Publikacija - Osnovna šola Kungota

Comments

Transcription

Publikacija - Osnovna šola Kungota
2014/15
Publikacija
OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
Plintovec 10/c
2201 ZG. KUNGOTA
2014/15
Spoštovani učenci in starši ter delavci šole!
Slovenska osnovna šola se nenehno spreminja in posodablja, v njej moramo biti vsi aktivni
udeleženci. Skupno stremimo h kakovostnemu delu, ki je koristno in ne pozna prisile.
Cilji, ki jih želimo doseči, nas vodijo k spremembam, te pa morajo biti premišljene. Zadovoljijo
naj vse udeležence vzgoje in izobraževanja, saj veliko časa preživimo drug z drugim z željo, da
je naš odnos enakopraven in spodbuden.
Vzgoja pa ne poteka samo v šoli. Otrokova osebnost se razvija tudi v domačem okolju. Starši
prispevajo in prevzemajo del odgovornosti za otrokovo rast v zrelo in samostojno osebnost.
Dobro in prijetno počutje učencev in delavcev šole bomo poskušali zagotoviti z lepo in
urejeno šolo, v kateri so prijazne učilnice in drugi prostori, njeno okolje pa urejeno. K temu
lahko veliko prispevate tudi vi.
Da bi bilo življenje in delo na naši šoli prijazno, vam posredujemo nekaj nasvetov in podatkov,
ki jih je dobro vedeti in upoštevati, da bo naše počutje čim boljše.
Vojislav LAZAREV, ravnatelj
Šola nosi ime Osnovna šola Kungota in ima svoj sedež na Plintovcu 10/c, 2201 Zgornja
Kungota.
Telefon: 02/655 06 00
02/655 06 01
Fax: 02/655 06 06
Transakcijski račun: 01255-6030659560
V Spodnji Kungoti je naslov šole:
Podružnična šola Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica.
Telefon: 02/655 30 41
V Svečini pa:
Podružnična šola Svečina, Plač 2, 2201 Zgornja Kungota.
Telefon: 02/656 32 11
Ustanovitelj Osnovne šole Kungota je Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
Osnovna šola Kungota zajema šolski okoliš občine Kungota, in sicer naslednje vaške
skupnosti: Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, Svečina, Plač in Jurij.
Pouk izvajamo v šolskih zgradbah v Sp. Kungoti, Svečini in za učence matične šole v Zgornji
Kungoti.
PEDAGOŠKI DEL
UPRAVNI DEL
Matična
šola
1.
6. a
2.
6. b
3.
7. a
Podružnični šoli
Sp. Kungota Svečina
1.
1. + 2. – komb
2.
3.
3.
4 + 5. – komb
4.
5.
4.
5.
Upravna služba
Računovodstvo
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
OPB 1.
OPB 2., 3.
OPB 4., 5.
Tehnična služba
Kuhinja
OPB 1.
OPB 2., 3.
OPB 4., 5.
OPB 1.–3.
OPB 4., 5.
Specialna pedagoginja,, socialna pedagoginja, psihologinja.
SVET ZAVODA-predsednica
Katja VEZJAK
SVET STARŠEV
RAVNATELJ
Vojislav LAZAREV
POMOČNICA
RAVNATELJA
Marjana HRAST
PEDAGOŠKI
VODJA VRTCEV
Tatjana
LAVRENČIČ
VODJI
KOLEGIJ VODIJ
PODRUŽNIC
AKTIVOV
Simona ŠMAJS in
Sonja MARKO
PEDAGOŠKI DEL.
UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNI ZBOR
ODDELČNI ZBOR
STROKOVNI AKTIVI
AKTIV I. TRIADE
DEVETLETKE
AKTIV
SLOVENSKEGA J.
AKTIV II. TRIADE
DEVETLETKE
AKTIV
DRUŽBOSLOVJA
AKTIV ODDELKOV
PODALJŠAN. BIV.
AKTIV
NARAVOSLOVJA
AKTIV
TUJIH JEZIKOV
AKTIV VZGOJNIH
PREDMETOV
RAZREDNIKI
DRUGI STROKOVNI
DEL.
KNJIŽNIČARKA
Mateja VDOVIČ
SPECIALNI
PEDAGOG
SOCIALNI
PEDAGOG
Petra BAUKMAN
PSIHOLOG
Tanja BRANISEL
STROKOVNI
DELAVCI VRTCA
ADMINISTRACIJA
RAČUNOVODSTVO
TEHNIČNI DELAVCI
VZGOJITELJICE
TAJNICA
Marija OVČAR
HIŠNIK
Vojko VRHOVEC in
Branko BUDIGAM
POMOČNICE
VZGOJITELJIC
RAČUNOVODJA
Hedvika LORBER
KUHARJI:
Katarina KUMPUŠ,
Boris LOVREC,
Karlo STOPAJNIK,
Renata DOBAJ,
Aleksandra MURKO,
Zlatka KOS
ČISTILKE:
Suzana KOKOL,
Ana KOSTANJŠEK,
Mira MISLEJ,
Zdenka RUDL;
Mojca ROJKO,
Edita LOV ENJAK,
Marjetka MATJAŠIČ,
Elizabeta SAVIO
Zavod ima uradne ure vsak dan v tednu, namenjene so poslovanju z uporabniki storitev.
Določene so praviloma v okviru poslovnega časa šole.
DAN
ponedeljek
torek
sredo
četrtek
petek
STROKOVNI ORGANI
OD
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
DO
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
OD
13.00
13.00
13.00
13.00
/
DO
14.00
14.00
14.00
14.00
/
UPRAVNI ORGANI
učiteljski zbor,
Svet zavoda,
razredni in oddelčni
Svet staršev.
učiteljski zbori,
razredniki,
strokovni aktivi:
aktiv 1. triade: Silva VNUK,
aktiv 4. razreda: Božidara KAVČIČ,
aktiv 5. razreda: Barbara PLEČKO OBERČKAL,
aktiv oddelkov podaljšanega bivanja: Ksenija MITOV,
aktiv naravoslovja: Suzana ČAVKA DIVČIĆ,
aktiv matematikov: Samo DREO,
aktiv vzgojnih predmetov: Tomaž ZORKO,
aktiv tujih jezikov: Nataša PODGORŠEK,
aktiv slovenskega jezika: Dušanka VAKE,
aktiv družboslovja: Mari KARNET,
aktiv šolske svetovalne službe: Petra BAUKMAN.
V šolskem letu 2014/2015 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med dneve
pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne
ekskurzije itd.
PREDMET
1.
slovenščina
tuji
jezik/angleščina
likovna umetnost
glasbena
umetnost
družba
spoznavanje
okolja
naravoslovje in
tehnika
matematika
šport
2.
T
6
L
210
T
7
2
2
70
70
2
2
L
245
70
70
T
7
2
2
RAZRED
3.
L
T
245
5
2
70
70
4.
5.
L
175
70
T
5
3
L
175
105
2
1,5
70
52,5
2
1,5
70
52,5
2
70
3
105
5
3
105
175
105
4
3
105
140
105
3
105
3
105
3
105
4
140
105
4
3
140
105
5
3
175
105
35
1
35
1
35
1
1
35
35
70
2
70
2
70
2
70
3
3
3
gospodinjstvo
dopolnilni,
dodatni pouk
interesne
dejavnosti
kulturni dnevi
naravoslovni
dnevi
športni dnevi
delovne akcije/
tehniški dnevi
število predmetov
tedensko ur pouka
tednov pouka
1
35
70
1
2
2
4 dni
3 dni
4 dni
3 dni
4 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
5 dni
3 dni
5 dni
3 dni
5 dni
3 dni
5 dni
4 dni
5 dni
4 dni
6
21
35
6
22
35
6
20
35
8
9
26
35
26
35
PREDMET
6.
slovenski jezik
angleški jezik
likovna umetnost
glasbena umetost
geografija
zgodovina
domovinska in
državljanska
kultura in etika
naravoslovje,
biologija
kemija
fizika
matematika
tehnika in
tehnologija
gospodinjstvo
šport
7.
9.
T
5
4
1
1
1
1
L
175
140
35
35
35
35
T
4
4
1
1
2
2
1
L
140
140
35
35
70
70
35
2
70
3
105
1,5
52,5
2
64
T
4,5
3
1
1
2
2
L
70
70
140
35
2
2
4
64
64
128
144
96
32
32
64
64
4
140
70
4
1
140
35
2
2
4
1
1,5
3
35
105
2
70
2
70
2
64
2/1
70/35
2/1
1
1
35
35
1
1
64/
32
32
32
70
2
64
2
predmet 1
predmet 2
dopolnilni,
dodatni pouk
interesne
dejavnosti
kulturni dnevi
naravoslovni
dnevi
športni dnevi
tehniški dnevi
št. tednov pouka
RAZRED
8.
T
L
3,5 122,5
3
105
1
35
1
35
1,5
52,5
2
70
1
35
2/1
70/35
35
35
70
1
35
1
1
2
70
2
2
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
3 dni
5 dni
4 dni
35
5 dni
4 dni
35
5 dni
4 dni
35
5 dni
4 dni
32
Matična šola - razredna stopnja
URA
0.
1.
OD
7.30
8.20
DO
8.15
9.05
malica
2.
3.
4.
5.
25
10.10
11.00
11.50
12.40
9.
10.15
11.05
11.55
OPB
Matična šola - predmetna stopnja
URA
0.
1.
2.
OD
7.30
8.20
9.10
DO
8.15
9.05
9.55
malica
15
3.
4.
5.
10.
11.05
11.55
6.
7.
8.
00
11.00
11.50
12.40
kosilo
13.45
14.35
15.25
13.
13.50
14.40
Podružnica Spodnja Kungota
URA
0.
1.
MALICA
2.
3.
4.
5.
KOSILO
6.
7.
OD
07. 30
08. 15
09. 00
09. 20
10. 10
11. 00
11. 50
12. 35
13. 05
13. 55
DO
08. 15
09. 00
09. 20
10. 05
10. 55
11. 45
12. 35
13. 05
13. 50
14. 40
Podružnica Svečina
URA
0.
1.
2.
OD
7.30
8.15
9.05
DO
8.15
9.00
9.50
malica
3.
4.
5.
6.
10
10.
10.55
rekreativni odmor
11.05
11.50
55
11.
12.40
kosilo
00
13.
13.45
OPB 11.50-16.00
K dnevom dejavnosti štejemo kulturne, naravoslovne, športne dneve, dneve delovnih akcij in
tehniške dneve.
URNIK DNEVOV DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
MATIČNA ŠOLA
1. triada
Obisk muzeja in božična
DAN
NOSILEC
23. 12. 2014
Katja VEZJAK
delavnica
Po urah
Duška VAKE,
Nataša
PODGORŠEK
Dan
knjige
–
obisk
23. 4. 2015
Katja VEZJAK
24. 4. 2015
Katarina KRALJ
Rotovške knjižnice
Zaključek Prežihove bralne
značke
2. in 3. triada
Musical
PREDSTAVA
DAN
NOSILEC
ROMEO IN
10. 10. 2014
Nataša NOVAK MULEJ
24. 4. 2015
Mateja VDOVIČ
pred
Dušanka
praznikom
Nataša N. MULEJ,
JULIJA
Zaključek Prežihove bralne Prireditev v šoli
značke
Po urah:
Teden otroka, dan
VAKE,
Mojca CEKIĆ
reformacije, dan
upora proti
okupatorju
SP. KUNGOTA
ČAS
1.10.2014
22. 12. 2014
marec 2015
januar 2015
VSEBINA
Ogled lutkovnega gledališča
Ogled predstave v gledališču
Pomladna prireditev
Dan s knjigo
RAZRED
1.–3.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
SVEČINA
ČAS
7. 10. 2014
december 2014
22. 1. 2015
24. 12. 2014
24. 4. 2015
VSEBINA
Kino dan Planet Tuš Maribor
Pokukajmo v lutkovno gledališče
Ustvarjamo za natečaj
Jelkovanje (2 uri)
Prežihova bralna značka (2/3 ure)
RAZRED
1.–5.
1.–5.
1.–5.
1.–3.
ŠPORTNI DNEVI
MATIČNA ŠOLA
Športni dnevi na razredni stopnji OŠ Kungota – 1. triada
TEMA
DAN
NOSILEC
KRAJ
IZVAJANJA
Pohod
oktober 2014
Vesna REPOLUSK
okolica
Darija ŠILDENFELD šole
Orientacija
10. 10. 2014
Zimski športni dan
26. 1. 2015
Katja VEZJAK
okolica
Vesna REPOLUSK
šole
Katja VEZJAK
okolica
Darija ŠILDENFELD šole
Šport špas
16. 5. 2015
Atletika (1. – 5. r)
10. 6. 2015
Katja VEZJAK,
okolica
Katarina KRALJ
šole
Marjana HRAST
Sp. Kungota
Športni dnevi na predmetni stopnji OŠ Kungota – 2. in 3. triada
TEMA
DAN
RAZREDI
NOSILEC
KRAJ
IZVAJANJA
ORIENTAC
7. 10. 2014
4.–9.
IJA
ZIMSKE
3. 2. 2015
4.–9.
AKTIVNOS
Tomaž ZORKO
OKOLICA
Matej BANIČ
ŠOLE
Tomaž ZORKO
AREH/
Matej BANIČ
POHORJE
Tomaž ZORKO
ŠOLA
TI
ATLETIKA
16. 4. 2015
6.–9.
Matej BANIČ
ŠPORT
16. 5. 2015
4.–9.
ŠPAS
POHOD
Tomaž ZORKO
Matej BANIČ
29. 5. 2015
6.–9.
Tomaž ZORKO
OKOLICA
Matej BANIČ
ŠOLE
SP. KUNGOTA
ČAS
VSEBINA
8. 9. 2014
Plavanje – kopališče na Ptuju
sept. 2013
jan. 2015
okt. 2014
16. 5. 2015
10. 6. 2015
Plavanje – Fiesa
Sankanje in smučanje na Arehu
Orientacijski pohod
Šport špas
Atletsko tekmovanje
RAZRED
1.–3.,5.
4.
1.– 5.
1.–5.
1.–5.
1.–5.
SVEČINA
ČAS
10. 10. 2014
12. 9. 2014
30. 1. 2015
23. 4. 2015
22. 4. 2015
16. 5. 2015
10. 6. 2015
VSEBINA
Jahanje, pohod, in igre
ŠN plavaje
Zimski športi
Nordijska hoja Plački stolp
ŠN: Pohpd – Robanov kot
Šport špas
Atletika
RAZRED
1.–5.
4.
1.–5.
1., 3.,5.
2.
1.–5.
1.–5.
TEHNIŠKI DNEVI
MATIČNA ŠOLA
Tehniški dnevi na razredni stopnji OŠ Kungota
TEMA
DAN
RAZREDI
NOSILEC
KRAJ
IZVAJANJA
Permakultura
8. 10. 2014
1.triada
razredničarke
Poljčane
Darilo za mamice
3. 3. 2015
1. triada
razredničarke
šola
Delam, lepim, pilim
25. 3. 2015
1. triada
Katarina KRALJ,
šola
Vesna REPOLUSK
Reševanje iz vode
september
4.
ŠN
Fiesa
2014
Elektrika
december 2014
4.
Nada KLASINC
šola
Izdelek iz lesa
april 2015
4.
Nada KLASINC
šola/delavnica
april 2015
4.,
Nada KLASINC,
šola/okolica
5.
Marjana HRAST
Očistimo Slovenijo
Hiša eksperimentov
Nada KLASINC,
Hiša eksperimentov,
Marjana HRAST,
Narodni muzej
23. 10. 2014
5.
januar
5.
Marjana HRAST
šola
5.
Marjana HRAST
šola/delavnica
Marija ERJAVIČNIK
Hladilna torba
2015
Izdelava preproste igrače
junij 2015
Tehniški dnevi na predmetni stopnji OŠ Kungota
Tema
Dan
Razredi
nosilec
kraj izvajanja
VSEBINA
DATUM
RAZRED
NOSILEC
KRAJ
IZVAJANJA
Ogled pokrajinskega muzeja
24. 9. 2014
6.
in Muzeja NOB
Izdelovanje iz papirja in
Marko ŠEBREK,
Maribor
Nataša PODGORŠEK
8. 10. 2014
6., 8., 9.
Marko ŠEBREK
Filmska vzgoja
26. 11. 2014
8.
Marko ŠEBREK
SERŠ in Gradbena
11. 12. 2014
8. in 9.
Marko ŠEBREK
Maribor
Meritve
7. 1. 2015
7.
Marija HRASTNIK
šola
Plovila
4. 2. 2015
6., 9.
Marko ŠEBREK
STC Tezno
2. 3. 2015
8., 9.
Marko ŠEBREK
Evropska vas
8. 5. 2015
7.
Marko Šebrek
Limbuš – SLŠ
3. 6. 2015
6.
Marko ŠEBREK
kartona - pohištvo
šola Maribor
Maribor
SP. KUNGOTA
ČAS
VSEBINA
RAZRED
oktober 2014
november 2014
PGE MARIBOR in LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
IZDELOVANJE VOŠČILNIC
1.–5.
1.
marec 2015
november 2014
DARILO ZA MAMO
NOVOLETNA DELAVNICA
1
2.
marec 2015
november 2014
DARILO ZA MAMO
IZDELOVANJE VOŠČILNIC
2.
3.
marec 2015
OD SKICE DO IZDELKA
3.
september 2014
OSNOVE REŠEVANJA IZ VODE
4.
november 2014
IZDELOVANJE VOŠČILNIC
4.
april 2015
oktober 2015
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
HIŠA EKSPERIMENTOV
4.
5.
april 2015
maj 2015
RECIKLIRANJE
IZDELAM IGRAČO
5.
5.
P u b l i k a c i j a 2014/15
SVEČINA
,
VSEBINA
RAZRED
ORGANIZATOR
18. 9. 2014
Izdelek za stojnico
1.-3.
Silva VNUK
9. 9. 2014
Osnove reševanja iz vode
4.
23. 10. 2014
Hiša eksperimentov in muzej v Ljubljani
4. in 5.
25. 11. 2014
Novoletno darilo
4. in 5.
Barbara P.
Oberčkal
Barbara Plečko
Oberčkal
Božidara Kavčič
januar 2015
Svetilnik
4.
Barbara P.
Oberčkal
april 2015
24. 3. 2015
9. 10. 2014
Gospodarske dejavnosti
Izdelek iz naravnega materiala
Hrana našega kraja
5.
2.
1.–3.
B. P. Oberčkal
Sonja Marko
Andreja Cigula
22. 4. 2015
Ekologija
1., 3.
Silva Vnuk
NARAVOSLOVNI DNEVI
Naravoslovni dnevi na razredni stopnji OŠ Kungota
TEMA
DAN
RAZREDI
NOSILEC
KRAJ
IZVAJANJA
Pikin festival
24. 9. 2014
1. triada
Darija ŠILDENFELD, Velenje
Katarina KRALJ
Prva pomoč
20. 11. 2014
1. triada
Vesna REPOLUSK
šola
Zaključna
28. 5. 2015
1. triada
Katja VEZJAK,
Olimje
ekskurzija –
Vesna REPOLUSK
OLIMJE
Življenje v morju
september 2014
4.
Življenje nekoč
13. 10. 2014
4.
ŠN
Nada
Ljubljana
KLASINC
Prekmurje
28. 5. 2015
4.
Nada
Filovci
KLASINC
Lepote Slovenije
januar 2015
5.
Marjana
šola
Gospodarstvo v
23. 4. 2015
5.
Erika PAHOR
Slov. Bistrica
28. 5. 2014
5.
Nada
Filovci
HRAST
panonskem
svetu
Prekmurje
KLASINC
Osnovna šola Kungota
stran 14
P u b l i k a c i j a 2014/15
Naravoslovni dnevi na predmetni stopnji OŠ Kungota
TEMA
DAN
RAZRED
9. 10 2014
6.
NOSILEC
KRAJ IZVAJANJA
Pokrajinski
muzej,
Nataša PODGORŠEK,
arheološka
Bernarda ŠLEHTA,
zbirka, ogled
Lidija PULKO
Novo mesto
muzeja
Trajnostna
9. 10. 2014
8.
Suzana ČAVKA DIVČIĆ,
zasnova
Samo DREO,
Dravinjske
Marija HRASTNIK,
doline
Marko ŠEBREK
Kobarid, Soška
9. 10. 2014
9.
dolina
Mari KARNET,
Poljčane
Kobarid, Soška dolina
Nataša N. MULEJ,
Milena RATAJ
Kamnine
7. 1. 2015
6.
Bernarda
ČERNOGA,
Mari KARNET,
Breda U. ROJ
Čutila
7. 1. 2015
8.
Suzana ČAVKA
DIVČIĆ,
Mojca CEKIĆ,
Petra BAUKMAN
Toplotni in
11. 12. 2013
9.
snovni tokovi
Lidija PULKO,
Samo DREO,
Gregor AMBROŽ
Kartografiranje
27. 3. 2015
6.
Mari KARNET,
Lidija PULKO,
Tomaž ZORKO
Svetloba
27. 3. 2015
8.
Samo DREO,
Gregor AMBROŽ,
Lidija PULKO
Trgatev
26. 9. 2014
9.
Suzana ČAVKA
DIVČIĆ,
Matej BANIČ,
Bernarda ŠLEHTA,
Marija HRASTNIK
Osnovna šola Kungota
stran 15
P u b l i k a c i j a 2014/15
SP. KUNGOTA
VSEBINA
RAZRED
september 2014
ŽIVLJENJE OB IN V MORJU
4.
13. 10. 2014
oktober 2014
januar 2014
ŠOLSKI MUZEJ, PRIRODOSLOVNI MUZEJ
NA TRŽNICI
EKSPERIMNTI
4.
3.
1.
20. 4. 2015
april 2015
ZDRAVA PREHRANA
V GOZD Z GOZDARJEM
1.
2.
april 2015
POKRAJINE SO RAZLIČNE
3.
maj 2015
SPREMEMBE LASTNOSTI SNOVI
3.
april 2015
POKRAJINE SO RAZLIČNE
2.
april 2015
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
5.
maj 2015
28. 5. 2015
ZDRAVA PREHRANA
PREKMURJE
5.
1.–5.
SVEČINA
ČAS
VSEBINA
RAZRED
ORGANIZATORKA
10. 9. 2014
10. 9. 2014
Življenje v morju in ob njem
Izdelek iz naravoslovne mape
4.
5.
13. 10 2014
Prirodoslovni muzej Ljubljana
4.
Božidara Kavčič
Barbara P.
Oberčkal
Božidara Kavčič
marec 2015
Življenje nekoč
1.–5.
Silva Vnuk
marec 2015
Iz epruvete se kadi
5.
Barbara P.
Oberčkal
maj 2015
Živim zdravo – Bolnišnica Medimedo
1.–3.
Sonja Marko
4. 6. 2015
Naravni rezervat – RAČE
1.–5.
Andreja Cigula
Učenci naše šole lahko obiskujejo tudi fakultativni pouk nemškega jezika v 6. razredu (dve uri
tedensko), predmet je ocenjen.
nemščina
sreda
ponedeljek
četrtek
razred
6. a
6. b
6. b
čas
od 13.50 do 15.25
od 13.00 do 13.45
od 7.30 do 8.15
Osnovna šola Kungota
stran 16
P u b l i k a c i j a 2014/15
Fleksibilno diferenciacijo izvaja šola v manjših učnih skupinah v 9. razredih pri predmetih: slovenski
in angleški jezik ter matematika. Učitelji izvajajo pri svojem pouku tudi notranjo diferenciacijo.
Poleg že omenjenih dejavnosti ponuja šola še nekatere. To so:
tečaj nemškega jezika poteka po pouku za učence 1. triade in 4. in 5. razred;
tečaj angleškega jezika za učence 1. triade;
plavalni tečaj za učence 3.razreda, in sicer 14 dni v kopališču Pristan;
tečaj karateja za učence 1.–5. razreda v Spodnji Kungoti;
tečaj badmintona za učence 1.–5. razreda v Spodnji Kungoti.
Urnik tečaja nemščine:
DAN
OŠ ZG. KUNGOTA
torek
od 11. do 12.
55
40
Adrijana KRAJNC, 2. r.
od 14. do 15.
40
25
Adrijana KRAJNC, 5. r.
20
00
Adrijana KRAJNC, 1. r.
25
Adrijana KRAJNC, 3. r.
sreda
od 12.
četrtek
od 14. do 15.
torek
40
do 13.
OŠ SP. KUNGOTA
od 7. do 8.
30
15
30
15
od 7. do 8.
petek
OŠ SVEČINA
UČITELJICA
Adrijana KRAJNC, 3. r.
30
od 7. do 8.
15
Adrijana KRAJNC
Osnovna šola Kungota
stran 17
P u b l i k a c i j a 2014/15
Urnik tečaja angleščine:
DAN
OŠ ZG. KUNGOTA
ponedeljek
2. polletje
OŠ SP. KUNGOTA
OŠ SVEČINA
UČITELJICA
Nataša PODGORŠEK
sreda
petek
od 11. do 12.
50
35
Marija KRISTAN
od 13. do 13.
05
50
Marija KRISTAN
50
35
Marija KRISTAN
od 11. do 12.
00
četrtek
od 13. do 13.
45
Nataša PODGORŠEK
TEČAJ PLAVANJA
ŠOLA
ČAS
SPREMLJEVALCI
OŠ Zg. Kungota
4. 5. 2015–15. 5. 2015
Katja VEZJAK
OŠ Sp. Kungota
4. 5. 2015–15. 5. 2015
Alenka ZADRAVEC
OŠ Svečina
4. 5. 2015–15. 5. 2015
Andreja CIGULA
Učenci so v šolskem letu 2014/2015 izbrali naslednje izbirne predmete:
7. razred: šport za zdravje, obdelava gradiv, likovno snovanje, glasbeni projekt, nemščina,
gledališki klub, 3D;
8. razred: multimedija, šport za sprostitev, poskusi v kemiji, likovno snovanje, nemščina,
obdelava gradiv, glasbeni projekt, robotika,3D;
9. razred: računalniška omrežja, izbrani šport, obdelava gradiv, likovno snovanje, glasbeni
projekt, nemščina, robotika, matematična delavnica, 3D.
Osnovna šola Kungota
stran 18
P u b l i k a c i j a 2014/15
Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NAZIV PREDMETA
7. A
7. B
GLEDALIŠKI KROŽEK
NEMŠČINA-IZBIRNI PREDMET 1
NEMŠČINA-IZBIRNI PREDMET 2
NEMŠČINA-IZBIRNI PREDMET 3
LIKOVNO SNOVANJE 1
GLASBENI PROJEKT
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ROBOTIKA
POISKUSI V KEMIJI
OBDELOVANJE GRADIV
ŠPORT ZA ZDRAVJE
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT
MULTIMEDIJA
MATEMATIČNA DELAVNICA
OSNOVE 3D-MODELIRANJA
0,5
1
0,5
1
0.20
0,166
0,20
0,166
8. A
8. B
1
1
0,166
0,25
0,5
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0.2
0,20
0,166
0,25
0,5
0,2
1
1
0,5
0,5
0,2
9. A
9. B
1
0,166
0,5
0,25
1
0,20
0,17
0,5
0,25
0,2
0,2
1
1
0,5
0,2
0,5
0,2
SKUPAJ
ure
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
21
Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2014/15
NAZIV PREDMETA
4. R.
1.
NEMŠČINA
2
2.
HRVAŠČINA
7. A
7. B
SKUPAJ URE
2
1
1
2
4
Osnovna šola Kungota
stran 19
P u b l i k a c i j a 2014/15
Učenci lahko svojo ustvarjalnost izkažejo tudi pri interesnih dejavnostih.
URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI
MATIČNA ŠOLA
INTERESNA DEJAVNOST
MENTOR
UR/TEDEN
Šolski novinarji
Mojca CEKIĆ
30 ur/leto
Knjižničarski krožek
Mateja VDOVIČ
petek, 13.
Šolska skupnost (6.–9. razred)
Tanja BRANISEL
35 ur/leto
Šolska skupnost (1.–5. razred)
Darija ŠILDENFELD
35 ur/leto
Gledališki krožek
Nataša N. MULEJ
1 ura/teden
Recitacijski krožek
Dušanka VAKE
projektno
Cici Vesela šola
Vesna REPOLUSK
1 ura/teden
Vesela šola
Nada KLASINC
1 ura/teden
Folklora
Katja VEZJAK
1 ura/teden
Dečki pevski zbor
Milena RATAJ
1 ura/teden
Zgodovinski-geografski krožek
Mari Karnet
2 uri/ petek, 7.
Tečaj nemškega jezika
Adrijana KRAJNC
4ure/teden
Tečaj angleškega jezika
Nataša PODGORŠEK
2. polletje
Mini rokomet (4. in 5. r.)
Tomaž ZORKO
1 ura/teden
Otroški pevski zbor (1.)
Jolanda BIKIĆ
1 ura/teden
Mlajši pevski zbor – pripravljalnica
Katja VEZJAK
1 ura/teden
Računalniški krožek
Gregor AMBROŽ
1 ura/teden
Modelatorski krožek (6.–9. r.)
Marko ŠEBREK
Turistični podmladek
Marjana HRAST
00
30
projektno
Osnovna šola Kungota
stran 20
P u b l i k a c i j a 2014/15
SP. KUNGOTA
DEJAVNOST
ČAS
MENTORICA
OPZ
(1., 2., 3., 4., 5. razred)
Vesela šola
(4., 5. razred)
Cici Vesela šola
(1.–3. razred)
Kolesarski tečaj
(5. razred)
Gledališki krožek
(1.–5. razred)
Poezija
(1.–5. razred)
Instrumentalni krožek
(1.–4. razred)
Angleški jezik
(1. razred)
Angleški jezik
(2. razred)
Angleški jezik
(3. razred)
Nemški jezik
(3. razred)
Likovna ustvarjalnica
petek,
13.05–14.40
torek,
13.05–13.50
torek,
11.50–12.35
torek,
7.30–8.15
ponedeljek,
13.05–13.50
ponedeljek,
13.05–13.50
ponedeljek,
11.50–12.35
sreda,
11.50–12.35
sreda,
13.05–13.50
petek,
11.50–12.35
torek,
7.30–8.15
ponedeljek,
11.50–12.35
sreda,
7.30–8.15
Milena Rataj
Šolska skupnost
Alenka Zadravec
Nada Stropnik
Erika Pahor
Polona Hrastnik
Simona Šmajs
Nada Lampret
Marija Kristan
Marija Kristan
Marija Kristan
Adrijana Krajnc
Ksenija Mitov
Erika Pahor
SVEČINA
DEJAVNOST
Pevski zbor
Plesni krožek
Nitka
Palčki
Planinski krožek
Športni krožek – Zlati sonček
Likovni krožek
Literarni krožek
Gledališki krožek
NOSILEC DEJAVNOSTI
Mihaela Černko
Barbara P. Oberčkal
Silva Vnuk
Andreja Cigula
Silva Vnuk
Matej Banič
Sonja Marko
Božidara Kavčič
Marija Radmilovič
Atletika
Sebastjan Mihajlović
Osnovna šola Kungota
stran 21
P u b l i k a c i j a 2014/15
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Zimska šola v naravi bo za učence 5. razreda organizirana v dogovoru s starši.
Starši učencev 5. razredov vseh treh šol se bodo na uvodnem roditeljskem sestanku dogovorili o
zimski šoli v naravi, ki bo predvidoma potekala na Ribniškem Pohorju, ali samo o tečaju smučanja na
Pohorju. Predviden termin za izvedbo šole v naravi ali tečaja smučanja je začetek februarja. Stroški
šole v naravi ali tečaja smučanja bodo javljeni naknadno.
POLETNA ŠOLA V NARAVI
V to obliko šolskega dela se vključijo učenci 4. razreda na začetku šolskega leta. Šola v naravi bo v
šolskem letu 2014/15 v Fiesi od 8. 9. 2014 do 13. 9. 2014.
V njej so organizirane posebne oblike pouka z raziskovalnim delom na terenu, športnimi in
prostočasnimi aktivnostmi ter pouk plavanja.
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
To je šola v naravi za učence 7. razreda. Odvijala se bo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Ajda
v Lebeličah med 3 . in 7. novembrom 2014.
ŠOLE V NARAVI V I. TRIADI
Pomladanska šola v naravi bo za učence 2. razreda zadnji teden aprila 2015 v Lučah na turistični
kmetiji Zavratnik.
Osnovna šola Kungota
stran 22
P u b l i k a c i j a 2014/15
Razredna stopnja stopnja
PROJEKTI – RAZREDNA STOPNJA
RAZRED
NOSILEC PROJEKTA
Policist Leon svetuje
5.
Marjana HRAST/ Bernard VESENJAK
Ljudske pravljice
5.
Mojca CEKIĆ
Kolesarski izpit
5.
Marko ŠEBREK
Beremo skupaj
4. in 5.
Mateja VDOVIČ, Nada KLASINC, Mojca CEKIĆ,
Marjana HRAST
Paukova strategija
4.
Nada KLASINC,
Popestrimo šolo
1.–5.
zunanji sodelavki
Bralna nahrbtnik
1. triada
Mateja VDOVIČ v sodelovanju z razredničarkami
Kulturni abonma
1.–5.
Darija ŠILDENFELD
Vesna REPOLUSK
Zbiranje časopisnega papirja in
1.-5.
Darija ŠILDENFELD
zamaškov
Nosilci projektov pripravijo program dela za posamezen projekt, ki je priloga k LDN šole za šolsko
leto 2014/2015.
Predmetna stopnja
PROJEKTI –PREDMETNA STOPNJA
RAZRED
NOSILEC PROJEKTA
1.–9.
Vojislav LAZAREV,
Petra BAUKMAN,
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Tanja BRANISEL,
Milena RATAJ,
Marko ŠEBREK,
Samo DREO,
Suzana ČAVKA DIVČIĆ
RASTEM S KNJIGO
7.
Mateja VDOVIČ
1.–9.
Nataša PODGORŠEK,
EVROPSKA VAS
Mari KARNET,
Polona HRASTNIK,
Adrijana KRAJNC
NOČ BRANJA
5.–9.
aktiv slavistov
EKO ZELIŠČNE GREDE
1.–9.
Marko ŠEBREK,
Suzana ČAVKA DIVČIĆ
UREDITEV ŠOLSKE MUZEJSKE ZBIRKE
6. – 9.
Mari KARNET
Osnovna šola Kungota
stran 23
P u b l i k a c i j a 2014/15
Svečina
Plesni krožek v francoščini
Angleška bralna značka
Beremo skupaj (po programu knjižničarke)
Šolski projekt – Branje
Policist Leon
Evropska vas
Prežihova bralna značka (po programu knjižničarke)
Sp. Kungota
Prežihova bralna značka
Angleška bralna značka
Eko-projekt
Policist Leon svetuje
Humanitarne projekt
Beremo skupaj in Bralni nahrbtnik
Šola se aktivno vključuje v življenje kraja. V šolskem letu 2014/15bomo sodelovali na naslednjih
prireditvah: Kmečki praznik v Svečini, Bučarijada, okrasitev novoletne jelke, občni zbor TD, razstava
pirhov, občni zbor upokojencev, občinska prireditev Cvetje – pecivo in Festival klopotec. Sodelovali
bomo tudi na drugih športnih in krajevnih prireditvah, ki bodo organizirane za učence matične šole
in obeh podružnic.
DATUM
19. september 2014
december 2014
28. februar 2015
NASLOV PRIREDITVE
ORGANIZATOR
BUČARIJADA
Nada KLASINC,
Darija ŠILDENFELD
Marjeta ALTER,
Darija ŠILDENFELD,
Katja VEZJAK
Vesna REPOLUSK,
Darija ŠILDENFELD,
Katja VEZJAK
Vesna REPOLUSK,
Katarina KRAL,J
Jolanda BIKIĆ,
Marinka ERJAVIČNIK
Mateja VDOVIČ,
Bernarda ŠLEHTA
OKRASITEV NOVOLETNE JELKE
OBČNI ZBOR TD
3. april 2015
RAZSTAVA PIRHOV
3. april 2015
OTVORITEV RAZSTAVE PIRHOV –
program
OBČNI ZBOR UPOKOJENCEV
8. maj 2015
12. junij 2014
OBČINSKI PRAZNIK CVETJE –
PECIVO
Osnovna šola Kungota
stran 24
P u b l i k a c i j a 2014/15
Že več kot dvajset let uspešno sodelujemo s šolo v Gamlitzu, HauptschuleGamlitz. Poleg
vsakoletnega obiska angleškega gledališča v Avstriji, športnih aktivnosti, glasbenih srečanj potekajo
tudi različni skupni projekti. Med zelo uspešne sodita Kulturni praznik na Špičniku in naravoslovni
tabor, ki se odvija eno leto v Sloveniji, drugo v Avstriji.
Učencem III. triade (predvsem 8. in 9. razredu) je omogočeno, da merijo svoja znanja na naslednjih
področjih: matematika, slovenščina, angleščina, nemščina, kemija, biologija, geografija, fizika,
tehnika, Mladi za razvoj Maribora, šport. Učenci nižje stopnje lahko preizkusijo svoje znanje v
matematiki in slovenščini, tekmujejo v Cici Veseli šoli (1.–3. r.), sledi ji Vesela šola (4.–9. r.),
preizkušajo se v zobni higieni (1.–5. r.), sodelujejo na likovnih in literarnih natečajih ter tekmovanjih
iz slovenščine in matematike.
NIVO TEKMOVANJA
DATUM
19. 3. 2015
1. 4. 2015
18. 4. 2015
4. 12. 2014
22. 1. 2015
28. 3. 2015
20. 11.
2014
NAZIV TEKMOVANJA
Mat. tekmovanje
Kenguru
Mat. tekmovanje
tekmovanje
da
Cankarjevo
da
tekmovanje
Cankarjevo
da
tekmovanje
Angleški jezik
24. 3. 2015
Angleški jezik
5. 3. 2015
da
Kenguru
Cankarjevo
Nemški jezik
Nemški jezik
DRŽAV.
da
Kenguru
Angleški jezik
2014
REG.
da
Mat. tekmovanje
29. 1. 2015
25. 11.
ŠOL.
9. r.
9. r.
9. r.
9. r.
9. r.
MENTOR
ORGANIZATOR
Marija HRASTNIK
DMFAS
Marija HRASTNIK
DMFA
Marija HRASTNIK
DMFA
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Mojca CEKIĆ
ZRSŠ
Adrijana KRAJNC
ZRSŠ
Adrijana KRAJNC
ZRSŠ
Osnovna šola Kungota
stran 25
P u b l i k a c i j a 2014/15
11. 2. 2015
Fizika
27. 3. 2015
Fizika
11. 4. 2015
Fizika
9.12. 2014
Zgodovina
3. 2. 2015
Zgodovina
14. 3. 2015
Zgodovina
11. 3. 2015
Vesela šola
16. 4. 2015
Vesela šola
10. 2. 2015
Geografija
10. 3. 2015
Geografija
14. 4. 2015
Geografija
19. 1. 2015
Kemija
7. 3. 2015
Kemija
22. 10.
2014
Biologija
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Samo DREO
DMFA
Samo DREO
DMFA
Samo DREO
DMFA
MARI KARNET
ZRSŠ
MARI KARNET
ZRSŠ
MARI KARNET
ZRSŠ
Nada KLASINC
MKZ
Nada KLASINC
MKZ
MARI KARNET
ZRSŠ
MARI KARNET
ZRSŠ
MARI KARNET
ZRSŠ
Suzana ČAVKA
da
DIVČIČ
da
Suzana ČAVKA
DIVČIČ
Suzana ČAVKA
da
DIVČIĆ
da
Suzana ČAVKA
5. 12. 2014
Biologija
25. 9. 2014
Logika
da
Andreja CIGULA
11. 2. 2015
Kresnička
da
Bernarda ŠLEHTA
DIVČIČ
Osnovna šola Kungota
ZOTKS
ZOTKS
PDS
PDS
ZOTKS
DMFA
stran 26
P u b l i k a c i j a 2014/15
Športna tekmovanja
NAZIV ŠPORTA
DATUM
NOSILEC
JESENSKI KROS
*
Tomaž ZORKO
ROKOMET
*
Tomaž ZORKO
NOGOMET
*
Tomaž ZORKO
BADMINTON
*
Tomaž ZORKO
SPOMLADANSKI KROS
*
Tomaž ZORKO
POSAMEZNO ATLETSKO TEKMOVANJE
*
Tomaž ZORKO
MINI ROKOMET
*
Tomaž ZORKO
ŠPORTNA SREČANJA Z GAMLITZOM
*
Tomaž ZORKO
*
OPOMBA: Datumi tekmovanj bodo javljeni naknadno.
Učenci OŠ Kungota berejo za Prežihovo bralno značko, in sicer vse od prvega do devetega razreda.
Učenci predmetne stopnje, ki se učijo angleški ali nemški jezik, berejo za bralno značko, ki jo
pridobijo za prebrane knjige v angleščini ali nemščini.
Osnovna šola Kungota
stran 27
P u b l i k a c i j a 2014/15
OCENJEVALNO
OBDOBJE
prvo
drugo
TRAJANJE
od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015
od 1. februarja 2015 do 24. junija 2015
(do 15. 6. 2015 za učence 9. razreda)
Za organizacijo in izvedbo aktivnosti, ki jih navajamo, poskrbijo naslednji pedagoški delavci:
Razredna stopnja – 1. triada
RAZRED
UČITELJ
SLJ
MAT
SPO
LUM
GUM
ŠPO
DOP/DOD
ŠT. UR
POUKA
1. razred
Vesna REPOLUSK
6
4
3
2
2
3
1
21
JV
Jolanda BIKIĆ
10
sočasnost
Jolanda BIKIĆ
10
2. razred
Darija
7
4
3
7
5
3
2
2
3
1
22
2
3
1
21
ŠILDENFELD
3. razred
Katja VEZJAK
Katarina KRALJ
2
2
23
Osnovna šola Kungota
stran 28
P u b l i k a c i j a 2014/15
4.,5. razred
RAZRED
4.razred
UČITELJ
Nada KLASINC
SL
MA
GV
DR
NI
TJ
ŠP
LU
GO
DOP
J
T
Z
U
T
A
O
M
S
/
5
5
1,5
2
3
Nataša
3
2
NI
P
ŠT.
UR
DO
POUK
D
A
1
22,5
2
2
PODGORŠEK
Adrijana KRAJNC
2
Adrijana KRAJNC
5.razred
2
26,5
Marjana HRAST
4
Mojca CEKIĆ
3
3
1
11
5
5
Nataša
3
3
PODGORŠEK
Jolanda BIKIĆ
2
Matej BANIČ
2
3
3
Katarina KRALJ
1
Milena RATAJ
KOLESARSKI
1
1,5
1,5
Marko ŠEBREK
0,53
IZPIT
27
Predmetna stopnja
slovenščina
UČITELJ
6. a
Mojca
6. b
7. a
5
7. b
8. a
8. b
9. a
št. ur
9. b
pouka
9
4
CEKIĆ
Nataša N.
3,5
3,5
MULEJ
Duška
5
4
12,5
3,5
VAKE
Mojca
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
CEKIĆ
(1. nivo)
Nataša N.
MULEJ
(2. nivo)
Duška
VAKE
(3. nivo)
38,5
Osnovna šola Kungota
stran 29
P u b l i k a c i j a 2014/15
matematika
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
Marija
8. a
4
8. b
4
9. a
št. ur
9. b
pouka
4
12
HRASTNIK
Lidija
4
4
4
12
PULKO
Marija
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
HRASTNIK
(1.nivo)
Lidija
PULKO
(2. nivo)
Samo
DREO
(3.nivo)
37,5
fizika
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Samo
2
2
2
2
8
DREO
8
tuj jezik – angleščina
UITELJ
Nataša N.
6. a
4
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a,
št. ur
9. b
pouka
4
8
MULEJ
Breda U.
4
4
3
3
14
ROJ
Nataša
3
3
3
3
3
3
PODGORŠEK
(1.nivo)
Breda U.
ROJ
(2.nivo)
Mojca
CEKIĆ
(3.nivo)
31
Osnovna šola Kungota
stran 30
P u b l i k a c i j a 2014/15
nemščina
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Adrijana
1
1
1
1
1
1
6
KRANJC
Adrijana
KRAJNC –
2
2
4
fakultativni
pouk
10
domovinska in državljanjska kultura in etika
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Adrijana
1
1
1
1
4
KRAJNC
4
geografija
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Mari
1
1
2
2
1,5
1,5
2
2
13
KARNET
13
zgodovina
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Mari
2
2
2
2
2
10
KARNET
Nataša
1
1
2
4
PODGORŠEK
14
glasbena umetnost
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Milena
1
1
1
1
1
1
1
1
8
RATAJ
8
Osnovna šola Kungota
stran 31
P u b l i k a c i j a 2014/15
likovna umetnost
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Marko
1
1
1
1
1
1
1
1
8
ŠEBREK
8
tehnika in tehnologija
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Samo
2
2
4
DREO
Marko
1
2
2
1
6
ŠEBREK
10
biologija
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Suzana
1,5
1,5
2
2
7
Č.
DIVČIĆ
7
naravoslovje
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Suzana Č.
3
3
6
DIVČIĆ
Bernarda
2
2
4
ŠLEHTA
10
Osnovna šola Kungota
stran 32
P u b l i k a c i j a 2014/15
kemija
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Suzana
2
2
2
2
8
Č.
DIVČIĆ
8
šport - dečki
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Matej
2
2
BANIČ
Tomaž
3
3
1
1
2
2
2
14
ZORKO
16
šport – deklice
UČITELJ
6. a, b
Matej BANIČ
7. a, b
3
8. a, b
2
9. a, b
št. ur pouka
2
7
Tomaž ZORKO
2
2
9
gospodinjstvo
UČITELJ
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
št. ur
pouka
Jolanda
1,5
1,5
3
BIKIĆ
3
Osnovna šola Kungota
stran 33
P u b l i k a c i j a 2014/15
Razporeditev poučevanja učiteljev – Podružnica Sp. Kungota
1.triada
UČITELJ
RAZRED
1.razred
JV
sočasnost
2.razred
3.razred
Marija
KRISTAN
Polona
HRASTNIK
Polona
HRASTNIK
Simona ŠMAJS
Alenka
ZADRAVEC
SLJ
MAT
SPO
LUM
GUM
ŠPO
DOP/DOD
ŠT. UR
POUKA
6
4
3
2
2
3
1
21
10
10
7
4
3
2
2
3
1
22
7
5
3
2
2
3
1
23
4.,5. razred
RAZRED
UČITELJ
SLJ
MAT
GVZ
DRU
NIT
TJA
ŠPO
LUM
GOS
DOP/
NIP
DOD
4.razred
Nada LAMPRET
5
5
1,5
2
3
Nataša
1
2
ŠT. UR
POUKA
1
20,5
2
2
PODGORŠEK
Erika PAHOR
2
2
Adrijana
2
2
KRAJNC
26,5
5.razred
Erika PAHOR
5
4
3
Nataša
3
3
1
1
3
21
3
PODGORŠEK
Milena RATAJ
Nada LAMPRET
KOLESARSKI
1,5
1,5
2
Erika PAHOR
2
0,53
IZPIT
27
Osnovna šola Kungota
stran 34
P u b l i k a c i j a 2014/15
Razporeditev poučevanja učiteljev – podružnica Svečina
1.triada
RAZRED
UČITELJ
SLJ
MAT
SPO
LUM
GUM
ŠPO
DOP/DOD
ŠT. UR
POUKA
1.,2. razred
Sonja MARKO
7
4
3
2
2
3
21
Silva VNUK
20
Silva VNUK
3.razred
1
Andreja CIGULA
7
5
3
2
3
Mihaela ČERNKO
1
0,5
20,5
2
2
22,5
4.,5. razred
RAZRED
4., 5.
UČITELJ
Božidara KAVČIČ
SLJ
MAT
6
GVZ
1,5
DRU
NIT
TJA
ŠPO
2,5
LUM
GOS
2
DOP/
NIP
ŠT. UR
DOD
POUKA
1
13
razred
Nataša PODGORŠEK
3
Barbara PLEČKO
5
3
3
3
1
0,5
12,5
OBERČKAL
Adrijana KRAJNC
2
2
30,5
DRUGO OSEBJE
ZAP.
DELAVEC/-KA
DELA
1.
Vojislav Lazarev
ravnatelj
2.
Marjana Hrast
pomočnica ravnatelja
3.
Simona Šmajs
vodja v Spodnji Kungoti
4.
Sonja Marko
vodja v Svečini
5.
Petra Baukman
svetovalna služba
6.
Tanja Branisel
individ. skup. pomoč
7.
Nataša Satler
specialna pedagoginja
8.
Mateja Vdovič
knjižničarka
9.
Marija Ovčar
tajnica
10.
Hedvika Lorber
računovodkinja
ŠT.
Osnovna šola Kungota
stran 35
P u b l i k a c i j a 2014/15
Za nemoten potek dela v šoli skrbi osebje v kuhinji, hišniki in čistilke.
ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI
Priimek in ime
KAUČIČ BARBARA
ŠARENAC JARC NADA
BRUMEN SANJA
dodatna strokovna
pomoč učencem
dodatna strokovna
pomoč učencem (kot
mobilna učiteljica za
dodatno strokovno
pomoč)
mobilni specialni
pedagog – defektolog
Pouk
DSP – posebne potrebe na
vseh šolah
DSP – posebne potrebe na
vseh šolah
DSP – posebne potrebe
OŠ Zg. Kungota
Kadar učenci ali starši začutite, da težavi ne boste kos, ali če želite le informacijo, se lahko obrnete
na šolsko svetovalno službo, ŠSS, ki je na šoli prisotna dnevno od 7.00 do 14.00.
ŠSS skrbi za vpis šolskih novincev, za poklicno orientacijo devetošolcev, z individualnim in
skupinskim svetovanjem nudi pomoč učencem, učiteljem in staršem pri učnih, vedenjskih,
osebnostnih in razvojnih težavah otrok. ŠSS ima pomembno vlogo pri odkrivanju in delu z
nadarjenimi učenci, ki poteka v skladu s konceptom dela z nadarjenimi učenci v OŠ. V izjemnih
primerih tesno sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, kjer se obravnava in pomoč razširi na tim
strokovnjakov.
ŠSS organizira in pripravlja aktualne študijske teme za starše in učitelje, tako da je v času roditeljskih
sestankov in govorilnih ur dosegljiva tudi popoldan.
Njena naloga je še urejanje šolske dokumentacije ter delo na socialnem področju.
Na šoli je zaposlena tudi specialna pedagoginja, ki nudi pomoč učencem s posebnimi potrebami.
Svetuje tudi staršem in učiteljem pri njihovem delu z učenci s posebnimi potrebami.
V skladu z Zakonom o OŠ organizira šola individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi
težavami in delo z nadarjenim učencem, izvaja jo šolska psihologinja.
Osnovna šola Kungota
stran 36
P u b l i k a c i j a 2014/15
Šolska knjižnica vključuje 3 prostorsko ločene knjižnice: knjižnici na podružničnih šolah v Svečini in
Sp. Kungoti in knjižnico na centralni šoli v Zg. Kungoti. V vseh treh knjižnicah je gradivo ločeno za
učence in učitelje. Knjižnice na vseh treh šolah prostorsko ustrezajo normativom, knjižnici v Svečini
in Sp. Kungoti pa nista sodobno opremljeni. V Zg. in Sp. Kungoti je tudi čitalniški prostor.
Izposoja na podružnicah poteka po urniku (Sp. Kungota v četrtek in petek od 7.30 do 8.15; Svečina –
v sredo od 7.30 do 8.15). Na centralni šoli je knjižnica odprta v ponedeljek in torek od 7.30 do
13.00, v sredo, četrtek in petek pa od 8.30 do 13.00.
Knjižničarka izvaja tudi pogovore o knjigah, prebranih za Prežihovo bralno značko.
Knjižničarka izvaja redno pedagoško delo, ki zajema bibliopedagoške ure in KIZ.
BIBILIOPEDAGOŠKO DELO (povzeto po Knjižnična informacijska znanja, 2005):
INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan za učence in učitelje.
Individualno bibliopedagoško delo vsebuje:
Individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva.
Učence motiviramo, jim svetujemo, jih usmerjamo, vzgajamo; pri bibliopedagoških urah
preverjamo pridobljene veščine pri iskanju literature ob neposredni praksi, ko iščejo želeno
literaturo v knjižnici.
Pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje
informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih nalog, priprav na pouk
(ekskurzije, naravoslovni dnevi) ipd.
Pridobivanje spretnosti za reševanje informacijskih problemov.
•
•
SKUPINSKO BIBLIOPEDAGOŠKO DELO Z ODDELKI IN RAZREDI
oblikovanje letne priprave na pouk v knjižnici (ure KIZ);
pedagoške ure z oddelki in priprave na ure knjižničnih informacijskih znanj.
Knjižničarka usposablja učence za specifične cilje:
• Učenci spoznavajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire
v šolski knjižnici.
• Seznanijo se z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva, ki ga znajo identificirati.
• Učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče
informiranje.
• Učenci znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omrežje
kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.
• Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.
Osnovna šola Kungota
stran 37
P u b l i k a c i j a 2014/15
Vsebine in cilji skupinskega dela z uporabniki knjižnice so zapisani v letni pripravi knjižničnega
informacijskega znanja.
KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKO ZNANJE (KIZ) (povzeto po Knjižnična informacijska znanja, 2005)
Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega
dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj
OŠ za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na
različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav.
KIZ zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno
pomočjo dosegljivih informacij. informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in
uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na
uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij,
posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.
Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v
devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda. KIZ se
izvaja v medpredmetni povezanosti šolske knjižničarke in učitelji drugih predmetnih področij.
Splošni cilji:
• Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo
pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo
za branje in estetsko uživanje.
• Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo
informacijske probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.
• Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske,
raziskovalne.
DRUGE OBLIKE DELA Z UPORABNIKI:
• delo z mladimi bralci - Prežihova bralna značka;
• organiziranje in priprava knjižnih razstav;
• organiziranje in vodenje projektov v povezavi s knjižnico (Bralni nahrbtnik, Beremo skupaj,
Rastem s knjigo);
• organiziranje in vodenje šolskega Prešernovega natečaja;
• organiziranje in vodenje zaključka Prežihove bralne značke;
• mentorstvo učencem na Župančičevi frulici (deklamatorji in pesniki);
• mentorstvo učencem na Bralnem maratonu.
Osnovna šola Kungota
stran 38
P u b l i k a c i j a 2014/15
Knjižničarski krožek
Knjižničarski krožek je interesna dejavnost, ki jo izvaja knjižničarka s skupino učencev, ki se
prostovoljno odločijo za delo v krožku.
Delo je raznoliko in obsega:
branje, pogovore o prebranih knjigah in njihovih avtorjih, pripravo in izvedba kulturnih prireditev,
sodelovanje pri pripravi razstav, sestavljanje knjižnih ugank, predstavitve prebranih knjig;
poglabljanje in širjenje knjižničnega znanja – urejanje knjižnih polic, pomoč ostalim učencem pri
iskanju knjig, skrb za pravilno postavitev knjig, izposoja knjižničnega gradiva …
Učbeniški sklad
Učbenike si je mogoče izposoditi v Učbeniškem skladu, katerega fond zajema učbenike za vse
razrede. Za izposojene učbenike staršem ni potrebno plačati izposojevalnine, ker jo krije Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik ali
učbenik izgubi, mora plačati odškodnino (za poškodovan učbenik 1/3 njegove nabavne cene,
za uničen ali izgubljen učbenik 1/2 njegove nabavne cene). Učenci naročijo komplet učbenikov v
mesecu juniju, dobijo jih prvi šolski dan. Šola omogoča učencem tudi organiziran nakup delovnih
zvezkov, ki jih učenci prav tako naročijo v juniju.
Osnovna šola Kungota
stran 39
P u b l i k a c i j a 2014/15
Sodelovanje med šolo in starši pozna več oblik:
pogovorne ure;
družinske pogovorne ure;
roditeljski sestanki;
neformalna srečanja: okrogle mize;
bralni klub, športna srečanja;
predavanja;
različne oblike obveščanja;
obiski na domu;
Svet staršev.
Pogovorne ure so za starše učencev matične šole drugi torek v mesecu, in sicer za razredno stopnjo
ob 17.00, za predmetno pa ob 17.30, v Spodnji Kungoti drugi četrtek v mesecu ob 15.30 in v Svečini
drugo sredo v mesecu ob 16.00.
MATIČNA ŠOLA
DATUM
RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
URA
vsak drugi torek v mesecu
vsak drugi torek v mesecu
17.00
17.30
Starši, ki ne morejo na popoldansko govorilno uro, se lahko oglasijo pri učitelju tudi na dopoldanski
govorilni uri.
V šoli želimo, da starši pogosto prihajajo na pogovor z učiteljico-em in da pride z njimi tudi učenec.
Osnovna šola Kungota
stran 40
P u b l i k a c i j a 2014/15
URNIK DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR
MATIČNA ŠOLA
UČITELJ –STROKOVNI DELAVEC
ALTER MARJETA
AMBROŽ GREGOR
DAN
torek
torek
BANIČ MATEJ
ponedeljek
BAUKMAN PETRA
po dogovoru
BIKIĆ JOLANDA
ponedeljek
URA
PROSTOR
00
45
kabinet 1. triade
15
00
kabinet multimedija
11. - 11.
10. – 11.
55
40
15
00
11. – 12.
pisarna pedagoginje
10. – 11.
CEKIĆ MOJCA
ČAVKA DIVČIČ SUZANA
KARNET MARI
ŠLEHTA BERNARDA
DREO SAMO
ponedeljek
petek
sreda
petek
05
55
9. – 9.
zbornica
15
00
10. – 11.
55
40
11. – 12.
10
55
10
55
9. – 9.
torek
9. – 9.
sreda
15
10. – 11.
05
50
torek
11. – 12.
HRAST MARJANA
ponedeljek
9. – 10.
KAUČIČ BARBARA
KLASINC NADA
KRALJ KATARINA
NOVAK MULEJ NATAŠA
PODGORŠEK NATAŠA
PULKO LIDIJA
RATAJ MILENA
SATLER NATAŠA
REPOLUSK VESNA
ŠEBREK MARKO
ŠILDENFELD DARJA
URBANCL-ROJ BREDA
VAKE DUŠANKA
VEZJAK KATJA
ZORKO TOMAŽ
KRAJNC ADRIJANA
sreda
sreda
15
kabinet fizike
00
zbornica
10. – 11.
20
torek
05
50
torek
00
ponedeljek
četrtek
torek
ponedeljek
ponedeljek
četrtek
kabinet 4./5. razred
11. – 11.
9. – 9.
ponedeljek
05
50
torek
torek
pisarna pom. ravnatelja
15
10. – 11.
05
torek
kabinet 4./5. razred
00
8. – 9.
ponedeljek
kabinet FIZ
15
torek
ponedeljek
kabinet
zbornica
00
30
zbornica
kabinet za zgodovino
ERJAVIČNIK MARIJA
HRASTNIK MARIJA
kabinet 1. triade
porodniška
BLAS HAMERŠAK KARIN
BRANISEL TANJA
kabinet ŠPO
zbornica
45
13. – 13.
05
55
20
05
9. – 9.
8. – 9.
05
kabinet 1. triade
zbornica
kabinet fizike
kabinet GUM/knjižnica
50
11. – 11.
zbornica
55
40
kabinet 1. triade
15
00
kabinet LUM
11. – 12.
10. - 11.
30
15
7. - 8.
kabinet 1. triade
05
50
zbornica
05
50
zbornica
11. – 11.
11. - 11.
30
7.
15
– 8.
15
kabinet 1. triade
00
10. – 11.
20
8. – 9.
05
kabinet ŠPO
zbornica
Osnovna šola Kungota
stran 41
P u b l i k a c i j a 2014/15
SP. KUNGOTA
ZAP.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UČITELJICA
POUČUJE
DOPOLDANSKA GOVORILNA URA
Marija Kristan
Simona Šmajs
Alenka Zadravec
Nada Lampret
Erika Pahor
Polona Hrastnik
Ksenija Mitov
Nada Stropnik
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
OPB 1.razred
OPB 2.–3.razred
OPB 4.–5.razred
četrtek, 7.30–8.15
torek, 7.30–8.15
sreda, 7.30–8.15
četrtek, 10.10 –10.55
ponedeljek, 7.30–8.15
sreda, 11.45–12.30
sreda, 11.45–12.30
četrtek, 11.45–12.30
SVEČINA
ZAP.
ŠT.
1.
2.
UČITELJICA
DOPOLDANSKA POGOVORNA URA
Silva Vnuk
Sonja Marko
četrtek, 7.30–8.10
četrtek, 7.30–8.10
3.
Andreja Cigula
petek, 11.05–11.50
4.
Božidara Kavčič
ponedeljek, 11.05–11.50
5.
Barbara Plečko Oberčkal
petek, 8.15–9.00
6.
Mihaela Černko
sreda, 11.55–12.40
RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV
Roditeljski sestanki so trije.
1. roditeljski sestanek
MATIČNA ŠOLA
DATUM
URA
VSEBINA
5. 9. 2014
16.30
uvodni nagovor ravnatelja, navodila
razrednikov
Ostali roditeljski sestanki bodo sklicani po programu dela razrednikov.
Osnovna šola Kungota
stran 42
P u b l i k a c i j a 2014/15
SP. KUNGOTA
VSEBINA
DATUM
1.–5.
UVODNI RODITELJSKI SESTANEK
4. 9. 2014
1.–5.
PREDAVANJE
februar 2015
1.–5.
ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK
junij 2015
SVEČINA
VSEBINA
Smernice v šol. letu 2013/14
DATUM
4. september 2014
Predavanje – Heliodor Cvetka, univ.dipl. psih., psihoterapevt in
supervizor: VZGOJA DANES
Pomladna šola v naravi za 2. razred
Dejavnosti v zaključnem obdobju
januar 2015
11. 3. 2015
13. 5. 2015
Svet staršev je organ, katerega člani so predstavniki staršev iz posameznega oddelka. Sestaja se po
potrebi, sklicuje ga predsednik sveta.
SESTAVA SVETA STARŠEV
MATIČNA ŠOLA
IME IN PRIIMEK
PREDSTAVNIK ODDELKA
Helena KRŠIĆ
1. razred
Mitja GAMSER
2. razred
Mojca DOBNIK
3. razred
Aleksander GERŠOVNIK
4. razred
Martina KLINC
5. razred
Kristijan MARKO
6. a
Gregor KOROŠA
6. b
Janja DAJČMAN WALDHZBER
7. a
Nataša MIHALIČ PEROVNIK
7. b
Simona LUETIĆ
8. a
Jerica DAJČMAN
8. b
Suzana KOKOL
9. a
Osnovna šola Kungota
stran 43
P u b l i k a c i j a 2014/15
Alenka UL
9. b
SP. KUNGOTA
IME IN PRIIMEK
PREDSTAVNIK ODDELKA
SIMON BUNDERLA
1. razred
DEVANA BLAKAJ
2. razred
MELITA BOJIĆ
3. razred
ANITA KRAJNC
4. razred
SAŠA MIŠKO
5. razred
SVEČINA
IME IN PRIIMEK
PREDSTAVNIK ODDELKA
SAŠA KLAMPFER
1. razred
MAJA MILIVOJEVIĆ
2. razred
DORIS PAVUNA STANKO
3. razred
MATEJA ELŠNIK
4. razred
KATARINA KUMPUŠ
5. razred
Starši imajo prav tako pravico in dolžnost o težavah svojega otroka obveščati svetovalno službo in
vodstvo šole. Obe službi sta učencem in staršem na voljo, kadarkoli se zdi potrebno.
Osnovna šola Kungota
stran 44
P u b l i k a c i j a 2014/15
Učenci razredne stopnje vseh treh šol so lahko po pouku vključeni v oddelke podaljšanega bivanja.
ČAS
00
30
od 12. do 12.
30
10
od 12. do 13.
10
20
od 13. do 14.
20
40
od 14. do 14.
40
20
od 14. do 15.
20
15.
DEJAVNOST OPB 1
kosilo
sprostitvena dejavnost
samostojno učenje
popoldanska malica
sprostitvena dejavnost
se razdelijo v drugo in tretjo skupino OPB
ČAS
50
40
od 11. do 12.
40
30
od 12. do 13.
30
20
od 13. do 14.
20
10
od 14. do 15.
10
00
od 15. do 16.
DEJAVNOST OPB 2
priprava na kosilo, kosilo
sprostitvena dejavnost
samostojno učenje
odmor
ustvarjalno delo, sprostitvene dejavnosti
ČAS
UČITELJICE
Katarina KRALJ
Učiteljica
Marjeta ALTER
DEJAVNOST OPB 3
UČITELJICA
50
od 11. do 12.
40
kosilo
Marija ERJAVIČNIK
40
od 12. do 13.
30
sprostitvena dejavnost
30
20
domače naloge
20
od 14. do 15.
10
samostojno učenje
10
00
ustvarjalno delo, sprostitvene dejavnosti
od 13. do 14.
od 15. do 16.
Podaljšano bivanje je do 16.00.
Oddelki OPB v matični šoli
DAN
ponedeljek
torek
sreda
petek
četrtek
ponedeljek – sreda
četrtek, petek
ponedeljek, sreda
torek, četrtek,
petek
URA
00
ODDELEK OPB
UČITELJICA
OPB 1
Katarina KRALJ
OPB 2
Marjeta ALTER
OPB 3
Marija ERJAVIČNIK
20
od 12. do 15.
00
00
od 12. do 16.
50
00
od 11. do 16.
50
10
od 11. do 15.
40
00
od 12. do 16.
50
00
od 11. do 16.
Osnovna šola Kungota
stran 45
P u b l i k a c i j a 2014/15
Oddelki OPB v Podružnici Sp. Kungota
DAN
URA
35
05
45
35
ponedeljek, sreda
od 12. do 15.
ponedeljek
torek, četrtek
petek
ponedeljek, sreda, četrtek
torek, petek
petek
od 11. do 12.
45
05
od 11. do 15.
35
05
od 12. do 15.
35
45
od 12. do 16.
ponedeljek, sreda
torek,
četrtek
petek
od 11. do 15.
35
45
od 12. do 16.
35
55
od 12. do 15.
45
45
od 11. do 16.
od 11. do 15.
45
55
45
55
ODDELEK OPB
UČITELJICA
OPB 1
Polona HRASTNIK
OPB 1
Bernarda ŠLEHTA
OPB 2
Ksenija MITOV
OPB 3
Nada STROPNIK
Oddelki OPB v Podružnici Svečini
DAN
ponedeljek, torek, sreda,
petek
četrtek
torek
sreda
petek
ponedeljek
torek
sreda, četrtek
URA
40
00
od 12. do 16.
50
00
od 11. do 16.
00
ODDELEK OPB
OPB 1 (OPB 2)
40
od13. do 14.
50
40
od 11. do 12.
50
40
od 11. do 14.
50
40
od 11. do 14.
50
00
od11. do 13.
40
40
od 12. do 14.
UČITELJICA
Mihaela ČERNKO
Boža KAVČIČ
OPB 2
OPB
Barbara PLEČKO OBERČKAL
Za učence, ki imajo specifične učne težave, je organiziran dopolnilni pouk, nadarjenim učencem pa
nudi šola poglabljanje znanja in pridobivanje še novega pri dodatnem pouku. Eden ali drugi sta po
predmetniku organizirana pri predmetih: slovenski jezik, matematika zgodovina, kemija.
Osnovna šola Kungota
stran 46
P u b l i k a c i j a 2014/15
URNIK DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA POUKA
MATIČNA ŠOLA
DOP/DOD
DOP/DOD
RAZRED
1.
POUČUJE
Vesna Repolusk
DOP/DOD
2.
Katja Vezjak
DOP/DOD
3.
Darija Šildenfeld
DOP/DOD
4.
Nada Klasinc
DOP/DOD
5.
Marjana Hrast
DOP/SLJ
7.
Duška Vake
DOD/SLJ
6.,7.
Duška Vake
DOD/MAT
7.
Marija Hrastnik
DOP/MAT
8.
Marija Hrastnik
DOP/MAT
7.
Marija Hrastnik
DOP/TJA
7.
Breda U. Roj
DOP/TJA
8.
Breda U. Roj
ČAS
sreda,
7.30–8.15
četrtek,
7.30–8.15
četrtek,
11.55–12.40
torek,
7.30–8.15
četrtek,
7.30–8.15
sreda,
7.30–8.15
četrtek,
7.30–8.15
sreda,
7.30–8.15
sreda,
13.00 – 13.45
petek,
7.30–8.15
četrtek,
7.30–8.15
ponedeljek,
7.30–8.15
SP. KUNGOTA
RAZRED
POUČUJE
ČAS
DOP/DOD
1.
Marija Kristan
DOP/DOD
2.
Simona Šmajs
DOP/DOD
3.
Alenka Zadravec
DOP/DOD
4.
Nada Lampret
DOP/DOD
5.
Erika Pahor
četrtek,
11.50–12.35
četrtek,
11.50–12.35
četrtek,
11.50–12.35
sreda,
13.05–13.50
torek,
13.05–13.50
Osnovna šola Kungota
stran 47
P u b l i k a c i j a 2014/15
SVEČINA
DOP/DOD
RAZRED
POUČUJE
DOP/DOD
1.,
2.
3.
Sonja Marko
DOP/DOD
DOP/DOD
4.,
5.
Andreja Cigula
Božidara kavčič
ČAS
četrtek,
11.55 – 12.40
sreda,
11.55–12.40
sreda,
7.30–8.15
Delavka, zaposlena preko javnih del, nudi učencem pomoč v popoldanskem času pri učenju in
pisanju domačih nalog.
Učenci lahko v šoli dobijo malico in kosilo.
Malica je za učence 1. razreda matične šole ob 8.20, učenci 2.–6. razreda malicajo med 9.05 in 9.25,
učenci 7.–9. razreda pa med 9.55 in 10.15. V Spodnji Kungoti je malica ob 9.00, v Svečini pa ob 9.50. V
matični šoli učenci malicajo v šolski jedilnici, kjer je z njimi dežurni učitelj. V Svečini in Spodnji
Kungoti pa malicajo v učilnicah. Malico prinesejo v učilnico za to zadolženi učenci, ki prostor po jedi
tudi pospravijo in odnesejo pladenj, skodelice in pribor.
Pred malico si učenci temeljito umijejo roke in pogrnejo klopi s prtički. Med jedjo se vedejo kulturno
in ne zapuščajo prostora, dokler ne pojedo.
Čas za kosilo je v matični šoli za oddelke podaljšanega bivanja med 11.45–13.00, za vse druge učence
pa v odmoru med 12.40–13.00. V Spodnji Kungoti je kosilo ob 12.35, v Svečini pa ob 12.40. V prostoru,
kjer je kosilo, mora biti tišina, gibanje upočasnjeno. S hrano je treba ravnati spoštljivo in ne packati
po mizah, saj bodo jedli še drugi.
Osnovna šola Kungota
stran 48
P u b l i k a c i j a 2014/15
Ekskurzije v okviru naravoslovnih dnevov bodo navedene v rubriki Dnevi dejavnosti.
ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
MATIČNA ŠOLA
RAZRED
SMER, RELACIJA
ČAS
N0SILEC
1.
Olimje
28. 5.2015
Vesna REPOLUSK
2.
Olimje
28. 5. 2015
Darija ŠILDENFELD
3.
Olimje
28. 5. 2015
Katja VEZJAK
4.
Prekmurje
28. 5. 2015
Nada KLASINC
5.
Prekmurje
28. 5. 2015
Nada KLASINC
6. a
Logarska dolina
28. 5. 2015
Lidija PULKO
6. b
Logarska dolina
28. 5. 2015
Nataša PODGORŠEK
7. a
Bled - Vrba
28. 5. 2015
Duška VAKE
7. b
Bled - Vrba
28. 5. 2015
Marko ŠEBREK
8. a
Notrnjska
28. 5. 2015
Mari KARNET
8. b
Notranjska
28. 5. 2015
Marija HRASTNIK
9. a
Primorska
28. 5. 2015
Nataše N. MULEJ
9. b
Primorska
28. 5. 2015
Milena RATAJ
SP. KUNGOTA
RAZRED
SMER, RELACIJA
ČAS
1.–5.
Prekmurje
28. 5. 2015
SVEČINA
RAZRED
SMER-RELACIJA
ČAS
1.–5.
Celje
28. 5. 2015
Osnovna šola Kungota
stran 49
P u b l i k a c i j a 2014/15
Precejšen delež učencev v Zgornji Kungoti je vozačev, zato je zanje organiziran prevoz v šolo in
domov. Smeri voženj so naslednje: Spodnja Kungota, Plač, Jurij ob Pesnici, Stara Gora, Svečina.
Učencem, ki se vozijo v šolo več kot štiri kilometre, plača stroške prevoza Občina Kungota.
Posebnega varstva vozačev ni, učenci pa lahko počakajo do pouka in odhoda avtobusa v šoli.
Za učence prvega razreda je v vseh treh šolah organizirano jutranje varstvo, sicer po naslednjem
urniku:
matična šola
podružnica Sp. Kungota
URNIK
od 6. do 8.15
od 6.00 do 8.15
podružnica Svečina
od 6.00 do 8.15
00
UČITELJICE
Jolanda BIKIĆ
Polona HRASTNIK
Silva VNUK, Boža KAVČIČ,
Barbara PLEČKO OBERČKAL,
Andreja CIGULA
Osnovna šola Kungota
stran 50
P u b l i k a c i j a 2014/15
Center za socialno delo:
Dvorakova 5, Maribor, pomoč ogroženim, zanemarjenim in spolnozlorabljenim
mladostnikom (tel.: 250 66 00).
otrokom in
Krizni center:
Trubarjeva 27, Maribor pomoč mladostnikom s težavami in stiskami v odraščanju, pomoč pri
reševanju družinskihsporov (tel.: 250 26 60, e-pošta: [email protected]).
Center za preprečevanje odvisnosti:
Ljubljanska ulica 4, Maribor, pomoč odvisnikom in njihovim družinam (tel.: 33-27-251; e-naslov:
[email protected]).
Svetovalni center za otroke in mladostnike:
Lavričeva 5, Maribor,
[email protected]).
pomoč
otrokom(tel.:
02/23-49-700;
e-naslov:
svetovalni.center-
Dispanzer za šolske otroke in mladino:
Vošnjakova 2–4, Maribor (tel.: 22 86 417).
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, psihohigienska služba:
Vošnjakova 4, Maribor, zdravljenje odvisnosti (tel.: 02/22 86 354, 7.00–19.00 od pon. do pet.; 7.00–
13.00 petek).
Center za socialno delo Pesnica:
Pesnica 44, Pesnica (tel.: 02/654 42 20).
Zveza prijateljev mladine:
Razlagova 16, Maribor
(tel.: 229 69 13, 7.00–16.00, od pon. do pet., prosti čas mladih;
tel.: 080 1234 TOM, 12.00–20.00, vsak dan, za otroke v stiski).
Sopotnik- pomoč v duševni stiski, tel.: 080 22 23.
Osnovna šola Kungota
stran 51
P u b l i k a c i j a 2014/15
SOS telefon za žrtve nasilja, tel.: 080 1155; 080 2882.
SAMARIJAN, klic v duševni stiski, tel.: 080 11 13.
Varna hiša, tel. 480 11 86, 480 11, 87 (24 ur, vsak dan); e-naslov: [email protected]
PROBLEMI ODRAŠČANJA:
- http://www.tosemjaz.net
- http://www.na-svet.net
Osnovna šola Kungota
stran 52
P u b l i k a c i j a 2014/15
I. Pravila šolskega reda OŠ Kungota temeljijo na 60. e-členu Zakona o osnovni šoli in na Vzgojnem
načrtu šole.
Probleme in spore, ki izhajajo iz neupoštevanja in kršenja pravic drugih ter neupoštevanja in kršenja
dogovorjenih pravil rešujemo sporazumno v skladu z načeli Vzgojnega načrta. Najprej pristopimo k
sporazumnemu reševanju problemov in sporov. V sporazumno reševanje problemov in sporov so
vključeni učenci in učenke (v nadaljevanju učenci) in strokovni delavci šole, lahko pa tudi starši.
V kolikor reševanje problemov in sporov, ki lahko vključuje pogovor, svetovalni pogovor,
samopresojo, elemente mediacije ali elemente restitucije kljub opozorilom ni uspešno, učenec ne
sodeluje ustrezno ali noče sodelovati, strokovni delavci izvajajo vzgojne ukrepe, v skrajnih primerih
izrečejo vzgojne kazni in oblikujejo individualizirane vzgojne načrte. V teh primerih o dogajanju
takoj obvestijo starše in jih vključijo v reševanje problemov.
V primeru, da učenec in starši ugotovijo, da je bila v vzgojno-izobraževalnem delu storjena napaka
ali potrebujejo pojasnilo oziroma želijo rešiti morebitne spore, smo odprti za reševanje. Učenci in
starši se najprej obrnejo na razrednika ali učitelja, pri katerem začutijo problem, nato na svetovalno
službo in na koncu na vodstvo šole.
II. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UČENCEV:
organiziranost učencev;
odgovornosti in dolžnosti učencev;
nesporne pravice;
pravila obnašanja in ravnanja;
vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil;
opravičevanje odsotnosti;
zagotavljanje zdravstvenega varstva učencev.
1. ORGANIZIRANOST UČENCEV
V osnovni šoli Kungota so učenci organizirani v oddelčne skupnosti.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov
povezujejo v skupnost učencev šole.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli
skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne
more pa biti manjše od 9.
Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj šolskega parlamenta je ravnatelj,
lahko pa tudi mentor skupnosti učencev šole. Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da
tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če dajo pobudo predstavniki vsaj treh oddelčnih
skupnosti, je ravnatelj oziroma mentor dolžan sklicati šolski parlament.
Osnovna šola Kungota
stran 53
P u b l i k a c i j a 2014/15
2. ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki jih organizira
šola.
Prinašajo šolske potrebščine, pišejo domače naloge in opravljajo druge obveznosti, ki jih
zahteva učni proces.
Sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila.
V šoli in izven šole skrbijo za lastno zdravje, varnost in ne ogrožajo zdravja, varnosti in
osebnosti drugih.
Spoštujejo pravila hišnega reda.
Varujejo premoženje šole ter svojo lastnino, kakor tudi lastnino drugih.
S svojim vedenjem omogočajo sebi in drugim nemoten učno vzgojni proces pri pouku, na
ekskurzijah in dnevih dejavnosti.
V dogovorjenem roku vračajo vprašalnike, soglasja, prijavnice, izjave in drugo, za
organizacijo dela pomembno dokumentacijo.
3. NESPORNE PRAVICE
Spoštovanje osebne integritete, dostojanstva, zasebnosti, drugačnosti.
Varovanje osebnih podatkov.
Pravična in enakopravna obravnava brez razlik, ne glede na spol, raso, nacionalnost,
veroizpoved, socialni status.
Pravica do izražanja mnenj in predlogov.
Pravica do obiskovanja pouka in drugih šolskih dejavnosti.
Pravica do nemotenega učenja.
Pravica do upoštevanja individualnih značilnosti in posebnih potreb pri učenju.
Pravica do upoštevanja udejstvovanja v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih.
Pravica do sprotne in utemeljene povratne informacije o delu in dosežkih.
Pravica do dodate pomoči in podpore pri učenju.
Pravica do sodelovanja pri oblikovanju dni dejavnosti, prireditev, izletov …
Pravica do bivanja v urejenem, varnem, čistem in lepem okolju.
Pravica do nenasilnih odnosov in odsotnosti strahu.
Pravica do spolne nedotakljivosti.
Ničelna toleranca do nasilja.
Pravica do pomoči v primeru telesne poškodbe ali slabega počutja učencev.
Pravica do rednih načrtovanih zdravstvenih pregledov.
4. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
Do sošolk in sošolcev, delavk in delavcev šole, zunanjih sodelavcev, obiskovalk
inobiskovalcev se obnašajo spoštljivo: pozdravljanje, vikanje in naslavljanje z uradnimi
nazivi.
Pouk poteka mirno, pod vodstvom učiteljic in učiteljev, po razporedih in v učilnicah, kot to
določa urnik. Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki obsega: prisotnost na
svojem prostoru, poslušanje razlage in navodil, dvigovanje rok pred govorjenjem,
pospravljanje po končanem delu.
Učenec z neprimernimi pripombami ne moti učnega procesa.
Učenci se med odmori ne lovijo in ne suvajo učencev.
Učenec med poukom ne hodi brez razloga na stranišče.
Med poukom si učenec zapisuje snov, posluša, ne klepeta in upošteva navodila učitelja.
Osnovna šola Kungota
stran 54
P u b l i k a c i j a 2014/15
Učenec opravlja domače naloge in v šolo prinaša šolske potrebščine.
Učenec izraža jezo na sprejemljiv način – ne vpije, ne suva, ne meče predmetov in šolskih
potrebščin itd.
Učenec ni verbalno nasilen – ne uporablja grdih besed, ne preklinja, ne grozi v komunikaciji s
sošolci.
Učenec v razredu ne dela nereda – ne meče papirčkov po tleh, šili v koš itd.
Učenec ne zamuja pouka in s šolskim koledarjem določenih dejavnosti.
Učenec dosledno opravlja dežurstvo.
Učenec se kulturno vede do učiteljev in delavcev šole.
Učenec med poukom ne vstaja, ne teka in ne hodi po razredu.
Vsako škodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo opazijo, učenci obvezno prijavijo
dežurnim učiteljem, tajništvu šole, razredniku ali drugemu delavcu šole.
• V primeru materialne škode in poškodbe napiše zapisnik učitelj ali delavec šole, ki je
ob dogodku prisoten oziroma obveščen. Za namerno poškodovanje šolskega
inventarja ali osebne lastnine drugih učencev se z materialno poravnavo povrne
storjena škoda. Materialna poravnava zajema možnost plačila s položnico na podlagi
izstavljenega računa ali nakup poškodovanega oziroma uničenega predmeta šolskega
inventarja ali osebne lastnine drugega učenca.
Kazniva dejanja se, po presoji, prijavijo policiji, ki ukrepa v skladu z zakonom. Sem spadajo
odtujevanje in uničevanje tuje lastnine, grožnje, izsiljevanje, ponavljajoče fizično nasilje,
posedovanje in preprodaja drog ter druga dejanja, ki se uvrščajo med kazniva.
Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti.
Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še
posebej, če z njimi moti pouk ali ogroža svojo varnost in varnost drugih.
Učitelj vrne predmet staršem po svoji presoji, ko so le-ti seznanjeni o dogodku, seznani pa
tudi vodstvo šole.
V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati:
nevarnih predmetov,
drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.
Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je v
prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču prepovedana.
V OŠ Kungota ni dovoljeno:
ponarejati podpisov in šolske dokumentacije;
uničevati in vsebinsko spreminjati obvestila razrednikov in drugih organov šole;
zadrževanje ljudi, ki niso delavci ali učenci šole, če se ob vstopu v šolo niso najavili;
namerno poškodovati in uničevati šolsko opremo, zgradbo ter stvari in opremo drugih
učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev in obiskovalcev šole;
odtujevati lastnino šole, drugih učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev ali
obiskovalcev šole;
kaditi, uživati alkohol, droge in druge škodljive substance;
prinašati, ponujati in prodajati: ostre predmete, cigarete, alkohol, droge, pirotehnična
sredstva, vžigalnike, vžigalice, različna razpršila in druge vnetljive snovi, ki ogrožajo
zdravje in življenje učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev in obiskovalcev šole. V šolo je
prepovedano prinašati in v šoli uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za
otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače);
ogrožati svojega lastnega življenja in zdravja ter življenja in zdravja drugih učencev,
Osnovna šola Kungota
stran 55
P u b l i k a c i j a 2014/15
delavcev, zunanjih sodelavcev ali obiskovalcev šole;
biti žaljiv zaradi rase, narodne pripadnosti, veroizpovedi, političnega prepričanja, spolne
usmerjenosti ali drugih oblik drugačnosti;
verbalno ali fizično napadati;
spolno nadlegovati;
voditi domačih živali v šolske prostore, če to ni del učnega procesa;
jesti in piti med poukom;
loviti se, pretepati, izsiljevati, preprodajati in skrivati osebne predmete;
v času prostih ur zapustiti šolski okoliš;
uporabljati mobilnih telefonov.
V šolskih prostorih je kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov v času vzgojnoizobraževalnega procesa, vključno z odmori, prepovedana. Uporaba mobilnega telefona
je v času prostih ur sicer dovoljena, vendar se strogo upošteva peta alineja (strogo je
prepovedana uporaba mobilnih telefonov za fotografiranje ali snemanje v šoli). V tem
času učenci z uporabo mobilnih telefonov ne smejo motiti učno-vzgojnega procesa
ostalih učencev.
Če učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja, šola pa meni, da ga
ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
Če učenec uporablja mobilni telefon med vzgojno izobraževalnim delom (to velja tudi na
dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah itd.), mu ga učitelj začasno odvzame.
Učitelj preda odvzeti mobilni telefon razredniku. O kršitvi hišnega reda (uporaba
mobilnega telefona ali drugih predmetov) razrednik obvesti starše. Učenec hranjeni
mobilni telefon dobi po končanem pouku. Če je mobilni telefon ponovno odvzet, le-tega
prevzamejo pri razredniku starši.
Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov za fotografiranje ali snemanje v šoli.
Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.
Snemati.
Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršnokoli avdio
in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen če ima oseba za to
dovoljenje vodstva šole).
Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršitve hišnega
reda, šolskih pravil in predpisov o varstvu osebnih podatkov.
Uporabljati predvajalnike glasbe.
Učencem med vzgojno-izobraževalnim procesom ni dovoljena uporaba različnih
glasbenih predvajalnikov.
5. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL
Vzgojni ukrepi obsegajo posledice, ki nastanejo zaradi kršitve šolskih pravil in določil hišnega
reda. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanjuproblemov,
predhodno pa so bile izvedene vse ostale vzgojne dejavnosti. Le-ti pomagajo učencem
spoznavati obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v moderni družbi.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, vodenjem učenca/cev in
iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja, pri čemer sodelujejo učenec/nci,
starši in strokovni delavci šole.
Osnovna šola Kungota
stran 56
P u b l i k a c i j a 2014/15
Vzgojni ukrepi:
Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo,
zakaj neko vedenje ni sprejemljivo.
Pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri.
Ustno ali pisno obveščanje staršev o kršitvi.
Opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega.
Ukinitev nekaterih pravic, ki so povezane s kršitvami pravil šole, s pridobljenimi statusi in
ugodnostmi učencev, ki jih šola nudi izven predpisanih dejavnosti in standardov.
Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
Podaljšanje funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ne pri pouku.
Razgovor po pouku, na katerem je učenec zadržan zaradi reševanja problema. Glede na
resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri katerem se je zgodila kršitev, lahko
prisotni tudi razrednik, svetovalna služba in ravnatelj. V primeru zadržanosti učenca po
pouku razrednik obvezno obvesti starše učenca.
Pogovor z učencem in starši v širšem krogu.
Dodelitev dodatnega spremstva (strokovnega delavca) za učenca, ki ogroža varnost in
izvedbo vzgojno-izobraževalnih dejavnosti izven prostorov šole (tabori, šole v naravi, dnevi
dejavnosti ...). Če je takemu učencu prepovedana udeležba na dejavnosti izven šole, se zanj
organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces.
Odstranitev od pouka je možna v primerih učenčevega motečega vedenja, s katerim le-ta
onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom, opozorilom. Cilj
odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje
nemotenega učenja v oddelku oz.učni skupini. Učenec v času odstranitve opravlja šolsko
delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki je na razpolago. V primeru odstranitve učenca
od ure pouka, mora učitelj še isti dan z njim opraviti razgovor. Skupaj analizirata nastali
položaj, se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju in pregledata opravljeno delo.
Zadržanje učenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oziroma varnosti drugih
učencev, delavcev, zunanjih sodelavcev ali obiskovalcev šole. O zadržanju se obvezno
obvesti starše učenca.
Zadržanje učenca v šoli z namenom, da konča oziroma opravi delo, ki ga doma ali med
poukom ni opravil. Kadar učenec kljub opozorilom učitelja med poukom klepeta, si ne
zapisuje učne snovi, ne posluša in ne upošteva navodil učitelja, učitelj predmeta, kjer se je
opisano vedenje dogajalo, pokliče starše in jih obvesti, da bo učenec pod vodstvom
strokovnega delavca delo končal po pouku. Učenca je po istem postopku po pouku mogoče
zadržati tudi, kadar učenec ne opravi domačega dela, za katerega učitelj presodi, da je za
nadgradnjo znanja nujno potrebno.
Začasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti.
Začasen odvzem predmeta, s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča nemoten pouk.
Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, še isti dan napiše kratek zapisnik o odvzemu,
učenec pa je dolžan o odvzemu starše obvestiti v roku treh dni. Starši lahko začasno odvzeti
predmet prevzamejo v šoli.
Uporaba elementov restitucije, pri kateri učenec/ci popravi/jo svoje neustrezno ravnanje z
dejanjem, ki moralno, materialno ali kako drugače poravna storjeno napako. Poravnava je
smiselno povezana s povzročeno psihološko, socialno ali materialno škodo in se opravi
Osnovna šola Kungota
stran 57
P u b l i k a c i j a 2014/15
sporazumno z oškodovancem in pričami ter v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in
vodstvom šole.V primeru materialne škode in poškodbe napiše zapisnik učitelj ali delavec
šole, ki je ob dogodku prisoten oziroma o njem obveščen. Za namerno poškodovanje
šolskega inventarja ali osebne lastnine drugih učencev se z materialno poravnavo povrne
storjena škoda. Materialna poravnava zajema možnost plačila s položnico na podlagi
izstavljenega računa ali nakup poškodovanega oziroma uničenega predmeta šolskega
inventarja ali osebne lastnine drugega učenca.
Moralna poravnava lahko pomeni tudi družbeno koristno delo. Zaposleni so
pri poravnavi dolžni ugotoviti vse okoliščine in o poravnavi odločati
nepristransko. Starši imajo pravico sodelovanja v pogovorih in postopkih pri
poravnavi. Po končanem postopku jamčijo za izvedbo poravnave.
Uporaba elementov mediacije kot možnosti reševanja sporov in konfliktnih situacij, kjer s
pomočjo tretje osebe učenca najdeta za oba sprejemljivo rešitev.
Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi (v dogovoru s starši).
Prepoved udeležbe oz. udeležba le ob prisotnosti staršev na šolskih ali izven šolskih
dejavnostih šole (ekskurzije, športna tekmovanja, ipd.). Za učenca se v šoli organizira
nadomestno vzgojno – izobraževalno delo.
Neopravičena/ne ura/ure, kadar je učenec neopravičeno odsoten od pouka in dejavnosti
obveznega programa. Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah
pouka posameznih predmetov, ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni
zaporedoma.
Izostanek pri razširjenem programu se evidentira, razrednik o izostanku
obvesti starše.
V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z
razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo
obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take
narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.
Pisni opomin razrednika.
Pisni opomin razrednega učiteljskega zbora.
Pisni opomin ravnatelja.O njihovem izvajanju šola obvesti starše.
Postopki pri izvajanju vzgojnih ukrepov:
Univerzalna posledica kršitve določenega pravila ne obstaja, zato se v primeru
kršitvestrokovni delavec odloči za vzgojni ukrep, izbran iz nabora vzgojnih ukrepov v Pravilih
šolskega reda.
PRI OBRAVNAVI KRŠITEV IN IZBIRI VZGOJNIH UKREPOV STROKOVNI DELAVCI RAVNAJO V
SKLADU Z UPOŠTEVANJEM INDIVIDUALNIH POSEBNOSTI UČENCEV, PREDVSEM V
PRIMERU POSEBNIH POTREB.
Razrednik pripravi Mapo vzgojnih ukrepov razreda.
O uporabljenih vzgojnih ukrepih za kršitve Pravil šolskega reda se vodijo zapisi. Zapis napravi
strokovni delavec, ki je obravnaval kršitev. Zapis vsebuje pojasnilo, kaj se je zgodilo, kako je
strokovni delavec reševal nastalo situacijo in kakšen vzgojni ukrep iz Pravil šolskega reda
predlaga. Zapis razrednik vstavi v Mapo vzgojnih ukrepov.
Pri kršitvah, za katere je razvidno, da bodo imele za posledico poleg vzgojnih ukrepov tudi
vzgojno kazen, sodelujejo razrednik, strokovni delavec, ki je kršitev evidentiral, svetovalna
služba in po potrebi vodstvo šole.
Osnovna šola Kungota
stran 58
P u b l i k a c i j a 2014/15
O izvedenih vzgojnih ukrepih razrednik seznani starše.
Vzgojne kazni:
Vzgojne kazni in njihovo uporabo s posebnim pravilnikom natančneje določi minister, ki je pristojen
za osnovno šolo. Upošteva se Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli.
6.
OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učitelj na začetku ure v dnevnik vpiše manjkajoče učence, katerih imena mu sporoči
dežurni učenec - reditelj. Če učenec zamudi uro, se opraviči učitelju, ki v dnevnik zapiše,
koliko učne ure je zamudil. Razrednik po razgovoru z učiteljem in učencem odloči, ali bo
zamudo opravičil ali ne.
Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok
izostanka, razen v primeru napovedane odsotnosti.
Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka,
razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno (tudi telefonsko) ali v pisni obliki.
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po
prihodu učenca v šolo.
Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali
starši iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno
zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na
predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in
žigom ter podpisom zdravnika.
Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki
naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v
skladu s tem pravilnikom.
Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.
Udeležba na dnevih dejavnosti je obvezna. Za plačljive dejavnosti je potrebno opravičene
odsotnosti javiti organizatorju (učitelj, razrednik) vsaj tri dni pred izvedbo, sicer mora
učenec, oziroma starši, poravnati vse stroške, ki nastanejo zaradi neudeležbe. V primeru
neudeležbe zaradi bolezni je za oprostitev plačila potrebno predložiti zdravniško opravičilo
lečečega zdravnika.
V primeru izostankov učenci poskrbijo, da nadoknadijo učno snov, za učence nižjih
razredov za to poskrbijo starši po navodilih učitelja.
7.
ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja,
pitjaalkoholnih pijač, uživanja drog, neprimernega prehranjevanja, spolnega nadlegovanja
ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih dolžnostih in pravicah ter o načinih iskanja
ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta
namen so organizirane različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih.
Šola je povezana z Zdravstvenim domom dr. A. Drolca Maribor, kamor hodijo učenci na
sistematske preglede, oziroma so kontrolni pregledi organizirani v prostorih šole. Prav tako
poteka za učence OŠ Kungota redna zobozdravstvena oskrba.
Osnovna šola Kungota
stran 59
P u b l i k a c i j a 2014/15
III. OBVEZNOSTI IN PRAVICE DLAVCEV ŠOLE
Obveznosti in pravice delavcev šole so podrobneje opredeljene v:
Zakonu o osnovni šoli;
Zakonu o delovnih razmerjih;
Zakonu o javnih uslužbencih;
Pravilniku o normativih in standardih v OŠ.
IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE STARŠEV
Obveznosti in odgovornosti staršev:
Skrbijo, da otrok redno in pravočasno prihaja k pouku in drugim šolskim obveznostim ter
odhaja od pouka, kar velja predvsem za učence, ki so vključeni v oddelek podaljšanega
bivanja in jih starši prevzamejo osebno v šoli. V primeru rednega zamujanja in s tem
podaljševanja učiteljevega delovnega časa, se staršem zaračunajo stroški.
Spremljajo šolsko delo otroka, se udeležujejo srečanj s starši in govorilnih ur.
Spremljajo in nadzirajo šolsko delo doma.
Pravočasno obveščajo in opravičijo otrokovo odsotnost.
Sodelujejo pri reševanju težav otrokain pri reševanju problemov, ki so povezani s kršitvami
pravic drugih in pravil šolskega reda.
Sodelujejo v delu organov šole, ki vključujejo starše in pri snovanju dokumentov in
dejavnosti šole v skladu s formalnimi možnostmi.
Spoštujejo dogovore, povezane z individualiziranimi načrti, posebnimi statusi učencev ali
drugimi dogovori med starši in šolo.
Redno in v roku poravnajo finančne obveznosti do šole.
Poskrbijo, da jim otroci redno pokažejo pomembna obvestila, ki jih dobijo v šoli.
Pravice staršev:
Sodelujejo pri oblikovanju Vzgojnega načrta in pravil šole, na roditeljskih sestankih, v Svetu
staršev in v Svetu zavoda.
Redno prejemajo uradna obvestila o učnem uspehu in napredovanju otrok, njihovih
odsotnostih in drugih značilnostih.
Dobijo ustrezna pojasnila o učnem uspehu, razvoju, morebitnih težavah in vedenju svojih
otrok v sprotnih individualnih pogovorih z učitelji ali v pisni obliki.
Imajo pravico do vpogleda v šolsko dokumentacijo in do kopije dokumentov, do pojasnil v
zvezi z dokumentacijo in do utemeljenih sprememb podatkov, ki se tičejo njihovega otroka.
Sodelujejo pri načrtovanju in evalviranju dela učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih
učencev.
Preko predstavnikov v Svetu staršev in Svetu zavoda starši soodločajo pri potrditvi LDN šole,
pravil šole in nadstandardni ponudbi šole.
V. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in
nagrade.
Osnovna šola Kungota
stran 60
P u b l i k a c i j a 2014/15
VI. VELJAVNOST ŠOLSKEGA REDA
Pravila šolskega reda je ravnatelj sprejel 29. 5. 2009. V veljavo so stopila 1. 9. 2009.
Spremembe in dopolnitve Pravil šolskega reda so bile po predhodni obravnavi in potrditvi
učiteljskega zbora 21. 3. 2013 obravnavane in sprejete na seji Sveta zavoda OŠ Kungota 22. 3. 2013.
RAVNATELJ:
Vojislav LAZAREV, prof.
Osnovna šola Kungota
stran 61