Zapisnik 45. seje Senata FERI 27. 8. 2015

Comments

Transcription

Zapisnik 45. seje Senata FERI 27. 8. 2015
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
UM FERI
Z A P I S N I K
45. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v četrtek,
dne 27. avgusta 2015, ob 8. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
ODSOTNI
- člani Senata:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ, Drago
DOLINAR, Aleš HACE, Marjan HERIČKO, Miro MILANOVIĆ, Nenad MUŠKINJA, Milan OJSTERŠEK,
Tatjana PETEK, Iztok PETERIN, Tina SCHWEIGHOFER, Mladen TRLEP, Tatjana WELZER
DRUŽOVEC, Milan ZORMAN, Borut ŽALIK, Suzana ŽILIČ FIŠER.
Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ – strokovne službe, Jože PIHLER –
Komisija za kakovost.
Aleš BELE – opr., Denis ĐONLAGIĆ - opr., Zdravko KAČIČ – opr., Klement KRALJ, Gregor NIKOLIĆ
– opr., Tadej ŠTADLER.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pregled sklepov in potrditev zapisnika 44. seje Senata FERI,
poročilo o delu Senata FERI 2011-2015,
predlog za imenovanje prodekanov FERI,
imenovanje predstavnikov FERI v komisije Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
7. volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive,
8. poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
9. spremembe ŠP FERI 1. stopnje – posodobitev učnih enot,
10. - nagrada za izjemne dosežke, znanstvene rezultate in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo,
- mednarodna aktivnost Inštituta za informatiko,
- naslednja seja Senata FERI.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 44. seje Senata FERI
Poročala je Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Člani Senata FERI so v začetku mandata v okviru obravnave analize znanstvene uspešnosti
Komisijo za znanstveno-raziskovalne zadeve zadolžili, da pregleda Priporočila za ustanavljanje in delovanje
laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi predlog za noveliranje.
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
-
Priporočil za ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejetih na Senatu FERI dne 17. 12.
1999, zaenkrat ne spreminjamo.
40. sklep 29. seje – Senat je sprejel sklep, da se prične z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na
fakulteti in ustreznega poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Glede na
1
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
to, da trenutno obnavljamo objekt G3, s katerim bomo dobili dodatne prostore, je bil na predlog dekana
soglasno sprejet
2. SKLEP:
-
28. sklep 43. seje – Senat je sprejel sklep, da se predlog dopolnitve Strategije UM FERI dopolni oz. dodela.
Pripombe zbira predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti. Komisija v času treh mesecev ni prejela pripomb.
Na predlog predsednika Komisije za ocenjevanje kakovosti je bil soglasno sprejet
3. SKLEP:
-
Z aktivnostmi zasedbe prostorskih kapacitet in ustreznega poimenovanja laboratorijev počakamo
do usposobljenosti objekta G3.
Senat FERI sprejme predloženo dopolnitev Strateških usmeritev UM FERI v skladu s strategijo UM.
Drugi sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše
narave in so v fazi izvajanja.
Soglasno je bil sprejet
4. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 44. redne seje z dne 3. 7. 2015 ter podano poročilo o sprejetih in
izvedenih sklepih.
AD 2
Poročilo o delu Senata FERI 2011-2015
Poročal je dekan FERI dr. Borut ŽALIK, red. prof.
Predstavil je poročilo o delu Senata FERI v obdobju od avgusta 2011 do avgusta 2015. Senat je imel v navedenem
mandatu 45. rednih sej, 13. izrednih sej ter 15. korespondenčnih sej. Vse seje so bile sklepčne. Pisno poročilo je
objavljeno na senatni spletni strani http://www.feri.uni-mb.si/senat/, preko katere člani Senata dostopajo do
gradiva.
Soglasno je bil sprejet
5. SKLEP:
Senat FERI sprejme podano poročilo o delu Senata FERI v obdobju 2011 - 2015.
AD 3
Predlog za imenovanje prodekanov
Poročal je dekan FERI dr. Borut ŽALIK, red. prof.
Prodekan za raziskovalno dejavnost
Dekan FERI dr. Borut ŽALIK, red. prof., je predlagal, da Senat FERI poda pozitivno mnenje k imenovanju dr. Marjana
MERNIKA, red. prof., za prodekana za raziskovalno dejavnost FERI za mandatno dobo štirih let.
Soglasno je bil sprejet
6. SKLEP:
Senat FERI daje pozitivno mnenje k imenovanju dr. Marjana MERNIKA, red. prof., za prodekana za
raziskovalno dejavnost FERI.
Prodekan za izobraževalno dejavnost
Dekan FERI dr. Borut ŽALIK, red. prof., je predlagal, da Senat FERI poda pozitivno mnenje k imenovanju dr. Bojana
GRČARJA, red. prof., za prodekana za izobraževalno dejavnost FERI za mandatno dobo štirih let..
2
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
Soglasno je bil sprejet
7. SKLEP:
Senat FERI daje pozitivno mnenje k imenovanju dr. Bojana GRČARJA, red. prof., za prodekana za
izobraževalno dejavnost FERI.
AD 4
Imenovanje predstavnikov FERI v komisije Senata Univerze v Mariboru
Poročala je pomočnica tajnika za pravne, kadrovske in splošne zadeve ga. Mateja GRUŠOVNIK, univ. dipl. prav.
Podan je predlog kandidatov za člane stalnih komisij Senata Univerze v Mariboru, ki so praviloma tudi predsedniki
sorodnih komisij na fakulteti. Trenutne komisije Senata FERI delujejo še do 28. 9. 2015.
Dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC je izpostavila, da je bila imenovana tudi za koordinatorico Erasmus in predlagala,
da v kolikor bo to funkcijo prevzel novi predsednik komisije za mednarodno sodelovanje, jo je potrebno razrešiti in
imenovati novega koordinatorja.
Soglasno je bil sprejet
8. SKLEP:
Senat FERI za člane stalnih komisij Senata UM predlaga naslednje člane:
1. Habilitacijska komisija: dr. Marjan MERNIK, red. prof.
2. Komisija za dodiplomski študij: dr. Bojan GRČAR, red. prof.
3. Komisija za podiplomski študij: dr. Bojan GRČAR, red. prof.
4. Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve: dr. Marjan MERNIK, red. prof.
5. Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: dr. Matjaž COLNARIČ, red. prof.
6. Komisija za ocenjevanje kakovosti: dr. Andrej ŽGANK, izr. prof.
Dekan je v nadaljevanju izpostavil, da v septembru poteka mandat dosedanjemu predsedniku Komisije za
ocenjevanje kakovosti dr. Jožetu PIHLERJU ter predsednici Komisije za mednarodno sodelovanje dr. Tatjani
WELZER DRUŽOVEC. Dekan se je obema zahvalil za požrtvovalno in uspešno delo.
AD 5
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 6
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
V odsotnosti predsednika je poročal član Komisije za raziskovalno dejavnost dr. Marjan HERIČKO, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Simona JURIČA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z naslovom »Bližjeinfrardeča spektroskopija na standardni računalniški mobilni napravi za zaznavo in vizualizacijo podkožnih ven«.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Bližje-infrardeča spektroskopija na
standardni računalniški mobilni napravi za zaznavo in vizualizacijo podkožnih ven« kandidata
Simona JURIČA, univ. dipl. inž. rač. in inf., v sestavi:
3
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
−
−
−
−
dr. Bojan GRČAR, red. prof., UM FERI – predsednik,
dr. Borut ŽALIK, red. prof., mentor, UM FERI - član,
dr. Peter KOKOL, red. prof., UM FERI - član,
dr. Franc SOLINA, red. prof., FRI Ljubljana – član.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Franje PIŽMOHT, univ. dipl. medij. kom., z naslovom
»Vrednotenje evolucijskega procesa konvergence nano, bio, informacijskih in kognitivnih tehnologij«.
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je bil soglasno sprejet
15. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Vrednotenje evolucijskega procesa
konvergence nano, bio, informacijskih in kognitivnih tehnologij« kandidatke Franje PIŽMOHT,
univ. dipl. medij. kom., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Jozsef GYÖRKÖS, red. prof., mentor, UM FERI - član,
− dr. Dijana MOČNIK, izr. prof., somentorica, UM FERI - članica,
− dr. Suzana ŽILIČ FIŠER, doc., UM FERI - članica,
− dr. Jelena JURIŠIĆ, doc., Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Odjel za komunikologiju članica.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Marka KOBALA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z naslovom »Analiza
zmogljivosti in funkcionalnosti omrežja InfiniBand v virtualiziranih superračunalnikih s porazdeljenim
pomnilnikom«.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
16. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Analiza zmogljivosti in
funkcionalnosti omrežja InfiniBand v virtualiziranih superračunalnikih s porazdeljenim
pomnilnikom« kandidata Marka KOBALA, univ. dipl. inž. rač. in inf., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Milan OJSTERŠEK, doc., mentor, UM FERI – član,
− dr. Janez BREST, red. prof., UM FERI – član,
− dr. Andrej FILIPČIČ, red. prof., IJS Ljubljana – član.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Tineta KONJEDICA, univ. dipl. gosp. inž., z naslovom »Soft
Switching for Improving the Efficiecy and Power Density of a Single-Phase Converter with Power Factor
Correction«.
Na predlog Inštituta za robotiko je bil soglasno sprejet
17. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Soft Switching for Improving the
Efficiecy and Power Density of a Single-Phase Converter with Power Factor Correction« kandidata
Tineta KONJEDICA, univ. dipl. gosp. inž., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Miro MILANOVIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Miran RODIČ, doc., UM FERI – član,
− dr. Luis MARTINEZ-SALAMERO, red. prof., Univeristat Rovira i Virgili Tarragona, Španija – član.
Prejeli smo oceno doktorske disertacije Muhameda TURKANOVIĆA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z naslovom
»Protokoli za overjanje in dogovor o ključu za neinfrastrukturna omrežja, prilagojeni konceptu interneta stvari«.
Komisija v poročilu navaja, da od kandidata pričakuje, da bo v zakonsko določenem roku doktorsko disertacijo,
glede na podane ugotovitve komisije, dopolnil.
Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije št. A 7/2008-41 AG v 26. členu določa, da Senat
članice doktorsko disertacijo s sklepom sprejme, zavrne ali pa jo vrne kandidatu, da jo spremeni oz. dopolni, za kar
mu določi primeren rok, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev.
4
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
18. SKLEP:
Senat UM FERI kandidatu Muhamedu TURKANOVIĆU, univ. dipl. inž. rač. in inf., skladno z 26.
členom Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije, št. A 7/2008-41 AG,
odreja, da do 27. 10. 2015 odda v Referat za študentske zadeve UM FERI dopolnjeno verzijo
doktorske disertacije.
Lili NEMEC ZLATOLAS, univ. dipl. medij. kom., je oddala doktorsko disertacijo z naslovom »Model vpliva zasebnosti
na razkrivanje informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook«.
Na predlog Inštituta za medijske komunikacije je bil soglasno sprejet
19. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Model vpliva zasebnosti na razkrivanje
informacij uporabnikov družbenega omrežja Facebook« Lili NEMEC ZLATOLAS, univ. dipl. medij. kom.,
v sestavi:
− dr. Marko HÖLBL, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof., mentorica, UM FERI – članica,
− dr. Melita ZAJC, doc., UM FERI – članica,
− dr. Zala VOLČIČ, izr. prof., University of Queensland, Avstralija – članica.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi dr. Gregor ŠTIGLIC, izr. prof., kot predsednik, ter dr. Milan
OJSTERŠEK, doc., in dr. Borut ROBIČ, red. prof., kot člana, je napisala pozitivno poročilo o temi doktorske
disertacije »Odkrivanje in razločevanje trendov v zdravstvenih podatkih med podskupinami pacientov« kandidata
Gorana HROVATA, univ. dipl. inž. rač. in inf. Na predlog Inštituta za računalništvo je Komisija za
znanstvenoraziskovalne zadeve obravnavala poročilo Komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske
disertacije ter predlog mentorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja Inštituta za računalništvo sta bila soglasno sprejeta
20. SKLEP:
Skladno s 139. členom Statuta Univerze v Mariboru ter postopkom prijave doktorske teme
soglašamo s predlogom teme doktorske disertacije kandidata Gorana HROVATA, univ. dipl. inž. rač.
in inf., z naslovom »Odkrivanje in razločevanje trendov v zdravstvenih podatkih med podskupinami
pacientov«.
21. SKLEP:
Soglašamo s predlogom, da je mentor pri doktorski disertaciji kandidata Gorana HROVATA, univ.
dipl. inž. rač. in inf., dr. Milan OJSTERŠEK, doc.
Ambrož STROPNIK, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom
»Hibridna metoda gradnje sistemov za upravljanje z znanjem iz področja procesa varjenja«. Za mentorja predlaga
dr. Milana ZORMANA, red. prof., za somentorja pa dr. Tomaža VUHERERJA, doc.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Ambroža
STROPNIKA, univ. dipl. inž. rač. in inf., in ocenila oz. ugotovila, da predlagana mentor dr. Milan ZORMAN, red. prof.,
in somentor, dr. Tomaž VUHERER, doc., izpolnjujeta pogoje za mentorja in somentorja.
Soglasno je bil sprejet
22. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Ambroža STROPNIKA, univ. dipl. inž. rač. in
inf., v sestavi:
− dr. Peter KOKOL, red. prof., UM FERI - predsednik,
− dr. Milan ZORMAN, red. prof., mentor, UM FERI - član,
− dr. Tomaž VUHERER, doc., somentor, UM FS - član,
− dr. Matjaž Branko JURIČ, red. prof., UL FRI - član.
5
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
Inštitut za medijske komunikacije je predlagal zamenjavo nosilke predmeta Mediji, državljanstvo in identiteta na
študijskem programu 3. stopnje programa Medijske komunikacije. Namesto dosedanje nosilke dr. Zale VOLČIČ,
doc., se predlaga nova nosilka predmeta dr. Suzana ŽILIČ FIŠER, doc.
Soglasno je bil sprejet
23. SKLEP:
Senat UM FERI potrjuje dr. Suzano ŽILIČ FIŠER, doc., kot nosilko predmeta Mediji, državljanstvo
in identiteta na študijskem programu 3. stopnje Medijske komunikacije.
Magistrski študij
Prejeli smo pozitivno oceno magistrskega dela Matjaža KOSA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z naslovom »Ključni izzivi
informatizacije področja izvršb«. Kandidat je delo uspešno predstavil na Inštitutu za informatiko.
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
24. SKLEP:
Senat FERI sprejme dokončni sklep in imenuje Komisijo za zagovor magistrskega dela »Ključni
izzivi informatizacije področja izvršb«, kandidata Matjaža KOSA, univ. dipl. inž. rač. in inf., v
sestavi:
− dr. Boštjan ŠUMAK, doc., UM FERI – predsednik,
− dr. Marjan HERIČKO, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Rok RUPNIK, doc., UL FRI – član.
Bojan KRAUT, univ. dipl. inž. rač. in inf., prosi za potrditev teme magistrske naloge in mentorja. Na predlog Inštituta
za informatiko je bil soglasno sprejet
25. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Bojana KRAUTA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z
naslovom »Merjenje uspešnosti prodajnih aktivnosti na osnovi profiliranja in sledenja
uporabnikov preko storitev v oblaku«. Za mentorja imenujemo dr. Boštjana BRUMNA, izr.
prof.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 8
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Informacija o Erasmus+ študentih v študijskem letu 2015/2016
- Prijavljenih je 58 odhajajočih (»outgoing«) Erasmus+ študentov za študijsko leto 2015/16.
- Število prihajajočih (»incoming«) študentov za študijsko leto 2015/2016 je: za zimski semester 41 in 7 FS
Erasmus+ študentov, ki so izbrali tudi predmete FERI.
- Predstavljen je bil seznam izbranih predmetov prihajajočih Erasmus+ študentov po profesorjih v zimskem
semestru 2015/2016.
- V skladu s sklepom Senata FERI o izvajanju predmetov v angleškem jeziku za Erasmus študente v študijskem
letu 2015/2016 so člani Komisije izpostavili vprašanje, kako bodo obveznosti učiteljev upoštevane v
obremenitvi.
6
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
-
Komisija pripravlja povzetek aktivnosti komisije za obdobje 2011 - 2015, ki bo posredovano tudi Senatu.
AD 9
Spremembe ŠP FERI 1. stopnje – posodobitev učnih enot
Posodobitev predmetov / učnih enot 1. stopnje
Konec preteklega študijskega leta smo posodobili učne enote 2. stopnje, spremembe veljajo s študijskim letom
2014/2015 in so objavljene v Katalogu bolonjskih predmetov. Na Komisiji za študijske zadeve je bilo dogovorjeno,
da posodobimo še učne enote študijskih programov 1. stopnje FERI.
Nosilci predmetov/učnih enot 1. stopnje so pregledali in posodobili učne enote, od pogojev za vključitev v delo,
vsebine, temeljne literature in virov, ciljev, predvidenih študijskih rezultatov, metod poučevanja in učenja do
načinov ocenjevanja in deležev.
Soglasno je bil sprejet
38. SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremembe sestavin predmetov / učnih enot študijskih programov 1. stopnje:
- VS Elektrotehnika,
- VS Računalništvo in informacijske tehnologije,
- VS Informatika in tehnologije komuniciranja,
- VS Mehatronika,
- UN Elektrotehnika,
- UN Računalništvo in informacijske tehnologije,
- UN Informatika in tehnologije komuniciranja,
- UN Telekomunikacije,
- UN Medijske komunikacije,
- UN Mehatronika,
- UN Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika,
- UN Izobraževalno računalništvo.
Spremembe veljajo s študijskim letom 2015/2016.
Sprememba nosilcev učnih enot
Na 44. seji Senata FERI dne 3. 7. 2015 sta bila sprejeta sklepa 9 in 12 o spremembi nosilstva pri predmetih Sodobna
programska orodja, 1 VS RIT in Uporabniška programska oprema, 1 UN RIT.
Inštitut za računalništvo je na seji dne 21. avgusta 2015 predlagal, da se nosilec pri obeh predmetih še ne
spremeni.
Soglasno so bili sprejeti
39. SKLEP:
Razveljavita se 9. in 12. sklep 44. seje Senata FERI z dne 3. 7. 2015.
40. SKLEP:
Spremenita se nosilca učnih enot VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Osnove algoritmov, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Simon KOLMANIČ,
- Računalniška grafika in animacija, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikola GUIDA je
novi nosilec dr. Simon KOLMANIČ.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
41. SKLEP:
Spremenijo se nosilci učnih enot UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
7
45. SEJA SENATA FERI – 27. 8. 2015
-
Algoritmi in podatkovne strukture, 1. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je
novi nosilec dr. Damjan STRNAD,
Umetna inteligenca, 2. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD,
Računalniška grafika, 3. letnik, namesto dosedanjega nosilca dr. Nikole GUIDA je novi nosilec dr.
Damjan STRNAD.
Sprememba velja s študijskim letom 2015/2016.
AD 10
Nagrada za izjemne dosežke, znanstvene rezultate in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo
Čestitamo dr. Domnu MONGUSU, doc., letošnjemu prejemniku nagrade »Danubius Young Scientist Award« za
Slovenijo. Omenjeno nagrado so avstrijsko zvezno Ministrstvo za znanost, raziskovanje in ekonomijo (BMWFW) in
Inštitut za podonavsko regijo in centralno Evropo (IDM) zasnovali leta 2011 z namenom počastiti posameznike z
izjemni dosežki, znanstvenimi rezultati in produkcijo v povezavi s podonavsko regijo.
Mednarodna aktivnost Inštituta za informatiko
Dekan je izpostavil odmevno mednarodno aktivnost Inštituta za informatiko, ki je v tem tednu organiziral tri
mednarodne konference z veliko in odmevno mednarodno udeležbo, ki predstavljajo močno mednarodno
promocijo naše fakultete.
Naslednja seja Senata FERI
Naslednja seja Senata FERI bo predvidoma v novi sestavi. Predviden termin je petek, 11. september 2015.
Seja je bila sklenjena ob 9.20.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
8