Telefonska številka: PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA

Comments

Transcription

Telefonska številka: PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA
Fakulteta za elektrotehniko,računalništvo in informatiko
Fakulteta za strojništvo
Ime in priimek:
Naslov za pošiljanje:
Vpisna številka:
Telefonska številka:
PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA
Podpisani-a _________________________________________, študent-ka študijskega programa 2.
stopnje Mehatronika, prosim za dodelitev teme magistrskega dela pri predmetih pod mentorstvom
FERI: _________________________________________ in
FS: __________________________________________.
Naslov magistrskega dela:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Naslov magistrskega dela v angleškem jeziku (lektorirano):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Podpisani-a izjavljam, da bom magistrsko delo sestavil-a sam-a in se zavedam morebitnih kazenskih in
disciplinskih posledic, če bi za izdelavo dela uporabljal-a nedovoljena sredstva.
Datum: ____________________
Podpis kandidata-ke: _________________________
Priloge:
 dispozicija magistrskega dela
SOGLASJE PREDLAGANIH MENTORJEV PRI MAGISTRSKEM DELU
Podpisani _______________________________, izvoljen v naziv _______________________________ za
področje ________________________________, zaposlen na/pri ________________________________:
Podpisani _______________________________, izvoljen v naziv _______________________________ za
področje________________________________, zaposlen na/pri ________________________________:
a) soglašava z mentorstvom pri magistrskem delu kandidata-ke,
b) soglašava s predlagano dispozicijo magistrskega dela.
Predlagana tema magistrskega dela:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Predlagana tema magistrskega dela v angleškem jeziku (lektorirano):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Predlog za imenovanje somentorja: _________________________________________________________
Datum: __________________
Kraj: ____________________
Podpis mentorja FERI: ________________________________
Podpis mentorja FS: __________________________________
W: feri.um.si | E: [email protected] | T: 02 220 7000 | F: 02 220 7272 | TRR: 01100 6090106039 | ID: SI71674705
SOGLASJE PREDSTOJNIKA INŠTITUTA
Podpisani _________________________________________________________________________,
predstojnik Inštituta za _______________________________________________________________,
a) soglašam s predlagano temo, dispozicijo, mentorjem (in somentorjem) pri magistrskem delu
kandidata-ke___________________________________________________,
b) predlagam spremembo teme magistrskega dela:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
c) predlagam spremembo vsebine magistrskega dela:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) predlagam spremembo mentorja in/ali somentorja:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Datum: __________________
Podpis predstojnika: ____________________
Kraj: ____________________
SOGLASJE KOORDINATORJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA MEHATRONIKA
Podpisani __________________________________, koordinator študijskega programa Mehatronika,
a) soglašam s predlagano temo, dispozicijo, mentorjem (in somentorjem) magistrskega dela
kandidata-ke__________________________________________________,
b) predlagam spremembo teme magistrskega dela: ________________________________________
__________________________________________________________________________________,
c) predlagam spremembo vsebine magistrskega dela: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d) predlagam spremembo mentorja in/ali somentorja: _____________________________________
_____________________________________________________________________________.
Datum: __________________
Podpis koordinatorja: __________________________________
Kraj: ____________________
2/3
Navodila za izdelavo dispozicije magistrskega dela,
v skladu s 5. členom pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
na študijskem programu 2. stopnje
K obrazcu priloži študent dispozicijo magistrskega dela, ki naj praviloma vsebuje naslednje točke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
naslov magistrskega dela,
opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja,
cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela,
predpostavke in omejitve raziskave,
predvidene metode raziskovanja,
predvidena struktura poglavij (kazalo),
seznam predvidenih virov.
3/3