Behandlingsalgoritme dyspné

Comments

Transcription

Behandlingsalgoritme dyspné
Vurder om det er årsaker til
Pas. har et ”smerteplaster” og tar i
tillegg et opioid po eller sc ved behov
Pas. har dyspné
Dyspné kontrollert
1. Fortsett med
smerteplaster i samme
styrke som tidligere.
Seponer peroral
behandling
1. Fortsett å bytte
plasteret med
samme styrke.
Seponer peroral
behandling
2. Regn ut hvor mye
behovsopioid pas.har
brukt det siste døgnet.
Ut fra denne dosen
beregn ekvivalent sc
morfindose (se
konverteringstabell) og
fordel denne på seks
faste doser (1 dose hver
4. time)
2. Beregn rett sc
morfin behovsdose
(1/6 av plasterdosen,
se konverteringstabell)
Dyspné
som kan gjøres noe med (pleuravæske, bronkialobstr., ascites etc)
Pas. tar et opioid po fast
og po eller sc ved behov
Pas. har dyspné
Dyspné kontrollert
1. Beregn den totale po opioiddosen som pas.
har tatt de siste 24 timene (fast og ved behov).
Seponer peroral behandling
2. Beregn ekvivalent sc morfindose (se
konverteringstabell) og fordel denne på seks
faste doser (1 dose hver 4. time)
Pas. tar ikke opioid
Pas. har dyspné
1. Gi 2,5–5 mg
morfin sc fast hver 4.
time pluss inntil
hvert 30. min ved
behov
Ingen dyspné
1. Dyspné kan oppstå,
forskriv behovsmedikasjon:
morfin 2,5-5 mg sc
inntil hvert 30. min
ved behov
3. Behovsmedisin:
Gi samme enkeltdose inntil hvert 30. min ved
behov
Gi denne enkeltdosen pluss inntil
hvert 30. min ved
behov
3. Behovsmedisin:
Gi samme enkeltdose
som over inntil hvert 30.
min ved behov
Vurder fortløpende behovet for å øke dosen for å lindre pas. dyspné. Vurder oppstart av sc pumpe etter 24 timer hvis flere enn
4 behovsdoser er gitt. Øk opp både den faste dosen i pumpen og behovsdosen med 30-50 %. Akutt kvelning / panikk – se lenger nede.
AKUTT KVELNING:
Se lenger
AKUTT KVELNING:
Se lenger
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Revidert juni 2015; gyldig til juni 2016
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx
EKVIVALENTE DOSER – KONVERTERINGSTABELL
Tabellen må kun brukes for konverteringer til morfin sc (ved feil bruk: fare for overdosering!)
Fentanyl
plaster
Morfin* sc
Morfin po
Oksykodon po
(transdermalt TD)
Kodein+paracetamol
(Paralgin Forte)
µg/t
mg/24t
ved behov mg
inntil x 1/time
mg/24t
ved behov mg
inntil hvert 30. min
mg/24t
ved behov mg
inntil x 1/time
12
30
5
10-15
2-2,5
20
5
(kodein 150 mg +
paracetamol 2000 mg)
25
60
10
20-30
3-5
40
10
(kodein 300 mg +
paracetamol 4000 mg)
50
75
100
150
120
180
240
360
20
30
40
60
40-60
60-90
80-120
120-180
7-10
10-15
15-20
20-30
80
120
160
240
15
20
25
40
Buprenorfin
plaster (TD)
Morfin* sc
µg/t
mg/24t
5
10
20
40
6
12
24
48
*Morfin sc og ketobemidon sc er ekvipotente
ved behov mg
inntil hvert 30. min
1
2,5
5
10
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Revidert juni 2015; gyldig til juni 2016
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx
5 tabl / 24 t
10 tabl / 24 t
Ved akutt kvelning / panikk: Vurder å gi morfin og midazolam (2,5-5mg sc eller iv inntil hvert 10. min), titrer i forhold til effekt.
Hvis kontroll av dyspné ikke oppnås, kontakt ditt lokale / regionale palliative team eller Sunniva Senter for lindrende behandling:
Uteteam
(man-fre 08.00-15.30): 55 97 94 00
Sengepost (man-fre 15.30-08.00, hele lørdag og søndag): 55 97 94 20
Morfin: …………………………………………… opioidanalgetikum
Effekt: …………………………………………….
Relevante bivirkninger i livets sluttfase: ….
Overdosering: ………………………………….
Virkning inntrer: ……………………………….
Tid til maks virkning:………………………….
Virkningstid:………………………………….…
Metabolisme: …………………………………..
Utskillelse:………………………………………
sentral smertestillende, hostedempende, hjelper mot opplevelse av tung pust
hallusinasjoner, eufori, forvirring og sedasjon. Se Felleskatalogen.
første tegn er trøtthet og sedasjon. Respirasjonsdepresjon kun ved grov overdosering.
sc/im: i løpet av 15-30 min, iv: straks (2-5 min)
sc/im: 45-60 (!) -90 min, iv: 10 min, po: ≤ 60min
3-6 timer
konjugering med glukuronsyre i leveren til aktive metabolitter
hovedsakelig i urinen. Cave høye doser ved nyresvikt – kan gi opphopning av metabolitter. Reduser dosen eller
forleng doseringsintervallene.
Palliative Care Formulary 5th ed.
Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og
Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Revidert juni 2015; gyldig til juni 2016
http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx