%
96,9
4,4%
4,7%
4,4%
95,2
mio EUR
160,858
167,194
162,627
97,3
126,516
134,452
131,484
97,8
%
0,9%
6,2%
5,7%
92,1
1,7%
6,2%
5,6%
89,2
mio EUR
43,289
51,859
60,752
117,1
37,527
44,362
50,814
114,5
%
26,9%
31,0%
37,4%
120,4
29,7%
33,0%
38,6%
117,1
%
3,7%
23,9%
18,3%
76,5
6,2%
22,1%
16,8%
76,4
Povprečno število zaposlencev
število
2.485
2.416
2.488
103,0
1.499
1.459
1.528
104,7
Finančne obveznosti / EBITDA
EUR
4,0
2,3
1,8
80,3
3,1
2,0
1,5
72,7
Tabela 5: Kazalniki poslovanja skupine Letrika in družbe Letrika d.d.
Opomba: Podatki za skupino, razen kjer je drugače navedeno, predstavljajo ohranjeno in ustavljeno poslovanje skupaj.
Letno poročilo | 2014
9
Prodaja in trženje sta usmerjena v pridobivanje novih projektov in povpraševanj s trga, na podlagi
katerih pristopamo k realizaciji novih projektov. To nam omogoča širitev poslovanja in vstopanje v
specifične tržne niše. Stalna optimizacija naših izdelkov ter procesov zagotavlja zadovoljstvo obstoječih
odjemalcev in nenehne izboljšave. Zaposleni v prodaji skrbijo za grajenje partnerskih odnosov s kupci, ki
temeljijo na pristnih vzajemnih poslovnih in človeških odnosih ter so ključnega pomena za dolgoročno
sodelovanje. S svojo fleksibilnostjo na področju poslovnih procesov in tehničnih rešitev ohranjamo vir
konkurenčne prednosti, ki nam omogoča doseganje strateških ciljev ter dolgoročno stabilno poslovanje
Ostalo
4,5%
Mehatronika
11,7%
Pogonski sistemi
21,7%
Motorna in elektro oprema
62,2%
Graf 7: Konsolidirani prihodki od prodaje skupine Letrika po ključnih produktnih skupinah v letu 2014
25 %
22,9%
16,3%
20 %
15 %
11,8%
10 %
9,4%
8,8%
7,4%
5%
6,2% 6,0%
3,7%
2,7% 2,5% 2,3%
0%
Češka
28
Trženje in prodaja
Graf 8: Konsolidirani prihodki od prodaje skupine Letrika po državah v letu 2014
Letno poročilo | 2014
Prihodki od prodaje so bili v letu 2014 pod načrtovanimi, kar je posledica nižjega povpraševanja v
zadnjem kvartalu. Naši najpomembnejši trgi v letu 2014 so bili Nemčija, ZDA, Italija in Velika Britanija.
Regijsko je najpomembnejši trg EU, kjer smo ustvarili 60,3% celotne konsolidirane prodaje. Največji delež
v celotni strukturi konsolidirane prodaje predstavljajo alternatorji in zaganjalniki (MEO) in sicer 62,2%.
V letu 2014 so bile zlasti pomembne aktivnosti v smeri iskanja novih priložnosti na projektih trajnostnega
razvoja in obnovljivih virov energije, s katerimi uresničujemo strateško usmerjenost v razvoj zelenih
proizvodov in tehnologij, istočasno pa sledimo globalnim trendom trajnostnega okoljskega razvoja.
Trend elektrifikacije prevoznih sredstev nam predstavlja edinstveno priložnost za širitev programa
pogonskih sistemov v nove segmente, kjer še nismo prisotni. S programom motorne elektro opreme
vstopamo tudi v panogo komercialnih vozil, kjer se osredotočamo predvsem na proizvajalce tovornih
vozil in avtobusov. Vse to so novi izzivi, ki zahtevajo popolnoma drugačne pristope in standarde glede
vzdržljivosti izdelkov. S tem nadgrajujemo obstoječa znanja in vzdržujemo kondicijo glede na moderne
trende in zahteve kupcev.
V novo ustanovljeni JV družbi Letrika Roots v Indiji smo uspešno začeli s proizvodnjo in prodajo, ki bo
glede na potencial tega trga v prihodnosti imelo odlične možnosti širitve. Nov zagon in nove priložnosti
vidimo tudi na novih skupnih projektih, ki se nam ponujajo znotraj skupine MAHLE.
Naši cilji bodo tudi v prihodnje usmerjeni v rast prodaje, povečevanje dobičkonosnosti, izboljševanje
stroškovne učinkovitosti in obvladovanje vseh tveganj. Širitev na nove trge je sestavni del strategije
sledenja kupcem in njihovim potrebam ter odziv na priložnosti, ki jih ponujajo novi trendi. Prav tako
nadaljujemo razvojno delovanje v smeri zelenih proizvodov in tehnologij, kjer zasledujemo cilje
zmanjševanja porabe fosilnih goriv, škodljivih izpustov in izrabe obnovljivih virov energije.
29
Letno poročilo | 2014
10
30
Razvojna dejavnost
RR projekti in usmeritve
V letu 2014 smo nadaljevali s krepitvijo položaja razvojnega dobavitelja proizvajalcev dizel motorjev,
kmetijske mehanizacije, gospodarskih vozil, generatorskih setov ter delovnih strojev, kjer smo sodelovali
pri številnih inovacijskih projektih na programih zaganjalnikov z reduktorji in izpopolnjenimi stikali/releji
ter kompaktnih generatorjev večjih moči z multifunkcijskimi regulatorji. Poseben izziv nam predstavlja
sodelovanje v projektih komercialnih vozil, kjer je poudarek na izkoristkih, zanesljivosti in dolgi življenjski
dobi izdelkov.
Z najsodobnejšimi rešitvami na področju sinhronskih in asinhronskih električnih pogonskih sistemov
smo pridobili vrsto novih projektov v industriji električnih viličarjev, plovil, hidravličnih agregatov
in dvižnih platform, električnih vozičkov ter malih električnih avtomobilov. Poseben poudarek je bil
posvečen elektroniki, kjer smo tehnično in cenovno prenovili nekaj platform trifaznih krmilnikov za
vozne aplikacije, pripravili tehnične osnove za EHPS elektronike za krmilne sisteme na komercialnih
vozilih. Svoj položaj smo okrepili tudi v avtomobilski industriji z izvajanjem inovacijskih projektov na
področju mehatronskih sistemov za servo volane, aktuatorjev klimatskih naprav in vodnih črpalk.
V letu 2014 smo intenzivirali sodelovanje z razvojno-raziskovalno družbo Letrika Lab ter z zunanjimi
izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami z namenom povečanja naše konkurenčne sposobnosti na
ključnem področju elektronike za mehatronske sisteme, generatorje ter električne pogonske sisteme za
električna in hibridna vozila.
V sklopu integracije Letrike v skupino MAHLE smo v zadnjih mesecih leta 2014 že določili skupne razvojne
projekte, njihove poslovno tehnične zahteve ter časovnice, ki bodo pomenili ključno strateško razvojno
usmeritev našega razvoja v naslednjih petih letih.
Intenzivnost in globalizacija raziskav in razvoja
Vlaganja v raziskave in razvoj stalno povečujemo. V letu 2014 so v obvladujoči družbi že presegala 4%
vrednosti prodaje. Delež prihodkov od prodaje novih proizvodov, ki so mlajši od treh let, je presegel
vrednost 30%, še bistveno višji pa je v PE Mehatronika zaradi vpeljevanja večjih novih projektov.
V letu 2014 smo nadaljevali proces globalizacije raziskovalno–razvojne dejavnosti z vzpostavljanjem
mreže regionalno usmerjenih, specializiranih razvojno–tehnoloških centrov. V Letriki Suzhou smo
vzpostavili sistem Team center, tako da je sedaj ta razvojni center popolnoma integriran v razvojne
procese obvladujoče družbe.
S predstavniki razvoja v MAHLE-ju se dogovarjamo in usklajujemo razvojne procese Letrike in jih
prilagajamo MAHLE-jevemu sistemu razvoja novih izdelkov, spremljanju projektov, stroškov projekta in
tako naprej. Cilj je popolna integracija razvoja Letrike v sistem skupine MAHLE.
Letno poročilo | 2014
31
Kot nosilno podjetje konzorcija slovenske avtomobilske industrije SiEVA smo v letu 2014 nadaljevali z
načrtovanimi aktivnostmi na področju razvoja zaganjalnikov, alternatorjev, motorjev in elektronike.
Skupaj z javnimi izobraževalnimi in znanstveno–raziskovalnimi inštitucijami smo v letu 2014 izvajali
številne raziskovalno–razvojne projekte.
RR kompetence in kadri
Strategija povečevanja inovativnosti temelji na kompetentnih ljudeh, globalizaciji raziskav in razvoja,
sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, sodobni raziskovalno–razvojni opremi ter
na usmeritvi v krepitev vertikalne integracije naših proizvodov in zaščiti intelektualne lastnine. V letu
2014 smo z dodatno motiviranostjo zaposlenih pripravili 7 patentnih prijav, za naslednja leta pa smo cilj
(število prijav) povečali na 10.
Število zaposlenih v raziskovalno–razvojni dejavnosti je v letu 2014 doseglo 124 delavcev. Nenehno
izboljšujemo izobrazbeno strukturo z zaposlovanjem mladih raziskovalcev in spodbujanjem
magistrskega in doktorskega študija.
Vlagali smo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, posodabljanje in širjenje orodij in opreme za
računalniško oz. digitalno konstruiranje, modeliranje in optimiranje proizvodov, virtualno testiranje, hitro
izdelavo prototipov ter v laboratorije s področij vibroakustike, visokih napetosti, EMC kompatibilnosti,
vplivov okolja ter meritev karakteristik in zanesljivosti alternatorjev, zaganjalnikov ter električnih
pogonskih sistemov in mehatronike.
Letno poročilo | 2014
11
32
Proizvodnja, tehnologije in
investicije
V investicijski dejavnosti je bil poudarek na investicijah, usmerjenih v povečanje produktivnosti,
kakovosti in pretočnosti proizvodih procesov, in sicer tako s prenosom določenih proizvodnih storitev v
notranje izvajanje, kakor tudi z zamenjavo starejše, iztrošene opreme z novo. Okrepili smo investicijsko
dejavnost v izboljšanje ergonomije delovnih mest, še posebej tam, kjer se zahteva manipulacija težjih
sestavnih delov in izdelkov, kot na primer na linijah izdelave statorjev in rotorjev velikih AC motorjev.
Izpeljali smo več investicij v razvojno-raziskovalno in preskusno opremo ter v opremo za končno kontrolo
alternatorjev in zaganjalnikov.
V okviru tako imenovane podporne tehnologije za hladno kovanje in toplotno obdelavo smo skladno
z novo določeno strategijo vlagali v modernizacijo določene ključne proizvodne opreme s ciljem
zmanjšanja zunanjih storitev in povečanja kakovosti procesov. Vlagali smo tudi v izboljšave pogojev
dela, predvsem zmanjšanje hrupa in povečanje čistoče zraka v proizvodni hali.
Proizvodnja in tehnologije
Nadaljevali smo z izvajanjem številnih aktivnosti uvajanja principov, orodij in tehnik vitke proizvodnje
in logistike v okviru lastnega proizvodnega sistema PROSIS. Tako smo uvajanje metode celovitega
produktivnega vzdrževanja (TPM) razširili na enajst delovišč v vseh poslovnih enotah obvladujoče
družbe in v Letriki Komen, pri čemer želimo povečati razpoložljivost najbolj ključne proizvodne opreme.
Testno smo uvedli SAP modul za vzdrževanje proizvodne opreme in infrastrukture v Letriki Komen, v letu
2015 pa načrtujemo začetek uporabe v obvladujoči družbi. Nadaljevali smo z zagotavljanjem pogojev
za uvedbo metode hitre menjave orodij na stiskalnicah za hladno masivno preoblikovanje z nabavo
namenskega vozička in ureditvijo infrastrukture. Povečali smo tudi število aplikacij kanban sistema
krmiljenja in oskrbe proizvodnje z uvedbo na hladnem kovanju krempljastega pola in v pakiranju
izdelkov.
Na področju proizvodne informatike smo konsolidirali razvoj lastnega sistema sledljivosti vgrajenih
materialov in procesnih parametrov z uvedbo na liniji izdelave tiskanih vezij ter pri izdelavi rotorja
brezkrtačnega motorja v Letriki Bovec. Sistem je razvit do te mere, da predstavlja standardizirano rešitev
za nadaljnje aplikacije.
Investicije
V obvladujoči družbi smo vlagali v opremo za:
• izdelavo statorjev AC motorjev družin AMV, AMT in AMZ z večjim zunanjim premerom v lastni
proizvodnji, s čimer bomo povečali kakovost in zanesljivost dobav ter zagotovili tehnološke pogoje
za industrializacijo dodatnih aplikacij,
• avtomatsko varjenje statorskih odcepov s priključki usmernika za zagotovitev delovanja
alternatorjev pri višjih temperaturah in zaradi povečanja produktivnosti,
Letno poročilo | 2014
• varjenje okrovov zaganjalnikov in DC motorjev s ciljem zamenjave iztrošenega in kakovostno
neustreznega stroja,
• struženje planetnih gredi s ciljem višje produktivnosti, kakovosti in zanesljivosti,
• varno delovanje in podaljšanje življenjske dobe 630 tonske stiskalnice za hladno kovanje, vključno z
novim 2-osnim podajalcem,
• meritve karakteristik, geometrije in elektromagnetne skladnosti izdelkov,
• izboljšanje logistične infrastrukture s postavitvijo novega skladišča nevračljive embalaže,
odstranitvijo določenih dotrajanih objektov ter konsolidacijo dejavnosti vzdrževanja strojev in
infrastrukture na enem mestu.
Pomembne investicije so bile izvedene tudi v odvisnih družbah skupine. V Letriki Komen smo nabavili
dodatno CNC stružnico z gnanimi orodji, s čimer smo povečali produktivnost obdelave aluminijastih
pokrovov z združevanjem posameznih operacij ter generalno obnovili 400 tonski stroj za tlačno litje
zaradi povečanja njegove zmogljivosti in življenjske dobe. V Letriki Bovec smo na dveh novih linijah
pričeli proizvodnjo dveh novih družin vžigalnih tuljav, s ciljem povečanja obsega dela v orodjarni,
modernizacije obstoječega parka strojev ter zagotavljanja višje konkurenčnosti pa smo naročili nov
5-osni CNC vertikalni obdelovalni center.
V Letriki Bel smo investirali v CNC vertikalni center za obdelavo prednjih pokrovov in servisno kontrolno
napravo za alternatorje. V Letriki Suzhou so bile ključne investicije v montažno linijo AC motorjev, napravo
za vstavljanje izolacije rotorjev AMJ motorjev, opremo za trajni tek alternatorjev in zaganjalnikov ter IT
opremo za potrebe PLM. V Letriki Laktaši pa je bila glavna investicija v celoten proces izdelave rotorjev
kolektorskih motorjev večjih premerov in moči.
33
Letno poročilo | 2014
12
Konsolidirana vrednost nabave v skupini Letrika je v 2014 znašala 130,8 milijonov EUR, zbirna vrednost
pa 268,0 milijonov EUR, kar v primerjavi s predhodnim letom pomeni trend dodatne rasti medsebojne
preskrbe proizvodnih družb znotraj skupine.
Vrednost zbirne nabave obvladujoče družbe, ki je največja porabnica v skupini (67% delež konsolidirane
vrednosti nabave skupine), je znašala 116,7 milijonov EUR. Od tega je nabava repromaterialov znašala
112,2 milijonov EUR, kar je 4% manj kot v predhodnem letu. Razlog je bil v zmanjšanju naročil kupcev in
posledično zmanjšanja materialnih potreb proizvodnje.
Realizacija nabave blaga s trgov daljnega vzhoda se je v obvladujoči družbi v primerjavi s predhodnim
letom malenkostno povišala in je znašala 17,1 milijonov EUR ali 15,2% celotne vrednosti nabave
repromaterialov. Glavni razlog za zadržano rast deleža nabave s kitajskega trga (13,9%) je bil v težnji po
optimiranju zalog repromaterialov v obvladujoči družbi in neugodnem tečajnem razmerju EUR/USD,
pri čemer je EUR izgubil skoraj 10% vrednosti napram USD v obdobju januar-december 2014. V okviru
obvladovanja tveganj volatilnosti valutnih tečajev smo v skupini nadaljevali s politiko uravnoteževanja
dolarskih odlivov z dolarskimi prilivi.
40 %
36,5 %
30 %
20 %
17,7 %
13,9 %
8,7 %
10 %
6,8 %
6,1 %
3,4 %
2,2 % 1,6 % 1,5 %
1,4 %
Graf 9: Delež nabave po državah v letu 2014 v Letriki d.d.
Ostalo
Bolgarija
Avstrija
Madžarska
Slovaška
Francija
Nemčija
BiH
Kitajska
Italija
0%
Slovenija
34
Nabava in dobavitelji
Letno poročilo | 2014
Pospeševali smo aktivnosti uvajanja novih materialov, sestavnih delov ter komponent višje stopnje
sestavljenosti in cenejših nabavnih virov zlasti iz držav vzhodne Evrope in Balkana. Zaradi načrtovane
proizvodnje na indijskem trgu smo intenzivirali aktivnosti vzpostavljanja tamkajšnje preskrbovalne
mreže dobaviteljev, od katere si obetamo korist v celotni skupini.
S ciljem zniževanja skupnih stroškov nabave in iskanja sinergijskih učinkov znotraj skupine smo tudi v letu
2014 nadaljevali s prenosi proizvodnje izdelkov in sestavnih delov iz obvladujoče družbe ter nekaterih
kooperantov v odvisne družbe na Kitajskem, Bosni in Hercegovini ter Belorusiji. Nadaljevali smo tudi
z aktivnostmi vzpostavljanja organizacije in vpeljevanja orodij za učinkovitejšo koordinacijo, podporo
in nadzor nabavnih aktivnosti v skupini s poudarkom na obvladovanju nabave strateških materialov,
komponent in sestavov.
35
Letno poročilo | 2014
13
36
Kakovost in poslovna odličnost
V letu 2014 smo opravili nadaljnje korake pri izboljšanju kakovosti, kar nam potrjujejo tudi kazalniki
stroškov izgub. V zadnjem kvartalu smo tudi na področju kakovosti izvajali aktivnosti integracije v
skupino MAHLE z namenom poenotenja in standardizacije.
Na področju sistemov vodenja in nadzora s strani certifikacijskih hiš so bile lani uspešne vse kontrolne
presoje v vseh družbah v skupini po standardih ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 in OHSAS 18001.
Uspešne so bile tudi vse recertifikacijske presoje po omenjenih standardih, kar pomeni podaljšanje
veljavnosti vseh ustreznih certifikatov.
Nadgradnja sistema kakovosti in poslovne odličnosti skupine se je odražala tudi pri spremembi poročil
kakovosti skupine kar vključuje dobavitelje, notranje procese in zadovoljstvo odjemalcev. Posodobljena
je bila ocena tveganja za vse družbe v skupini na osnovi standarda ISO 31000. Izboljšan je bil način
komunikacije med različnimi službami na področju razvoja dobaviteljev tudi z uvedbo rednih skupnih
pregledov. Nadaljeval se je program za zagotavljanje večje usposobljenosti tima za razvoj dobaviteljev.
Med ključne aktivnosti kakovosti v obvladujoči družbi lahko štejemo izvedbo celotnega načrta
usposabljanja za kakovost za uporabnike iz drugih področij dela, tako proizvodnje kot tudi podpornih
funkcij. Nadaljevali smo z izgradnjo večje usposobljenosti in konsolidacije tima notranjih presoj po vseh
sistemih vodenja. Izvedene so bile dodatne izboljšave poročanja kakovosti dobaviteljske verige tako za
operativni nivo uporabnikov kot tudi za upravo. Poenoten je bil prikaz in s tem izboljšana preglednost
rezultatov kakovosti, varstva okolja in varnosti pri delu v proizvodnji.
Dobre rezultate smo dosegli na področju zadovoljstva kupcev, kar se odraža v posebnih priznanjih
John Deere, Toyota BT in Caterpillar. Velik pomen imajo tudi uspešno opravljene presoje s strani mnogih
pomembnih kupcev kot AGCO, CNH, Kongsberg, Oerlikon in drugi.
Letno poročilo | 2014
14
Upravljanje s tveganji
Skupina Letrika je zaradi delovanja v globalnem okolju izpostavljena različnim vrstam tveganj. Za
tveganja, ki imajo pomemben vpliv, smo opredelili politike upravljanja in izvajanja varovanja pred
posameznimi vrstami tveganj. Tveganja se delijo na tri glavne skupine kot so poslovna, finančna in
tveganja delovanja, ki so v nadaljevanju podrobneje opisana.
Zelo velika
prodajna
Vpliv - posledica
Velika
družbena
proizvodna
valutno
produktna
Zmerna
nabavna
IZGUBA PREMOŽENJA
kadrovska
likvidnostno
kreditno
Majhna
obrestno
informacijska
okoljska
Zanemarljiva
Neznatna > 10 let
Nizka 5-10 let
Srednja 2-3 leta
Visoka < leta
Zelo < mesec
Verjetnost / pogostnost
Slika 2: Matrika tveganj skupine Letrika
Vir: Register tveganj skupina Letrika, revizija oktober 2014
Poslovna tveganja
Prodajna tveganja
Tveganja iz naslova prodaje zmanjšujemo in so v tesni povezavi s pogodbenimi odnosi s kupci. V zadnjih
dveh letih nam je z največjimi odjemalci uspelo podpisati kar nekaj dolgoročnih pogodb, ki so podlaga
za stabilno poslovanje. V takih pogodbah so opredeljene letne pogodbene količine, cene in pogoji,
kakor tudi ukrepi za izboljšanje učinkovitosti proizvodnih procesov. Prav tako so v pogodbah določene
klavzule na podlagi katerih se partnerja zavezujeta k medsebojnem sodelovanju na področju razvoja
novih proizvodov in na zagotovljenih odjemih obstoječih programov.
37
Letno poročilo | 2014
38
Zaradi globalnega poslovanja smo izpostavljeni tveganju sprememb tečajnih razmerij med valutami,
kar pa omejujemo s stalnim prilagajanjem trženjskega spleta na lokalnih trgih (povečevanje stopnje
lokalizacije proizvodnje), kakor tudi z uravnoteženo bilanco prometa v posameznih valutah na nabavni
in prodajni strani.
Največje prodajno tveganje pa seveda predstavlja cenovna konkurenčnost proizvodov, saj je danes
konkurenca izredno agresivna. Povišanja cen so možna samo v nekaterih specifičnih segmentih, drugače
pa je potrebno cene prilagajati konkurenci in sicer z iskanjem notranjih rezerv. Cenovna tveganja tako
obvladujemo s selektivno cenovno politiko in izvajanjem strategije nižanja stroškov. V primeru cenovne
nekonkurenčnosti nekaterih proizvodov selimo proizvodne linije v konkurenčnejše lokacije v svetu.
Nabavna tveganja
V okviru obvladovanja tveganj sprememb nabavnih cen materialov, komponent in sestavnih delov smo
povečali delež nabav v korist cenejših virov. Nabava strateških materialov, kot so baker, aluminij, jekla in
z njimi povezane komponente, je potekala na osnovi veljavnih borznih cen ter dolgoročnih pogodb z
dobavitelji. Nabavo ostalih materialov, sestavov in storitev pa smo izvajali na podlagi konkurenčnosti.
Nihanje cen borznih materialov smo uspeli obvladovati na račun uvedenih pogodbenih materialnih
klavzul, ki jih imamo sklenjene z veliko večino odjemalcev in dobaviteljev. Z vidika obvladovanja
medvalutnih nihanj smo zasledovali pravilo zagotavljanja čim večje uravnoteženosti dolarskih prilivov z
dolarskimi odlivi in vključevanja valutnih klavzul v pogodbe z dobavitelji.
Z namenom izboljšanja stanja kakovostno skladnih dobav materialov, komponent, sestavov in izvajanja
storitev smo v letu 2014, poleg presoj dobaviteljev, nadaljevali z intenzivnejšim preverjanjem kakovosti
vhodnih materialov pa tudi s spodbujanjem dobaviteljev pri izvajanju učinkovitejše samokontrole. Z
uvedbo inženirjev za kakovost dobaviteljev (SQE) in aktiviranjem sistema vhodne kontrole materialov
na Kitajskem smo močno okrepili preventivne ukrepe za zmanjševanje kakovostno neskladnih dobav.
Glede zmanjševanja tveganja zamud v dobavah smo nadaljevali z izvajanjem poslovne politike
spremljanja in ocenjevanja točnosti dobav dobaviteljev, dodeljevanja nabavnih deležev zanesljivejšim
virom ter vzpostavljanja varnostnih zalog pri dobaviteljih in v lastnih prostorih iz naslova konsignacijskih
poslov.
Glede na nekaj identificiranih primerov likvidnostnih težav dobaviteljev smo okrepili spremljanje
in ocenjevanje tveganosti dobaviteljev s pomočjo obstoječega sistema ocenjevanja dobaviteljev,
spremljanja bonitet dobaviteljev v sodelovanju s finančno službo in poostrene kontrole pri potrjevanju
novih dobaviteljev.
Letno poročilo | 2014
Produktna tveganja
Politika iz naslova produktnega tveganja se tudi v letu 2014 ni spremenila. Posebno pozornost in
vse aktivnosti v smislu preprečevanja takih tveganj smo namenili preventivnim ukrepom in vodenju
proizvodnih procesov glede na standarde kakovosti. Pri najzahtevnejših projektih je vpeljan tudi
mehanizem sledljivosti, s katerim lahko v vsakem trenutku potencialno neustrezne izdelke, ki so bili
proizvedeni, identificiramo in omejimo stroške in škodo, ki se nanaša na potencialne odpoklice. Ravno
tako pa na trgu zmanjšujemo izpostavljenost z uporabo zavarovalnih storitev. Z zavarovalnico imamo
podpisano globalno zavarovalno pogodbo za osnovno in razširjeno proizvajalčevo odgovornost ter
odpoklic izdelkov. V letu 2014 nismo imeli zahtevkov iz naslova produktne odgovornosti.
Tveganje izgube premoženja
Za zavarovanje tveganja iz naslova izgube premoženja smo do konca leta 2014 imeli z zavarovalnico
sklenjeno dolgoročno pogodbo o medsebojnem sodelovanju, v okviru katere so bili dogovorjeni enotni
pogoji vseh kategorij premoženjskega zavarovanja, in sicer za vse proizvodne družbe v Sloveniji pod
enakimi pogoji.
Najpomembnejša zavarovanja so:
• požarno zavarovanje, ki vključuje zavarovanje gradbenih objektov opreme in osnovnih sredstev v
pridobivanju,
• transportno zavarovanje, ki vključuje zavarovanje pošiljk med prevozom,
• zavarovanje prevoznih sredstev, ki vključuje zavarovanje registriranih vozil in vozil za opravljanje
notranjega transporta,
• zavarovanje strojeloma in računalnikov v odvisnih družbah ter
• glede na posebne potrebe kupcev pri določenih poslih tudi zavarovanje strojeloma in ostala
specifična zavarovanja.
S 1.1.2015 bomo v skladno s strategijo novega lastnika v krovne zavarovalne pogodbe oziroma programe
skupine MAHLE vključili požarno zavarovanje, zavarovanje obratovalnega zastoja in transportno
zavarovanje, medtem ko bodo ostala premoženjska zavarovanja ostala sklenjena pri obstoječi, lokalni
zavarovalnici.
V letu 2014 v okviru zavarovanj izgube premoženja nismo beležili večjih škodnih dogodkov.
39
Letno poročilo | 2014
40
Finančna tveganja
Valutno tveganje
Skupina Letrika več kot 80 % vseh transakcij opravi v valuti EUR. V obravnavanem obdobju je bil neto efekt
tečajnih razlik razmeroma majhen. Ključni dejavnik pri valutnem tveganju v skupini Letrika predstavlja
spremenljivost tečaja ameriškega dolarja glede na evro, v ostalih družbah v skupini pa spremenljivost
tečaja dolarja in evra v primerjavi z lokalno valuto.
V skupini je bila valutnemu tveganju v tem letu najbolj izpostavljena družba s Kitajske, ki je zaradi
neugodnega gibanja lokalne valute ustvarila negativne tečajne razlike. Na Kitajskem povečujemo
lokalno prodajo in s tem zmanjšujemo valutno izpostavljenost CNY, v Belorusiji je skoraj vsa nabava
in prodaja v lokalni valuti in v Braziliji smo del prodaje v BRL konvertirali v evrsko prodajo. Na nivoju
obvladujoče družbe Letrike d.d. je neto efekt zaradi tečajnih razlik na izkaz poslovnega izida pozitiven
zaradi ugodnega gibanja tečaja EUR, medtem ko je omenjen efekt na nivoju skupine znašal -0,45 milijona
EUR.
Tveganje spremembe vrednosti prihodnjih denarnih tokov in bilančne izpostavljenosti zmanjšujemo
z naravnim ščitenjem, in sicer z uporabo valutnih klavzul, ujemanjem, vodenjem in odlaganjem ter
ustrezno maržno politiko. V obvladujoči družbi smo koristili tudi kratkoročni premostitveni dolarski
kredit kot obliko zavarovanja na denarnem trgu.
Obrestno tveganje
Na dan 31.12.2014 smo imeli na nivoju skupine 42,3 milijonov EUR, na nivoju Letrike d.d. pa 40,5
milijonov EUR dolgoročnih kreditov, ki večinoma zapadejo v letu 2015, zaradi razloga navedenega v
poglavju Analiza uspešnosti poslovanja 2014. Vsi so najeti s spremenljivo obrestno mero.
Napovedi povprečnih ravni kratkoročnih obrestnih mer so v višini 0,1% za leto 2015 in 2016. Tržna
pričakovanja glede nominalne donosnosti 10-letnih državnih obveznic euroobmočja kažejo, da bo ta v
letu 2014 znašala povprečno 2,0%, v letu 2015 1,8%, v letu 2016 pa 2,1%. Glede na gibanje terminskih
tržnih obrestnih mer in ob postopnem prenosu sprememb tržnih obrestnih mer na posojilne obrestne
mere se pričakuje, da se bodo skupne bančne obrestne mere za posojila nefinančnemu zasebnemu
sektorju euro območja v letu 2015 nekoliko znižale, zatem pa naj bi se tekom leta 2016 rahlo povečale
(vir: Makroekonomske projekcije strokovnjakov eurosistema za euroobmočje – dec 2014).
Glede na napovedi, da se bo temeljna obrestna mera (EURIBOR) še nekaj časa nahajala na zgodovinsko
nizkih vrednostih, se nismo odločali za ponovno vzpostavitev instrumentov obrestne zaščite.
Letno poročilo | 2014
Kreditno tveganje
Kreditna tveganja so spremljana v sklopu rednih tedenskih sestankov vodstva prodaje, kjer se spremlja
zapadlost terjatev po posameznih kupcih. Na dan 31.12.2014 znašajo terjatve skupine Letrika do kupcev
49,1 milijonov EUR, od tega je delež zapadlih terjatev 13,4%. Glede na začetek leta so se v skupini terjatve
znižale za 2,2 milijona EUR. Na nivoju obvladujoče družbe so terjatve do kupcev ob koncu leta znašale
nominalno 43,9 milijonov EUR, kar je za 3 milijone EUR manj kot ob koncu lanskega leta. Delež zapadlih
terjatev za obvladujoče družbo je znašal v povprečju 11,6%.
Skupina Letrika se pred kreditnim tveganjem ščiti interno s spremljanjem plačilnih navad kupcev
in ustreznim preverjanjem bonitetnih ocen s ponudniki tovrstnih storitev Bisnode in D&B. Na osnovi
bonitetnih ocen kot tudi referenc kupcev se določajo kreditni limiti za posamezne kupce in avtomatične
blokade dobav v primeru preseganja limitov ter zapadlih terjatev nad določenim številom dni in nad
določenim zneskom.
Skupina Letrika se je v letu 2014 dodatno ščitila pred kreditnim tveganjem z zavarovanjem terjatev. V
Letriki d.d. je bilo tri četrtine terjatev do kupcev zavarovanih preko zavarovalnice, kot tudi del terjatev
trgovskih družb.
Ocenjujemo, da skupina Letrika vodi učinkovito politiko kreditnega tveganja in nima večjih težav z
neplačili.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje v obdobju januar - december 2014 ocenjujemo kot razmeroma nizko, saj nismo
imeli težav pri zagotavljanju likvidnosti. S primernim denarnim tokom iz poslovanja, razmeroma
majhnim deležem zapadlih terjatev, usklajevanjem plačilnih rokov terjatev in obveznosti ter z ustrezno
podporo bank z že obstoječimi okvirnimi krediti, smo uspešno financirali trenutni obseg poslovanja in
tekoče izpolnjevali obveznosti.
Ob zaključku leta se je celotna dolgoročna zadolženost skupine v primerjavi s koncem leta 2013 zmanjšala
za 32,1 milijonov EUR, s tem da se je kratkoročna zadolženost povečala za 23,6 milijonov EUR zaradi
predčasnega poplačila dolgoročnih finančnih obveznosti do bank obvladujoče družbe. Neto efekt je, da
se je skupna zadolženost na nivoju skupine znižala za 8,4 milijona EUR.
Na nivoju obvladujoče družbe se je prav tako dolgoročna zadolženost znižala za 31,4 miliona EUR in
istočasno kratkoročna zadolženost povečala za 24,1 milijonov EUR. Neto efekt je, da se je skupna
zadolženost na nivoju obvladujoče družbe znižala za 7,3 milijonov EUR.
Družba redno odplačuje obveznosti iz naslova kreditov. Ocena sposobnosti odplačevanja dolga nas
uvršča med podjetja z višjo sposobnostjo odplačevanja dolga. Družba tudi izpolnjuje kriterije likvidnosti
in solventnosti v skladu s 14. členom ZFPPIPP.
41
Letno poročilo | 2014
42
Tveganja delovanja
Proizvodna tveganja
Pri proizvodnih tveganjih namenjamo pozornost obvladovanju tveganj delovanja in nadomestitve
ključne opreme, tveganj delovanja infrastrukture, nemotene oskrbe z energenti ter tveganj neustreznega
neposrednega ravnanja z nevarnimi snovmi.
Tveganja, povezana z delovanjem ključne opreme in infrastrukture, znižujemo z izvajanjem rednih
preventivnih tehničnih in drugih vzdrževalnih pregledov, usposobljenimi sodelavci, zalogo kritičnih
rezervnih in obrabljivih delov ter drugimi ukrepi. Pri opremi posebno pozornost namenjamo zagotavljanju
nadomestnih zmogljivosti v primeru izpada tako znotraj družbe, kakor tudi pri zunanjih izvajalcih.
Tveganja izpada proizvodnje zmanjšujemo z razvojem in udejanjanjem metode celovitega proizvodnega
vzdrževanja (TPM), ki zahteva večjo vključenost vseh zaposlenih v preventivo in hitrejše odkrivanje
potencialnih nevarnosti za odpovedi. Tako smo v letu 2014, v sodelovanju z zunanjim svetovalcem,
izvajali TPM delavnice na treh izbranih deloviščih v obvladujoči družbi in enemu v Letriki Komen. V letu
2015 bomo metodo razširili na dodatnih osem delovišč, in sicer na najbolj ključno proizvodno opremo v
vseh poslovnih enotah. Izdelan je plan postopne razširitve na celotno proizvodnjo.
V letu 2014 smo v Letriki Komen testno uvedli modul poslovno informacijskega sistema SAP za
vzdrževanje proizvodne opreme in infrastrukture, katerega bomo v letu 2015 razširili na obvladujočo
družbo, kasneje pa tudi v ostale proizvodne družbe skupine.
Še naprej bomo uvajali tudi tako imenovano prediktivno vzdrževanje, s katerim skušamo napovedati
nastanek poškodbe ali loma še preden ta nastane.
Tveganja neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi znižujemo z vključevanjem sodelavcev v redne
izobraževalne programe za varno delo z nevarnimi snovmi in z ustreznimi preventivnimi organizacijskimi
ukrepi.
V primeru obratovalnega zastoja zaradi požara, ki vključuje tudi riziko poplave, imamo pri zavarovalnici
zavarovano kritje izgube dobička, stroškov amortizacije ter plač zaposlenih s prispevki in davki. Z vstopom
v krovno zavarovanje novega lastnika bomo pogoje zavarovanja lahko še bistveno izboljšali. Po potrebi
imamo sklenjeno tudi montažno zavarovanje ter zavarovanje splošne odgovornosti iz dejavnosti.
Kadrovska tveganja
Izvajanje strategije ravnanja z ljudmi zmanjšuje kadrovska tveganja. V okviru te strategije izvajamo
pridobivanje kadrov, izobraževanje, nagrajevanje in druge oblike motiviranja kadrov, štipendiranje na
rednem šolanju in ob delu ter informiranje in komuniciranje. Skrbimo za varno in zdravo delo.
Letno poročilo | 2014
Tveganja informacijskega sistema
Vedno bolj intenzivna uporaba informacijske tehnologije zahteva tudi njeno večjo zanesljivost in višjo
stopnjo varnosti podatkov. Enoten poslovni in tehnični informacijski sistem skupine predstavljata velika
tveganja, zato so določeni ukrepi za njihovo zmanjšanje.
Strateški informacijski svet deluje kot organ, ki koordinira razvoj informacijske podpore skladno s
poslovnimi potrebami in zmanjšuje tveganje neracionalnega razvoja IT. Opredeljene so odgovornosti
uporabnikov za razvoj aplikacij v razvojnem, proizvodnem in testnem okolju. Zahteve po avtentikaciji,
avtorizaciji in dostopu do informacijskih virov izvedejo administratorji po odobritvi lastnikov
informacijskih sistemov oziroma virov. Razvoj aplikacij se vodi s projektnim pristopom in preko centralne
projektne pisarne. Internetne komunikacije potekajo preko različnih internetnih ponudnikov in fizično
ločenih tras. Izmenjava podatkov v skupini poteka preko varnih internetnih povezav. Podvojeni so
poslovno kritični sistemi ter na več lokacijah shranjene rezervne kopije podatkov. Neprekinjeno
delovanje IT sistema zagotavljamo z ustreznimi zaščitami.
Zagotavljamo obnovitev omrežnih in aplikativnih storitev v določenem času v primeru odpovedi ali celo
uničenja sistema. Zagotovljeno je delovanje informacijskega sistema na rezervni lokaciji. Zagotovljeno
je varovanje sistema pred virusi in drugo zlonamerno kodo. Informacijski sistem pa letno pregleduje tudi
zunanja revizorska hiša.
Ugotovljene priložnosti za izboljšanje upoštevamo pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema in so
vključene v letni in strateški načrt.
43
Letno poročilo | 2014
15
44
Trajnostni razvoj
Ravnanje z ljudmi
Kontinuirano delo na področju ravnanja z ljudmi, ki vključuje nenehno usposabljanje in izobraževanje,
pooblaščanje za lastne pobude, spodbujanje sodelovanja s prenosom znanja ter prilagodljivost in
prožnost ljudi, so nam omogočili hitro prilagajanje spreminjanju obsega proizvodnje in prodaje –
najprej povečevanju, ob koncu leta pa zmanjšanju. Projekte razvoja in industrializacije novih proizvodov
smo lahko realizirali le s poudarjenim timskim delom in ustvarjalnim sodelovanjem ljudi pri reševanju
problemov.
Z željo po nenehnem napredovanju in odgovornem ravnanju smo sprejeli Kodeks ravnanja s temeljnimi
pravili o etičnem vedenju in standardih ravnanja na delovnem mestu. Kodeks ravnanja je kompas, ki
vsakega zaposlenega usmerja pri izvajanju vsakodnevnih delovnih nalog in sodelovanju s sodelavci ter
zunanjimi partnerji in institucijami.
Podpiramo in spodbujamo uravnotežen razvoj ljudi na osebni in poklicni ravni. V ta namen jih učimo o
kakovostnih medčloveških odnosih. Velik delež smo namenili vodjem in učenju o kakovostnemu vodenju
in učinkoviti komunikaciji ter voditeljskim znanjem. Vseživljenjsko izobraževanje je naša stalnica. Na
področju strokovnega izobraževanja je bil največji delež namenjen sklopu o razvoju in proizvodnemu
sistemu. Povečali smo učenje tujih jezikov. Na visoko raven smo dvignili ciljno usmerjeno izobraževanje.
Povečujemo število izobraževanj, ki se zaključijo z opravljanjem izpita oziroma s preverjanjem
razumevanja znanja ali s praktičnim dokazovanjem osvojenega znanja.
Izpopolnjevanje
(ure/zaposlenega)
Delež šolajočih ob delu (število
šolajočih/število zaposlenih x 100)
Leto 2012
16,9
2,0
Leto 2013
18,3
2,0
Leto 2014
17,4
2,2
Tabela 6: Dosežene ure izobraževanja na zaposlenega in delež šolajočih ob delu v obvladujoči družbi po letih
Izboljševanju varnosti in zdravja pri delu smo se zavezali s pridobitvijo certifikata po standardu OHSAS
18001 v letu 2007 (obvladujoča družba in odvisni družbi Letrika Bovec in Letrika Asing), ki smo ga
ponovno obnovili v letu 2013. Prizadevanja za boljšo varnost in zdravje pri delu smo podprli z vlaganji
za boljše delovne pogoje, rednimi periodičnimi pregledi delovne opreme, preventivnimi zdravniškimi
pregledi, ustrezno osebno varovalno opremo, varnejšo infrastrukturo in z usposabljanjem zaposlenih.
V okviru sistema promocije zdravja na delovnem mestu smo dali poudarek ergonomiji in izobraževanju
o zdravju. Poskrbimo za ustrezno obravnavo in zaposlitev zaposlenih, ki so invalidsko ocenjeni in za
odklanjanje asocialnih pojavov. Zaposlenim omogočamo toplo prehrano, preživljanje dopusta v lastnih
Letno poročilo | 2014
apartmajih in rekreacijo v Športnem društvu Letrika. Delež bolniških odsotnosti je bil nižji (5,01%) kot
predhodna leta. Med zaposlenimi je ena tretjina žensk in ni diskriminacije pri zaposlovanju mladih žensk.
V skupini je bilo povprečno število zaposlenih povečano glede na leto 2013 za 72 zaposlenih. Na dan
31.12.2014 je bilo število zaposlenih glede na predhodno leto nižje za 40 zaposlenih v skupini ter za
45 v obvladujoči družbi. Do povečanja števila zaposlenih je prišlo v Letriki Bovec, Letriki Komen in v
Letriki Laktaši. Nismo se posluževali storitev delavcev, najetih preko agencij, pač pa smo fleksibilnost
zagotavljali z zaposlovanjem za določen čas. V začetku leta smo zaposlili dodatno število sodelavcev
po pogodbah za določen čas, število teh pa se je po septembru 2014 zmanjšalo zaradi prilagajanja
potrebam proizvodnje.
Povprečno stanje zaposlenih in stopnjah dejanske in zahtevane izobrazbe v letu 2014
Zaposleni
Stopnja izobrazbe
Skupina Letrika
dejanska 2014
zahtevana 2014
dejanska 2013
zahtevana 2013
6
0
6
0
VII/2
25
8
26
7
VII/1
214
322
195
307
VII
207
166
199
167
VI
178
187
174
188
V
466
280
452
286
IV
592
480
575
469
III
173
346
172
326
II
548
693
531
660
I
78
6
86
6
2.488
2.488
2.416
2.416
VIII
Skupaj
Tabela 7: Povprečno stanje zaposlenih skupine Letrika po stopnjah izobrazbe
45
Letno poročilo | 2014
46
Zaposleni
Stopnja izobrazbe
Letrika d.d.
dejanska 2014
zahtevana 2014
dejanska 2013
zahtevana 2013
6
0
6
0
VII/2
23
6
23
5
VII/1
162
245
151
237
VII
140
114
132
113
VI
90
103
85
103
V
295
144
273
140
IV
391
313
367
308
III
112
259
108
238
II
257
342
254
312
I
53
3
60
3
1.528
1.528
1.459
1.459
VIII
Skupaj
Tabela 8: Poprečno stanje zaposlenih družbe Letrika d.d. po stopnjah izobrazbe
Družbena odgovornost
Slovenske družbe v skupini Letrika so skupaj največji zaposlovalec v regiji. Zagotavljanje zaposlitev
predstavlja naš pomemben prispevek k socialni varnosti ljudi v okolju. Varnost ljudi je v veliki
meri odvisna od njihovega znanja, saj jim omogoča konkurenčnost pri zaposlovanju. Zato poleg
funkcionalnega izobraževanja omogočamo zaposlenim tudi izobraževanje za pridobitev višje ravni
izobrazbe. Podeljujemo kadrovske štipendije in omogočamo šolajočim opravljanje obvezne šolske
prakse.
Kot družbeno odgovorna družba smo pri krepitvi ustvarjalnega in inovativnega okolja odigrali
pomembno vlogo pri delovanju Tehnološkega centra za električne stroje v Mariboru (TECES),
Slovenskega avtomobilskega grozda (ACS), Kemijskega inštituta, Primorskega tehnološkega parka
(PTP), Visokošolskega izobraževalnega, raziskovalnega središča Primorske (VIRS) ter projektu
Inovacijskega preboja Severno primorske regije (IN PRIME). Kot soustanovitelji centra odličnosti
NAMASTE skušamo razvojne dosežke prenašati v naše razvojno-raziskovalne procese. Ponovno smo
vzpostavili stike z Inštitutom Jožef Stefan in pripravili osnove za nadaljnje sodelovanje na različnih
področjih znanosti.
S sredstvi za sponzoriranje in donacije smo se odzvali na prošnje prosilcev s področja kulture in
izobraževanja, največja sredstva pa so bila namenjena športu in rekreaciji. Smo generalni pokrovitelj
Namiznoteniškega kluba Letrika iz Šempetra pri Gorici, sponzoriramo pa tudi Športno društvo Letrika.
Letno poročilo | 2014
V letu 2014 smo večja sredstva donirali za operacijo otroka v tujini in za prizadete v poplavah v BIH
ter namesto nakupa novoletnih daril za poslovne partnerje sredstva donirali Medobčinskemu društvu
prijateljev mladine za Goriško.
Varstvo okolja
Tudi v bodoče želimo vizijo ravnanja z okoljem integrirati v naše procese, ki bo poleg finančne zanesljivosti
delovala v skladu z družbenimi pričakovanji in nenehno zmanjševala negativne vplive na okolje
skozi celoten življenjski ciklus svojih proizvodov. Zato razvijamo visoko okoljsko kulturo, ki temelji na
okoljsko učinkovitem poslovanju, spoštovanju standardov ISO 14001 in vzdrževanju Okoljevarstvenega
dovoljenja, ki ga zahtevata razvoj izdelkov in procesov.
V letu 2014 smo v obvladujoči družbi nadaljevali z optimiranjem CNS sistema energetskih naprav, kar
se odraža v nadaljnjem zmanjševanju porabe energentov, predvsem zemeljskega plina. Ker smo želeli
intenzivnost za učinkovitejšo rabo energije še povečati, smo v maju 2014 s podjetjem Solvera Lynks
podpisali pogodbo za izvedbo energetskega pregleda v obvladujoči družbi ter v družbah v Komnu in
Bovcu. Namen pregleda je racionalizirati oskrbo in rabo energije ter znižati stroške, povečati dobiček in
dvigniti konkurenčnost. Predmet pregleda je tudi identifikacija ukrepov URE in OVE, katerih realizacija
bo vplivala na zmanjševanje emisij v okolje ter zmanjšanje rabe naravnih virov in energije. Energetski
pregled bo zaključen konec januarja 2015, sledila bo izvedba ukrepov.
Učinkovite ukrepe za zmanjšanje porabe vode smo izvajali tudi v letu 2014, saj smo kazalnik o porabi
v primerjavi z letom 2013 znižali za 35%. Večji ukrepi so bili izvedeni na tehnološkem področju, kjer
smo dokončno zamenjali vse odprte hladilne sisteme z zaprtimi, s pogostejšimi preventivnimi pregledi
porabnikov pa smo zmanjšali porabo sanitarne vode. Glavni števec vodovodnega omrežja smo povezali s
CNS sistemom tako, da je urna poraba vode stalno pod nadzorom. Tudi to nam bo v letu 2015 omogočalo
učinkovitejše izvajanje ukrepov za nižanje stroškov, ki bodo izhajali iz energetskega pregleda.
2012
2013
2014
439
450
289
2012
2013
2014
139
137
124
- Električna energija
82
83
81
- Zemeljski plin
57
54
43
(v m3 / milijon EUR prodaje)
Skupna poraba vode (tehnološka, hladilna industrijska in sanitarna voda)
Tabela 9: Poraba vode na enoto prodaje v obvladujoči družbi
(MWh / milijon EUR prodaje)
Energija skupaj
Tabela 10: Poraba energije na enoto prodaje v obvladujoči družbi
47
Letno poročilo | 2014
48
Računovodski izkazi s pojasnili skupine
Letrika in družbe Letrika d.d.
Letno poročilo | 2014
1 Računovodski izkazi
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN 31. 12. 2014
Skupina Letrika
(Eur)
49
Letrika d.d.
Pojasnila
2014
2013
2014
2013
SREDSTVA
162.626.538
167.193.816
131.484.400
134.451.608
DOLGOROČNA SREDSTVA
62.375.087
62.581.677
56.748.661
57.414.874
Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas.
razmejitve
1
1.438.848
1.430.869
736.732
710.464
Nepremičnine, naprave in oprema
2
53.776.302
54.701.052
37.659.740
38.390.680
Naložbene nepremičnine
3
19.916
23.363
429.788
454.535
Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe
4
12.000
0
11.513.519
11.501.503
Dolgoročne finančne naložbe v skupaj
obvladovanih in pridruženih družbah
4
1.904.604
1.310.835
1.644.957
1.108.364
Druge finančne naložbe
4
831.002
736.227
831.000
736.225
Dolgoročna posojila
5
1.571.992
1.571.205
1.665.065
2.301.797
12.371
55.575
0
44.950
Odložene terjatve za davek
6
2.808.052
2.752.552
2.267.860
2.166.355
KRATKOROČNA SREDSTVA
99.611.195
103.948.338
74.198.415
76.438.515
Dolgoročne poslovne terjatve
Sredstva za prodajo
7
109.711
0
0
0
Zaloge
8
43.548.506
47.375.269
25.339.786
27.759.673
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročno dana posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
588.872
893.949
0
0
9
451.776
421.254
2.281.631
1.112.149
10
49.084.104
51.262.875
43.880.354
46.711.201
Terjatve za odmerjeni davek
93.067
130.258
2.739
4.296
Denar in denarni ustrezniki
11
5.735.160
3.864.733
2.693.905
851.196
640.256
663.799
537.324
598.220
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
KAPITAL IN OBVEZNOSTI
KAPITAL
Kapital lastnika obvladujočega deleža
162.626.538
167.193.816
131.484.400
134.451.608
12
60.752.472
51.859.302
50.814.134
44.362.419
60.624.863
51.748.705
0
0
Vpoklicani kapital – osnovni kapital
13.346.111
13.422.742
13.346.111
13.422.742
Kapitalske rezerve
18.029.367
17.952.735
18.029.366
17.952.735
Rezerve za lastne delnice
0
476.767
0
476.767
Lastne delnice
0
-476.767
0
-476.767
Rezerve za pošteno vrednost
-1.487.233
-277.351
-1.106.798
-168.180
Prevedbene rezerve
-156.818
-807.229
0
0
Zadržani dobički
30.893.436
21.457.806
20.545.455
13.155.122
Kapital lastnikov neobvladujočega deleža
REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS.
RAZMEJITVE
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
127.608
110.597
0
0
13
8.865.722
7.375.534
6.120.315
4.952.339
10.441.697
42.581.923
9.143.852
40.585.132
Dolgoročne finančne obveznosti
14
10.343.808
42.394.434
9.143.852
40.526.255
Dolgoročne poslovne obveznosti
15
0
71.835
0
58.877
6
97.889
115.653
0
0
43.399.294
Odložene obveznosti za davek
79.584.422
63.622.585
63.559.844
Kratkoročne finančne obveznosti
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
16
39.428.702
15.823.370
32.649.881
8.567.717
Kratkoročne poslovne obveznosti
17
39.867.448
47.511.810
30.909.963
34.831.577
Obveznosti za odmerjeni davek
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
288.272
287.405
0
0
18
2.982.226
1.754.472
1.846.255
1.152.424
Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.
Letno poročilo | 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ZA LETO 2014
50
Skupina Letrika
(Eur)
Pojasnila
2014
22
239.286.633
242.806.682
193.246.236
188.285.317
-1.438.669
2.486.171
-832.141
2.049.055
23
1.955.273
1.082.514
1.336.864
833.193
239.803.237
246.375.367
193.750.959
191.167.565
OHRANJENO POSLOVANJE
Prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedok.
proizvodnje
Drugi poslovni prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Letrika d.d.
2013
2014
2013
Stroški blaga, materiala in storitev
24
162.849.341
172.218.391
140.869.550
140.213.646
Stroški dela
25
53.633.549
50.296.223
36.872.530
34.227.755
Amortizacija
26
8.112.397
7.437.913
6.200.602
5.685.861
Drugi poslovni odhodki
27
2.390.706
1.932.566
1.454.098
1.000.232
Poslovni izid iz poslovanja
12.817.243
14.490.274
8.354.179
10.040.070
Finančni prihodki
28
2.960.017
3.001.597
1.969.547
2.222.403
Finančni odhodki
29
5.476.932
6.534.525
3.034.899
4.132.980
Izid iz financiranja
-2.516.915
-3.532.928
-1.065.352
-1.910.577
Dobiček ali izguba iz čistega denarnega položaja
0
-62.852
0
0
30
902.480
917.539
0
0
Odloženi davki
6
-47.945
-192.370
-101.505
-1.369
Davek od dohodkov
Čisti poslovni izid
9.445.794
10.169.324
7.390.332
8.130.861
-1.305.671
-464.769
-1.034.406
-355.598
95.788
52.062
95.788
52.062
659.025
-194.964
0
0
8.894.936
9.561.653
6.451.714
7.827.325
Drugi vseobsegajoči donos
Postavke, ki pozneje ne bodo prerazvrščene v
poslovni izid
•Aktuarski čisti dobički/izgube
Postavke, ki bodo lahko pozneje prerazvrščene v
poslovni izid
•Čista sprememba poštene vrednosti finančnih
sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka pri
odloženih davkih)
•Prevedbena rezerva
Skupaj vseobsegajoči donos poslovnega leta
Čisti poslovni izid obvladujočih lastnikov
9.433.517
10.149.740
7.390.332
8.130.861
Čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov
12.276
19.584
0
0
8.874.045
9.543.923
6.451.714
7.827.325
20.890
17.730
0
0
5,91
6,36
4,62
5,08
5,56
5,97
4,03
4,89
Skupaj vseobsegajoči donos obvladujočih last.
Skupaj vseobsegajoči donos neobvladujočih
lastnikov
Dobiček/izguba na delnico
Vseobsegajoči donos na delnico
Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati
skupaj z njimi.
Letno poročilo | 2014
IZKAZ DENARNIH TOKOV OD 1. 1. DO 31. 12. 2014
Skupina Letrika
51
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Neto dobiček pred obdavčitvijo
10.300.329
10.894.494
7.288.827
8.129.493
Prilagoditve za:
12.108.925
11.326.213
8.289.721
7.496.341
(Eur)
Amortizacijo
8.112.397
7.437.913
6.200.602
5.685.861
Dobičke od odtujitve nepremičnin, naprav in opreme
-114.195
-66.118
-167.042
-42.622
Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme
131.259
324.427
47.043
83.835
Slabitve in odpisi zalog
602.065
460.001
392.658
341.856
Slabitve in odpisi terjatev
533.996
203.783
272.966
108.155
Finančni prihodki
-377.462
-297.078
-266.137
-237.632
Finančni odhodki
2.443.557
2.964.053
1.940.645
2.136.808
777.308
299.233
-131.014
-579.919
-811.500
-5.011.351
2.230.404
-5.197.066
2.602.307
-4.806.460
3.855.289
-6.759.196
Druge prilagoditve
Spremembe čistih sredstev
Sprememba poslovnih terjatev in AČR
Sprememba zalog
3.224.699
-938.551
2.083.550
-1.888.326
Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR
-5.718.585
1.660.211
-3.606.929
3.451.825
-55.500
-155.044
-101.505
-1.369
Sprememba odloženih terjatev za davek
Plačani davek od dohodka
Neto finančni tok pri poslovanju
-864.422
-771.507
0
0
21.597.754
17.209.356
17.808.953
10.428.768
762.188
1.512.566
1.461.272
2.905.659
111.492
115.994
169.020
122.388
Finančni tokovi pri naložbenju
Prejemki pri naložbenju
Prejete obresti
Prejemki od deležev v dobičku
35.401
92.190
532.680
770.225
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme
113.139
129.150
183.870
117.200
Prejemki od prodaje dolgoročnih finančnih naložb
461.692
1.146.364
435.703
1.146.304
Prejemki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb
40.464
28.868
140.000
749.542
-9.210.137
-11.529.484
-8.269.835
-8.948.011
Izdatki pri naložbenju
Izdatki za nakupe neopredmetenih sredstev
Izdatki za nakupe nepremičnin, naprav in opreme
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
-176.723
-371.239
-171.047
-342.500
-8.569.063
-8.773.368
-6.736.174
-6.264.648
0
0
-35.815
0
Izdatki za nakupe dolgoročnih finančnih naložb
-394.351
-1.490.929
-394.351
-1.790.864
Izdatki za nakupe kratkoročnih finančnih naložb
-70.000
-893.949
-932.448
-550.000
-8.447.949
-10.016.918
-6.808.562
-6.042.352
26.111.543
27.928.491
17.292.808
13.695.800
15.135.714
4.670.000
15.135.714
4.000.000
10.975.829
23.258.491
2.157.094
9.695.800
-37.390.921
-35.812.631
-26.450.489
-19.280.251
Neto finančni tok pri naložbenju
Finančni tokovi pri financiranju
Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih
obveznosti
Izdatki pri financiranju
Plačane obresti
Izdatki za odplačila posojil
Izdatki za dividende
Neto finančni tok pri financiranju
-2.386.040
-2.709.129
-1.970.140
-2.175.059
-35.004.880
-32.108.664
-24.480.349
-16.110.354
0
-994.838
0
-994.838
-11.279.377
-7.884.140
-9.157.681
-5.584.451
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta
3.864.733
4.556.435
851.196
2.049.232
Denarni izid v obdobju
1.870.427
-691.702
1.842.710
-1.198.036
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta
5.735.160
3.864.733
2.693.905
851.196
Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati
skupaj z njimi.
Letno poročilo | 2014
IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE LETRIKA
52
(Eur)
Začetno stanje 1.1.2013
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
Prevedbene
razlike
Lastne
delnice
Rezerve
za lastne
delnice
Rezerve za
pošteno
vrednost
Zadržani
dobički
Kapital
obvladujočih
lastnikov
Kapital
neobvladujočih
lastnikov
Kapital
skupaj
13.422.742
17.952.735
-614.118
-476.767
476.767
135.356
12.299.530
43.196.246
92.867
43.289.113
Spremembe v
vseobsegajočem donosu
Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
0
0
0
0
0
0
10.149.737
10.149.737
19.584
10.169.321
Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
0
0
0
52.062
0
52.062
0
52.062
Aktuarski čisti dobički/izgube
0
0
0
0
0
-464.769
0
-464.769
0
-464.769
Druga povečanja ali
zmanjšanja prevedbene razlike
0
0
-193.110
0
0
0
0
-193.110
-1.854
-194.964
Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
-193.110
0
0
-412.707
10.149.737
9.543.920
17.730
9.561.650
Transakcije z lastniki
Izplačilo dividend
0
0
0
0
0
0
-991.461
-991.461
0
-991.461
Skupaj transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
-991.461
-991.461
0
-991.461
Končno stanje 31.12.2013
13.422.742
17.952.735
-807.228
-476.767
476.767
-277.351
21.457.806
51.748.705
110.597
51.859.302
Začetno stanje 1.1.2014
13.422.742
17.952.735
-807.228
-476.767
476.767
-277.351
21.457.806
51.748.705
110.597
51.859.302
Spremembe v
vseobsegajočem donosu
Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
0 0 0 0 0 0 9.433.517
9.433.517
12.276
9.445.794
Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu
0 0 0 0 0 -1.209.882
0 -1.209.882
Druga povečanja ali
zmanjšanja - prevedbene
razlike
0 0 650.410
0 0 0 2.108
652.518
6.506
659.025
Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
650.410
0
0
-1.209.882
9.435.625
8.876.153
18.783
8.894.936
Transakcije z lastniki
Odprodaja lastnih delnic
0 -1.209.882
-76.632
76.632
0
476.767
-476.767
0
0
0
0
0
Izplačila dividend
0 0 0 0 0 0 0 0
-1.751
-1.751
Nakupi neobvladujočih
deležev
0 0 0 0 0 0 5
5
-20 -15
-76.632
76.632
0
476.767
-476.767
0
5
5
-1.772
-1.767
13.346.110
18.029.367
-156.818
0
0
-1.487.233
30.893.436
60.624.863
127.608
60.752.471
Skupaj transakcije z lastniki
Končno stanje 31.12.2014
Letno poročilo | 2014
IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE LETRIKA d.d.
53
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
Lastne
delnice
Rezerve
za lastne
delnice
Rezerve za
pošteno
vrednost
Druge
rezerve
Dobiček
preteklih in
tekočega leta
Kapital skupaj
13.422.742
17.952.735
-476.767
476.767
135.356
3.647.513
2.368.210
37.526.556
Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
0
0
0
0
0
0
8.130.861
8.130.861
Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
0
0
52.062
0
0
52.062
Aktuarski čisti dobički/
izgube
0
0
0
0
-355.598
0
0
-355.598
Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
0
0
-303.536
0
8.130.861
7.827.325
Izplačila dividend
0
0
0
0
0
0
-997.154
-997.154
Vnos zneska neizplačanih
dividend za lastne delnice
0
0
0
0
0
0
5.693
5.693
Skupaj transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
-991.461
-991.461
Oblikovanje drugih rezerv iz
čistega dobička poslovnega
leta po sklepu uprave
0
0
0
0
0
4.065.431
-4.065.431
0
Skupaj spremembe v
kapitalu
0
0
0
0
0
4.065.431
-4.065.431
0
Končno stanje 31.12.2013
13.422.742
17.952.735
-476.767
476.767
-168.180
7.712.944
5.442.179
44.362.419
Začetno stanje 1.1.2014
13.422.742
17.952.735
-476.767
476.767
-168.180
7.712.944
5.442.179
44.362.419
Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta
0
0
0
0
0
0
7.390.332
7.390.332
Druge spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
0
0
95.788
0
0
95.788
Aktuarski čisti dobički/
izgube
0
0
0
0
-1.034.406
0
0
-1.034.406
Skupaj spremembe v
vseobsegajočem donosu
0
0
0
0
-938.618
0
7.390.332
6.451.714
(Eur)
Začetno stanje 1.1.2013
Spremembe v
vseobsegajočem donosu
Transakcije z lastniki
Spremembe v kapitalu
Spremembe v
vseobsegajočem donosu
Transakcije z lastniki
Skupaj transakcije z lastniki
0
0
0
0
0
0
0
0
Spremembe v kapitalu
-76.631
76.631
476.767
-476.767
0
0
0
0
Skupaj spremembe v
kapitalu
-76.631
76.631
476.767
-476.767
0
0
0
0
13.346.111
18.029.366
0
0
-1.106.798
7.712.944
12.832.511
50.814.134
Končno stanje 31.12.2014
Pojasnila v sklopu poglavja Razčlenitve in razkritja k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi.
Letno poročilo | 2014
2 Poročajoča družba
54
Letrika, d.d. je družba s sedežem v Sloveniji, Polje 15, Šempeter pri Gorici. Je obvladujoča družba skupine
Letrika. V nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi skupine Letrika za leto, ki se je končalo
31.12.2014 in ločeni računovodski izkazi Letrike d.d. za leto, ki se je končalo 31.12.2014. Uskupinjeni
računovodski izkazi vključujejo izkaze Letrike d.d. in njenih odvisnih družb, skupnih podvigov in
pridruženih družb. Podatki in informacije, ki bi pomenili razkritje poslovnih skrivnosti družbe, v poročilu
niso razkriti.
3 Predstavitev skupine Letrika
Obvladujoča družba ima doma in v tujini šestnajst odvisnih družb, dve pridruženi družbi in tri skupaj
obvladovane družbe.
Podatki
o družbah
Lastniški delež
Letrike, d.d., v
odstotkih
2014
Lastniški delež
Letrike, d.d., v
odstotkih
2013
Vredn.
lastnega Poslovni izid
kapitala v letu v letu 2014 v
2014 v EUR
EUR
90,00
90,00
3.804.423
832.701
100,00
100,00
1.918.853
12.396
100,00
100,00
170.327
93.473
100,00
100,00
1.912.025
73.145
100,00
100,00
2.733.929
193.313
99,9996
99,9996
213.859
21.031
98,45
98,45
5.684.359
701.839
Odvisne proizvodne družbe
Letrika Bovec, d.o.o.
Industrijska cona 3, 5230 Bovec, Slovenija
Vžigalne tuljave in plastične komponente
Direktor: Mitja Gorenšček
Letrika Komen, d.o.o.
Komen 139, 6223 Komen, Slovenija
Aluminijasti odlitki
Direktor: Klavdij Čehovin
Letrika Asing, d.o.o.
Vrtojbenska cesta 62, Šempeter pri Gorici, Slovenija
Posebni stroji in naprave
Direktor: Miran Prohan
Letrika Bel, Ltd.
Ul. Dombrovskogo 69, 230002 Grodno, Belorusija
Avtoelektrični proizvodi
Direktorica: Olga Borisova Pleshachkova
Letrika Laktaši, d.o.o.
Nemanjina 63 a, Laktaši, Bosna in Hercegovina
Komponente
Direktor: Anđelko Gunjić
Letrika do Brasil Autoelectrica, Ltda.
Rua Testa No.81, Jardim Sao Sebastiao
13820-000 Jaguariuna, Brazilija
Direktor: Andre Luis Urbano
Letrika Suzhou Co., Ltd.
Qujiang Road 11 Shuangfeng Town, Taicang City,
Jiangsu Province, PR China
Zaganjalniki, alternatorji in motorji
Direktor: Matjaž Brezigar
Letno poročilo | 2014
Podatki o družbah
Lastniški delež
Letrike, d.d., v
odstotkih
2014
Lastniški delež
Letrike, d.d., v
odstotkih
2013
Vrednost
lastnega kapitala
v letu 2014 v EUR
Poslovni
izid v letu
2014 v EUR
99,999
99,998
1.871.116
-172.931
98,50
98,50
1.982.601
231.298
100,00
100,00
1.212.624
311.071
100,00
100,00
2.489.185
218.632
100,00
100,00
763.740
159.395
40,00*
-
10.548
3.048
40,00*
-
10.656
3.156
40,00*
-
9.098
1.598
40,00*
-
8.008
508
50,00
50,00
97.776
3.295
50,00
50,00
942.690
-43.496
50,00
50,00
617.904
-31.046
20,00
20,00
6.355.391
557.915
20,8375
20,84
-276.797
5.642
Odvisne trgovske družbe
Letrika France, S.A.S.
ZA du Chapeau Rouge, 56000 Vannes, Francija
Direktorja: Drago Ferfolja, Laurence Cassin
Letrika Italia, S.r.l.
Via Ragazzi del '99 n.36, 42124 Reggio Emilia, Italija
Direktor: Stefano Tegoni
Letrika Deutschland, GmbH
Danzinger Strasse 1, 71691 Freiberg am Neckar, Nemčija
Direktor: Markus Hensel
Letrika UK, Ltd.
Redlands, Ullswater Crescent, Coulsdon,
Surrey CR5 2HT, Velika Birtanija
Direktor: Janez Vipotnik
Letrika USA, Inc.
4814 American Road, Rockford Illionois 61109, ZDA
Direktor: Harold Bruce Olson
Odvisne razvojne družbe
SiEVA Levez d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Dragan Zorn
SiEVA Lemat d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Dragan Zorn
SiEVA Lekem d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Dragan Zorn
SiEVA Lemark d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Dragan Zorn
Skupni podvigi
Letrika Lab, d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Janez Trontelj, Robert Žerjal
Letrika Sol, d.o.o.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Marko Černe
Letrika Roots Private Limited
R.K.G. Industrial Estate, Ganapathy
Coimbatore – 641006, India
Direktor: N. Govindarajan
Pridružene družbe
SiEva d.o.o
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Direktor: Miloš Šturm
INPRIME d.o.o
Ulica padlih borcev 1B, 5220 Tolmin, Slovenija
Direktorica : Almira Pirih
* Družbe so v 40 odstotni neposredni in 12 % posredni lasti Letrike d.d. (60 odstotni lasti podjetja SiEVA d.o.o., ki je v 20 odstotni lasti Letrike d.d.).
55
Letno poročilo | 2014
56
Družba Letrika Italia, S.r.l., Italija, je povsem obvladovana na podlagi direktnega deleža Letrike d.d. in
indirektnega deleža druge odvisne družbe. Letrika Italia, S.r.l., Italija, je v 98,50 % lasti Letrike d.d. in v 1,50
% lasti odvisne družbe Letrika Asing, d.o.o.
Družba Letrika Bovec d.o.o. je povsem obvladovana na podlagi 90 % direktnega deleža Letrike d.d. in
indirektnega deleža odvisne družbe Letrika Laktaši, d.o.o., iz Bosne in Hercegovine v višini 10 %.
Skupinski računovodski izkazi zaradi nebistvenega vpliva ne zajemajo deleža skupine v celotno priznanih
dobičkih in izgubah pridružene družbe INPRIME d.o.o.
V drugem trimesečju leta 2014 so bile ustanovljene družbe SiEVA Lemat d.o.o., SiEVA Levez d.o.o.,
SiEVA Lekem d.o.o. in SiEVA Lemark d.o.o.. Vse štiri družbe so v 40 odstotni neposredni lasti Letrike d.d.
in 60 odstotni lasti podjetja SiEVA d.o.o., kar pomeni, da ima Letrika d.d. v novoustanovljenih družbah
skupaj 52 odstotni delež. Omenjene štiri družbe so bile ustanovljene skladno s pogoji Javnega razpisa
za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Razvojni centri slovenskega
gospodarstva) oziroma s Pogodbo o sofinanciranju operacije »Razvojni center avtomobilske industrije
Si.EVA«. Zaradi nepomembnega vpliva na skupinske računovodske izkaze skupine Letrika se te družbe
ne konsolidirajo.
Letno poročilo | 2014
4 Podlaga za sestavo
Izjava o skladnosti
Uprava je uskupinjene računovodske izkaze skupine Letrika in računovodske izkaze Letrike d.d. sprejela
17.3.2015.
Uskupinjeni računovodski izkazi skupine Letrika in računovodski izkazi Letrike d.d. so sestavljeni v skladu
z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela EU in v skladu z določili
Zakona o gospodarskih družbah.
Standardi in pojasnila, ki veljajo v trenutnem obdobju
V tekočem obdobju veljajo naslednji standardi, spremembe obstoječih standardov in pojasnila, ki jih je
izdal Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela EU:
• MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MSRP 11 'Skupne ureditve', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo
1. januarja 2014 ali pozneje),
MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012 (velja za letna
obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MRS 27 (spremenjen leta 2011) 'Ločeni računovodski izkazi', ki ga je EU sprejela 11. decembra 2012
(velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
MRS 28 (spremenjen leta 2011) 'Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige', ki ga je EU sprejela
11. decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 11 'Skupne ureditve' in MSRP 12
'Razkritje deležev v drugih družbah' - Napotki za prehod, ki jih je EU sprejela 4. aprila 2013 (veljajo za
letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah'
in MRS 27 (spremenjen 2011) 'Ločeni računovodski izkazi' - Naložbena podjetja, ki jih je EU sprejela 20.
novembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje),
Spremembe MRS 32 'Finančni instrumenti: Predstavitev' – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih
obveznosti, ki jih je EU sprejela 13. Decembra 2012 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2014 ali pozneje),
Spremembe MRS 36 'Oslabitev sredstev' - Razkritja nadomestljive vrednosti za nefinančna sredstva,
ki jih je EU sprejela 19. decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali
pozneje),
Spremembe MRS 39 ‘Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje' – Prenova izpeljanih finančnih
instrumentov in nadaljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem, ki jih je EU sprejela 19.
decembra 2013 (veljajo za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2014 ali pozneje).
57
Letno poročilo | 2014
58
Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov ni privedlo do nikakršnih sprememb v računovodskih
usmeritvah Letrike d.d. in skupine Letrika.
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi
Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednji standardi, spremembe obstoječih
standardov in pojasnila, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, bili izdani, vendar še niso stopili v veljavo:
• Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)', ki izhajajo iz letnega projekta
za izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z
namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014
(spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje),
• Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)', ki izhajajo iz letnega projekta
za izboljšanje MSRP (MSRP 1, MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba
uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje),
• Spremembe MRS 19 'Zaslužki zaposlencev' - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki
jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje),
• OPMSRP 21 'Dajatve', ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija
2014 ali pozneje).
Standardi in pojasnila, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela
Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih standardov, sprememb obstoječih
standardov in pojasnil, ki na dan objave računovodskih izkazov (spodaj navedeni datumi začetka
veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za uporabo v EU:
• MSRP 9 'Finančni instrumenti' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje),
• MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
•
•
•
•
2016 ali pozneje),
MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s strankami' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali
pozneje),
Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in
skupne podvige' - Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem
oz. skupnim podvigom (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah'
in MRS 28 'Naložbe v podjetja in skupne podvige' - Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo
za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve' - Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju
(velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Letno poročilo | 2014
59
• Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov' – Pobuda za razkritje (velja za letna
•
•
•
•
obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 38 'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo
sprejemljivih metod amortizacije (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 41 'Kmetijstvo' - Kmetijstvo: Rodne
rastline (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe MRS 27 'Ločeni računovodski izkazi' – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih
izkazih (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje),
Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2012-2014)', ki izhajajo iz letnega projekta
za izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MSRP 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja
neskladnosti in razlage besedila, (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1.
januarja 2016 ali pozneje).
Hkrati je obračunavanje varovanja pred tveganji v zvezi s portfeljem finančnih sredstev in obveznosti,
katerega načel EU še ni sprejela, še vedno neregulirano.
Letrika d.d. ocenjuje, da uvedba teh standardov, sprememb obstoječih standardov in pojasnil ne bo
imela pomembnega vpliva na uskupinjene računovodske izkaze skupine Letrika in računovodske izkaze
Letrike d.d.
Podlaga za merjenje
Uskupinjeni računovodski izkazi skupine Letrika in računovodski izkazi Letrike d.d. so pripravljeni ob
upoštevanju izvirne vrednosti, razen pri izvedenih finančnih instrumentih in finančnih sredstvih po
pošteni vrednosti preko rezultata in za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, kjer je upoštevana
poštena vrednost.
Ti obvezni računovodski izkazi so pripravljeni za potrebe izpolnjevanja zakonskih zahtev. V skladu z
zakonodajo mora Letrika d.d. zagotoviti neodvisno revizijo teh računovodskih izkazov. Revizija je
omejena na revidiranje obveznih računovodskih izkazov za splošne potrebe, s čimer se izpolni zakonska
zahteva po reviziji obveznih računovodskih izkazov. Revizija obravnava obvezne računovodske
izkaze kot celoto in ne daje zagotovila o posameznih vrstičnih postavkah, kontih ali poslih. Revidirani
računovodski izkazi niso namenjeni uporabi s strani katerekoli stranke za potrebe odločanja v zvezi z
lastništvom, financiranjem in katerimikoli drugimi konkretnimi posli, ki se nanašajo na družbo. Zaradi
tega se uporabniki obveznih računovodskih izkazov ne smejo zanašati izključno na računovodske izkaze
in morajo pred sprejemanjem odločitev izvesti druge ustrezne postopke.
Letno poročilo | 2014
60
Uporaba ocen in presoj
Priprava računovodskih izkazov zahteva, da uprava poda presoje, ocene in predpostavke, ki vplivajo na
uporabo usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev in obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Ocene in
predpostavke temeljijo na prejšnjih izkušnjah in mnogih drugih dejavnikih, ki se v danih okoliščinah
upoštevajo kot utemeljeni, na podlagi katerih lahko podamo presoje o knjigovodski vrednosti sredstev
in obveznosti, ki v drugih virih niso takoj razvidni. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo.
Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se
pripoznajo zgolj za obdobje, v katerem se ocena popravi, če vpliva zgolj na to obdobje, ali pa za obdobje
popravka ter prihodnja leta, če popravek vpliva tako na tekoče kot na prihodnja leta.
Ocene in predpostavke so prisotne predvsem pri naslednjih presojah:
• ocena dobe koristnosti amortizljivih sredstev,
• preizkus oslabitve sredstev,
• ocena poštene vrednosti za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev,
• ocena poštene vrednosti finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida,
• ocena čiste iztržljive vrednosti zalog,
• ocena udenarljive vrednosti terjatev,
• ocena možnosti uporabe odloženih terjatev in obveznosti za davke,
• ocena oblikovanih rezervacij.
Funkcionalna in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi funkcijska
valuta Letrike d.d.. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih razlik pri
seštevkih v preglednicah.
Letno poročilo | 2014
5 Pomembne računovodske usmeritve
Skupina Letrika in Letrika d.d. so pri pripravi računovodskih izkazov upoštevale v nadaljevanju navedene
računovodske usmeritve, ki se v letu 2014 niso spreminjale.
Prevedba tujih valut
Posli v tuji valuti
Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna
sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja, se preračunajo v
funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike
med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino efektivnih obresti
in plačil med obdobjem, in odplačno vrednostjo v tuji valuti, preračunano po menjalnem tečaju na
koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izraženi v tuji valuti in izmerjeni po pošteni vrednosti,
se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti.
Tečajne razlike se pripoznajo v poslovnem izidu.
Računovodski izkazi družb v skupini Letrika
Izkazi poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa in izkazi denarnih tokov posameznih družb
skupine v tujini, kjer funkcijska valuta družbe ni evro, so preračunani v poročevalsko valuto skupine Letrika
na podlagi povprečnega deviznega tečaja, izkazi finančnega položaja pa so preračunani v poročevalsko
valuto z uporabo tečaja ECB, veljavnega na datum poročanja. Če družba skupine Letrika v tujini posluje
v pogojih hiperinflacije so vsi računovodski izkazi preračunani v poročevalsko valuto z uporabo tečaja
ECB, veljavnega na datum poročanja.
Tečajne razlike so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu in izkazane v postavki prevedbene
razlike znotraj kapitala. Če gre za odvisne družbe v tujini, ki niso v polni lasti, se ustrezen sorazmerni delež
tečajne razlike razporedi med neobvladujoči delež. Ko se družba v tujini odtuji na način, da ne obstaja
več obvladovanje ali pomemben vpliv, se ustrezen nabrani znesek v prevedbeni rezervi prerazporedi kot
poslovni izid oziroma kot prihodek ali odhodek iz naslova odtujitve. Če skupina odtuji zgolj del svojega
deleža in ob tem ohrani obvladovanje, se ustrezen sorazmerni delež nabranega zneska prerazvrsti med
neobvladujoči delež.
61
Letno poročilo | 2014
62
Odvisne družbe
Odvisne družbe so družbe, ki jih obvladuje skupina Letrika/Letrika d.d.. Obvladovanje obstaja, ko
ima skupina Letrika/Letrika d.d. zmožnost odločati o finančnih in poslovnih usmeritvah družbe za
pridobivanje koristi iz njenega delovanja. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane
računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanje začne, do datuma, ko se preneha. Računovodske
usmeritve odvisnih družb so usklajene z računovodskimi usmeritvami skupine Letrika.
Po izgubi obvladovanja skupina Letrika/Letrika d.d. odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisne
družbe, neobvladujočih deležev ter tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na odvisno
družbo. Kakršnikoli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja, se pripoznajo v
poslovnem izidu. Če skupina Letrika zadrži kakšen delež v prejšnji odvisni družbi, se ta delež izmeri po
pošteni vrednosti na datum izgube obvladovanja. Kasneje se ta delež obračuna v kapitalu kot naložba v
pridruženo družbo (obračunan po kapitalski metodi) ali kot za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo,
odvisno od stopnje obvladovanja.
Naložbe Letrike d.d. v odvisne družbe so merjene po nabavni vrednosti. Stroški, ki jih Letrika d.d. lahko
poveže z nakupom odvisne družbe, povečujejo nabavno vrednost kapitalske naložbe. Udeležba v
dobičku odvisne družbe je pripoznana v izkazu poslovnega izida Letrike d.d., ko le ta pridobi pravico do
izplačila udeležbe.
Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, prihodki in odhodki ter dobički in
izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj skupine Letrika.
Naložbe v pridružene družbe in skupne podvige
Pridružene družbe so podjetja, kjer ima skupina Letrika/Letrika d.d. pomemben vpliv, ne obvladuje
pa njihove finančne in poslovne usmeritve. Pomemben vpliv obstaja, če je skupina Letrika/Letrika
d.d. lastnica 20 do 50 odstotkov glasovalnih pravic v drugi družbi. Skupni podvigi so podjetja, čigar
gospodarska delovanja so pod skupnim obvladovanjem skupine Letrika/Letrike d.d., in ki so nastala na
podlagi pogodbenega sporazuma, kjer so potrebne soglasne finančne in poslovne odločitve.
Naložbe v pridružene družbe in skupne podvige družbe se v skupini Letrika pripoznajo po nabavni
vrednosti, obračunavajo pa se po kapitalski metodi. Konsolidirani računovodski izkazi zajemajo
delež skupine Letrika v dobičkih in izgubah, izračunan po kapitalski metodi, po opravljeni uskladitvi
računovodskih usmeritev, in sicer od datuma začetka do datuma konca pomembnega vpliva. Če je delež
skupine Letrika v izgubah večji od njenega deleža, se knjigovodska vrednost deleža skupine Letrika
zmanjša na nič, delež v nadaljnjih izgubah pa se preneha pripoznavati.
Naložbe Letrike d.d. v pridružene družbe in skupne podvige so merjene po nabavni vrednosti. Stroški, ki
jih Letrika d.d. lahko poveže z nakupom, povečujejo nabavno vrednost kapitalske naložbe.
Letno poročilo | 2014
Neopredmetena sredstva
63
Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne pravice. Ob začetnem
pripoznanju se ovrednotijo po nabavni vrednosti. Izkazane so po nabavni vrednosti, zmanjšani za
nabrano amortizacijo. Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih,
ko povečujejo prihodnje gospodarske koristi. Vsi ostali stroški so prepoznani v poslovnem izidu kot
odhodki, takoj ko nastanejo.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe
koristnosti neopredmetenega sredstva. Amortizacija se začne obračunavati od nabavne vrednosti, ko je
sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Stopnje amortiziranja, ki temeljijo na ocenjeni dobi koristnosti za posamezne vrste neopredmetenih
sredstev:
Stopnja v %
Stavbna pravica
2,00
Računalniška programska oprema
14,3 – 33,33
Druge dolgoročne pravice
14,3 – 20,00
Dobro ime, ki se pojavi pri konsolidiranju, predstavlja presežek nabavne vrednosti nad deležem družbe v
pošteni vrednosti pridobljenih razpoznavnih sredstev, obveznosti in pogojnih obveznostih odvisne družbe
na datum pridobitve. Negativno dobro ime se na datum pridobitve takoj pripozna v konsolidiranem izkazu
poslovnega izida. Dobro ime se pripozna kot sredstvo in se najmanj enkrat letno pregleda zaradi oslabitve.
Vsaka oslabitev se takoj pripozna v konsolidiranem izkazu poslovnega izida in se naknadno ne odpravi. Ob
odtujitvi odvisne družbe se ustrezni znesek dobrega imena vključi v ugotavljanje poslovnega izida.
Nepremičnine, naprave in oprema
Nepremičnine, naprave in oprema so izkazana po modelu nabavne vrednosti. Ob začetnem pripoznanju se
izmerijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrane izgube iz oslabitev, razen zemljišč,
ki se ne amortizirajo, in se izkazujejo po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za vse oslabitve.
Nabavna vrednost vključuje stroške, ki se lahko neposredno pripišejo pridobitvi posameznega sredstva.
Pomembni deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot
posamezna opredmetena osnovna sredstva.
Letno poročilo | 2014
64
Stroški izposojanja, ki so neposredno povezani z nakupom, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pridobivanju se
pripoznajo kot del nabavne vrednosti takega sredstva. Stroški izposojanja se pripoznajo pri sredstvih, katerih
načrtovana vrednost presega 1 milijon EUR in hkrati je potrebno več kot leto dni, da se sredstvo usposobi za
uporabo.
Nabavna vrednost v skupini Letrika/Letriki d.d. izdelanega sredstva zajema stroške materiala, neposredne
stroške dela, posredne proizvodne stroške in (po potrebi) začetno oceno stroškov razgradnje in odstranitve ter
obnovitve mesta, na katerem se to sredstvo nahaja.
Nepremičnine, ki so zgrajene za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine, so obravnavane kot
opredmetena osnovna sredstva in so izkazane po njihovi nabavni vrednosti do datuma dokončanja gradnje,
ko postane nepremičnina naložbena nepremičnina.
Pozitivna ali negativna razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo odtujenega sredstva
se pripozna v izkazu poslovnega izida.
Stroški zamenjave nekega dela opredmetenega osnovnega sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti
tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v
skupino Letrika/Letriko d.d., ter če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti.
Vsi ostali stroški (popravila, vzdrževanje), ki so namenjeni ohranjanju ali obnavljanju prihodnjih gospodarskih
koristi, so pripoznani v izkazu poslovnega izida kot odhodki, takoj ko do njih pride.
Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti
vsakega posameznega opredmetenega osnovnega sredstva in preostale vrednosti, pri čemer se preostala
vrednost določa le za pomembna sredstva. Zemljišča se ne amortizirajo. Amortizacija se začne obračunavati,
ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Stopnje amortiziranja, ki temeljijo na ocenjeni dobi koristnosti za posamezne vrste opredmetenih osnovnih
sredstev:
Stopnja v %
Nepremičnine
1,67 - 10,00
Naprave in oprema za opravljanje osnovne dejavnosti
6,67 - 20,00
Druge naprave in oprema
5,00 - 25,00
Transportna oprema
12,50 – 33,33
Orodja
20,00
Računalniška oprema
25,00
Letno poročilo | 2014
Naložbene nepremičnine
Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki so posedovane z namenom prinašanja najemnin. Izkazane so
po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in nabrano izgubo zaradi oslabitve. Amortizacija
se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti naložbene
nepremičnine. Amortizacijske stopnje znašajo od 1,43% do 5%.
Finančni instrumenti
Finančni instrumenti vključujejo naslednje postavke:
• neizpeljana finančna sredstva,
• neizpeljane finančne obveznosti.
Finančni instrumenti so izkazani po pošteni vrednosti. Poštena vrednost je znesek, s katerim je mogoče prodati
sredstvo ali zamenjati obveznost med dobro obveščenima in voljnima strankama v premišljenem poslu.
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednja hierarhija ravni določanja
poštene vrednosti:
• prva raven zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,
• druga raven zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno (tj. kot
cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznost,
• tretja raven zajema vhodne podatke za sredstva ali obveznosti, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih.
Kotirne cene se uporabljajo kot osnova za določanje poštene vrednosti finančnih instrumentov. Če finančni
instrument ne kotira na organiziranem trgu oziroma se trg ocenjuje kot nedelujoč, se za ocenitev poštene
vrednosti finančnega instrumenta uporabi vhodne podatke druge in tretje ravni.
Neizpeljana finančna sredstva
Neizpeljana finančna sredstva vključujejo denar in denarne ustreznike, terjatve in posojila ter naložbe.
Pripoznanje finančnega sredstva se odpravi, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega
sredstva ali ko se prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla,
v katerem se prenesejo vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva.
Ob začetnem pripoznanju se finančni instrumenti razvrsti v eno od naslednjih skupin: finančna sredstva
po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, finančna sredstva v posesti do zapadlosti, terjatve in obveznosti
ter finančna sredstva razpoložljiva za prodajo. Razvrstitev je odvisna od namena, za katerega je bil
instrument pridobljen.
65
Letno poročilo | 2014
66
Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid
Finančno sredstvo, ki je namenjeno trgovanju, je razvrščeno kot sredstvo po pošteni vrednosti skozi
poslovni izid. Ob začetnem pripoznanju se ovrednoti po pošteni vrednosti, ki je enaka plačanemu znesku.
Sprememba poštene vrednosti sredstva se neposredno pripozna v poslovnem izidu.
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
V kolikor ima skupina Letrika/Letrika d.d. namen in zmožnost imeti dolžniške vrednostne papirje do
zapadlosti, so le-ti razvrščeni kot finančna sredstva v posesti do zapadlosti. Te so izmerjene po odplačni
vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti, zmanjšane za izgube zaradi oslabitve.
Posojila in terjatve
Posojila in terjatve so neizpeljana finančna sredstva z nespremenljivimi ali določljivimi plačili, ki ne kotirajo
na delujočem trgu. Vključeni so med kratkoročna sredstva, razen za zapadlosti, večje od 12 mesecev po
datumu izkaza finančnega položaja. V tem primeru so razvrščeni med dolgoročna sredstva. Posojila in
terjatve so v izkazu finančnega položaja izkazani med poslovnimi, finančnimi in drugimi terjatvami po
odplačni vrednosti z upoštevanjem veljavne obrestne mere.
Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot
razpoložljiva za prodajo ali pa niso uvrščena kot posojila in terjatve ali finančna sredstva po pošteni
vrednosti preko poslovnega izida. Vrednotena so po pošteni vrednosti, če je pošteno vrednost mogoče
ugotoviti in se dobički ali izgube pri vrednotenju pripoznajo neposredno v kapitalu, razen izgub zaradi
oslabitve in dobičkov ter izgub iz preračuna tečajnih razlik, dokler se za finančno sredstvo ne odpravi
pripoznanja. Pri odpravi pripoznanja naložbe se nabrani dobički in izgube, izkazani v kapitalu, prenesejo v
poslovni izid. Če poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker je razpon ocen utemeljene poštene
vrednosti pomemben in je verjetnost različnih ocen težko presoditi, se izmeri finančno sredstvo po
nabavni vrednosti.
Denarna sredstva in denarni ustrezniki
Denar in denarni ustrezniki zajemajo gotovino, bančne depozite do treh mesecev in druge kratkoročne,
hitro unovčljive naložbe z originalno dospelostjo treh mesecev ali manj. Izkazani so po nabavni vrednosti.
Prekoračitve stanj na bančnih računih so vključene med kratkoročne finančne obveznosti.
Neizpeljane finančne obveznosti
Neizpeljane finančne obveznosti zajemajo poslovne, finančne in druge obveznosti. Finančne obveznosti
se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti, povečani za stroške, ki se neposredno pripisujejo poslu. Po
začetnem pripoznanju se finančne obveznosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi veljavnih obresti.
Finančne obveznosti so uvrščene med dolgoročne obveznosti, razen obveznosti ali dela obveznosti z
zapadlostjo, manjšo od 12 mesecev po datumu konsolidiranega izkaza finančnega položaja. Tovrstne
obveznosti se izkazujejo med kratkoročnimi obveznostmi.
Letno poročilo | 2014
Zaloge
Zaloge materiala in trgovskega blaga so vrednotene po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne
in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Uporablja se metoda povprečnih drsečih
cen.
Zaloge nedokončane proizvodnje, polizdelkov in končnih izdelkov so ovrednotene po proizvajalnih stroških, ki
se zbirajo po stroškovnih mestih in vsebujejo stroške materiala, proizvodnih storitev, izdelavne plače, ustrezni
del amortizacije, ustrezni del energije ter ustrezni del drugih proizvajalnih stroškov. Uporablja se metoda
standardnih cen, z izračunanim odmikom od standardnih cen.
V izkazu finančnega položaja se zaloge materiala vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in
sicer po manjši izmed njiju, zaloge končnih izdelkov pa po standardni ceni ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer po
manjši izmed njiju.
Kapital
Vpoklicani kapital
Vpoklicani kapital obvladujoče družbe se pojavlja kot delniški kapital, ki je nominalno opredeljen v statutu
družbe, registriran na sodišču in so ga vplačali njegovi lastniki.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve sestavljajo zneski, iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic in zneski na
podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega popravka.
Lastne delnice
Če obvladujoča družba oziroma njene odvisne družbe kupijo lastniški delež v obvladujoči družbi, se
plačani znesek, vključno s transakcijskimi stroški brez davka, odšteje od celotnega kapitala kot lastne
delnice, vse dokler se te delnice ne umaknejo, ponovno izdajo ali prodajo. Če se lastne delnice pozneje
odprodajo ali ponovno izdajo, se vsa prejeta plačila brez transakcijskih stroškov in povezanih davčnih
učinkov vključijo v kapitalske rezerve.
Rezerve za pošteno vrednost
Rezerve za pošteno vrednost vsebujejo učinke vrednotenja za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev po
pošteni vrednosti in aktuarske dobičke/izgube.
67
Letno poročilo | 2014
68
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanjo obvezo, ki je posledica preteklega dogodka in je verjetno, da bo za
poravnavo obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi in je mogoče zanesljivo
oceniti znesek obveze.
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade
Skupina Letrika/Letrika d.d. je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim
pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za
kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so
oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na dan
izkaza finančnega položaja. Izračun, ki ga pripravi pooblaščeni aktuar z uporabo metode projicirane
enote, je narejen za vsakega zaposlenega tako, da so upoštevani stroški odpravnin ob upokojitvi ter
stroški vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na prejeta nepovratna sredstva, s katerimi je bil
sofinanciran nakup razvojne opreme. S sredstvi povezana podpora se pripoznava kot prihodek v izidu
vseobsegajočega donosa v dobi koristnosti zadevnega sredstva.
Oslabitev sredstev
Finančna sredstva
Za finančno sredstvo se šteje, da je oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih je razvidno, da je zaradi
enega ali več dogodkov prišlo do zmanjšanja pričakovanih bodočih denarnih tokov iz naslova tega sredstva.
Oslabitev terjatev in danih posojil
Oslabitev terjatev se oblikuje na osnovi ocene izterljivosti vsake posamezne terjatve in starostne analize.
Če se oceni, da knjigovodska vrednost terjatve presega njeno pošteno, to je udenarljivo vrednost, se
terjatev slabi. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem
znesku, se štejejo kot dvomljive, v primeru, da se je začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Slabitev
danih posojil se oceni za vsako posamezno posojilo.
Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot
razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi
po izvirni veljavni obrestni meri. Izguba se pripozna v poslovnem izidu obdobja.
Letno poročilo | 2014
Oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev
Odhodki zaradi oslabitev za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev zaradi oslabitve se pripoznajo
tako, da se morebitna nabrana izguba, ki je predhodno pripoznana v drugem vseobsegajočem donosu
obdobja in izkazana v rezervi za pošteno vrednost, prenese v poslovni izid. Poznejši porast v pošteni
vrednosti oslabljenega lastniškega vrednostnega papirja, ki je na razpolago za prodajo, se pripozna v
drugem vseobsegajočem donosu obdobja oziroma v rezervi za pošteno vrednost.
Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je odpravo izgube zaradi oslabitve mogoče nepristransko povezati z
dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri finančnih sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti,
in finančnih sredstvih, namenjenih za prodajo, ki so dolgovni inštrumenti, se odprava izgube zaradi
oslabitve izkaže v izkazu poslovnega izida.
Nefinančna sredstva
Ob vsakem datumu poročanja se preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev razen
odloženih terjatev za davke z namenom, da se ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki
obstajajo, se oceni nadomestljivo vrednost sredstva.
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Denar ustvarjajoča enota je najmanjša skupina sredstev, ki
ustvarjajo finančne pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz drugih sredstev ali skupin
sredstev. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar
ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in
sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi
diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne
tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo.
Izguba zaradi oslabitev dobrega imena se ne odpravlja (samo skupina Letrika).
V zvezi z drugimi sredstvi pa se izgubo zaradi oslabitve v preteklih obdobjih ob koncu poročevalskega
obdobja ovrednoti in tako ugotovi, ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo več ne obstaja. Izguba
zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do spremembe ocen, na podlagi katerih se določi nadomestljiva
vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska
vrednost sredstva ne preseže knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega
odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila pripoznana izguba zaradi oslabitve.
Zaloge se slabijo, če knjigovodska vrednost presega njihovo čisto iztržljivo vrednost. Dodatno se analizira
tudi posamezne vrste zalog po starostni strukturi. Odvisno od skupine zalog se glede na njihovo starost
določi vrednost slabitve kot procent od njihove vrednosti. Pri slabitvi se upošteva tudi strokovna presoja
o možnosti uporabe ali prodaje takšnih zalog.
69
Letno poročilo | 2014
70
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se
pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Poslovni prihodki obsegajo:
• Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen,
navedenih v računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi
zaradi zgodnejšega plačila. Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, ko
je podjetje preneslo na kupca pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom proizvodov.
• Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se
merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev. Pripoznajo se v obdobju, ko je storitev opravljena.
• Drugi poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmetenih
sredstev.
Finančni prihodki in odhodki
Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti naložb, prihodke od dividend, pozitivne tečajne razlike,
prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev, prihodke od povečanja poštene
vrednosti finančnih sredstev po pošteni vrednosti skozi poslovni izid in dobičke od inštrumentov za
varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Prihodki od obresti se pripoznajo
ob njihovem nastanku z uporabo dogovorjene obrestne mere. Prihodki od dividend se pripoznajo na
dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila.
Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja (del stroškov izposojanja se lahko usredstvi v okviru
nepremičnin, naprav in opreme), negativne tečajne razlike, izgube od odsvojitve za prodajo razpoložljivih
finančnih sredstev, izgube zaradi oslabitve vrednosti finančnih sredstev in izgube od inštrumentov za
varovanje pred tveganjem, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
Davki
Davki vključujejo obveznosti za odmerjeni davek in odloženi davek.
Odmerjeni davek se izkaže v poslovnem izidu, razen v tistem delu, ki se nanaša na postavke, ki se izkazujejo
neposredno v drugem vseobsegajočem donosu. Obveznosti za odmerjeni davek temeljijo na obdavčljivem
dobičku za poslovno leto. Obdavčljivi dobiček se razlikuje od čistega dobička, poročanega v poslovnem izidu,
ker izključuje postavke prihodkov ali odhodkov, ki so obdavčljive ali odbitne v drugih letih, in tudi postavke, ki
niso nikoli obdavčljive ali odbitne. Obveznost za odmerjeni davek se izračuna z uporabo davčnih stopenj, ki so
veljavne na dan poročanja.
Letno poročilo | 2014
Odloženi davek je v celoti izkazan z uporabo metode obveznosti po izkazu finančnega položaja, pri čemer
se upoštevajo začasne razlike, ki nastajajo med davčnimi vrednostmi sredstev in obveznosti ter njihovimi
knjigovodskimi vrednostmi v računovodskih izkazih. Odloženi davek se določi z uporabo davčnih stopenj, ki
so veljavne na dan izkaza finančnega položaja in za katere se pričakuje, da bodo uporabljene, ko se odložena
terjatev za davek realizira ali pa se odložena obveznost za davek poravna.
Odložena terjatev za davek se pripozna v obsegu, kolikor je verjetno, da bo v prihodnje na razpolago obdavčljivi
dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.
Čisti dobiček na delnico
Skupina Letrika/Letrika d.d. izračunava osnovno dobičkonosnost delnice, ki jo izračuna tako, da dobiček oz.
izgubo, ki pripada navadnim delnicam, deli s tehtanim poprečnim številom navadnih delnic v poslovnem
letu, pri čemer se izključi povprečno število lastnih delnic. Popravljenega dobička na delnico skupina
Letrika/Letrika d.d. ne izračunava, ker je izdala le navadne delnice.
Izkaz denarnih tokov
Izkaz denarnih tokov je za del, ki se nanaša na poslovanje, sestavljen po posredni metodi iz podatkov izkaza
finančnega položaja na dan 31.12. obračunskega leta in izkaza finančnega položaja na dan 31.12. predhodnega
leta ter iz dodatnih podatkov, ki so potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in za ustrezno razčlenitev
pomembnejših postavk. Del, ki se nanaša na naložbenje in financiranje, pa je sestavljen po neposredni metodi.
Plačane in prejete zamudne obresti iz naslova poslovnih terjatev se razporedijo med denarne tokove iz poslovanja.
Obresti od posojil ter plačane in prejete dividende se razvrstijo med denarne tokove iz financiranja.
Poročanje po segmentih
Ker računovodsko poročilo zajema računovodske izkaze s pojasnili tako Skupine Letrika kot Letrike d.d., so
informacije predstavljene le na nivoju skupine Letrika. Ker je narava skupin izdelkov, njihov proizvodni postopek
in način distribucije zelo soroden, je skupina Letrika opredelila le en segment poročanja.
Skupina Letrika poroča o informacijah po geografskih območjih. Kot geografska območja so opredeljeni
Evropska unija, Združene države Amerike in ostali svet.
71
Letno poročilo | 2014
72
6 Razčlenitve in razkritja k
računovodskim izkazom
Izkaz finančnega položaja
1. Neopredmetena sredstva
Skupina Letrika
(Eur)
Dolgoročne premoženjske pravice
Dobro ime
Neopredmetena sredstva v pridobivanju
Skupaj
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
1.185.194
1.215.767
656.950
669.234
173.872
173.872
0
0
79.782
41.230
79.782
41.230
1.438.848
1.430.869
736.732
710.464
V nadaljevanju je prikazano gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev po posameznih kategorijah:
Neopredmetena sredstva skupine Letrika 2013:
(Eur)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Dolgoročne
premož. pravice Dobro ime
Neopredmetena
sredstva v pridobivanju
Skupaj
5.769.910
229.257
8.273
6.007.440
0
0
372.449
372.449
340.791
0
-339.492
1.299
-543.905
-29.469
0
-573.374
-13.411
0
0
-13.411
5.553.385
199.788
41.230
5.794.403
4.636.457
25.916
0
4.662.373
Odtujitve
-532.145
0
0
-532.145
Amortizacija
238.834
0
0
238.834
Pridobitve – nove nabave
Pridobitve – aktiviranja
Odtujitve in slabitve
Prevedbene razlike
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
Prevedbene razlike
-5.528
0
0
-5.528
4.337.618
25.916
0
4.363.534
Stanje 1.1.2013
1.133.453
203.341
8.273
1.345.067
Stanje 31.12.2013
1.215.767
173.872
41.230
1.430.869
Stanje 31.12.2013
NEODPISANA VREDNOST
Letno poročilo | 2014
Neopredmetena sredstva skupine Letrika 2014:
(Eur)
73
Dolgoročne
premož. pravice Dobro ime
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2014
Odtujitve in slabitve
Skupaj
41.230
5.794.403
5.553.385
199.788
0
0
181.314
181.314
142.763
0
-142.763
0
Pridobitve – nove nabave
Pridobitve – aktiviranja
Neopredmetena
sredstva v pridobivanju
-106.343
0
0
-106.343
Prevedbene razlike
60.081
0
0
60.081
Druge spremembe
-26.779
0
0
-26.779
5.623.107
199.788
79.781
5.902.676
Stanje 31.12.2014
POPRAVEK VREDNOSTI
4.337.618
25.916
0
4.363.534
Odtujitve
Stanje 1.1.2014
-107.134
0
0
-107.134
Amortizacija
193.915
0
0
193.915
13.513
0
0
13.513
4.437.912
25.916
0
4.463.828
Prevedbene razlike
Stanje 31.12.2014
NEODPISANA VREDNOST
Stanje 1.1.2014
1.215.767
173.872
41.230
1.430.869
Stanje 31.12.2014
1.185.195
173.872
79.781
1.438.848
Dolgoročne
premoženjske pravice
Neopredmetena
sredstva v pridobivanju
Skupaj
4.453.655
8.273
4.461.928
Neopredmetena sredstva družbe Letrika d.d. 2013:
(Eur)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Pridobitve-nove nabave
0
342.500
342.500
Pridobitve – aktiviranja
309.542
-309.542
0
Odtujitve
-410.062
0
-410.062
Stanje 31.12.2013
4.353.136
41.230
4.394.366
3.922.708
0
3.922.708
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2013
Amortizacija
171.256
0
171.256
-410.062
0
-410.062
3.683.902
0
3.683.902
Stanje 1.1.2013
530.947
8.273
539.220
Stanje 31.12.2013
669.234
41.230
710.464
Odtujitve
Stanje 31.12.2013
NEODPISANA VREDNOST
Letno poročilo | 2014
74
Neopredmetena sredstva družbe Letrika d.d. 2014:
Dolgoročne
premoženjske pravice
Neopredmetena
sredstva v pridobivanju
Skupaj
4.353.136
41.230
4.394.366
Pridobitve-nove nabave
0
171.047
171.047
Pridobitve – aktiviranja
132.495
-132.495
0
Odtujitve
32.588
0
32.588
4.453.043
79.782
4.532.825
3.683.902
0
3.683.902
(Eur)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2014
Stanje 31.12.2014
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2014
Amortizacija
144.779
0
144.779
Odtujitve
32.588
0
32.588
3.796.093
0
3.796.093
Stanje 1.1.2014
669.234
41.230
710.464
Stanje 31.12.2014
656.950
79.782
736.732
Stanje 31.12.2014
NEODPISANA VREDNOST
Vsa izkazana neopredmetena sredstva so last skupine Letrika in prosta bremen.
2. Nepremičnine, naprave in oprema
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
4.531.136
4.531.136
3.572.543
3.572.543
Zgradbe
23.465.300
22.622.238
15.876.597
15.968.001
Proizvajalna oprema
18.188.543
20.079.179
12.478.889
14.422.830
Druga oprema
6.101.294
5.704.884
4.395.144
3.962.768
Nepremičnine, oprema in naprave v pridobivanju
1.490.028
1.763.615
1.336.567
464.538
53.776.302
54.701.052
37.659.740
38.390.680
(Eur)
Zemljišča
Skupaj
Letno poročilo | 2014
Skupina Letrika:
Skupina Letrika je imela v finančnem najemu proizvodno in ostalo opremo v letu 2013 v skupni višini 300.664
EUR, v letu 2014 pa v skupni višini 218.762 EUR.
Skupina Letrika ima za zavarovanje prejetih posojil zastavljene nepremičnine in premičnine in sicer 77,3 %
sedanje vrednosti nepremičnin ter 22,4 % sedanje vrednosti premičnin. Skupaj sedanja vrednost zastavljenega
premoženja znaša 30.872 tisoč EUR.
Vrednost pogodbeno dogovorjenih naložb v nepremičnine, naprave in opremo, ki se bodo nadaljevale v
naslednjem obdobju in ki na dan izkaza finančnega položaja skupine Letrika še niso pripoznane v računovodskih
izkazih znaša 1.465 tisoč EUR.
Letrika d.d.:
V letu 2013 je imela Letrika d.d. v finančnem najemu drugo opremo v višini 125.339 EUR, v letu 2014 pa v
vrednosti 126.285 EUR.
Letrika d.d. ima za zavarovanje prejetih posojil zastavljene nepremičnine in premičnine in sicer 85,9 % sedanje
vrednosti nepremičnin ter 27,1 % sedanje vrednosti premičnin, kar skupaj znaša 21.614 tisoč EUR.
Vrednost pogodbeno dogovorjenih naložb v nepremičnine, naprave in opremo, ki se bodo nadaljevale v
naslednjem obdobju in, ki na dan izkaza finančnega položaja Letrike d.d. še niso pripoznane v računovodskih
izkazih znaša 2.293 tisoč EUR.
75
Letno poročilo | 2014
76
Gibanje nepremičnin, naprav in opreme po posameznih kategorijah je prikazano v naslednjih tabelah:
Opredmetena osnovna sredstva skupine Letrika 2013
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajalna
oprema
Druga
oprema
OS v
pridobivanju
Skupaj
4.531.387
49.243.429
80.851.472
33.076.635
4.178.521
171.881.444
Pridobitve – nove
nabave
0
0
0
0
9.538.568
9.538.568
Pridobitve – aktiviranja
0
3.243.504
6.068.257
2.431.896
-11.887.590
-143.933
-251
-311.621
-4.099.908
-3.858.072
-38.973
-8.308.825
Prevedbene razlike
0
-122.527
-350.394
-37.936
-41.378
-552.235
Učinek hiperinflacije
0
229.242
181.738
6.537
14.467
431.984
4.531.136
52.282.027
82.651.165
31.619.060
1.763.615
172.847.003
Leto 2013 (Eur)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Odtujitve
Stanje 31.12.2013
POPRAVEK VREDNOSTI Stanje 1.1.2013
0
28.674.042
62.277.548
27.936.644
0
118.888.234
Odtujitve
0
-296.192
-3.795.343
-3.748.206
0
-7.839.741
Amortizacija
0
1.239.598
4.211.940
1.747.214
0
7.198.752
Prevedbene razlike
0
-23.797
-234.115
-25.840
0
-283.752
Učinek hiperinflacije
0
66.135
113.744
2.579
0
182.458
Druge spremembe in
prenosi
0
3
-1.788
1.785
0
0
Stanje 31.12.2013
0
29.659.789
62.571.986
25.914.176
0
118.145.951
NEODPISANA VREDNOST Stanje 1.1.2013
4.531.387
20.569.387
18.573.924
5.139.991
4.178.521
52.993.210
Stanje 31.12.2013
4.531.136
22.622.238
20.079.179
5.704.884
1.763.615
54.701.052
Letno poročilo | 2014
Opredmetena osnovna sredstva skupine Letrika 2014
77
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajal.
oprema
Druga
oprema
OS v
pridobivanju
Skupaj
4.531.136
52.282.027
82.651.165
31.619.060
1.763.615
172.847.003
Pridobitve – nove nabave
0
0
0
0
7.371.934
7.371.934
Pridobitve – aktiviranja
0
2.139.908
3.163.227
2.349.214
-7.652.349
0
Odtujitve
0
-437.050
-4.410.019
-1.769.654
0
-6.616.723
Prevedbene razlike
0
148.793
140.694
138.385
6.828
434.700
4.531.136
54.133.677
81.545.067
32.337.004
1.490.028
174.036.913
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.2014
0
29.659.789
62.571.986
25.914.176
0
118.145.951
Odtujitve
0
-296.213
-3.922.424
-1.724.015
0
-5.942.653
Amortizacija
0
1.278.927
4.675.857
1.963.371
0
7.918.155
Prevedbene razlike
0
24.233
31.105
82.178
0
137.516
Druge spremembe in
prenosi
0
1.642
0
0
0
1.642
Stanje 31.12.2014
0
30.668.378
63.356.524
26.235.710
0
120.260.612
Leto 2014 (Eur)
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2014
Stanje 31.12.2014
NEODPISANA VREDNOST Stanje 1.1.2014
4.531.136
22.622.238
20.079.179
5.704.884
1.763.615
54.701.052
Stanje 31.12.2014
4.531.136
23.465.300
18.188.543
6.101.295
1.490.028
53.776.301
Letno poročilo | 2014
78
Opredmetena osnovna sredstva družbe Letrika d.d. 2013
Leto 2013 (Eur)
Zgrad. in
oprema v
pridobiv.
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajal.
oprema
3.572.794
36.187.426
67.030.633
28.793.820
0
0
0
0
6.920.792
Druga oprema
Skupaj
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2013
Pridobitve – nove nabave
Pridobitve – aktiviranja
781.746 136.366.419
6.920.792
0
523.455
5.050.962
1.663.583
-7.238.000
0
-251
275.916
2.602.030
3.639.308
0
6.517.505
0
0
-5.800
5.800
0
0
3.572.543
36.434.965
69.473.765
26.823.895
Stanje 1.1.2013
0
19.918.349
54.220.414
25.145.107
0
99.283.870
Odtujitve
0
-260.487
-2.520.276
-3.578.330
0
-6.359.093
Amortizacija
0
809.102
3.352.585
1.292.561
0
5.454.248
Prerazporeditev med
kategorijami
0
0
-1.788
1.788
0
0
Stanje 31.12.2013
0
20.466.964
55.050.935
22.861.126
0
98.379.025
Stanje 1.1.2013
3.572.794
16.269.077
12.810.220
3.648.712
781.746
37.082.549
Stanje 31.12.2013
3.572.543
15.968.001
14.422.830
3.962.769
464.538
38.390.681
Odtujitve
Prerazporeditev med
kategorijami
Stanje 31.12.2013
464.538 136.769.706
POPRAVEK VREDNOSTI
NEODPISANA VREDNOST
Opredmetena osnovna sredstva Letrika d.d. 2014
Leto 2014 (Eur)
Zemljišča
Zgradbe
Proizvajal.
oprema
3.572.543
36.434.965
69.473.765
Druga oprema
Zgrad. in
oprema v
pridobiv.
Skupaj
26.823.894
464.538
136.769.706
0
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.2014
Pridobitve – nove nabave
0
0
0
5.328.193
5.328.193
Pridobitve – aktiviranja
0
753.222
1.784.595
1.918.347 -4.456.164
0
Odtujitve
0
210.161
3.053.756
1.619.285
0
4.883.203
3.572.543
36.978.026
68.204.604
27.122.956
1.336.567
137.214.696
Stanje 1.1.2014
0
20.466.964
55.050.935
22.861.126
0
98.379.025
Odtujitve
0
179.035
3.049.118
1.591.180
0
4.819.332
Stanje 31.12.2014
POPRAVEK VREDNOSTI
Amortizacija
0
813.499
3.723.897
1.457.865
0
5.995.262
Stanje 31.12.2014
0
21.101.429
55.725.715
22.727.812
0
99.554.956
Stanje 1.1.2014
3.572.543
15.968.001
14.422.830
3.962.769
464.538
38.390.681
Stanje 31.12.2014
3.572.543
15.876.597
12.478.889
4.395.144
1.336.567
37.659.740
NEODPISANA VREDNOST
Letno poročilo | 2014
Nova vlaganja se nanašajo na posodabljanje in povečanje zmogljivosti proizvodnje in na nabavo
razvojne opreme.
3. Naložbene nepremičnine
Skupina Letrika
(Eur)
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
25.972
25.972
3.596.980
3.596.980
0
0
35.815
0
0
0
NABAVNA VREDNOST
Stanje 1.1.
Aktiviranja
Druge spremembe in prenosi
-3.119
0
22.853
25.972
3.632.795 3.596.980
2.609
2.283
3.142.445 3.082.089
326
326
60.562
60.356
2
0
0
0
2.937
2.609
3.203.007
3.142.445
Stanje 1.1.
23.363
23.689
454.535
514.892
Stanje 31.12.
19.916
23.363
429.788
454.535
Stanje 31.12.
POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 1.1.
Amortizacija
Druge spremembe in prenosi
Stanje 31.12.
NEODPISANA VREDNOST
Skupina Letrika:
Med naložbenimi nepremičninami so evidentirane nepremičnine, ki se ne uporabljajo za opravljanje
osnovne dejavnosti, temveč jih skupina Letrika oziroma Letrika d.d daje v najem. Skupina Letrika je
ustvarila 2.185 EUR prihodkov od najemnine ter 326 EUR stroškov.
Letrika d.d.:
Letrika d.d. je ustvarila 152.857 EUR prihodkov od najemnine ter 60.562 EUR stroškov. Družba ocenjuje,
da izkazana vrednost naložbenih nepremičnin odraža njihovo pošteno vrednost.
79
Letno poročilo | 2014
80
4. Dolgoročne finančne naložbe
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
12.000
0
11.513.519
11.501.503
1.904.604
1.310.835
1.644.957
1.108.364
Drugi dolgoročni deleži
339.554
340.567
339.554
340.567
Druge dolgoročne finančne naložbe
491.448
395.660
491.446
395.658
2.047.062 13.989.476
13.346.092
(Eur)
Deleži v družbah v skupini
Deleži v pridruženih družbah
Skupaj
2.747.606
Družbe v skupini Letrika
(Eur)
Delež
Delež
Vrednost lastništva lastništva
naložbe 31.12. Letrika d.d. Letrika d.d.
2014 v EUR
2013
2014
Kapital
družbe 2014
v EUR
Poslovni izid
družbe 2014
v EUR
Odvisne družbe v Sloveniji
Letrika Bovec, d. o. o.
1.899.069
90,00%
90,00%
3.804.423
832.701
Letrika Komen, d. o. o.
1.813.241
100,00%
100,00%
1.918.853
12.396
Letrika Asing, d. o. o.
124.766
100,00%
100,00%
170.327
93.473
SiEVA Levez d.o.o.
3.000
0,00%
40,00%*
10.548
3.048
SiEVA Lemat d.o.o.
3.000
0,00%
40,00%*
10.656
3.156
SiEVA Lekem d.o.o.
3.000
0,00%
40,00%*
9.098
1.598
SiEVA Lemark d.o.o.
3.000
0,00%
40,00%*
8.008
508
622.336
100,00%
100,00%
1.212.624
311.071
Odvisne družbe v tujini
Letrika Deutschland, GmbH, Nemčija
Letrika Italija, S.r.l., Italija
233.948
98,50%
98,50%
1.982.601
231.298
1.278.097
99,998%
99,999%
1.871.116
-172.931
794.366
100,00%
100,00%
2.489.185
218.632
Letrika USA, Inc., ZDA
80.900
100,00%
100,00%
763.740
159.395
Letrika Bel, Ltd., Belorusija
441.147
100,00%
100,00%
1.912.025
73.145
Letrika Laktaši, d.o.o., BiH
1.342.669
100,00%
100,00%
2.733.929
193.313
Letrika France, S.A.S., Francija
Letrika UK, Ltd. ,Velika Britanija
Letrika do Brasil Autoeletrica, Ltda., Brazilija
205.284
99,9996%
99,9996%
213.859
21.031
2.665.693
98,45%
98,45%
5.684.359
701.839
Letrika Lab d.o.o.
3.750
50,00%
50,00%
97.776
3.295
Letrika Sol d.o.o.
321.593
50,00%
50,00%
942.690
-43.496
Letrika Roots Private Limited, R.K.G.
INDUSTRIAL ESTATE, INDIA
315.864
50,00%
50,00%
617.904
-31.046
1.000.000
20,00%
20,00%
6.355.391
557.915
3.750
20,83%
20,8375%
-276.797
5.642
Letrika Suzhou Co., Ltd., Kitajska
Skupni podvigi
Pridružene družbe
SiEva d.o.o.
INPRIME d.o.o.
Letno poročilo | 2014
81
Družba (EUR)
SiEva d.o.o.
Sredstva
Obveznosti
19.822.837
13.467.446
Kapital Posl.izid Pripad.posl.izid
6.355.391
557.915
111.583
Letrika Lab, d.o.o.
149.126
51.349
97.776
3.295
1.648
Letrika Sol, d.o.o.
964.726
22.036
942.690
-43.496
-21.748
21.236.228
21.513.025
-276.797
5.642
1.176
687.387
69.483
617.904
-31.046
-15.523
INPRIME d.o.o.
Letrika Roots Private Limited, R.K.G. INDUSTRIAL
ESTATE, INDIA
* Družbe so v 40 odstotni neposredni in 12 % posredni lasti Letrike d.d. (60 odstotni lasti podjetja SiEVA d.o.o., ki je v 20 odstotni lasti Letrike d.d.).
Skupina Letrika:
Gibanje finančnih naložb po posameznih kategorijah je prikazano v naslednji tabeli:
(Eur)
Deleži v družbah
v skupini
Deleži
pridruženih
in skupaj
Sredstva
obvladovanih razpoložljiva za
podjetij
prodajo
Skupaj
Stanje 1.1.2013
0
1.181.847
838.303
2.020.150
Nakupi
0
90.864
0
90.864
Slabitev/izločitev
0
0
-154.139
-154.139
Sprememba poštene vrednosti
0
0
52.062
52.062
Pripisi dobičkov ali izgub
0
38.124
0
38.124
Stanje 31.12.2013
0
1.310.835
736.227
2.047.062
Stanje 1.1.2014
Nakupi
Sprememba poštene vrednosti
Pripisi dobičkov ali izgub
Stanje 31.12.2014
0
1.310.835
736.227
2.047.062
12.000
536.593
0
548.593
0
0
94.775
94.775
0
57.175
0
57.175
12.000
1.904.603
831.002
2.747.605
Pojasnila so navedena pod tabelami Letrike d.d. Tudi drugi dolgoročni deleži (sredstva razpoložljiva za
prodajo) in druge dolgoročne finančne naložbe se v celoti nanašajo na naložbe Letrike d.d.
Letno poročilo | 2014
82
Letrika d.d.:
Gibanje finančnih naložb po posameznih kategorijah je prikazano v naslednji tabeli:
(Eur)
Stanje 1.1.2013
Nakupi
Deleži podjetij
v skupini
Deleži
pridruženih
in skupaj
obvladovanih podjetij
Sredstva
razpoložljiva za
prodajo
Skupaj
12.048.779
1.017.500
838.302
13.904.581
0
90.864
0
90.864
-547.276
0
-154.139
-701.415
0
0
52.062
52.062
Stanje 31.12.2013
11.501.503
1.108.364
736.225
13.346.092
Stanje 1.1.2014
11.501.503
1.108.364
736.225
13.346.092
12.016
536.593
0
548.609
Slabitev/izločitev
Sprememba poštene vrednosti
Nakupi
Sprememba poštene vrednosti
Stanje 31.12.2014
0
0
94.775
94.775
11.513.519
1.644.957
831.000
13.989.476
V aprilu in juniju je Letrika d.d. v skladu z družbenimi pogodbami o ustanovitvi družb vplačala 40%
lastniške deleže v družbah SIEVA Levez d.o.o., SIEVA Lemat d.o.o., SIEVA Lekem d.o.o. in SIEVA Lemark
d.o.o., v vsako družbo v vrednosti 3.000 EUR.
V maju in oktobru je Letrika d.d. v skladu s sklepom skupščine družbe Letrika Roots Private Limited
dokapitalizirala družbo v vrednosti 225.000 EUR.
V decembru je Letrika d.d. v skladu z družbeno pogodbo vplačala stranske obveznosti v družbi Letrika
Sol v vrednosti 311.593 EUR.
Vse dolgoročne finančne naložbe so bremen proste.
Letno poročilo | 2014
5. Dolgoročno dana posojila
83
Skupina Letrika
(Eur)
2014
2013
2014
2013
0
0
113.546
751.000
1.551.519
1.550.797
1.551.519
1.550.797
Dolgoročna posojila dana podjetjem v skupini
Dolgoročna posojila dana pridruženim podjetjem
Dolgoročna dana posojila drugim
Skupaj
Letrika d.d.
20.474
20.408
0
0
1.571.993
1.571.205
1.665.065
2.301.797
Skupina Letrika:
Gibanje dolgoročno danih posojil je prikazano v naslednji tabeli:
(Eur)
Stanje 1.1.2013
Posojila dana
pridruženim
družbam
Posojila dana
drugim
Skupaj
1.677.101
20.403
1.697.504
Povečanje
1.400.000
65
1.400.065
Vračilo posojila
-1.146.304
-60
-1.146.364
Prenos na kratkoročni del
-380.000
0
-380.000
Stanje 31.12.2013
1.550.797
20.408
1.571.205
Stanje 1.1.2014
1.550.797
20.408
1.571.205
Povečanje
Vračilo posojila
Prenos na kratkoročni del
Stanje 31.12.2014
157.336
66
157.402
-156.615
0
-156.615
0
0
0
1.551.518
20.474
1.571.992
Letno poročilo | 2014
84
Letrika d.d.:
Gibanje dolgoročno danih posojil je prikazano v naslednji tabeli:
Posojila dana
podjetjem v skupini
Posojila dana
pridruženim družbam
Skupaj
Stanje 1.1.2013
730.088
1.677.101
2.407.189
Povečanje
300.000
1.400.000
1.700.000
(Eur)
Vračilo posojila
0
-1.146.304
-1.146.304
-279.088
-380.000
-659.088
Stanje 31.12.2013
751.000
1.550.797
2.301.797
Stanje 1.1.2014
751.000
1.550.797
2.301.797
0
157.336
157.336
-29.183
-156.614
-185.797
Prenos na kratkoročni del
Povečanje
Vračilo posojila
Prenos na kratkoročni del
Stanje 31.12.2014
-608.271
0
-608.271
113.546
1.551.519
1.665.065
Stanje danih posojil pridruženim podjetjem se nanaša na dano posojilo za financiranje investicije v
okviru razpisa Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije. Posojilo je nominirano v EUR, z rokom
vračila ob zaključku projekta, predvidoma 28.02.2018.
Stanje danih posojil povezanim podjetjem se nanaša na dano posojilo družbi Letrika do Brasil
Autoelectrica, Ltda., z rokom vračila 31.03.2016, na dano posojilo Letriki Asing d.o.o. z rokom vračila
01.05.2016 ter dano posojilo Letriki Komen d.o.o. z rokom vračila 18.6.2015.
Obrestne mere se gibajo v razponu od 4,58 % do 5,50 %.
Skupina Letrika/Letrika d.d ni odobravala dolgoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta
in notranjim lastnikom.
Letno poročilo | 2014
6. Odložene terjatve in obveznosti za davke
85
Skupina Letrika:
Stanje
1.1.2013
Tečajne
razlike
Vpliv na izkaz
poslovnega izida
Vpliv na
kapital
Stanje
31.12.2013
2.597.508
-36.990
192.034
0
2.752.552
121.716
-5.728
-336
0
115.653
Stanje
1.1.2014
Tečajne
razlike
Vpliv na izkaz
poslovnega izida
Vpliv na
kapital
Stanje
31.12.2014
2.752.552
5.162
49.389
948
2.808.052
115.653
231
-17.995
0
97.889
(Eur)
Terjatve za odložene davke
Obveznosti za odložene davke
Terjatve za odložene davke
Obveznosti za odložene davke
Terjatve za odloženi davek se v višini 114 tisoč EUR nanašajo na odloženi davek od davčne izgube, v
višini 1.765 tisoč EUR na neizkoriščene davčne olajšave za vlaganje v razvoj, v višini 493 tisoč EUR na
oblikovanje rezervacij za jubilejne in odpravnine, v višini 82 tisoč EUR na slabitev naložb in v višini 354
tisoč EUR na ostale terjatve za odložene davke.
Letrika d.d.:
(Eur)
Stanje 01.01.2013
Povečanje odloženih terjatev za davek
Terjatve za odložene davke
Vpliv na izkaz poslovnega izida
2.164.987
0
1.368
1.368
Stanje 31.12.2013
2.166.355
Stanje 01.01.2014
2.166.355
0
101.505
101.505
Povečanje odloženih terjatev za davek
Stanje 31.12.2014
2.267.860
Terjatve za odloženi davek se v višini 1.765 tisoč EUR nanašajo na neizkoriščene davčne olajšave za
vlaganje v razvoj, v višini 420 tisoč EUR na oblikovanje rezervacij za jubilejne in odpravnine, v višini 82
tisoč EUR pa na slabitev naložb. Pri izračunu odloženih davkov je uporabljena 17 % davčna stopnja.
Letno poročilo | 2014
86
7. Nekratkoročna sredstva za prodajo
(Eur)
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Sredstva za prodajo
109.711
0
0
0
Skupaj
109.711
0
0
0
Nekratkoročna sredstva za prodajo se nanašajo na pisarniške prostore, ki jih je Letrika Italia S.r.l.
uporabljala v lastne namene pred selitvijo na novo lokacijo. Odločitev o prodaji je vodstvo Letrike Italia
s.r.l. sprejelo v letu 2013. Pisarniški prostori so na razpolago za prodajo od maja 2014. Prerazporeditev
pisarniških prostorov je bila opravljena po knjigovodski vrednosti sredstev na dan pripoznanja sredstev
za prodajo. Do dneva uporabe se je sredstvo amortiziralo ob prerazporeditvi niso nastali drugi poslovni
odhodki oziroma prihodki.
8. Zaloge
(Eur)
Skupina Letrika
2014
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi
Blago
Skupaj
Letrika d.d.
2013
2014
2013
19.480.950 20.989.700
14.040.028
15.044.256
3.837.054
4.548.973
2.547.216
2.899.647
19.032.426
19.888.285
8.377.588
8.892.714
1.198.076
1.948.311
374.954
923.056
43.548.506
47.375.269
25.339.786
27.759.673
Letno poročilo | 2014
Gibanje popravka vrednosti zalog skupine Letrika:
(Eur)
Stanje 1.1.2013
Povečanje popravka
87
Material
Polizdelki
Proizvodi
Blago
2.808.974
28.479
249.355
56.271
245.418
16.281
42.811
34.819
-492.164
-17.651
-20.434
5.774
0
0
-3.351
0
Stanje 31.12.2013
2.562.228
27.108
268.381
96.864
Stanje 1.1.2014
Odprava slabitev-črpanje
Tečajne razlike
2.562.228
27.109
268.381
96.864
Povečanje popravka
483.755
27.553
91.527
0
Odprava slabitev-črpanje
-39.546
-3.413
-49.704
-12.041
Tečajne razlike
Stanje 31.12.2014
7.157
0
11.939
0
3.013.594
51.249
322.142
84.824
Skupina Letrika ima zastavljene zaloge za kratkoročna posojila od bank v znesku 248.479 EUR.
Pri popisu zalog je v Skupini Letrika v letu 2014 bilo ugotovljenih 669.461 EUR presežkov in 384.331 EUR
primanjkljajev.
Pri Letriki d.d. je bilo pri popisu zalog v letu 2014 ugotovljenih 487.130 EUR presežkov in 308.201 EUR
primanjkljajev.
Gibanje popravka vrednosti zalog družbe Letrika d.d. :
Material
Polizdelki
Proizvodi
Blago
2.758.519
25.609
124.388
56.271
159.372
14.575
4.473
40.593
Odprava slabitev-črpanje
-485.959
-17.651
0
0
Stanje 31.12.2013
2.431.932
22.533
128.861
96.864
Stanje 1.1.2014
2.431.932
22.533
128.861
96.864
Povečanje popravka
357.243
10.850
24.566
0
Odprava slabitev-črpanje
-44.280
0
0
-12.040
2.744.895
33.383
153.427
84.824
(Eur)
Stanje 1.1.2013
Povečanje popravka
Stanje 31.12.2014
Vse zaloge so last Letrike d.d. in proste bremen.
Letno poročilo | 2014
88
9. Kratkoročna dana posojila
Skupina Letrika
(Eur)
Kratoročna posojila dana podjetjem v skupini
Kratkoročne finančne terjatve za obresti do podjetij v skupini
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
0
0
1.819.691
729.088
0
0
10.165
1.506
450.000
380.000
450.000
380.000
1.776
1.555
1.775
1.555
Kratoročna dana posojila drugim
0
39.699
0
0
Kratkoročne finančne terjatve za obresti do drugih
0
0
0
0
451.776
421.254
2.281.631
1.112.149
Kratkoročna posojila dana pridruženim podjetjem
Kratkoročne finančne terjatve za obresti do pridruženih podjetij
Skupaj
Tabela gibanja posojil skupine Letrika (brez obresti):
(Eur)
Kratkoročno dana posojila
pridruženim podjetjem
Kratkoročno dana
posojila drugim
Skupaj
Stanje 1.1.2013
0
82.178
82.178
Povečanje - nove naložbe
0
2.431.781
2.431.781
Zmanjšanje - vračila
0
-2.473.413
-2.473.413
380.000
0
380.000
0
-846
-846
Stanje 31.12.2013
380.000
39.700
419.700
Stanje 1.1.2014
380.000
39.700
419.700
Povečanje - nove naložbe
520.000
0
520.000
-450.000
-43.757
-493.757
0
4.057
4.057
450.000
0
450.000
Kratkoročni del dolgoročnih posojil
Tečajne razlike
Zmanjšanje - vračila
Tečajne razlike
Stanje 31.12.2014
Letno poročilo | 2014
Tabela gibanja posojil Letrike d.d. (brez obresti):
89
Kratkoročno dana posojila
podjetjem v skupini
Kratkoročna dana posojila
pridruženim podjetjem
Kratkoročna dana
posojila drugim
Stanje 1.1.2013
625.542
0
24.000
649.542
Povečanje
550.000
0
0
550.000
Vračila
-725.542
0
-24.000
-749.542
Kratkoročni del dolg.
posojil
279.088
380.000
0
659.088
Stanje 31.12.2013
729.088
380.000
0
1.109.088
Stanje 1.1.2014
729.088
380.000
0
1.109.088
Povečanje
862.448
520.000
0
1.382.448
-389.905
-450.000
0
-839.905
608.271
0
0
608.271
(Eur)
Vračila
Kratkoročni del dolg.
posojil
Tečajne razlike
Stanje 31.12.2014
Skupaj
9.789
0
0
9.789
1.819.691
450.000
0
2.269.691
Posojila so nominirana v EUR in USD. Obrestne mere se gibljejo v razponu od 3,05 % do 6,26 % p.a. in niso
zavarovana. Posojilo pridruženemu podjetju je zavarovano z menicami.
Letrika d.d ni odobravala kratkoročnih posojil članom uprave, članom nadzornega sveta in notranjim
lastnikom.
10. Kratkoročne poslovne terjatve
Skupina Letrika
(Eur)
Kratkoročne terjatve
2014
Letrika d.d.
2013
2014
2013
- do kupcev
38.596.169
40.963.306
36.109.684
39.225.096
- do drugih
5.991.954
6.326.187
3.956.550
4.321.669
- dani predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev
4.334.361
3.622.487
3.703.386
2.924.539
161.620
350.895
110.734
239.897
49.084.104
51.262.875
43.880.354
46.711.201
- dani predujmi za zaloge
Skupaj
Letno poročilo | 2014
90
Skupina Letrika:
Skupina Letrika ima za zavarovanje dolgoročnih kreditov zastavljenih 12,0 milijonov EUR terjatev.
Kratkoročne terjatve do kupcev:
(Eur)
Kosmata vrednost Popravek vrednosti
Terjatve do kupcev na dan 31.12.2013
- v Sloveniji
- v tujini
Terjatve do kupcev na dan 31.12.2014
- v Sloveniji
- v tujini
41.420.221
-502.071
Čista vrednost
40.918.150
1.503.685
-202.698
1.300.987
39.916.536
-299.373
39.617.163
39.024.256
-459.910
38.564.346
1.479.101
-172.995
1.306.106
37.545.155
-286.915
37.258.240
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij:
2014
2013
31.823
45.156
0
0
31.823
45.156
(Eur)
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij (kot kupcev)
Druge kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij
Skupaj
(Eur)
Terjatve na dan 31.12.2013
- v tujini
Terjatve na dan 31.12.2014
Kosmata vrednost Popravek vrednosti
Čista vrednost
45.156
0
45.156
45.156
0
45.156
31.823
0
31.823
- v Sloveniji
19.992
0
19.992
- v tujini
11.831
0
11.831
Letno poročilo | 2014
Pregled terjatev do kupcev (brez obresti) po zapadlosti:
(Eur)
91
Pridružene
Drugi
Skupaj
31.535
32.889.326
32.920.861
1. Nezapadle
2. Zapadle več kot:
288
6.117.246
6.117.534
288
3.695.148
3.695.436
31 – 60 dni
0
930.327
930.327
61 – 90 dni
0
521.082
521.082
91 – 120 dni
0
103.224
103.224
121 – 365 dni
0
414.113
414.113
nad eno leto
0
453.353
453.353
31.823
39.006.572
39.038.395
0 – 30 dni
Skupaj kupci
Gibanje popravka vrednosti terjatev:
(Eur)
Kratkoročne poslovne terjatve
do kupcev
Stanje popravka
vrednosti
1.1.2014
Oblikovanje
popravka
Črpanje ali
odprava
popravka
Tečajne
razlike
Stanje popravka
vrednosti
Prenosi
31.12.2014
502.071
144.401
-197.109
10.548
0
459.910
- do kupcev v Sloveniji
202.698
26.377
-56.079
0
0
172.995
- do kupcev v tujini
299.373
118.024
-141.030
10.548
0
286.915
Popravek terjatev se je oblikoval za sporne terjatve v letu 2014 v vrednosti 144.401 EUR. V letu 2014 je
bilo 197.109 EUR črpanja oz. odprave terjatev.
Pretežni del kratkoročnih terjatev do drugih se nanaša na terjatve do države za vračilo vstopnega davka
na dodano vrednost.
Letno poročilo | 2014
92
Letrika d.d.:
Kratkoročne terjatve do kupcev
Letrika d.d ima za zavarovanje dolgoročnih kreditov zastavljenih 12,0 milijonov EUR terjatev.
(Eur)
Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Terjatve do kupcev v Sloveniji
Čista vrednost 2013
1.799.797
-168.224
1.631.573
Terjatve do kupcev v tujini
37.746.999
-153.476
37.593.523
Skupaj na dan 31.12.2013
39.546.796
-321.700
39.225.096
Kosmata vrednost
Popravek vrednosti
Čista vrednost 2014
1.646.843
-148.697
1.498.146
(Eur)
Terjatve do kupcev v Sloveniji
Terjatve do kupcev v tujini
34.820.855
-209.317
34.611.538
Skupaj na dan 31.12.2014
36.467.698
-358.014
36.109.684
2014
2013
19.094.990
23.526.140
Kratkoročne terjatve za obresti do podjetij v skupini
32.114
15.478
Kratkoročne terjatve do pridruženih podjetij (kot kupcev)
22.978
4.286
16.951.466
15.661.448
(Eur)
Kratkoročne terjatve do podjetij v skupini (kot kupcev)
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev za obresti
Skupaj
8.136
17.745
36.109.684
39.225.096
Gibanje popravka vrednosti terjatev:
Stanje popravka
vrednosti
1.1.2013
Oblikovanje
popravka
Črpanje
ali odprava
popravka
Stanje popravka
vrednosti
31.12.2013
484.207
17.859
-180.366
321.700
- do drugih kupcev v Sloveniji
252.465
10.477
-94.718
168.224
- do drugih kupcev v tujini
231.742
7.382
-85.648
153.476
(Eur)
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Letno poročilo | 2014
Stanje popravka
vrednosti
1.1.2014
Oblikovanje
popravka
Črpanje
ali odprava
popravka
Stanje popravka
vrednosti
31.12.2014
321.700
87.712
-51.398
358.014
- do drugih kupcev v Sloveniji
168.224
5.538
-25.065
148.697
- do drugih kupcev v tujini
153.476
82.174
-26.333
209.317
(Eur)
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Pregled terjatev do kupcev (brez obresti) po zapadlosti:
(Eur)
A. DOMAČI KUPCI
1. Nezapadle
2. Zapadle več kot:
Podjetja v skupini
Pridružene družbe
Drugi
Skupaj
502.150
11.147
894.844
1.408.141
0
0
178.921
178.921
0 – 30 dni
0
0
4.716
4.716
31 – 60 dni
0
0
20.723
20.723
61 – 90 dni
0
0
10.087
10.087
91 – 120 dni
0
0
1.704
1.704
121 – 365 dni
0
0
1.634
1.634
nad eno leto
0
0
140.056
140.056
502.150
11.147
1.073.765
1.587.062
Skupaj domači kupci
(Eur)
B. TUJI KUPCI
1. Nezapadle
2. Zapadle več kot:
0 – 30 dni
Podjetja v skupini
Pridružene družbe
Drugi
Skupaj
17.596.484
11.543
14.803.009
32.411.036
991.315
288
1.425.005
2.416.608
186.116
288
557.993
744.398
31 – 60 dni
20.382
0
253.171
273.553
61 – 90 dni
42.495
0
211.934
254.429
91 – 120 dni
72.308
0
52.463
124.771
121 – 365 dni
559.758
0
149.651
709.409
nad eno leto
110.255
0
199.793
310.048
18.587.799
11.831
16.228.014
34.827.644
Skupaj tuji kupci
93
Letno poročilo | 2014
94
11. Denar in denarni ustrezniki
Skupina Letrika
2014
2013
2014
2013
5.731.104
3.859.131
2.693.598
850.834
4.057
3.984
307
362
(Eur)
Sredstva na računih
Denarna sredstva v blagajni
Čeki
Skupaj
Letrika d.d.
0
1.619
0
0
5.735.160
3.864.734
2.693.905
851.196
12. Kapital
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Kapital lastnika obvladujočega deleža
60.624.863
51.748.705
50.814.134
44.362.419
- vpoklicani kapital – osnovni kapital
13.346.111
13.422.742
13.346.111
13.422.742
- kapitalske rezerve – vplačani presežek kapitala
2.081.630
2.004.999
2.081.630
2.004.999
(Eur)
- kapitalske rezerve – splošni prevrednotevalni popravek
kapitala
15.947.738
15.947.737
15.947.737
15.947.737
- lastne delnice
0
-476.767
0
-476.767
- rezerve za lastne delnice
0
476.767
0
476.767
- prevedbene rezerve
- zadržani dobički
- rezerve za pošteno vrednost
Kapital lastnikov neobvladujočega deleža
Skupaj
-156.818
-807.228
0
0
30.893.436
21.457.806
20.545.454
13.155.122
-1.487.233
-277.351
-1.106.798
-168.180
127.608
110.597
0
0
60.752.471
51.859.302
50.814.134
44.362.419
Nominalna vrednost celotne izdaje delnic Letrike, d.d., znaša 13.346.110,84 EUR.
Na osnovi skupščinskega sklepa je Letrika d.d zmanjšala osnovi kapital za 76.631,61 EUR z umikom 9.182
delnic, ki so že bile v lasti družbe. Osnovni kapital je razdeljen na 1.599.131 kosovnih delnic.
Kapitalskih rezerv ni mogoče uporabiti za izplačilo dividend ali drugih udeležb v dobičku.
Letrika d.d nima sprejetega nobenega sklepa v zvezi z odobrenim kapitalom.
Čisti dobiček na delnico je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega
obdobja in številom izdanih delnic, zmanjšanim s povprečnim številom lastnih delnic.
Ugotovljeni bilančni dobiček Letrike d.d. za leto 2014 znaša 12.832.510.42 EUR in vključuje nerazporejeni
dobiček iz preteklih let v višini 5.422.178,22 EUR in dobiček tekočega leta v višini 7.390.332,20 EUR.
Letno poročilo | 2014
13. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
95
Skupina Letrika
(Eur)
Rezervacije za jub.nagrade in odpravnine ob upokojitvi
Prejete državne podpore
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
7.414.436
5.779.439
5.634.043
4.253.246
360.579
186.722
0
0
Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1.090.706
1.409.373
486.272
699.094
Skupaj
8.865.722
7.375.534
6.120.315
4.952.340
Tabela gibanja za dolgoročne rezervacije ter za dolgoročno razmejene prihodke skupine Letrika je
naslednja:
Leto 2013 (Eur)
Dolgoročne
rezervacije
Stanje 1.1.
1. za jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi
4.998.450
-39
1.122.410
-340.888
0
-494
5.779.439
10.778
0
3.921
0
0
0
14.699
3. prejete državne podpore
936.380
0
0
-14.748
-710.281
-39.328
172.023
4. druge dolg. PČR
948.283
-73
120
-244.822
710.281
-4.416
1.409.374
6.893.891
-112
1.126.451
-600.458
0
-44.238
7.375.534
2. iz naslova dolg. vnaprej
vračunanih stroškov
Skupaj
Tečajne Povečanje
Črpanje
razlike med letom med letom
Prenos
Odprava Stanje 31.12.
Leto 2014 (Eur)
Dolgoročne rezervacije
Stanje 1.1.
Tečajne
razlike
Povečanje Črpanje med
med letom
letom
1. za jubilejne nagrade in
odpravnine ob upokojitvi
5.779.439
79
2.257.449
-518.194
2. iz naslova dolg. vnaprej
vračunanih stroškov
14.699
0
4.070
0
-18.769
0
0
3. prejete državne podpore
172.023
0
0
-22.050
210.606
0
360.579
-191.837
4. druge dolg. PČR
1.409.374
0
125.442
-226.636
Skupaj
7.375.535
79
2.386.961
-766.880
Prenos Odprava
Stanje
31.12.
0 -104.336 7.414.437
-25.637 1.090.706
0 -129.973 8.865.722
Večji del dolgoročnih rezervacij se nanaša na rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade ter na
prejete državne podpore.
Podrobnosti aktuarskega izračuna so navedene pod tabelo gibanja Letrika d.d.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v večini nanašajo na prejeta nepovratna sredstva Ministrstva
za gospodarstvo iz evropskih sredstev za spodbujanje inovacijskega okolja. S sredstvi je bil sofinanciran
nakup razvojne opreme, zato so namenjena pokrivanju stroškov amortizacije.
Letno poročilo | 2014
96
Tabela gibanja za dolgoročne rezervacije ter za dolgoročno razmejene prihodke Letrike d.d. je
naslednja:
Gibanje rezervacij in dolgoročnih PČR za leto 2013 je prikazano v naslednji tabeli:
(Eur)
Rezervacije
Stanje 1.1.
Povečanje med letom
Črpanje med letom
Stanje 31.12.
- za odprav. in jub.nagrade
3.680.545
817.228
-244.527
4.253.246
943.915
0
-244.821
699.094
4.624.460
817.228
-489.348
4.952.340
- dolgoročne PČR
Skupaj
Gibanje rezervacij in dolgoročnih PČR za leto 2014 je prikazano v naslednji tabeli:
(Eur)
Rezervacije
Stanje 1.1.
Povečanje med letom
Črpanje med letom
Stanje 31.12.
- za odprav. in jub.nagrade
4.253.246
1.692.086
-311.289
5.634.043
699.094
0
-212.822
486.272
4.952.340
1.692.086
-524.111
6.120.315
- dolgoročne PČR
Skupaj
Rezervacije se nanašajo na rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade.
Pri aktuarskem izračunu za leto 2014 so bile uporabljene naslednje predpostavke:
• rast povprečne plače v Družbi je predpostavljena 2% v letu 2015 in 3% v naslednjih letih, kar predstavlja
ocenjeno dolgoročno rast plač,
• rast povprečne plače v Republiki Sloveniji je predpostavljena v višini 1,3% letno v letu 2015, 1,8 % letno v letu
2016 in 3,0% letno v nadaljnjih letih, kar predstavlja ocenjeno dolgoročno rast plač,
• V izračunu je upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o davčni obravnavi
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, v višini, kot je v prejšnji alinei predpostavljeno za rast
povprečne plače v Republiki Sloveniji (gre za predpostavko, da se bodo osnove spreminjale s predpostavljeno
rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji, saj ne poznamo dejanskih namenov zakonodajalca glede zneskov
iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja),
• izračun obveznosti za odpravnine je vezan na pokojninsko delovno dobo posameznega zaposlenca.
Izbrana diskontna obrestna mera znaša 1,9 % letno.
Aktuarski izračun je pripravil pooblaščeni aktuar.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na prejeta nepovratna sredstva Ministrstva za
gospodarstvo iz evropskih sredstev za spodbujanje inovacijskega okolja. S sredstvi je bil sofinanciran
nakup razvojne opreme, zato so namenjena pokrivanju stroškov amortizacije.
Letno poročilo | 2014
14. Dolgoročne finančne obveznosti
97
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Dolgoročno dobljena posojila pri bankah
1.183.370
42.327.356
0
40.462.637
Dolgoročno dobljena posojila pri drugih
9.081.429
0
9.081.429
0
79.010
67.080
62.423
63.618
10.343.808
42.394.434
9.143.852
40.526.255
(Eur)
Dolgoročni finančni najem
Skupaj
Tabela gibanja posojil:
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Stanje 1.1.
42.394.434
46.850.536
40.526.255
44.272.668
Povečanja
15.135.714
4.670.000
15.135.714
4.000.000
53.446
41.679
37.525
39.754
0
-16.980
0
0
-47.198.270
-9.063.071
-46.516.923
-7.727.363
-41.536
-74.732
-38.738
-58.743
19
-12.998
19
-61
10.343.808
42.394.434
9.143.852
40.526.255
(Eur)
Povečanja finančni najem
Vračila
Prenos na kratkoročni del
Prenos na kratkoročni del-finančni najem
Tečajne razlike
Stanje 31.12.
Skupina Letrika:
Dolgoročna posojila so nominirana v EUR, z rokom dospelosti od dveh do šest let. Posojila so sklenjena
z variabilno obrestno mero. Povprečna ponderirana obrestna mera za dolgoročna posojila se je gibala v
razponu od 4,13 % do 4,21 %.
Vrednost dolgoročnih posojil z rokom dospelosti daljšim od petih let znaša 186 tisoč EUR.
Skupina Letrika ima vsa dolgoročna posojila pri bankah zavarovana z menicami ter zastavo premičnin,
nepremičnin ter s terjatvami.
Skupina Letrika na dan 31.12.2014 nima odobrenih nečrpanih dolgoročnih posojil.
Letrika d.d.:
Dolgoročno posojilo je nominirano v EUR, z rokom dospelosti treh let ter trimesečnim odplačevanjem
glavnice. Posojilo je sklenjeno z variabilno obrestno mero. Nominalna obrestna mera je 3,08 %.
Letno poročilo | 2014
98
15. Dolgoročne poslovne obveznosti
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
- v Sloveniji
0
58.877
0
58.877
- v tujini
0
12.958
0
0
0
71.835
0
58.877
(Eur)
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Skupaj
Skupina Letrika
(Eur)
Stanje 1.1.
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
71.835
76.534
58.877
58.877
-71.835
0
-58.877
0
Povečanje
0
0
0
0
Prenos na kratkoročni del
0
-4.288
0
0
Tečajne razlike
0
-411
0
0
Stanje 31.12.
0
71.835
0
58.877
Zmanjšanje
16. Kratkoročne finančne obveznosti
Skupina Letrika
(Eur)
Kratkoročno dobljena posojila pri domačih bankah
Kratkoročno dobljena posojila pri tujih bankah
Kratkoročni del dolgoročno dobljenih posojil pri domačih
bankah
Kratkoročni del dolgoročno dobljenih posojil pri tujih bankah
Obveznost za obresti od finančnih posojil
Posojilo po leasing pogodbah
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Skupaj
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
2.713.816
2.688.302
1.233.553
558.659
4.604.608
3.746.958
0
0
26.008.270
8.824.109
25.326.923
7.727.363
0
247.112
0
0
9.660
260.741
3.594
242.794
37.296
48.517
31.525
32.529
6.055.051
7.631
6.054.286
6.371
39.428.702
15.823.370
32.649.881
8.567.717
Letno poročilo | 2014
Skupina Letrika:
99
Kratkoročno dobljena posojila so nominirana v EUR, USD, CNY, BYR in BRL ter zavarovana z menicami,
hipotekami na nepremičninah in premičninah ter z zastavo zalog. Povprečna ponderirana obrestna
mera se je gibala v razponu od 5,10% do 5,36%.
Znesek odobrenih nečrpanih kratkoročnih posojil na dan 31.12.2014 znaša 5.350.000 EUR.
Letrika d.d.:
Kratkoročno dobljeno posojilo pri bankah je zavarovano z menicami in nominirano v USD. Obrestna
mera znaša 2,27%.
Znesek odobrenih nečrpanih posojil na dan 31.12.2014 znaša 3.400.000 EUR.
Tabela gibanja posojil in finančnih najemov (brez obresti):
Skupina Letrika
2014
2013
2014
2013
15.562.629
15.649.235
8.318.551
7.005.326
(Eur)
Stanje 1.1.
Povečanja
Letrika d.d.
11.620.326
23.117.261
2.157.094
9.695.800
Vračila
-35.712.568
-32.019.362
-24.520.072
-16.176.663
Kratkoročni del dolgoročnih posojil
47.199.036
8.907.071
46.516.923
7.727.363
Kratkoročni del finančni najem
Tečajne razlike
Stanje 31.12.
41.529
74.731
38.739
58.743
708.090
-166.307
135.052
7.982
39.419.042
15.562.629
32.646.287
8.318.551
17. Kratkoročne poslovne obveznosti
Skupina Letrika:
(Eur)
Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini
2014
2013
0
0
Kratkoročne poslovne obveznosti do pridruženih podjetij
372.479
213.650
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih dobaviteljev
33.221.071
40.711.890
31.543
43.711
239.250
177.764
Kratkoročne poslovne obveznosti za obresti
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj
6.003.106
6.364.795
39.867.448
47.511.810
Letno poročilo | 2014
100
Pregled poslovnih obveznosti do dobaviteljev (brez obresti) po zapadlosti:
(Eur)
DOBAVITELJI
Pridružene
Drugi
Skupaj
1. Nezapadle
254.481
28.202.531
28.457.012
2. Zapadle več kot:
117.998
5.018.538
5.136.536
0 – 30 dni
73.114
4.226.767
4.299.881
31 – 60 dni
44.884
178.350
223.234
61 – 90 dni
0
93.494
93.494
nad 90 dni
0
519.927
519.927
372.479
33.221.070
33.593.548
Skupaj dobavitelji
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
2014
2013
Kratkoročne obveznosti do delavcev
3.419.448
3.209.269
Kratkoročne obveznosti do države
2.370.915
2.712.204
(Eur)
Druge kratkoročne obveznosti
Skupaj
212.742
443.322
6.003.106
6.364.795
2014
2013
5.047.168
5.706.716
Letrika d.d.:
(Eur)
Kratkoročne obveznosti do podjetij v skupini kot dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za obresti do podjetij v skupini
14.789
19.229
349.814
213.650
21.184.932
24.714.078
5.196
7.045
543.593
142.319
121.245
82.751
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2.426.862
2.439.553
Kratkoročne obveznosti do države
1.092.239
1.314.305
15
0
124.110
191.931
30.909.963
34.831.577
Kratkoročne obveznosti do pridruženih podjetij kot dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za obresti
Kratkoročne obveznosti za nezaračunan material
Kratkoročne obveznosti za predujme
Druge kratkoročne poslovne obv. do podjetij v skupini
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Skupaj
Letno poročilo | 2014
101
Pregled poslovnih obveznosti do dobaviteljev (brez obresti) po zapadlosti:
(Eur)
A. DOMAČI DOBAVITELJI
1. Nezapadle
2. Zapadle več kot:
0 – 30 dni
Podjetja v skupini
Pridružene družbe
Drugi
Skupaj
2.516.588
244.631
9.348.889
12.110.108
225.984
105.183
1.248.801
1.579.968
216.419
60.299
1.234.916
1.511.634
31 – 60 dni
376
44.884
2.945
48.205
61 – 90 dni
9.189
0
262
9.451
nad 90 dni
0
0
10.678
10.678
2.742.572
349.814
10.597.690
13.690.076
Skupaj domači dobavitelji
(Eur)
B. TUJI DOBAVITELJI
1. Nezapadle
2. Zapadle več kot:
Podjetja v skupini
Drugi
Skupaj
2.206.473
8.464.610
10.671.083
98.124
2.122.631
2.220.755
83.626
1.698.770
1.782.396
31 – 60 dni
0
66.349
66.349
61 – 90 dni
5.100
34.840
39.940
0 – 30 dni
nad 90 dni
Skupaj tuji dobavitelji
9.398
322.672
332.070
2.304.597
10.587.241
12.891.838
18. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Skupina Letrika
(Eur)
Kratkoročno odloženi prihodki
Vnaprej vračunani stroški in odhodki
Skupaj
2014
2013
Letrika d.d.
2014
2013
3.309
3.309
0
0
2.978.917
1.751.163
1.846.255
1.152.424
2.982.226
1.754.472
1.846.255
1.152.424
Vračunani stroški se nanašajo na stroške neizkoriščenega dopusta, vkalkulirane obresti za posojila, na
vkalkulirane stroške reklamacij ter vkalkulirane, še ne zaračunane stroške.
Letno poročilo | 2014
102
19. Analiza valutnih in obrestnih tveganj
Izpostavljenost valutnemu tveganju skupine Letrika
Izpostavljenost valutnemu tveganju v izvornih valutah na dan 31.12.2013 je bila naslednja:
USD
JPY
RUB
EUR*
GBP
Terjatve do kupcev in druge terjatve
2.492.375
0
667.933
5.465.729
2.390
Poslovne in druge obveznosti
6.800.211
415.000
767
0
715
Finančne obveznosti do drugih
465.049
0
0
4.560.253
0
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja
4.772.885
415.000
667.166
905.475
1.675
Nezaščitena izpostavljenost
4.772.885
415.000
667.166
905.475
1.675
*Izpostavljenost v EUR se nanaša na družbe v skupini, kjer funkcionalna valuta ni enaka EUR.
Izpostavljenost valutnemu tveganju v izvornih valutah na dan 31.12.2014 je bila naslednja:
USD
JPY
RUB
EUR*
GBP
CHF
HRK
CZK
1.129.640 2.807.640
6.352.523
448.654
20.134
519
0
Terjatve do kupcev in
druge terjatve
11.413.114
Poslovne in druge
obveznosti
7.270.496
0
217.866
4.734.767
0
987
100.000
0
0
275.903
0
0
Finančne obveznosti
do drugih
0 2.435.729
0
0
Izpostavljenost izkaza
finančnega položaja
4.042.618
1.129.640 2.589.774
1.341.853
448.654
19.147
519 2.435.729
Nezaščitena izpostavljenost
4.042.618
1.129.640 2.589.774
1.341.853
448.654
19.147
519 2.435.729
*Izpostavljenost v EUR se nanaša na družbe v skupini, kjer funkcionalna valuta ni enaka EUR.
V analizi občutljivosti je bilo upoštevano 5-odstotno povečanje ali zmanjšanje vrednosti evra glede na
navedene valute na dan 31.12. poslovnega leta. Sprememba tečaja bi povečala (zmanjšala) čisti poslovni
izid oz. kapital za spodaj navedene vrednosti.
31.12.2014
31.12.2013
158.311
164.899
370
137
RUB
1.784
702
EUR
47.947
43.118
GBP
27.310
95
CHF
758
0
HRK
3
0
(Eur)
USD
JPY
CZK
SKUPAJ
4.183
0
240.665
208.951
Letno poročilo | 2014
103
Izpostavljenost valutnemu tveganju Letrike d.d.
Izpostavljenost valutnemu tveganju v izvornih valutah na dan 31.12.2013 je bila naslednja:
USD
GBP
JPY
Terjatve do kupcev in druge terjatve
8.639.161
370.824
0
Poslovne in druge obveznosti
7.514.157
1.192
415.000
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja
1.125.004
369.632
415.000
Nezaščitena izpostavljenost
1.125.004
369.632
415.000
Izpostavljenost valutnemu tveganju v izvornih valutah na dan 31.12.2014 je bila naslednja:
USD
GBP
JPY
CHF
HRK
Terjatve do kupcev in druge terjatve
7.783.369
448.654
1.129.640
20.134
519
Poslovne in druge obveznosti
5.954.607
0
0
987
0
Izpostavljenost izkaza finančnega položaja
1.828.762
448.654
1.129.640
19.147
519
Nezaščitena izpostavljenost
1.828.762
448.654
1.129.640
19.147
519
V analizi občutljivosti je bilo upoštevano 5-odstotno povečanje ali zmanjšanje vrednosti eura glede na
navedene valute na dan 31.12. Sprememba tečaja bi povečala (zmanjšala) čisti poslovni izid oz. kapital za
spodaj navedene vrednosti.
31.12.2014
31.12.2013
USD
75.196
40.811
GBP
28.675
22.097
JPY
388
143
CHF
796
0
(Eur)
HRK
SKUPAJ
3
0
105.058
63.051
Letno poročilo | 2014
104
Izpostavljenost obrestnemu tveganju prejetih posojil skupine Letrika
(Eur)
31.12.2014
31.12.2013
Posojila po fiksni obrestni meri
4.604.608
3.908.443
Posojila po variabilni obrestni meri
SKUPAJ
45.041.171
53.925.393
49.645.779
57.833.836
V analizi občutljivosti upoštevana sprememba obrestne mere za 100 bazičnih točk oz. 1% variabilnega dela
obrestne mere na dan poročanja bi povečala (zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti.
Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene.
(Eur)
Posojila po fiksni obrestni meri
31.12.2014
31.12.2013
0
0
Posojila po variabilni obrestni meri
323.885
554.815
SKUPAJ
323.885
554.815
31.12.2014
31.12.2013
Izpostavljenost obrestnemu tveganju prejetih posojil Letrike d.d.
(Eur)
Posojila po fiksni obrestni meri
0
0
Posojila po variabilni obrestni meri
41.696.190
48.748.659
SKUPAJ
41.696.190
48.748.659
V analizi občutljivosti upoštevana sprememba obrestne mere euribor za 100 bazičnih točk oz. 1% na dan
poročanja bi povečala (zmanjšala) čisti poslovni izid za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da
vse spremenljivke, predvsem devizni tečaji, ostanejo nespremenjene.
31.12.2014
31.12.2013
Posojila po variabilni obrestni meri
290.435
503.048
SKUPAJ
290.435
503.048
(Eur)
Letno poročilo | 2014
105
20. Poštene vrednosti
Pri določanju poštene vrednosti finančnih instrumentov se upošteva naslednja hierarhija ravni določanja
poštene vrednosti:
• Nivo 1 zajema kotirane cene (neprilagojene) na delujočih trgih za enaka sredstva ali obveznosti,
• Nivo 2 zajema vhodne podatke poleg kotiranih cen, vključenih v prvo raven, ki so neposredno (tj. kot
cene) ali posredno (tj. kot izpeljani iz cen) zaznavni za sredstvo ali obveznost,
• Nivo 3 zajema vhodne podatke za sredstva ali obveznosti, ki ne temeljijo na zaznavnih tržnih podatkih.
Skupina Letrika:
2014
(Eur)
Naložbe v pridružena podjetja
Knjigovod. Poštena/nakupna
vrednost
vrednost
2013
Nivo
Knjigovod. Poštena/nakupna
vrednost
vrednost
Nivo
1.904.604
1.904.604
3
1.310.835
1.310.835
3
Sredstva, razpoložljiva za prodajo
492.374
492.374
1
397.598
397.598
1
Sredstva, razpoložljiva za prodajo
338.627
338.627
3
338.627
338.627
3
1.571.992
1.571.992
3
1.571.205
1.571.205
3
12.371
12.371
3
55.575
55.575
3
451.776
451.776
3
421.254
421.254
3
49.084.104
49.084.104
3
51.262.875
51.262.875
3
Denar in denarni ustrezniki
5.735.160
5.735.160
3
3.864.733
3.864.733
3
Dolgoročna prejeta posojila
10.343.808
10.343.808
3
42.394.434
42.394.434
3
0
0
3
71.835
71.835
3
Kratkoročna posojila
39.428.702
39.428.702
3
15.823.370
15.823.370
3
Kratkoročne poslovne obveznosti
39.867.448
39.867.448
3
47.511.810
47.511.810
3
Dolgoročno dana posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna dana posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne obveznosti
Letno poročilo | 2014
106
Letrika d.d.:
2014
2013
Knjigovod.
vrednost
Poštena/nakupna
vrednost
Nivo
Knjigovod.
vrednost
Poštena/nakupna
vrednost
Nivo
Naložbe v odvisne družbe
11.513.519
11.513.519
3
11.501.503
11.501.503
3
Naložbe v pridružene družbe
1.644.957
1.644.957
3
1.108.364
1.108.364
3
Sredstva, razpoložljiva za prodajo
492.374
492.374
1
397.598
397.598
1
Sredstva, razpoložljiva za prodajo
338.627
338.627
3
338.627
338.627
3
1.665.065
1.665.065
3
2.301.797
2.301.797
3
0
0
3
44.950
44.950
3
2.281.631
2.281.631
3
1.112.149
1.112.149
3
43.880.354
43.880.354
3
46.711.201
46.711.201
3
Denar in denarni ustrezniki
2.693.905
2.693.905
3
851.196
851.196
3
Dolgoročna prejeta posojila
9.143.852
9.143.852
3
40.526.255
40.526.255
3
0
0
3
58.877
58.877
3
Kratkoročna posojila
32.649.881
32.649.881
3
8.567.717
8.567.717
3
Kratkoročne poslovne obveznosti
30.909.963
30.909.963
3
34.831.577
34.831.577
3
(Eur)
Dolgoročno dana posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Kratkoročna dana posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Dolgoročne poslovne obveznosti
21. Potencialne obveznosti
Skupina Letrika:
Skupina Letrika ima potencialne obveznosti v znesku 2.000.000 EUR in se v celoti nanaša na poroštvo družbi
SiEVA, d.o.o., podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o..
Letrika d.d.:
Letrika d.d ima potencialne obveznosti na podlagi poroštev v vrednosti 4.646.263 EUR. Znesek 2.646.263 EUR
se nanaša na poroštva za posojila, ki so jih najele odvisne družbe, 2.000.000 EUR pa se nanaša na poroštvo
družbi SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.
Letno poročilo | 2014
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
107
Izkaz poslovnega izida je izdelan po naravnih vrstah stroškov. Na osnovi stroškovnega računovodstva je
pripravljen tudi prikaz stroškov po funkcionalnih skupinah.
Skupina Letrika
(Eur)
Prihodki od prodaje
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov
Kosmati poslovni izid od prodaje
Stroški prodajanja
Stroški splošnih dejavnosti
2014
2013
Letrika d.d.
2014
2013
239.286.633 242.806.682 193.246.236 188.285.317
-6.776.183
-6.703.244 -14.684.806
-13.543.722
-172.229.790 -178.016.147 -135.683.716 -133.648.019
60.280.661
58.087.291
42.877.714
41.093.576
-13.115.312 -10.987.580
-5.938.440
-5.366.306
-33.912.672 -31.759.385 -28.467.861
-25.520.161
Drugi poslovni prihodki
1.955.273
1.082.514
1.336.864
833.193
Drugi poslovni odhodki
-2.390.706
-1.932.566
-1.454.098
-1.000.232
Poslovni izid iz poslovanja
12.817.243
14.490.274
8.354.179
10.040.070
22. Prihodki od prodaje
Skupina Letrika
(Eur)
2014
2013
Letrika d.d.
2014
2013
Prihodki od prodaje, od tega:
239.286.633 242.806.682 193.246.236 188.285.317
- skupaj proizvodi
228.855.323 232.567.540
174.914.242
171.533.477
- skupaj storitve
2.809.567
2.791.093
2.729.350
1.663.783
- skupaj blago
2.522.252
2.617.962
2.086.111
2.411.539
- skupaj material
5.099.491
4.830.087
13.516.533
12.676.518
Skupina Letrika
(Eur)
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
6.940.534
6.868.440
9.167.582
8.313.106
232.346.098 235.938.242 184.078.654
179.972.211
Prihodki od prodaje, od tega:
- Prodaja na domačem trgu
- Prodaja na tujem trgu
SKUPAJ
239.286.633 242.806.682 193.246.236 188.285.317
Letno poročilo | 2014
108
23. Drugi poslovni prihodki
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Prihodki od subvencij, dotacij
360.976
442.327
324.008
347.974
Prihodki od črpanja dolgoročnih PČR
133.535
116.334
25.637
62.536
Prihodki od najemnin
44.514
45.648
176.473
178.824
Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme
114.134
66.118
167.042
42.622
Prihodki od odpisa obveznosti
410.336
96.332
174.892
51.005
Prihodki od izterjanih terjatev
103.026
99.595
40.946
85.369
Ostali prihodki
788.753
216.160
427.866
64.863
1.955.273
1.082.514
1.336.864
833.193
(Eur)
SKUPAJ
Prihodki od subvencij se večinoma nanašajo na subvencije za sofinanciranje razvojnih projektov.
Najemnine
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Pričakovana najemnina do 1 leta
44.153
27.596
26.328
27.596
Pričakovana najemnina od 2 do 5 let
176.614
110.384
105.312
110.384
220.767
137.980
131.640
137.980
(Eur)
Skupaj
Skupina Letrika:
Skupina ima z nepremičninami, ki jih daje v najem, le stroške amortizacije in stroške vzdrževanja, ostale
stroške krije najemojemalec.
Letrika d.d.:
Letrika d.d ima z nepremičninami, ki jih daje v najem, le stroške amortizacije, ostale stroške vzdrževanja krije
najemojemalec.
Letno poročilo | 2014
POSLOVNI ODHODKI
109
24. Stroški blaga, materiala in storitev
Skupina Letrika
(Eur)
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Skupaj
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
6.776.183
6.703.244
14.684.806
13.543.722
132.451.499 141.691.802 108.439.978 109.297.586
23.621.660
23.823.345
17.744.766
17.372.338
162.849.341 172.218.391 140.869.550 140.213.646
Stroški materiala
Skupina Letrika
(Eur)
Stroški osnovnega materiala
Stroški pomožnega materiala
2014
2013
125.998.322 134.650.057
Letrika d.d.
2014
2013
104.168.112 104.612.488
885.902
925.912
304.742
343.546
2.764.979
3.274.597
1.703.964
2.123.030
751.440
677.029
638.012
493.325
Stroški drobnega inventarja
2.037.371
1.820.614
1.712.897
1.546.171
Popisne razlike pri materialu
-220.466
111.890
-191.649
53.992
144.095
167.651
81.681
96.858
89.856
64.052
22.219
28.176
Stroški porabljene energije
Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature
Drugi stroški materiala
Skupaj
132.451.499 141.691.802 108.439.978 109.297.586
Letno poročilo | 2014
110
Stroški storitev
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Stroški proizvodnih storitev
8.069.853
7.786.993
7.372.719
7.029.753
Stroški prevoznih storitev
3.535.227
3.520.442
2.238.026
2.131.454
Stroški storitev vzdrževanja
1.583.827
1.578.941
1.337.057
1.405.595
Stroški najemnin
2.157.263
2.392.082
1.613.765
1.865.291
Nadomestila stroškov delavcem
1.192.525
948.670
717.931
537.505
Stroški plačilnega prometa in bančnih stor., zavarovanja
1.539.593
1.343.787
1.061.529
864.852
Stroški intelektualnih in osebnih storitev
791.460
714.904
342.878
331.702
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
892.032
703.550
454.723
253.617
Storitve fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej.
387.470
403.937
85.743
72.215
3.472.410
4.430.039
2.520.395
2.880.354
23.621.660
23.823.345
17.744.766
17.372.338
(Eur)
Stroški drugih storitev
Skupaj
25. Stroški dela
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Stroški plač
39.065.713
36.794.541
26.670.146
24.692.893
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
6.062.388
5.787.805
4.286.592
3.988.472
Stroški za dodatno pokojninsko zavarovanje
1.531.478
1.430.238
749.307
666.935
Drugi stroški dela
6.973.970
6.283.639
5.166.485
4.879.455
53.633.549
50.296.223
36.872.530
34.227.755
(Eur)
Skupaj
Drugi stroški dela se nanašajo predvsem na stroške prehrane, stroške prevoza na delo in z dela, stroške
regresa za letni dopust ter stroške rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.
Zaposlenci skupine Letrika/Letrike d.d nimajo nobenih drugih zahtevkov po izplačilih, ki bi jim družba
nasprotovala.
Letno poročilo | 2014
26. Amortizacija
111
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
193.915
238.835
144.779
171.256
1.278.927
1.239.598
813.499
809.102
326
326
60.562
60.357
Amortizacija naprav in opreme
6.639.228
5.959.154
5.181.762
4.645.146
Skupaj
8.112.397
7.437.913
6.200.602
5.685.861
(Eur)
Amortizacija neopredmetenih sredstev
Amortizacija nepremičnin
Amortizacija naložbenih nepremičnin
27. Drugi poslovni odhodki
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
24.801
27.511
0
13.429
501.242
396.170
201.543
153.370
81.303
72.949
54.745
47.750
Nagrade dijakom, študentom ter štipendije
233.968
196.048
203.458
178.241
Izgube za nepremičnine, naprave in opremo
131.259
324.427
47.043
83.835
Slabitve in odpisi terjatev
578.359
220.618
425.286
108.154
Slabitve in odpisi zalog
644.540
460.001
441.370
341.856
Ostali poslovni odhodki
195.235
234.842
80.653
73.597
2.390.706
1.932.566
1.454.098
1.000.232
(Eur)
Rezervacije
Dajatve, neodvisne od poslovanja
Izdatki za varstvo okolja
Skupaj
28. Finančni prihodki
Skupina Letrika
(Eur)
Tečajne razlike
Prihodki od obresti
Drugi finančni prihodki
Skupaj
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
2.582.555
2.704.519
1.170.731
1.214.546
141.770
147.464
266.136
237.632
235.693
149.614
532.680
770.225
2.960.017
3.001.597
1.969.547
2.222.403
Letno poročilo | 2014
112
29. Finančni odhodki
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Tečajne razlike
3.033.375
3.633.324
1.093.241
1.292.916
Odhodki za obresti
2.352.409
2.683.549
1.940.645
2.136.808
1.014
154.138
1.013
155.980
0
0
0
547.276
90.135
63.514
0
0
5.476.932
6.534.525
3.034.899
4.132.980
(Eur)
Popravki in odpisi finančnih naložb
Popravki in odpisi finančnih naložb do družb v skupini
Drugi finančni odhodki
Skupaj
30. Davek od dohodka
Skupina Letrika
Letrika d.d.
2014
2013
2014
2013
Skupaj davek
854.535
725.169
101.505
1.368
- dejansko obračunani
902.480
917.539
0
0
- odloženi davek
-47.945
-192.370
101.505
1.368
10.300.329
10.894.494
7.288.827
8.129.493
1.751.056
1.852.064
1.239.101
1.382.014
17%
17%
17%
17%
8,76%
8,40%
0%
0%
(Eur)
Dobiček pred obdavčitvijo
Davek obračunan z uporabo splošne stopnje
Davčna stopnja
Efektivna davčna stopnja v %
Letrika d.d.:
2014
2013
- prihodkov izvzetih iz obdavčitve
-203.537
-258.830
- davčno nepriznanih odhodkov
282.953
327.533
-1.318.517
-1.450.717
(Eur)
Davčni učinki:
- davčnih olajšav
Letno poročilo | 2014
31. Informacije po geografskih območjih
113
Skupina Letrika:
Evropska unija
ZDA
Prihodki od prodaje
167.168.320
28.696.596
Sredstva
134.501.285
11.078.989
21.613.541
167.193.815
Dolgoročna sredstva
54.857.695
127.049
7.596.933
62.581.677
144.403.048
51.334.480
43.549.105 239.286.633
Sredstva
131.145.226
10.499.057
20.982.255 162.626.538
Dolgoročna sredstva
54.217.038
139.847
(Eur)
Ostali svet
Skupaj
2013
46.941.766 242.806.682
2014
Prihodki od prodaje
8.018.202
62.375.087
32. Posli s povezanimi osebami
Skupina Letrika:
Skupina Letrika je s pridruženimi družbami poslovala na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer
so bile v medsebojnih prometih uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. Skupina na osnovi okoliščin, ki
so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel, ocenjuje, da v navedenih poslih ni bila prikrajšana
in ni bilo storjeno ali opuščeno nobeno dejanje, ki bi skupini povzročilo škodo.
Prodaja
Nakupi
Stanje
terjatev
Stanje
obveznosti
Dani
predujmi
30.345
1.119
12.726
0
42.320
Letrika Lab d.o.o.
1.000
244.846
1.220
104.439
0
Letrika Sol d.o.o.
6.113
0
7.417
0
0
29.846
2.219.474
2.510
232.323
0
0
128.373
0
13.051
0
(Eur)
Skupni podvigi
Letrika Roots Private Limited, R.K.G.
INDUSTRIAL ESTATE, INDIA
Pridruženi družbi
SiEva d.o.o.
INPRIME d.o.o.
Letno poročilo | 2014
114
Letrika d.d.:
Letrika d.d je z odvisnimi družbami poslovala na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile
v medsebojnih prometih uporabljene tržne cene izdelkov in storitev. Letrika d.d, na osnovi okoliščin, ki so ji
bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ocenjuje, da v navedenih poslih ni bila prikrajšana in ni
bilo storjeno ali opuščeno nobeno dejanje, ki bi družbi povzročilo škodo.
Prodaja
Nakupi
Stanje
terjatev
Stanje
obveznosti
Letrika Bovec, d. o. o., Slovenija
3.712.909
5.913.512
395.831
1.011.349
Letrika Komen, d. o. o., Slovenija
490.844
5.208.275
91.438
1.109.250
331.299
2.811.102
11.774
617.062
17.470.731
1.895.320
1.874.426
175.687
16.580.957
1.457.719
2.454.770
187.814
Letrika France, S.A.S., Francija
7.003.093
42.753
2.023.553
11.616
Letrika UK, Ltd. ,Velika Britanija
17.749.079
5.584
3.821.215
4.477
20.454.493
49.354
6.679.026
0
Letrika Bel, Ltd., Belorusija
371.954
1.431.482
1.157
77.274
Letrika Laktaši, d.o.o., BiH
6.555.825
9.363.351
560.394
868.068
589.248
39.007
933.521
10.101
1.555.106
3.957.847
271.153
969.574
Sieva Levez d.o.o., Slovenija
2.250
25.000
2.745
6.250
Sieva Lemat d.o.o., Slovenija
2.250
20.000
2.745
5.000
Sieva Lemark d.o.o., Slovenija
1.250
4.400
1.525
2.200
Sieva Lekem d.o.o., Slovenija
1.500
14.000
1.830
6.250
30.345
1.119
12.726
0
Letrika Lab d.o.o., Slovenija
1.000
244.846
1.220
104.439
Letrika Sol d.o.o., Slovenija
6.113
0
7.417
0
29.846
2.219.474
2.510
232.323
0
128.373
0
13.051
(Eur)
Odvisne družbe
Letrika Asing, d. o. o., Slovenija
Letrika Deutschland, GmbH, Nemčija
Letrika Italija, S.r.l., Italija
Letrika USA, Inc., ZDA
Letrika do Brasil Autoeletrica, Ltda., Brazilija
Letrika Suzhou Co., Ltd., Kitajska
Skupni podvigi
Letrika Roots Private Limited, R.K.G. INDUSTRIAL ESTATE,
INDIA
Pridruženi družbi
SiEva d.o.o., Slovenija
INPRIME d.o.o., Slovenija
Letno poročilo | 2014
115
Dolgoročno
dana posojila
Kratkoročno
dana posojila
Finančne
terjatve za obresti od
danih kreditov
Letrika Bovec, d. o. o., Slovenija
0
400.000
1.917
0
Letrika Komen, d. o. o., Slovenija
0
1.000.000
6.939
10.932
58.366
116.732
Letrika Deutschland, GmbH, Nemčija
0
0
0
0
Letrika Italija, S.r.l., Italija
0
0
0
0
Letrika France, S.A.S., Francija
0
0
0
0
Letrika UK, Ltd. ,Velika Britanija
0
0
0
0
Letrika USA, Inc., ZDA
0
0
0
0
Letrika Bel, Ltd., Belorusija
0
82.237
1.310
0
Letrika Laktaši, d.o.o., BiH
0
0
0
0
55.181
220.722
0
0
Letrika Suzhou Co., Ltd., Kitajska
0
0
0
27.582
Sieva Levez d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
Sieva Lemat d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
Sieva Lemark d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
Sieva Lekem d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
Letrika Roots Private Limited, R.K.G.
INDUSTRIAL ESTATE, INDIA
0
0
0
42.320
Letrika Lab d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
Letrika Sol d.o.o., Slovenija
0
0
0
0
0
450.000
1.775
0
1.551.519
0
0
0
(Eur)
Dani
predujmi
Odvisne družbe
Letrika Asing, d. o. o., Slovenija
Letrika do Brasil Autoeletrica, Ltda., Brazilija
210.282
Skupni podvigi
Pridruženi družbi
SiEva d.o.o., Slovenija
INPRIME d.o.o., Slovenija
Letno poročilo | 2014
116
33. Razmerja do fizičnih oseb
Odvisne družbe v skupini Letrika so v letu 2014 poslovodstvom družb, članom nadzornih svetov in
zaposlenim po individualnih pogodbah izplačala naslednje prejemke (podatki za Letriko d.d. so prikazani
ločeno):
(Eur)
Število prejemnikov
Kosmata plača
Čista plača
Uprava in
poslovodstva družb
Zaposleni po
Nadzorni organi individualnih pogodbah
15
18
6
1.264.532
0
249.633
940.641
0
180.691
Boniteta
12.931
0
209
Drugi prejemki - bruto
10.107
13.680
18.751
Drugi prejemki - neto
8.511
8.924
15.995
V drugih prejemkih je vključen znesek regresa za letni dopust.
Letrika d.d.:
Letrika d.d je v letu 2014 upravi družbe, članom nadzornega sveta in zaposlenim po individualnih
pogodbah izplačala naslednje prejemke:
(Eur)
Število prejemnikov
Uprava
Nadzorni svet in
Zaposleni po
Revizijska komisija individualnih pogodbah
2
11
70
Kosmata plača
268.287
0
3.017.305
Čista plača
128.486
0
1.799.721
Sejnina bruto
0
11.660
0
Sejnina neto
0
8.730
0
Boniteta
18.405
761
2.743
Drugi prejemki - bruto
23.799
41.130
76.285
Drugi prejemki - neto
11.988
29.310
62.556
V drugih prejemkih je vključen znesek regresa za letni dopust ter plačila za funkcijo v nadzornih organih
odvisnih družb.
V letu 2014 zgoraj navedenim kategorijam zaposlencev družba ni odobravala predujmov, posojil
ali poroštev. Prav tako ni imela terjatev iz tega naslova iz preteklih let. Letrika d.d tudi nima drugih
pogodbenih odnosov s člani nadzornega sveta. Letrika d.d nima poslovnih terjatev do članov uprave,
članov nadzornega sveta in drugih delavcev, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.
Letno poročilo | 2014
34. Celotni znesek, porabljen za revizorje
Skupina Letrika:
Pogodbena vrednost revizije vseh družb v skupini Letrika za leto 2014 znaša 225.380 EUR. Vrednost
vključuje revidiranje računovodskih izkazov družb, revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov
skupine Letrika, pregled poslovnih delov poročil ter dodatno revidiranje računovodskih izkazov za
potrebe novega lastnika ob prevzemu družbe.
Letrika d.d.:
Pogodbena vrednost revizijskih storitev za leto 2014 znaša 78.500 EUR. Vrednost vključuje revidiranje
računovodskih izkazov družbe Letrika d.d., revidiranje konsolidiranih izkazov skupine Letrika in
pregled poslovnega poročila, vključenega v letno poročilo družbe za leto 2014 ter dodatno revidiranje
računovodskih izkazov za potrebe novega lastnika ob prevzemu družbe .
35. Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja
Po datumu bilance ni bilo dogodkov, ki bi vplivali na postavke v računovodskih izkazih.
117
Letno poročilo | 2014
7 Poročilo neodvisnega revizorja
118
Letno poročilo | 2014
119
Letno poročilo | 2014
120
Letno poročilo | 2014
121
Letno poročilo | 2014
Kontaktni naslovi
122
122
Letrika d.d.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: +386 5 33 93 000
Faks: +386 5 33 93 801
[email protected]
www.letrika.com
DRUŽBE V SLOVENIJI
DRUŽBE V TUJINI
Letrika Asing d.o.o.
Vrtojbenska cesta 62
5290 Šempeter pri Gorici
T: +386 5 33 93 402
F: +386 5 33 93 814
E: [email protected]
BELORUSIJA
Letrika Bel Ltd.
Ul. Dombrovskogo 69
230002 Grodno
T: +375 152 787 484
F: +375 152 787 485
E: [email protected]
INDIJA
Letrika Roots Private Limited
R K G Industrial Estate, Ganapathy
Coimbatore – 641006, Tamil Nadu
T: +91 422 2460507
F: +91 422 2461452
E: [email protected]
BOSNA IN HERCEGOVINA
Letrika Laktaši d.o.o.
Nemanjina 63a
78250 Laktaši
T: +387 51 530785
F: +387 51 535315
E: [email protected]
VELIKA BRITANIJA
Letrika UK, Ltd.
Redlands
Ullswater Crescent, Coulsdon
Surrey CR5 2HT
T: +44 208 668 7141
F: +44 208 668 3108
E: [email protected]
Letrika Bovec d.o.o.
Industrijska cona 3
5230 Bovec
T: +386 5 38 79 000
F: +386 5 38 86 225
E: [email protected]
Letrika Komen d.o.o.
Komen 139
6223 Komen
T: +386 5 76 68 222
F: +386 5 76 68 383
E: [email protected]
Letrika Lab d.o.o.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
T: +386 5 33 93 000
F: +386 5 33 93 801
E: [email protected]
Letrika Sol d.o.o.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
E: [email protected]
BRAZILIJA
Letrika do Brasil Ltda.
Rua Testa n. 81 - Jardim Sao Sebastiao
Jaguariuna - (SP) - Brasil
CEP 13820-000
T: +55 19 3837 2363
F: +55 19 3837 3185
E: [email protected]
KITAJSKA
Letrika Suzhou Co., Ltd.
Qujiang Road 11
Shuangfeng Town , Taicang City
T: +86 512 8160 6888
F: +86 512 8160 7799
E: [email protected]
FRANCIJA
Letrika France S.A.S.
ZA du Chapeau Rouge
56000 Vannes
T: +33 2 97 45 59 90
F: +33 2 97 45 59 99
E: [email protected]
NEMČIJA
Letrika Deutschland GmbH
Danziger Straße 1
71691 Freiberg am Neckar
T: +49 7141 702 69 0
F: +49 7141 702 69 33
E: [email protected]
ITALIJA
Letrika Italia S.r.l.
Via Ragazzi del ‘99 n.36
42124 Reggio Emilia, Italy
T: +39 0522 506 285
F: +39 0522 272 025
E: [email protected]
ZDA
Letrika USA Inc.
4814 American Road
Rockford, IL 61109
T: +1 800 474 1996
T: +1 815 874 4022
F: +1 815 874 4024
E: [email protected]
Letno poročilo | 2014
123
www.letrika.com

Similar documents