Zapisnik 13. izredne seje Senata FERI 15. 5. 2015

Comments

Transcription

Zapisnik 13. izredne seje Senata FERI 15. 5. 2015
13. IZREDNA SEJA SENATA FERI – 15. 5. 2015
UM FERI
Z A P I S N I K
13. izredne seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v
petek, dne 15. maja 2015, ob 12.30 v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Matjaž COLNARIČ, Drago DOLINAR, Denis ĐONLAGIĆ,
Aleš HACE, Nenad MUŠKINJA, Gregor NIKOLIĆ, Milan OJSTERŠEK, Tatjana PETEK, Iztok PETERIN,
Tina SCHWEIGHOFER, Tadej ŠTADLER, Mladen TRLEP, Milan ZORMAN, Borut ŽALIK, Suzana ŽILIČ
FIŠER.
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe.
ODSOTNI
- člani Senata:
Aleš BELE – opr., Zmago BREZOČNIK – opr., Marjan HERIČKO, Zdravko KAČIČ, Klement KRALJ,
Miro MILANOVIČ, Tatjana WELZER DRUŽOVEC – opr.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
RED:
volitve članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev FERI,
glasovanje o kandidatih za dekana FERI,
razno.
Sejo je začel in vodil prodekan dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
AD 1
Volitve članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev FERI
Poročala sta prodekan prof. dr. Denis ĐONLAGIĆ in pomočnica tajnika FERI ga. Mateja GRUŠOVNIK.
Skladno s 1. odstavkom VIII. točke Sklepa o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst
visokošolskih učiteljev in študentov Univerze v Mariboru se izvoli dva člana Senata Univerze na tajnih volitvah
najkasneje do 18. 5. 2015.
Kandidata za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev iz FERI sta:
- dr. Bojan GRČAR, red. prof., (elektrotehnika in telekomunikacije) in
- dr. Borut ŽALIK, red. prof., (računalništvo, informatika).
Skladno z 2. odstavkom VIII. točke Sklepa o razpisu volitev za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih
učiteljev in študentov Univerze v Mariboru je bil na predlog prodekana soglasno sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo postopka volitev članov Senata Univerze v
Mariboru in izvedbo postopka tajnega glasovanja za dokončni predlog za dekana FERI na Senatu
FERI v sestavi:
- Gregor NIKOLIĆ, študent – predsednik,
- dr. Nenad MUŠKINJA – član,
- dr. Iztok PETERIN – član.
Senat FERI izvoli na tajnih volitvah dva člana Senata Univerze v Mariboru, z vsakega področja oz. discipline po
enega.
1
13. IZREDNA SEJA SENATA FERI – 15. 5. 2015
Izvedene so bile tajne volitve predlaganih kandidatov za člana Senata Univerze v Mariboru. Člani Senata FERI so
glasovali z ločenimi glasovnicami za posamezno področje oz. disciplino.
Od skupaj 22 članov Senata FERI je bilo prisotnih 15 članov Senata. Ugotovljeni rezultati volitev:
1. za člana Senata Univerze v Mariboru s področja oz. discipline »elektrotehnika in telekomunikacije« je od 15
prisotnih članov senata dobil prof. dr. Bojan GRČAR 14 glasov, 1 glasovnica je bila neveljavna in
2. za člana Senata Univerze v Mariboru s področja oz. discipline »računalništvo, informatika« je od 15 prisotnih
članov senata dobil prof. dr. Borut ŽALIK, 14 glasov, 1 glasovnica je bila neveljavna.
Volilna komisija je ugotovila:
- da je prof. dr. Bojan GRČAR dobil na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, zato je bil izvoljen za člana Senata Univerze v Mariboru za
področje »elektrotehnika in telekomunikacije«,
- da je prof. dr. Borut ŽALIK dobil na volitvah večino glasov navzočih članov Senata Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, zato je bil izvoljen za člana Senata Univerze v Mariboru za
področje »računalništvo, informatika«.
Soglasno sta bila sprejeta
2. SKLEP:
V Senat Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev s Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko za področje »elektrotehnika in telekomunikacije« je izvoljen prof. dr.
Bojan GRČAR.
3. SKLEP:
V Senat Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev s Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko za področje »računalništvo, informatika« je izvoljen prof. dr. Borut
ŽALIK.
AD 2
Glasovanje o kandidatih za dekana FERI
Poročala sta prodekan prof. dr. Denis ĐONLAGIĆ in pomočnica tajnika FERI ga. Mateja GRUŠOVNIK.
Komisija za odpiranje in urejanje predlogov za dekana je ugotovila, da je prišla ena popolna vloga za dekana prof.
dr. Boruta ŽALIKA. Skladno z IX. točko Sklepa o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo
dekana Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je Akademski zbor FERI na
seji dne 13. 5. 2015 izvedel glasovanje o kandidatu za dekana in ugotovil, da je kandidat prof. dr. Borut ŽALIK prejel
absolutno večino glasov članov Akademskega zbora ter ga predlagal v izvolitev Senatu FERI.
Izvedene so bile tajne volitve o kandidatu za dekana FERI prof. dr. Borutu ŽALIKU.
Od skupaj 22 članov Senata FERI je bilo prisotnih 15 članov Senata. Ugotovljeni rezultati volitev:
Na volitvah za dekana Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatike je prof. dr. Borut ŽALIK od 15
prisotnih članov senata dobil 14 glasov, 1 glasovnica je bila neveljavna.
Volilna komisija je ugotovila, da je prof. dr. Borut ŽALIK dobil na volitvah večino glasov navzočih članov Senata
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, zato se rektorju Univerze v
Mariboru predlaga za dekana Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
Soglasno je bil sprejet
4. SKLEP:
Senat FERI predlaga rektorju Univerze v Mariboru, da imenuje prof. dr. Boruta ŽALIKA za dekana
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko za dobo štirih let.
AD 3
Stekla je razprava o možnem terminu v juniju za svečanost ob 20-letnici FERI ter junijski seji Senata FERI.
2
13. IZREDNA SEJA SENATA FERI – 15. 5. 2015
Seja je bila sklenjena ob 12.40.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
PRODEKAN
prof. dr. Denis Đonlagić
3

Similar documents