5. Redna seja 23.04.2014

Comments

Transcription

5. Redna seja 23.04.2014
ZAPISNIK
5. redna seja Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM,
ki je bila v torek 23. aprila 2014, ob 17:00 uri v Senatni sobi G2 objekta.
PRISOTNI ČLANI ŠS FERI:
Gregor NIKOLIĆ, Pia PREBEVŠEK, Alexander CIMERMAN, Tadej
ŠTADLER,
Aleksandra
SELINŠEK,
Nikola
VOČANEC,
Tina
SCHWEIGHOFER,
OPRAVIČENO ODSTOTNI:
Aleš BELE, Tjaša SPES
NEOPRAVIČENO ODSOTNI:
/
OSTALI PRISOTNI:
Gregor BRDNIK, Ana KRMEK, Milan OJSTERŠEK
Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnikov
Podajanje mnenja v izvolitev v naziv
Poročilo iz raznih komisij in Senata FERI
Načini ocenjevanja.
Pregled izvajanja aktivnosti po planu dela
Razno
Sejo je začel in vodil prodekan za študentska vprašanja Gregor Nikolić, kateri je vse navzoče
pozdravil.
Ad 1/
Pregled in potrditev dnevnega reda
Člani Študentskega sveta FERI se strinjamo s predlaganim dnevnim redom 5. redne seje.
Sprejeli smo
Sklep 1: Člani Študentskega sveta FERI potrdijo predlagani dnevni red 5. redne seje
-1-
Študentskega sveta FERI.
Ad 2/
Potrditev zapisnika zadnje seje
Člani Študentskega sveta FERI so pregledali zapisnik 4. izredne in redne seje, na katera ni bilo
nobenih pripomb.
Sprejeli smo
Sklep 2: Člani Študentskega sveta FERI potrdijo zapisnik 4. izredne in redne seje
Študentskega sveta FERI.
Ad 3/
Podajanje menja v izvolitev v naziv
Na 5. redni seji Študentskega sveta FERI, se je pridružil dr. Milan Ojsteršek, kateremu je
Študentski svet v postopku habilitacije podal negativno mnenje. Dr. Milan Ojsteršek, je izrazil
željo po predstavitvi in zagovoru o podanem negativnem mnenju še na seji Študentskega sveta
FERI. Člani Študentskega sveta FERI smo mu to možnost ponudili.
Prodekan za študentska vprašanja FERI Gregor Nikolić, je pozdravil dr. Milana Ojsterška ter mu
podal možnost predstavitve oziroma zagovora. Pojasnil je, da trenutna predstavitev oziroma
zagovor ne vpliva na negativno mnenje, ki je bilo podano in da je habilitacijski postopek jasen
ter znan.
Dr. Milan Ojsteršek je dejal, da se mu podano negativno mnenje Študentskega svet FERI zdi
krivično, da ga nihče ni opozoril na to, da dela karkoli narobe ali slabo. Povedal je, da v kolikor
bi delal slabo, nebi imel toliko diplomantov, ter da priznava, očitke glede gradiv, ki jih
uporablja in so bila očitana v negativnem mnenju ter, da izpušča prosojnice zaradi vsebine, ki se
nahaja na njih, kot je programska koda, ukazi ipd. Pravi, da bi si želel prejeti opombe
študentov, da v kolikor bi jih prejel, bi se spremenil oziroma spremenil svoj način dela. Povedal
je, da so tudi ocene njegovih predmetov z oceno 1,00 ter, da upa, da bo njegova današnja
predstavitev oziroma zagovor kaj pripomogla pri odločitvi v njegovo korist na Študentskem svetu
Univerze v Mariboru.
Prodekan za študentska vprašanja UM FERI Gregor Nikolić, je Dr. Milanu Ojsteršku pojasnil, da se
med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru ter študenti, ki so samostojen organ Univerze v Mariboru
drži čista meja brez morebitnih negativnih vplivov in eden izmed načinov vzdrževanja te meje
ter objektivnega ocenjevanja pedagoškega dela zaposlenih v postopku habilitacije je študentska
anketa, ki je glavno orodje in jasen pokazatelj vsakemu posamezniku, ki je v postopku
ocenjevanja ter habilitacije, ali opravlja svoje delo dobro ali ne. Pojasnil je tudi, da naj od
študentov ne pričakuje, da ga bodo opozarjali posebej ali mu podajali kakršnakoli opisna mnenja
o njegovem delu, saj le to že počnejo preko glavnega orodja in to je študentska anketa o
-2-
pedagoškem delu ter, da bi mu morala biti že ta jasen pokazatelj o njegovem delu, saj zadnja
štiri leta oziroma od uvedbe ocenjevanja vztrajno upada.
Dr. Milan Ojsteršek, je po predstavitvi in krajši diskusiji zapustil sejo. Prodekan za študentska
vprašanja UM FERI Gregor Nikolić, je vse navzoče pozval k lastni presoji o njegovi predstavitvi
oziroma zagovoru, da naj izrazijo svoje stališče do negativnega mnenja, ki smo ga kot Študentski
svet UM FERI podali na Univerzo v Mariboru v postopku habilitacije dr. Milana Ojsterška.
Po krajši diskusiji smo prišli do ugotovitve, da vsi navzoči stojimo ter še vedno podpiramo
negativno mnenje, ki je bilo podano v vseh očitanih točkah negativnega mnenja. Iz diskusije je
smiselno zapisati in poudariti tudi, da bi od kandidata, ki mu je bilo podano negativno mnenje in
je imel dovolj časa za pripravo na predstavitev oziroma zagovor na lastno pobudo, pričakovali
večjo pripravljenost na ugovore na podano negativno mnenje, z morda že razdelanimi in
zastavljenimi cilji ter rešitvami, ki bi jih vpeljal oziroma kaj bi spremenil, da bi njegova ocena
pedagoške ankete rastla oziroma, da bi bili študenti z njegovim delom zadovoljni. Zato torej
Študentski svet UM FERI ne more spremeniti stališča, ki ga je zavzel v podanem negativnem
mnenju v habilitacijskem postopku dr. Milana Ojsterška.
Člani Študentskega sveta FERI smo pregledali prejete prošnje za podajo mnenja v postopku
izvolitve v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 3: Člani Študentskega sveta FERI podajamo pozitivno mnenje dr. Andreju
SARJAŠU v postopku četrte izvolitve v naziv asistent za predmetno področje
»elektrotehnika«.
Sklep 4: Člani Študentskega sveta FERI podajamo pozitivno mnenje dr. Luki PAVLIČU v
postopku četrte izvolitve v naziv asistent za predmetno področje
»informatika«.
Sklep 5: Člani Študentskega sveta FERI podajamo pozitivno mnenje mag. Gordani RADIĆ
v postopku tretje izvolitve v naziv asistentka za predmetno področje
»matematika«.
Sklep 6: Člani Študentskega sveta FERI podajamo pozitivno mnenje doc. dr. Bojanu
GERGIČU v postopku ponovne izvolitve v naziv docent za predmetno področje
»elektrotehnika«.
Ad 4/
Poročilo iz raznih komisij senata FERI
Iz komisije za študijske zadeve je poročal prodekan za študentska vprašanja UM FERI Gregor
Nikolić, ki je član komisije. Na zadnji seji komisije za študijske zadeve je tekla debata ponovno
o načinih ocenjevanja. Podani so bili različni načini ocenjevanja, katere je prodekan za
-3-
študentska vprašanja posredoval vsem članom ŠS FERI in so obravnavana pod točko Načini
ocenjevanja.
Iz komisije za ocenjevanje kakovosti je poročal Alexander Cimerman. Komisija za ocenjevanje
kakovosti je obravnavala prehodnosti ter podala rezultate.
Iz Študentskega sveta Univerze v Mariboru sta poročala član in nadomestna članica, Tadej
Štadler in Pia Prebevšek ter prodekan za študentska vprašanja UM FERI Gregor Nikolić.
Študentski svet Univerze v Mariboru je obravnaval in sprejel študijski koledar za leto 2014/2015,
posebnost tega koledarja je, da še ni sprejetega in določenega Rektorjevega dne, za katerega je
tendenca k temu, da se sprejme na dela oziroma študijskega procesa prost dan, kar študentom
odvzame en dan pedagoškega procesa prost dan, pa vendar je vredno omeniti, da po Statutu
Univerze v Mariboru, rektorjev dan določi sam rektor na datum po lastni presoji.
Podeljevale so se plakete za udejstvovanje v športu, ob-študijski dejavnosti in na humanitarnem
področju, ki jih Univerza v Mariboru podeli vsako leto enkrat. Na to temo je tekla debata, ali je
moralno, da za te plakete kandidirajo študenti funkcionarji. Na to temo je ŠS UM ustanovil na
seji delovno skupino za preučitev pravil kandidiranja za te plakete.
Med prisotnimi se je razvila debata na to temo, kjer je skoraj vsak predstavil svoje poglede,
pomisleke in podal mnenje, ali se mu zdi sporno ali ne. Na koncu je bilo možno zaokrožiti debato
ter izpostaviti stališče, da zakaj bi nekomu odrekali pravico, ker je funkcionar ob tem pa še
vrhunski športnik, da nebi mogel kandidirati na primer za plaketo za dosežke v športu.
Študentski svet UM je tudi obravnaval nov predlog zakona o visokem šolstvu ZVIS-1, na temo
katerega bo potekal tudi posvet na Univerzi v Mariboru in sicer 25. aprila 2014.
Sprejeli smo
Sklep 5: Člani Študentskega sveta FERI se seznanimo s poročili iz komisij senata FERI.
Ad 5/
Načini ocenjevanja
Predsedujoči seji Študentskega sveta FERI, je pozval vse člane Študentskega sveta, da podajo
svoje poglede na načine ocenjevanja, da skupaj podamo mnenje na predlagane oblike načina
ocenjevanja, oziroma, da skupaj izoblikujemo način ocenjevanja, ki si ga večina študentov želi.
Navzoči smo se odločili, da bomo pregledali in predelali ter podali tako pozitivne kot negativne
pomisleke na podane predloge ocenjevanja vsak za svoje področje do 30.04.2014.
Ad 6/
Pregled izvajanja aktivnosti po planu dela
Predsedujoči seji Študentskega sveta FERI, je predstavil trenutno izvedene aktivnosti, ter
aktivnosti, ki se morajo pričeti pripravljati.
-4-
Zaradi odhoda Aleksandre Selinšek v času izvajanja motivacijskega dne se za odgovorne za to
aktivnost postavi Pio Prebevšek in Tjašo Spes ter se Aleksandri Selinšek dodeli odgovornost k
aktivnosti predstavitve ob-študijske dejavnosti.
Sprejeli smo
Sklep 3: Člani Študentskega sveta FERI potrjujemo spremembo odgovornih oseb za
aktivnosti in sicer se za aktivnost Motivacijski dan ŠS FERI in Tutorjev FERI ter
študentov FERI imenuje Pio Prebevšek in Tjašo Spes, Aleksandri Selinšek pa se
dodeli odgovornosti pri aktivnosti Predstavitev ob-študijskih dejavnosti.
Ad 7/
Razno
Predsedujoči je predstavil debato, ki se je odvijala na zadnjem sestanku delovne skupine za
promocijo FERI in sicer, da si želi delovna skupina ustvariti promocijski video, ki bi promoviral
fakulteto, želijo si, da bi pri tem sodelovali študenti. Predsedujoči je vse pozval k temu, da v
kolikor se čutijo sposobne soustvarjat oziroma ustvarjati in izkazati neko samoiniciativo oziroma,
da vedo za koga primernega, da ga predlagajo oziroma se javijo.
Pod to točko je predsedujoči vse člane Študentskega sveta FERI povabil na zaključni turnir
univerzitetne športne lige za prvaka Univerze v Mariboru, kjer ima ekipa FERI zagotovljeno 2.
mesto, poteguje se pa za 1. mesto.
Tadej Štadler je izpostavil, da bodo potekali že tradicionalni Lampijončki, ter predlagal vsem
članom ŠS FERI, da razmislijo o tem ali bi sodelovali kot ekipa FERI.
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
Maribor, 4.5.2014
prodekan za študentska vprašanja FERI
Gregor Nikolić, l. r.
-5-

Similar documents