overview 1gfmas - Perakaunan Akruan

Comments

Transcription

overview 1gfmas - Perakaunan Akruan
PASUKAN PROJEK
PERAKAUNAN
AKRUAN
1GFMAS OVERVIEW
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
KANDUNGAN
1 PENGENALAN
 Objektif 1GFMAS
 Skop 1GFMAS
 Modul Aplikasi dalam 1GFMAS
2 IMPAK PERUBAHAN
 e-SPKB vs 1GFMAS
 e-Terimaan vs 1GFMAS
 GFMAS vs 1GFMAS
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
KANDUNGAN
3 PROSES TO BE




Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
4 RUMUSAN
5 PENUTUP
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PENGENALAN
Objektif 1GFMAS
Skop 1GFMAS
Modul-modul di dalam 1GFMAS
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
OBJEKTIF 1GFMAS
HARMONIZE
INTEGRATE
CENTRALIZE
UPGRADE
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
SKOP 1GFMAS
1 Menaik taraf sistem GFMAS yang ada pada
2
masa kini termasuk semua peningkatan
‘functional’ yang diperlukan bagi
menampung keperluan bisnes dan
pertukaran polisi
3 Memusatkan kesemua 37 sistem GFMAS
4
Menggantikan 7 sistem legasi dengan
sistem 1GFMAS bagi memperbaiki prosesproses kerja dan menghasilkan jumlah kos
pemilikan yang lebih rendah
yang berasingan kepada 1 sistem
berpusat yang dinamakan 1GFMAS. Ini
akan membolehkan JANM mengurangkan
kerumitan dalam penyegerakan dan
penyatuan data daripada pelbagai sumber
5 Mempergunakan teknologi yang terkini
untuk mencapai integrasi yang lebih kuat
dan lancar di antara 1GFMAS dan sistemsistem utama kerajaan yang lain
Melaksanakan ‘Cash-Based Accounting’
dan ‘Accrual-Based Accounting’ pada tahun
2015. Ini akan memerlukan penyusunan
semula ‘Chart of Accounts’ yang sedia ada
6
Meningkatkan produktiviti dan kecekapan
kerja dengan menggalakkan lebih automasi
dan mengurangkan penggunaan kertas
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
IMPAK PERUBAHAN
eSPKB vs 1GFMAS
eTerimaan vs 1GFMAS
GFMAS vs 1GFMAS
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
eSPKB vs 1GFMAS
SAP ECC 6.0
Modul Sedia Ada
Waran Peruntukan
Pesanan
Baucar Bayaran
Baucar Journal
Penyata Pemungut
ePerolehan
Perubahan Gaji
Penutupan Akhir Tahun
Laporan
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
eTerimaan vs 1GFMAS
SAP ECC 6.0
Modul Sedia Ada
Penerimaan Bayaran
Penyata Pemungut
Laporan
Antara Muka (manual)
Buletin
Penyelenggaraan
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
GFMAS vs 1GFMAS
SAP 4.7
GFMAS
SAP ECC 6.0
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TO BE
Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TO BE
Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PEMINTA
PEMINTA
LULUS PESANAN
TEMPATAN
LULUS PESANAN
TEMPATAN
PEMBEKAL
PEJABAT PERAKAUNAN
PTJ
PEMBEKAL
PESANAN TEMPATAN e-P
MM
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PEMBEKAL
PEMBEKAL
PENERIMAAN BARANGAN
PENERIMAAN BARANGAN
PADANAN BAYARAN
PADANAN BAYARAN
PESANAN TEMPATAN e-P
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PERAKU 1 (INVOIS)
PERAKU 1
MM
PERAKU 2 (INVOIS)
PERAKU 2
PEMBAYARAN e-P
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PEMBAYARAN
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
SEMAK & LULUS
PAYMENT RUN
PAYMENT RUN
DESKTOP BANKING (DTB)
INTERNET BANKING
PEMBAYARAN
AP
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES BAYARAN TO BE (Dengan Pesanan) - DISTRIBUTED PROCESSING
Pejabat Perakaunan (AO)
PTJ
[AGO (25) BA KEMENTERIAN (11+14)]
1
2

SEDIA &
PERAKU
PT/Inden
Kerja/Kontrak/WPU
SEMAK KETEPATAN
CHARGE LINE /KOD
PERAKAUNAN
/skala
NOTA:
Proses bayaran dengan PT
TIDAK
DS Tandatangan digital
3
TEPAT?
CETAK PT
PERAKU
TERIMAAN
BARANG
(GRN/DO)
PERAKU
INVOIS
/skala
4
YA
Mantapkan fungsi:
 Perundingan – khidmat nasihat
 Perakaunan Pengurusan
 Pemantauan – Naziran
(Penekanan ke atas barang/
perkhidmatan diterima)
 Perakaunan Kewangan
/skala
DS
DS
DS
PAYMENT RUN
A
B
DOKUMEN MANUAL
PTJ kunci masuk di Kiosk
AO/ PTJ berdekatan DS
C
SEMAK KETEPATAN CHARGE
LINE /KOD PERAKAUNAN
TIDAK
TEPAT?
YA
EFT/CHEQUE
PROCESSING
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19
19
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
NOTA MINTA
LULUS PESANAN
TEMPATAN
 Sedia
 Peraku 1
 Peraku 2
PEMBEKAL
 Sedia
 Pelulus
LULUS PESANAN
TEMPATAN
PEJABAT PERAKAUNAN
PTJ
PESANAN TEMPATAN BUKAN e-P
PEMBEKAL
MM
MM
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PERAKU 1
PERAKU 1 (INVOIS)
MM
PERAKU 2
PERAKU 2 (INVOIS)
PEMBAYARAN PT BUKAN e-P
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
SEMAK & LULUS
PAYMENT RUN
PAYMENT RUN
DESKTOP BANKING (DTB)
INTERNET BANKING
PEMBAYARAN
AP
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
SEDIA
SEDIA
PERAKU 1
PELULUS
MM
PERAKU 2
PEJABAT PERAKAUNAN
MM
AGENSI
PTJ
AGENSI
WARAN UDARA
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
DAFTAR BAYARAN
ARAHAN PEMBAYARAN
PEJABAT PERAKAUNAN
BAUCAR BAYARAN
PTJ
PEJABAT PERAKAUNAN
PEJABAT PERAKAUNAN
INVOIS TANPA PT
AP
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PERAKU 1
PERAKU 1 (Arahan Pembayaran)
AP
PERAKU 2
PERAKU 2 (Arahan Pembayaran)
INVOIS TANPA PT
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
SEMAK & LULUS
PAYMENT RUN
PAYMENT RUN
DESKTOP BANKING (DTB)
INTERNET BANKING
PEMBAYARAN
AP
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES BAYARAN TO BE(Tanpa Pesanan) - DISTRIBUTED PROCESSING
Pejabat Perakaunan (AO)
PTJ
[AGO (25) BA KEMENTERIAN (11+14)]
1
2

SEDIA ARAHAN
PEMBAYARAN
(TANPA PTT&T/Pendahuluan
Diri)
SEMAK KETEPATAN
CHARGE LINE /KOD
PERAKAUNAN
NOTA:
Proses bayaran tanpa PT
DS Tandatangan digital
TIDAK
TEPAT?
3
4
YA
PERAKU
INVOIS
Mantapkan fungsi:
 Perundingan – khidmat nasihat
 Perakaunan Pengurusan
 Pemantauan – Naziran
(Penekanan ke atas barang/
perkhidmatan diterima)
 Perakaunan Kewangan
DS
DS
PAYMENT RUN
A
B
DOKUMEN MANUAL
PTJ kunci masuk di Kiosk
AO/ PTJ berdekatan DS
C
SEMAK KETEPATAN CHARGE
LINE /KOD PERAKAUNAN
TIDAK
TEPAT?
YA
EFT/CHEQUE
PROCESSING
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19
27
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TO BE
Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
CASH DESK
RECEIPTING
RESIT
BIL
PENYATA PEMUNGUT
RESIT
Peraku 1
&
Peraku 2
TERIMAAN
PENYATA PEMUNGUT
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
CASH DESK
RECEIPTING
AR
RESIT PERBENDAHARAAN
RESIT PERBENDAHARAAN
TERIMAAN
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TERIMAAN ‘TO BE’ - DISTRIBUTED PROCESSING
1
Pejabat Perakaunan (AO)
[AGO (25) BA KEMENTERIAN (11+14)]
PTJ
KAUNTER/ONLINE




2
BIL
RESIT
PP
BANK-IN
 RESIT
PEBENDAHARAAN
 KEMASKINI BUKU
TUNAI
 KEMASKINI LEJAR
BANK
3
LAPORAN:
 CTL
 ABT
 LUH
4
HO




DOKUMEN
MANUAL-KIOSK
(PP MANUAL)


Penyesuaian bank
Pelarasan cek tak laku
Maklum kepada PTJ
Auditan hasil/AR (BPAD-jika
luar Lembah Klang)
Pelaporan/analisis
Khidmat nasihat
TERIMA DANA
2a
5
INTEGRASI
SISTEM
JABATAN
PINDAHAN DANA
KE HO
31 2013
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19 Februari
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TO BE
Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
HCM -PA
Borang Perubahan
Gaji (SG20)
Disediakan Secara
Manual
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES GAJI ‘TO BE’ 1GFMAS
PTJ
Mula
1a
1b
3a
AO
Proses Edit
3b
Kunci Masuk
SG20 online
Dokumen
sokongan
Integrasi
HRMIS &
1GFMAS
(Ptj yang telah
melaksanakan
HRMIS)
Tamat
Muat turun
Data APG
5
2
Wujud PTJ Pembayar
6
11
Transfer data 12a
in /out ke webmethod
Server
Jana Laporan
Nafkah & cek
7
Proses Gaji
Simulasi & Actual
Cycle
lain
8
Simulasi :
Penyediaan data
Bank dan
Posting ke FICO
tiada
14
Jana
laporan Gaji
HRMIS
4d
Actual Penyediaan
Data Bank/APG
13
Notifikasi kesediaan
Data APG
SISTEM /
AGENSI LUAR
HO
12b
4c
Bank /
APG
Webmethod
Server encrypt files
ada
12c
4b
Com Server
1a/
3a
Master
Data HR
1GFMAS
3a
4a
SFTP/CD
Potongan
12d
15
Muatnaik
laporan Gaji
9
16
ePenyata Gaji
dan eLaporan
Petunjuk:
APG –Agensi Potongan Gaji
DS – Digital Signature
EFT – Electronoc Fund Transfer
SFTP- Secured File Transfer Protocol
Actual Posting
Ke FICO
10
FICO keluarkan
EFT/Cek (AO)
34
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19 Februari 2013
10a
Cek/EFT
Gaji & potongan
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES TO BE
Bayaran
Terimaan
Gaji
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
AP
Wujud/Pindaan/Batal
Manual
PENDAFTARAN/PINDA/BATAL
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
Wujud, Batal & Pinda Akaun Pukal ‘To Be’
1GFMAS
Kew.310e/311e
Agensi/
3
Penerima Bayaran
Legend:
Kew310e
–
Permohonan
Wujud/Batal
Akaun Pukal
Kew311e
–
Permohonan
Pindaan
Akaun
Pukal
AP503
–
Fail
Pengwujudan/
Pembatalan Akaun
Pukal
1
AP503/kew310e
PTJ
Kew.310e/311e
Pejabat Perakaunan
Notifikasi/Inkuiri
37 2013
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19 Februari
2
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PEJABAT PERAKAUNAN
IBU PEJABAT
PEJABAT PERAKAUNAN
PEMBAYARAN BIL PUKAL
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
AP
 Simulasi
 Kelulusan Pukal
 Proses Bayaran
Pukal
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PROSES BAYARAN PUKAL ‘TO BE’
EFT/Cek
Agensi/
Penerima
Bayaran
3
1
1GFMAS
AP505,AP506, AP507
2
HO
AO
Simulasi
Kelulusan Pukal
Proses Bayaran Pukal
Jana Laporan Pukal
AP505,AP506, AP507
AP504
AP504
Upload data eLaporan
eLaporan
PTJ
4
Legend:
AP504 – Fail Bil Pukal
AP505 – Fail Bayaran pukal
AP506 – Fail Penolakan akaun pukal
AP507 – Fail Pembatalan bil pukal
40
Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Bil 1/2013 Pada 19 Februari 2013
PASUKAN
PASUKAN
PROJEK
PELAKSANAAN
PERAKAUNAN
PERAKAUNAN
AKRUAN
AKRUAN
PENUTUP
Diharap Pelaksanaan Perakaunan Akruan
dapat membawa Malaysia setanding dengan
negara-negara maju yang lain.
Sokongan, komitmen dan kerjasama anda semua adalah diperlukan
bagi memastikan transformasi ini dapat dilaksanakan dengan
jayanya.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA.
Together…let’s make this happen!