( ביומד 4 מגדל ) דוחות כספיים 2015 , בינואר 31 ליום

Transcription

( ביומד 4 מגדל ) דוחות כספיים 2015 , בינואר 31 ליום
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוחות כספיים‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוח כספי ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫דף‬
‫‪2‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫‪3-4‬‬
‫דוחות על המצב הכספי‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫‪5‬‬
‫דוחות על השינויים בערך היחידות‬
‫‪6‬‬
‫‪7-16‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫‪----------------‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6706703‬‬
‫טל‪+972-3-6232525 .‬‬
‫פקס ‪+972-3-5622555‬‬
‫‪ey.com‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לבעלי היחידות של מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫ביקרנו את הדוחות המצורפים על המצב הכספי של מגדל (‪ )4B‬ביומד (להלן ‪" -‬הקרן") לימים ‪ 31‬בינואר‪,‬‬
‫‪ 2015‬ו‪ 2014-‬ואת דוחות הרווח וההפסד והדוחות על השינויים בערך היחידות לכל אחת מהשנים שהסתיימו‬
‫באותם תאריכים‪ .‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות מנהל הקרן ונאמן הקרן‪ ,‬הכל כפי שנקבע לגביהם בחוק‬
‫השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪ ,1994-‬והתקנות שהותקנו על‪-‬פיו‪ .‬אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות‬
‫כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי‬
‫חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון)‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת‬
‫ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת‬
‫בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי‬
‫החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי מנהל הקרן ונאמן הקרן וכן הערכת נאותות‬
‫ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את מצבה הכספי של‬
‫הקרן לימים ‪ 31‬בינואר‪ 2015 ,‬ו‪ 2014-‬ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בערך היחידות שלה לכל אחת מהשנים‬
‫שהסתיימו באותם תאריכים‪ ,‬בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (‪ )Israeli GAAP‬ובהתאם לתקנות‬
‫השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן)‪ ,‬התש"ע‪ 2009-‬ובהתאם להוראות הסכם הקרן‪.‬‬
‫אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוחות הכספיים של הקרן בדוח שיוגש לרשות ניירות ערך עד סוף‬
‫חודש אפריל‪.2015 ,‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 12‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫‪-2-‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוחות על המצב הכספי‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫באור‬
‫‪(2‬ג)‬
‫נכסים‬
‫ניירות ערך ואופציות הנסחרים בישראל‬
‫מניות ויחידות השתתפות‬
‫כתבי אופציה‬
‫תעודות סל‬
‫אופציות ת"א ‪25‬‬
‫‪22,409,997‬‬
‫‪19,515‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪52,660,516‬‬
‫‬‫‪3,286,240‬‬
‫‪99,480‬‬
‫סך הכל ניירות ערך ואופציות הנסחרים בישראל‬
‫‪22,429,512‬‬
‫‪56,046,236‬‬
‫ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫מניות זרות‬
‫‪1,722,766‬‬
‫‪3,421,962‬‬
‫סך הכל ערך הנכסים לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪24,152,278‬‬
‫‪59,468,198‬‬
‫נכסים אחרים‬
‫‪1,032,762‬‬
‫‪18,962‬‬
‫‪732‬‬
‫‪11,569,684‬‬
‫‪825,853‬‬
‫‪7,898‬‬
‫סך‪-‬הכל נכסים אחרים‬
‫‪1,052,456‬‬
‫‪12,403,435‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪25,204,734‬‬
‫‪71,871,633‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע ישראלי‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ‬
‫הכנסות לקבל‬
‫‪4‬‬
‫התחייבויות‬
‫אגרות חוב‬
‫אגרות חוב שאינן צמודות‬
‫‪3,394,560‬‬
‫‪-‬‬
‫התחייבויות בגין אופציות הנסחרות בישראל‬
‫אופציות ת"א ‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫‪126,540‬‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫שכר מנהל ונאמן לשלם‬
‫‪10,540‬‬
‫‪31,383‬‬
‫סך הכל התחייבויות‬
‫‪3,405,100‬‬
‫‪157,923‬‬
‫‪21,799,634‬‬
‫‪71,713,710‬‬
‫‪3‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪-3-‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוחות על המצב הכספי (המשך)‬
‫באור‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫ערך היחידות‬
‫הערך הנקוב של יחידות שבמחזור בנות ‪ 1‬ש"ח‬
‫יתרת רווח שלא יועדה (הפסד)‬
‫‪25,315,663‬‬
‫(‪)3,516,029‬‬
‫‪58,484,098‬‬
‫‪13,229,612‬‬
‫סך הכל ערך היחידות‬
‫‪21,799,634‬‬
‫‪71,713,710‬‬
‫‪86.11%‬‬
‫‪122.62%‬‬
‫‪9‬‬
‫מחיר הפדיון ליחידה בת ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מגדל קרנות נאמנות בע"מ ‪ -‬המנהל‬
‫סיגל פישביין‪ ,‬סמנכ"ל תפעול‬
‫‪ 12‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫שגיא שטיין‪ ,‬מנהל כללי‬
‫מגדל קרנות נאמנות בע"מ ‪ -‬המנהל‬
‫‪ 12‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫יובנק חברה לנאמנות בע"מ ‪ -‬הנאמן‬
‫מגי בוחניק‪ ,‬ראש צוות תחום תשקיפים ותפעול‬
‫‪ 12‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫‪-4-‬‬
‫יובנק חברה לנאמנות בע"מ ‪ -‬הנאמן‬
‫דורון ולוטקר‪ ,‬ראש צוות בקרה‬
‫‪ 12‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫באור‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫הכנסות (הפסדים)‬
‫ריביות ודיבידנדים‪:‬‬
‫‪10,365‬‬
‫‪4,249‬‬
‫‪896,942‬‬
‫‪911,556‬‬
‫ריבית על פיקדונות ומזומנים‬
‫עמלות השאלה‬
‫דיבידנדים‬
‫‪18,911‬‬
‫‪33‬‬
‫‬‫‪18,944‬‬
‫עליית (ירידת) ערך ורווחי (הפסדי) מימוש‪ ,‬נטו של‪:‬‬
‫ניירות ערך הנסחרים בישראל‬
‫מניות ויחידות השתתפות‬
‫אגרות חוב‬
‫אופציות‬
‫(‪)18,281,113‬‬
‫(‪)2,969‬‬
‫‪521,403‬‬
‫‪3,906,798‬‬
‫‬‫‪108,036‬‬
‫ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫מניות ישראליות‬
‫מניות זרות‬
‫‪13,188‬‬
‫‪757,171‬‬
‫‬‫‪309,425‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫(‪)8,193‬‬
‫(‪)786‬‬
‫(‪)17,000,513‬‬
‫‪4,323,473‬‬
‫(‪)16,088,957‬‬
‫‪4,342,417‬‬
‫סך הכל הכנסות (הפסדים)‬
‫הוצאות‬
‫‪1,062,735‬‬
‫‪25,203‬‬
‫‪621,893‬‬
‫‪14,518‬‬
‫סך‪-‬הכל הוצאות‬
‫‪1,087,938‬‬
‫‪636,411‬‬
‫רווח נקי (הפסד)‬
‫(‪)17,176,895‬‬
‫‪3,706,006‬‬
‫‪(8 ,7‬ג')‬
‫‪(8 ,7‬ג')‬
‫שכר מנהל הקרן‬
‫שכר נאמן הקרן‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫דוחות על השינויים בערך היחידות‬
‫הערך הנקוב‬
‫של היחידות‬
‫שבמחזור‬
‫יתרת הרווח‬
‫שלא יועדה‬
‫(הפסד)‬
‫שקלים חדשים‬
‫סך‪-‬הכל ערך‬
‫היחידות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בפברואר‪2013 ,‬‬
‫‪4,477,517‬‬
‫(‪)321,603‬‬
‫‪4,155,914‬‬
‫תקבולים מהוצאת יחידות‬
‫‪147,361,758‬‬
‫‪)* 22,069,222‬‬
‫‪169,430,980‬‬
‫תשלומים לפדיון יחידות‬
‫(‪)93,355,177‬‬
‫(‪)* )12,224,013‬‬
‫(‪)105,579,190‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪3,706,006‬‬
‫‪3,706,006‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בינואר‪2014 ,‬‬
‫‪58,484,098‬‬
‫‪13,229,612‬‬
‫‪71,713,710‬‬
‫תקבולים מהוצאת יחידות‬
‫‪89,295,045‬‬
‫‪6,890,834‬‬
‫תשלומים לפדיון יחידות‬
‫(‪)122,463,480‬‬
‫(‪)* )6,459,580‬‬
‫(‪)128,923,060‬‬
‫הפסד‬
‫‪-‬‬
‫(‪)17,176,895‬‬
‫(‪)17,176,895‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫‪25,315,663‬‬
‫(‪)3,516,029‬‬
‫‪21,799,634‬‬
‫*)‬
‫התאמה לגבי יחידות שהוצאו או שנפדו [ראה באור ‪(2‬ו')]‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫*)‬
‫‪96,185,879‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :1‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד (להלן ‪" -‬הקרן") פועלת על‪-‬פי חוק השקעות משותפות בנאמנות‪ ,‬התשנ"ד‪-‬‬
‫‪ ,1994‬ולפי הסכם הקרן כפי שתוקן מעת לעת‪ ,‬שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן‪.‬‬
‫כמנהל הקרן משמש ‪ -‬מגדל קרנות נאמנות בע"מ‪.‬‬
‫כנאמן הקרן משמש ‪ -‬יובנק חברה לנאמנות בע"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בסיס הצגת הדוחות הכספיים‬
‫הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לאמור בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות‬
‫כספיים של קרן)‪ ,‬התש"ע‪ ,2009-‬על תיקונן (להלן‪ -‬התקנות)‪.‬‬
‫ביום ‪ 29‬ביולי‪ 2014 ,‬פורסם ברשומות תיקון לתקנות‪ ,‬לפיו בוטלה החובה לערוך דוחות‬
‫כספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר‪ 2016 ,‬לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים‬
‫(‪.)IFRS‬‬
‫לפיכך מתכונת העריכה הנוכחית של דוחות כספיים של קרן נאמנות לא תשתנה‪ .‬הדוחות‬
‫הכספיים יערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל (‪ )Israeli GAAP‬כפי שהיה נהוג‬
‫עד כה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מגדל שרותי בורסה (נ‪.‬ע) בע"מ (החברה האם של מנהל הקרן) משמשת כאחד ממפיצי‬
‫יחידות הקרן וכסוכן ניירות הערך הראשי של הקרן (הקרן עשויה לבצע עסקאות גם‬
‫באמצעות סוכני ניירות ערך אחרים)‪ .‬ראה בנוסף באור ‪11‬ג' להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן‪ ,‬פרופיל החשיפה של הקרן‪ ,‬כהגדרתו בתקנות‬
‫השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום)‪ ,‬תשס"ח‪ ,2007-‬הינו (‪ )4B‬שמשמעו‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סוג נכס‬
‫דרגת החשיפה המירבית לנכס‬
‫מניות‬
‫מט"ח‬
‫‪ - 4‬עד ‪ 120%‬מהשווי הנקי של נכסי הקרן‪.‬‬
‫‪ - B‬עד ‪ 30%‬מהשווי הנקי של נכסי הקרן‪.‬‬
‫בהתאם להוראת הרשות לניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬במרס‪,2010 ,‬‬
‫על מנהל קרן להוסיף לשמה של הקרן מידע אודות חשיפה אפשרית לאגרות חוב‬
‫קונצרניות שאינן מדורגות בדירוג השקעה‪.‬‬
‫מנהל קרן שעל‪-‬פי מדיניות ההשקעות של קרן שבניהולו‪ ,‬שיעור החשיפה האפשרי שלה‬
‫לאגרות חוב קונצרניות שאינן מדורגות בדירוג השקעה (אגרות חוב קונצרניות בדירוג נמוך‬
‫מ‪ ) BBB-( -‬או בדירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל) עולה על שיעור החשיפה המרבי‬
‫שלה למניות‪ ,‬כעולה מדרגת החשיפה של הקרן למניות (כאמור בסעיף ד' לעיל)‪ ,‬יוסיף לצד‬
‫פרופיל החשיפה של הקרן‪ ,‬כחלק משמה‪ ,‬את הסימן (!) ויכלול בכל פרסום אודותיה הסבר‬
‫בדבר משמעותו‪.‬‬
‫בהתאם לאמור‪ ,‬הקרן לא תיצור חשיפה לאגרות חוב קונצרניות שאינן בדירוג השקעה‪,‬‬
‫בשיעור העולה על שיעור החשיפה למניות בקרן‪ .‬במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג אגרות‬
‫החוב הקונצרניות חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן‬
‫עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה (לעניין שינוי ההגדרה‬
‫של "אגרת חוב שאינה מדורגת בדירוג השקעה" ‪ -‬ראה באור ‪11‬ב' להלן)‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :2‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים מוצגים בסכומים מדווחים (הזהים לערכים נומינליים היסטוריים)‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מס' ‪ 12‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫להלן פרטים על מחיר פדיון יחידות הקרן‪ ,‬מדד המחירים לצרכן‪ ,‬שער החליפין של הדולר‬
‫של ארה"ב‪ ,‬מדד ביומד ושיעורי השינוי‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪86.11‬‬
‫מחיר הפדיון של יחידות הקרן (באחוזים)‬
‫‪112.94‬‬
‫מדד המחירים לצרכן (בנקודות)‬
‫שער החליפין של הדולר של ארה"ב (בש"ח ל‪ 1-‬דולר של ארה"ב) ‪3.924‬‬
‫‪716.68‬‬
‫מדד ביומד (בנקודות)‬
‫‪122.62‬‬
‫‪113.51‬‬
‫‪3.498‬‬
‫‪1,091.09‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪%‬‬
‫שיעור עליית (ירידת) מחיר הפדיון של יחידת הקרן‬
‫שיעור עליית (ירידת) מדד המחירים לצרכן‬
‫שיעור עליית (ירידת) שער הדולר של ארה"ב‬
‫שיעור עליית (ירידת) מדד ביומד‬
‫ג‪.‬‬
‫(‪)29.77‬‬
‫(‪)0.51‬‬
‫‪12.18‬‬
‫(‪)34.32‬‬
‫‪32.11‬‬
‫‪1.39‬‬
‫(‪)6.17‬‬
‫‪32.00‬‬
‫ניירות הערך והאופציות מוצגים לפי ערכם כמפורט להלן [ראה באור ‪(7‬ג)]‪ ,‬לפיכך משקף‬
‫"ערך היחידות" את מחיר הפדיון של כל היחידות שבמחזור‪.‬‬
‫הערך נקבע כדלקמן‪:‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫ניירות ערך ואופציות הנסחרים בישראל מוצגים לפי המחיר הקובע שלהם‪ ,‬כפי‬
‫שנקבע בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב‪ ,‬בתום יום המסחר האחרון של הקרן בשנת‬
‫החשבון ‪ 29 -‬בינואר‪( 2015 ,‬שנה קודמת‪ 30 -‬בינואר‪.)2014 ,‬‬
‫‪.2‬‬
‫ניירות ערך הנסחרים בבורסות בחו"ל מוצגים לפי מחיר הסגירה בבורסה בה הם‬
‫נרכשו ביום הקודם ליום המסחר האחרון של הקרן בשנת החשבון ‪ 28 -‬בינואר‪,‬‬
‫‪( 2015‬שנה קודמת ‪ 29 -‬בינואר‪.)2014 ,‬‬
‫‪.3‬‬
‫על אף האמור לעיל במקרים שנקבעו בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי‬
‫קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה‪ 1994-‬ייקבעו מחיריהם של נכסי‬
‫הקרן בהתאם לקבוע בתקנות האמורות ובהתאם להנחיות של הדירקטוריון של‬
‫מנהל הקרן‪ ,‬אשר נקבעו מכח התקנות האמורות‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪.1‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים (לרבות פעולות עתידיות) נחשבים על‪-‬ידי הקרן השקעות‬
‫שנזילותן גבוהה‪ ,‬הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ נכללו לפי שערי החליפין היציגים ליום המאזן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עלייה או ירידה בערכם של ניירות ערך‪ ,‬מהווה חלק מהרווח או ההפסד שנצבר והיא‬
‫נרשמת בדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫חלק ממחיר היחידות שהוצאו או שנפדו בשנת החשבון המתייחס להפסד או לרווח‬
‫שנצבר ליום ההוצא ה או הפדיון והמשתקף בפער בין התקבולים או התשלומים לבין ערכן‬
‫הנקוב של היחידות‪ ,‬נרשם בדוח על השינויים בערך היחידות בסעיף יתרת הרווח שלא‬
‫יועדה (ההפסד)‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה‬
‫סימול‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫אחוז‬
‫מהשווי‬
‫הנקי של‬
‫נכסי‬
‫הערך בשוק הקרן‬
‫שער‬
‫ערך נקוב‬
‫‪%‬‬
‫באגורות שקל חדש‬
‫ניירות ערך הנסחרים בישראל במטבע ישראלי‬
‫מניות‬
‫תעשיה‬
‫אלרון‬
‫קומפיוגן ‪)1‬‬
‫קמהדע‬
‫כן פייט ביופרמה‬
‫ביו לייט‬
‫מדיגוס‬
‫בריינסוויי‬
‫אליום מדיקל‬
‫ביוליין‬
‫איתמר‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫אבוג'ן‬
‫מזור רובוטיקה ‪)1‬‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינסוליין‬
‫פרוטליקס‬
‫פלוריסטם‬
‫רדהיל‬
‫פוטומדקס ‪)1‬‬
‫אופקו הלת'‬
‫אלרון‬
‫קמפג‬
‫קמדע‬
‫כנפב‬
‫בולט‬
‫מדגס‬
‫ברינ‬
‫אלמד‬
‫ביול‬
‫אתמר‬
‫כללבי‬
‫אבגן‬
‫מזור‬
‫אנטקפ‬
‫אנסל‬
‫פלקס‬
‫פלתר‬
‫רדהל‬
‫פטמד‬
‫אפקו‬
‫‪73,396‬‬
‫‪63,377‬‬
‫‪109,230‬‬
‫‪119,536‬‬
‫‪3,666,836‬‬
‫‪237,000‬‬
‫‪42,151‬‬
‫‪4,527,035‬‬
‫‪1,712,491‬‬
‫‪72,971‬‬
‫‪226,808‬‬
‫‪56,978‬‬
‫‪96,566‬‬
‫‪1,243,080‬‬
‫‪554,045‬‬
‫‪213,707‬‬
‫‪94,630‬‬
‫‪273,588‬‬
‫‪63,865‬‬
‫‪43,171‬‬
‫‪1,699.00‬‬
‫‪3,049.00‬‬
‫‪1,594.00‬‬
‫‪680.60‬‬
‫‪15.50‬‬
‫‪28.20‬‬
‫‪3,148.00‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪73.90‬‬
‫‪186.50‬‬
‫‪350.10‬‬
‫‪3,249.00‬‬
‫‪2,031.00‬‬
‫‪53.20‬‬
‫‪95.00‬‬
‫‪805.10‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪605.60‬‬
‫‪681.80‬‬
‫‪4,579.00‬‬
‫סך‪-‬הכל תעשיה‬
‫מסחר ושרותים‬
‫כיטוב פארמה‬
‫‪41,008‬‬
‫כטוב‬
‫‪399.10‬‬
‫סך‪-‬הכל מניות‬
‫‪1,246,998‬‬
‫‪1,932,365‬‬
‫‪1,741,126‬‬
‫‪813,562‬‬
‫‪568,360‬‬
‫‪66,834‬‬
‫‪1,326,913‬‬
‫‪239,933‬‬
‫‪1,265,531‬‬
‫‪136,091‬‬
‫‪794,055‬‬
‫‪1,851,215‬‬
‫‪1,961,255‬‬
‫‪661,318‬‬
‫‪526,343‬‬
‫‪1,720,551‬‬
‫‪1,324,820‬‬
‫‪1,656,849‬‬
‫‪435,432‬‬
‫‪1,976,785‬‬
‫‪5.72‬‬
‫‪8.86‬‬
‫‪7.99‬‬
‫‪3.73‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪6.09‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪5.81‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪3.64‬‬
‫‪8.49‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪3.03‬‬
‫‪2.41‬‬
‫‪7.89‬‬
‫‪6.08‬‬
‫‪7.60‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪9.07‬‬
‫‪22,246,336‬‬
‫‪102.05‬‬
‫‪163,661‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪22,409,997‬‬
‫‪102.80‬‬
‫כתבי אופציה‬
‫כתבי אופציה לא צמודים‬
‫אינטק פארמ אפ ‪7‬‬
‫כיטוב פארמה אפ‪1‬‬
‫‪13,600‬‬
‫‪5,915‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.03‬‬
‫אנטקפ‪.‬א‪7‬‬
‫כטוב‪.‬א‪1‬‬
‫סך‪-‬הכל כתבי אופציה‬
‫‪19,515‬‬
‫‪0.09‬‬
‫סך‪-‬הכל ניירות ערך הנסחרים בישראל‬
‫במטבע ישראלי‬
‫‪22,429,512‬‬
‫‪102.89‬‬
‫‪-9-‬‬
‫‪200,000‬‬
‫‪64,295‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪9.20‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה (המשך)‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫מטבע סימול‬
‫מקום‬
‫מסחר‬
‫ערך נקוב‬
‫שער‬
‫באגורות‬
‫אחוז‬
‫מהשווי‬
‫הנקי של‬
‫נכסי‬
‫הערך בשוק הקרן‬
‫‪%‬‬
‫שקל חדש‬
‫ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫מניות זרות‬
‫‪OLB C TOAB & HALAEH‬‬
‫‪OA OB A HOANOS TOAB‬‬
‫‪DAN‬‬
‫‪OTT DA‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪847‬‬
‫‪1,060,171 31,898.00‬‬
‫‪4.86‬‬
‫‪OLB C TOAB & HALAEH‬‬
‫‪OOBAB BBDAB OT T TOA‬‬
‫‪DAN‬‬
‫‪OTB DA‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪1,550‬‬
‫‪662,595 10,894.00‬‬
‫‪3.04‬‬
‫סך‪-‬הכל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫‪1,722,766‬‬
‫‪7.90‬‬
‫סך‪-‬הכל ניירות ערך לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪24,152,278‬‬
‫‪110.79‬‬
‫נכסים אחרים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע ישראלי‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ‬
‫הכנסות לקבל‬
‫‪1,032,762‬‬
‫‪18,962‬‬
‫‪732‬‬
‫‪4.74‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סך‪-‬הכל נכסים אחרים‬
‫‪1,052,456‬‬
‫‪4.83‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪25,204,734‬‬
‫‪115.62‬‬
‫התחייבויות‬
‫אגרות חוב‬
‫שנת‬
‫פדיון‬
‫סופי‬
‫אגרות חוב שאינן צמודות‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫מ‪.‬ק‪.‬מ ‪)2 1215‬‬
‫מקמ‪2015 1215‬‬
‫‪99.84 3,400,000‬‬
‫‪3,394,560‬‬
‫‪15.57‬‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫שכר מנהל ונאמן לשלם‬
‫‪10,540‬‬
‫‪0.05‬‬
‫סך‪-‬הכל התחייבויות‬
‫‪3,405,100‬‬
‫‪15.62‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪21,799,634‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫למועד הדוחות הכספיים השאילה הקרן חלק מניירות הערך (ראה באור ‪.)10‬‬
‫למועד הדוחות הכספיים שאלה הקרן סך של ‪ 4,000,000‬ערך נקוב (אשר אינם נלקחים בחשבון לצורך‬
‫חישוב ערך שוק) מתוכם מכרה בחסר סך של ‪ 3,400,000‬ערך נקוב (ראה באור ‪.)10‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה (המשך)‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2014 ,‬‬
‫ערך נקוב‬
‫סימול‬
‫שער‬
‫באגורות‬
‫הערך‬
‫בשוק‬
‫שקל חדש‬
‫אחוז‬
‫מהשווי‬
‫הנקי של‬
‫נכסי‬
‫הקרן‬
‫‪%‬‬
‫ניירות ערך ואופציות הנסחרים בישראל במטבע ישראלי‬
‫מניות‬
‫תעשיה‬
‫ביוסל‬
‫אלרון‬
‫קומפיוגן ‪)1‬‬
‫גיוון‬
‫קמהדע‬
‫כן פייט ביופרמה‬
‫נסווקס‬
‫בריינסוויי‬
‫ביוליין‬
‫כלל ביוטכנו‬
‫אבוג'ן‬
‫מזור רובוטיקה‬
‫אינטק פארמ‬
‫אינסוליין‬
‫פרוטליקס‬
‫פלוריסטם‬
‫פוטומדקס‬
‫אופקו הלת'‬
‫‪23,980‬‬
‫‪77,155‬‬
‫‪147,886‬‬
‫‪16,897‬‬
‫‪90,400‬‬
‫‪57,000‬‬
‫‪134,726‬‬
‫‪134,660‬‬
‫‪1,025,000‬‬
‫‪105,968‬‬
‫‪62,930‬‬
‫‪151,870‬‬
‫‪628,074‬‬
‫‪2,101,681‬‬
‫‪131,690‬‬
‫‪290,100‬‬
‫‪41,300‬‬
‫‪130,089‬‬
‫ביסל‬
‫אלרון‬
‫קמפג‬
‫גיוון‬
‫קמדע‬
‫כנפב‬
‫תרפס‬
‫ברינ‬
‫ביול‬
‫כללבי‬
‫אבגן‬
‫מזור‬
‫אנטקפ‬
‫אנסל‬
‫פלקס‬
‫פלתר‬
‫פטמד‬
‫אפקו‬
‫‪2,416.00‬‬
‫‪3,067.00‬‬
‫‪3,832.00‬‬
‫‪10,470.00‬‬
‫‪5,355.00‬‬
‫‪879.40‬‬
‫‪70.20‬‬
‫‪4,966.00‬‬
‫‪100.50‬‬
‫‪812.40‬‬
‫‪6,232.00‬‬
‫‪4,386.00‬‬
‫‪95.30‬‬
‫‪262.20‬‬
‫‪1,474.00‬‬
‫‪1,384.00‬‬
‫‪4,806.00‬‬
‫‪2,791.00‬‬
‫סך‪-‬הכל מניות‬
‫תעודות סל על מניות‬
‫תכלית ת"א ביומד (‪)a40‬‬
‫תכמר‪.‬ס‪88‬‬
‫‪304,000‬‬
‫‪1,081.00‬‬
‫‪579,357‬‬
‫‪2,366,344‬‬
‫‪5,666,992‬‬
‫‪1,769,116‬‬
‫‪4,840,920‬‬
‫‪501,258‬‬
‫‪94,578‬‬
‫‪6,687,216‬‬
‫‪1,030,125‬‬
‫‪860,884‬‬
‫‪3,921,798‬‬
‫‪6,661,018‬‬
‫‪598,554‬‬
‫‪5,510,608‬‬
‫‪1,941,111‬‬
‫‪4,014,984‬‬
‫‪1,984,878‬‬
‫‪3,630,775‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪7.90‬‬
‫‪2.47‬‬
‫‪6.75‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪9.32‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪5.47‬‬
‫‪9.29‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪7.68‬‬
‫‪2.71‬‬
‫‪5.60‬‬
‫‪2.77‬‬
‫‪5.06‬‬
‫‪52,660,516‬‬
‫‪73.43‬‬
‫‪3,286,240‬‬
‫‪4.58‬‬
‫אופציות בארץ‬
‫אופציות ת"א ‪25‬‬
‫‪& 1300 O T‬‬
‫כמות‬
‫‪-&01300‬‬
‫‪4‬ת‪-25‬פבר‬
‫‪-&01310‬‬
‫‪4‬ת‪-25‬פבר‬
‫שער בשקלים‬
‫‪30‬‬
‫‪1,916.00‬‬
‫‪57,480‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1,400.00‬‬
‫‪42,000‬‬
‫‪0.06‬‬
‫סך‪-‬הכל אופציות בארץ‬
‫‪99,480‬‬
‫‪0.14‬‬
‫סך הכל ניירות ערך ואופציות הנסחרים בישראל במטבע ישראלי‬
‫‪56,046,236‬‬
‫‪78.15‬‬
‫‪& 1310 O T‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :3‬‬
‫ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה (המשך)‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2014 ,‬‬
‫סימול‬
‫מקום‬
‫מסחר‬
‫ערך נקוב‬
‫מחיר‬
‫במט"ח‬
‫הערך‬
‫בשוק‬
‫שקל חדש‬
‫אחוז‬
‫מהשווי‬
‫הנקי של‬
‫נכסי‬
‫הקרן‬
‫‪%‬‬
‫ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫מניות זרות הנסחרות בחו"ל בדולר‬
‫של ארה"ב‬
‫‪TOAB & HALAEH‬‬
‫‪OLB‬‬
‫‪DAN OA OB A HOANOS TOAB S‬‬
‫‪DAN OOBAB BBDAB OT T TOA‬‬
‫‪2,123,680‬‬
‫‪1,298,283‬‬
‫‪2.96‬‬
‫‪1.81‬‬
‫סך הכל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‬
‫בדולר של ארה"ב‬
‫‪3,421,962‬‬
‫‪4.77‬‬
‫סך הכל ניירות ערך לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪59,468,198‬‬
‫‪82.92‬‬
‫נכסים אחרים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע ישראלי‬
‫מזומנים ושווי מזומנים במטבע חוץ‬
‫הכנסות לקבל‬
‫סך‪-‬הכל נכסים אחרים‬
‫‪11,569,684‬‬
‫‪825,853‬‬
‫‪7,898‬‬
‫‪12,403,435‬‬
‫‪16.14‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪17.30‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪71,871,633‬‬
‫‪100.22‬‬
‫‪OTT DA‬‬
‫‪OTB DA‬‬
‫ארה"ב ‪2,500‬‬
‫ארה"ב ‪5,000‬‬
‫‪242.85‬‬
‫‪74.23‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין אופציות הנסחרות בישראל בשקלים חדשים‬
‫אופציות ת"א ‪25‬‬
‫‪-B01300‬‬
‫‪30‬‬
‫‪4‬ת‪-25‬פבר‬
‫‪B 1300 O T‬‬
‫‪-B01310‬‬
‫‪30‬‬
‫‪4‬ת‪-25‬פבר‬
‫‪B 1310 O T‬‬
‫כמות‬
‫מחיר‬
‫בש"ח‬
‫סך‪-‬הכל התחייבויות בגין אופציות‬
‫הנסחרות בישראל בשקלים חדשים‬
‫‪55,920 1,864.00‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪70,620 2,354.00‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪126,540‬‬
‫‪0.18‬‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫שכר מנהל ונאמן לשלם‬
‫‪31,383‬‬
‫‪0.04‬‬
‫סך‪-‬הכל התחייבויות‬
‫‪157,923‬‬
‫‪0.22‬‬
‫סך‪-‬הכל ערך הנכסים נטו‪ ,‬לפי מחירי מכירה בשוק‬
‫‪71,713,710‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪ )1‬למועד הדוחות הכספיים השאילה הקרן חלק מניירות הערך (ראה באור ‪.)11‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :4‬‬
‫הכנסות לקבל‬
‫הרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫ריבית ממזומנים ושווי מזומנים‬
‫החזר דמי ניהול תעודות סל‬
‫החזר מס‬
‫באור ‪- :5‬‬
‫‪4‬‬
‫‬‫‪728‬‬
‫‪4,925‬‬
‫‪2,973‬‬
‫‪-‬‬
‫‪732‬‬
‫‪7,898‬‬
‫נתוני החשיפה של הקרן‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2015 ,‬‬
‫מניות *)‬
‫אגרות חוב‬
‫מטבע חוץ‬
‫מידת החשיפה שיעור החשיפה מידת החשיפה שיעור החשיפה מידת החשיפה שיעור החשיפה‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪1,741,728‬‬
‫‪7.99‬‬
‫(‪)3,394,560‬‬
‫(‪)15.57‬‬
‫‪24,191,308‬‬
‫‪110.97‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪2014 ,‬‬
‫מניות *)‬
‫אגרות חוב‬
‫מטבע חוץ‬
‫מידת החשיפה שיעור החשיפה מידת החשיפה שיעור החשיפה מידת החשיפה שיעור החשיפה‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪%‬‬
‫ש"ח‬
‫‪4,247,815‬‬
‫*)‬
‫באור ‪- :6‬‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5.92‬‬
‫‪-‬‬
‫‪67,165,950‬‬
‫‪93.66‬‬
‫מניות ‪ -‬לרבות סחורות (‪ (commodities‬ואיגרות חוב היוצרות חשיפה למניות וכן נכסים‬
‫נוספים הנכללים בהגדרת מניות בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך‬
‫פרסום)‪ ,‬התשס"ח‪.2007 -‬‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫א‪.‬‬
‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ‪ )147‬אשר נכנס לתוקף החל מיום ‪ 1‬בינואר‪,‬‬
‫‪ 2006‬הקרן הינה קרן פטורה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקרן טרם נישומה מיום היווסדה‪.‬‬
‫הוצאות‬
‫א‪.‬‬
‫הוצאות הקרן בדוח רווח והפסד הן בגין שכר המשולם בהתאם להסכם הקרן‪ ,‬למנהל הקרן‬
‫ולנאמן‪ ,‬בשיעורים הנקבעים כאחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן (ראה‬
‫בנוסף באור ‪(8‬ג') להלן)‪ .‬כל עוד לא יקבע אחרת על ידי מנהל הקרן לא תגבה תוספת‬
‫הוספה בגין יחידות הקרן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תמורת התשלומים הנ"ל‪ ,‬מכסים מנהל הקרן והנאמן את כל ההוצאות הקשורות בניהולה‬
‫הרגיל של הקרן‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :7‬‬
‫הוצאות (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫הקרן אינה משלמת עמלות בגין ביצוע עסקאות בנכסיה‪ .‬עמלות אלה משולמות מאמצעי‬
‫מנהל הקרן‪ .‬מובהר בזה כי התחייבות מנהל הקרן לשאת בכל העמלות בגין ביצוע עסקאות‬
‫בנכסי הקרן לא תחול על הפערים המפורטים להלן‪ ,‬ככל שקיימים פערים כאמור‪ ,‬וככל‬
‫שמדיניות ההשקעות של הקרן אינה אוסרת את ביצוען של העסקאות אשר בגינן נובעים‬
‫הפערים האמורים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הפער בין דמי ההשאלה שמקבלת הקרן בגין השאלת ניירות ערך לבין דמי ההשאלה‬
‫שמשלם השואל;‬
‫(‪)2‬‬
‫הפער בין דמי ההשאלה שמשלמת הקרן בגין שאילת ניירות ערך לבין דמי ההשאלה‬
‫שמקבל המשאיל;‬
‫היה ועסקת השאלת ניירות ערך ו‪/‬או עסקת שאילת ניירות ערך תתבצע באמצעות מגדל‬
‫שירותי בורסה נ‪.‬ע בע"מ (חברת האם של מנהל הקרן)‪ ,‬הרי שההתחייבות האמורה לעיל לא‬
‫תחול כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ובכפוף לעמידה בהוראות הדין‪ ,‬על‬
‫הפערים המפורטים להלן‪ ,‬ככל שקיימים פערים כאמור וככל שמדיניות ההשקעות של הקרן‬
‫אינה אוסרת את ביצוען של העסקאות אשר בגינן נובעים הפערים האמורים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הפער בין דמי ההשאלה שמקבלת הקרן בגין השאלת ניירות ערך לבין דמי ההשאלה‬
‫שמשלם השואל;‬
‫(‪)2‬‬
‫הפער בין דמי ההשאלה שמשלמת הקרן בגין שאילת ניירות ערך הנסחרים בחו"ל‪,‬‬
‫המתבצעת‪ ,‬בעקיפין‪ ,‬באמצעות סוכן ניירות ערך בחו"ל‪ ,‬לבין דמי ההשאלה שמקבל‬
‫המשאיל;‬
‫לפיכך‪ ,‬לא הופחתו הוצאות המכירה מערך הנכסים הנ"ל לפי סעיף ‪(43‬א') לחוק (ראה‬
‫בנוסף באור ‪11‬א')‪.‬‬
‫באור ‪- : 8‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫א‪.‬‬
‫כצדדים קשורים לקרן נחשבים‪ :‬מנהל הקרן‪ ,‬הנאמן ובעלי עניין בהם (ראה באור ‪.)1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בבאור ‪ 3‬לא נכללו ניירות ערך המוחזקים על ידי מנהל הקרן‪ ,‬ואשר הונפקו על ידי בעל‬
‫עניין במנהל הקרן ו‪/‬או בנאמן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקרן שילמה שכר למנהל הקרן ולנאמן כמפורט בדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫שכר מנהל הקרן מחושב לפי ‪ 2.53%‬מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן‪.‬‬
‫שכר הנאמן מחושב לפי ‪ 0.06%‬מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫להלן פירוט ההוצאות לצדדים קשורים ובעלי עניין‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫שקלים חדשים‬
‫הוצאות‬
‫שכר מנהל (ראה באור ‪ 7‬ו‪(8-‬ג) לעיל)‬
‫שכר נאמן (ראה באור ‪ 7‬ו‪(8-‬ג) לעיל)‬
‫‪- 14 -‬‬
‫‪1,062,735‬‬
‫‪25,203‬‬
‫‪621,893‬‬
‫‪14,518‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :9‬‬
‫נתוני מחיר הפדיון ליחידה‬
‫מחיר הפדיון ליחידה בת ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‬
‫‪2014‬‬
‫‪2015‬‬
‫באחוזים‬
‫באור ‪- :10‬‬
‫בדוחות הכספיים המבוקרים‬
‫‪86.11‬‬
‫‪122.62‬‬
‫כפי שפורסם בגליון השערים היומי של הבורסה‬
‫‪86.11‬‬
‫‪122.62‬‬
‫שיעור ההפרש‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ניירות ערך מושאלים‬
‫הקרן שואלת ומשאילה ניירות ערך במהלך פעילותה השוטפת בהתאם להוראות תקנות השקעות‬
‫משותפות בנאמנות (אופציות‪ ,‬חוזים עתידיים ומכירות בחסר) התשס"א‪ ,2001-‬באמצעות חבר‬
‫בורסה שאינו בנק (החברה האם של מנהל הקרן)‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪ 2015 ,‬השאילה הקרן ניירות ערך בסך כולל של כ‪ 56,116-‬ש"ח‪ ,‬המהווים כ‪0.26%-‬‬
‫מסך‪-‬כל ערכי הנכסים‪ ,‬נטו ליום המאזן‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר‪ 2014 ,‬השאילה הקרן ניירות ערך בסך כולל של כ‪ 14,792-‬ש"ח‪ ,‬המהווים כ‪0.02%-‬‬
‫מסך‪-‬כל ערכי הנכסים‪ ,‬נטו ליום המאזן‪.‬‬
‫באור ‪- :11‬‬
‫ארועים לאחר תאריך הדוח‬
‫א‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 18‬בפברואר‪ 2015 ,‬וכל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ישולמו מאמצעי הקרן כל העמלות לסוכני ניירות ערך בחו"ל בגין ביצוע עסקות‬
‫בנכסים הנסחרים בחו"ל המפורטים להלן‪ ,‬שיבוצעו באמצעות בנק הפועלים בע"מ‪,‬‬
‫המשמש כסוכן ניירות ערך של הקרנות האמורות‪ ,‬וזאת בהתאם לפרוט כדלקמן‪:‬‬
‫עמלת מינימום בגין‬
‫ביצוע עסקה‬
‫עמלה בגין ביצוע עסקה‬
‫בגין ביצוע עסקות במניות ובאופציות ‪ 0.5‬סנט למניה‬
‫‪ $0.75‬לאופציה‬
‫הנסחרות בארה"ב‬
‫‪.2‬‬
‫‪ $5‬במניות‬
‫‪ $10‬באופציות‬
‫בגין ביצוע עסקות במניות הנסחרות‬
‫בקנדה‬
‫‪ 1.5‬סנט קנדי למניה‬
‫‪5‬‬
‫בגין ביצוע עסקות במניות הנסחרות‬
‫בטורקיה‬
‫‪ 0.25%‬משווי העסקה‬
‫‪25‬‬
‫בגין ביצוע עסקות במניות הנסחרות‬
‫במדינות אירופה‬
‫‪ 0.05%‬משווי העסקה‬
‫‪ 10‬במטבע העסקה‬
‫בגין ביצוע עסקות במניות הנסחרות‬
‫במדינות המזרח הרחוק‬
‫‪ 0.09%‬משווי העסקה‬
‫הונג קונג ‪HKD 150 -‬‬
‫סינגפור ‪SGD 25 -‬‬
‫יפן ‪JPY 850 -‬‬
‫‪CAD‬‬
‫‪TRY‬‬
‫ישולמו מאמצעי הקרן (בנוסף לעמלה המשולמת לסוכן ניירות הערך בחו"ל כמפורט‬
‫לעיל) גם תשלומי מס סטטוטוריים המוטלים בגין עסקאות בנכסים כאמור לעיל‬
‫ו‪/‬או בגין פעולות אחרות בנכסים כאמור‪ ,‬המוטלים על מבצע הפעולה (אם וככל‬
‫שיוטלו)‪ ,‬וכן הוצאות סליקה לבורסות בחו"ל בגין ביצוע עסקאות בבורסות הנ"ל‬
‫(אם וככל שיהיו)‪.‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫מגדל (‪ )4B‬ביומד‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪- :11‬‬
‫ארועים לאחר תאריך הדוח (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫ביום ‪ 8‬בדצמבר‪ 2014 ,‬פרסמה הרשות לניירות ערך כי החל מיום ‪ 8‬במרס‪ 2015 ,‬תכנס‬
‫לתוקף הוראה‪ ,‬אשר מרחיבה את הגדרת "אגרת חוב שאינה בדירוג השקעה" לאגרת חוב‬
‫קונצרנית ו‪/‬או אגרת חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל‪ ,‬שאינה מדורגת‪ ,‬או‬
‫שהיא מדורגת בדירוג הנמוך מ‪ BBB ( -BBB -‬מינוס) או מדירוג מקביל לו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 3‬בפברואר‪ 2015 ,‬הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ משמש כבנקאי‬
‫הקרן‪ ,‬כאחד ממפיצי יחידות הקרן וכסוכן ניירות הערך הראשי של הקרן‪ .‬רוב נכסי הקרן‬
‫נרכשים ונמכרים באמצעותו ומופקדים אצלו על שם הנאמן‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 2‬בפברואר‪ 2015 ,‬שימשה מגדל שירותי בורסה (נ‪.‬ע) בע"מ (חברת האם של מנהל‬
‫הקרן) כאחד ממפיצי יחידות הקרן וכסוכן ניירות הערך הראשי של הקרן‪.‬‬
‫‪-----------‬‬‫‪\H:\EXCEL\Gab\DANNY‬מגדל שוקי הון\קרנות נאמנות\‪\2015‬ינואר\‪ - 177‬ביומד\דוח כספי ביומד‪docx.‬‬
‫‪- 16 -‬‬

Similar documents