Les vår innsigelse her

Comments

Transcription

Les vår innsigelse her
SAMEIET'ILSETRA'LEILIGHETER'
!
!
c/o!Adimpleo!AS,!PB!482,!Brakerøya,!3002!Drammen!
!
'
Øyer'Kommune'
Kongsvegen'325'
2636'Øyer''
'
Sent'pr.'email:'[email protected]'
Oslo,!1.!april!2015!
Att:! Rådmannen!
Ref:! Saksnr:!11/453F84!
!
Vedr:'Dispensasjon'rekkefølgekrav'Ilsetra'
!
Vi!viser!til!nabovarsel!der!det!søkes!om!dispensasjon!fra!rekkefølgekravene!for!utbygging!av!
nye!områder!på!Ilsetra.!
Vi!finner!det!beklagelig!at!et!slikt!nabovarsel!blir!sendt!ut!for!behandling!i!påskeferien.!Det!er!
ikke!mulig!for!et!sameie!som!vårt,!som!er!direkte!berørt!av!saken,!å!behandle!nabovarselet!
på!en!seriøs!måte!mot!våre!sameiere,!når!det!mottas!av!styret!27.!mars,!idet!de!fleste!er!i!
ferd!med!å!forberede!fravær!fra!hjemmet.!!
!
Prinsipiell'kommentar'til'dispensasjonssøknaden'
!
Vi!forstår!fra!dispensasjonssøknaden!at!Rådmannen!finner!det!urimelig!kostbart!å!
opprettholde!kravet!om!planfri!kryssing!av!Hundersetervegen!i!forbindelse!med!utbygging!av!
område!Fr1.!Kravet!om!hensiktsmessig!planfri!kryssing!er!imidlertid!ikke!nytt!og!det!er!vel!
kjent!for!utbygger.!Behovet!for!en!sikker!måte!å!krysse!Hunderseterveien!på!har!økt!de!siste!
årene,!ettersom!trafikken!har!øket!kraftig.!Dette!gjelder!både!trafikken!av!biler!på!
Hunderseterveien!og!behovet!for!å!krysse!Hunderseterveien.!Langrennsløypen!fra!
Lunnstaden!til!Ilsetra!er!stadig!mer!brukt,!samtidig!som!også!løypetraseen!på!sørsiden!av!
Hunderseterveien!har!medført!økende!grad!av!kryssing!av!Hunderseterveien!her.!Både!
skiløpere!fra!Gaiastova!!og!fra!Nyseterveien!krysser!nå!Hunderseterveien!ved!innkjøringen!til!
Ilsetra.!
!
Videre!må!det!bemerkes!at!salg!av!leiligheter!og!utbygging!av!område!F4!allerede!har!
startet.!Dette!er!en!langt!større!utbygging.!Siden!arbeidet!her!allerede!har!startet,!synes!det!
således!ikke!relevant!å!søke!utsettelse!på!grunn!av!Fr1.!!
!
Sameiet!Ilsetra!Leiligheter!ønsker!ikke!flere!utsettelser!og!håper!at!det!nå!vil!bli!gjort!alvor!av!
å!etablere!en!trygg!og!hensiktsmessig!kryssing!av!Hundersetervegen.!!
!
!
Med!vennlig!hilsen,!
Sameiet!Ilsetra!Leiligheter!
!
!
1!