Zapisnik 44. seje Senata FERI 3. 7. 2015

Comments

Transcription

Zapisnik 44. seje Senata FERI 3. 7. 2015
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
UM FERI
Z A P I S N I K
44. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 3. julija 2015, ob 9. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ, Drago
DOLINAR, Aleš HACE, Marjan HERIČKO, Zdravko KAČIČ, Miro MILANOVIČ, Nenad MUŠKINJA,
Milan OJSTERŠEK, Tatjana PETEK, Iztok PETERIN, Tina SCHWEIGHOFER, Mladen TRLEP, Milan
ZORMAN, Borut ŽALIK, Suzana ŽILIČ FIŠER.
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe, Jože PIHLER – Komisija za kakovost.
ODSOTNI
- člani Senata:
Aleš BELE, Denis ĐONLAGIĆ, Klement KRALJ, Gregor NIKOLIĆ – opr., Tadej ŠTADLER – opr.,
Tatjana WELZER DRUŽOVEC.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
RED:
pregled sklepov in potrditev zapisnika 43. redne in 15. korespondenčne seje Senata FERI,
poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
volitve v pedagoške nazive,
razno.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 43. redne in 15. korespondenčne seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 43. redne seje Senata FERI
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
43. seja:
- 37. sklep – Rezultati ankete o delovnem zadovoljstvu med zaposlenimi na FERI so objavljeni na spletni strani
Komisije za ocenjevanje kakovosti na strani FERI. Inštituti naj o njih razpravljajo in delujejo v smislu izboljšanja v
prihodnjem letu.
- 28. sklep – Senat je sprejel sklep, da se predlog dopolnitve Strategije UM FERI dopolni oz. dodela. Pripombe
zbira predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti. Komisija še ni prejela nobene pripombe. Sklep je v
izvajanju.
1
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
-
Drugi sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše
narave in so v fazi izvajanja.
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 43. redne seje z dne 29. 5. 2015 ter podano poročilo o sprejetih in
izvedenih sklepih.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. korespondenčne seje Senata FERI
Na 43. seji Senata FERI so se člani senata dogovorili o terminu za naslednjo redno sejo ter zavzeli stališče, da bo v
primeru nujnih zadev sklicana pred tem korespondenčna seja. Korespondenčna seja je bila izvedena dne 22. in 23.
junija 2015. Sprejet je bil sklep o soglasju za sklenitev pogodb o zaposlitvi s tremi nepedagoškimi delavci ter
izvoljen en pedagoški delavec.
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 15. korespondenčne seje Senata FERI z dne 22. in 23. 6. 2015.
AD 2
Poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru
Poročal je član Senata Univerze v Mariboru dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Seja Senata Univerze v Mariboru je bila 16. 6. 2015.
- Potrjena je bila sestava novega Senata Univerze v Mariboru. Iz FERI sta člana Senata UM dr. Bojan GRČAR in dr.
Borut ŽALIK.
- Senat je podal pozitivno mnenje k šestim novim prorektorjem oz. prorektoricam Univerze v Mariboru.
- Soglašal je z izvolitvami v pedagoške nazive ter izvolil dva redna profesorja.
AD 3
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 4
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za izobraževalno dejavnost dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Sprememba študijskega programa – sprememba nosilcev učne enote
Komisija za študijske zadeve na podlagi predlogov inštitutov predlaga naslednje spremembe nosilcev predmetov /
učnih enot:
VS ŠP 1. stopnje Elektrotehnika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
CAE/CAD praktikum
2 VS E-E
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Matej ŠALAMON
dr. Iztok KRAMBERGER
Soglasno je bil sprejet
8. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote VS ŠP 1. stopnje Elektrotehnika:
2
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
-
CAE/CAD praktikum, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Mateja ŠALAMONA je novi
nosilec dr. Iztok KRAMBERGER.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Zap. št.
1.
2.
3.
Učna enota, letnik, študijski
program
Sodobna programska orodja
1 VS RIT
Osnove algoritmov
1 VS RIT
Računalniška grafika in
animacija
3 VS RIT
Nosilec
učne enote
dr. Božidar POTOČNIK
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Danilo KORŽE
dr. Nikola GUID
dr. Simon KOLMANIČ
dr. Nikola GUID
dr. Simon KOLMANIČ
Soglasno je bil sprejet
9. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Sodobna programska orodja, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Božidarja
POTOČNIKA je novi nosilec dr. Danilo KORŽE,
- Osnove algoritmov, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec
dr. Simon KOLMANIČ,
- Računalniška grafika in animacija, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je
novi nosilec dr. Simon KOLMANIČ.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
(*Opomba na koncu zapisnika.)
VS ŠP 1. stopnje Mehatronika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Osnove elektrotehnike za
mehatronike
1 VS MEH
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Igor TIČAR
dr. Peter KITAK
Soglasno je bil sprejet
10. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote VS ŠP 1. stopnje Mehatronika:
- Osnove elektrotehnike za mehatronike, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Igorja
TIČARJA je novi nosilec dr. Peter KITAK.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
UN ŠP 1. stopnje Elektrotehnika
Zap. št.
1.
2.
Učna enota, letnik, študijski
program
Osnove elektrotehnike I
1 UN E
Osnove elektrotehnike II
1 UN E
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Igor TIČAR
dr. Peter KITAK
dr. Igor TIČAR
dr. Peter KITAK
3
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
3.
Razdeljevanje električne
energije
2 UN E-ME
dr. Jože PIHLER
dr. Gorazd ŠTUMBERGER
Soglasno je bil sprejet
11. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot UN ŠP 1. stopnje Elektrotehnika:
- Osnove elektrotehnike I, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Igorja TIČARJA je novi
nosilec dr. Peter KITAK,
- Osnove elektrotehnike II, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Igorja TIČARJA je novi
nosilec dr. Peter KITAK,
- Razdeljevanje električne energije, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Jožeta PIHLERJA
je novi nosilec dr. Gorazd ŠTUMBERGER.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
Učna enota, letnik, študijski
program
Uporabniška programska
oprema
1 UN RIT
Algoritmi in podatkovne
strukture
1 UN RIT
Umetna inteligenca
2 UN RIT
Računalniška grafika
3 UN RIT
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Božidar POTOČNIK
dr. Danilo KORŽE
dr. Nikola GUID
dr. Damjan STRNAD
dr. Nikola GUID
dr. Damjan STRNAD
dr. Nikola GUID
dr. Damjan STRNAD
Soglasno je bil sprejet
12. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Uporabniška programska oprema, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Božidarja
POTOČNIKA je novi nosilec dr. Danilo KORŽE,
- Algoritmi in podatkovne strukture, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA
je novi nosilec dr. Damjan STRNAD,
- Umetna inteligenca, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec
dr. Damjan STRNAD,
- Računalniška grafika, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec
dr. Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
(* Opomba na koncu zapisnika).
UN ŠP 1. stopnje Mehatronika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Osnove elektrotehnike
1 UN MEH
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Igor Tičar
dr. Peter KITAK
Soglasno je bil sprejet
4
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
13. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote UN ŠP 1. stopnje Mehatronika:
Osnove elektrotehnike, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Igorja TIČARJA je novi
nosilec dr. Peter KITAK.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
UN ŠP 1. stopnje Telekomunikacije
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Nosilec
učne enote
Multimedia
3 UN TK
dr. David PODGORELEC
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Borut ŽALIK
Soglasno je bil sprejet
14. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote UN ŠP 1. stopnje Telekomunikacije:
- Multimedia, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Davida PODGORELCA je novi nosilec dr.
Borut ŽALIK.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
UN ŠP 1. stopnje Izobraževalno računalništvo - FNM
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Računalniška grafika
3 UN IZOB. RAČ.
Nosilec
učne enote
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Nikola GUID
dr. Damjan STRNAD
Soglasno je bil sprejet
15. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote UN ŠP 1. stopnje Izobraževalno računalništvo:
- Računalniška grafika, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
MAG ŠP 2. stopnje Elektrotehnika
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Elektrodinamika
1 MAG E
Nosilec
učne enote
dr. Igor TIČAR
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Peter KITAK
Soglasno je bil sprejet
16. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote MAG ŠP 2. stopnje Elektrotehnika:
- Elektrodinamika, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Igorja TIČARJA je novi nosilec dr.
Peter KITAK.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
MAG ŠP 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
5
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
Zap. št.
1.
2.
Učna enota, letnik, študijski
program
Izbrani algoritmi
1 MAG RIT
Računalniška animacija
2 MAG RIT
Nosilec
učne enote
dr. Nikola GUID
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Damjan STRNAD
dr. Nikola GUID
dr. Damjan STRNAD
Soglasno je bil sprejet
17. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot MAG ŠP 2. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Izbrani algoritmi, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD,
- Računalniška animacija, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi
nosilec dr. Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
MAG ŠP 2. stopnje Izobraževalno računalništvo - FNM
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Računalniška animacija
2 MAG IZOB. RAČ.
PREDLOG
Nosilec učne enote
2015/2016
dr. Damjan STRNAD
Nosilec
učne enote
dr. Nikola GUID
Soglasno je bil sprejet
18. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote MAG ŠP 2. stopnje Izobraževalno računalništvo:
- Računalniška animacija, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi
nosilec dr. Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
Izvajalci predavanj predmetov / učnih enot za študijsko leto 2015/2016 v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci za
študijske programe 1. in 2. stopnje FERI
Inštituti predlagajo za študijsko leto 2015/2016:
Zap.
št.
Predmet, letnik, študijski
program
1. Matematika I
1 VS E
2.
Elektroenergetska omrežja
2 VS E-ME
3. Procesiranje signalov
2 VS E-EL
4. Mikroprocesorski sistemi I
2 VS-EL
5. Proizvodnja električne
energije
2 VS E-ME
6. Mikroprocesorski sistemi II
Nosilec predmeta
Izvajalec predmeta
2014/2015
PREDLOG
Izvajalec
predmeta
2015/2016
Milan KUTNJAK
Gorazd LEŠNJAK
Jože PIHLER
Josip VORŠIČ
Matej ROJC
Zdravko KAČIČ
Boštjan VLAOVIČ
Zmago BREZOČNIK
Gorazd
ŠTUMBERGER
Klemen DEŽELAK
Klemen DEŽELAK
Zmago BREZOČNIK
Boštjan VLAOVIČ
Boštjan VLAOVIČ
Gorazd LEŠNJAK
Josip VORŠIČ
Zdravko KAČIČ
Zmago
BREZOČNIK
6
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
3 VS E-EL
7. Razvoj in vzdrževanje
elektroenergetskih sistemov
3 VS E-ME
8.
Energetski trg
3 VS E izb.
9.
Robotika II
3 VS MEHA
10. Uporabniški vmesniki
2 VS RIT
11.
Diskretna matematika
2 VS RIT, 2 VS ITK
18.
19.
Klemen DEŽELAK
Gorazd
ŠTUMBERGER
Klemen DEŽELAK
Klemen DEŽELAK
Aleš HACE
Andreja ROJKO
Andreja ROJKO
/
Milan KUTNJAK
Aleksandra TEPEH
Damjan ZAZULA,
Zmago BREZOČNIK
/
Boris CIGALE
Gorazd
ŠTUMBERGER
/
Gorazd
ŠTUMBERGER,
Klemen DEŽELAK
Bojan GRČAR
Boštjan POLAJŽER
Boštjan POLAJŽER
Jožef RITONJA
Ivan ZAGRADIŠNIK
Ivan
ZAGRADIŠNIK
Aleš ŽIVKOVIČ
Milan ZORMAN
Milan ZORMAN
Razvoj spletnih sistemov
2 UN MK-MP, VK
Aleš ŽIVKOVIČ
Boštjan ŠUMAK
Boštjan ŠUMAK
Regulacije
2 UN MEHA
Miro MILANOVIČ
Andreja ROJKO
Interakcija človek-računalnik
1 UN RIT
Borut ŽALIK
Franc NOVAK
Franc NOVAK
Damjan ZAZULA
Boris CIGALE
Boris CIGALE
Damjan ZAZULA
/
Božidar
POTOČNIK
Damjan ZAZULA
/
Aleš HOLOBAR
Janez BREST
Iztok FISTER
Janez BREST
Borko BOŠKOVIĆ
Damjan ZAZULA
/
Elektrodinamika
2 UN E-ME
15. Načrtovanje
elektromagnetnih naprav
3 UN E
16.
Razvoj informacijskih
sistemov
2 UN ITK
17.
Klemen DEŽELAK
Borut ŽALIK
12. Načrtovanje računalniških
sistemov
3 VS RIT
13.
Prehodni pojavi v EES
3 VS E-ME
14.
Jože PIHLER
20. Snovanje računalniških in
digitalnih sistemov
3 UN RIT
21. Operacijski sistemi
2 UN RIT
22. Signali in slike
2 UN RIT, 3 UN RIT
23. Povezljivi sistemi in
inteligentne storitve
1 MAG RIT, 2 MAG RIT
24.
Jezikovne tehnologije
1 MAG RIT
25. Računalniška obdelava
signalov in slik
1 MAG RIT
Franc NOVAK
Aleksandra TEPEH
Andreja ROJKO
Iztok FISTER
Borko BOŠKOVIČ
Aleš HOLOBAR
7
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
26. Mobilno in vseprisotno
računalništvo
2 MAG RIT
27. Principi operacijskih
sistemov
2 MAG RIT izb., 1 MAG TK
izb.
28. Optimizacija poslovnih
procesov
1 MAG ITK
29.
Elektronsko poslovanje
1 MAG ITK
30.
Storitvena znanost in
inovacije
2 MAG ITK
31. Komuniciranje z naročniki in
uporabniki
2 MAG ITK
32. Optimizacija v
elektroenergetiki
2 MAG E
Računalniški vid
33.
2 MAG RIT
Aplikacijski strežniki
34.
2 MAG RIT
Marjan MERNIK
Matej ČREPINŠEK
Matej ČREPINŠEK
Božidar POTOČNIK
Boris CIGALE
Aleš ŽIVKOVIČ
Milan ZORMAN
Milan ZORMAN
Aleš ŽIVKOVIČ
Milan ZORMAN
Milan ZORMAN
Jozsef GYÖRKÖS
Jozsef GYÖRKÖS,
Milan ZORMAN
Milan ZORMAN
Jozsef GYÖRKÖS
Jozsef GYÖRKÖS,
Milan ZORMAN
Milan ZORMAN
Gorazd
ŠTUMBERGER
/
Klemen DEŽELAK
Damjan ZAZULA
/
Božidar
POTOČNIK
Janez BREST
/
Aleš ZAMUDA
Boris CIGALE
Soglasno je bil sprejet
19. SKLEP:
Senat FERI potrjuje predlagane izvajalce predmetov / učnih enot študijskih programov FERI 1. in 2.
stopnje v študijskem letu 2015/2016 v primerih, kadar le-ti niso tudi nosilci predmetov.
Kreditni sistem študija na UM
Inštituti so posredovali nabor izbirnih predmetov, ki jih bomo ponudili v zunanjo izbirnost drugim članicam
Univerze v Mariboru. Predlagan je enak nabor predmetov kot v študijskem letu 2014/2015.
Soglasno je bil sprejet
20. SKLEP:
Senat FERI potrjuje nabor predmetov študijskih programov 1. in 2. stopnje FERI, ki jih v študijskem
letu 2015/2016 ponudimo v izbirnost drugim članicam Univerze v Mariboru – PRILOGA 2 originalu
zapisnika Senata.
AD 5
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
V odsotnosti predsednika je poročal član Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve dr. Marjan HERIČKO, red.
prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
8
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
Mag. Lovro BELAK, univ. dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Strateško vzdrževanje prenosnih
naprav s stališča zanesljivosti in tveganja«.
Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko je bil soglasno sprejet
21. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Strateško vzdrževanje prenosnih
naprav s stališča zanesljivosti in tveganja« mag. Lovra BELAKA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Rafael MIHALIČ, red. prof., UL FE - predsednik,
− dr. Jože PIHLER, red. prof., mentor, UM FERI - član,
− dr. Josip VORŠIČ, red. prof., somentor, UM FERI - član.
Tine KONJEDIC, univ. dipl. gosp. inž., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Soft Switching for Improving the
Efficiecy and Power Density of a Single-Phase Converter with Power Factor Correction«.
Na predlog Inštituta za robotiko je bil soglasno sprejet
22. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Soft Switching for Improving the
Efficiecy and Power Density of a Single-Phase Converter with Power Factor Correction« Tineta
KONJEDICA, univ. dipl. gosp. inž., v sestavi:
− dr. Miran RODIČ, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Miro MILANOVIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Luis MARTINEZ-SALAMERO, red. prof., Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Španija –
član.
Marko KOBAL, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Analiza zmogljivosti in
funkcionalnosti omrežja InfiniBand v virtualiziranih superračunalnikih s porazdeljenim pomnilnikom«.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
23. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Analiza zmogljivosti in funkcionalnosti
omrežja InfiniBand v virtualiziranih superračunalnikih s porazdeljenim pomnilnikom« Marka
KOBALA, univ. dipl. inž. rač. in inf., v sestavi:
− dr. Janez BREST, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Milan OJSTERŠEK, doc., mentor, UM FERI – član,
− dr. Andrej FILIPČIČ, red. prof., IJS Ljubljana – član.
Franja PIŽMOHT, univ. dipl. medij. kom., je oddala doktorsko disertacijo z naslovom »Vrednotenje evolucijskega
procesa konvergence nano, bio, informacijskih in kognitivnih tehnologij«.
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je bil soglasno sprejet
24. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Vrednotenje evolucijskega procesa
konvergence nano, bio, informacijskih in kognitivnih tehnologij« Franje PIŽMOHT, univ. dipl.
medij. kom., v sestavi:
− dr. Suzana ŽILIČ FIŠER, doc., UM FERI – predsednica,
− dr. Jozsef GYÖRKÖS, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Dijana MOČNIK, izr. prof., somentorica, UM FERI – članica,
− dr. Jelena JURIŠIĆ, doc., Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odjel za komunikologiju –
članica.
Simon JURIČ, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Bližje-infrardeča spektroskopija
na standardni računalniški mobilni napravi za zaznavo in vizualizacijo podkožnih ven«.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
9
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
25. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Bližje-infrardeča spektroskopija na
standardni računalniški mobilni napravi za zaznavo in vizualizacijo podkožnih ven« Simona
JURIČA, univ. dipl. inž. rač. in inf., v sestavi:
− dr. Peter KOKOL, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Franc SOLINA, red. prof., FRI Ljubljana – član.
Goran HROVAT, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom
»Odkrivanje in razločevanje trendov v zdravstvenih podatkih med podskupinami pacientov«. Za mentorja predlaga
dr. Milana OJSTERŠKA, doc.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Gorana
HROVATA, univ. dipl. inž. rač. in inf., in ocenila oz. ugotovila, da predlagani mentor dr. Milan OJSTERŠEK, doc.,
izpolnjuje pogoje za mentorja.
Soglasno je bil sprejet
26. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Gorana HROVATA, univ. dipl. inž. rač. in
inf., v sestavi:
− dr. Gregor ŠTIGLIC, izr. prof., UM FZV – predsednik,
− dr. Milan OJSTERŠEK, doc., mentor, UM FERI – član,
− dr. Borut ROBIČ, red. prof., UL FRI – član.
Magistrski študij
Matjaž KOS, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal magistrsko nalogo z naslovom »Ključni izzivi informatizacije
področja izvršb«.
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
27. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno magistrske naloge kandidata Matjaža KOSA, univ. dipl.
inž. rač. in inf., z naslovom »Ključni izzivi informatizacije področja izvršb« v sestavi:
− dr. Boštjan ŠUMAK, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Marjan HERIČKO, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Rok RUPNIK, doc., UL FRI – član.
Dragoslav PETROVIĆ, univ. dipl. inž. el., prosi za potrditev teme magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
28. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Dragoslava PETROVIĆA, univ. dipl. inž. el., z
naslovom »Analiza modelov satelitskega sledenja tovornih vozil na slovenskih avtocestah«. Za
mentorja imenujemo dr. Iztoka KRAMBERGERJA, doc.
Pisanje zaključnih del v tujih jezikih
Pisanje zaključnih del v tujih jezikih na Univerzi v Mariboru ureja Pravilnik o izdelavi zaključnih del vseh stopenj
študija v tujem jeziku na UM. 2. člen sedaj veljavnega pravilnika določa, da so tuji jeziki, v katerih lahko študent
pripravi delo, vsi uradni jeziki Evropske unije.
Študent lahko zaključno delo izdela in zagovarja v tujem jeziku v naslednjih primerih, o katerih na podlagi pisne in
utemeljene prošnje študenta odloča pristojna komisija članice:
· če je bil v okviru mednarodnih sporazumov UM na študiju v tujini najmanj tri (3) mesece,
· če so mentor, somentor ali član komisije za zagovor zaključnega dela tujci,
· če je tujec in študira na UM,
· v drugih utemeljenih primerih, o katerih presodi pristojna komisija članice.
10
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
Komisija članice lahko odobri tudi samo izdelavo ali zagovor zaključnega dela v tujem jeziku.
V primeru doktorskega študija, ko je bila kandidatu odobrena izdelava doktorskega dela v tujem jeziku, naslov
doktorskega dela v tujem jeziku potrdi Senat UM praviloma hkrati s potrditvijo teme doktorske disertacije in
mentorja, lahko pa tudi naknadno.
Skladno z dejstvom, da imamo vse več tujih študentov so študenti začeli vlagati prošnje za pisanje diplomskih del v
hrvaškem, nemškem, makedonskem in drugih jezikih.
Univerza v Mariboru je v ta namen pripravila nov predlog pravilnika, kjer je navedeno, da lahko članica za
posamezne študijske programe ali skupino študijskih programov nabor tujih jezikov omeji samo na določene.
Na predlog Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve ter Komisije za študijskega zadeve FERI je bil soglasno
sprejet
29. SKLEP:
Senat UM FERI potrjuje, da lahko na UM FERI študenti zaključna dela vseh stopenj študija
opravljajo izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 6
Volitve v pedagoške nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Prihodnja seja Senata
Naslednja redna seja Senata in istočasno zadnja redna seja Senata v trenutni sestavi bo zadnji teden v mesecu
avgustu 2015.
Seja je bila sklenjena ob 9.50.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
* Na 45. seji Senata FERI dne 28. 8. 2015 so bili glede na današnja 9. in 12. sklep sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP:
Razveljavita se 9. in 12. sklep 44. seje Senata FERI z dne 3. 7. 2015.
SKLEP:
Spremenita se nosilca učnih enot VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Osnove algoritmov, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Simon KOLMANIČ,
- Računalniška grafika in animacija, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je
novi nosilec dr. Simon KOLMANIČ.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
11
44. SEJA SENATA FERI – 3. 7. 2015
-
Algoritmi in podatkovne strukture, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je
novi nosilec dr. Damjan STRNAD,
- Umetna inteligenca, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD,
- Računalniška grafika, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
12