Bilten od skupščine do Skupščine (16/2012) - ZAS

Comments

Transcription

Bilten od skupščine do Skupščine (16/2012) - ZAS
Maj 2012, leto XV.
16.
Intervjuji:
n
Izobraževanje asfalterskega kadra
16. redni letni zbor članov ZAS
Branko Žiberna
n
Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2011
n
15 let ZAS
Primož Petrič
n
Predstavitev podjetij
n
13. kolokvij o asfaltih in bitumnih
Janez Šuštar
n
Strokovni prispevki
n
Aktivnosti: maj 2011 - maj 2012
n
n
OD SKUPŠČINE DO SKUPŠČINE
Iz vsebine
n
Uvod: Spoštovani! ________________________________________3
n
16. skupščina ZAS ________________________________________4
n
Strokovni posvet ________________________________________5
n
15 let ZAS - Slavnostna prireditev ____________________________6
n
Sodelovanje s sorodnimi združenji (EAPA, Gestrata, DAV, DRC ...) ____8
n
13. kolokvij o asfaltih in bitumnih ___________________________10
n
8. izobraževanje in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra _13
n
Janez Šuštar, predavatelj in vodja praktičnih usposabljanj ________14
n
Pregled delovanja organov ZAS v letu 2011 ____________________15
n
Proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi v letu 2011 ___________17
Oblikovanje: Robert Mihelčič
Grafična priprava: RM design d.o.o.
Tisk: Rotosi d.o.o.
Naklada: 750 izvodov
n
Intervju z Brankom Žiberna, direktorjem GGD __________________18
ISSN 1408-6166
n
Intervju s Primožem Petričem, lastnikom in direktorjem Mapri _____21
n
Prof. dr. Janez Žmavc – osemdesetletnik ______________________24
n
Strokovni prispevki:
Glasilo »Od skupščine do skupščine«
izdaja ZAS,
Združenje asfalterjev Slovenije
Kotnikova ul. 32, 1000 Ljubljana
Uredila:
Slovenko Henigman (S.H.)
Branka Čulič (B.Č.)
Prevod:
Domen Kavčič, Julijana Jamnik
Foto: Arhiv ZAS, Robert Mihelčič,
Dejan Simšič
• Oddaja obnovitvenih asfalterskih del po kriterijih trajnostne gradnje
Marko Gardaševič, Matic Poznič, Zvonko Cotič _________________26
• Poročilo o strokovnem obisku in ogledu podjetja HARSCO v Veliki
Britaniji, Zvonko Cotič, Borut Willenpart _____________________28
• Rhenish pulverized lignite: modern fuel for asphalt-mixing
plants, Jürgen Bauer ___________________________________31
n
From assembly to Assembly in English________________________32
n
Nekatere objave o ZAS-u __________________________________42
n
Program dela za leto 2012/13 ______________________________43
Ilustracija na naslovnici: Anja Pirc
2 od skupščine do Skupščine
UVOD
Spoštovani!
toliko prizadeto kot ostala področja
gradbeništva. A upanje in pričakovanja
se niso uresničila. S stanjem količine
proizvodnje in vgradnje asfaltnih zmesi
smo prišli v obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije in v letu, ki je za
nami, beležimo najnižje vrednosti v
zadnjih šestnajstih letih. Smo presenečeni? Navsezadnje niti ne, glede na
to, kako država nemo stoji ob propadanju slovenskega gradbeništva. S
kazalcem smo se tako zopet postavili
nekaj stopenj za razviti svet.
Ljudje se po svoji naravi radi primerjamo drug z drugim; to velja na vseh
nivojih družbenega življenja. In ker vsi
stremimo k boljšemu, se ponavadi primerjamo z boljšimi od sebe. V Sloveniji
smo se vedno primerjali z razvitim
svetom Zahodne Evrope.
Asfalterji se med seboj najbolj pogosto
primerjamo po količini proizvedenih in
vgrajenih asfaltnih zmesi. V Združenju
asfalterjev Slovenije (ZAS) zbiramo podatke o proizvodnji asfaltov in bitumenskih proizvodov v Sloveniji od začetka delovanja društva v letu 1996.
Pred časom smo bili zelo veseli podatka,
da smo v kazalcu količine dosegli razviti
svet, ki beleži približno tono proizvedenih in vgrajenih asfaltnih zmesi na
prebivalca letno.
Glede na ohranjanje zgrajenega, predvsem prometnih površin, ki so najbolj
podvržene propadanju in s tem skrbi za
ohranjanje, smo upali, da asfalterstvo z
nastopom gospodarske krize ne bo
Z intenzivno proizvodnjo asfaltnih zmesi smo se v preteklih letih povsem
približali razvitemu svetu oziroma ga
dosegli tudi v drugih kazalcih merjenja
v asfalterstvu: številu in opremljenosti
obratov za proizvodnjo ter v opremi za
vgrajevanje, standardih kakovosti,
stopnji ravnanja z okoljem idr. Zelo
upravičeno se pojavlja vprašanje, ali
bomo v sedanjem obdobju »suhih krav«
znali te kazalce ohraniti za obdobje
intenzivnejšega dela, ki bo zagotovo
prišlo.
Medtem ko sta opremljenost obratov za
proizvodnjo in oprema za vgrajevanje
največ odvisni od kupne moči izvajalcev
in ju je z intenziviranjem dela možno
zagotoviti, se vsi, ki delujemo na tem
področju, še kako dobro zavedamo, da
je za ohranitev nivoja kakovosti dela in
okoljskega delovanja ključna ohranitev
znanj in izkušenj obstoječih kadrov, ki
so si jih pridobili – in jih je mogoče
pridobiti edinole – skozi delovne izkušnje. Vsakršno zmanjšanje kadrovskega
potenciala bi pomenilo izgubo znanj in
izkušenosti, ki se jih lahko nadomesti
zgolj skozi daljše časovno obdobje.
Kar nekaj strokovnih kolegov je že
doživelo kalvarijo propadov podjetij, v
katerih so delovali. Nekateri so si uspeli
zagotoviti podobno delovno mesto v
drugih sredinah, kar nekaj je takih, ki so
si iskali in si še iščejo delo na drugih
področjih. Želja in vloga ZAS je, da vsi
še naprej negujemo pridobljena znanja
asfalterske stroke, jih nadgrajujemo in
implementiramo v praksi.
Uvodne besede zaključujem z željo, da
ne glede, kam nas bo vodila nadaljnja
poslovna pot, ostanemo vsi, ki smo v
preteklem obdobju skupaj gradili
asfaltersko stroko, še naprej povezani
znotraj našega Združenja asfalterjev
Slovenije.
Marijan Prešeren
član Upravnega odbora ZAS in
član Uprave CGP, d.d.
Dear readers!
By nature, people like to draw comparisons among each other, which holds
true for all levels of public life. Since all
of us tend to strive for improvement, we
tend to compare ourselves to our
betters. In Slovenia, we have always
tried to emulate the developed world of
Western Europe.
Within the asphalt industry such comparisons are most often based on
quantities of produced and cast asphalt
mixtures. In the Slovenian Asphalt
Pavement Association (ZAS), we have
been collecting data on production of
asphalt and bituminous products in
Slovenia ever since the foundation of the
Association in 1996.
Continues on page 32
od skupščine do Skupščine
3
16. SKUPŠČINA
16. skupščina ZAS
• Način izvajanja HI in asfalta na mostu
čez Savo v Beogradu.
V letu, ko ni največjega dogodka ZAS, to
je kolokvija o asfaltih in bitumnih, so
bile izvedene vse aktivnosti po programu, zato je bilo delo v letu 2010 s strani
predsednika in članov ZAS ocenjeno kot
pozitivno.
Poročilo o delu tehničnega odbora (TO)
v preteklem obdobju je podal vodja g.
Janez Prosen. Člani so bili aktivni na
področju strokovnih aktivnosti po
posameznih delovnih skupinah, ki so
trajale daljše časovno obdobje (regulativa, projektiva, operativa in kakovost
asfalterskih del). Prav tako so potekale
aktivnosti v mednarodnem okolju.
Redna skupščina ZAS in strokovni
posvet sta potekala 19. maja 2011 v
hotelu Bernardin v Portorožu. Prisotnih
je bilo 73 udeležencev.
Poročilo o delu združenja v obdobju maj
2010–maj 2011 je podal predsednik združenja. Aktivnosti v zadnjem letu so bile
vezane na ustaljeni program združenja.
Še posebej smo ponosni na izdajo druge
knjige o asfalterstvu Asfalt 2, ki smo jo
posvetili petnajstletnici delovanja združenja. V času skupščine smo izdali tudi
bilten Od skupščine do skupščine, v katerem smo poleg opisa dogajanja v zadnjem letu s statističnimi podatki prikazali prehojeno 15-letno pot združenja.
Združenje je v preteklem letu sledilo
zadanim ciljem, med ostalimi aktivnostmi pa so tekle tudi organizacije posameznih dogodkov. Maja 2010 smo
4 od skupščine do Skupščine
organizirali strokovni posvet z naslovom »Znižanje hrupa v cestnem
prometu – prispevek asfaltnih voznih
površin«, s katerim lahko industrija
asfalta ponudi pomemben prispevek k
varstvu okolja. Združenje je sodelovalo
pri organizaciji 10. Slovenskega kongresa o cestah in prometu (oktober
2010) in bilo aktivno pri izmenjavi s so rodnimi organizacijami EAPA, Gestrata
in drugimi. Izobraževanje asfalterjev je
bilo organizirano spomladi 2011.
V sklopu dneva asfalterjev novembra
2010 v Kranjski Gori so bili poleg
sestankov predstavnikov OPD in strokovnih odborov združenja predstavljeni
tudi prispevki naših kolegov, članov
združenja, in sicer:
• Predstavitev izkušenj pri izvajanju
žlebičenja,
• Novi trendi proizvodnje obratov
Benninghoven,
O aktivnostih Odbora za zdravje, varstvo
in okolje je zaradi odsotnosti g. Aleksandra Kersteina poročal g. Zvonimir
Britovšek. Kot usmeritev delovanja
odbora je izpostavil predvsem spremljanje okoljske zakonodaje v EU in
Sloveniji. Aktivno sodelujejo pri delu
odbora HSE EAPA in obravnavajo
aktualne okoljske tematike ter poročajo
o novostih na področju varovanja
zdravja delavcev in okolja.
V letu 2011 smo zaradi prekinitve
delovanja podjetja oziroma upokojitve
prejeli dve odstopni izjavi članov
Upravnega odbora ZAS, zato so bile
izvedene volitve nadomestnih članov.
Namesto Vasje Grmka je bil izvoljen
Thomas Glanzer, namesto Matije Donka
pa Dean Donko.
Skupščina se je končala s soglasno
potrditvijo vseh predlaganih sklepov.
STROKOVNI POSVET
Strokovni posvet
Pred skupščino smo organizirali strokovno srečanje s posebnimi temami:
Inteligentno zgoščanje plasti
v cestogradnji, dr. Andreas
Biedermann, Ammann
Prikazani so bili pomen ustreznega
zgoščanja in posledice, ko temu ni tako.
Obstoječe metode preverjanja zgoščanja so točkovne, in nam njihovi
rezultati lahko podajo povsem popačeno sliko o doseženi kakovosti. Sistem
inteligentnega zgoščanja, ki je nameščen na valjarju in spremljan preko
satelita (GPS), je zato rešitev, ki nam
daje optimalne rezultate. Vedno več
proizvajalcev se zato odloča za opremljanje svojih zgoščevalnih sredstev z
napravami za kontinuirano spremljanje
dosežene zgoščenosti, med njimi pa ima
pomembno vlogo družba Ammann.
Trajnostni razvoj pri industriji
asfalta, Zvone Britovšek,
CM Celje, d.d.
Surovinski in energetski viri so dobrine,
ki niso na voljo v neomejenih količinah.
Zato je dolžnost vseh nas, da se kar se
da racionalno obnašamo in ohranjamo
naravne vire tudi generacijam, ki
prihajajo za nami.
Asfalt je gradbeni proizvod, ki ga lahko
v celoti ponovno uporabimo za proizvodnjo novih asfaltnih zmesi. V svetu
je razvitih več načinov in postopkov
ponovne uporabe in predelave starih
asfaltnih plasti. V grobem ločimo
postopke reciklaže na mestu vgradnje
oziroma obnove dotrajanih vozišč in
postopke ponovne uporabe starega
asfalta v asfaltnem obratu. Oba
postopka sta v različnih modifikacijah
uveljavljena tudi v Sloveniji. S ponovno
uporabo starih asfaltnih zmesi oziroma
plasti skrbimo za naše okolje, za
ohranjanje surovinskih virov, zmanjšanje porabe energije in s tem za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
v okolje. Poleg ponovne uporabe starega asfalta pa v smislu trajnostnega razvoja nadomeščamo osnovne vhodne
materiale tudi z različnimi alternativnimi materiali oziroma sekundarnimi
surovinami, ki nastajajo v različnih
industrijskih procesih, kot so npr.
žlindra, ki nastaja kot stranski proizvod
pri proizvodnji jekla, gumi granulat,
pridobljen z mletjem starih avtomobilskih pnevmatik, različne oblike
ciklonskega prahu, zbranega v procesih
odpraševanja, ki vsi lahko v določenem
procentu ustrezno nadomestijo karbonatno polnilo in tudi izboljšajo lastnosti
asfaltne zmesi.
Usmeritve v trajnostni razvoj, ki smo jih
sprejeli v Združenju asfalterjev Slovenije, nam narekujejo razvoj novih,
odpornejših ter s tem trajnejših, predvsem pa tudi manj hrupnih asfaltnih
zmesi, ki bodo zagotavljale varen in
okolju prijazen transport po naših cestah. Z razvojem energetsko varčnejših
proizvodnih postopkov in z omogočanjem vgradnje asfaltnih zmesi pri nižjih
temperaturah pa bomo skrbeli, da bodo
cilji zmanjševanja emisij toplogrednih
plinov in učinkovite rabe energije lažje
uresničljivi.
Funkcionalne gradbene
pogodbe – osnova za
optimalne tehnične rešitve
in zagon novih investicij v
cestogradnji,
mag. Borut Žličar,
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Ob slabi kakovosti predvsem državnega
cestnega omrežja (od 6000 km je 3000
km v slabem stanju) in kroničnem
pomanjkanju sredstev se velik del sredstev porabi za zagotavljanje prevoznosti. To so sredstva, ki so sicer potrebna, njihov učinek pa je kratkotrajen in v
veliki meri izgubljen. Osnovna ideja je,
da se namesto lokalnih sanacij zagotovi
celovita sanacija najpomembnejših
regionalnih povezav. Kot možna rešitev
se zdi oddaja del po postopku funkcionalne pogodbe. Glavni namen
funkcionalne pogodbe, katere uporaba
je najbolj učinkovita pri izgradnji ali
obnovi voziščne konstrukcije, je izboljšanje tehnologij, ki jih ponudi izvajalec,
naročnik pa presoja na osnovi njegovega prej izdelanega referenčnega
projekta. Po končani gradnji se s pogodbo izvajalec zaveže, da obravnavani
odsek investicijsko vzdržuje za določeno dobo trajanja pogodbe (običajno
med 15 in 30 let). Način plačila se
dogovori za vsak primer posebej, pri
čemer je izvajalec nagrajen, če je kakovost boljša od predvidene.
B.Č.
od skupščine do Skupščine
5
15 LET ZAS
15 let ZAS slavnostna prireditev
Združenje asfalterjev Slovenije je bilo
ustanovljeno 17. aprila 1996 v Gornji
Radgoni. Jesen leta 2011, ko se je
bližala 15. obletnica delovanja, je sovpadla z vedno večjo krizo v gradbeništvu, zato je bil Upravni odbor pred
vprašanjem načina obeležitve za naše
društvo te tako pomembne obletnice.
Na koncu je bilo odločeno, da bo
jubilejno srečanje sestavni del strokovnega posveta in skupščine. S tem
smo povezali koristno s prijetnim in
minimizirali stroške dogodka.
Predsednik Slovenko Henigman ob predstavitvi
Uvodni nagovor s predstavitvijo je imel
predsednik združenja Slovenko Henigman, ki je orisal prehojeno pot od ustanovitve do danes. Izhodišča predstavitve so bila posvečena asfalterstvu
in stanju vozišč v 90-ih letih, prikazu
pričetka delovanja društva, vloge ZAS
pri razvoju asfalterstva v Sloveniji,
prikazal je aktivnosti ZAS v 15 letih in se
zahvalil vsem, ki so omogočili uspešno
delovanje združenja.
Sledili so nagovori predstavnikov naročnikov, Univerze, inštitutov, civilne
družbe, izvajalcev in mednarodnega
okolja, s katerimi je ZAS vzpostavil
odlične odnose. Spregovorili so:
• direktor DRSC, mag. Gregor Ficko,
• dekan Gradbene fakultete v Ljubljani,
prof. dr. Matjaž Mikoš,
• direktor ZAG,
izr. prof. dr. Andraž Legat,
• direktor DRC, Matija Vilhar,
• izvršni direktor SCT, Borut Willenpart
in
• generalni sekretar EAPA,
Simon van der Byl.
Slavnostne prireditve so se udeležili številni gostje
6 od skupščine do Skupščine
15 LET ZAS
mag. Gregor Ficko
prof. dr. Matjaž Mikoš
izr. prof. dr. Andraž Legat
Matija Vilhar
Borut Willenpart
Simon van der Byl
Rdeča nit prireditve so bili glasbeni
nastopi odlične primorske pevke
Polone Končar (Furlan).
Praznovanje se je končalo na ladji Burja
Vsi so pohvalili prehojeno pot društva,
mu čestitali in želeli podobne uspehe v
prihodnje. Posebej so izpostavili pozitiven zgled delovanja asfalterjev tudi pri
iskanju poti iz težavnih gospodarskih
razmer.
Prejemniki kipca akademskega kiparja
Primoža Puglja in priznanj so podjetja in
posamezniki, izvoljeni v prvi upravni in
nadzorni odbor, ki od ustanovitve
delujejo v ZAS-u.
Priznanja so prejeli:
• družbe: CP Ljubljana, CGP, CM Celje,
DRI upravljanje investicij, PETROL
Ljubljana, Primorje, SCT, SGP
Pomgrad, Asfalti Ptuj, CPG, IGMAT,
KPL, Possehl, Asfalteks, B&A&M,
Interchem in Tahting
ter
• posamezniki: dr. Janez Žmavc, Feliks
Podgoršek, Borut Willenpart,
Aleksander Kerstein, Marijan
Makovec in Zvonko Cotič.
Dobitniki priznanj
od skupščine do Skupščine
7
SODELOVANJE
Sodelovanje
s sorodnimi združenji
(EAPA, Gestrata, DAV, DRC ...)
DRC, Družba za raziskave v
cestni in prometni stroki
ZAS je skupaj z društvi za ceste
Ljubljana, SV Slovenija, JV Slovenija in
Primorska kot družbenik neposredno
vključen v delovanje DRC. 25. skupščina
DRC je bila 5. aprila 2012 izvedena v
Podpeči. Poleg običajnih dogovorov in
sklepov, vezanih na poslovanje v
preteklem letu 2011, so bili sprejeti tudi
sklepi o programu dela v letu 2012 in
sklep o imenovanju nadzornega sveta
družbe za naslednji štiriletni mandat.
V razpravi na skupščini je bilo veliko
časa posvečenega prihodnji organiziranosti in delovanju družbe. Po mnenju
ZAS-a in tudi društev je dozorel čas, ko
bi se lahko družba preoblikovala v zvezo
društev, ki bi povezovala še ostale civilne strokovne organizacije s področja
prometa in infrastrukture. Na skupščini
DRC je bil sprejet dogovor, da se v roku
enega leta oziroma najpozneje do 31.
marca 2013 preveri obstoječa organiziranost družbe DRC in pripravi predlog nove.
GESTRATA
(delno povzeto po: Gestrata Journal, Bauseminar 2012, marec 2012, zvezek 134)
Sodelovanje z avstrijskim združenjem je
tradicionalno dobro. Poleg strokovnih
izmenjav in medsebojnih obiskov se
člani ZAS-a tradicionalno udeležujejo
Gestratinega letnega gradbenega seminarja, ki je organiziran v devetih večjih
avstrijskih mestih in ki se ga udeležuje
nad 2000 udeležencev. Predstavniki
ZAS-a so običajno prisotni v Vrbi (Vel8 od skupščine do Skupščine
den) na avstrijskem Koroškem. Na
gradbenem seminarju 2012 so prikazali
in analizirali:
• vplive na okolje pri izgradnji cest;
• uporabo rezkanca v večjem obsegu,
kar omogoča predvsem paralelni
sušilni boben na asfaltnem obratu;
omenjen je bil tudi pilotni projekt
Asfinaga, ki smo si ga predstavniki
ZAS-a leta 2009 v bližini Gradca že
ogledali;
• tehnične pogoje za podeželske in
oskrbovalne poti ter ceste, kjer imajo
največji vpliv klimatske obremenitve;
• paket gospodarjenja s cestami, ki
omogoča optimalno upravljanje z
vozišči in cestami;
• vpliv finih zmesi zrn na torne lastnosti voznih površin;
• pomen prometne varnosti in postopke za optimalno vgrajevanje asfaltnih
zmesi.
Poudarki nagovora seminarja v Salzburgu so bili dani s strani člana upravnega
odbora g. Alfreda Zeilerja. Predstavil je
rezultate študije, ki jo je 2010 izdelal
prof. dr. Hans Litzka in s katero so
analizirali stanje 34.000 km vozišč
deželnih cest. Študija je bila izdelana
kot posledica zahtev po obnovah s
strani deželnih direktorjev direktoratov.
Rezultati študije kažejo, da je 22 %
vozišč v slabem ali zelo slabem stanju.
Ob nadaljevanju tega trenda bo do leta
2020 v slabem stanju še dodatnih 7 %
vozišč. Da se stanje ne bi slabšalo, bi
bilo potrebno letno zagotoviti dodatnih
60 mio EUR sredstev. G. Zeiler je poudaril posledice neukrepanja. Zato si bo
Gestrata na vseh nivojih prizadevala za
pospešitev aktivnosti v smeri ukrepanja
in dodatnih vlaganj. Problematična niso
sredstva, teh je dovolj, ampak optimalno angažiranje. Za Zeilerja je nedopustno, da se govori samo o varčevanju,
saj se s tem dela škodo prihodnosti.
Podana je bila tudi splošna ocena o
situaciji v asfalterski industriji, ki se iz
leta v leto slabša. Če je bila cena
bitumna še leta 1994 pri 109 EUR/tono,
je predvidena cena v letu 2012 kar 520
EUR/tono. Podražitev za faktor 4,8 ni v
nikakršnem sorazmerju z današnjo ceno
asfalta. Tudi zato ima proizvodnja
asfalta v Avstriji negativen trend, prihodnost pa je negotova. Navedeno
močno otežuje gradbenim podjetjem
zadržati dobre asfalterske kadre, ki se
raje odločajo za druge branže, je
zaključil g. Zeiler.
DAV
Nemško asfaltersko združenje DAV je v
februarju 2012 organiziralo že 16.
asfalterske dneve v Berchtesgadnu na
Bavarskem. Uvodni govorec, predsednik
DAV in direktor družbe Eurovia Bernd
Lange, je izpostavil naslednje:
• Proizvodnja asfalta v Nemčiji se je v
zadnjih letih ustalila na približno
50 mio t.
• Največji problem industrije so cene
bitumnov, ki od leta 2008 naprej
nenehno rastejo.
• Pričakujejo spremenjeno financiranje
investicij v prometno, predvsem cestno infrastrukturo, saj so uporabniki
pripravljeni plačati neposredno izboljšanje kakovosti. Računajo na
uvedbo vinjet za osebna vozila na
avtocestah.
SODELOVANJE
Cilje zveznega prometnega ministrstva
sta predstavila prof. dr. Josef Kunz,
ministrski direktor, in Rainer Bomba,
državni sekretar.
Dolžina cest v Nemčiji znaša 231.717
km. V skrbništvu države je 12.821 km
avtocest in 39.713 km zveznih cest
v vrednosti 175 mrd EUR. V državi je
registriranih 46 mio osebnih in 5 mio
tovornih vozil, od katerih s cestnino
pridobijo 4,6 mrd EUR. Proračun za
investicije v cestno infrastrukturo za
leto 2012 znaša 6,442 mrd EUR.
Bernd Lange, predsednik DAV in direktor družbe Eurovia
• V tehnološkem razvoju se veliko
pričakuje od različnih asfaltnih zmesi
za znižanje hrupa, saj drugi materiali
na voznih površinah ne morejo
konkurirati asfaltu.
• Trgovanje z emisijami bo potrebno
samo za asfaltne obrate, katerih priključna moč presega 20 MW. V glavnem
so to novi največji obrati, ki tudi
najbolj izpolnjujejo okoljske zahteve,
zato je takšna zahteva nenavadna!
Prof. dr. Thomas Bauer, predsednik
uprave Bauer AG in predsednik glavnega
društva nemške gradbene industrije, je
poudaril predvsem naslednje:
• V letu 2008 se je v Nemčiji končalo 15
recesijskih let po obdobju razcveta, ki
ga je povzročila ponovna združitev
obeh Nemčij v devetdesetih letih.
Danes gradbeništvo zaposluje
700.000 ljudi, v 90-ih letih jih je 1,4
milijona, podobno je padec gradbene
proizvodnje v tem obdobju presegel
50 %. Vendar ponovni zagon investicij
po krizi nikoli ne poteka enakomerno,
tako kot se vreme po viharju praviloma ne stabilizira brez nihanj. In v
tej fazi je sedaj Nemčija. Pričakujejo
nadaljnji zagon investicij v gradnjo
stanovanj in stavb, zato upa, da bodo
temu trendu sledila tudi vlaganja
države v infrastrukturo, čeprav zgledi
ta trenutek niso ravno najboljši. Vzrok
je v splošnem varčevanju, še vedno ni
moderno graditi, čeprav se trendi,
predvsem pa potrebe, povečujejo.
• V zadnjih desetletjih so veliko premalo naredili na cestni infrastrukturi, ki
kaže iz dneva v dan slabšo sliko.
Nujno je povečati vlaganja, saj so
potrebe po obnovah in novih objektih
izrazite.
• Prav tako se je treba zavedati, da je
gradnja največji multiplikator gospodarske rasti, država od vloženih
sredstev preko davkov pridobi okoli
40 % sredstev povrnjenih.
• Od 39.000 mostov in viaduktov (zvezno je to 2064 km) na avtocestah jih je
50 % v slabem stanju in so potrebni
obnov. Za te obnove bo potrebnih
preko 7 mrd EUR.
• Prometne obremenitve do leta 2025
bodo zrasle za 80 %. In največji delež
obremenitev bo padel na ceste, saj
ostali nosilci prometa niso v stanju
prevzeti praktično nobenih dodatnih
obremenitev.
• Poudaril je pomen civilnih iniciativ, ki
jih je potrebno vključevati, jim dati
priložnost, vendar samo do neke
mere, saj sicer ne bodo nič več gradili.
Težave iniciativ so, da projekti tečejo
vrsto let, česar iniciative ne morejo
spremljati in se zato pritožujejo.
Predlaga razumno vključitev pri vprašanjih, ki se jih dotikajo.
Cilji zveznega ministrstva za promet v
srednjeročnem obdobju so predvsem
naslednji:
• Bolj učinkovite investicije: gradnje in
obnove, več ITS, obvladovanje gradbiščnega vodenja in komuniciranja z
javnostmi (letno je na AC več kot 800
gradbišč, kjer se dela dlje kot 8 dni).
Cilj je nadgraditi časovni katalog za
časovni potek del na AC-gradbiščih.
• Izboljšati počivališča za tovorna vozila (v letih 2008–2010 so zagotovili
dodatnih 5.500 parkirišč, do leta
2015 jih načrtujejo še 15.500).
• Spopadajo se z nekaterimi sistemskimi napakami pri gradnji, kot so:
premajhne debeline prekrivnih betonov na objektih, problemi z alkalnostjo betonov, rahlo slabšanje voznih površin (kriterij MSI), problematika prednapetih betonov …
• Računajo na nove modele financiranja, funkcionalne gradbene pogodbe
se razvijajo.
• 60 % populacije je preobremenjene s
hrupom. Pripravljen je 2. nacionalni
paket znižanja hrupa, ki predvideva za
30 % znižano obremenjenost. V ta
namen bo namenjenih 1,7 mrd EUR
investicij. Problem je stalno povečevanje prometnih obremenitev, zato je
potrebno »dvakratno« zniževanje
hrupa.
• Fotovoltaika dobiva na pomenu predvsem v povezavi s konstrukcijami ZPH.
• Nemčija kot prvi svetovni izvoznik in
logist potrebuje konkurenčno prometno infrastrukturo. Da bi to dosegli, bodo uvedli vinjete za osebna vozila in povečali letne investicije v
cestno infrastrukturo, še posebej zaradi napovedanih rasti prometnih
obremenitev. Po podatkih državnega
sekretarja g. Bombe se bodo prometne obremenitve do leta 2025 v Nemčiji povečale za dodatnih 50 do 70 %.
S.H.
od skupščine do Skupščine
9
13. KOLOKVIJ
13. kolokvij o asfaltih
in bitumnih, Bled 2011
Kolokvij o asfaltih in bitumnih predstavlja vsaki dve leti eno od večjih
strokovnih srečanj tistega leta. To je
tudi posledica izmenično bienalne
organizacije Kongresa o cestah in
prometu, ki je organiziran v letu pred in
po kolokviju.
Navedeno povečuje odgovornost pri
organizaciji in daje ZAS-u možnost, da
nagovarja širšo strokovno populacijo in
poleg samo ozko specialističnih
asfalterskih tem obravnava celotno
problematiko prometne infrastrukture.
Navedeno je še toliko pomembnejše, ker
se je Slovenija predvsem zaradi pomanjkanja virov znašla v situaciji, ko ni
jasno, v katero smer in kako razvijati
prometno infrastrukturo. Prav zato smo
tej tematiki poleg običajnih asfalterskih
tem na 13. KAB posvetili glavno pozornost. Vsi govorci v tem sklopu so poudarili pomen kakovostne prometne infra-
10 od skupščine do Skupščine
Zvone Britovšek, uvodni nagovor
na kolokviju
Sekcija 1: Razvoj tehnoloških
postopkov na cestah
strukture, ki je pogoj za mobilnost in
ustrezno razvitost posamezne države.
Močno so bili poudarjeni tudi multiplikativni učinki izgradnje infrastrukture
na državna gospodarstva. Nasprotje
lahko že več let opazujemo v Sloveniji,
kjer lahko navedenemu v veliki meri
pripišemo tudi negativne trende gospodarske rasti.
Na kolokviju se je predstavilo 27 razstavljalcev (22 domačih in 5 tujih) in 11
pokroviteljev (generalni pokrovitelj
Petrol in drugi pokrovitelji: Benninghoven, Cestno podjetje Ljubljana, CGP,
OMV Slovenija, SGP Pomgrad, AMMANN,
DARS, DRI upravljanje investicij,
STRABAG, VATTENFALL, ZAG).
Kolokvij lahko strnemo v naslednje statistične podatke: skupno je bilo 140 registriranih udeležencev (108 domačih,
32 iz tujine), predstavljenih je bilo 13
referatov (7 domačih in 6 tujih iz Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Velike Britanije, Hrvaške) in 7 tehničnih predstavitev podjetij (2 domači podjetji in 5 podjetij iz tujine – Nemčija, Švica, Hrvaška,
Nizozemska).
Pomembnejše zaključke kolokvija bi
lahko strnili v naslednje:
• Okrepiti je potrebno kakovost izdelave elaboratov dimenzioniranja voziščnih konstrukcij. Nedopustno je,
da te, za ceste tako pomembne, dokumente izdelujejo začetniki oziroma
izdelovalci brez izkušenj in referenc.
V ZAS se že dlje časa sprašujemo, kaj
bi bilo potrebno narediti, da bi
prekinili s to neustrezno prakso.
13. KOLOKVIJ
Rajko Siročić,
generalni direktor DRI
Začete pogovore z Inženirsko zbornico Slovenije na to temo je treba
obnoviti in poiskati boljše rešitve.
• V asfalterstvu se je po letu 2008 z
implementacijo evropskih standardov
uvedel enoten pristop načrtovanja
asfaltnih zmesi, pri čemer je dopuščena izbira empiričnega oziroma fundamentalnega pristopa. Fundamentalni ali znanstveni pristop temelji na
številnih predhodnih dinamičnih laboratorijskih preizkusih, ki so zahtevni, dragi in dolgotrajni. Za čim bolj
učinkovito obvladovanje asfalterskih
del je treba izdelati procedure, ki bodo
prilagojene zahtevnosti del v izogib
kakršnimkoli tveganjem za končni
uspeh izvedenega ukrepa.
• Pri naročanju razvojnih nalog se je
zgodil nedopusten zastoj. Naročniki
so se enostavno odločili, da teh nalog
ne potrebujejo več?! Predlagamo, da
si skupaj pogledamo rezultate v preteklosti izvedenih razvojnih nalog in
odstotek v praksi iz teh nalog uveljavljenih predlogov, kar bo – upam –
ponovno omogočilo oddajo teh del.
• Zelo podobno kot pri predhodnem
predlogu je z izvedbo poskusnih polj,
pri čemer so v preteklosti stroške leteh nosili izvajalci del. V dani situaciji
to ni več mogoče, saj obstoječi
izvajalci tega enostavno ne zmorejo
več. Nove tehnologije in materiale se
lahko preveri samo v realnih pogojih
na poskusnih poljih, zato je potrebno
tudi ta dela naročati na razpisih.
• Razvoj gre z roko v roki z novo idejo,
ki jo je treba najprej preveriti v labo-
Franz Lückler,
predsednik uprave AC-Styria
ratoriju in/ali na papirju (razvojna
naloga), izvesti poskusno polje, končna uporaba pa je možna šele tedaj, ko
je ukrep, nova tehnologija ali vrsta
materiala ustrezno opredeljena s
tehnično specifikacijo (standard ali
tehnični pogoji). Zato je tudi s tem
Simon van der Byl,
generalni sekretar EAPA
pričetek uporabe v realnih pogojih.
Vsekakor pa so asfalti z gumo, skupaj
s ponovno uporabo asfaltnih zmesi in
asfaltne zmesi za znižanje hrupa,
tehnologije prihodnosti.
• Oddaja del na osnovi najnižje cene je
v zadnjih letih tudi dobra podjetja
Omizje na temo prihodnjega razvoja infrastrukture je vodil prof. dr. Andraž Legat.
delom potrebno nadaljevati. Kratkoročno so potrebne tehnične specifikacije za izvedbo reciklaž, za nizkotemperaturne asfalte in za bolj sistematično uporabo manj hrupnih asfaltov. Tehnična specifikacija za asfalte z
gumo se ta trenutek zdi še bolj oddaljena oziroma je težko pričakovati
pripeljala v situacijo, ki jim ne zagotavlja obstoja. Zato je nujna uveljavitev oddaje del po principu ekonomsko najugodnejše ponudbe.
• Slovenska industrija asfalta je v preteklosti že večkrat dokazala, da zna
delati. Da bi se trend dogajanja ponovno obrnil, je potrebno zagotoviti
od skupščine do Skupščine
11
13. KOLOKVIJ
Udeleženci na kolokviju
ustrezne programe, ki jih bo ob
ustreznem pozitivnem sodelovanju in
primerni poslovni konkurenci možno
aplicirati na naše ceste. Če navedeno
ne bo storjeno, bomo ob nezmanjšanih prometnih obremenitvah priča
nadaljnjemu pospešenemu propadu
voziščnih konstrukcij, stroški popravil
pa se bodo s tem po nepotrebnem
močno povečali.
Kolokvij o asfaltih in bitumnih je največje srečanje, ki ga že vrsto let organiziramo v ZAS-u. Sprejeti zaključki
predstavljajo usmeritev aktivnosti združenja, ki jih uveljavljamo tudi na ostalih
strokovnih srečanjih, še posebej pa na
naslednjem Kongresu o cestah in prometu.
S.H.
Muzikalki Maša in Tanja
12 od skupščine do Skupščine
Tone Tiselj, povezava med vrhunskim športom in managementom
IZOBRAŽEVANJE
8. izobraževanje in
usposabljanje operativnega
asfalterskega kadra, 2012
Z ozirom na izredno situacijo v gradbeništvu v zadnjih letih, zmanjšano
proizvodnjo asfaltov ter znižano kakovost proizvodnje in vgrajevanja v zadnjem obdobju smo pri pripravi letošnjega izobraževanja še bolj pazljivo
načrtovali program in organizacijo
izobraževanja. Tako smo na izobraževanje povabili tudi podjetja, ki do
sedaj niso sodelovala z ZAS-om, so pa v
zadnjem obdobju aktivna in delujejo na
področju vgrajevanja asfaltov. Program
izobraževanja je bil oblikovan tako, da
so bila obravnavana najpomembnejša
področja v asfalterstvu, namenjena pretežno operativnemu asfalterskemu kadru, s poudarkom na predstavitvah novosti v zadnjem obdobju.
Pomanjkljivosti in napake, za katere
smo menili, da se ne morejo pojaviti, so
ponovno postale vsakdanji spremljevalec na naših cestah. To pomeni, da je
potrebno ne glede na obseg proizvodnje vseskozi opozarjati in izobraževati
kader, ki sodeluje v procesu izvedbe
del. Letošnje izobraževanje je bilo
namenjeno prav operativnemu tehničnemu kadru: delovodjem, strojnikom,
vodjem skupin in tehnikom. Organizirano je bilo 15. marca 2012 v Kranju
Praktični del izobraževanja
(teoretični del v izobraževalnem centru
Iskratel, praktični del na poligonu pa
na območju deponije CP Kranj v
Naklem) in naknadno zaradi velikega
zanimanja še 29. marca 2012 v Ljubljani
(teoretični del v izobraževalnih prostorih Unije na Brezovici, praktični del
pa na območju podjetja Mapri v
Ljubljani).
Na teoretičnem delu izobraževanja so
bile obdelane predvsem teme, od katerih je odvisna kakovost opravljenih
del.
S strani predavatelja Zvoneta Britovška
so bila obravnavna poglavja: proizvodnja na asfaltnem obratu (vhodni
materiali, dodatki, temperatura, pokrivanje asfaltne zmesi, najpogostejše
Udeleženci izobraževanja v Kranju
Udeleženci izobraževanja v Ljubljani
Praktični prikaz
od skupščine do Skupščine
13
IZOBRAŽEVANJE
napake, …), vgrajevanje asfaltnih zmesi (razgrinjanje, nadvišanje, obdelava
detajlov, zgoščanje plasti in robov, vrsta
zgoščevalnih sredstev, …), zagotavljanje kakovosti (notranja in zunanja
kontrola kakovosti, laboratorij), varovanje okolja ter varstvo delavcev.
V prispevku mag. Jožice Cezar pa je bilo
predstavljeno področje voziščnih konstrukcij, projektiranje in načrtovanje
asfaltnih voziščnih konstrukcij ter določevanje sanacijskih ukrepov s poudarkom na oznakah asfaltnih zmesi po
veljavni tehnični regulativi in novih
standardih. V sklopu vzdrževanja cest
so bile predstavljene značilne poškodbe
na voziščih in voziščnih konstrukcijah,
vzroki in načini popravil poškodb ter
različne tehnologije izvedbe sanacij.
Janez Šuštar,
dolgoletni
predavatelj in
vodja praktičnih
usposabljanj
Kaj bo potrebno v prihodnje še
spremeniti, nadgraditi, da bo dosežen
optimalni učinek izobraževanj?
Smatram, da ZAS, kot organizator izobraževanja, kaj več ne more postoriti.
Razen da priporoča vsem udeležencem
izobraževanja vodstvenega kadra, da
permanentno preverjajo pridobljeno
oziroma utrjeno znanje operativnega
kadra na izobraževanju.
V gradbeništvu se dogajajo velike
spremembe. Kako ocenjujete te spremembe v samem asfalterstvu?
Vsi udeleženci izobraževanja so prejeli
gradivo – zbornik predavanj, knjigo
Asfalt 2, zgibanko – označevanje asfaltnih zmesi po starem in po novem in
letno glasilo Združenja.
mag. Jožica Cezar, Sekcija za izobraževanje
14 od skupščine do Skupščine
Izobraževanja so izmenično eno leto
namenjena bolj operativcem, drugo pa
vodstvenemu kadru v asfalterstvu. Se
vam zdi takšna delitev izobraževanja
primerna?
Smatram, da je to primerno, saj se
spremembe – novitete v vseh segmentih, od proizvodnje asfaltnih zmesi,
materialov, strojne opreme, ne dogajajo
čez noč.
Po organizirani malici je sledil praktični
del izobraževanja pod vodstvom predavatelja Janeza Šuštarja. Izveden je bil
na pripravljenem poligonu s prikazom
vgrajevanja na finišerju in valjanja.
Predstavljeni so bili delovni postopki pri
vgrajevanju asfaltnih zmesi, navoz
asfaltnih zmesi na finišer in razdelitev
pred vgrajevalno gred, nastavitev parametrov na finišerju s poudarkom na
napakah, ki se pojavljajo vsled nepravilne nastavitve, predstavitvijo nivelirnih naprav za višinsko vodenje finišerja in postopkov pri zgoščevanju
asfaltnih plasti.
Izobraževanja se je skupaj udeležilo 90
udeležencev iz 14 podjetij. Z udeleženci
izobraževanja je bil opravljen preskus
znanja, na osnovi katerega so bila izdana tudi potrdila o opravljenem izobraževanju in usposabljanju.
potrjevanje, da v praksi delajo pravilno.
Vsako leto pa je bilo tudi nekaj novih
obrazov, kar je signal, da se podjetja
zavedajo, da je izobraževanje potrebno
in nujno za doseganje kvalitete
asfalterskih del.
G. Šuštar, kot predavatelj, predvsem
na praktičnem delu na poligonu, ste
sodelovali na številnih izobraževanjih,
ki jih organizira ZAS. Kakšno je vaše
mnenje o teh izobraževanjih?
V kolikor izhajam samo iz praktičnega
dela na poligonu, so tovrstna izobraževanja nujno potrebna. Poligon je
praktično prikaz vsakodnevnega dela, ki
ga tečajniki opravljajo v svojih podjetjih, in poznajo oziroma se vsakodnevno srečujejo s podobno vsebino,
kot je predstavljena na poligonu. Vendar je še vedno veliko postavljenih
vprašanj, ki se razjasnijo s prikazom na
poligonu. V vseh letih je bilo veliko
enakih obrazov, ki jim je to izobraževanje pomenilo utrjevanje znanja in
Res se dogajajo velike spremembe! Na
žalost to pomeni tudi zmanjšan obseg
investicij kakor tudi vzdrževalnih del,
kar direktno vpliva tudi na obseg
asfalterskih del. To zmanjšanje pa pomeni potencialno nevarnost padca
kvalitete samih asfalterskih del. V vedno bolj zaostrenih pogojih poslovanja
pa se ne ustvari dovolj akumulacije, ki
bi se namenila razvoju v asfalterstvu.
Ali se moramo bati za prihodnost naše
panoge?
Mislim, da ne. Kljub padcu obsega
proizvodnje je potrebno še več delati na
kvaliteti asfalterskih izdelkov, za kar so
tudi organizirana izobraževanja v okviru
ZAS-a. Ob dobri kvaliteti asfalterske
stroke, vključno z vsemi sodelujočimi
(inštituti …), pa se nam za prihodnost
naše panoge ni bati.
DELOVANJE ORGANOV ZAS
Pregled delovanja organov ZAS
v letu 2011
STROKOVNI ODBORI
ZDRUŽENJA
Tehnični odbor (TO)
V zadnjem letu je del aktivnosti odbora
potekal v okviru dveh sestankov ožje
delovne skupine za standarde in
nacionalne dodatke. Obravnavan je bil
povzetek dosedanjih rezultatov in
razprav na področju izbranih kategorij
v veljavnih nacionalnih dodatkih SIST
1038, ki so bili predmet sprememb v
preteklem letu.
Organigram organov ZAS
Naslednje leto bo že deset let, kar ZAS
deluje po spremenjeni organiziranosti,
ki je razvidna iz zgornjega organi grama.
Organiziranost je prilagojena ustroju v
evropskem asfalterskem združenju
EAPA, tako da so vodje posameznih
odborov v ZAS zastopani v sorodnih
odborih EAPA.
V nadaljevanju so prikazane aktivnosti
posameznih teles organizacijske strukture združenja.
Upravni odbor (UO)
V letu 2011 je bilo organiziranih 7 sej.
Sprejetih je bilo 57 sklepov, ki so bili v
celoti realizirani. Poleg članov upravnega odbora so se sej v zadnjem letu
redno udeleževali predsednik NO g.
Marijan Makovec, vodja sekcije za
izobraževanje ga. Jožica Cezar in vodja
tehničnega odbora g. Janez Prosen ter
Zvonko Cotič, kot strokovni svetovalec.
Nadzorni odbor (NO)
Nadzorni odbor v sestavi: predsednik
Marijan Makovec in člana, Janez Prosen
ter Miro Žnidaršič se je sestal 23. marca
2012 na Brezovici. Pregledali so
finančno in računovodsko dokumentacijo in podali pozitivno mnenje na
pregledani zaključni račun za leto 2011,
ki ga bo sprejemala letošnja skupščina
ZAS.
Letni sestanek celotnega odbora TO ZAS
je bil organiziran v novembru in je
obravnaval stanje na področju tehnične
regulative in naslednje aktualne teme:
ponovna uporaba starih asfaltnih plasti
(Recycling), vpeljava toplih asfaltnih
zmesi (Warm Mix Asphalt), zmanjševanje hrupa asfaltnih voznih površin
(Noise Reduction Asphalt Pavement).
Obravnavana je bila tudi kakovost
asfalterskih del, ki se je zaradi zloma
velikih gradbenih podjetij poslabšala.
Na sestanku so bile dane tudi informacije o delu TC EAPA ter planu dela
tehničnega odbora v prihodnje.
Pri delu TO ZAS smo obravnavali tudi
informacije in izsledke raziskav s
področja zdravja in varovanja okolja,
predvsem izpustov prašnih delcev, ki jih
zajemata direktiva WFD (Waste Framework Directive) in deklaracija EPD
(Environmental Product Declaration).
Obravnavali smo merjenje ogljikovega
odtisa (Carbon Footprint) in predvsem
informacijo o izsledkih iz raziskav
študije IARC, ki po novem uvršča bitumen kot proizvod v višjo skupino nevarod skupščine do Skupščine
15
DELOVANJE ORGANOV ZAS
nosti glede možne kancerogenosti, in
sicer v skupini 2A ter 2B. Navedeno pa
ne pomeni, da je bitumen bolj škodljiv
od vrste drugih produktov, kot so tobak,
kava, alkohol ipd.
Pri delu TO ZAS smo v zadnjem letu
lahko zaznali rahel padec delovne
vneme, kar je pričakovano ob znani
situaciji, v kateri se nahajajo podjetja.
Poudarki za delo v naprej:
Člani odbora se bomo tudi v prihodnje
zavzemali za pomembno vlogo in obvladovanje stroke. Poudarki bodo na
vpeljavi novih zmesi asfalta, kot je npr.
SMA LN, skladno s potrebami bo v
prakso potrebno vpeljati smernico za
manj hrupne asfalte, s sprejetimi dodatki k standardu SIST 1038, poseben poudarek bomo tudi v prihodnje dajali
ponovni uporabi asfalta in izvedbi
reciklaž na licu mesta.
Stalna naloga je tudi potreba po
spremljanju tehničnih dokumentov in
reviziji standardov, za kar je potreben
dostop do neposrednih informacij o
delu CEN TC 227, kar bo zagotovljeno z
udeležbo slovenskega predstavnika na
sestankih CEN.
Pomembno bo delo na razširjenih
preiskavah z vidika vhodnih materialov,
predvsem projektov sestav zmesi (nizke
temperature, togost, utrujanje, deformacije in drugo).
Aktivnosti tehničnega odbora ZAS v
zadnjem letu so sledile srednjeročnim
usmeritvam dela odbora, tako da delujemo na nadgradnji asfalterske regulative v cilju obvladovanja asfalta kot
gradbenega materiala za čim boljšo
uporabo.
Vsem sodelujočim pri našem delu se
lepo zahvaljujem in spodbujam povezovalno delo v naprej.
Janez Prosen, vodja odbora
Sekcija za izobraževanje (SI)
V Sekciji za izobraževanje se zavedamo
svoje osnovne naloge – odgovornosti za
ozaveščanje in širjenje dobre in
uveljavljene prakse. V ta namen smo v
letih delovanja dodobra razvili naša
izobraževanja tako tehničnega asfalterskega kadra kot tudi usposabljanja
operativnega asfalterskega kadra v
obliki praktičnih prikazov na poligonu.
16 od skupščine do Skupščine
Praktično na vseh sejah Upravnega
odbora, pa tudi sestanku Odbora podjetij in družb govorimo o potrebah,
možnostih in izboljšavah izobraževanja.
Po letnem programu izobraževanja, ki
ga Sekcija za izobraževanje pripravlja za
tekoče leto sproti, vsako leto izmenično
organiziramo izobraževanje tehničnega
in usposabljanje operativnega asfalterskega kadra. Ciljne skupine za posamezno izobraževanje niso striktno ločene; to pomeni, da se nemalo inženirjev
in vodij udeležuje tudi izobraževanja
operativnega kadra, kar je seveda z
njihovega stališča zelo praktično, za nas
pa spodbudno, saj to pomeni, da
ohranjamo nivo, primeren za celoten
asfalterski kader. Na naših izobraževanjih dobijo udeleženci priložnosti,
da izpostavijo svoje probleme, kaj vprašajo, izmenjujejo mnenja in izkušnje.
Izobraževanja tehničnega asfalterskega
kadra so bila v zadnjem obdobju organizirana centralno v Ljubljani. Izobraževanja in praktična usposabljanja operativnega kadra (na poligonu, v manjših
delovnih skupinah) pa so organizirana
regijsko glede na potrebe in zmožnosti.
Detajlni vsebinski program za izvedbo
vseh aktivnosti pripravlja SI za tekoče
leto sproti. Pri izbiri tematike izobraževanj se prilagajamo potrebam in trenutnim razmeram v asfalterstvu. Udeležence skušamo sproti seznanjati z novostmi na področju tehnične regulative,
laboratorijskih preiskav in laboratorijske opreme, problematiki proizvodnje
in vgrajevanja asfaltnih zmesi, tehnološkimi postopki sanacij, pa tudi varstvu
delavcev in varovanju okolja posvečamo
veliko pozornosti. Poleg izvedbe vsakoletnih izobraževanj sodelujemo pri
pripravi strokovnih srečanj in ostalih
aktivnosti ter po potrebi organiziramo
okrogle mize, delavnice in seminarje.
Povabljeni predavatelji so navadno
strokovnjaki iz naše asfalterske sredine,
aktivni člani našega združenja, ki
sodelujejo tudi pri pripravi gradiva.
Sekcija za izobraževanje se v celotni
sestavi vsako leto sestane na najmanj
enem delovnem sestanku, medtem ko
se organizacijski odbor sekcije v času
organizacije izobraževanj sestaja s
predavatelji večkrat po potrebi.
Zavedamo se, da je izobraževanje ena
najpomembnejših nalog združenja, saj
se žal z zmanjšanjem proizvodnje niža
tudi kakovost izvedenih del. Nenehno
opozarjanje na pomanjkljivosti in vzporedno izobraževanje kadra, ki je
vključen v proces, pomenita recept, ki
zagotavlja, da se dela opravijo dovolj
učinkovito in kakovostno.
Pomembno je tudi, da pri izbiri tematik
sodelujete vsi udeleženi v tem procesu,
zato so vaše pobude, mnenja in pripravljenost na sodelovanje pri tem zelo
dobrodošla. Tudi v prihodnje se bomo
trudili, da bi izpolnili vaša pričakovanja.
mag. Jožica Cezar
Komisija za asfalt (KZA)
Komisija za asfalt ni telo Združenja
asfalterjev Slovenije, je pa v preteklosti
imela močno povezovalno vlogo med
strokovnimi odbori ZAS-a. Sestala se je
na treh sestankih. Zmanjšanje aktivnosti komisije je predvsem posledica
manjšega števila vprašanj oziroma
pobud, ki izhajajo iz intenzivnega dela.
V zadnjem letu je bil obseg asfalterskih
del razpolovljen, problematičen pa je
tudi osip članov komisije. Tako za KZA
kot za vse ostale komisije se trenutno
išče nova organizacijska oblika. Glede
na ustanovitev Ministrstva za infrastrukturo in prostor se je oblikoval
predlog, da bi bile vzpostavljene strokovne komisije v okviru ministrstva.
Zaključek
Delovanje ZAS-ovih teles v zadnjem letu
je bilo skladno s programi in usmeritvami upravnega odbora, pri čemer
smo pri posameznem organu lahko
ugotovili potrebo po dodatnih impulzih,
novelaciji idej in ponovnem zagonu. V
novem mandatu se bomo lotili pregleda
začrtanih planov posameznega telesa in
realizacije zadanih nalog.
S.H.
PROIZVODNJA
Proizvodnja in vgrajevanje
asfaltnih zmesi v letu 2011
PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 1996 - 2011 (t)
V letu 2011 smo v Sloveniji proizvedli
1,276 mio ton vročih asfaltnih zmesi.
Navedeno je najnižja proizvodnja od
ustanovitve združenja do sedaj.
Za proizvedene asfaltne zmesi je bilo
porabljenih približno 1,048 mio ton
karbonatnih in 113.000 ton silikatnih
zmesi kamnitih zrn ter okoli 58.000 ton
bitumenskih veziv. Od tega je bilo
vgrajenih 53.000 ton cestogradbenih
bitumnov in 5.000 ton s polimeri
modificiranih bitumnov. Delež modificiranih bitumnov glede na porabo vseh
bitumnov je tako kot v letu 2011 znašal
okoli 10,0 %.
V letu 2011 je bilo med ostalimi asfalti v
Sloveniji proizvedenih in vgrajenih
41.000 ton SMA, 77.000 ton AC bin,
647.000 ton AC surf in 505.000 ton AC
base, delež drenažnih asfaltnih zmesi
pa je znašal okoli 5.000 ton.
B.Č. & S.H.
od skupščine do Skupščine
17
BRANKO ŽIBERNA, DIREKTOR GGD, GORENJSKE GRADBENE DRUŽBE
Intervju z Brankom Žiberna
V Cestnem podjetju Kranj se je zaposlil leta 1977 kot operativni gradbeni
tehnik. Takoj je pričel z izrednim
študijem in tako leta 1983 zaključil
višješolski, leta 2000 pa visokošolski
študij na Mariborski fakulteti. V CP
Kranj je opravljal različna gradbena
dela vse do vodje gradbišča. Ob delu je
pridobil tudi ustrezne kvalifikacije s
področja varstva in zdravja pri delu ter
požarne varnosti. Na tem področju je
deloval do leta 2002, ko je postal pomočnik direktorja, nato pa v letu 2004
direktor Cestnega podjetja Kranj d.d.
Ob koncu marca lahko že občutimo
obrise letošnje gradbene sezone.
Kakšne so vaše ocene za tekoče leto in
kako ocenjujete svoje vodenje družbe?
Svoje vodenje v tem času ocenjujem kot
dokaj uspešno. V zadnjih dveh, treh
letih smo se znašli v delovnem okolju,
kakršnega ne pomnim od svoje zaposlitve dalje. Gradbena podjetja padajo
kot domine, država krči investicijska
sredstva, bančna kriza, likvidnostne
težave, vdor tujcev in političen izbor
izvajalcev del so domače gradbeništvo
pripeljali na rob preživetja. Nizke cene
in odpisi terjatev kot posledica načrtovanih prisilnih poravnav in stečajev
narekujejo hud boj za obstanek na
slovenskem gradbenem trgu. Ne glede
na navedeno smo v družbi uspeli pridobiti dovolj dela za začetek sezone 2012.
Nekaj dela računamo še pridobiti in
letošnje leto po možnosti zaključiti
bolje kot predhodno leto. Število zaposlenih se bo gibalo v odvisnosti od
pridobljenega dela.
18 od skupščine do Skupščine
Vaša družba se je v zadnjem času
preoblikovala v več odvisnih družb, že
pred časom ste razširili svoje dejavnosti. Kako po določenem času ocenjujete izvedene poslovne poteze?
Že v bližnji preteklosti smo pričeli z
dejavnostjo visokih gradenj v Gradbenem podjetju Tržič. V lanskem letu smo
oddvojili gradbeno operativo nizkih
gradenj v Cestnem podjetju Kranj,
d.o.o., matično družbo Cestno podjetje
Kranj, d.d., pa preimenovali v Gorenjsko
gradbeno družbo, d.d. Nedvomno smo
z novo organizacijo dosegli zastavljene
cilje tako v kadrovskem, komercialnem,
finančnem in operativnem smislu. Kljub
vsesplošnemu nazadovanju pri izvajanju gradbenih del v Sloveniji smo uspeli
s povečano prodajo betonov (cca.
60.000 m3 letno) in s prodajo drugih
gradbenih materialov. Matična družba
proizvede vse zahtevane materiale za
gradbeno operativo nizkih in visokih
gradenj. V svoji lasti imamo kamnolome, gramoznico, deponijo gradbenih
odpadkov, moderno betonarno in
asfaltno bazo, v katerih proizvajamo
visoko kvalitetne materiale. Kvaliteto
spremljamo v svojih laboratorijih.
Še vedno pa ostajate predvsem družba, ki pokriva nizke gradnje. To
pomeni, da so vaša pretežna dejavnost
ceste, komunalna infrastruktura ipd.
Imate pa tudi velike ambicije na
področju železnic. Kako vidite prihodnost izgradnje infrastrukture v Sloveniji? Zakaj je prišlo do tako velikega
zastoja?
Je že res, da večino dela opravimo na
področju nizkih gradenj, vendar s tem
ne zanemarjamo visokih gradenj, nas-
BRANKO ŽIBERNA, DIRECTOR GGD
Interview with
Branko Žiberna,
Director, GGD
protno, želimo jih še okrepiti in povečati
svoj tržni delež. Glede na zmanjševanje
investicij v državnem proračunu širimo
svojo dejavnost tudi na ostala področja.
Zaposlili smo dodatni kvalitetni kader in
odkupili specialno opremo za vzdrževanje avtocest, recikliranje voziščnih
konstrukcij in izgradnjo mostov. Tudi to
je eden od razlogov, da imamo tudi v teh
časih vsako leto večjo realizacijo.
Ponudbe oddajamo tudi na okoljevarstvenih projektih; nekatere projekte
smo dobili v izvedbo, nekaj pa smo jih
izgubili po mojem mnenju tudi neupravičeno. Političen izbor favoriziranih
izvajalcev bo verjetno dočakal zakasnelo sodbo. Podobno ali še slabše je pri
delitvi del na železnicah. Vsa Slovenska
podjetja kandidiramo s partnerji iz
tujine, ker sami nimamo referenc. Dela
kljub najvišjim cenam oddajajo manjšim
inženiring firmam brez kadra, materialne baze – le zakaj in komu v čast,
bomo mogoče zvedeli kasneje. Vsekakor
je širitev znanja in sposobnosti osnovna
aktivnost za obstoj in napredek v gradbeni stroki. Zastoj v gradbeništvu je
nastal zaradi pomanjkanja denarja in
idej, kako priti iz krize. Dela še ne bo
kmalu zmanjkalo, saj je gradbeništvo v
Sloveniji v primerjavi svetovnim še vedno na začetni stopnji. To je tudi osnovni
razlog, zakaj v gradbeništvu vztrajati.
Prepričan sem, da se bo gradbeništvo v
Sloveniji še razvijalo in Slovenijo približevalo najbolj razvitim državam Evrope.
Ste najpomembnejši proizvajalec
asfaltnih zmesi na Gorenjskem. Imate
tradicijo, znanje, ste prvi proizvajalec
eruptivnih kamnin v Sloveniji. Je to
glavni razlog, da ste se odločili za nov
asfaltni obrat in spremembo lokacije?
Tehnološki napredek, predvsem v smislu
ponovne uporabe dotrajanih asfaltnih
zmesi, racionalnejša raba energentov v
proizvodnem procesu, okolju prijaznejša proizvodnja, večja varnost in skrb
za zdravje vseh udeleženih v procesu
proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih
zmesi, ugodnejša lokacija v smislu
navezave na obstoječo cestno infrastrukturo in krajših transportnih poti do
vhodnih surovin in nenazadnje želja
lokalne skupnosti so najpomembnejši
razlogi za selitev obstoječe asfaltne
baze v Naklem na novo lokacijo. Navedeno podjetju zagotavlja tudi večjo
konkurenčnost na področju proizvodnje
asfaltnih zmesi.
Kaj pričakujete od novega obrata in
kaj od spremenjene lokacije?
Kot edini proizvajalec asfaltnih zmesi v
regiji smo se že doslej trudili slediti
razvoju asfalterske industrije. Tako na
obstoječem obratu za proizvodnjo
asfaltnih zmesi že vrsto let uporabljamo
doma razvit sistem dodajanja recikliranega asfalta po postopku indirektnega segrevanja. Še korak naprej bomo
naredili z izgradnjo novega asfaltnega
obrata, saj bomo prvi v Sloveniji uvedli
ponovno uporabo asfaltnih zmesi po
postopku segrevanja dodanega granulata ločeno od segrevanja zmesi kamnitih zrn.
Vaša družba Gorenjska gradbena družba je pomemben člen ZAS, Združenja
asfalterjev Slovenije. Kakšna so vaša
pričakovanja do tega društva, kje so
možnosti za nadgradnjo obstoječega
dela?
Gorenjska gradbena družba sodeluje z
Združenjem asfalterjev Slovenije (prej
Društvom asfalterjev) že od same ustanovitve leta 1996. Dosedanje aktivnosti
so temeljile predvsem na sodelovanju
pri strokovnih izobraževanjih, ki jih je
organiziral ZAS. V nadaljevanju pa poleg
navedenega vidimo priložnost za sodelovanje z ZAS-om predvsem v smislu
uvedbe novih tehnologij proizvodnje
asfaltnih zmesi na novem asfaltnem
obratu.
Najlepša hvala za pogovor.
Mr Žiberna took a job with Cestno
podjetje Kranj [Kranj Road Company]
(CP Kranj for short) in 1977 as road
construction technician but immediately began studying part-time,
graduating from a short-cycle college
in 1983 and later, in 2000, from the
University of Maribor. In CP Kranj he
performed various functions, eventually becoming site manager. His inservice training qualifications include
protection of workers’ health and
safety, and fire safety. He worked in
the field until 2002 when he was
promoted to the position of the Assistant to the Director and finally to
Director of CP Kranj in 2004.
As March draws to a close, the
contours of the year’s construction
season become discernible. How do
you see the current year and how
would you assess your performance as
Director?
I would say I have done rather well in my
position. During the last two or three
years we have found ourselves working
in the environment we had never
experienced before. Construction companies are dropping like flies as the
government keeps reducing investment
funds; to make matters worse, a bank
crisis, liquidity difficulties, influx of
foreign companies and politically
motivated contractor selection processes have brought Slovenia’s domestic construction industry to its
knees. Low prices and claim write-offs
as consequences of planned compulsory
compositions and bankruptcies are
dictating a tough fight in the Slovenian
construction market which only the
fittest can survive. Nevertheless, we
have managed to secure enough
projects to be able to start the 2012
season. We are still counting on some
additional projects and hope to wrap up
this year better than the last. The
number of our employees will fluctuate
depending on obtained projects.
from assembly to Assembly
19
BRANKO ŽIBERNA, DIRECTOR GGD
Your company has recently been
reorganised into several affiliated
companies, and some time ago you
broadened your scope of activities.
How do you assess these moves now,
after some time has passed?
Not long ago, we took our first steps in
building construction with Gradbeno
podjetje Tržič [Tržič Construction Company]. Last year we separated our civil
engineering construction sector, under
the name of CP Kranj, d. o. o. [Kranj
Road Company, Ltd.], from the parent
company of CP Kranj, d. d. [Kranj Road
Company, PLC], which we renamed, in
turn, Gorenjska gradbena družba, d. d.
[Gorenjska Construction Company,
PLC]. With this new organisation we
definitely reached the goals we had set
for ourselves, be it in the human resources, commercial, financial, or construction execution sense. Despite the
overwhelming stagnation of construction works in Slovenia we managed to
succeed, owing to increased sales of
concrete (approximately 60,000 m3 per
year) and other construction materials.
The parent company produces all the
required materials for the needs of civil
engineering and building construction
execution. We own quarries, a gravel
pit, a building waste disposal site, and
modern concrete and asphalt plants, in
which we produce high quality materials. Quality control is performed in our
own laboratories.
Still, you remain a company that
mostly covers the civil engineering
field, making road and communal
construction, etc., your main preoccupation. But you have your sights
set on the railway field as well. What
is your view on the future of infrastructure construction in Slovenia?
What is the reason for the current
slump?
While it is true that we do most of our
work in the field of civil engineering,
this is not to say that we neglect
building construction; on the contrary,
our goal is to strengthen our involvement in the field and achieve a
greater market share. Given the
decrease of investment through the
national budget we have tried to look
and expand elsewhere. We have employed additional quality personnel and
acquired special equipment for motor 20 from assembly to Assembly
way maintenance, recycling of pavements and bridge construction. This is
one of the factors which contribute to
our growing turnover, year by year, in
spite of the times. We have also been
tendering in environmental protection
projects, some of which we have
acquired, and some unfairly lost – in my
opinion, at least. Even when the
politically motivated selection of
contractors gets its comeuppance, it
will be too little too late. A similar, if not
worse situation is found in the railway
field. All Slovenian companies have to
team up with foreign partners when
tendering as we do not possess the
required references. Subcontractors
chosen tend to be, despite highest
costs, small scale engineering under takings with no adequate personnel and
no material basis – why and in whose
honour? We might find out later. All
aside, expanding one’s knowledge and
capabilities is essential for survival and
progress in the construction industry.
The slump we are experiencing is due to
lack of funds and ideas how to emerge
from the crisis. We will not be out of
work anytime soon, because the
construction industry in Slovenia is,
compared with some other parts of the
world, still in its infancy. This is also the
main reason why we persist. I am
convinced that the industry in Slovenia
will continue to develop, edging ever
closer to the most developed countries
in Europe.
Your company is the leader in asphalt
mixture production in the Gorenjska
region. You possess valuable tradition
and knowhow. You are also the first
manufacturer of eruptive rock in
Slovenia. Is this the main reason for a
new asphalt plant and a change of
location?
Reasons for moving the existing asphalt
plant from Naklo to the new location are
manifold, the most important ones
being: technological advancement,
particularly in terms of reuse of
reclaimed asphalt, a rationalisation of
energy sources in the production
process, environmentally friendlier
production, safety and health concerns
for everyone involved in the process of
manufacture and casting of asphalt
mixtures, a more convenient location in
terms of existing road infrastructure
and shorter transport routes for input
materials, and not least the desire of
the local community. This will also put
us in a better competitive position in
the field of asphalt mixture production.
What are your expectations for the
new plant and location?
As the only manufacturer of asphalt
mixtures in the region we have always
kept an eye on new developments in the
asphalt paving industry. In the current
asphalt mixture production plant we
have been using a system of adding
recycled asphalt by indirect heating
procedure, developed on home soil.
Another step forward will be the
construction of a new asphalt plant, as
we will become the first in Slovenia to
introduce reuse of asphalt mixtures by
the procedure of heating of added
crumb rubber separately from the
aggregate.
Your company, Gorenjska gradbena
družba, is an important member of
ZAS. What are your expectations of
the Association and where would you
say there was room for improvement
on the present state of collaboration?
Our company has collaborated with the
Slovenian Asphalt Pavement Association ever since its foundation (then
as Asphalt Pavement Society) in 1996.
Thus far we have mostly collaborated on
education/training sessions organised
by ZAS. In the future we see a possibility
of joining forces with the Association
mainly in terms of introduction of new
technologies of asphalt mixture production in our new asphalt plant.
Thank you very much for your time.
PRIMOŽ PETRIČ, LASTNIK IN DIREKTOR MAPRI D.O.O.
Intervju s Primožem Petričem
nih in zmožnostmi pridobivanja posla.
Vložek v širitev je ves čas uravnotežen s
kapitalom za varno in stabilno poslovanje. Uspeh podjetja pripisujem delavnosti, profesionalnemu pristopu, vztrajnosti ipd. Ne nazadnje je to plod
kolektiva, nekateri prvi zaposleni so še
vedno v mojem podjetju. Zagotovo pa
moj neuspeh ali sploh neobstoj ne bi nič
vplival na propadanje številnih gradbenih podjetij. V tej situaciji propadanja
gradbenih družb smo in bomo vzor,
motivacija ostalim, ki se s to panogo že
srečujejo ali se bodo dela šele lotili.
Prosim za vašo kratko uvodno predstavitev (kdo ste, od kod prihajate ...).
propadanju številnih gradbenih firm v
Sloveniji?
Na zadnjem sestanku OPD (Odbora
podjetij in družb ZAS) na Bledu,
novembra 2011, ste bili absolutno
proti reševanju podjetij s pomočjo
države. Ali še vedno zastopate takšno
stališče in zakaj?
Rodil sem se leta 1971 v Ljubljani, v
času, za katerega predvidevam, da je bil
najlepši del življenja mojih staršev, ki so
optimistično s še tretjim sinom razmišljali: »Samo še poštenja in delati jih
navadim, pa so preskrbljeni!«.
Pri Turjaku je vasica Mali Ločnik, kjer
živim že od rojstva. Tu nameravam
ostati, ker želim zemljo, ki so jo pred
mano iz roda v rod dedovali moji
predniki, uspešno predati svojim otrokom. Upam, da bodo lahko odrasli v
delavne in odgovorne ljudi.
S svojo prvo zaposlitvijo v Gradisu, po
končani srednji šoli, sem vstopil v svet
gradbeništva. V sredini osemdesetih let
sem bil prepričan, da je Gradis s 45letno tradicijo zaposlitev do pokojnine.
V letih dela v Gradisu sem pridobil
ogromno izkušenj, delovnim izkušnjam
pa so se pridružile opazke nepoštenja
na vseh nivojih firme in dopuščanje
nepoštenja tudi drugim, ki so bili
potrebni za podporo nepoštenemu delu.
Želja po spremembi delovnega okolja,
po možnosti uspeha in ustvarjanja, me
je vodila do nove zaposlitve. Tako sem
se po posredovanju prijatelja znašel na
asfaltu, kjer sem še danes, od leta 2004
pa v svojem podjetju Mapri d. o. o.
Od ustanovitve naprej podjetje konstantno in nadzorovano raste, saj je
rast sorazmerna z zmožnostjo zaposle-
Sem proti podarjanju pomoči države, ki
nedvomno v večini ne prispe na želeno
oziroma pomoči potrebno mesto. Vsi mi
bi si morali prenehati zatiskati oči in
reči bobu bob! Ampak kaj, ko je v nas
ukoreninjena previdnost in nikoli ne
vemo, kdaj si bomo z kakšno odločitvijo
naredili škodo ali pa ne bomo deležni
nagrade. Ta neodločnost omogoča mogotcem orati vsepovsod brez omejitev!
Še vedno sem proti reševanju na tak
način. Kot vidimo, je in bo ogromno
posameznikov izkoristilo sistem za
osebno okoriščanje. Upam, da v teh
težkih razmerah zberemo pogum in
preprečimo nadaljevanje izkoriščanja in
izčrpavanja podjetij v privatni in državni lasti kot tudi organizacij, ki skrbijo za
porabo sredstev. Ravno to je tudi razlog
za stanje, v katerem smo se znašli. Sam
Prihajate iz manjšega družinskega
podjetja, ki ste ga ustanovili pred 9
leti. Rdeča nit vašega poslovanja so
dobri rezultati in hitra rast. Čemu
pripisujete tak uspeh ob hkratnem
od skupščine do Skupščine
21
PRIMOŽ PETRIČ, LASTNIK IN DIREKTOR MAPRI D.O.O.
sem pripravljen aktivno sodelovati z
vsemi sredstvi in dejanji, če smo v naši
družbi sposobni postaviti vrednote na
pravo mesto. Propad družb je bil pričakovan, ne razumem pa, da ni možno
kaznovati odgovorne za takšno stanje.
Vaša pretežna dejavnost so nizke
gradnje. Ali razmišljate tudi o vstopu
na druga področja?
Naša pretežna dejavnost so nizke gradnje, posebno pozornost posvečamo
asfaltu. Smo dobro opremljeno podjetje
za opravljanje asfaltne dejavnosti z
izkušenim usposobljenim kadrom. Asfaltiranje je sezonske narave, zato svojo dejavnost nameravamo širiti na
področje letno-zimskega vzdrževanja.
Pripravljeni smo vstopiti na zahtevnejše
objekte za naročnika DARS, saj smo se v
zadnjih letih dodatno kadrovsko-tehnično opremili ter smo v stanju kvalitetno opraviti tudi najbolj zahtevna
dela na avtocestah.
Ste solastnik asfaltnega obrata v
Ježcah pri Ivančni Gorici in se širite
tudi na druga področja. Nam lahko
zaupate, kam?
V Ježcah imam skupaj z dvema partnerjema asfaltni obrat, ki proizvede do
90 ton asfaltnih zmesi na uro. Proizvajamo vse vrste asfaltov. S partnerstvom smo si zagotovili prostor, surovine, znanje za kvalitetno proizvodnjo
in obratovanje ter prodajo, komercialo
in lastno vgradnjo. Partnerstvo in nesebičnost je bilo ključ do uspeha asfaltnega obrata. Sam skrbim za odvzem in
vgradnjo asfalta. S svojimi tremi asfaltnimi skupinami smo prisotni v širši
regiji. Izvajamo projekte za DRSC,
Direkcijo RS za ceste, občine, ostale
javne ustanove, veliko smo prisotni kot
podizvajalci ostalim gradbenim podjetjem, inženiringom, pridobimo pa tudi
veliko neposrednih zasebnih naročil.
Kaj pričakujete od novega obrata in
dodatne lokacije?
V letošnjem letu smo v upravljanje
pridobili asfaltni obrat Smodinovec.
Razlog za to širitev je, da v sezoni nismo
uspeli zagotoviti dovolj velike proizvodne zmogljivosti asfaltov. Večino
asfaltov vgradimo v centralni Sloveniji
22 od skupščine do Skupščine
pa tudi na Gorenjskem, za kar je obrat v
Ježcah razmeroma oddaljen. Predvsem
pa se želimo s to pridobitvijo uvrstiti v
program DARS-a. Tovarna asfalta Smodinovec je na ugodni lokaciji v Ljubljani, je dostopna in omogoča visoko
kakovost proizvodnje asfaltnih zmesi.
S pristopom vaše družbe v najvišjo
raven sodelovanja z združenjem ZAS
ste nakazali vaše ambicije. Do kam
lahko sežete?
V ZAS sem se včlanil po priporočilu svojega partnerja in prijatelja Aleksandra
Kersteina. Njegove nasvete cenim,
upoštevam, saj so plod izkušenj. V ZASu je tudi sam zelo dejaven in s svojo
strokovnostjo zagotovo veliko doprinese
ZAS-u, kot tudi dejavnosti sami. S svojim
prestopom na najvišjo raven želim v ZASu predstavljati podjetnika, ki se razlikuje
od ostalih podjetij v panogi, s svojim
obsegom del pa se uvrščamo med
podjetja, v katerih morajo biti kakovost,
razvoj in skrb za okolje prioritetnega
pomena. Za vse našteto pa je potrebna
naša aktivnost v pridobivanju novih
znanj in dobrih praks. S sodelovanjem
na najvišjem nivoju bom svojemu
podjetju zagotovil dostop do izkušenj
strokovnjakov v ZAS-u. Mislim, da so
neprecenljive izkušnje kolegov iz družb,
ki so v preteklosti imele vodilno vlogo pri
gradnji objektov, in ostalih strokovnjakov nepogrešljive pri našem delu.
Menim, da je ZAS pravi naslov za prenos
izkušenj domačih in tujih strokovnjakov.
Kakšna so vaša pričakovanja do Združenja asfalterjev Slovenije v prihodnje?
Ob vseh teh spremembah v gospodarstvu in asfalterski panogi je ZAS nujen
za ohranjanje nivoja kvalitete in razvoja
panoge pri nas, kar sem že omenil.
Pogrešam pa podporo, vpliv Obrtne in
Gospodarske zbornice in drugih institucij, ki bi poskrbele za nemoteno poslovanje družb, ne samo s kriterijem tehnologije, ampak tudi kriterijem korektnosti, plačilne discipline, sprejemljivega
nivoja cen itd., za kar izvajalci velikokrat
ne najdemo prave rešitve. ZAS ima s
svojim dosedanjim delom upravičeno
ugled, zato menim, da lahko s svojim
vplivom sodeluje pri iskanju rešitev in
vzpostavitvi reda na tem področju.
Najlepša hvala za pogovor!
Interview with
Primož Petrič,
owner and
director of
Mapri Ltd.
Mr Petrič, could you please introduce
yourself, tell us more about who you
are, where you come form?
I was born in 1971 in Ljubljana, in a time
I suppose was the most beautiful in the
life of my parents, who, having had
their third son, must have thought to
themselves optimistically: “We only
need to raise them into honest workers,
and they’ll be set!” There is a hamlet
near Turjak called Mali Ločnik, where
I’ve lived since I was born. I intend to
stay and pass on the land that has been
in our family for generations to my
children. I hope they can grow up into
hardworking and responsible individuals.
Yours is a small-scale family company,
which you set up 9 years ago. You have
experienced good results and fast
growth throughout this time. To what
do you attribute such success in a
time when many construction companies in Slovenia are failing?
I entered the construction industry with
my first job at Gradis immediately after
graduating high school. In the mid1980’s I was convinced that the
company’s 45-year-long tradition would
guarantee a lifetime employment. In
the years I worked for Gradis I gained a
wealth of experience, but this was
joined by observations of dishonesty in
all levels of the company and of
condoning such disposition of others
needed for support of foul play. A desire
for a different working environment, for
potential success and creative work, led
me to a new employment. A friend’s
intervention brought me to asphalt, the
industry where I’m still working today,
having started my own company, Mapri
Ltd., in 2004. Since its establishment
the company has experienced a continued, constant but controlled growth,
proportional to the capabilities of the
PRIMOŽ PETRIČ, OWNER AND DIRECTOR OF MAPRI LTD.
employees and our ability to secure
work contracts. Contribution to expansion of the company is at all times
commensurate with the capital in order
to achieve safe and stable business
activity. I attribute the success of he
company to diligence, a professional
approach, persistence, and similar qualities that we posses. Not least, it is the
result of our personnel – some of our
employees have been with me ever since
the very beginning. It is certain, however, that my own failure or even nonexistence would have no effect whatsoever on deterioration of so many construction companies. In this disastrous
situation we are and will remain an
example and a motivation to all who are
or will be involved in the industry.
At the latest meeting of the ZAS
Companies Committee in Bled in
November 2011 you were adamantly
against government’s help in saving
companies. Do you still subscribe to
this position now and why?
I am against the government’s donating
help because most of it will undoubtedly
not reach its intended recipient. We
should all finally look the truth in the
eye and call a spade a spade! Instead we
are being held back by cautiousness
rooted in all of us. We never know when
a decision might hurt us or deprave us
of our prize. Such indecisiveness enables tycoons to plough anywhere at will!
I am still opposed to this kind of
solution. As can already be seen, a large
number of individuals do and will abuse
this system for personal gains. I hope
we’ll be able to gather enough courage
in these difficult circumstances to stem
the ongoing exploitation and depletion
of both private and state-owned companies as well as organisations that are
in charge of distribution of funds. This
is precisely the reason for the present
condition. I myself am prepared to
actively participate by any means and
actions necessary, if our society can
support the right values. The failure of
companies was expected, but what I
don’t understand is why the perpetrators cannot be punished.
You are predominantly active in the
field of civil engineering. Do you
happen to have your sights set on any
other areas?
Our main concerns have been devoted
to the field of civil engineering, especially asphalt. We are a well equipped
company for execution of asphalt works,
employing experienced expert staff.
Asphalt paving is a seasonal activity,
which is why we plan on expanding into
the field of summer/winter maintenance. We are prepared to take on
more demanding work for DARS, having
over the past few years acquired additional personnel and technical capabilities, which puts us in a position of
being able to perform quality work even
in the most demanding motorway tasks.
You co-own an asphalt plant in Ježce
near Ivančna Gorica and are expanding into other fields as well. Can you
tell us more about that?
Myself and two partners are co-owners
of an asphalt plant which produces up
to 90 tonnes of asphalt mixtures per
hour. We produce all kinds of asphalts.
The partnership has provided the location, raw materials, knowledge of
quality production and operation, as
well as sales and casting. Partnership
and reciprocity have been key to the
success of our plant. I myself am in
charge of transportation and casting of
asphalt. With our three asphalt groups
we are present in the wider region. We
execute projects for DRSC, Slovenian
Roads Agency, various municipalities
and other public institutions, and we
serve as subcontractors to other
construction and engineering companies, while also obtaining many direct
private service contracts.
What are your expectations of the new
plant and the additional location?
This year we have taken in charge a new
asphalt plant, in Smodinovec. The
reason for this acquisition is that we
had not been able to ensure a large
enough asphalt production capacity. We
cast most of our asphalts in central
Slovenia, as well as in the Gorenjska
region, for which the Ježce plant is
relatively far away. But above all we
hope this acquisition will help us qualify
for the DARS programme. The Smodinovec asphalt plant is located rather
favourably, in Ljubljana, it is easily
accessible, and enables a high quality
of asphalt mixture production.
With the ascension to the highest
level of collaboration with ZAS you
have shown your ambition. What is
the limit to your reach?
I joined ZAS on the recommendation of
my partner and friend Aleksander
Kerstein. I value and respect his advice
because it is based on experience. He is
himself very active within ZAS and
contributes greatly to the Association
as well as the industry with his
expertise. With my ascension to the
highest level I wish to represent entrepreneurs different form others in their
industry; my company’s scope of work
places it among companies in which
quality, development, and environmental concerns are the highest of
priorities. All of this requires our activity in acquisition of new knowledge
and good practices. Collaboration at the
highest level will provide my company
with access to experience of experts
affiliated with ZAS. I think that the
valuable experience of our industry
colleagues from companies which had a
leading role in building construction in
the past, as well as other experts, is
indispensable in our line of work. My
opinion is that ZAS is the right address for
exchange of information among domestic and international industry experts.
What do you expect from ZAS in the
future?
With all the changes in the economy
and the asphalt paving industry, ZAS
plays an essential role in maintaining
the level of quality and development of
the industry in Slovenia, as I have
already mentioned. What I do miss is
support, influence of the Chamber of
Craft and Small Business, Chamber of
Commerce and Industry of Slovenia,
and other institutions which would
assure uninterrupted operation of the
companies, not only by laying out
criteria of technology, but also of
correct conduct, payment discipline,
acceptable price levels etc., for which
we manufacturers often cannot find a
right solution. ZAS has been held in
deservedly high esteem based on their
work so far, which is why I think the
Association can with its influence
contribute in finding solutions and
establishing order in this area.
Thank you very much for your time.
from assembly to Assembly
23
PROF. DR. JANEZ ŽMAVC
Prof. dr. Janez Žmavc –
osemdesetletnik
Po tem se je začela enakomerno se
vzpenjajoča kariera, ki je bila praktično
v celotnem obdobju posvečena strokovnemu delu. Leta 1960 se je Janez Žmavc
zaposlil pri takratni Upravi za ceste RS,
v tehnični sekciji v Celju, predhodniku
današnjega CM Celje, kjer je do leta
1965 opravljal funkcijo tehničnega
direktorja. Nato je prišla selitev v
Ljubljano, kjer je bil naslednjih 9 let, do
leta 1974, zaposlen v Oddelku za ceste
pri Zavodu za raziskavo materialov in
konstrukcij.
Malo je strokovnjakov, ki bi se lahko
izkazali s tako pomembnim prispevkom
k razvoju slovenske cestne in prometne
stroke kot Janez Žmavc. Ob tem Slovenija z doseženim na področju cestarije
v primerjavi z najbolj razvitimi državami
že dolgo ni več na obrobju. Dosegli smo
zavidljiv razvoj ter napredek, in to
skoraj izključno z lastnim znanjem in
tudi lastnimi sredstvi. Zasluga Janeza
Žmavca pri tem je neizmerljiva.
Janez Žmavc se je rodil 7. maja 1932 v
Gornjem Gradu, kjer je tudi obiskoval
osnovno šolo, do leta 1942, ko je bil kot
eden od številnih v tem delu Slovenije
ugrabljenih otrok odpeljan na prisilno
delo in prevzgojo v Nemčijo. Grenka
izkušnja – še posebej pa izguba matere
– je zaznamovala življenje Janeza
Žmavca in ga utrdila kot izjemno skromnega, delovnega in poštenega človeka.
Po vrnitvi v Slovenijo jeseni leta '45 se
je vpisal v gimnazijo v Celju in leta 1951
na Fakulteto za gradbeništvo v Ljubljani, kjer je leta 1959 diplomiral.
24 od skupščine do Skupščine
V tem času se je približno 1 leto izpopolnjeval na številnih priznanih inštitutih
v skandinavskih državah, Nemčiji, Švici,
Belgiji in na Nizozemskem in študiral na
podiplomskem študiju v Ljubljani, kar
mu je omogočilo, da je leta 1979
uspešno zagovarjal doktorsko diser tacijo z naslovom Kriteriji za kvantitativno
vrednotenje karakterističnih lastnosti
sodobnih vozišč. Leta 1980 je bil izvoljen
v izrednega profesorja in leta 1985 v
rednega profesorja za predmet Gradnja
cest, pri čemer je predaval ta predmet z
manjšimi modifikacijami nenehno od
leta 1975 do 2010.
Posledica tega izrednega angažmaja in
sposobnosti so izdana dela prof. Janeza
Žmavca, ki jih bom zaradi izjemnega
števila navedel samo telegrafsko, in
sicer:
• 113 člankov in objavljenih referatov
• 69 predstavljenih referatov
• 53 publikacij, pri čemer jih je
13 pomembnejših
• 12 raziskovalnih del in nalog
• 50 strokovnih elaboratov
• 4 trajne strokovne aktivnosti in
• izdelava ali sodelovanje pri 33 izdajah
tehničnih specifikacij za ceste.
Poleg visokega strokovnega nivoja izdanih del je izjemno pomembna tudi skrb
prof. Žmavca za lepo slovensko besedo,
za lep slovenski jezik. Izdaja Terminološkega slovarja za izraze, ki jih uporabljamo pri gradnji cest, je zato neprecenljive vrednosti.
V zadnjih letih je praktično v nezmanjšanem obsegu kot svetovalec sodeloval
pri projektih DRI upravljanje investicij,
sodeloval je pri recenzijah in revizijah
in pri razvoju tehnične regulative. Najpomembnejši deli sta učbenika Voziščne
konstrukcije (2005) in Vzdrževanje cest
(2011), ki sta neprecenljiv pripomoček
za šolo in prakso.
V zadnjem letu se je izkazal s svojim
prispevkom pri izdelavi tehničnih smernic za Republiko Srbijo, ki jih izdeluje
družba DRI.
Prof. dr. Janez Žmavc kot mentor še vedno sodeluje pri predavanjih iz predmeta
Gradnja cest na Fakulteti za gradbeništvo
v Ljubljani. Na področju asfalta so zadnja
dela, kjer je sodeloval: Priročnik za
asfalterje (2009), Tehnične specifikacije
za zmanjšanje hrupa (2010) in knjiga
Asfalt 2, ki je izšla lani (2011) ob 15.
obletnici Združenja asfalterjev Slovenije.
Prof. dr. Janez Žmavc, želimo vam še
obilo strokovnih in športnih užitkov in
neskončno veliko zdravja. Vse najboljše
za vaših 80 let.
Slovenko Henigman
in slovenski asfalterji
PROF. DR. JANEZ ŽMAVC
Eighty years of
Prof Dr
Janez Žmavc
Among experts who have contributed to
the development of the Slovenian road
infrastructure and traffic management
industry few can hold a candle to Prof
Dr Janez Žmavc. Developments in the
field in Slovenia have long been able to
stand comparison with the most highly
developed countries across the globe.
We have reached a stage of enviable
development and progress almost
exclusively with our own knowhow and
assets. Prof Dr Žmavc’s contribution to
all this is immeasurable.
Janez Žmavc was born on 7 May 1932 in
the town of Gornji Grad, where he
attended primary school until 1942,
when he became one among numerous
children from that part of Slovenia to be
abducted and sent to forced labour and
re-education in Germany. This bitter
experience, aggravated by the loss of
his mother, marked the life of Janez
Žmavc, moulding him into a strong but
modest, hardworking, and honest man.
After returning to Slovenia in the
autumn of 1945, he enrolled to the secondary school in Celje [Gimnazija
Celje] and in 1951 to the Faculty of Civil
Engineering in Ljubljana, graduating in
1959.
Following the graduation a steadily
rising career began, dedicated primarily
to professional work. In 1960 Mr Žmavc
took a job with what was then Road
Management Authority of the Republic
of Slovenia [Republiška uprava za
ceste], in its technical section in Celje,
the predecessor of today’s CM Celje,
where he served as Technical Director
until 1965. After a move to Ljubljana,
where he spent his next nine years,
until 1974, he worked at the Building
and Civil Engineering Institute ZRMK's
Road Department.
During this time he spent about a year
perfecting his knowledge at several
renowned institutes in Scandinavia,
Germany, Switzerland, Belgium, and the
Netherlands, and studied at the postgraduate level in Ljubljana, where he
successfully defended his doctoral
thesis, entitled Criteria for quantitative
evaluation of characteristics of modern
pavements, in 1979. In 1980 he was
elected associate professor and in 1985
full professor of Road Construction, a
position he has held, with minor
changes to the course, from 1975 to
2010.
The result of his extraordinary efforts
and abilities are Prof Žmavc’s published
works, which I will give in shorthand
due to their overwhelming quantity:
• 113 published articles and papers,
• 69 paper presentations,
• 53 publications, among them
13 major,
• 12 research studies,
• 50 expert analyses,
• 4 permanent professional activities,
and
• creation or collaboration in creation
of 33 separate issues of technical
specifications for roads.
Besides a high level of expertise in the
published works, what is also noteworthy is Prof Žmavc’s care for, and
sensitivity to, language. The publication of a specialised dictionary of
road construction terms is therefore of
immense value.
In recent years he has been working
unrelentingly as consultant in DRI
Investment Management projects, and
has collaborated in revision and development of technical regulations. His
most important contributions are textbooks entitled Pavements [Voziščne
konstrukcije, 2005] and Road Maintenance [Vzdrževanje cest, 2011],
which are invaluable tools for schools
and practice.
Prof Dr Janez Žmavc still collaborates in
lectures in Road Construction at the
Faculty of Civil Engineering in Ljubljana
as mentor. The latest works in the field
of asphalt he worked on are Asphalt
Paving Reference Book [Priročnik za
asfalterje, 2009], Technical Specifications for Noise Reduction [Tehnične
specifikacije za zmanjšanje hrupa,
2010] and Asfalt 2, published last year
(2011) to mark the 15th anniversary of
ZAS.
Prof Dr Janez Žmavc, we wish you many
more joyous moments in your professional and sporting endeavours, and
plenty of health. A happy 80th birthday
from all of us.
Slovenko Henigman
on behalf the Slovenian asphalt industry
from assembly to Assembly
25
STROKOVNI PRISPEVKI
Strokovni prispevki
ODDAJA OBNOVITVENIH ASFALTERSKIH DEL
PO KRITERIJIH TRAJNOSTNE GRADNJE
Marko Gardaševič, DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Matic Poznič, DARS d.d.
Zvonko Cotič, Primorje d.d.
Povzetek
Potrebe po energiji in odvisnost od naravnih virov se iz dneva
v dan povečujejo. Ker je gradbeništvo panoga, kjer so potrebe
po energiji in naravnih virih velike, je nujno pristopiti k
uporabi recikliranih in alternativnih virov materialov. Tako se
doseže koristnost, učinkovitost ter trajna neškodljivost s
čimer sledimo pogojem trajnostne gradnje. Za dosego navedenega so predlagana merila in pogoji pri oddaji obnovitvenih
asfalterskih del, ki bodo sledila ekonomičnosti gradnje in
uporabe obnovljenega objekta skozi njegovo celotno
življenjsko dobo po kriterijih trajnostne gradnje.
1. Uvod
Potrebe po energiji in odvisnost od naravnih virov nas dnevno
postavlja pred nove izzive. Zato se v gradbeništvu vse
pogosteje pojavlja težnja po trajnostni gradnji, za katero je
potrebno imeti pred očmi tri ključne stvari: koristnost, učinkovitost in trajno neškodljivost. Le tako lahko sledimo načelu
skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter
načelu ekonomičnosti gradnje in uporabe zgrajenega objekta
skozi njegovo življenjsko dobo.
Da bi sledili ciljem, je Vlada Republike Slovenije 21.5.2009
sprejela Akcijski načrt za zeleno javno naročanje, ki sledi
smernicam in pričakovanjem Evropske komisije v zvezi z
naročanjem okolju prijaznega blaga, storitev in gradenj, nato
pa še Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki se je pričela
uporabljati 13.3.2012. Tako so nastali tudi prvi pogoji in
merila za trajnejšo gradnjo na področju oddaje obnovitvenih
asfalterskih del.
Pri oblikovanju omenjenih pogojev in meril pa je posebno
pozornost potrebno posvetiti razvoju kriterijev za trajnostno
gradnjo, s katerimi lahko dokazujemo okoljsko prijaznost in
ekonomsko učinkovitost.
26 od skupščine do Skupščine
2. Namen
Upad gospodarske aktivnosti je v Sloveniji najbolj prizadel
področje gradbeništva, zaradi česar se je trg gradbenih storitev popolnoma porušil. Zaradi pomanjkanja dela so
ponudbene cene pričele padati vse do nivoja, ko za določen
proizvod ponujena cena komaj pokrije stroške materiala ali pa
jih niti v celoti ne pokrije. V fazi izvedbe so se zaradi ponujenih
nizkih cen pričele pojavljati težave v kakovosti gradbenih
izdelkov.
Sistem notranje in zunanje kontrole kakovosti pri tem ni
odpovedal, pač pa je dokazal svojo učinkovitost. Zaradi kratkih izvedbenih rokov na obnovitvenih delih ter zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev gradbenih podjetij so le-ta
dobavljala materiale v proizvodnjo »satelitsko«, kar pomeni,
da gredo direktno iz transportnega sredstva v proizvodnjo. To
pa pripelje do pomanjkanja časa, potrebnega za pridobitev
rezultatov preiskav kontrole kakovosti.
Opisane težave vplivajo posredno tudi na uporabnike, saj je
kakovostna infrastruktura v interesu vseh. Za trajnostno
gradnjo morajo biti izpolnjeni naslednji trije kriteriji: okoljska
prijaznost, ekonomska učinkovitost ter družbena sprejemljivost.
Poglavitni cilj oddaje obnovitvenih asfalterskih del po kriterijih trajnostne gradnje je tako vzpostavitev tržnih cen ter
izpolnitev zahtevane kakovosti in omogočanje nadaljnjega
razvoja tehnologij in s tem vzpostavitev konkurenčnosti
domačih podjetij z evropskimi.
3. Pogoji in merila za oddajo najzahtevnejših obnovitvenih
del
V prvem koraku so se za rešitev navedenega problema
oblikovala merila in pogoji za oddajo obnovitvenih asfalterskih del po kriterijih trajnostne gradnje.
Pri določevanju omenjenih pogojev in kriterijev je bilo
pomembno določiti ne samo mejo med njima, ampak je bilo
potrebno predvsem določiti smiselne zahteve, da bi dobili
najboljši učinek, s tem pa še vedno omogočili zdravo konkurenco.
STROKOVNI PRISPEVKI
Pogoji
Poleg ostalih formalnih in zakonsko predpisanih zahtev smo
se v tem delu osredotočili bolj na tehnični del pogojev.
Tehnični pogoji tako določajo minimalne zahteve, ki jih
morajo ponudniki izpolniti in se od projekta do projekta
spreminjajo oz. proporcionalno sledijo razpisanemu projektu.
Pogoji so oblikovani tako, da istočasno sledijo zahtevam
zadnjega ZJN – 2;
a. Zahtevana je projektu enakovredna referenca ponudnika, ki
je oblikovana skladno z razpisano vrsto del in je istočasno
določena tudi vrednostno.
b. Zahtevana je minimalna oprema, s katero mora izvajalec
razpolagati, da bi izpolnil razpisano naročilo:
i. Glavna zahtevana oprema je rezkar širine vsaj 1,90 m,
finišer širine 8,30 m s fiksno vgrajeno ploščo (v primeru
najzahtevnejših del na avtocestah, letališčih in glavnih
cestah, sicer je oprema lahko tudi nekoliko manjše
zmogljivosti), brizgalni stroj z elektronskim vodenjem
pobrizga in registratorjem količine pobrizga,
ii. Novost pri pogojih za opremo je zahteva po asfaltnem
obratu z nazivno kapaciteto 160 t/uro z veljavnim
okoljskim dovoljenjem,
iii.Za zagotavljanje ustrezne kakovosti se doda zahteva za
notranjo kontrolo, za katero mora izvajalec imeti vsaj 5
let delovnih izkušenj na področju izvajanja notranje ali
zunanje kontrole kakovosti pri proizvodnji in vgrajevanju asfaltnih zmesi,
c. Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz.
strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila
in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in sicer:
i. Odgovorni vodja del mora biti oseba, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim
odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1
(Ur. l. RS, št. 110/02 in spremembe) ob upoštevanju
določil Pravilnika o obliki in vsebini ter o načinu vodenja
imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l. RS, št. 123/03,
56/05 in 108/09).
ii. Odgovorni vodja del mora imeti vsaj eno referenco v
zadnjih 3 letih kot odgovorni vodja del pri novogradnji
ali obnovah AC, HC ali glavnih cest v enakem obsegu
(navedba glavnih projektov).
d. Pismo o nameri, iz katerega morajo biti razvidni predvideni
viri za nabavo asfaltnih zmesi, skladno z zahtevami
predmetnega javnega naročila. S pismom o nameri za
dobavo asfaltnih zmesi je moč določiti tudi transportne
poti, ki so podrobneje opisane v merilih.
Merila
Merilo za izbiro ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejšo ponudbo se izbere na
podlagi točkovanja po merilih in sicer;
a. Ponudbene cene, ki je določena s pomočjo enačbe.
Predlagani so trije tipi enačbe:
i. Prva enačba deluje tako, da točke linearno razdeli med
najcenejšo ponudbo (ta dobi vse razpoložljive točke) ter
limitirano ceno. Pomanjkljivost je, da je razlika odvisna
od oddaljenosti najcenejše ponudbe od limitirane cene,
kar v praksi pomeni, da v primeru, ko je najcenejša
ponudba zelo blizu limitirane cene, že majhna razlika v
ceni prinese velike spremembe v dodeljenih točkah.
Enačba ne omogoča, da si ponudnik vnaprej izračuna
dobljeno število točk.
C lim Ci
) * 25
Pc 65 (
C lim C min
ii. Druga enačba je oblika krožnice, ki je bila zasnovana z
namenom zmanjšanja vpliva dampinških cen. Podobno
kot predhodna enačba je razmerje med razliko v ceni ter
dodeljenimi točkami odvisno od oddaljenosti od
limitirane cene, vendar pa je odvisnost bistveno manjša.
V primeru, da je najcenejša ponudba zelo pod limitirano
ceno, se krožnica obnaša podobno kot predlagana
formula, v primeru, da pa je najcenejša ponudba blizu
limitirane cene, pa krožnici manj upoštevata razlike v
ceni ponudb. Dodatna prednost krožnice je, da si
ponudnik lahko doseženo število točk izračuna vnaprej,
saj izračun ni odvisen od ostalih ponudb.
2
C 60 ˜ 1 0,6 ˜ §¨ Ci ·¸
¨C ¸
© lim ¹
iii.Tretji predlog je izračun, ki ni odvisen od limitirane cene.
Razlika dodeljenih točk je vedno odvisna le od razlike
med posameznimi ponudbami. Razmerje med spremembo cene in spremembo dodeljenih točk je večje kot pri
ostalih enačbah, razmerje pa je mogoče korigirati po
potrebi. Enačba ne omogoča, da si ponudnik vnaprej
izračuna dobljeno število točk.
Pc 60 *
C min
Ci
b. Roka izvedbe del, ki je v razpisni dokumentaciji omejen na
najkrajšega ter najdaljšega. Število točk je odvisno od
ponujenega ter limitiranega najkrajšega in limitiranega
najdaljšega roka,
c. Pomembno vlogo z okoljskega vidika igra oddaljenost
težiščne točke gradbišča od asfaltnega obrata. Skladno s
PTP-ji (Posebnimi tehničnimi pogoji) je ta omejena na 70
km in predstavlja najdaljšo še dopustno transportno
razdaljo. Krajše razdalje tako ponudniku prinesejo dodatno
prednost.
d. Dodatno prednost imajo podjetja, ki spodbujajo tehnično
operativno izobraževanje svojega redno zaposlenega
kadra. Točkuje se udeležba za posamezno leto v zadnjih
treh letih, ki so bila izvedena s strani proizvajalcev asfaltne
opreme ali stanovskih asfalterskih združenj.
e. Okoljski certifikat dodatno spodbuja skrbno ravnanje z
okoljem. Tako ima ponudnik, ki ima pridobljen okoljski
certifikat ISO 14001 (ali enakovredno), prednost pred
ostalimi, ki nimajo pridobljenega certifikata. V sklopu
certifikatov je podan tudi predlog, da se ponudniku
dodelijo dodatne točke za pridobljen certifikat s področja
poklicnega zdravja in varnosti pri delu (OHSAS 18001 ali
enakovredno). Podobno kot v predhodni točki le-ta predstavlja vlaganje v zaposlene.
f. Dodatno se nagradi ponudnike, ki uporabljajo alternativne
vire (kot je npr. žlindra) ali pa reciklirane materiale.
Uporabijo se lahko materiali, za katere že obstaja
regulativa.
od skupščine do Skupščine
27
STROKOVNI PRISPEVKI
Določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe
Skupno število doseženih točk se tako izračuna kot vsota
posameznih pridobljenih točk navedenih v merilih.
Ekonomsko najugodnejši je ponudnik, ki je dosegel največje
število točk. V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako
največje število točk, se določijo nadaljnji kriteriji za določitev
Ekonomsko najugodnejšega ponudnika (npr. krajši rok,...).
4. Zaključki
Naslednji korak, ki je nujen za dosego cilja oddaje obnovitvenih asfalterskih del po načelu trajnostne gradnje in je v
danem trenutku izvedljiv, je prenos navedenega v prakso. Da
bi se navedena merila uporabljala za vsa obnovitvena dela,
jih je potrebno vključiti v Uredbo o zelenem javnem naročanju.
V nadaljevanju je nujno pripraviti regulativo, ki bo urejala širši
nabor okolju prijaznih materialov in tehnologij na področju
obnovitvenih del. Razmišljati je potrebno o nizkotemperaturnih asfaltih, alternativnih gorivih za pripravo asfaltnih
zmesi in podobno.
POROČILO O STROKOVNEM OBISKU IN OGLEDU
PODJETJA HARSCO V VELIKI BRITANIJI
OD 29. DO 31. MARCA 2012
Zvonko Cotič, dipl.inž.grad.
Borut Willenpart, univ.dipl.inž.grad.
Na pobudo podjetja HARSCO Minerali d.o.o. in ZAS, Združenja
asfalterjev Slovenije je bilo s strani HARSCO Metals organizirano strokovno srečanje. Iz Slovenije smo se ga udeležili
predstavniki inženirja DRI (Irena Fortuna), inštituta ZAG
(Aleksander Ipavec), gradbenih izvajalcev (Borut Willenpart,
Primož Petrič), HARSCO Minerali (Peter Kern) in Združenja
asfalterjev Slovenije ZAS (Zvonko Cotič).
Harsco Corporation
Harsco Coorporation predstavlja v svetovnem merilu eno
največjih združenj mednarodnih podjetij, ki se ukvarjajo z
raznovrstnimi industrijskimi dejavnostmi in storitvami ter
nudenjem inženirskih proizvodov, ki imajo ključno vlogo
predvsem v jeklarski in železarski industriji. V zadnjih nekaj
letih prodaja Harsco, ki deluje v preko 50 državah po svetu in
zaposluje preko 22.000 uslužbencev, presega 3 milijarde $
dohodkov na letni ravni. Korporacijo Harsco sestavlja pet
različnih divizij: Metals, Industrial, Infrastructure, Rail ter
Minerals.
Harsco Metals in SteelPhalt
Angleško podjetje SteelPhalt, ki spada v divizijo Harsco
Metals, se nahaja v mestu Rotherham in je bilo ustanovljeno
leta 1965. Njihovi vodilni predstavniki so nam prvi dan
podrobneje predstavili prednosti uporabe jeklarske žlindre v
asfaltnih zmeseh, drugi dan pa smo si ogledali obrat za drobljenje in separiranje žlindre in asfaltni obrat za proizvodnjo
asfaltnih zmesi iz žlinder ter nekatere odseke cest, kjer so
zadnjih petnajst let uspešno uporabili žlindro v asfaltnih
plasteh.
SteelPhalt za različne vrste asfaltnih zmesi predeluje in
uporablja jeklarsko žlindro s področja južnega Yorkshira.
Mehansko-fizikalne lastnosti črne jeklarske žlindre so zelo
podobne lastnostim uporabljenih slovenskih žlinder in sicer;
• količnik odpornosti proti zglajevanju (EN 1097-8): PSV 62
• koeficient odpornosti proti drobljenju po postopku Los
Angeles (EN 1097-2): LA 14
SteelPhalt veliko pozornost namenja razvoju inovativnih asfaltnih zmesi in plasti za specializirane namene uporabe, kot so:
• SteelSurf (za najtežje industrijske prometne površine)
• SteelPave (tankoslojni manj hrupni SMA)
• SteelFlow (tankoslojna površinska prevleka)
• SteelStop (visoko torno sposobna površinska prevleka za
prometno nevarna območja križišč, krožišč, mestnih cest v
urbanih naseljih in prehodov za pešče)
• UltraGrip (tankoslojni manj hrupni SMA s PmB vezivom)
Njihov trend razvoja obrabno-zapornih asfaltnih zmesi s PmB
vezivom je v proizvodnji in vgrajevanju tanjših plasti do 20
mm, s čimer izkoriščajo tako dobre (visoka torna sposobnost)
kot slabe (večja prostorninska masa) lastnosti črnih jeklarskih
žlinder.
Slika 1: Udeleženci obiska in ogleda HARSCO Metals v UK (iz
leve proti desni; Zvonko Cotič, Irena Fortuna, Borut
Willenpart, Aleksander Ipavec, Adam Dean, Peter Kern, Steve
Finley, Primož Petrič, Dave Hepworth, Nick Jones, Dean
Raynor)
28 od skupščine do Skupščine
Slika 2: Primera inovativnih tankoslojnih manjhrupnih SMA
STROKOVNI PRISPEVKI
Pridobivanje žlindre, drobljenje in separiranje
Žlindro iz jeklaren s področja južnega Yorkshira pridobivajo
kot ostanek v elektroobločnih pečeh. V jeklarni žlindri
odstranijo večje kose železa ter jo, ko je volumsko stabilna, s
kamioni prepeljejo na deponije podjetja SteelPhalt ločeno kot
črno oziroma belo jeklarsko žlindro.
Letno predelajo 115.000 ton črne jeklarsko žlindre (Carbon
Steel Slags) oznake EAF C in 50.000 ton bele žlindre (Stainless
Steel Slags) oznake EAF S. Predelava (drobljenje in separiranje) poteka v obratu kapacitete 100 t/h oziroma do 1000
ton dnevno. Separirano jeklarsko žlindro prepeljejo na bližnji
asfaltni obrat, kjer jo vso porabijo kot agregat za asfaltne
zmesi.
V sklopu podjetja SteelPhalt je tudi laboratorij za vhodno
kontrolo materialov in notranjo kontrolo asfaltnih zmesi. Med
drugim smo si ogledali napravo za preverjanje volumske
stabilnosti po EN 1744-1. Pokazali so nam tudi primer deformacije asfalta v primeru, ko je v asfaltni plasti volumsko
nestabilna žlindra z ekspanzijo 10%. Kontrolo proizvodnje
asfaltnih zmesi, proizvedenih iz agregata žlindre, izvajajo
skladno z EN 13108-21.
Odseki cest z uporabljeno žlindro
Tamkajšnja predstavnika njihove direkcije za ceste in lokalne
skupnosti sta nam predstavila pozitivne izkušnje z uporabo
žlindre v asfaltih plasteh. Skupaj s predstavniki SteelPhalta
smo si ogledali sedem lokacij cestnih odsekov v bližini
Rotherhama in Sheffielda, kjer je bila uporabljena žlindra kot
agregat v asfaltnih plasteh. Videni odseki, ki so stari tudi 16
let, so brez poškodb. Vgrajeni SMA so proizvedeni s cestogradbenimi bitumni, medtem ko so inovativni asfalti proizvedeni s polimermodificiranim bitumnom.
Ogledani odseki so izpostavljeni različnim prometnim obremenitvam, od zelo težkih do zelo lahkih. Klimatske obremenitve oziroma najvišje povprečne temperature v mesecu
avgustu so 20,6 °C, rekordne 34,3 °C, najnižje povprečne
temperature v mesecu januarju so 1,6 °C, rekordne pa -9,2 °C.
Lokacija
Slika 3: Obrat SteelPhalta za drobljenje in separiranje
žlinder
Proizvodnja asfaltnih zmesi iz žlindre
Podjetje SteelPhalt proizvaja asfaltne zmesi na obratu
Benninghoven kapacitete 240 t/h. Letno proizvedejo 300.000
ton različnih asfaltnih zmesi za različne namene uporabe.
Podjetje nima skupine za vgrajevanje asfalta in ves proizveden
asfalt proda ostalim podjetjem, specializiranim za vgrajevanje
asfalta. Sam obrat je sodobno opremljen s 13 preddozatorji,
od tega enim za rezkanec, cisternami za cestogradbeni in
polimerni bitumen, silosom za celulozna vlakna… V preddozatorjih imajo tako črno jeklarsko žlindro za obrabnozaporne plasti kot belo jeklarsko žlindro za nosilne plasti
vključno s peski. Nazivne frakcije so drugačne kot v Sloveniji
in sicer velikosti maksimalnega zrna Dmax.: 6, 10, 14, 20 mm.
Vrsta asf. zmesi Leto
vgradnje
max. zrno
žlindre
Canklow by-pass
SMA
14mm
2008
Sheffield Parkway
SMA
14mm
2007
Dovedale Road
Blyth Road Maltby
Swinton
Wombwell Lane
Hoyland
Steelflow
6mm
Ultragrip
10mm
HFS
6 mm
SMA
14mm
Ultragrip
10 mm
Opomba
Žlindra v nosilni,
vezni in
obrabni plasti
Zelo težka
prometna
obremenitev
2011
1997
Prvič uporabljena
zmes Ultragrip
2009
1996
2011
Kanaliziran gost
promet
Betonska
podlaga
Razpredelnica 1: Cestni odseki z vgrajeno jeklarsko žlindro
Poleg "klasičnih" SMA asfaltov smo si ogledali še nekaj posebnih vrst asfaltnih plasti za povečanje torne sposobnosti
vozišča in znižanje hrupa, npr. SteelStop oziroma HFS – High
Friction Surfacing za vgradnjo pred križišči in prehodi za pešce
ter UltraGrip za urbana naselja, SteelFlow za tanke plasti
debeline 15 mm ipd.
Slika 4: Obrat SteelPhalta za proizvodnjo asfaltnih zmesi
Zaključek in ocena obiska
Iz predstavljenega in videnega lahko zaključimo, da v Veliki
Britaniji žlindro uporabljajo kot nadomestek naravnim
agregatom v asfaltnih zmeseh precej več časa kot v Sloveniji,
kjer so bila prva poskusna polj aizvedena leta 2007. Mehanske
in fizikalne karakteristike predstavljenih črnih jeklarskih
žlinder iz okolice Sheffielda so podobne slovenskim. Poleg
črne jeklarske žlindre (EAF C), ki jo uporabljajo za obrabnozaporne asfaltne plasti, uporabljajo tudi belo jeklarsko žlindro
od skupščine do Skupščine
29
STROKOVNI PRISPEVKI
Slika 5,6: Primera uporabe žlinder; SMA in tankoslojna površinska prevleka SteelFlow
(EAF S), ki jo predelujejo na enak način kot črno (po suhem
postopku) in uporabljajo v nosilnih asfaltnih plasteh. Ogledali
smo si odseke cest z uporabljeno žlindro, tako za najprometnejše ceste kot za najlažje obremenitve, ki so vgrajene od
leta 1995.
Kontrola proizvodnje asfaltnih zmesi proizvedenih iz agregata
žlindre se certificira enako kot v Sloveniji skladno z EN 1310821. Prav tako posvečajo veliko pozornost preskusu volumske
stabilnosti žlindre skladno s standardom EN 1744-1. V slovenskih produktnih standardih za asfalte SIST 1038 imamo
maksimalno dovoljeno vrednost volumske stabilnosti
3,5 %V/V.
Poleg »klasičnih« asfaltnih zmesi AC in SMA uporabljajo »inovativne« asfaltne zmesi, katere vgrajujejo kot obrabno-zaporne plasti v tanjših slojih in s tem izkoriščajo vse dobre (torna
sposobnost) in slabe (prostorninska masa) lastnosti žlindre.
Obisk in ogled v podjetju SteelPhalt v Veliki Britaniji je bil
izjemno koristen, saj nam je podal dobro primerjavo med
uporabo žlindre v asfaltih v Veliki Britaniji in Sloveniji.
Harsco Minerali d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, [email protected]
Kako do knjige Asfalt 2?
Doniraj vsaj 10 EUR
Karitas ali Rdečemu križu,
in knjiga je tvoja.
How to obtain your copy of Asfalt 2?
Donate at least 10 EUR to the Slovenian
Caritas or Red Cross Slovenia and the
book will be yours.
30 od skupščine do Skupščine
EXPERT PAPERS
RHENISH PULVERIZED LIGNITE: MODERN
FUEL FOR ASPHALT-MIXING PLANTS
Jürgen Bauer, Handlungsbevollmächtigter
Rheinbraun Brennstoff GmbH
A customer's investment in silo, dosing station and burner –
some 300,000 EUR per plant – pays off for an annual asphaltmixing output of 100,000 tons in less than two years. This
makes a switch to the low-cost energy carrier interesting for
smaller companies as well.
Considerable cost advantages compared with fuel oil and
natural gas – Reserves suffice for at least 300 years
European companies discovering Germany's market
leader
Cologne. – In view of the present high fuel-oil and gas prices,
Rhenish pulverized lignite is the modern fuel for energyintensive sectors like the asphalt industry. The huge price
advantage compared with other energy sources has made it
market leader among Germany's operators of asphalt-mixing
plants in the space of just a few years – with a current market
share of 70%.
Rheinbraun Brennstoff GmbH (RBB), who market the
pulverized lignite Europe-wide, conclude long-term contracts
with customers and deliver the fuel at a fixed price agreed in
advance. Energy-price fluctuations are thus a thing of the
past. The plant operator gains a dependable costing basis, giving him the planning certainty he needs.
The advantages this input fuel offers for process-heating systems
can benefit companies all over Europe, however. For instance,
pulverized lignite has proved its worth as fuel in the lime and
cement industry for more than 20 years now. Delivery is by
silo truck or railway tank waggon. And the next steps to firing,
too, are in a closed system, just as in the case of oil and gas.
With an annual production capacity of currently 2.9 million
tons and further expansion this year by 500,000 tons, it will
be possible in future as well to meet the growing demand for
pulverized lignite without any problems. And longer-term
supplies are in place: raw-lignite reserves will suffice for at
least 300 years.
from assembly to Assembly
31
IN ENGLISH
from assembly to Assembly
in English
Slovenian construction industry. The
indicator has once again dropped a few
notches below the developed world.
Maj 2012, leto XV.
Intensive production of asphalt mixtures in
the past few years was key to catching up to,
and even equalling, the developed world
according to other relevant indicators in the
asphalt industry: number of production
facilities and the state of casting equipment, quality standards, level of environmental awareness, etc. Here, a legitimate
question arises whether in these times of
hardship these indicators can be maintained
until, surely, a period of more intense work
returns.
16.
Aktivnosti: maj 2011 - maj 2012
Intervjuji:
Izobraževanje asfalterskega kadra
16. redni letni zbor članov ZAS
Branko Žiberna
Proizvodnja asfaltnih zmesi v letu 2011
15 let ZAS
Primož Petrič
Predstavitev podjetij
13. kolokvij o asfaltih in bitumnih
Janez Šuštar
Strokovni prispevki
... from page 3
Dear reader,
Recently we were elated to learn that we had
caught up with the developed world in terms
of quantity, which is approximately a tonne
of produced and cast asphalt mixtures per
capita per year.
Given the extent of preventive maintenance
on existing structures, especially traffic
areas, which are subjected to heaviest
deterioration and therefore, in turn, to
careful maintenance, we had hoped that
with the onset of the economic crisis the
asphalt paving industry wouldn’t be as badly
hit as other construction industries. But our
hopes and expectations had been in vain.
Production and casting of asphalt mixtures
plummeted to the level from before
Slovenia’s independence, and in the past
year the lowest levels in sixteen years were
recorded. Should we be surprised? Not
really, given the government’s apparent
indifference towards the shattering of the
32 from assembly to Assembly
While the level of equipment within
production facilities and casting equipment
depend above all on the purchasing power
of contractors, and can be enhanced
through intensification of work processes,
we insiders are well aware that in order to be
able to maintain the level of quality of work
and environmental practices throughout it
is essential that knowhow of existing
personnel, which has been, and can only be,
obtained through work experience is
sustained. Any loss of human resource
potential would mean loss of expertise and
experience that could only be replaced after
an extended period of time.
Quite a number of our colleagues have
experienced catastrophic demises of their
respective businesses. Some of them have
been lucky enough to find similar jobs in
different settings, not few of them are still
looking in other industries. The desire and
the role of ZAS is that we keep on nurturing
and building up the knowhow in the asphalt
paving industry and implementing it in
practice.
I would like to conclude this opening
statement with hope that wherever our
professional paths may lead us in the future,
all of those who have lent a hand in building
the asphalt industry remain connected
through our Association.
Marijan Prešeren
Member of Managing Committee, ZAS, and
Management Board Member, CGP, d. d.
16TH ANNUAL ASSEMBLY OF THE
SLOVENIAN ASPHALT PAVEMENT
ASSOCIATION & PROFESSIONAL
CONFERENCE
The regular annual assembly and professional conference were held in Hotel
Bernardin in Portorož on 19 May 2011. 73
members of the Association attended.
A report on the Association’s work in the
period between May 2010 and May 2011 was
presented by its chairman. The activities in
the past year followed the established
programme.
We are especially proud of the publication of
the second volume of the asphalt handbook,
Asfalt 2, dedicated to the 15th anniversary
of the Association. In the time of the
assembly our bulletin was also published,
outlining, besides our recent activities, the
15-year trajectory of the Association by
presenting statistical data.
In the course of the past year the
Association pursued its set goals. Alongside
regular activities some special events took
place; in May, we organised a professional
conference on the role of asphalt pavements
in reduction of road traffic noise – the
asphalt industry can provide a significant
contribution to environmental protection.
The Association also took part in the
organisation of the 10th Slovenian Congress
on Roads and Traffic and actively participated in exchanges with similar international organisations, such as EAPA and
Gestrata. An education/training session for
IN ENGLISH
technical paving personnel was organised in
spring 2011.
In the framework of the Asphalt Pavement
Workers’ Day held in Kranjska Gora in
November 2010, apart from meetings of the
Enterprises & Companies Committee and
professional committees of the Association,
papers on the following topics were
presented by our colleagues, members the
Association:
•Experience with pavement grooving,
•New trends in production of Benninghoven plants, and
•The method of waterproofing and asphalt
casting in a bridge over the Sava river in
Belgrade, Serbia.
In the year without the largest of all ZAS
events, the Colloquium on Asphalt and
Bitumen, all activities were performed
according to the programme, and the
performance in 2010 was favourably
appraised by the chairman.
A report of the work of the Technical
Committee in the preceding year was given
by its head, Janez Prosen. Its members’
professional activities were divided according to different task groups working over
an extended period of time (and dealing
with technical regulations, design, execution and quality of asphalt works, respectively). Activities also took place internationally.
Activities of the HSE Committee were
presented, due to absence of Mr Aleksander
Kerstein, by Mr Zvonimir Britovšek. He
underlined monitoring of developments in
environmental legislation in the EU and
Slovenia as one of the main focuses of the
Committee’s activities. The Committee also
actively participates within the EAPA’s HSE
Committee, discusses current environmental
issues, and reports on new developments in
the fields of protection of the environment
and workers’ health.
Due to company shutdown and retirement,
respectively, we received in 2011 two notices
of resignation by members of the ZAS
Managing Committee, necessitating a byelection. Vasja Grmek was replaced by
Thomas Glanzer and Matija Donko by Dean
Donko.
The Assembly concluded with a unanimous
confirmation of all proposed decisions.
Prior to the assembly a professional
conference was organised focussing on the
following topics:
Intelligent compaction of asphalt layers in
road construction, by Dr Andreas
Biedermann, Ammann.
The paper outlined the significance of
adequate and consequences of inadequate
compaction. Standard methods examine
compaction locally, at individual points, and
can lead to results that highly distort the
reality of the achieved quality level. The
intelligent compaction method using GPScontrolled rollers is the best solution for
optimal results. An increasing number of
producers have been opting for systems for
real-time compaction measurement;
Ammann is among the leaders in the field.
Sustainable development in the asphalt
industry, by Zvone Britovšek, CM Celje.
Material and energy sources are not
available in infinite quantities. Our common
duty is, therefore, to act rationally and
preserve natural resources for future
generations.
Asphalt is a construction product that can be
entirely reused in production of new asphalt
mixtures. Many different ways and methods
of reuse and recycling of reclaimed asphalt
have been developed across the globe.
These can be roughly divided into in situ
recycling processes, performed directly on
the site of asphalt casting or rehabilitation
of old pavements, and into reuse of old
asphalt in asphalt plants. Both processes are
well established, in various modifications,
in Slovenia as well. By reusing old asphalt
mixtures (layers) we preserve the
environment and natural resources as well
as cut down energy consumption, which
reduces greenhouse gas emissions into the
environment. Besides reusing old asphalt,
sustainable development is also achieved by
replacing basic input materials with various
alternative and secondary products derived
from various industrial processes, such as
slag, which is a by-product in steel production, crumb rubber, obtained by grinding
old tyres, and various forms of dust
separated in the process of cyclonic dedusting, all of which can in different
percentages adequately replace carbonate
aggregate and even improve the quality of
asphalt mixtures. By adopting guidelines for
sustainable development, ZAS has vowed to
strive for development of new, more
resistible and thus more durable, but above
all less noisy asphalt mixtures, which will
ensure safe and environmentally friendly
transport on Slovenian roads. Developing
energy saving production processes and
enabling lower temperature of asphalt
mixture casting will be our contribution to
the aims of reducing greenhouse gas
emissions and efficient energy use.
Functional construction contracts – a key
to optimal technical solutions and
attracting
investment
in
road
construction, by Borut Žličar, MSc, DRI
Investment Management.
Given the poor quality of – especially – the
national road network (half of the 6000 km
network is in bad condition) and a chronic
lack of money, a large portion of funds is
used to ensure adequate road conditions.
The effect of these funds, however necessary
the may be, is therefore short-termed and
largely wasted. The basic idea is to ensure
an integrated approach to renovation of
main regional connections instead of
focussing on local efforts. A possible
solution for this is functional contract-based
subcontracting. The main aim of such
contracts, which have proved to be most
efficient in construction or renovation of
pavements, is to improve on technologies
offered by contractors, while the client
bases their evaluation on reference projects
submitted beforehand by the contractor.
They obligate the contractor, after
completion, to provide major maintenance
for the period specified in the contract
(typically between 15 and 30 years). The
method of payment is negotiated
individually for each project and the
contractor is rewarded in case the quality is
higher than anticipated.
COMMEMORATING 15 YEARS OF THE
SLOVENIAN ASPHALT PAVEMENT
ASSOCIATION
The Slovenian Asphalt Pavement Association
was established on 17 April, 1996 in Gornja
Radgona. The autumn of 2011, when its 15th
anniversary was approaching, also saw
deepening of the crisis within the industry,
posing a difficult decision to the Managing
Committee as to the appropriate manner of
commemoration of this important milestone. Finally it was decided to collapse the
commemoration ceremony into the conference and the assembly, thus combining
business with pleasure and minimising the
cost of the event.
The opening address was given by the
Association’s chairman, Mr Slovenko Henigman, who outlined the road travelled from
its establishment until today. The highlights
were dedicated to the state of the asphalt
paving industry and conditions of pavements in the 90s, an outline of the initial
activities of the Association, its role in
development of the industry in Slovenia,
and its activities throughout the past 15
years. Mr Henigman extended his gratitude
to all who had made the Association a
success.
There followed addresses by representatives
of clients, the University of Ljubljana,
institutes, civil society, contractors, and
international industry, with whom ZAS has
established excellent relations:
• Gregor Ficko, MSc, Director, DRSC,
Slovenian Roads Agency,
• Prof Dr Matjaž Mikoš, Dean, Faculty of
Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana,
• Prof Dr Andraž Legat, Director, ZAG,
Slovenian National Building and Civil
Engineering Institute,
from assembly to Assembly
33
IN ENGLISH
• Matija Vilhar, Director, DRC, Road and
Transportation Research Association,
• Borut Willenpart, Executive Director, SCT,
and
• Simon van der Byl, Secretary General, EAPA.
All speakers commended on the
Association’s efforts throughout its existence and expressed their hope for continued
success, pointing out its importance as s
role model for the industry, not least during
these taxing times of economic hardship.
Statuettes by sculptor Primož Pugelj and
recognition awards were awarded to
companies and individuals who served in the
Association’s original Managing and
Supervising Committees and have been
active within ZAS since its establishment.
Recognition award recipients:
• Companies: CP Ljubljana, CGP, CM Celje,
DRI Investment Management, PETROL
Ljubljana, Primorje, SCT, SGP Pomgrad,
Asfalti Ptuj, CPG, IGMAT, KPL, Possehl,
Asfalteks, B&A&M, Interchem and
Tahting;
• Individuals: Dr Janez Žmavc, Feliks
Podgoršek, Borut Willenpart, Aleksander
Kerstein, Marijan Makovec and Zvonko
Cotič.
The event was stringed together by excellent
performances of Polona Končar (Furlan), a
singer from the Primorska region.
COLLABORATION WITH SIMILAR
ASSOCIATIONS (EAPA, GESTRATA,
DAV, DRC, etc.)
DRC, Road and Transportation Research
Association
ZAS, together with road associations of NE
Slovenia, SE Slovenia and the Primorska
region, is directly involved in the activities
of DRC as its member. The 25th assembly of
the Association was held on 5 April 2012 in
Podpeč. Besides usual agreements and
decisions related to the performance in
2011, a year which was not very kind to us,
resolutions on work programme for 2012
and a resolution on appointment of the
Supervising Committee for the next fouryear term were passed.
A large portion of discussion was dedicated
to future organisation and operation of the
company. In the opinion of the societies,
including ZAS, the time has come for the
company to transform itself into an
association of societies which would bring
together other civil professional organisations in the traffic and infrastructure
fields as well. A decision was reached at the
DRC assembly to review the existing
organisation of the DRC company by 31
34 from assembly to Assembly
March 2013 at the latest and to draft a
proposal for a new one.
GESTRATA (text partially extracted from:
Gestrata Journal, March 2012, vol. 134)
Collaboration with the Austrian association
has been traditionally good. In addition to
professional exchanges and mutual visits,
ZAS delegations have traditionally participated at the annual Gestrata construction
conferences organised in major Austrian
cities and attended by over 2000 participants. ZAS representatives usually attend
those in Velden, Carinthia. At this year’s
conference, the following topics were
presented and analysed:
• Environmental impacts of road construction;
• A wider scope of use of milling residue,
enabled by, above all, parallel drum dryers in asphalt plants; in this connection,
the Asfinag pilot project, which the ZAS
delegation saw in 2009 outside Graz, was
mentioned;
• Technical conditions for rural and supply
ways and roads, where climate load is
heaviest;
• A road management package which enables optimal management of pavements
and roads;
• Influence of fine aggregates on skid resistance properties of pavements;
• Significance of traffic safety and procedures for optimal casting of asphalt mixtures.
Key points of the introductory address to the
Salzburg edition of the conference were
summarised by member of the Managing
Committee Mr Alfred Zeiler. He presented
the results of a study made by Prof Dr Hans
Litzka in 2010 which analyses the condition
of pavements of 34.000 km of rural roads.
The study was performed because of
demands for renovation by directors of state
directorates. Its results show that 22 % of
pavements were (are) in poor or very poor
condition. If this trend continues, an
additional 7 % of pavements will be in bad
condition by 2020. To stop deterioration, an
additional 60 million EUR of funds per year
would be required. As Mr Zeiler pointed to
serious consequences of non-action, Gestrata will endeavour to speed up taking
appropriate measures and additional
investment on all levels. Funds are not the
issue, there is enough of these; the issue is
optimum engagement. It is impermissible,
as per Zeiler, to talk only of saving, as this is
harmful to the future.
A general assessment of the situation in the
asphalt paving industry was also given,
noting that it is getting worse from one year
to the next. While bitumen price was 109
EUR/tonne in 1994, the expected price in
2012 will amount to a whopping 520
EUR/tonne. A rise in price by factor 4.8 is in
no way proportional to today’s asphalt price.
This is also one of the reasons for a negative
trend in the Austrian asphalt production,
and an uncertain future. All of this presents
construction companies with considerable
difficulties to maintain good asphalt paving
personnel, who are opting for different
industries, concluded Mr Zeiler.
DAV
The German Asphalt Association (DAV)
organised the sixteenth edition of the
German Asphalt Days in February 2012 in
Berchtesgaden, Bavaria. In his introductory
address, the President of DAV and Managing
Director of Eurovia Bernd Lange pointed out
the following:
• Asphalt production in Germany has settled at about 50 million tonnes per year in
recent years.
• The biggest problem for the industry are
bitumen prices, which have been rising
constantly since 2008.
• They anticipate a change in investment
policies as regards transport (particularly
road) infrastructure as users are willing
to pay for a direct improvement of quality. They expect to introduce vignettes for
private vehicles on motorways.
• In the field of technological development
much is expected from various noise reducing asphalt mixtures as other pavement materials are no competition for asphalt.
• Emissions trading will be necessary only
for asphalt plants whose supply power exceeds 20 MW. As these are mainly new,
large plants, which most closely conform
to environmental requirements, this is an
unusual requirement!
Prof Thomas Bauer, Chairman of the
Management Board at Bauer AG and
President of the main association in the
German construction industry, highlighted
the following:
• In 2008, a 15-year period of recession
following the boom brought about by reunification of Germany in the 90’s came
to an end. While the German construction
industry today employs 700.000 people,
the figure used to be double that in the
90’s; industry production similarly plummeted more that 50 %. A renewal of investments after a crisis, however, is never uniform, just as the weather after a
storm calms down only after a period of
fluctuation. This is the phase Germany is
in now. They expect a re-launch of investment in flat and building construction,
and the speaker hopes that this trend will
be followed by government investment in
infrastructure, even though current examples are not the most encouraging.
The reason for that are general cost-saving measures: it is still not ‘in’ to build,
even though trends, and especially
needs, are on the uprise.
• In recent decades not enough has been
done in road infrastructure, which is de-
IN ENGLISH
clining day by day. It is essential to increase investment as there is a distinctive
need for renovation and new construction.
• The fact that construction is the biggest
factor of economic growth needs to be
made clear; the state gets a 40 % return
on investments through taxes.
• Of 39.000 bridges and viaducts (2064 km
total length) 50 % are in bad condition
and in need of renovation. This will cost
more that 7 billion EUR.
• Traffic loading is set to rise by 80 % by
2025, the biggest portion of which will be
carried by roads as other traffic infrastructure is practically incapable of taking on additional loads.
• The speaker emphasised the importance
of civil society initiatives, which need to
be included in the debate and given a
chance, but only up to a certain point so
as not to halt construction completely.
The problem is that projects run over a
number of years, which makes it impossible for the initiatives to monitor these
projects, resulting in complaints. The
speaker proposes a rational inclusion of
the initiatives in those issues which concern them.
Aims of the Federal Ministry of Transport,
Building and Urban Development were
presented by Prof Dr Josef Kunz, Director
General, Road Construction, and Rainer
Bomba, State Secretary.
The total length of the German road network
is 231,717 km. The Federation has custody
of 12,821 km of motorways and 39,713 km
of federal roads, in a total worth of 175
billion EUR. There are 46 million registered
personal vehicles and 5 million transport
vehicles in Germany, from which they derive
4.6 billion EUR from tolls. The budget for
investment in road infrastructure for 2012
amounts to 6.442 billion EUR.
The most important medium-turn aims of
the Federal Ministry of Transport, Building
and Urban Development are the following:
• More efficient investment schemes: construction and renovation, more ITS, competent construction site management
and PR (there are more than 800 construction sites on the motorway network
per year active for more than 8 days). The
goal is to upgrade the timetable for motorway construction site workflow.
• Improvement of transport vehicle rest areas (in the 2008–2010 period an additional 5,500 parking spots were provided,
and a further 15,500 are scheduled before 2015).
• Tackling system errors in construction,
such as: inadequate thickness of concrete
cover in structures, problems with concrete alkalinity, deterioration of pavements (MSI value), prestressed concrete
issues etc.
• New financing models, developing functional contracts.
• 60 % of the population is exposed to excessive levels of traffic noise. The second
national noise reduction package has
been prepared, providing for a 30 % decrease in levels. 1.7 billion EUR will be invested to this purpose. A major problem
is the constantly increasing traffic loading, necessitating “double” noise reduction.
•Photovoltaics is gaining ground, especially in connection with noise protection
structures.
•Germany, as the world’s largest exporter
and logistician, requires competitive
transportation infrastructure. In order to
achieve it they will introduce vignettes
for personal vehicles and increase annual
investments in the road infrastructure,
especially with the expected growth of
traffic loading. As per the State Secretary
Mr Bomba, traffic loading in Germany will
have increased by an additional 50 to 70 %
before 2025.
13TH COLLOQUIUM ON ASPHALT
AND BITUMEN
A biennial event, the Colloquium is one of
the largest professional meetings of the
year, complementing the Congress on Roads
and Traffic held on alternate years.
This makes our responsibility in organisation
of the event all the greater while also
providing the Association with an oppor tunity to reach a wide professional audience
in discussion of (besides highly specialised
asphalt industry topics) a wider issue of
traffic infrastructure. This is of particular
importance today when Slovenia is in a
situation where, mainly due to lack of
resources, it is not at all clear how and in
what direction we should continue
developing our traffic infrastructure. This is
why this year’s Colloquium paid special
attention to this issue, alongside the more
usual industry topics. All speakers in the
section emphasised the significance of
quality traffic infrastructure, which is
essential for mobility and a condition for a
country’s proper development. Multiplicative effects of infrastructure construction
on economies were also heavily stressed. An
opposite situation can be observed in
Slovenia in the past few years and negative
trends in economic growth can be largely
attributed to this fact.
The Colloquium can be summed up with
these figures: 140 registered participants
(108 domestic, 32 international), 13 expert
paper presentations (7 domestic, 6 international from Austria, Germany, the
Netherlands, UK, and Croatia), and 7
technical presentations of companies (2
domestic, 5 international from Germany,
Switzerland, Croatia, and the Netherlands).
27 companies (22 domestic, 5 international)
and 11 sponsors (Petrol, the general
sponsor, and others: Benninghoven, Cestno
podjetje Ljubljana, CGP, OMV Slovenija, SGP
Pomgrad, AMMANN, DARS, DRI Investment
Management, STRABAG, VATTENFALL, and
ZAG) presented and exhibited their products
and services.
The key highlights of the colloquium can be
summarised as follows:
•The quality of studies of pavement structural design has to be improved upon. It
is impermissible that such important
road documents should be prepared by
novices or personnel without proper experience and references. We have long
wondered, in ZAS, what could be done to
dispense with this inadequate practice.
The discussion begun with the Slovenian
Chamber of Engineers needs to be resumed and more adequate solutions need
to be found.
•With the implementation of the European
standards for asphalt after 2008 a unified
approach to asphalt mixture design was
introduced in the asphalt paving industry, leaving the choice between empirically-based or fundamental recipe approaches to the individual user. The fundamental or scientific approach is based
on extensive dynamic laboratory tests,
which are complex, expensive and time
consuming. In order to make organisation of paving works more efficient, customised procedures will need to be
worked out according to the level of difficulty of work to avoid any possible risks
regarding the final outcome of an implemented measure.
•There has been an impermissible halt in
commissioning of developmental studies.
We find it preposterous that sponsors
have simply decided they do not need
them anymore. We propose a joint review
of the results of past studies and the percentage of implemented propositions of
these studies, which should, hopefully,
have a positive effect on resuming commissioning of studies.
•The situation regarding test fields is similar to the one above, except that in the
past expenses of test fields used to be
covered by contractors. Given the present
situation this has become an impossible
task for them. As new technologies and
materials can only be tested in real conditions in test fields, these also need to be
commissioned through calls for proposals.
•Development goes hand in hand with new
ideas, which is why these need to first be
tested in laboratories and/or on paper
(developmental studies) and in test
fields before they can be adopted. A new
measure, technology or a type of materifrom assembly to Assembly
35
IN ENGLISH
al can only be applied after it has been
properly defined in a technical specification document (a standard or technical
conditions document). This is why the
work in this area needs to be continued.
In the short term, technical specifications for recycling, cold asphalts, and for
a more systematic use of noise-reducing
asphalts are needed. A technical specification for rubberised asphalts seems a
little further away at this point, which is
to say, we can hardly expect to see their
use in real conditions. Rubberised asphalts, as well as reuse of asphalt mixtures and noise-reducing asphalt mixtures are, in any case, technologies of the
future.
•Subcontracting based on the lowest price
has led even good companies into a situation where their subsistence cannot be
guaranteed. It is therefore imperative
that subcontracting is done according to
the principle of economy.
•The Slovenian asphalt industry has
demonstrated many times throughout
the years that it knows its business. In order to reverse the current negative trend
we need to provide appropriate programmes which could be, provided there
are willingness to cooperate and adequate business competition, applied to
our roads. If this is not done we will be
facing, at the current rate of traffic loading, further deterioration of pavements,
while the cost of repair, which could be
avoided, will skyrocket.
The Colloquium on Asphalt and Bitumen has
been, through the years, the most
important meeting organised by ZAS.
Decisions made at the Colloquium represent
the orientation of the Association’s future
activities, promoted in other professional
meetings as well, notably in each following
year’s Congress on Roads and Traffic.
Slovenko Henigman
ZAS ORGANS IN 2011 – AN OVERVIEW
Next year will mark the 10th anniversary of
the Association’s present organisation. It
follows that of EAPA, which means that
heads of committees represent the
Association within the equivalent EAPA
committees.
An overview of operation of individual
bodies is given below.
Managing Committee (UO)
In 2011, the Committee members met in 6
sessions, with 50 decisions passed, all of
which have been realised in their entirety.
Beside the Committee members the previous
year's sessions were also regularly attended
by the president of the Supervising
Committee Marijan Makovec, head of the
Education Section Jožica Cezar, head of the
36 from assembly to Assembly
Technical Committee Janez Prosen, and
Zvonko Cotič as technical assistant.
Supervising Committee (NO)
The Committee, comprising of Marijan
Makovec, head, and Janez Prosen and Miro
Žnidaršič, members, met on 23 March 2012
in Brezovica.
Upon examination of all financial statements and accounting records the
Committee gave a favourable opinion of the
reviewed annual accounts for 2011, which
were to be confirmed at this year's ZAS
Assembly.
PROFESSIONAL BODIES OF THE
ASSOCIATION IN 2011
dictate introduction of a guideline for less
noisy asphalts, with the adopted annexes to
the SIST 1038 standard, while a special
emphasis will continue to be given to reuse
of asphalt and in situ recycling.
A continuing task is provided by the need for
monitoring technical documents and
revision of standards; this requires a direct
access to information about the work of CEN
TC 227, which will be achieved with
participation of a Slovenian representative
in CEN meetings.
An important task will be to work on
extended investigations of input materials,
especially mixture recipe projects (low
temperatures, stiffness, fatigue, deformations, etc.).
COMMITTEES
Technical Committee (TO)
In the past year, a part of the Committee’s
activities was realised in the framework of a
task force for standards and national
annexes. A review was performed of those
results and debates in selected categories of
the existing national annexes of SIST 1038
to date which were subject to change in the
past year.
The annual meeting of TO ZAS was held in
November and dealt with the situation in the
field of technical regulations and the
following current issues: reuse of old asphalt
(recycling), introduction of warm mix
asphalt, and noise reduction asphalt
pavements. Quality of execution of asphalt
works was also addressed, having
deteriorated due to failure of large
construction companies. Information was
given on the work of TC EAPA and about the
work programme of TO in the future.
In the course of our work we have also
discussed data and findings of research
devoted to protection of health and the
environment, above all particulate
emissions, provided for by the Waste
Framework Directive and the Environmental
Product Declaration. Also discussed was
carbon footprint measurement and, in
particular, findings of the IARC study, which
now categorises bitumen within the upper
group of hazardous materials as to potential
carcinogenicity, namely groups 2A and 2B.
This does not mean, however, that bitumen
is any more harmful that a range of other
products, including tobacco, coffee,
alcohol, etc.
In the past year we observed a slightly less
motivated approach to work, but that was to
be expected given the current situation of
the companies.
Key highlights for the future: the Committee
members will continue to consolidate the
role of our industry and its expertise. Emphasis will be given to introduction of new
asphalt mixtures, such as SMA LN; needs also
Activities of the ZAS Technical Committee in
the past year followed medium-term work
policies of the committee: we are working on
upgrading asphalt paving industry regulations toward a proficient use of asphalt as
a construction material.
I kindly thank all of our collaborators and
wish for our joint successes to continue in
the future.
Janez Prosen, Head
Education Section
In the Section we are aware of our major
responsibility: to raise awareness and
spread good and established work practice.
To this purpose we have been developing,
throughout the years, training/education
sessions for paving personnel, both technical (engineers and technicians) and
operational (foremen, machine operators,
paving supervisors etc.), which take shape
as practical demonstrations on test ranges.
In almost all sessions of the Managing
Committee, as well as at the meeting of the
Enterprises & Companies Committee, we
have been discussing needs, possibilities
and potential improvements of the
education/training sessions. Following the
annual education programme, prepared for
each year, the sessions are organised
alternately for technical and operational
personnel. Target groups for both sessions
are not completely separate, however, which
means that there is partial overlap as far as
the participants are concerned. This is very
practical for engineers and foremen, and
great feedback for us as it means that we
have been maintaining an appropriately
high level suitable for all profiles of paving
personnel. Participants at the sessions get
a chance to speak out about various
problems they face, to ask questions, and to
exchange opinions and experience.
Lately the education sessions have been
held centrally in Ljubljana, while training of
operative personnel (on test ranges, in
IN ENGLISH
smaller groups) has been organised regionally, according to needs and capabilities. A
detailed programme is prepared by the
Section separately for each year. In selection
of topics we attempt to respond to current
needs and situation in the industry. We try
to familiarise the participants with new
developments in the fields of technical
regulations, laboratory examinations and
laboratory equipment, issues in production
and casting of asphalt mixtures, technological procedures in renovation, as well as
protection of workers’ health and preser vation of the environment.
Besides the annual education/training
sessions, we participate in organisation of
professional meetings and other activities,
as well as round tables, workshops and
seminars, as needed. Invited lecturers are
usually experts from the industry, active
members of the Association, who also help
prepare work material.
All members of the Education Section
convene once a year for at least one working
meeting in December, while the organisational committee of the Section meets
with individual lecturers as needed in
organisation of the events.
We are aware that education is one of the
most important tasks of the Association, as,
unfortunately, lower quality of work goes
hand in hand with the reduced production.
Relentless pointing to deficiencies and
parallel education of personnel involved in
the process are recipe for efficiency and
quality in execution of works.
Feedback regarding topic selection is more
than welcome from all involved in the
process, as is your willingness to cooperate.
The Section will continue to try to stay true
to your expectations.
Jožica Cezar, MSc
Asphalt Committee (KZA)
The Committee is not one of the bodies of
ZAS, but has in the past had a strong
unifying role among the professional
Committees of ZAS. Its members met on
three occasions. A reduction of its activities
is above all a consequence of fewer issues or
incentives, which result from intensive
activity. Recently the scope of asphalt
paving works has been reduced to half, and
the Commission member withdrawal is also
problematic. A new organisational structure
is being considered for the Committee as
well as the other Committees. Given the
creation of the Ministry of Infrastructure
and Spatial Planning, there has been a
proposal for establishment of ministry
committees.
Conclusion
Activities of ZAS bodies in the past year
followed the programmes and guidelines of
the Managing Committee; needs were expressed within individual bodies for
additional impulses, fresh ideas, and a
general revival of activity. In the new mandate, we will embark upon revision of tentative plans for the work of each individual
body and upon execution of set tasks.
according to the applicable technical
regulations and new standards. In a section
dedicated to road maintenance typical
damage to pavements was presented
alongside their causes and methods of
rehabilitation and various renovation
technologies.
Slovenko Henigman
After a catered lunch break the practical
part followed under the leadership of Mr
Janez Šuštar. In a prepared test range,
operation of a paver finisher and rolling
were demonstrated. Work procedures in
casting of asphalt mixtures, conveying of
asphalt mixtures to the paver and levelling
before tamper beam, and paver parameter
setting were presented, focussing on faults
due to incorrect settings. There was also a
presentation of levelling equipment for
elevation control of paver finishers and of
procedures in asphalt layer compaction.
8TH EDUCATION/TRAINING SESSION
FOR ASPHALT PAVING EQUIPMENT
OPERATORS AND LABOURERS
Given the precarious situation of the
construction industry in recent years, a
reduction of asphalt production, and a lower
quality of production and casting of late, the
programme of this year’s education/training
session was even more carefully planned and
organised. In addition to the regular ones,
we also invited companies which had not yet
collaborated with ZAS but have lately been
active in the field of asphalt casting. The
programme was shaped so as to deal with
those asphalt paving issues that are most
important for operators and labourers, with
emphasis on presentations of recent
developments in the field.
Deficiencies and faults which we thought
could not occur have become an everyday
sight on our roads. This means that
regardless of the extent of production it is
necessary to constantly admonish and train
the personnel involved in execution of works;
this year’s session was organised with such
people in mind: foremen, machine operators, team leaders and technicians. It was
held on 15 March 2012 in Kranj (the theoretical part in Iskratel Training Centre, the
practical part on the premises of CP Kranj
construction waste disposal site) and due to
high demand once again on 29 March in
Ljubljana (the theoretical part on the
premises of Unija in Brezovica, the practical
part on the premises of Mapri company in
Ljubljana).
All participants were handed out working
material including a miscellany of lecture
abstracts, the Asfalt 2 reference book, a
brochure comparing the old and new
methods of asphalt mixture labelling, and
the yearly ZAS bulletin.
This year's session was attended by a total
of 90 participants from 14 companies. They
were awarded certificates of attendance
based on performance in the examination
after the session.
Jožica Cezar, MSc, Education Section
A talk with a long-standing lecturer
and instructor at the training
sessions, Mr Janez Šuštar
The theoretical part mostly discussed topics
related to quality of executed works.
Mr Zvone Britovšek talked on production in
asphalt plants (input materials, additives,
temperature, covering of asphalt mixture,
typical faults, etc.), casting of asphalt
mixtures (spreading, superelevation, detail
finishing, compaction of layers and edges,
types of compactors, etc.), quality assurance (internal and third party quality
control, laboratory tests), preservation of
the environment and protection of workers.
Mr Šuštar, as lecturer and instructor in the
practical part of the sessions you have
over the years contributed to a number of
ZAS-organised sessions. What is your view
on these?
Speaking purely form the point of view of
the practical part of the sessions, I would
say they are almost essential, as a
demonstration of the everyday work the
participants of a session are expected to do
in their respective companies. A lot of
frequently asked questions are cleared with
practical demonstrations. There have been
many familiar faces throughout the years,
who see the sessions as opportunities to
solidify their knowledge and find confirmation that their practice has been correct.
And there have been some new faces as well,
a sign that companies are aware that
training factors prominently in assurance of
quality asphalt works.
The contribution of Ms Jožica Cezar, MSc,
discussed the field of pavements, design and
planning of asphalt pavements, and
selection of renovation measures, focussing
mainly on asphalt mixture designations
The sessions are held alternately, for
equipment operators and labourers one
year and for technical asphalt paving
personnel the next. Do you find such
organisation appropriate?
from assembly to Assembly
37
IN ENGLISH
I do think this is the way to go, because
changes in the industry – new developments
in all segments, from asphalt mixture
production to materials and mechanical
equipment, do not happen overnight.
What will have to be changed, upgraded in
the future in order to achieve an optimal
effect of the education/training sessions?
In my opinion, ZAS as the organiser cannot
do much more. They could, however, recommend to all participants of the technical
sessions to continuously test knowledge
gained by equipment operators and labourers at the sessions.
The construction industry is undergoing
great changes. What is your view on these
changes within the asphalt industry?
Indeed, significant changes are underway.
Unfortunately this also means a reduced
scope of investment as well as maintenance
works, which has a direct effect on the scope
of asphalt paving works. This reduction
could potentially bring about a drop in
quality of asphalt paving. With the ever
tougher operating conditions, not enough
accumulation is created to be allotted to
development of the asphalt industry.
Are we to fear for the future of our
industry?
I don’t think so. In spite of the smaller scope
of production even more needs to be done
in the field of quality of asphalt paving,
which is why ZAS has been organising
education/training sessions in the first
place. If the industry maintains its high
quality, including all of the involved parties
(institutes etc.), there is no need to fear for
the future of asphalt paving.
Thank you very much for your time.
PRODUCTION AND CASTING OF
ASPHALT MIXTURES IN 2011
In 2011, 1.276 million tonnes of hot asphalt
mixtures were produced in Slovenia, which
is the lowest figure on record.
asphalt mixtures amounting to approximately 5,000 tonnes.
B.Č. & S.H.
PROFFESIONAL ARTICLES
Tendering of asphalt reconstruction
works in accordance with sustainable
construction criteria
Marko Gardaševič, DRI Investment
Management, Ltd.
Matic Poznič, DARS d.d.
Zvonko Cotič, Primorje d.d.
Abstract
Energy needs and dependence on natural
resources is increasing daily. As the civil
engineering is the industry, where energy
and natural resources demands are high, it
is essential to approach to the use of
recycled and alternative materials. This way
the usefulness, efficiency and sustainable
harmlessness are achieved and the sustainable construction is pursued. To achieve the
above, the criteria and conditions are
proposed for award of asphalt pavement
maintenance works that follow the
economics of construction and the use of
the renewed facility throughout its entire
life according to the criteria of sustainable
construction.
1. Introduction
Energy needs and dependence on natural
resources bring new challenges every day.
Therefore in civil engineering more and
more the need for sustainable construction
is desired for which we have to have in mind
three key issues: usefulness, efficiency and
sustainable harmlessness. Only this way it is
possible to follow the principle of environmental protection and natural resources
preservation and the principle of the
economic construction and use of the build
construction through its whole life span.
In the mixtures produced, approximately
1.048 million tonnes of carbonate aggregate
mixtures, 113,000 tonnes of silicate
aggregate mixtures, and 57,000 tonnes of
bituminous binders were used. The portion
of cast road bitumen amounted to 53,000
tonnes, and 5,000 tonnes of polymermodified bitumen were also cast. The
percentage of modified bitumen within all
bitumen used was approximately 10.0 %.
To pursue the objectives, the Government of
the Republic of Slovenia on the 21st March
2012 adopted the Action plan for green
public procurement which follows the
guidelines and expectations of the European
Commission relating to the procurement of
environmentally friendly goods, services
and works, then the Regulation of Green
Public Procurement, which came into use on
the 14th Mach 2012. Thus the first
conditions and criteria for sustainable
construction in the awarding of asphalt
pavement reconstruction works arose.
In 2011, besides other asphalts, 41,000
tonnes of SMA, 77,000 tonnes of AC bin,
647,000 tonnes of AC surf, and 505,000
tonnes of AC base asphalts were produced
and cast in Slovenia, the portion of porous
When formulating these conditions and
criteria, particular attention must be given
to development of the criteria for sustainable construction, which may prove ecofriendliness and economic efficiency.
38 from assembly to Assembly
2. The purpose
The decline in economic activity in Slovenia
affected the area of civil engineering the
most and because of that the construction
services market completely collapsed. Due
to the lack of work the offer prices started
to fall down to the level where for a
particular product the price quoted barely
meet the cost of materials or even not fully
cover. In the implementation phase, due to
the low offered prices, the difficulties began
to emerge in the quality of construction
products.
The system of internal and external quality
control for this did not fail but it proved to
be effective. Due to the short implementation times at asphalt reconstruction works
and a lack of financial resources of construction enterprises they supplied the materials
into the production like "satellites", which
means that they go directly from the
transportation vehicle to the production.
This leads to lack of time needed to obtain
the results of quality control tests.
Described problems indirectly affect also
users, because the quality infrastructure is
in the interest of all. For sustainable
building the following three criteria must be
fulfilled: environmental friendliness, economic efficiency and social acceptability.
The primary objective of the award of
asphalt pavement reconstruction works on
the criteria of sustainable construction is
establishing market prices and meeting the
required quality and facilitate the further
development of technologies and thus
creation of competitiveness of domestic
enterprises with European ones.
3. Conditions and criteria for the award of
the most complex reconstruction works
The first step towards solvation of this
problem the criteria and conditions for
submitting asphalt reconstruction works in
accordance with sustainable construction
criteria had to be developed.
In determining these conditions and criteria, it was important to determine not only
the limit between them, but it was particularly necessary to determine reasonable
requests to get the best effect, and thus still
allow for healthy competition.
Conditions
In addition to other formal and statutory
requirements, we are in this section focusing
more on the technical part of the conditions.
Technical conditions determine the
minimum requirements that suppliers must
meet, and they change from project to
project or they proportionally follow the
tendered project. The conditions are
designed in such a way that they follow the
latest ZJN – 2;
IN ENGLISH
a. The reference of the tenderer is demanded
to be equivalent to the project and it must
be designed according to the type of
tendered works and at the same time it
must also be determined in monetary
value.
b. Minimum equipment is required which the
tenderer must poses on order to fulfil the
tendered work:
i. The main equipment is the at least
1,90 m wide milling machine, the
paver of width of 8,30 m with fixed
built-in panel (in the case of the most
demanding works on motorways,
airports and main roads, otherwise the
equipment can also be of lower capacity), spraying machine with electronically guided quantity of the spraying
substance with the recorder for the
quantity,
ii. The novelty in terms of equipment is
the requirement for the asphalt plant
with the nominal capacity of 160
tons/hour with valid environmental
permit,
iii. To ensure adequate quality a requirement for internal control is added, for
which the contractor must have at
least 5 years working experience in the
performance of internal or external
quality control at production and
laying of asphalt mixtures,
c. The bidder must have the technical staff
or technical personnel who will participate in the execution of the contract and
are responsible for the execution of
tendered works as follows:
i. The responsible manager of works
should be a person who qualifies for a
responsible manager of works in the
second paragraph of the 77th Article
of the Construction Act - ZGO-1 (OG.
RS. 110/02 and amendments) having
regard to the Rules on the form and
content and the method of keeping
the directory of the Chamber of
Architecture and Environmental
Planning of Slovenia and the Slovenian Chamber of Engineers (OG. RS.
123/03, 56/05 and 108/09).
ii. The responsible manager of works
must have at least one reference in the
last 3 years as the responsible manager of works at new construction or
reconstruction of motorways, expressways or main roads to the same extent
(with the indication of major projects).
d. Letter of intent, from which the sources
for the purchase of asphalt mixtures must
be shown in accordance with the
requirements of subject contract. With
the letter of intent for the supply of
asphalt mixtures the transport routes can
also be established, which are described
in detail in the criteria.
Criteria
The criterion for the selection of the tender
offer is the economically most advanta-
geous tender offer. The economically most
advantageous tender offer is selected on the
basis of scoring after the criteria, namely;
a. Offer price, which is determined by the
equation. There are three types of
equations proposed:
i. The first equation works by points
distributed linearly between the
cheapest offer (which gets all the
available points) and the limiting
price. The disadvantage is that the
difference depends on the distance of
the cheapest offer from the limit price,
which in practice means that in the
case when the cheapest offer is very
close to the limit price even a very
slight difference in the price lead to
large differences in assigned points.
The equation does not allow the
tenderer to calculate the number of
obtained points in advance.
C lim Ci
) * 25
Pc 65 (
C lim C min
ii. The second is circular equation, which
was designed to reduce the impact of
dumping prices. Similar to the
previous equation the ratio between
the difference in prices and awarded
points depends on the distance from
the limit price, but the dependence is
significantly lower. When the cheapest
offer is much lower than the limit
price, the circle behaves like the
proposed formula and when the
cheapest offer is close to the limit
price the circles take the differences in
offer prices much less into account. An
additional advantage of the circular
equation is that a tenderer can
calculate his number of points in
advance, because the calculation does
not depend on other offers.
2
C 60 ˜ 1 0,6 ˜ §¨ Ci ·¸
¨C ¸
© lim ¹
iii. The third proposal is a calculation that
is independent of the limit price. The
difference of assigned points only
depends on the differences between the
offered prices. The relationship between
price change and the change in points
awarded is greater than in other equations, but the relationship can be
corrected if necessary. The equation
does not allow a tenderer to pre-calculate the number of obtained points.
Pc 60 *
C min
Ci
b. Completion time, which is limited in the
tender documentation to the shortest and
the longest. The number of appointed
points depends on the offered and the
limited shortest and longest completion
time,
c. An important role from the environmental
point of view plays a distance from the
equilibrium point of the building site from
the asphalt plant. In accordance with the
PTP (Special technical conditions) it is
limited to 70 km and represents the
longest tolerable transport distance.
Shorter distances bring the additional
advantage to the tenderer.
d. The companies which promote operational technical education of his regularly
employed personnel get the additional
advantage. The participation for each
year that were conducted by the
manufacturers of the asphalt equipment
or professional asphalt associations in the
last three years counts.
e. Environmental certificate is incentive to
careful environmental management.
Thus, a provider who has obtained ISO
14001 environmental certificate (or
equivalent) take precedence over others
who have not. As part of the certificates
the proposal is given to allocate the
additional points for a certificate in the
field of occupational health and safety
(OHSAS 18001 or equivalent). Like in the
previous paragraph it represents
investing in its employees.
f. Tenderers who use alternative sources
(such as slag) or recycled materials get
additional points. Only materials, for
which the technical regulations already
exist, may be used.
Determination of the economically most
advantageous offer
Total number of points is then calculated as
the sum of points obtained in stated criteria.
Economically most advantageous tenderer
is the one who has reached the highest
number of points. In the case when two
tenderers reach the same maximum number
of points, further criteria for determining
the economically most advantageous
tenderer may be set (e.g. shorter completion time, …).
4. Conclusions
The next step which is necessary to reach
the goal of tendering of asphalt reconstruction works in accordance with sustainable
construction criteria and is feasible at any
given time, is the transfer of that into
practice. To be able to apply these criteria
into all maintenance works, they shall be
included in the Regulation of Green Public
Procurement.
In the future it is necessary to prepare
technical regulations which will govern a
broader range of environmentally friendly
materials and technologies for renovation
work. Thinking is needed on low temperature asphalts, alternative fuels for the
production of asphalt mixes etc.
from assembly to Assembly
39
IN ENGLISH
Report on the proffesional tour and
visit of the HARSCO company in the UK
from 29 to 31 March 2012
Zvonko Cotič, B.Sc.CE
Borut Willenpart, B.Sc.CE
At the initiative of HARSCO Minerals Ltd. and
ZAS, Slovenian Asphalt Pavement Association, HARSCO Metals organized an expert
meeting. From Slovenia the representatives
of Engineer DRI (Irena Fortuna), Institute
ZAG (Alexander Ipavec), building
contractors (Borut Willenpart, Primož
Petrič), HARSCO Minerals (Peter Kern) and
the Slovenian Asphalt Pavement Association
ZAS (Zvonko Cotic) attended the meeting.
Figure 1 (on page 28): Participants of the
visit and tour of the HARSCO Metals in the UK
(from left to right: Zvonko Cotič, Irena
Fortuna, Borut Willenpart, Aleksander Ipavec,
Adam Dean, Peter Kern, Steve Finley, Primož
Petrič, Dave Hepworth, Nick Jones, Dean
Raynor)
Harsco Corporation
Harsco Coorporation represents one of the
world's largest association of international
companies engaged in various industrial
activities, services and the provision of
engineering products, which play a key role,
particularly in the steel and iron industry. In
the last few years the sale of Harsco, which
operates in over 50 countries worldwide and
employs over 22,000 employees, exceeds $ 3
billion in revenue annually. Harsco Corporation consists of five different divisions:
Metals, Industrial, Infrastructure, Rail and
Minerals.
Harsco Metals in SteelPhalt
The English company SteelPhalt, which
belongs to a division of Harsco Metals, is
located in Rotherham, and was founded in
1965. Their leading representatives presented in detail the advantages of using steel
slag in asphalt mixtures on the first day and
the second day we visited the plant for
crushing and separating slag and asphalt
plant producing asphalt from slags and
certain sections of road where slag in
asphalt layers was successfully used in the
last fifteen years.
SteelPhalt processes and uses steel slag
from the area of South Yorkshire for
different types of asphalt mixes. Mechanical
and physical properties of black steel slag
are very similar to those used in Slovenia,
namely;
• Coefficient of resistance to polishing (EN
1097-8): PSV 62
• Coefficient of resistance to crushing by
the procedure of Los Angeles (EN 10972): LA 14
SteelPhalt pays much attention to the
development of innovative asphalt mixes
and layers for specialized use, such as:
40 from assembly to Assembly
• SteelSurf (for the industrial heaviest traffic areas)
• SteelPave (less noisy thin layerd SMA)
• SteelFlow (slurry seal)
• SteelStop (high friction surface dressing
for hazardous transport areas in intersections, roundabouts, urban roads and
pedestrian crossings)
• UltraGrip (less noisy thin layerd SMA with
PmB binder)
Their development trend of wearing course
asphalt mixes with PmB binder is in the
manufacture and laying of thinner layers
than 20 mm, with which they take advantage of both good (high skid resistance) and
poor (higher volumetric mass) properties of
black steel slags.
Figure 2 (on page 28): Examples of innovative
less noisy thin layerd SMA
Obtaining of slag, crushing and separating
Slag from steel mills in the South Yorkshire
area is obtained as the residue of electric arc
furnaces. In the steel mill large pieces of
iron are removed from the slag, and when
the volume is stable, it is transported by
trucks to the landfill of SteelPhalt company
separately as black or white steel slag.
Annually they process 115,000 tons of black
steel slag (Carbon Steel Slags) tags EAF C
and 50,000 tons of white slag (Stainless
Steel Slags) tags EAF S. Processing (crushing
and separating) is done in a plant with the
capacity of 100 t/h and up to 1,000 tons per
day. Separated steel slag is transported to a
nearby asphalt plant, where it is all used as
an aggregate for the asphalt mixture.
Figure 3 (on page 29): SteelPhalta plant for
crushing and separating slags
Production of asphalt mixtures with slag
SteelPhalt company produces asphalt
mixtures in the Benninghoven plant with
the capacity of 240 t/h. Annually they
produce 300,000 tons of various asphalt
mixes for different use. The company does
not have a laying team and sells all the
produced asphalt to companies that are
specialized for asphalt laying. The facility is
very modern with 13 pre-hoppers, of which
one is for milled asphalt, tanks for road
bitumen and polymer bitumen, silo for the
cellulose fibres ... In pre-hoppers there is
black steel slag for wearing courses as well
as white steel slag for bearing courses
including sands. Rated fractions are
different than in Slovenia, namely the
maximum grain size Dmax: 6, 10, 14, 20
mm. Within the company SteelPhalt there is
also a laboratory for the input control of
materials and internal control of asphalt
mixtures. Among other things, we visited a
device for measuring the volumetric
stability according to EN 1744-1. They
showed us an example of deformation of the
asphalt when in the asphalt layer contains a
volumetric unstable slag with the
expansion of 10%. The production control
of asphalt mixtures, produced from slag
aggregate, is carried out in accordance with
EN 13108-21.
Figure 4 (on page 29): SteelPhalt plant for
asphalt production
Road sections with slag
The local representatives of their Road
Directorate and Local Community have
presented a positive experience with the use
of slag in asphalt layers. Together with
representatives of SteelPhalt we visited
seven road sections near Rotherham and
Sheffield, where the slag was used as aggregate in asphalt layers. Sections which are
also 16 years old have been free of damage.
The laid SMAs were produced with road
bitumen, while the innovative asphalts are
produced with polymer modified bitumen.
Sections are exposed to different traffic
loads, ranging from very heavy to very light.
Climatic load or maximum average temperature of the month August is 20.6 °C, a
record is 34.3 °C, the lowest average temperature in the month of January is 1.6 °C and
the record is -9.2 °C.
Table 1 (on page 29):
Road sections with steel slag
Beside "classic" SMA asphalts, we visited
also a few specific types of asphalt for
increase of skid resistance and noise reduction, e.g. SteelStop or HFS - High Friction
surfacing for the installation in front of the
junctions and pedestrian crossings and
UltraGrip for urban areas, SteelFlow for thin
layers with the thickness of 15 mm etc.
Figures 5,6 (on page 30): Examples of the use
of slags; SMA and thin slurry seal SteelFlow
Conclusion and evaluation of the visit
From presented and seen one can conclude
that in the UK slag is used as a substitute for
natural aggregates in asphalt mixtures much
longer than in Slovenia, where the first trial
field were built in 2007. Mechanical and
physical characteristics of the presented
black steel slags from the vicinity of
Sheffield are similar to Slovenian. Beside
the black steel slag (EAF C), which they use
in wearing courses, they also use white steel
slag (EAF S), which is processed in the same
way as black (by the dry process) and used
in bearing asphalt layers. We visited road
sections built with slag, as for the busiest
roads as for the lowest of loads, which are
being built since 1995.
Production control of asphalt mixtures
produced from slag aggregate is certified as
in Slovenia in accordance with EN 13108-21.
They also pay great attention to test the
volumetric stability of the slag in
accordance with EN 1744-1. The Slovenian
IN ENGLISH
product standards for asphalts SIST 1038 we
have a maximum allowable value of volume
stability at 3.5% V/V.
In addition to "classic" asphalt mixtures AC
and SMA they use "innovative" asphalt
mixtures, which they build in as wearing
courses in thin layers and thus they take
advantage of all the good (skid resistance)
and poor (volumetric mass) characteristics
of the slag.
The visit and the tour around the company
SteelPhalt in the UK has been extremely
useful, because we made a good comparison
between the use of slag in asphalt in the UK
and Slovenia.
Work Programme for 2012
1. General tasks
• Co-ordination of the asphalt paving field
in Slovenia
• Collaboration with similar domestic and
foreign organisations
• Ensuring funds needed for the activities
of the Association
• Managing of all Association's bodies
2. Organisation of professional meetings
and education/training sessions
• A technical meeting (May 2012)
• Participation in organisation of the 11th
Congress on Roads and Traffic (October
2012)
• A workshop on structural design of pavements (November 2012)
• The 4th edition of Asphalt Paving
Workers’ Day and a regular annual meet-
ing of representatives of the Enterprises &
Companies Committee (November 2012)
• Education/Training Session for technical
paving personnel (March 2013)
3. Preparation and implementation of
technical regulations for:
• Cold asphalts
• Rubberised asphalts
• Recycling of asphalt mixtures and pavements
4. Preparation of material for:
• Education/Training Session
• From Assembly to Assembly bulletin
5. Preparation of technical literature
(2012–2013)
•Asphalt mixtures for bridge applications
•Functional and fundamental testing
V lanskem letu nas je zapustil
Mirko Pižeta
Rodil se je leta 1940 v bližini Varaždina. V obdobju, ko se je v Sloveniji začel vzpon gradbeništva, je kot vajenec prišel na
družbo Primorje in tako pri svojih 24-ih letih začel graditi svojo poklicno cesto. Začel je praktično iz nič, a s trdim delom
in nenehnim izobraževanjem, prehodil pot preko vajenca in delovodje, do vodje enote nizke gradnje, ki jo je opravljal
od leta 1989 do svoje upokojitve v letu 2003. Bil je človek prakse in konkretnih rešitev. V vseh letih je z žarom in ljubeznijo
rasel, pridobival nova znanja in postal cenjen strokovnjak na področju gradbeništva. Sprva aktiven v rudarstvu, se je
kasneje povsem posvetil področju asfaltiranja in postavil temelje te dejavnosti v Primorju. Pod njegovim vodstvom je
dejavnost postala ena najmočnejših vej Primorja, po kateri je še danes prepoznavno.
Mirko se ni ustrašil novosti. Prav nasprotno. Tako se je z vso vnemo v svojih zrelih letih začel ukvarjati z računalniki in
svoje znanje izpopolnil do potankosti. Vedoželjnost in ljubezen do nove tehnologije se je kazala tudi na drugih področjih.
Ukvarjal se je z digitalno fotografijo, v kateri je izjemno užival in ovekovečil številne trenutke. Vse svoje gradbeno in
računalniško znanje pa je vedno rad prenašal na mlajše kolege. Bil je odličen mentor in vodja, ki je svojim učencem z
veseljem predajal izkušnje, hkrati pa je od njih tudi veliko pričakoval.
Mirko je bil vizionar in pogonski motor za uvajanje najnovejših tehnologij vgradnje asfaltov. Bil je eden od ustanovnih
članov Združenja asfalterjev Slovenije, ki je postavilo okvirje za asfaltersko stroko v Sloveniji. V Upravnem odboru
Združenja asfalterjev Slovenije je deloval od 1998 do 2003. Kot gonilna sila sekcije za izobraževanje je nesebično in z
veliko entuziazma svoje bogate praktične izkušnje prenašal na mlajše stanovske kolege.
In the past year, we bade farewell to …
Mirko Pižeta, born in 1940 outside Varaždin, Croatia.
When the construction industry in Slovenia was beginning to flourish, a young Pižeta came to the Primorje company as
apprentice and set on paving his professional road at the tender age of 24. Starting off practically form nothing, his
diligence and an insatiable quest for knowledge led him to be promoted first to foreman and eventually to head of the
civil engineering department, a position which he occupied from 1989 until his retirement in 2003.
He was a man of practice and of concrete solutions. Throughout the years he thrived on enthusiasm and love for his field
of expertise; always on the lookout for new knowledge, he became a revered expert in the construction industry. Having
come form the mining industry, he would later devote all his interests to asphalt paving and lay the foundations of the
industry in Primorje. Under his guidance the asphalt paving field became one of the strongest branches of Primorje and
has remained to this day one of its trademarks.
Mirko never had any fear of the unknown. On the contrary; in the autumn of his life he enthusiastically took to the computer,
perfecting his knowledge to the last detail. His thirst for knowledge and love for new technologies shone through elsewhere
as well. He dabbled in digital photography, which he thoroughly enjoyed, preserving many special moments for posterity.
He was very enthusiastic in his willingness to pass down his construction and computer expertise to his younger colleagues.
He was an excellent mentor and leader, delighted to be able to instil his experience into his students, while still expecting
a lot from them.
Mirko was a visionary and a pioneer in introduction of latest asphalt casting technologies. He was one of the founding
members of the Slovenian Asphalt Pavement Association, which laid the groundwork for the asphalt profession in Slovenia.
He was active in the Managing Committee of ZAS from 1998 until 2003. As the driving force of the Education Section he
was selflessly and keenly passing down his rich practical experience to his younger colleagues.
from assembly to Assembly
41
Nekatere objave o ZAS-u
Finance – Oglasna priloga
Nepremičninski informator,
št. 39, 27.2.2011
Revija Gradbenik
Številka 12/01
Dec. 2011/Jan 2012
42 od skupščine do Skupščine
PROGRAM DELA
Program dela
za leto 2012/13
Strokovna srečanja
v letih 2012 - 2014
Professional Meetings
in 2012 - 2014
• 24. – 25. oktober 2012:
11. slovenski kongres o cestah
in prometu,
Portorož, Slovenija
• 13. november 2012:
Herbstveranstaltung GESTRATA
• 3. – 5. junij 2013:
5th International Conference of the
European Asphalt Technology
Association, EATA 2013
Braunschweig, Germany
• 12. – 14. februar 2014:
XVII. Deutsche Asphalttage,
Berchtesgaden, Germany
1. Splošne naloge
•
•
•
•
koordiniranje asfalterske dejavnosti v Sloveniji
sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini
zagotavljanje sredstev za delovanje združenja
vodenje vseh organov združenja
2. Organiziranje strokovnih srečanj in izobraževanj
•
•
•
•
strokovno srečanje (maj 2012)
sodelovanje pri organizaciji 11. Kongresa o cestah in prometu (oktober 2012)
delavnica na temo dimenzioniranja voziščnih konstrukcij (november 2012)
4. Dan asfalterjev in redno letno srečanje predstavnikov Odbora podjetij in
družb (november 2012)
• izobraževanje tehničnega asfalterskega kadra (marec 2013)
3. Priprava in uveljavitev tehnične regulative
• nizkotemperaturni asfalt
• asfalt z gumo
• reciklaže asfaltnih zmesi in voziščnih konstrukcij
4. Priprava gradiv za
• izobraževanje
• bilten Od skupščine do skupščine
• 4. dan asfalterjev 2012
5. Priprava strokovnih gradiv 2012–2013
• asfaltne zmesi na premostitvenih objektih
• funkcionalne oziroma fundamentalne preiskave