Bistand til innkvartering av flyktninger på skip og

Comments

Transcription

Bistand til innkvartering av flyktninger på skip og
Til rådmenn og havnesjefer
i kystkommuner
Deres ref:
Vår ref: 15/08326-44
Dato: 08.11.2015
Bistand til innkvartering av flyktninger på skip og
floteller.
Utlendingsdirektoratet (UDI) vil i dette brevet informere kystkommuner og
havnemyndigheter om at vi nå gjennomfører en stor offentlig anskaffelse
av innkvartering for flyktninger på skip og andre flytende botilbud (floteller,
etc.). UDI vil med anskaffelsen bidra til at vi som samfunn er i stand til å
tilby et nøkternt, men verdig botilbud for det store antallet flyktninger som
hver dag kommer til Norge. Konkurransen er å finne på DOFFIN:
https://doffin.no/Notice/Details/2015-142254
Bakgrunnen for anskaffelsen er at økningen av asylankomster til Norge
har vært ekstraordinær og krevende i en lang periode, og at situasjonen
nå defineres som en krise. Det er registrert 8 700 asylsøknader til Norge i
oktober, mot ca. 4 900 i september og om lag 2 300 søkere i august. Det
rapporteres også om en fortsatt høy trafikk inn i Europa langs de viktigste
migrasjonsrutene, samt at det også befinner seg et større antall migranter
i våre umiddelbare nærområder. Denne utviklingen tilsier at ankomstene
kan fortsette å være på et høyt nivå, og det kan heller ikke utelukkes at de
vil kunne øke videre.
Det er i dag svært utfordrende å anskaffe tilstrekkelig med mottaksplasser
på ordinær måte og behovet for flere sengeplasser øker for hver dag som
går. Det har de siste dagene kommet i overkant av 400 flyktninger daglig.
UDI er derfor bekymret for at vi raskt kan komme i en situasjon hvor vi har
uttømt mange av de ordinære innkvarteringsmulighetene.
UDI har den siste tiden mottatt tilbud fra ulike leverandører på nær 17 000
sengeplasser på skip og floteller. UDI anser at det er av stor betydning for
samfunnets evne til å makte utfordringene at en betydelig andel av nevnte
tilbud på flytende boløsninger blir realisert i løpet av kort tid. Anskaffelsen
som skal bidra til dette ble lagt på DOFFIN den 11. november med en
ukes frist. I utgangspunktet ønsker UDI totalleveranser. Det vil si at UDI
ønsker tilbud som inkluderer senger og bevertningstilbud, drift, inkludert
utgifter til leie av kaiplass, havneavgift, strøm, nødvendige sikkerhet, etc.
Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration
Hausmanns gate 21
Pb. 8108 Dep. NO-0032 Oslo
+47 23 35 15 00
[email protected], www.udi.no
Organisasjonsnummer 974760746
Saksbehandler: Knut Henrik Berntsen
For at det skal kunne realiseres flest mulig sengeplasser er det imidlertid
åpnet for at tilbydere kan levere tilbud på kun infrastruktur (sengeplasser).
I slike tilfeller vil UDI selv måtte finne en driftsoperatør.
Det varsles i denne sammenheng om at det kan forventes at tilbydere i
konkurransen kontakter flere havnemyndigheter med forespørsel om leie
av kaiplass i den nærmeste tiden.
UDI anmoder i denne sammenheng kystkommuner og havnemyndigheter
om å tilrettelegge for at kaiplass stilles til rådighet der hvor det er mulig,
og at eventuelle søknader om drift, etc. bli behandler så raskt det er
praktisk gjennomførbart. Videre at det tas kontakt med UDI umiddelbart
hvis det er noe UDI kan bidra med for å tilrettelegge for dette.
Med vennlig hilsen
Frode Forfang
direktør
Christine Wilberg
avdelingsdirektør
Kopi til: Justis- og beredskapsdepartementet
Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor
ingen signatur.
Brevet sendes kun elektronisk.
Dokumentet er sendt til:
Bergen havn
Bodø Havn KF
Narvik Havn
Trømsø Havn
Grenland havn KF
Alta Havn KF
Tønsberg havn KF
Eigersund Havn KF
Molde havn
Halden Havn KF
Kristiansund Havn KF
Mandal Havn KF
Oslo havn KF
Harstad Havn KF
Stavanger Havn KF
Moss havn KF
Hammerfest havn KF
Sandsnes Havn KF
Mo i Rana Havn KF
Arendal Havn KF
Bremanger havn KF
Sandefjord Havn KF
Drammen Havn KF
Nordkapp havn KS
Larvik Havn KF
Trondheim havn KF
Namsos havn KS
Grimstad havn KS
Vadsø Havn KS
Florø Havn KF
Sortland Havn KS
Ålesund Havn KF
Kristiansand Havn KF
Bodø Havn KF
Kristiansand Havn KF
Ålesund Havn KF
Bergen havn
Mo i Rana Havn KF
Narvik Havn
Bremanger havn KF
Grenland havn KF
Drammen Havn KF
Tønsberg havn KF
Larvik Havn KF
Molde havn
Trondheim havn KF
Kristiansund Havn KF
Florø Havn KF
Oslo havn KF
Stavanger Havn KF
Hammerfest havn KF
--------------Alta kommune
Narvik Kommune
Arendal kommune
Nordkapp Kommune
Bergen Kommune
Oslo kommune
Bodø Kommune
Porsgrunn Kommune
Bremanger Kommune
Rana Kommune
Drammen Kommune
Sandefjord Kommune
Eigersund Kommune
Sortland Kommune
Florø kommune
Stavanger Kommune
Grimstad Kommune
Harstad Kommune
Halden Kommune
Kristiansand kommune
Hammerfest Kommune
Sandnes Kommune
Kristiansund Kommune
Tromsø Kommune
Larvik Kommune
Trondheim kommune
Mandal Kommune
Tønsberg Kommune
Molde Kommune
Vadsø Kommune
Moss Kommune
Ålesund kommune
Namsos kommune
Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration
Hausmanns gate 21
Pb. 8108 Dep. NO-0032 Oslo
+47 23 35 15 00
[email protected], www.udi.no
Organisasjonsnummer 974760746
Saksbehandler: Knut Henrik Berntsen

Similar documents