PROGRAM - Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Comments

Transcription

PROGRAM - Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
PROGRAM
4. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
TOREK 9. september
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
07.30-08.30
D1
OTVORITEV KONFERENCE
08.30-09.00
Pozdravni nagovori:
- doc. dr. Danica Železnik, dekanica
- Andrej Čas, župan
- Vlasta Nussdorfer, varuhinja
PLENARNA PREDAVANJA
doc. dr. David Ravnik, Uroš Železnik, mag.
Moderator:
09.00-09.20
BLAGINJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH STORITEV, NJIHOVO ZADOVOLJSTVO S SLUŽBO IN RIZIKI
HEALTH AND SOCIAL CARE PROVIDERS (HSCP) WELL-BEING AND JOB SATISFICATION AND RISK OF THEM
Helvi Kyngäs, PhD, Professor
09.20-09.40
ODRAZ KRIZE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DEJAVNOSTI
A REFLECTION OF THE CRISIS IN THE FIELD OF HEALTH AND SOCIAL ACTIVITIES
doc.dr. Danica Železnik
09.40-10.00
KOMPETENTNOST – ODGOVOR NA KRIZO
COMPETENCE – THE ANSWER TO THE CRISIS
prof. ddr. Marija Ovsenik
10.00-10.20
KONCEPT TELESA V POSTMODERNI DRUŽBI IN ZDRAVSTVENA NEGA
THE CONCEPT OF THE BODY IN POSTMODERN SOCIETY AND HEALTH CARE
red. prof. dr. Jana Goriup
10.20-11.00 ODMOR
Moderator:
D1
SKRB ZA STAROSTNIKE
prof. ddr. Marija Ovsenik, Saša Gmajner
11.00-11.10 Druţbeni odnos do staranja in starosti
D2
ZDRAVJE KOT VREDNOTA
Saša Horvat, Daniela Pušnik, mag.
Moderator:
Vloga postavljanja ciljev pri spreminjanju navad,
mag.TAMARA ŠTEMBERGER KOLNIK
doc.dr. KATARINA BABNIK
AMADEUS LEŠNIK, mag.
11.00-11.10 povezanih z zdravjem
11.10-11.20 sobivanja s starejšimi
KLEOPATRA KODRIĈ
11.10-11.20 hujšanja
11.20-11.30 Skrb druţine za starostnika
JANEZ GÖRGNER,mag.
JURICA FERENĈINA, dr. med.
11.20-11.30 slovenskih srednjih šolah
NIKOLAJ LIPIĈ, mag.
11.30-11.40 Uporaba solarija med dijaki
PETER ĈEPIN TOVORNIK
Kaj prinaša postmoderna era v druţinskem ţivljenju
11.30-11.40 Kriza vrednot in pomen etike v domovih za starejše TATJANA GEĈ
Samopodoba udeleţencev delavnic zdravega
Zdravje – vrednota mladih Vzgoja za zdravje v
ŢELEZNIK Uroš
Strenghts and weaknesses in achieving
11.40-11.50 Pustite me umreti
doc. dr. ROBERT ORAVECZ
11.40-11.50 trustworthiness - comparison on examples of two
asist. LJUBIŠA PAĐEN, mag.
types of review
IVANA JOSIĆ
Usamljenost osoba treće ţivotne dobi s obzirom na JADRANKA PLUŢARIĆ
VESNA ILAKOVAC
IVANA BARAĆ
Nurses' compentence in supervising nursing
11.50-12.00 stanovanje
11.50-12.00 students".
12.00-12.20
MARIA KÄÄRIÄINEN, PhD, Professor
TUIJA KARJALAINEN, MSc
ANNUKKA TUOMIKOSKI, MSc
HEIDI RUOTSALAINEN, MSc
RAZPRAVA
12.20-14.00 KOSILO
Moderator: :
D1
ZNANJE IN KOMPETENCEV ZDRASTVENI NEGI
mag. Breda Koban, Janja Pungartnik, mag.
14.00-14.10 Zemljevid znanja zaposlenih v zdravstveni negi
14.10-14.20 Usposabljanje v Simulacijskem centru
Predznanje kot element uĉnega okolja pri razvoju
14.20-14.30 etiĉnih kompetenc
Kompetence in odgovornosti med. sestre na
14.30-14.40 podroĉju ravnanja z zdravili
Vpliv pouĉevanja in uĉenja v kliniĉnem okolju na
14.40-14.50 razvoj kompetenc v zdravstveni negi
Moderator:
Sodobni pristopi k izboljšanju informiranosti
TATJANA OZMEC
TATJANA BRIGITA MOHORKO
NIKOLAJ LIPIĈ, mag.
JANJA PUNGARTNIK, mag.
BOJANA SEĈNJAK
14.00-14.10 starejših in medgeneracijskega sodelovanja v
UROŠ ZAFOŠNIK, mag.
14.10-14.20 MeĊugeneracijska solidarnost
doc. dr. IRENA TOBEC
14.20-14.30 osoba smještenih izvan vlastitog doma
DANIELA PUŠNIK, mag.
14.30-14.40 ţivljenjskem obdobju
PETER ĈEPIN TOVORNIK
dr. VESNA ĈUK
14.40-14.50 Stari in uĉenje tujega jezika
dr. SMILJANA FISTER
Sloveniji
Procjena potreba za zdravstvenom njegom starijih
Poznavanje in uporaba raĉunalništva v tretjem
ROZMARI TUSIĆ
MILJA VALENTIĆ
DUBRAVKA IVANIĆ
ANA SLIŠKOVIĆ
MIRTA STOJKOVIĆ
VESNA ILAKOVAC
RAZPRAVA
15.10-15.30 ODMOR
14.50-15.10
D2
TELO KOT IZZIV
Mladen Herc, mag., doc. dr. Irena Tobec
Moderator:
15.30-15.40 Opravljanje vozniškega izpita paraplegikov
Prilagojenost javnega cestnega prometa
15.40-15.50 invalidom
Posredovanje s pomoĉjo psa kot del obravnave
15.50-16.00 oseb s posebnimi potrebami
Primerjava prepoznavnosti poklica fizioterapevta
16.00-16.10 med uporabniki storitev v UKC Maribor
Kritiĉni pogled na razliĉne pristope pri rokovanju z
16.10-16.20 bolnikom
Samoocenjevanje asertivnosti fizioterapevtov
16.20-16.30 mentorjev iz uĉnih okolij
16.30-17.00
D2
AKTIVNA STAROST
Tatjana Geč, Amadeus Lešnik, mag.
D2
ČLOVEK IN DRUŽBA DANES
dr. Vesna Čuk, Simon Jelenovec
Moderator:
Izobraţevanje za o potrebah in ciljih obravnave v
PETER ĈEPIN TOVORNIK
15.30-15.40 skupnosti
Izr.prof. VESNA ŠVAB
PETER ĈEPIN TOVORNIK
15.40-15.50 Vpliv izobraţevanja v mavriĉnih druţinah
DARJA ŠTRUCL
ŢIVA KETIŠ
doc. dr. DAVID RAVNIK
JANJA MURKO
15.50-16.00 Celostna obravnava psihiatriĉnih stanj v NMP
SIMON JELENOVEC
BOŠTJAN TURZA
doc.dr. DANICA ŢELEZNIK
pred. SIMONA VIDENŠEK
SIMONA VERĈKO ZOTTER
16.00-16.10 obremenitev in nenehnega uĉenja, sooĉene z
TANJA ŢMAUC, mag.
doc. dr. DAVID RAVNIK
16.10-16.20 Higiena rok skozi oĉi pacientov
MARIJA KOHEK, M.Sc.(Avstrija)
MARIJA ZRIM
MLADEN HERC, mag.
16.20-16.30
Operacijske medicinske sestre v primeţu
izzivom kasnejšega upokojevanja
RAZPRAVA
ZAKLJUČEK KONFERENCE

Similar documents