Več

Comments

Transcription

Več
19. seminar Pedijatrijske škole Srbije
Zlatibor, 5-11. jun 2016.
PRELIMINARNI PROGRAM
Socijalna pedijatrija (Primarna zdravstvena zaštita dece i omladine)
Moderator: prim. mr sc. med. Dragana Lozanović
Komoderator: prof. dr Veronika Išpanović
Prof. dr Radovan Bogdanović
Socijalne determinante zdravlja i biološki mehanizmi uticaja
Prof. dr Veronika Išpanović
Uticaj iskustava u ranom detinjstvu na mentalno zdravlje
Dr sc. med. Sofija Šljivić
Prirodna ishrana odojčeta u programiranju zdravlja i bolesti tokom života
Prim. mr sc. med. Dragana Lozanović
Programi i projekti za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu
Kardiologija
Moderator: prof. dr Jovan Košutić
Komoderator: prof. dr Milan Đukić
Prof. dr Jovan Košutić
Osnovne smernice za postavljanje indikacija i određivanje optimalnog vremena i načina
rešavanja najčešćih urođenih srčanih mana kod dece
Prof. dr Ida Jovanović
Indikacije za vakcinaciju protiv respiratornog sincicijalnog virusa kod kardioloških
bolesnika
Prof. dr Milan Đukić
Biomarkeri u srčanoj insuficijenciji
Neonatologija
Moderator: prof. dr Borisav Janković
Komoderator: prof dr Georgios Konstantinidis
Prevremeno rođena deca i perinatalni mortalitet - uvodne napomene moderatora
Prof. dr Georgios Konstantinidis
Respiratorna potpora kod preveremeno rođene dece zasnovana na dokazima
Prof. dr Aleksandar Sajkovski
Ishrana prevremeno rođene dece
Prof. dr Borisav Janković
Osobenosti dece rođene blizu termina
Zdravstveni problemi specifični za adolescenciju
Moderator: prof. dr Aleksandra Stojadinović
Komoderator: dr sc. med. Katarina Sedlecki
Russel Viner, London
Managing adolescents in paediatric care: lessons from Europe, Australia and the USA
Prof. dr Aleksandra Stojadinović
Poremećaji koji se manifestuju somatskim simptomima kod adolescenata
Dr sc. med. Katarina Sedlecki,
Mogućnosti prevencije HPV infekcije u adolescenciji
Doc. dr Jasminka Marković
Porodična terapija anoreksije nervoze
Klinička genetika
Moderator: prof. dr Jadranka Jovanović-Privrodski
Prof. dr Jadranka Jovanović Privrodski
Epigenetika
Prof. dr Dragan Primorac, Zagreb
Personalizirana medicina: mit ili realnost
Metabolički poremećaji
Moderator: prof. dr Slobodan Obradović
Komoderator: doc. dr Maja Đorđević
Prof. dr Slobodan Obradović
Diferencijalna dijagnoza kalcifikacija u endokranijumu, tokom dečjeg doba
Doc. dr Maja Đorđević
Uloga ishrane u lečenju metaboličkih poremećaja
Asist. dr sc. med. Adrijan Sarajlija
Savremeni stavovi o parenteralnoj rehidraciji kod dece
Ishrana
Moderator: prof. dr Nedeljko Radlović
Komoderator: prim. dr sc. med. Marija Mladenović
Prim. dr sc. med. Marija Mladenović
Ishrana kao hronobiološki činilac metaboličke homeostaze
Doc. dr Sonja Bojadžijeva, Skoplje
Parenteralna ishrana
Prim. dr sc. med. Tatjana Nikolić
Ishrana prevremeno rođenog deteta
Prof. dr Nedeljko Radlović
Dijetetsko-terapijski značaj srednjelančanih triglicerida
Gastroenterologija
Moderator: prof. dr Biljana Vuletić
Komoderator: prof. dr Zoran Golubović
Prof. dr Biljana Vuletić
Klostridium dificile infekcije u odojčadi i dece
Prof. dr Zoran Golubović
Cistične promene u hepatobilijarnom traktu
Prof. dr Aco Kostovski, Skoplje
Vilsonova bolest
Prof. dr Goran Palčevski, Rijeka
Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog trakta
Pulmologija
Moderator: prof. dr Branimir Nestorović
Komoderator: dr sc. med. Katarina Milošević
Prof. dr Branimir Nestorović
Akutni napad astme
Dr sc. med. Katarina Milošević
Nova saznanja o bronhiektazijama
Prof. dr Srđan Pešić
Racionalna antimikrobna terapija respiratornih infekcija
Asist. dr sc med. Aleksandar Sovtić
Kardiopulmonalne interakcije
Nefrologija
Moderator: prof. dr Amira Peco-Antić
Komoderator: prof. dr Mirjana Kostić
Prof. dr Amira Peco-Antić
Hronična bolest bubrega kod dece
Prof. dr Emilija Golubović
Preterminalna bubrežna insuficijencija kod dece
Prof. dr Mirjana Kostić
Lečenje terminalne bubrežne insuficijencije kod dece
Neurologija
Moderator: prof. dr Nikola Dimitrijević
Komederator: prof. dr Marija Knežević-Pogančev
Prof. dr Nikola Dimitrijević
Uloga pedijatra u praćenju psihomotoričkog razvoja odojčeta i malog deteta
Prof. dr Marija Knežević-Pogančev
Anti-N-metil-D-aspartat-receptor encefalitis u dečjem uzrastu
Asist. dr sc. med. Ružica Kravljanac
Genetički uslovljene encefalopatije u ranom uzrastu
Imunologija
Moderator: prof. dr Borislav Kamenov
Prof. dr Borislav Kamenov
Mogućnosti prepoznavanja i zaustavljanja inflamatornog i alergijskog marša
Doc. dr Marina Atanasković-Marković
Alergija na lekove
Hematoonkologija
Moderator: prof. dr Dragana Janić
Komoderator: prof. dr Nada Konstantinidis
Prof. dr Srđana Čulić, Split
Dete koje krvari
Prof. dr Nada Konstantinidis
Dete sa medijastinalnim tumorom
Prof. dr Dragana Vujić
Dete sa poremećajem svesti i neurološkim ispadima
Prof. dr Gordana Kostić
Dete sa akutnim abdomenom
Prof. dr Dragana Janić
Hitna stanja u dečjoj hematologiji i onkologiji: najvažnije preporuke
Endokrinologija
Moderator: prof dr Jovan Vlaški
Komoderator: prof dr Saša Živić
Prof. dr Dragan Zdravković
Glavne karakteristike šećerne bolesti u detinjstvu i adolescenciji
Prof. dr Saša Živić, dr Sandra Stanković
Etiopatogeneza tipa 1 dijabetesa
Prof. dr Silvija Sajić
Savremena terapija dijabetesa melitusa tipa 1 - savremena insulinska tetrapija
Prof. dr Jovan Vlaški
Predikcija dijabetesa tipa 1
Intenzivna terapija i nega
Moderator: prof. dr Aleksandra Bregun-Doronjski
Komoderator: prof. dr Vesna Stojanović
Prof. dr Aleksandra Doronjski
Prehospitalno zbrinjavanje vitalno ugrožene novorođenčadi
Prof. dr Vesna Stojanović
Stabilizacija acidobaznog statusa i elektrolitnog disbalansa kod vitalno ugrožene dece
Doc. dr Aspazija Sofijanova, Skopje
Prehospitalno postizanje optimuma razmene gasova kod vitalno ugrožene dece
Dečja hirurgija
Moderator: prof. dr Zoran Krstić
Komoderator: dr sc. med. Radoje Simić
Doc. dr Aleksandar Sretenović
Portna hipertenzija
Dr sc. med. Radoje Simić
Ciste, sinusi i fistule vrata
Prof. dr Zoran Krstić
Neobičan izgled testisa kod dece
Otorinolaringologija
Moderator: dr sc. med. Ivan Baljošević
Dr sc. med. Ivan Baljošević
Akutni i hronični otitis
Dermatologija
Moderator: prof. dr Miloš Nikolić
Prof. dr Miloš Nikolić
Toksična epidermalna nekroliza
Stevens-Johnson sindrom kod dece i adolescenata
Klinička farmakologija
Moderator: prof. dr Milica Bajčetić
Prof. dr Milica Bajčetić
Interakcije i neželjena dejstva lekova
RADIONICA: Interpretacija razmaza periferne krvi
Rukovodilac: prof. dr Lidija Dokmanović