Okvirni načrt dela za leto 2015

Comments

Transcription

Okvirni načrt dela za leto 2015
PROGRAM DELA, KADROVSKI IN
FINANČNI NAČRT
OSNOVNE ŠOLE KUNGOTA
ZA LETO 2015
Ravnatelj: Vojislav Lazarev, prof.
Zgornja Kungota, maj 2015
Sprejet na seji Sveta šole Osnovne šole Kungota dne_________
1
Kazalo:
1.
PROGRAM DELA ............................................................................................................................. 3
1.1
Poslanstvo in VIZIJA ............................................................................................................ 3
1.2
Predstavitev vzgojno-izobraževalne dejavnosti zavoda ...................................................... 3
1.2.1
OPIS ORGANIZIRANOST ZAVODA .................................................................................... 3
Predstavitev odgovornih oseb ........................................................................................................... 4
1.3
Predstavitev razvojnih nalog............................................................................................... 7
1.4
Cilji zavoda Osnovna šola KUNGOTA .................................................................................. 7
1.4.1
DOLGOROČNI CILJI .......................................................................................................... 7
1.4.2
KRATKOROČNI CILJI ........................................................................................................ 8
2.
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015 ................................................................................................ 12
3.
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ................................................................................................... 13
4.1
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA ............... 13
4.2
Izhodišča za pripravo finančnega načrta ........................................................................... 14
4.3
FINANČNI NAČRT ZA PROGRAM OSNOVNA ŠOLA ............................................................ 15
4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE:..................................................................... 15
FINANČNI NAČRT PREDŠOLSKA VZGOJA ........................................................................... 16
Zakonske in pravne podlage: ........................................................................................ 16
Obrazložitev: ..................................................................................................................... 17
2
1.
PROGRAM DELA
1.1
POSLANSTVO IN VIZIJA
Osnovna šola Kungota želi oblikovati odgovornega in izobraženega človeka s pozitivno samopodobo,
ki zna gojiti kvalitetne medsebojne odnose in se dejavno vključuje v demokratično družbo.
Vrtec je okolje, kjer vzgajajo in učijo zaposleni, ki poznajo, razumejo, spoštujejo in uresničujejo
otrokove potrebe po sprejetosti, igri, izobraževanju, odgovornosti, individualnosti.
Vrednote razumemo kot življenjske cilje, smernice, ideje in etična vodila, s pomočjo katerih
posamezniki ali družbene skupine ocenjujejo sebe in okolje, v katerem živijo. Vemo, da se mnogo
vzgoje 'zgodi' skozi igro in pouk, zato se kot profesionalni vzgojitelji zavedamo, da moramo najprej
uzavestiti svoja vzgojna načela in jih do zadovoljive mere poenotiti med seboj.
Prednostne naloge:
kakovostno delo v razredu v kontekstu posodobljenih učnih načrtov;
poudarek delovanja strokovnih aktivov po vertikali;
razvijanje e-kompetenc;
akcijski načrt in delo na enem prioritetnem cilju:
 bralno razumevanje;
delo z nadarjenimi učenci.
Vodstvo Osnovne šoleKungota, vzgojitelji, strokovni delavci in drugi strokovni delavci verjamemo, da
je osnovno poslanstvo in najvišja vrednota zavoda znanje – učenje v najširšem pomenu besede. To
lahko vključuje tudi vzgojo oz. oblikovanje vrednostnih in moralnih sistemov, vzorcev obnašanja,
odgovornosti do sebe in drugih.
Vrednostna usmeritev je preplet objektivnih, družbenih, kulturnih danosti in osebnih razsežnosti,
zato delo nadaljujemo po majhnih korakih.
Vizija zavoda OŠ Kungota:
Z roko v roki na pravo pot,stremimo k pozitivni naravnanosti do učencev,k strpnosti in dobrim
medsebojnim odnosom. Želimo postati zavod, ki uspešno sodeluje s starši in ima z njimi usklajen
pristop. Iz naše šole bodo odšli samozavestni in odgovorni učenci,ki imajo razvite delovne navade, so
samostojni, ob tem pa se znajo dejavno vključiti v družbo.
1.2
PREDSTAVITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZAVODA
1.2.1 OPIS ORGANIZIRANOST ZAVODA
NAZIV: Osnovna šola Kungota, Zgornja Kungota
SEDEŽ: Plintovec 10 c, 2201 Zgornja Kungota
3
Matična številka: 5085152000
 00386 2 6550600  00386 2 6550606
E-pošta: [email protected];
Internetni naslov: www.os-kungota.si
SVET ZAVODApredsednica
ERJAVIČNIK
Marija
SVET STARŠEV
RAVNATELJ
Vojislav LAZAREV
POMOČNICA
RAVNATELJA
Marjana HRAST
KOLEGIJ VODIJ
AKTIVOV
PEDAGOŠKI DEL.
UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNI ZBOR
ODDELČNI ZBOR
STROKOVNI AKTIVI
AKTIV I. TRIADE
AKTIV
DEVETLETKE
SLOVENSKEGA J.
AKTIV II. TRIADE
AKTIV
DEVETLETKE
DRUŽBOSLOVJA
AKTIV ODDELKOV
AKTIV
PODALJŠAN. BIV.
NARAVOSLOVJA
AKTIV
AKTIV VZGOJNIH
PREDMETOV
TUJIH JEZIKOV
RAZREDNIKI
DRUGI STROKOVNI
DEL.
KNJIŽNIČARKA
Alda STOJANOVIĆ
SPECIALNI
PEDAGOG
PEDAGOŠKI
VODJA VRTCEV
Tatjana
LAVRENČIČ
VODJI
PODRUŽNIC
Simona ŠMAJS in
Sonja MARKO
STROKOVNI
DELAVCI VRTCA
ADMINISTRACIJA
RAČUNOVODSTVO
TEHNIČNI DELAVCI
VZGOJITELJICE
TAJNICA
Marija OVČAR
HIŠNIK
Vojko VRHOVEC in
Branko BUDIGAM
POMOČNICE
VZGOJITELJIC
RAČUNOVODJA
Hedvika LORBER
KUHARJI:
KatarinaKUMPUŠ,
SOCIALNI
BorisLOVREC,
KarloSTOPAJNIK,
Renata DOBAJ,
PEDAGOG
Petra BAUKMAN
AleksandraMURKO,
Zlatka KOS
PSIHOLOG
Tanja BRANISEL
ČISTILKE:
SuzanaKOKOL,
AnaKOSTANJŠEK,
MiraMISLEJ,
Zdenka RUDL;
MojcaROJKO,
Edita LOVENJAK,
MarjetkaMATJAŠIČ,
Elizabeta SAVIO
Predstavitev odgovornih oseb
Ravnatelj:
Pomočnica ravnatelja za osnovno šolo:
Pedagoški vodja vrtcev:
Predsednica Sveta šole:
Vojislav Lazarev
Marjana Hrast
Tatjana Lavrenčič
Katja Vezjak
Osnovna šola Kungota je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Kungota, dne
28-10-2009, z odlokom št. 27-28-10-2001.
Dejavnosti so načrtovane v skladu z normativi in s standardi Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport Republike Slovenije, razširjen obseg je bil dogovorjen pri sprejetju Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 in posredovan ustanovitelju, tj. Občini Kungota.
Zavod izvaja javno službo v okviru dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja
ter drugih dejavnosti, ki so navedene v 10. členu odloka o ustanovitvi.
4
PROGRAM OSNOVNA ŠOLA
Šola izvaja v šolskem letu 2014/2015 program osnovnošolskega izobraževanja v skladu z obveznim
A-predmetnikom ter dodatni in dopolnilni pouk. Delo poteka v 21 rednih oddelkih od prvega do
devetega razreda, kar zajema matično šolo in podružnični šoli, in sicer v podružnični šoli v Spodnji
Kungoti ter Svečini. Oddelki podaljšanega bivanja so organizirani na vseh šolah. Šolo obiskuje 362
učencev.
Za učence, ki pri določenih predmetih presegajo standarde znanja, organizira šola dodatni pouk. Ta
se izvaja pri zgodovini, slovenskem ter angleškem jeziku in matematiki.
Dopolnilni pouk je organizira šola za tiste učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Na šoli izvajamo
dopolnilni pouk iz slovenskega in angleškega jezika, matematike.
Šola ima urejene prostorske pogoje, saj je na novo zgrajena - otvoritev leta 2010.
Nakup učnih sredstev in pripomočkov izvajamo v okviru razpoložljivih denarnih možnosti, ki so
omejene z višino amortizacije.
Vseh aktivno zaposlenih za izvajanje programa osnovne šole je 55.
PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA
V letu 2014/2015 Izvajamo dnevni program za otroke prve starostne skupine, ki je organiziran v treh
oddelkih, in dnevni program za otroke druge starostne skupine, ki je organiziran v sedmih oddelkih in
traja od šest do deset ur dnevno, med 6.00 in 16.30 uro. Vrtec obiskuje 185 otrok.
Kurikulum vključuje vse dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči in zajema celoto
vzgoje, nege in dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. Kurikulum za delo v vrtcu je
enoten za vso državo.
Pri delu upoštevamo otrokov razvoj v določenem starostnem obdobju, njegovo osebnost in družinsko
okolje, dejstvo, da je otrokov razvoj dinamičen in poteka nepretrgano; vse to pa zaradi razvoja
potencialnih sposobnosti in spretnosti posameznika. Metode dela in vsebine dela so prilagojene
razvojni stopnji otrok v skupini.
Vrtec ima dobre prostorske pogoje. Občina Kungota je zgradila nov nizko energetsko varčni vrtec v
Zg Kungoti leta 2011.
V vrtcu je zaposlenih 10 vzgojiteljic in 10 pomočnic vzgojiteljic. Vseh aktivno zaposlenih za
izvajanje programa vrtec je 33.
5
OPIS OKOLJA V KATEREM DELUJE ZAVOD
Šolski okoliš predstavlja Občina Kungota.
Izvaja dva programa. To sta program osnovnošolskega izobraževanja in vzgoje ter varstva predšolskih
otrok.
Občina zelo dobro skrbi za materialno osnovo za delo vrtca in šole.
Vzgojno-izobraževalna dejavnost poteka v skladu s programom, predmetniki in učnimi načrti
osnovne šole in vrtca.
Zavod vodi ravnatelj, pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu mu pomaga pomočnica za
program osnovne šole in pedagoška vodja za program vrtca. Opravljata naloge, ki jima jih določi
ravnatelj, in so opisane v aktu o sistemizaciji.
Ravnatelj:
Pomočnica ravnatelja v šoli:
Pedagoška vodja v vrtcu:
Administratorka:
Računovodkinja:
Vojislav Lazarev
Marjana Hrast
Tatjana Lavrenčič
Mimica Ovčar
Hedvika Lorber
Število otrok v vrtcih in učencev v šoli že vrsto let rahlo narašča. Šola z vrtci je umeščena v vaško
okolje. Kraj Zgornja Kungota predstavlja upravno središče Občine Kungote.
Pričakujemo, da bodo prostorski načrti omogočili večje število novogradenj in s tem tudi še
povečanje števila otrok v vrtcu in učencev v šoli.
Čudovita lega kraja je zagotovo prednost, ki omogoča razvoj turizma in kmetijstva.
POVEZOVANJE S SOCIALNIMI PARTNERJI, SODELOVANJE V PROJEKTIH IN DRUGO
Zavod se povezuje:
z Občino Kungota - z županom Občine Kungota in z Občinskim svetom občine
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
z Zavodom RS za šolstvo
z društvi v občini
s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike
z Zdravstvenim domom dr Adolfa Drolca Maribor,
Centrom za socialno delo Pesnica,
Zavodom RS za zaposlovanje,
z drugimi okoliškimi šolami, z društvi in vaškimi skupnosti v Občini Kungota
sodelovanje s partnersko šola v projektu »Popestrimo šolo« - projekt vodi OŠ Borcev za
severno mejo Maribor;
sodelovanje z šolo v avstrijski Gomilici
sodelovanje s Prvo OŠ Ilidža iz Sarajeva.
z drugimi osnovnimi šolami v bližnji in širši okolici (ravnatelji, strokovni aktivi, študijske
skupine),
s podjetji v občini in širše (naravoslovni dnevi, poklicno usmerjanje, kulturne dejavnosti),
z izobraževalnimi, s strokovnimi, z raziskovalnimi institucijami, s srednjimi šolami,
6
OPIS DRUGIH DEJAVNOSTI ZAVODA
Na področju predšolske vzgoje organiziramo različna srečanja in dogodke s starši in drugimi. Aktivno
sodelujemo v mednarodnih povezava in vsakoletnih izmenjavah učencev in učiteljev z vrstniki iz
Francije - pobratena občina Foecy. Vsakoletno sodelovanje na športnem, kulturnem in ekološkem
področju šola sodeluje s šolo iz avstrijske Gomilice. Učenci in učitelji aktivno sodelujejo pri izvedbi
projekta Šport špas – Druženje treh generacij. V projektu »Popestrimo šolo« se izvaja program za
individualne potrebe učencev.
1.3
PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG
Razvojne naloge za področje šole:
vzgojni načrt (učenec je strpen,potrpežljiv,solidaren)
bralna pismenost (učenec razume prebrano, navodila…)
IKT.
Razvojne naloge za področje vrtca
-
bralna pismenost,
e-kompetentni vrtec.
1.4
CILJI ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA
1.4.1 DOLGOROČNI CILJI
-
kakovostni učno-vzgojni proces - izboljšati učni uspeh in kakovostna vzgoja,
spodbujati jezikovni razvoj za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora in bralne
pismenosti,
zagotavljanje varnega okolja za vzgojo in izobraževanje v šoli.
zagotoviti pomoč vsem staršem pri celoviti skrbi za otroke, učence,
razvijati sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupini,
razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
spodbujati kvalitetne medsebojne odnose med otroki, učenci, vzgojitelji, učitelji in starši,
povečati sodelovanje v različnih projektih, predvsem pa večje povezovanje med šolami
znotraj in zunaj Slovenije,
Podroben opis dveh dolgoročnih ciljev
Zap. št.
cilja
1.
Dolgoročni cilj:
Opis kazalnikov Izhodiščno leto Izhodiščna vrednost
kazalnika
Načrtovan
o leto
Pričakovana vrednost
kazalnika
Kakovostni učno-vzgojni
proces - izboljšati učni
uspeh in kakovostna
vzgoja.
1. kazalnik:
2014
Učni uspeh.
2016
2. kazalnik
2014
Število kršitev vsebin
vzgojnega načrta
in število ukrepov
skupine za vzgojo.
2016
Večje število učencev, ki
bodo zaključili razred statistični prikaz ob
zaključku šol. l. 2014/15
ter primerjava z šol.l.
2013/14
Manjše število kršitev in
ukrepov skupine za
vzgojo statistični prikaz
ob zaključku šol. l.
2014/15 ter primerjava z
šol.l. 2013/14
7
Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitev uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno
opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj št.:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Vir podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:
Ime kazalnika:
Zaporedna številka kazalnika:
Enota merjenja:
Opis kazalnika:
Kratek opis:
Omejitev uporabe kazalnika:
Ciljne vrednosti s časovno
opredelitvijo:
Nanaša se na dolgoročni cilj št.:
Metodološke opredelitve:
Obrazec za izračun:
Vir podatkov in metode merjenja:
Sorodni kazalniki:
Učni uspeh
1
Odstotek števila učencev, ki bodo uspešno zaključili razred.
Uspešnost učencev.
Delež učencev, ki bodo uspešno zaključili razred.
Nizka motivacija učencev za izboljšanje učnega uspeha,
slabe delovne navade in sposobnosti učencev ter
sodelovanje s starši.
Šolsko leto 2015/16.
1
Te so dogovorjene ob spremljavi in zapisane v letnem
delovnem načrtu.
Povprečen učni uspeh po razredih.
Poročilo od delu v tekočem šolskem letu.
Napredovanje učencev v naslednji razred.
Kršitev vsebin vzgojnega načrta
in število ukrepov skupine za vzgojo.
2
Število kršitev.
Vzgojenost učencev.
Manjše število kršitev vsebin vzgojnega načrta
in manjše število ukrepov skupine za vzgojo.
Učenci in učitelji ne sledijo izvajanju vzgojnega načrta.
Šolsko leto 2014/15.
1
Te so dogovorjene ob spremljavi in zapisane v Letnem
delovnem načrtu.
Število kršitev in število ukrepov skupine za vzgojo.
Zapiski učiteljev, razrednikov in skupine za vzgojo.
Število pritožb deležnikov učno-vzgojnega procesa.
1.4.2 KRATKOROČNI CILJI
-
izboljšanje učnega uspeha učencev in vzgojnega dela v vrtcu
spodbujanje branja in pismenosti ter izboljšati bralno pismenost učencev,
finančno ovrednotenje letnega delovnega načrta, (stroški dela, nakupi, investicijska in
vzdrževalna dela),
izvajanje rednega dnevnega in poldnevnega programa vrtca po Kurikulu za vrtce,
izvajanje programa za otroke s posebnimi potrebami,
izvajanje obogatitvenih in dodatnih programov,
8
-
izvajanje programov za otroke, ki ne obiskujejo vrtca (ure pravljic),
razvijati samostojnost pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje,
izvajati vzgojni načrt,
sodelovanje s starši,
domače naloge,
računalnik pri pouku,
šolska prehrana,
izmenjava učencev s Prvo osnovno šolo Ilidža, BIH 2014/15,
izmenjave učencev z vrstniki iz Foesy za šolsko leto 2014/15,
delo z nadarjenimi učenci (raziskovalno delo, projektno delo),
bralna značka za učence od 1. do 9. razreda,
program angleške bralne značke za učence od 4. do 9. r.,
športni program Mali sonček za otroke iz vrtca,
Zlati sonček za učence 1. in 2. razreda,
športni program Krpan za učence 3., 4. in 5. razreda,
sodelovanje na likovnih literarnih in glasbenih natečajih za vse učence,
program zdravstvene vzgoje za učence in starše s poudarkom na preventivnih aktivnostih in
vsebinah,
strokovna predavanja za starše in delavce šole v okviru programa pedagoškega
usposabljanja,
Podroben opis nekaterih kratkoročnih ciljev
Zap.
št.
1
Kratkoročni
cilj
Izboljšanje
vzgojnega dela
v oddelkih
predšolske
vzgoje
Št.
KC
1
Izhod.
leto
2014
Izhodiščna vrednost
2
Izboljšanje
vzgojnega dela
v oddelkih
prve triade
1
2014
Zmanjšanje števila konfliktih
dogodkov.
3
Spodbujanje
branja in
pismenosti ter
izboljšati
bralno
pismenost
učencev,
1
2014
Svetovalna služba in
učiteljice ter druge
strokovne delavke v 1.
razredu še dodatno skrb
namenijo izboljšanju
vzgojnega dela v oddelku.
Zaznavamo težave z
bralno pismenostjo.
4
Finančno
ovrednotenje
izvedbe
Letnega
delovnega
načrta
3
2014/
15
Finančna sredstva.
Zavod bo prejel manj finančnih
sredstev, hkrati pa nam zakonodaja
narekuje izvedbo programa
Svetovalna služba in
vzgojiteljice ter
pomočnice vzgojiteljic še
dodatno skrb namenijo
izboljšanju vzgojnega dela
v oddelku.
Pričakovana vrednost
v letu 2015
Zmanjšanje števila konfliktih
dogodkov.
Povečanje bralne pismenosti,
predvsem funkcionalne pismenosti
učencev
9
Aktivnosti za doseganje glavnega dolgoročnega ciljev zavoda
Dolgoročni cilj:
Kratkoročni cilj:
Kakovostni učno-vzgojni proces, kakovostna vzgoja in poučevanje, izboljšati učni
uspeh
Izboljšanje učnega uspeha učencev in vzgojnega dela v vrtcu
Zap. št.
Opis aktivnosti/ukrepa/izvedene
Pričakovani rezultati
naloge
1
Primerjava učnega uspeha s prejšnjim
99,7% uspešnost ob zaključku šolskega leta.
šolskim letom in preteklimi šolskimi
leti.
Spremljanje vloge učitelja iz
prenašalca znanja v mentorja, ki
načrtuje, usmerja in svetuje –
hospitacije, medpredmetna
povezovanja.
Učenje z lastno aktivnostjo in s
praktičnimi izkušnjami s poudarkom na
izkustvenem učenju in problemskem
pouku, v središču katerega so
aktivnosti in ravnanja ter refleksija leteh.
Dolgoročni cilj:
Kakovostni učno-vzgojni proces, kakovostna vzgoja in poučevanje, izboljšati učni
uspeh
Kratkoročni cilj:
Uspešnost vzgojnega dela v vrtcu
Zap. št.
Opis aktivnosti/ukrepa
Pričakovani rezultati
2
Primerjava analize vzgojnega dela s
Boljši rezultati v primerjavi s preteklim šolskim letom.
prejšnjim šolskim letom in preteklimi
šolskimi leti.
Zavod Osnovna šola Kungota bo omogočal in spodbujal strokovno izobraževanje in usposabljanje
vseh zaposlenih na šoli. Skrbel bo za nabavo sodobnih učnih pripomočkov in opreme ter za ustrezne
prostorske pogoje za izvajanje programa predšolskega varstva in programa osnovnošolskega
izobraževanja.
Osnovna šola Kungota uresničuje dolgoročne usmeritve s postavljanjem in izvajanjem letnih ciljev.
Pri tem izhaja iz postavljenih dolgoročnih ciljev, ob upoštevanju trenutnih okoliščin poslovanja, ki
izhajajo iz aktualnih gospodarskih gibanj in usmeritev šolske politike.
a) Obseg dela
- 100% realizirati obseg dejavnosti iz Letnega delovnega načrta zavoda.
b) Finančno poslovanje
- Realizirati letni finančni načrt za leto 2015: realizirati prihodke, stroške in finančni rezultat v
okviru načrta.
- Pozitivno poslovati.
- Pridobiti EU sredstev za financiranje projektov.
10
c) Kadri
- Uskladiti število zaposlenih s planiranim številom delavcev in FN 2015.
- Spremljati in analizirati absentizem.
- Izvajati in spremljati preventivne in obdobne zdravstvene preglede.
- Strokovno izpopolnjevati in usposabljati zaposlene s poudarkom na internem izobraževanju v
skladu s planom.
d) Investicijska dejavnost
- Racionalno porabiti investicijska sredstva v skladu s planom ( energetska sanacija prostorov
šole v Svečini, šole in vrtca v Spodnji Kungoti, dokup računalniške opreme za vrtce in šolo,
nakup nujno potrebnih igrač ter učil, zunanja ureditev)
e) Celovita kakovost
- Izboljšati kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.
- Stalno spremljati in izboljševati vzgojno-izobraževalno delo.
- Postopno informatizirati poslovne procese – prehod na e-računovodstvo in e- hrambo.
f) Notranji nadzor
Nadaljevati aktivnosti s področja obvladovanja in zmanjševanja tveganj.
Spremljati in analizirati ocene uspešnosti izvajanja programa na osnovi odgovorov in
predlogov otrok, učencev, staršev in zaposlenih.
Usmeritve za notranje kontrole, ki jih je oblikoval Urad za nadzor proračunskih sredstev predvidevajo,
da mora proračunski uporabnik zasnovati in izvajati proces, s katerimi je mogoče obvladovati glavna
tveganja in jih ohranjati na še sprejemljivi stopnji. Temeljni pogoj za tovrsten pristop k upravljanju s
tveganji je izdelava Registra tveganj, ki ga je Osnovna šola Kungota v skladu s Strategijo razvoja
notranjega nadzora javnih financ v republiki Sloveniji za obdobje 2005 – 2008 pripravila v preteklih
letih, posodobila pa v letu 2014.
Osnovna šola Kungota je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Smernic za
oblikovanje načrtov integritete, ki jih je sprejela Komisija za preprečevanje korupcije, kot zavezanec
za izdelavo načrta integritete, izdelala Načrt integritete Osnovne šole Kungota in ga posredovala
Komisiji za preprečevanje korupcije. Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi pregleda
načrta integritete ocenila, da bo Osnovna šola Kungota izdelal posodobljen načrt integritete, in sicer
na podlagi priporočil in usmeritev Komisije za preprečevanje korupcije
11
2.
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015
Kadrovski načrt za leto 2015 temelji na dejanskem številu zaposlenih iz leta 2014 in potrjene
Sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2014/15 s strani MIZŠ, načrtovanih programov dela, ob
upoštevanju usmeritev vlade in varčevalnih ukrepov, s katerimi želimo znižati stroške in racionalizirati
proces dela. Kadrovski načrt je v celoti prilagojen situaciji s katero se soočamo v državi, tako v
gospodarstvu kot v javnem sektorju. V skladu z varčevalnimi ukrepi dodatnega zaposlovanja ne bo,
razen v nujnih primerih zaradi povečanega števila oddelkov in za pokrivanje daljše bolniške in
porodniške.
Problem v poslovanju pa predstavlja preobremenjenost kadrov vseh profilov zaradi stalnega
povečevanja obsega dela, ki ga mora posamezni delavec opravili v svojem delovnem času (strokovne
zahteve, spremembe predpisov, poročanja zunanjim uporabnikom informacij).
V stavkovnem sporazumu, sklenjenim med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja (Uradni lis RS št. 46/13), je bilo dogovorjeno, da se bo v letih 2014 in 2015 število
zaposlenih zmanjševalo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim
preneha delovno razmerje, pri čemer zmanjšanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2014 –
januar 2015 in v obdobju januar 2015 – januar 2016 ne bo preseglo po en odstotek zaposlitve.
Kadrovski načrt OŠ Kungota je v prilogi.
12
3.
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015
4.1
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO
FINANČNEGA NAČRTA
Zakonske podlage za pripravo letnega finančnega načrta OŠ Kungota:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011UPB4, 110/2011-ZDIU12 in 101/2013-ZJF-G,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 46/03),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št., 112/09, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010,
97/2012),
-
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 in 30/2002-ZJF-C),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/1996 (23/1996
popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42,
108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008,
22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009
popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: UI-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001,
71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3,
102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 105/2012 dop. ZUJF, 63/2013,
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št.
75/2005, 73/2006, 57/2007, 65/2008 in 99/2010),
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995,
34/1996 (45/1996 popr.), 51/1998, 28/1999, 39/1999-ZMPUPR, 39/2000, 56/2001, 64/2001
(78/2001 popr.), 56/2002, 52/2007, 60/2008, 61/2008, 33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011,
40/2012),
- Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 105/2012),
-
Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št. 94/2010 in 110/2011),
13
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
69/2008, 97/2009, 41/2012),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (UL RS 12/2014).
- ZIPRS 2014/15 in ZUUJFO
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) ter Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415D)(Uradni list RS, št. 14/2015 )
4.2
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA
Finančni načrt je pripravljen na podlagi sprejetega proračuna Občine Kungota za leto 2015, kriterijev
MIZŠ za financiranje dejavnosti, Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15, sklepov župana in
soglasij MIZŠ. Letni delovni načrt (LDN) je temeljni dokument, s katerim vsak zavod vsako leto določi
obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. Iz finančnega načrta so razvidni viri
financiranja, pri čemer sta najpomembnejša vira sredstev MIZŠ in Občina Kungota. Med vire sredstev
štejemo še prihodke od prodaje blaga in storitev (npr. šolska prehrana)
Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali do sedaj znana izhodišča za leto 2015.
-
OŠ Kungota je kot posredni uporabnik državnega in občinskega proračuna, v skladu s 26.
členom Zakona o javnih financah, pripravila finančni načrt na podlagi izhodišč, ki veljajo za
državni in občinski proračun.
-
Zakon o interventnih ukrepih (ZIU).
-
Osnova za finančni načrt za leto 2015 je ocena realiziranih prihodkov in odhodkov v
preteklem letu.
-
Izhodiščna predpostavka finančnega načrta za leto 2015 je, da ne bo prišlo do večjih
sprememb nacionalnega programa na področju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
in da v letu 2015 ne bo sprememb, ki bi bistveno vplivale na zmanjšanje obsega dejavnosti
šole.
-
Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Odlok o proračunu Občine Kungota za leto
2015.
-
Izhodišče za pripravo finančnega načrta je tudi Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole in potrjena sistemizacija delovnih mest
Občine Kungota in MIZŠ.
-
Navodila za pripravo dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2015, MIZŠ z dne 12. 1.
2015
-
Izhodišča za pripravo kadrovskih in finančnih načrtov za leto 2015, MIZŠ z dne 12. 1. 2015.
Temeljne ekonomske predpostavke pri izdelavi finančnega načrta 2015 pogojuje obdobje
gospodarske in finančne recesije so:
- uskladitev plač v skladu z rastjo življenjskih potrebščin v letu 2015 ne bo,
- regres za letni dopust obračunan skladno z ZUJF,
- v letu 2015 zaposlenim ne pripada del plače za redno delovno uspešnost,
14
Ukrepi vlade Republike Slovenije na področju plač, ki so vključeni v predloženi Finančni načrt 2015 so:
1. Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Z ZUPPJS15 (2. člen) je bila kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31.
decembra 2015 določena plačna lestvica, ki je veljala od 1.6.2013 do 31.12.2014 (plačna
lestvica iz prvega odstavka 44. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 –uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov je ukrep, ki je začasne narave.
2. Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice
ZUPPJS15 (4. člen) ukrep neusklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov
podaljšuje tudi v leto 2015, in sicer se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice tudi od
1.1.2015 do 31.12.2015 ne uskladijo. Vsebinsko enako določbo vsebuje 3. člen Aneksa št. 7 h
KPJS.
3. Redna delovna uspešnost
ZUPPJS15 (5. člen) ponovno podaljšuje obdobje neizplačevanja redne delovne uspešnosti in
določa, da javni uslužbenci tudi do 31.12.2015 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne
delovne uspešnosti.
I. Ukrepi, ki zadevajo povračila stroškov v zvezi z delom in druge prejemke
V primerih, ko javni uslužbenec 30.4.2015 še ne bo pridobil pravice do plače v skladu s plačnim
razredom, v katerega je uvrščen (zamik pravice do plače iz naslova napredovanj v višji plačni
razred oziroma naziv v letu 2015 (6. člen ZUPPJS15)), je osnova za določitev višine regresa za
letni dopust plačni razred, v skladu s katerim je javni uslužbenec oziroma funkcionar prejel
plačo na zadnji dan meseca aprila 2015.
II. Ukrepi, ki zadevajo plače
1. Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letih 2015 in 2016
Javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letih 2015 in 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji
plačni razred, naziv in višji naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15 napredujejo v višji plačni
razred, naziv in višji naziv v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje (2015 oziroma 2016),
vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali
višjim nazivom z zamikom. In sicer pridobijo javni uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v
višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu 2015, pravico do plače na tej podlagi s 1.12.2015.
Javni uslužbenci, ki napredujejo v letu 2016, pa pridobijo pravico do plače na podlagi
napredovanj s 1.12.2016.
4.3
FINANČNI NAČRT ZA PROGRAM OSNOVNA ŠOLA
Plan za leto 2015 je pripravljen na podlagi Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za
pripravo predloga proračuna Slovenije in na podlagi ocenjenih stroškov za leto 2015.
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 12. 1. 2015 prejeli navodila za financiranje
javne službe šolskem letu 2014-15, ki je osnova za sestavo finančnega načrta 2015.
15
4.3.1 Zakonske in druge pravne podlage:
-
Zakon o osnovni šoli,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o zavodih,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,
Zakon o delovnih razmerjih,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kungota,
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o uravnoteženju javnih financ,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
Zakon o javnih financah,
Zakon o računovodstvu,
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
ZIPRS 2014/15 in ZUUJFO ( UradnI list RS, št. 14/2015 )
4.4
FINANČNI NAČRT PREDŠOLSKA VZGOJA
Finančni načrt za 2015 je izdelan na podlagi Globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za
pripravo predloga proračuna Slovenije in na podlagi ocenjenih stroškov leta 2015.
V okviru programa Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Občina Kungota sredstva zagotavlja za:
- ohranjanje in zagotavljanje optimalne možnosti za vključitev čim večjega števila
otrok v vrtce,
- subvencioniranje plačila programov vrtca,
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme vrtca,
- sofinanciranje drugih programov.
4.4.1 Zakonske in pravne podlage:
-
Zakon o vrtcih,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostore in opremo vrtca,
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kungota,
Zakon o delovnih razmerjih,
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o javnih financah,
Zakon o računovodstvu,
Zakon o uravnoteženju javnih financ,
16
-
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Potrjena sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2014/15,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava.
4.5
OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira programsko odvisne stroške in stroške dela
za delavce v okviru sistemizacije delovnih mest po normativih za osnovne šole in v skladu s Kolektivno
pogodbo za vzgojo in izobraževanje. Za pripravo plana nimamo enotne metodologije za izračun
stroškov dela, za programsko odvisne stroške pa smo prejeli cenik materialnih stroškov.
Prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so prihodki za pokrivanje stroškov bruto plač,
prispevkov delodajalca, prehrane in prevoza zaposlenih, izobraževanja strokovnih delavcev, jubilejnih
nagrad, odpravnin, regresa za letni dopust, sredstev za delo sindikalnega zaupnika, zdravstvenih
pregledov delavcev, premij za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, sredstev za pokrivanje
programsko odvisnih stroškov ter sredstev za regresirano prehrano učencev. V planu so všteti tudi
prihodki, ki bi jih moralo MIZŠ že zagotoviti ob izplačilu prvega obroka tretje četrtine odprave plačnih
nesorazmerij.
Okvirni Finančni plan za leto 2015 za sredstva, prejeta s strani ustanovitelja, je narejen na podlagi
ocenjenih načrtovanih stroškov za leto 2015 .
Prihodki ustanovitelja so prihodki za pokrivanje tekočih materialnih stroškov, za sofinanciranje
dodatnih programov v osnovnih šolah, za subvencioniranje šole v naravi, šolski prevozi, za sredstva
vzdrževanja in obnove šol ter za modernizacijo učnih pripomočkov.
Ravnatelj:
Vojislav Lazarev, prof.
17