LETNI DELOVNI NAČRT

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT
LETNI DELOVNI NAČRT
2015/2016
September, 2015
UVOD
Letni delovni načrt vrtca določi vsebino življenja in dela v vrtcu.
Predlog letnega delovnega načrta pripravi vodstvo vrtca v sodelovanju s strokovnimi delavci. Svoja
mnenja in dopolnila k načrtu doda Svet staršev vrtca.
Letni delovni načrt stopi v veljavo, ko ga obravnava in sprejme Svet šole.
Vsaka vzgojiteljica pripravi tudi svoj letni delovni načrt, ki podrobneje opredeli delo posameznega
oddelka.
ODDELKI
V enoti Železniki imamo enajst oddelkov – štiri oddelke prvega starostnega obdobja, kombiniran
oddelek in šest oddelkov drugega starostnega obdobja. Devet oddelkov imamo v stavbi vrtca, dva
oddelka pa v učilnicah osnovne šole.
V enoti Selca imamo tri oddelke – en oddelek prvega in dva oddelka drugega starostnega obdobja.
Enota Železniki
Skupina Polžki
starost otrok 1–2 leti
število otrok v oddelku 13
Skupina Miške
starost otrok 1–2 leti
število otrok v oddelku 13
Skupina Zajčki
starost otrok 2–3 leta
število otrok v oddelku 13
Skupina Medvedki
starost otrok 2–3 leta
število otrok v oddelku 14
Skupina Ježki
starost otrok 2–4 leta
število otrok v oddelku 16
Skupina Mucki
starost otrok 3–4 leta
število otrok v oddelku 19
Skupina Pikapolonice
starost otrok 3–4 leta
število otrok v oddelku 18
Skupina Metuljčki
starost otrok 4–6 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Petelinčki
starost otrok 4–5 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Ptički
starost otrok 4–6 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Čebelice
starost otrok 5–6 let
število otrok v oddelku 22
- vzgojiteljica Gabrijela Rant
- pomočnica vzgojiteljice Tina Panjtar
- vzgojiteljica Darja Čufar
- pomočnica vzgojiteljice Sabina Benedik
- vzgojiteljica Alenka Jeram
- pomočnica vzgojiteljice Regina Benedičič
- vzgojiteljica Mirjam Gorenc
- pomočnica vzgojiteljice Marija Mohorič
- vzgojiteljica Petra Demšar
- pomočnica vzgojiteljice Ana Mohorič
- vzgojiteljica Martina Tolar
- pomočnica vzgojiteljice Polona Kenda
- vzgojiteljica Barbara Tavčar
- pomočnica vzgojiteljice Ines Hafnar
- vzgojiteljica Sonja Bergant
- pomočnica vzgojiteljice Andreja Mohorič
- vzgojiteljica Lidija Černivc
- pomočnica vzgojiteljice Jerneja Rant
- vzgojiteljica Alenka Gajgar
- pomočnica vzgojiteljice Maja Šmid
- vzgojiteljica Ana Peternelj
- pomočnica vzgojiteljice Katja Murn
Sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelkih zagotavljajo pomočnice vzgojiteljic
Polonca Pokorn, Ema Panjtar (polovični čas) in Klara Markelj (polovični čas).
Enota Selca
Skupina Račke
starost otrok 1-3 leta
število otrok v oddelku 12
Skupina Ribice
starost otrok 3–5 let
število otrok v oddelku 21
Skupina Žabice
starost otrok 4–6 let
število otrok v oddelku 21
- vzgojiteljica Marija Mohorič
- pomočnica vzgojiteljice Bernarda Kenda
- vzgojiteljica Marija Rihtaršič
- pomočnica vzgojiteljice Ana Ažbe
- vzgojiteljica Vanja Kofler
- pomočnica vzgojiteljice Tanja Arnež Klemenčič
Zaposleni v Vrtcu Železniki
Ime in priimek
Benedičič Regina
Benedičič Vesna
Benedik Sabina
Bergant Sonja
Černivc Lidija
Čufar Darja
Demšar Oton
Demšar Petra
Gajgar Alenka
Gartner Marinka
Gorenc Mirjam
Hafnar Ines
Janc Janja
Jeram Alenka
Kaplja Herman
Kenda Polona
Lavtar David
Leben Zlatko
Marin Igor
Markelj Klara
Markelj Martina
Mohorič Ana
Mohorič Andreja
Mohorič Marija
Murn Katja
Panjtar Ema
Panjtar Tina
Peternelj Ana
Pohleven Irena
Pohleven Petra
Pokorn Polonca
Rant Gabrijela
Rant Jerneja
Stanonik Andreja
Šmid Maja
Tavčar Barbara
Tolar Martina
Vodnik Cvetka
Delovno mesto
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice, trenutno na porodniškem dopustu
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
hišnik
vzgojiteljica
vzgojiteljica
blagajničarka
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
svetovalna delavka
vzgojiteljica
hišnik
pomočnica vzgojiteljice
čistilec
kuhar
vodja prehrane
pomočnica vzgojiteljice
ravnateljeva pomočnica
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice, trenutno na porodniškem dopustu
kuharska pomočnica/čistilka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
čistilka
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
vzgojiteljica
šivilja, perica
Zaposleni v enoti Selca
Ime in priimek
Arnež Klemenčič Tanja
Ažbe Ana
Cankar Helena
Jelenc Lidija
Kenda Bernarda
Kofler Vanja
Kvočka Jagoda
Magič Stjepan
Mohorič Marija
Rihtaršič Marija
Delovno mesto
pomočnica vzgojiteljice
pomočnica vzgojiteljice
kuharica
pomočnica vzgojiteljice, trenutno na porodniškem dopustu
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
čistilka
hišnik
vzgojiteljica
vzgojiteljica
POSLOVNI ČAS
Vrtec v Železnikih in enota Selca sta odprta vsak delavnik, razen sobote, od 5:30 do 16:00.
Vrtca sta predvidoma zaprta v času od božičnih do novoletnih praznikov. V tem šolskem letu bo to
28., 29., 30. in 31. decembra 2015.
V času praznikov in počitnic zbiramo prijave za varstvo. Glede na število prijav otroke združujemo
in oblikujemo oddelke v obeh vrtcih ali samo v dežurnem vrtcu v Železnikih.
KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Mesec
september
Dan
torek - ponedeljek
torek
ponedeljek
torek
sobota
Datum
1. - 7. sept.
8. sept.
14. sept.
15. sept.
26. sept.
2015
2015
2015
2015
2015
uvajanje novincev v vrtec
roditeljski sestanki
športni dan s starši
jesenske
zbiramo prijave za varstvo
počitnice
26. nov. 2015
novoletne delavnice s starši
24. dec. 2015
zbiramo prijave za varstvo
25. dec. 2015 praznik
Božič
oktober
ponedeljek - petek
26. - 30. okt. 2015
november
četrtek
četrtek
petek
ponedeljek četrtek
petek
torek
ponedeljek
28. - 31. dec. 2015
vrtec je zaprt
1. jan. 2016 praznik
2. feb. 2016
8 .feb. 2016 praznik
zimske
15. - 19. feb. 2016
počitnice
28. mar. 2016 praznik
27. apr. 2016 praznik
28., 29. apr. 2016
2. maj 2016 praznik
novo leto
predavanje za starše
Prešernov dan
december
januar
februar
marec
april
maj
ponedeljek - petek
ponedeljek
sreda
četrtek, petek
ponedeljek
zbiramo prijave za varstvo
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
zbiramo prijave za varstvo
praznik dela
VRTCA NUDITA
-
celodnevni program,
krajši program,
polovični program,
v popoldanskem času 80-urni program za otroke, ki niso vključeni v redne oddelke.
V času bivanja pri nas otrokom zagotavljamo
-
spodbudno okolje in sredstva za igro po želji,
različne vzgojne dejavnosti, ki so vezane na gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj,
bivanje in aktivnosti na prostem,
redno uporabo telovadnice,
praznovanje rojstnih dni in obdarovanje otrok,
praznovanje praznikov in ustvarjanje veselega predprazničnega razpoloženja,
obiske umetnikov in ljudi različnih znanj v vrtcu,
naše obiske različnih ustanov v kraju,
obiske kulturnih prireditev in sodelovanje na njih,
izlete,
delavnice,
srečanja s starši in starimi starši
ter druge dejavnosti na pobudo staršev in v sodelovanju z njimi.
Okviren dnevni red dejavnosti
5.30 do 8.00
8.00 do 8.45
8.45 do 11.00/12.00
11.00/12.00 do 12.30
12.30 do 13.30
13.30 do 14.00
14.00 do 16.00
prihodi otrok v vrtec, igre po želji, individualne in skupinske usmerjene
dejavnosti
zajtrk
usmerjene dejavnosti v vrtcu in na prostem, sprehodi, igre na prostem
kosilo
počitek
popoldanska malica
igra, odhodi otrok domov
TEMELJNA NALOGA VRTCA
Naša temeljna naloga je pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšati kvaliteto življenja
otrok in družin ter ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Skozi različne oblike vzgojnega dela bomo uresničevali naslednje cilje:
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanja v skupinah,
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, intuicije in razvijanje neodvisnega
mišljenja,
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora,
- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja,
- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
- posredovanje znanj iz različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja,
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
Pri delu nas vodijo načela in globalni cilji, ki so zapisani v Kurikulumu za vrtce.
GLOBALNI CILJI
GIBANJE:
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
- razvijanje gibalnih sposobnosti,
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
- osvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
- postopno spoznavanje in osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,
- spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.
JEZIK:
- jezik kot objekt igre,
- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur,
- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,
- razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije,
- spodbujanje ustvarjalnosti,
- razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,
- spodbujanje jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija …),
- spoznavanje simbolov pisnega jezika,
- doživljanje statusa slovenskega jezika kot državnega jezika.
UMETNOST:
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
- razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,
- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,
- razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
DRUŽBA:
- doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in
vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost,
kulturno poreklo, veroizpoved,
- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
- oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše
in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami,
- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje medkulturnih in
drugih razlik,
- spodbujanje občutljivosti za etično dimenzijo različnosti,
- oblikovanje osnov za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da se ljudje, okolje,
družba in kultura v času spreminjajo,
- možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami,
- seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja.
NARAVA:
- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
spreminjanju in estetskih razsežnostih,
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
- spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja
- spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,
- spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehnologije,
- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.
MATEMATIKA:
- seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju,
- razvijanje matematičnega izražanja,
- razvijanje matematičnega mišljenja
- razvijanje matematičnih spretnosti,
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo:
- značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju,
- ugotovljene razlike med otroci glede na potek otrokovega osebnostnega razvoja,
- način otrokovega razumevanja, mišljenja in učenja,
- posebnosti družine,
- otrokova prednostna področja,
- posebnosti otrokovega družbenega in fizičnega okolja.
PREDNOSTNE NALOGE
- skrb za zdravje in dobro počutje otrok v vrtcu,
- organizacija in načrtovanje dejavnosti na prostem,
- povezovanje matematike z drugimi področji dejavnosti s poudarkom na naravoslovnih
eksperimentih.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI





















Izvedli bomo jesenske piknike na vrtu pri vrtcu.
Otroci nekaterih skupin bodo tekli jesenski in spomladanski kros.
Otroci starejših skupin si bodo ogledali Gozdno učno pot Kres.
Otroci posameznih skupin se bodo odpravili na izlete: v Dolenjo vas, na Rudno, v Škofjo Loko,
v Selca, na Jesenovec, v Dražgoše, Podlonk, Zabrekve, Smolevo, na Škovine, v Zabrdo, Kališe,
Martinj Vrh in Zali Log.
22. 9. 2015 in 28. 9. 2015 bomo izvedli izobraževalni program prometne varnosti Kolesarčki.
26. 9. 2015 bomo s starši in otroki enote Železniki odšli na jesenski izlet na Soriško planino. Po
pohodu si bomo ogledali predstavitvene dejavnosti slovenske vojske, gasilcev in policista.
3. 10. 2015 bodo starši in otroci enote Selca odšli na izlet v Dražgoše.
V tednu otroka bomo posebno pozornost posvetili spoznavanju in druženju otrok med
skupinami, ogledali si bomo tudi gledališko predstavo Jesenska v izvedbi Teatra za vse.
Med šolskim letom bomo z otroki izvajali orientacijske pohode.
Otroci iz enote Selca bodo obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana.
Starejši otroci Vrtca Železniki bodo 6. 10. 2015 obiskali Kekčevo deželo.
V predavalnici osnovne šole si bomo ogledali koncert učencev, ki obiskujejo izbirni predmet
glasbena dela pod vodstvom Marjete Naglič.
Obiskal nas bo predstavnica društva za terapijo s pomočjo živali, Ambasadorka nasmeha, Nika
Weiffenbach in v vsaki skupini s svojim psom preživela dopoldne.
V vseh oddelkih bomo izvajali gibalno-športni program Mali sonček.
22. 3. 2016 in 23. 3. 2016 bodo štiri skupine obiskale Groharjevo hišo v Sorici in se udeležile
glasbenih delavnic.
Redno bomo obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico Ivana Tavčarja na Češnjici ter si izposojali
knjige.
Starejši in nekateri mlajši otroci bodo izvajali predšolsko bralno značko.
V vrtcu nas bo obiskala zobna asistentka in nas seznanila s pravilnim čiščenjem zob.
26. 11. 2015 bomo starše povabili na novoletne delavnice.
Pripravili bomo pestro prednovoletno praznovanje.
Izvedli bomo program uvajanja v računalništvo, ki ga bo vodila Alenka Bertoncelj.
 Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodo pripravile igrane predstave in glasbene pravljice.
 Ob ugodnih snežnih razmerah bomo izvedli sankanje in smučanje, vsaka starejša skupina bo
eno dopoldne preživela na smučišču Rudno.
 Od 29. 2. 2016 do 2. 3. 2016 in od 2. 3. 2016 do 4. 3. 2016 načrtujemo Vrtec v naravi v CŠOD
Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu.
 Sodelovali bomo na proslavi ob dnevu žena in prireditvi Luč v vodo.
 Vsaka skupina bo pripravila vsaj eno srečanje s starši v popoldanskem času.
 Obiskali bomo različne ustanove in posameznike v kraju in okolici: čebelarja, lovski dom, zbirni
center za ločevanje odpadkov na Studenem, čistilno napravo na Studenem, žago v Smolevi,
kopo v Zabrekvah, orodišče PGD Železniki, cvetličarno Mohorič na Racovniku, pošto, kmetijo,
Antonov vrtec, enoto Selca, muzej, zeliščarko, frizerski salon, Turistično informacijski center
Železniki in policista v njegovi pisarni.
 V vrtec bomo povabili: kuharja Filipa Demšarja, Simona Cirkulana, ki nam bo predstavil nekaj
eksotičnih živali, Klemena Brdnika in Janeza Štiblja, ki bosta otrokom spekla palačinke in jim
pripravila sadne koktajle, gozdarja Boštjana Škrlepa, policista Branka Korošca, patronažno
sestro Minko Šmid, ribiča, bobnarja Klemena Marklja, učiteljico Mihelo Lahajnar, laboranta
Janeza Rihtaršiča, plesno animatorko Sašo Bergant, klekljarico, šiviljo Uršo Habjan ter gorskega
vodnika ali gorskega reševalca.
 Naši folkloristi bodo za otroke pripravili plesni nastop.
 Pripravili bomo pustno rajanje.
 Pripravili bomo zaključek programa predšolske bralne značke.
 Otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec, bodo obiskali prvošolce.
 Ob koncu šolskega leta bodo vzgojiteljice pripravile zaključna srečanja s starši.
 V vseh oddelkih bomo dneve v poletnih mesecih popestrili z igrami z vodo.
Uvajanje v računalništvo
V program bodo vključeni otroci starejših oddelkov, potekal pa bo v računalniški učilnici osnovne
šole. Vodila ga bo učiteljica računalništva Alenka Bertoncelj.
Otroci bodo na zanimiv in njim primeren način naredili prve korake v svet računalništva.
Občasno bomo v igralnicah uredili tudi računalniški kotiček.
Vrtec v naravi
Vrtec v naravi bomo organizirali v času od 29. 2. 2016 do 2. 3. 2016 in od 2. 3. 2016 do 4. 3.
2016, v CŠOD Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu.
DODATNE DEJAVNOSTI
- ritmična gimnastika (obe enoti),
- ples (enota Selca),
- folklora (enota Železniki).
Ritmična gimnastika
Kot dodatno dejavnost bomo deklicam letos prvič ponudili ritmično gimnastiko. V popoldanskem
času jo bodo vodile trenerke Športnega društva Fleksi.
Folklora
Folklorni krožek bosta vodili Barbara Tavčar in Darja Čufar. Skozi igro, pesem in ples bodo otroci
spoznavali ljudsko izročilo in se učili preprostih plesnih korakov.
Vsako leto naši folklorniki pokažejo svoje plese otrokom iz vrtca, predstavijo pa se tudi na
prireditvah v kraju.
PROJEKTI
-
Zdrav vrtec,
Mali sonček,
Eko šola,
Turizem in vrtec,
S knjigo v svet,
Cici vesela šola,
Varno s soncem.
Zdrav vrtec
Že sedmo leto zapored se bomo vključili v program Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za
varovanje zdravja Ljubljana. Namen programa je razviti in okrepiti zmožnost vrtca za oblikovanje
okolja, ki postavlja zdravje kot pomembno vrednoto. S programom želimo posredno vplivati tudi na
večanje pomena zdravja v družbi kot celoti. Program Zdravje v vrtcu se prepleta in dopolnjuje tudi
z našo prednostno nalogo.
Program Mali sonček
V športni program Mali sonček so vključeni otroci od drugega do šestega leta starosti.
Njegov namen je:
- obogatiti program gibalnih dejavnosti v vrtcu, zlasti na prostem, z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke,
- spodbujati starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa,
- spodbujati otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske
razmere,
- pri otrocih spodbujati željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih
obdobjih.
Vsebuje štiri stopnje:
- Mali sonček – modri (za otroke od 2–3 leta),
- Mali sonček – zeleni (za otroke od 3–4 leta),
- Mali sonček – oranžni (za otroke od 4–5 leta) in
- Mali sonček – rumeni (za otroke od 2–3 leta).
Eko šola
Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Eko šole. Sledili bomo korakom, ki smo jih
zapisali v Eko listino, in skrbeli za urejenost prostorov in zunanjih površin vrtca. Varčevali bomo pri
porabi vode, elektrike in potrošnega materiala. Vestno bomo ločevali odpadke in za ustvarjanje
otrok uporabljali odpadni material.
S knjigo v svet
To je naslov gibanja, ki spodbuja veselje in zanimanje za knjige in pravilen odnos do njih že v
predšolskem obdobju. Otroci bodo skupaj z vzgojiteljico obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico
Ivana Tavčarja ter si izposojali knjige. Po dogovoru jim knjižničarki Tatjana Šmid in Tatjana
Bertoncelj pripravita tudi ure pravljic.
Strokovne delavke v vrtcu veliko pozornosti posvetimo knjigam, prebiranju pravljic in zgodb ter
pripovedovanju ob slikah. Otroci zgodbe ilustrirajo, dramatizirajo ali jih uprizorijo kot lutkovno
predstavo.
Vzgojiteljice so izdelale ali od sponzorjev pridobile nahrbtnike, ki jih imenujemo »Bralni
nahrbtniki«. V njih so izbrane knjige. Otroci bodo nahrbtnik za nekaj dni vzeli s seboj domov in
skupaj s starši pregledali in prebrali knjige. Vsebino knjige, ki jim bo najbolj všeč, bodo v skupini
predstavili prijateljem ali samo vzgojiteljici in narisali risbico.
Na tak način želimo spodbuditi starše, da bi doma, skupaj z otrokom, čim več časa namenili branju
in pogovoru ob knjigah.
Turizem in vrtec
Prvič bomo sodelovali v vseslovenskem gibanju Turizem in prosti čas na temo Z igro do prvih
turističnih korakov. Rdeča nit letošnjega projekta je Zeleni turizem. S projektom bomo spodbujali
aktivno preživljanje prostega časa v tesnem stiku za naravo.
Varno s soncem
Osnovni namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred
sončnimi žarki in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter s tem prispevati k
zmanjšanju pojavljanja kožnega raka.
Program bomo začeli izvajati meseca maja 2016 in nadaljevali do konca septembra.
Cici vesela šola
Vsak oddelek našega vrtca mesečno prejme izvod Cicidoja. Vzgojiteljice z otroki revijo pregledajo,
preberejo in rešijo didaktične naloge. Vsebine iz revij predstavljajo tudi gradivo za reševanje
zabavnih nalog na Cici Veselošolski dan, ki bo v aprilu. Naloge bodo reševali otroci najstarejših
oddelkov.
DELO V AKTIVIH
Vzgojiteljice v našem vrtcu so razporejene v tri aktive. Vsak aktiv ima najmanj tri srečanja na leto,
po potrebi pa tudi več.
Aktiv vzgojiteljic
prvega starostnega obdobja
Aktiv vzgojiteljic
3 do 4-letnih otrok
Aktiv vzgojiteljic
4 do 6-letnih otrok
Gabrijela Rant
Darja Čufar
Mirjam Gorenc – vodja aktiva
Alenka Jeram
Marija Mohorič
Petra Demšar
Martina Tolar – vodja aktiva
Barbara Tavčar
Marija Rihtaršič
Sonja Bergant
Lidija Černivc
Alenka Gajgar
Ana Peternelj
Vanja Kofler – vodja aktiva
NAČRT DELA SVETOVALNE SLUŽBE
Svetovalna delavka bo delovala na vseh področjih svetovalnega dela: z otroki, z vzgojitelji,
pomočniki vzgojiteljev in s starši.
Delo z otroki bo potekalo neposredno z vključitvijo v posamezne skupine, kjer bo spremljala in
opazovala posamezne otroke in skupino kot celoto. Posredno bo delo potekalo v interakciji z
vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in starši.
Spremljala bo socializacijo otrok v oddelkih in pomagala pri morebitnih nastalih težavah (pri
prilagajanju in sodelovanju v skupini, težavah socialno čustvene narave, vedenjskih težavah,
težavah na razvojno zaznavnem področju). Sodelovala in vodila bo strokovne skupine in izvajala
individualizirane programe v primeru otrok s posebnimi potrebami.
Poglobljeno bo sodelovala z vzgojiteljicami, ki bodo imele otroke s posebnimi težavami. Po potrebi
bo nadomeščala odsotne delavke v oddelku. Sodelovala bo pri pripravi in izvedbi najrazličnejših
oblik sodelovanja in druženja s starši. Skupaj s starši bo iskala rešitve vzgojnih problemov pri
otrocih s posebnimi potrebami in nadarjenih otrocih. Po potrebi bo sodelovala pri pogovornih urah
s starši.
Sodelovala bo z vodstvom vrtca. Posvetovala se bo glede izpeljave načrtovanih nalog, izmenjevala
informacije, mnenja, izkušnje.
Sodelovala bo tudi z zunanjimi institucijami: ZD Železniki, zunanjima izvajalkama dodatne
strokovne pomoči Miro Fon in Marjeto Marenk ter ZRSŠ OE Kranj.
SODELOVANJE S STARŠI
V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje s starši. Že v maju imamo sestanek za
starše novincev, avgusta opravimo z njimi individualne razgovore, septembra pa so povabljeni na
oddelčne roditeljske sestanke.
Roditeljski sestanki bodo v vseh oddelkih potekali 8. 9., 14. 9. in 15. 9. 2015.
2. februarja 2016, bomo pripravili predavanje Katarine Kesič Dimic z naslovom Vzgajamo prince in
princeske.
Vsak mesec imajo starši možnost priti na pogovorno uro.
Veseli bomo vsake pobude in predloga za popestritev dela v skupini. Starši nam bodo lahko pomagali
pri zbiranju različnega materiala ali pri predstavitvi kake dejavnosti, ki jo opravljajo in ki bi bila
zanimiva tudi za otroke. Povabili jih bomo, da z otrokom preživijo dan v vrtcu, se udeležijo športnega
dopoldneva, novoletnih delavnic, prireditev, na katerih bodo sodelovali naši otroci, in skupnih
srečanj.
Našteli smo samo del načrtovanih dejavnosti. Mnogo idej in priložnosti dobimo tudi sproti in jih
vpletamo v naše življenje v vrtcu.
POVEZOVANJE S ŠOLO
Povezovanje s šolo je že naša stalna praksa. Radi se bomo odzvali vabilom na različne prireditve.
Obiskovali bomo knjižnico, računalniško učilnico, v okviru možnosti tudi šolsko telovadnico.
Knjižničarki Katarina Primožič in Marinka Ferlan nam pomagata in svetujeta pri nakupu kvalitetnih
knjig in slikanic. Katarina Primožič sestavlja vsebino bralnih nahrbtnikov in pomaga pri urejanju
vrtčevske knjižnice. Učiteljica Alenka Bertoncelj pomaga našim otrokom narediti prve korake v svet
računalništva, Marjeta Naglič pa za nas pripravi koncert.
V letošnjem letu bomo sodelovali tudi z učiteljico angleščine, učiteljico biologije Mihelo Lahajnar ter
laborantom Janezom Rihtaršičem.
Skupaj s šolo bomo zbirali sredstva za šolski sklad.
Strokovne delavke vrtca vsako leto pripravijo igrano predstavo na ogled katere povabijo tudi
učence prve triade.
Ob koncu šolskega leta bodo najstarejši otroci obiskali prvi razred.
POVEZOVANJE Z OKOLJEM
Nadaljevali bomo sodelovanje z Občino Železniki, s Krajevno skupnostjo, z Antonovim vrtcem ter z
drugimi podjetji, ustanovami in posamezniki.
Na Občini imamo vitrino, v kateri razstavljamo naše izdelke.
Sodelovali bomo na proslavi ob dnevu žena in prireditvi luč v vodo.
Strokovne delavke z otroki načrtujejo različne obiske v kraju.
Otroci in vzgojiteljice starejših oddelkov se bodo povezali z enim od vrtcem v okolici z njim
sodelovali na daljavo, po e-pošti in ga tudi obiskali.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za zdravje skrbimo z načinom življenja v vrtcu. S primerno opremljenostjo in higieno prostorov
otrokom zagotavljamo zdravo in varno okolje. Redno skrbimo za higieno igrač, didaktičnih
pripomočkov in telovadnih rekvizitov.
Vsakodnevno skrbimo za telesno aktivnost otrok v vrtcu in na prostem, tudi v slabšem vremenu.
Redno in pravilno zračimo prostore. Otrokom nudimo zdravo, pestro in uravnoteženo prehrano in
dovolj napitkov. Spodbujamo k pitju vode. Otroke navajamo na kulturno uživanje hrane in jim
privzgajamo pravilen odnos do nje. Za otroke s prehranskimi alergijami na osnovi izvida specialista
pripravljamo dietne obroke. Po dogovoru s starši v vrtcu izvajamo tudi zobozdravstveno
preventivo.
V primerih nalezljivih bolezni izvedemo vse priporočene zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja
le-teh.
Otroke navajamo na pravilno in varno hojo na sprehodih po poteh in cestah v okolici vrtca.
Izvajamo program Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana.
Skrb za zdravje in dobro počutje otrok je tudi naša prva prioritetna naloga.
ORGANIZACIJA PREHRANE
Otroci v vrtcu prejemajo tri obroke hrane: zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Stalno imajo na
razpolago sadje, vodo in čaj. Za vrtec v Železnikih pripravljajo zajtrk in kosilo v centralni kuhinji v
osnovni šoli, delna priprava pa poteka v kuhinji vrtca.
Za nabavo hrane in organizacijo dela je zadolžen vodja kuhinje Igor Marin, za delo v kuhinji vrtca
pa Zlatko Leben.
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Strokovne delavke se bodo udeležile študijskih skupin v okviru mreže mentorskih vrtcev v Škofji
Loki.
Vse vzgojiteljice se bodo udeležile predavanja na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki je
organiziran v okviru projekta Zdrav vrtec.
Za celoten kolektiv bomo 4. novembra 2015 in 13. januarju 2016 imeli 8-urno predavanje Maruške
Željeznov Seničar Delo z družinami in starši ter 16. maja 2016 predavanje Janija Prgiča z naslovom
Tanka črta odgovornosti.
ZADOLŽITVE DELAVK
Urejanje kabinetov in prostorov
Igrače in igralna hišica na vrtu
Kabinet s športnimi rekviziti pri večnamenskem prostoru
Kabinet s športnimi rekviziti pri telovadnici
Igrače za mali vrt
Mali inštrumenti
Likovni material
Zbirke revij, kaset, zgoščenk
Rekviziti za dramatizacijo
Odpadni material
Okolica vrtca
Žoge
Prostor s kadjo
Knjižnica
Mirjam Gorenc, Marija Mohorič
Tina Panjtar, Darja Čufar
Andreja Mohorič, Sonja Bergant
Regina Benedičič
Alenka Jeram
Katja Murn
Alenka Gajgar
Sabina Benedik
Jerneja Rant
Ana Peternelj
Ines Hafnar
Martina Tolar
Lidija Černivc
Brisačke, serveti,
Kotiček za starše in vetrolov zgoraj
Kotiček za starše in vetrolov spodaj
Zbornica
Zbiranje zamaškov
Lončnice, garderoba spodaj
Lončnice, garderoba zgoraj
Urejanje fotografij
Ema Panjtar
Barbara Tavčar
Gabi Rant
Maja Šmid
Petra Demšar
Klara Markelj
Polona Kenda
Ana Mohorič
Dekoracije garderob
Jesenska dekoracija
Zimska dekoracija
Pomladna dekoracija
Poletna dekoracija
Vitrini na občini
Mirjam Gorenc, Marija Mohorič
Andreja Mohorič, Sonja Bergant
Ines Hafnar, Polona Kenda
Darja Čufar, Sabina Benedik
Mirjam Gorenc
Prispevki za Ratitovška obzorja
Barbara Tavčar, Ana Mohorič, Darja Čufar, Ana Peternelj
Predstava za otroke
Ana Mohorič, Katja Murn, Jerneja Rant, Lidija Černivc
Športno dopoldne s starši
Darja Čufar, Marija Mohorič, Lidija Černivc, Tina Panjtar, Alenka Jeram, Petra Demšar
Priprava novoletnih delavnic
Marija Mohorič, Regina Benedičič, Martina Tolar, Ana Peternelj, Alenka Gajgar, Ines Hafnar, Polona
Kenda
PREDLOG INVESTICIJ IN NAKUPA OSNOVNIH SREDSTEV
- Sanacija desk na terasah vrtca v Železnikih in Selcih,
- nakup blazin za igralnico v Selcih.
V Železnikih, 04. 09. 2015
Martina Markelj
ravnateljeva pomočnica