פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות - הפקולטה למדעי הבריאות

Transcription

פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות - הפקולטה למדעי הבריאות
‫פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות – קורס בחירה‬
‫‪ .1‬מרכז הקורס‪:‬‬
‫דר' דוד סטפנסקי‬
‫‪08-6477381‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .2‬מסגרת הקורס‪:‬‬
‫‪ 2.1‬פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות הוא קורס בחירה אשר מיועד לתלמידי ביה"ס‬
‫לרוקחות אשר סיימו בהצלחה שנה ב' ולתלמידי שנה ג'‪.‬‬
‫‪ 2.2‬מטרת הקורס היא להקנות לתלמיד ידע מעשי בביצוע פרוייקט מחקר מעבדתי או‬
‫קליני‪.‬‬
‫‪ 2.3‬היקף הקורס הוא ‪ 150‬שעות לימוד )‪ 4‬נק"ז מתוך נקודות בחירה( והוא יבוצע‬
‫במהלך הסמסטר או בחופשה בין סמסטרים‪.‬‬
‫‪ .3‬סוגי הפרוייקטים‪:‬‬
‫א‪ .‬פרוייקט מחקר מעבדתי‪.‬‬
‫ב‪ .‬פרוייקט מחקר קליני‪.‬‬
‫הצעות בנושאים שונים מהרשומים למעלה )כגון פיתוח כלים או שיטות בתחום מחקרי‪,‬‬
‫קליני‪ ,‬או חינוכי( ניתן יהיה להגיש רק לאחר התייעצות מוקדמת עם מרכז הקורס‪.‬‬
‫‪ .4‬מדריכים‪:‬‬
‫‪ 4.1‬כמדריך ראשי לפרוייקט המחקר המעבדתי ישמש בעל תואר ‪ ,M.D. ,Ph.D.‬או‬
‫תואר מקביל מדרגת מרצה לפחות‪ ,‬בחטיבת מדעי היסוד בפקולטה למדעי‬
‫הבריאות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫‪ 4.2‬כמדריך ראשי לפרוייקט המחקר הקליני ישמש בעל תואר ‪ ,M.D. ,Ph.D.‬או תואר‬
‫מקביל‪ ,‬שהוא חבר סגל הקליני בביה"ס לרוקחות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫‪ 4.3‬כמדריכים נוספים יוכלו לשמש בעלי תואר ‪ ,M.D. ,Ph.D.‬או תואר מקביל‪ ,‬ממוסד‬
‫אקדמי אחר‪ ,‬בית חולים‪ ,‬מוסד או חברה אשר מבצעים מחקר בתחום של פיתוח‬
‫תרופות או טיפול תרופתי‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הצעת הפרוייקט‪:‬‬
‫הליכי אישור ההצעה לביצוע פרוייקט המחקר הם כדלהלן‪:‬‬
‫‪ 5.1‬הסטודנט יפנה למדריך\מדריכים פוטנציאליים ויגיש הצעה לפרוייקט מחקר למרכז‬
‫הקורס )ראה הנחיות להגשת ההצעה והטופס המלווה(‪.‬‬
‫‪ 5.2‬מרכז הקורס יבדוק את ההצעה תוך ‪ 14‬ימים ממועד ההגשה‪ ,‬יאשר‪ ,‬ידחה או‬
‫יבקש תיקונים‪.‬‬
‫‪ 5.3‬לא יאושר נושא פרוייקט זהה לסטודנטים שונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא יאושר פרוייקט‬
‫קבוצתי‪.‬‬
‫‪ .6‬ביצוע הפרוייקט‪:‬‬
‫לאחר קבלת אישור ממרכז הקורס‪ ,‬הסטודנט יבצע את פרוייקט המחקר בזמנו החופשי‪,‬‬
‫ו‪/‬או בתקופה המוגדרת לכך בתכנית הלימודים‪ ,‬אם מוגדרת כזו‪.‬‬
‫‪ .7‬סיום הפרוייקט‪:‬‬
‫‪ 7.1‬התלמיד יסיים את הפרוייקט ויגיש דו"ח )ראה הנחיות להגשת דו"ח פרוייקט‬
‫המחקר( המתאר את תוצאות הפרוייקט עד לתאריך שיקבע מראש ע"י מרכז‬
‫הקורס )בד"כ סוף סמסטר ב'(‪.‬‬
‫‪ 7.2‬הדו"ח ייבדק ע"י מרכז הקורס וע"י שני בוחנים שימנה מרכז הקורס‪ .‬כבוחנים‬
‫ישמשו בעלי תואר ‪ ,M.D. ,Ph.D.‬או תואר מקביל‪ ,‬מדרגת מרצה לפחות שהם‬
‫חברי סגל בביה"ס לרוקחות‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‪.‬‬
‫‪ 7.3‬התלמיד ייבחן על הפרוייקט ועל הדו"ח ע"י שני בוחנים‪ .‬לפי החלטת מרכז הקורס‪,‬‬
‫התלמיד ייבחן בעל פה‪ ,‬בהצגת פוסטר‪ ,‬או מצגת מדעית‪.‬‬
‫‪ .8‬ציון הקורס‪:‬‬
‫הציון יורכב מציון המנחה הראשי )‪ (30%‬וציון הבוחנים על הדו"ח והבחינה )‪.(70%‬‬
‫התלמיד יזוכה בנק"ז של הקורס עם קבלת ציון של ‪ 65‬או יותר‪ .‬ציון נמוך יותר לא יזכה‬
‫את התלמיד בנק"ז של הקורס‪.‬‬
‫הנחיות להגשת הצעה לביצוע פרוייקט מחקר‬
‫‪ .1‬הצעה תוגש בעברית )הגשה באנגלית דורשת אישור מרכז הקורס(‪.‬‬
‫‪ .2‬עיצוב הטקסט יהיה‪ :‬גודל הגופן ‪ 10‬עד ‪ ,12‬רווח של שורה וחצי‪ .‬יש למספר את העמודים‪.‬‬
‫‪ .3‬ההצעה תכלול את הפרקים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬נושא‬
‫‪ .2‬רקע מדעי‬
‫‪ .3‬מטרות‬
‫‪ .4‬שיטות‬
‫‪ .5‬תוכנית העבודה‬
‫‪ .6‬לוח זמנים משוער‬
‫‪ .7‬תפקיד התלמיד בביצוע הפרוייקט‬
‫‪ .8‬ספרות‬
‫‪ .9‬נספחים )שאלונים‪ ,‬אישורי ועדת הלסינקי או ועדת האתיקה‪ ,‬במידה ורלוונטי‬
‫לפרוייקט המחקר(‬
‫‪ .4‬היקף הסעיפים ‪ 1-7‬של ההצעה לא יעלה על ‪ 3‬עמודים‪.‬‬
‫‪ .5‬יש להגיש את ההצעה יחד עם הטופס המלווה )חתום ע"י המגיש‪/‬ה והמנחה‪/‬ים( בעותק‬
‫מודפס אחד ובצורה דיגיטלית‪.‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫ביה"ס לרוקחות‬
‫בקשה לביצוע פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות‬
‫שם הסטודנט _______________________‬
‫ת‪.‬ז‪____________________ .‬‬
‫טלפון נייד __________________________‬
‫דוא"ל ___________________‬
‫שנת לימודים _______________________‬
‫מחזור ___________________‬
‫סוג הפרוייקט‪ .1 [ ] :‬פרוייקט מחקר מעבדתי‬
‫] [ ‪ .2‬פרוייקט מחקר קליני‬
‫שם הפרוייקט בעברית‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫שם הפרוייקט באנגלית‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫מלות מפתח )באנגלית( ‪key words‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫מקום ביצוע העבודה _______________________________________________‬
‫תאריך משוער להתחלת העבודה ________ תאריך משוער לסיום העבודה _________‬
‫תאריך הגשת ההצעה ______________ חתימת הסטודנט ___________________‬
‫המדריך הראשי‬
‫שם ותפקיד האקדמי _________________________ חתימה ________________‬
‫המדריכים הנוספים‬
‫שם _____________________________ חתימה ________________________‬
‫שם _____________________________ חתימה ________________________‬
‫הנחיות להגשת דו"ח של פרוייקט מחקר‬
‫‪ .1‬הדו"ח יוגש בעברית )הגשה באנגלית דורשת אישור מרכז הקורס(‪.‬‬
‫‪ .2‬עיצוב הטקסט יהיה‪ :‬גודל הגופן ‪ 10‬עד ‪ ,12‬רווח של שורה וחצי‪ .‬יש למספר את העמודים‪.‬‬
‫‪ .3‬הדו"ח יכלול את הפרקים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬נושא‬
‫‪ .2‬רקע מדעי‬
‫‪ .3‬מטרות‬
‫‪ .4‬שיטות‬
‫‪ .5‬תוצאות‬
‫‪ .6‬מסקנות‬
‫‪ .7‬תפקיד התלמיד בביצוע הפרוייקט‬
‫‪ .8‬ספרות‬
‫‪ .9‬נספחים )שאלונים‪ ,‬אישורי ועדת הלסינקי או ועדת האתיקה‪ ,‬במידה ורלוונטי‬
‫לפרוייקט המחקר(‬
‫‪ .4‬היקף הסעיפים ‪ 1-7‬של הדו"ח לא יעלה על ‪ 5‬עמודים‪.‬‬
‫‪ .5‬יש להגיש את הדו"ח )‪ 3‬העתקים מודפסים ובצורה דיגיטלית( יחד עם הטופס המלווה‬
‫)עותק אחד חתום ע"י המגיש‪/‬ה והמנחה‪/‬ים(‪.‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫הפקולטה למדעי הבריאות‬
‫ביה"ס לרוקחות‬
‫טופס הגשת דו"ח של פרוייקט מחקר לתלמידי רוקחות‬
‫שם הסטודנט _______________________‬
‫ת‪.‬ז‪____________________ .‬‬
‫טלפון נייד __________________________‬
‫דוא"ל ___________________‬
‫שנת לימודים _______________________‬
‫מחזור ___________________‬
‫סוג הפרוייקט‪ .1 [ ] :‬פרוייקט מחקר מעבדתי‬
‫] [ ‪ .2‬פרוייקט מחקר קליני‬
‫שם הפרוייקט בעברית‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫שם הפרוייקט באנגלית‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫מלות מפתח )באנגלית( ‪key words‬‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫מקום ביצוע העבודה _______________________________________________‬
‫תאריך הגשת הדו"ח ______________ חתימת הסטודנט ___________________‬
‫_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _‬
‫למילוי ע"י המדריכים‬
‫המדריך הראשי‬
‫שם ותפקיד האקדמי _______________________________________________‬
‫ציון המדריך הראשי )‪ ___________ (0-100‬חתימת המדריך הראשי ____________‬
‫המדריכים הנוספים‬
‫שם _____________________________ חתימה ________________________‬
‫שם _____________________________ חתימה ________________________‬

Similar documents