מסמכי מכרז העתקות אור מעודכן ליום 12.3.13

Comments

Transcription

מסמכי מכרז העתקות אור מעודכן ליום 12.3.13
‫‪1‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫אגף רכש והתקשרויות‬
‫התקשרויות‬
‫מחלקת‬
‫‪03-6937995‬‬
‫טל' ‪:‬‬
‫‪03-6937416‬‬
‫פקס ‪:‬‬
‫תאריך‪25/02/2013 :‬‬
‫הזמנה להשתתף במכרז‬
‫)מכרז מס' תכ‪/‬שר‪(12/09/‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫_________________________‬
‫_________________________‬
‫מציעי מכרז מס' תכ‪/‬שר‪12/09/‬‬
‫ג‪ .‬א‪ .‬נ ‪, .‬‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מס' תכ‪/‬שר‪ 12/09/‬הזמנה למתן שירותי העתקות אור‬
‫‪.1‬‬
‫רכבת ישראל בע"מ )להלן‪" :‬הרכבת" ו‪/‬או "המזמין"(‪ ,‬מזמינה אתכם להגיש הצעות‬
‫להתקשרות בחוזה מסגרת‪ ,‬למתן שירותי העתקות אור‪ ,‬לאזורים חיפה‪ ,‬תל אביב‬
‫וירושלים‪ ,‬הכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה )להלן ובהתאמה‪:‬‬
‫"השירותים" ו‪" -‬ההזמנה" ו‪/‬או "המכרז"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אופי ההתקשרות והיקפה‬
‫‪.2.1‬‬
‫ההתקשרות עם המציע הזוכה )להלן‪" :‬המציע" ו‪/‬או "המציע הזוכה" ו‪/‬או‬
‫"הספק"( תהיה על בסיס חוזה מסגרת‪ ,‬לפי מטלות‪ ,‬המצורף להזמנה זו ומהווה‬
‫חלק בלתי נפרד הימנה‪ ,‬בהתאם למפורט במפרט הטכני המצורף כנספח לחוזה‬
‫ובהתאם להנחיות ולהוראות נוספות שתימסרנה על ידי הרכבת‪ .‬מובהר בזאת כי‬
‫שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫תקופת ההתקשרות הינה ל ‪ 24 -‬חודשים )להלן‪":‬התקופה הראשונה"(‪ ,‬עם זכות‬
‫ברירה לרכבת בלבד‪ ,‬להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות ‪ 12‬חודשים כל‬
‫אחת‪ ,‬המצטברות ל ‪ 36 -‬חודשים מתום התקופה הראשונה )להלן‪" :‬תקופת‬
‫האופציה"(‪.‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫מובהר בזאת כי הרכבת אינה מתחייבת בכל אופן שהוא‪ ,‬להזמין מהספק סך‬
‫מטלות מינימאלי כלשהו‪ ,‬וכי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות‬
‫לכל ספק אחר‪ ,‬על פי שקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה‪ .‬לא תישמע כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה מצד הספק‪ ,‬בכל מקרה בו לא יוזמנו מטלות כלל מהספק‪.‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הרכבת רשאית לקבוע כי אין להטיל על מציע‬
‫כלשהו ביצוע שירותים‪ ,‬באם תהא סבורה כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו‪/‬או‬
‫בלוח הזמנים כנדרש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.2.5‬‬
‫מוסכם וידוע למציע‪ ,‬כי העברת האחריות לזוכה במכרז תתבצע בהדרגה על פי‬
‫שיקולי הרכבת ועל פי מצב ההתקשרויות הקיימות כיום לביצוע השירותים‬
‫האמורים‪.‬‬
‫‪.2.6‬‬
‫מובהר בזאת כי המצגים בהצעתו של המציע לעניין תנאי הסף מהווים שיקול‬
‫בבחירתו וכי המציע נדרש לעמוד בכל המצגים הללו בכל פרק הזמן המוגדר‬
‫לתוקף הצעתו וכן במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופת האופציה‪,‬‬
‫במידה ויבחר כמציע זוכה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחירת ספקים לפי איזור‬
‫‪.3.1‬‬
‫לצורך ביצוע השירותים בכוונת הרכבת לבחור בספק אחד לכל איזור על‪-‬פי‬
‫החלוקה הבאה‪:‬‬
‫‪.3.1.1‬‬
‫אזור חיפה – כל הישובים שנמצאים ברדיוס של ‪ 30‬ק"מ מהעיר חיפה‪.‬‬
‫‪.3.1.2‬‬
‫אזור ת"א – כל הישובים שנמצאים ברדיוס של ‪ 30‬ק"מ מהעיר ת"א‪.‬‬
‫‪.3.1.3‬‬
‫אזור ירושלים– כל הישובים שנמצאים ברדיוס של ‪ 30‬ק"מ מהעיר‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫מובהר בזאת כי הרכבת רשאית לבצע שינויים בחלוקת האזורים לרבות הוספה‬
‫ו‪/‬או גריעת ישובים מהתחום האמור לעיל‪ ,‬בהתאם לצרכים ושיקולים תפעוליים‬
‫ו‪/‬או שיקולים אחרים של הרכבת‪.‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת על היקף העבודה הצפוי בכל אחד מהאזורים‪.‬‬
‫חלוקת העבודה בין הזוכים תתבצע בהתאם לשיקול דעתה של הרכבת בין היתר‬
‫לאור צרכיה התפעוליים שעשויים להשתנות מעת לעת‪.‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫מובהר להלן כי האתרים בכל אחד מהאזורים להלן אליהם מתחייבים המציעים‪,‬‬
‫לבצע שליחויות )ללא תוספת מחיר‪ ,‬כמפורט בנספח ‪ (A1‬הינם כדלקמן‪ :‬באזור‬
‫חיפה – מתחמי הרכבת בחיפה ובכלל זה תחנת חיפה מזרח‪ ,‬חוף הכרמל‪ ,‬חיפה‬
‫מרכז השמונה‪ ,‬מתחם הקישון וחוצות המפרץ; באזור ת"א – משרדי הנהלה‬
‫ראשית בתחנת ארלוזורוב ומתחם לוד; באזור ירושלים והדרום – משרדי מנהלת‬
‫הקו המהיר לירושלים בשער הגיא )כולם יחד יקראו להלן‪" :‬מתחמי הרכבת"(‪.‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי כאשר המרחק בין מכון העתקות של‬
‫המציע הזוכה לכתובת אליה יש לקחת‪/‬למסור את העבודה נמוך מ‪ 20-‬ק"מ‪ ,‬עלות‬
‫המשלוח תהא כלולה בעלות העבודה ולא תשמע מצד המציע כל טענה בעניין זה‪.‬‬
‫כאשר הכתובת אליה יש לקחת ‪/‬למסור את העבודה נמצאת במרחק העולה על ‪20‬‬
‫ק"מ עד ‪ 50‬ק"מ ממכון העתקות של הזוכה‪ ,‬עלות המשלוח תהא בסך ‪.₪ 45‬‬
‫בנסיעות במרחק מעל ‪ 50‬ק"מ ממכון העתקות של הזוכה‪ ,‬עלות המשלוח תשולם‬
‫באישור מראש של המזמין ועל פי הצעת מחיר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫למען הסר ספק מובהר כי משלוח לעניין סעיף זה = ביצוע שליחות הלוך וחזור‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ההצעות לכל אזור תבחנה ותישקלנה בנפרד‪ .‬מובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה לאזור‬
‫אחד או יותר בנפרד‪ .‬אופן שקלול ההצעות ובחירת המציעים תהא בהתאם לאמור במסמכי‬
‫המכרז להלן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תנאים מקדמיים להגשת ההצעה‪:‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ‪ -‬התשל"ו‬
‫‪.1976‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫בבעלות המציע מכון העתקות אור שלפחות סניף אחד שלו פעיל מה‪ 1.1.2011 -‬ועד‬
‫ליום הגשת ההצעה‪ ,‬ומצוי בטווח של עד ‪ 30‬קילומטר מהערים חיפה‪ ,‬תל אביב‪,‬‬
‫ירושלים‪ -‬בהתאם לאזור אליו הוא מגיש את הצעתו‪ .‬במקרה בו הוגשה הצעה‬
‫ליותר מאזור אחד‪ ,‬על המציע להציג סניף פעיל מיום ‪ 1.1.2011‬ועד ליום הגשת‬
‫ההצעה בכל אחד מהאזורים שבהם הוא מעוניין להתמודד‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫למגיש הצעה לאזור חיפה ו‪/‬או לאזור ת"א – מחזור כספי מצטבר הנובע ממתן‬
‫שירותי העתקות אור בשנים ‪ 2010 ,2009‬ו‪ 2011 -‬שלא יפחת מסך של ‪ 1.2‬מיליון‪₪‬‬
‫לכל השנים יחדיו‪.‬‬
‫למגיש הצעה לאזור ירושלים – מחזור כספי מצטבר הנובע ממתן שירותי‬
‫העתקות אור בשנים ‪ 2010 ,2009‬ו‪ 2011 -‬שלא יפחת מסך ‪ ₪ 300,000‬לכל השנים‬
‫יחדיו‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי מציע אשר מגיש הצעה ליותר מאזור אחד נדרש להציג‬
‫את מחזור ההכנסות הגבוה מבין האזורים‪ ,‬קרי‪ ,‬מציע אשר מעוניין להגיש הצעה‬
‫לאזור חיפה וירושלים יידרש להציג מחזור הכנסות של ‪ 1.2‬מיליון ‪ ₪‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח שברשותה‬
‫רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪ ,1981 -‬על‬
‫סך ‪) ₪ 20,000‬עשרים אלף שקלים חדשים(‪ .‬ערבות ההצעה תהיה ערבות‬
‫אוטונומית‪ ,‬בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" בלבד‪,‬‬
‫בתוקף לפחות עד ליום ‪.31.07.2013‬‬
‫‪.6‬‬
‫המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים‪:‬‬
‫המציע יגיש לרכבת בכתב‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים‬
‫המקדמיים למכרז‪:‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי ‪ 5.1‬לעיל יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976-‬לרבות התצהיר המצורף‬
‫למסמכי המכרז כנספח ‪. A2‬‬
‫‪4‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.6.2‬‬
‫להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי ‪5.2‬מעל ימלא המציע את פרטי הסניף הפעיל‬
‫ומיקומו כמפורט בנוסח המצורף כנספח ‪ A5‬למסמכי המכרז‪ ,‬מאומת על ידי‬
‫רו"ח‪/‬עו"ד‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי ‪ 5.3‬ימלא המציע את הנוסח המוצע בנספח ‪A6‬‬
‫למסמכי המכרז מאומת ע"י עו"ד‪.‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.7‬‬
‫המציע יגיש ערבות להבטחת הצעתו כאמור בתנאי מקדמי ‪ 5.4‬מעל‪.‬‬
‫המועד האחרון להגשת הצעות‬
‫‪.7.1‬‬
‫ההצעות תוגשנה עד יום ה' ‪ 21.03.2013‬בשעה ‪ ,13:00‬לתיבת המכרזים מס' ‪,5‬‬
‫הנמצאת באגף רכש והתקשרויות‪ ,‬במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת הרכבת תל‬
‫אביב מרכז‪ ,‬ע"ש סבידור )לשעבר ארלוזורוב(‪ .‬מובהר כי תיבת המכרזים תהא‬
‫זמינה לצורך הגשת ההצעות החל מהשעה ‪ 08:00‬בבוקר במועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אופן מילוי הצעת המחיר‬
‫‪.8.1‬‬
‫המציע נדרש למלא את הצעתו הכספית על גבי טופס ההצעה הכספית‪ -‬נספח ‪A1‬‬
‫המצורף להזמנה זו‪.‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫על המציע לרשום בדיו‪ ,‬בסעיף ‪" 12.2‬אחוז הנחה מהמחירון" את אחוז ההנחה‬
‫המוצע על ידו למחירי השירותים המפורטים בסעיף ‪.12.1‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫אחוז ההנחה ימולא במילים ובספרות‪ .‬במקרה של סתירה ‪ -‬יגבר האמור במילים‪,‬‬
‫אלא אם כן ניתן יהיה לתקן את הסתירה וזאת על פי שקול דעתה המוחלט‬
‫והבלעדי של הרכבת‪.‬‬
‫‪.8.4‬‬
‫עבור כל אזור יש לתת הצעה נפרדת על גבי הטופס‪.‬‬
‫‪.8.5‬‬
‫לצורך הגשת הצעה לאזור מסוים יסמן המציע "‪ "V‬ליד המרובע הרלוונטי ויכתוב‬
‫את אחוז ההנחה שברצונו להציע לאותו אזור‪ .‬סימון "‪ "V‬ללא ציון אחוז הנחה‬
‫ייחשב כאי הגשת הצעה לאותו אזור‪.‬‬
‫‪.8.6‬‬
‫המחירים המפורטים במחירון אינם כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪.8.7‬‬
‫הצעה כספית או מתן הנחה נוספת שלא במסגרת טופס ההצעה הכספית‪ ,‬לרבות‬
‫באמצעות צרוף מכתב נלווה‪ ,‬לא יילקחו בחשבון‪.‬‬
‫‪.8.8‬‬
‫החוזה עם המציע הזוכה הינו חוזה מסגרת וייחתם כאשר מצורף אליו נספח‬
‫התמורה ללא עמודת כמות וסה"כ‪ .‬כאמור בחוזה ובמפרט הטכני שכר החוזה‬
‫ישולם ע"פ הכמויות שידרשו ומעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת‬
‫ויבוצעו בפועל על ידי המציעים הזוכים לשביעות רצונה של הרכבת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.8.9‬‬
‫המציע יחתום‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה‪ ,‬במקום המיועד‬
‫לכך בנספח ‪ .A1‬אי חתימה על טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש‪,‬‬
‫תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בחירת מציע זוכה‬
‫‪.9.1‬‬
‫מובהר כי המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית וכי הצעות המחיר תפתחנה רק‬
‫לאחר שועדת המכרזים קבעה את זהות עמידת המציעים בתנאים המקדמיים‪.‬‬
‫‪.9.2‬‬
‫ההצעה הזוכה – ההצעה הכספית בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר מבין כלל‬
‫ההצעות הכשרות שהתקבלו לאותו איזור‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫במקרה של שוויון בין מציעים‪ ,‬דהיינו ‪ 2‬מציעים או יותר המקיימים את כל תנאי‬
‫המכרז יציעו את ההצעה הכספית הזולה ביותר‪ ,‬בחירת המציע הזוכה תתבצע‬
‫באמצעות הגרלה או באמצעות הליך תיחור נוסף בין שני המציעים‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫דמי השתתפות במכרז‬
‫‪.10.1‬‬
‫השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של ‪) ₪ 500‬כולל מע"מ( )להלן‪" :‬דמי‬
‫השתתפות"(‪ ,‬שלא יוחזרו‪ .‬התשלום יתבצע דרך אתר האינטרנט של רכבת ישראל‬
‫בכתובת‪ .www.rail.co.il :‬ועל פי המוסבר בסעיף ‪ 10‬למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫מציע אשר אין באפשרותו לשלם באמצעות כרטיס אשראי‪ ,‬יוכל לגשת למזכירות‬
‫אגף רכש והתקשרויות אשר נמצאת במשרדי הנהלת הרכבת‪ ,‬שליד תחנת הרכבת‬
‫תל ‪ -‬אביב מרכז ע"ש סבידור )לשעבר ארלוזורוב(‪ ,‬בימים א'‪-‬ה' בשעות ‪ 09:00‬עד‬
‫‪ – 15:00‬בתיאום טלפוני מראש‪ ,‬לצורך קבלת שובר לתשלום‪ .‬תשלום השובר‬
‫יבוצע בבנק )ולא בבנק הדואר(‪ .‬את השובר ניתן לשלם בהמחאות רק במקרה‬
‫שהתשלום יתבצע בבנק בו מתנהל חשבונו של המשלם‪ ,‬אחרת התשלום ייעשה‬
‫כנגד מזומן בלבד‪.‬‬
‫לאחר תשלום השובר‪ ,‬המציע יידרש לשוב למזכירות אגף רכש והתקשרויות‬
‫ולהגיש שובר תשלום מקורי חתום ע"י הבנק בו התבצע התשלום‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הודעות למציעים‬
‫‪.11.1‬‬
‫תשומת לב המציעים לכך כי מסמכי המכרז וכן ההודעות למציעים‪ ,‬ככל‬
‫שתהיינה‪ ,‬בכל הנוגע להליך המכרזי ועד למועד הגשת ההצעות‪ ,‬יפורסמו באתר‬
‫הרכבת‪ ,‬תחת שם המכרז המופיע ברשימת המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת‬
‫בכתובת ‪.www.rail.co.il‬‬
‫‪6‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.11.2‬‬
‫מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז‪ ,‬מוטלת על המציע בלבד‪ .‬לא תתקבל כל‬
‫טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן‪ .‬שאלות‬
‫ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג הרכבת ובמועדים עפ"י הפירוט בסעיף ‪.12‬‬
‫‪.11.3‬‬
‫רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את רכבת‪.‬‬
‫‪.11.4‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי לרכבת הזכות לשנות ו‪/‬או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות‬
‫ותשובות ההבהרה שיינתנו‪ ,‬והנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה שכולל‬
‫את כל השינויים‪ ,‬ככל שיהיו‪ ,‬וכפי שיפורסם על ידי הרכבת באתר האינטרנט‪.‬‬
‫באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר האינטרנט ולוודא שהשאלות שלו‬
‫יתקבלו על ידי הרכבת ולהתעדכן בדבר שינויים בהודעות‪ ,‬ככל שיהיו‪.‬‬
‫‪.11.5‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי הרכבת תחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי לאילו שאלות הבהרה‬
‫להתייחס‪ ,‬וכן‪ ,‬הרכבת רשאית שלא להתייחס לשאלות שיועברו לאחר המועד‬
‫הקבוע להגשת השאלות או להתייחס אליהן בסבב הבהרות נוסף‪ ,‬אם תחליט‬
‫הרכבת לקיים סבב כזה‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לא‬
‫להתייחס לשאלות שתישלחנה לאחר המועד הקבוע להגשתן‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי גב' מורן‬
‫סנדק‪ ,‬באמצעות פקס מס' ‪ 03-6937416/592‬ודוא"ל‪ [email protected] :‬עד ליום ‪.05.03.2013‬‬
‫יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫אופן מילוי המסמכים‬
‫‪.13.1‬‬
‫מסמכי המכרז מפורסמים במלואם באתר הרכבת תחת הלשונית‪" :‬מכרזים"‬
‫)רשימת מכרזים( וחיפוש לפי מס' המכרז שבנדון‪.‬‬
‫‪.13.2‬‬
‫המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים הכלולים להזמנה זו ויקפיד‬
‫על כל ההוראות המפורטות בהם‪.‬‬
‫‪.13.3‬‬
‫כמו כן יצרף המציע את כל הנדרש בכל אחד מהנספחים וכל מסמך הנדרש‬
‫לבדיקת עמידתו בתנאי מכרז זה‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים‬
‫המצורפים להזמנה זו‪.‬‬
‫‪.13.4‬‬
‫מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע‪ ,‬כמפורט במסמכי המכרז‪,‬‬
‫יידרש המציע לחתום באמצעות מורשה‪/‬י החתימה מטעמו בצירוף חותמת‪.‬‬
‫‪.13.5‬‬
‫המציע ימלא ויחתום על "טופס אישור השתתפות המציע" המצורף כנספח ‪A‬‬
‫להזמנה זו ויחתים עו"ד בעניין מורשה‪/‬י החתימה‪ .‬אי חתימה על נספח זה‬
‫בחותמת החברה‪/‬עוסק מורשה ו‪/‬או ע"י עו"ד כנדרש תגרום לפסילת הצעת‬
‫המציע במכרז‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.13.6‬‬
‫המציע ימלא הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" בנוסח המצורף כנספח ‪A3‬‬
‫להזמנה זו‪.‬‬
‫‪.13.7‬‬
‫המציע ימלא הצהרה בדבר התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף‬
‫כנספח ‪ A4‬להזמנה זו‪.‬‬
‫‪.13.8‬‬
‫המציע ימלא תצהיר בהתאם להוראת סעיף ‪2‬ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬
‫תשל"ו – ‪ 1976‬בנספח ‪ A2‬להזמנה זו‪ ,‬ויחתים עו"ד כנדרש במכרז זה‪.‬‬
‫‪.13.9‬‬
‫המציע יחתום‪ ,‬באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה‪ ,‬בסמוך לשורת‬
‫הסיכום של ההצעה הכספית‪ .‬אי חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית במקום‬
‫המיועד לכך כנדרש‪ ,‬תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫אופן הגשת ההצעה‬
‫‪.14.1‬‬
‫ראשית על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך קובץ "מדבקות על מעטפות‬
‫פנימית וחיצונית" המופיע ברשימת המסמכים באתר‪:‬‬
‫‪.14.1.1‬‬
‫על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס‪" -‬מעטפה‬
‫חיצונית‪ -‬מכרז מס' תכ‪/‬שר‪ -12/09/‬תיבה מס' ‪."5‬‬
‫‪.14.1.2‬‬
‫על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת‪ ,‬דף עליו מודפס‬
‫"מעטפה פנימית‪-‬הצעה כספית‪ -‬מכרז מס' תכ‪/‬שר‪."12/09/‬‬
‫‪.14.2‬‬
‫יש להכניס לתוך המעטפה הפנימית אך ורק את "נספח ‪– A1‬הצהרה והצעה‬
‫כספית" יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה‬
‫את שם המציע וכתובתו בלבד‪.‬‬
‫‪.14.3‬‬
‫את ההזמנה להשתתף במכרז‪ ,‬על נספחיה המפורטים בסעיף ‪ 18.1‬להלן‪ ,‬לרבות‬
‫המעטפה הפנימית ולהכניס לתוך המעטפה החיצונית‪ .‬יצוין כי את מסמכי המכרז‬
‫וכאמור הנספחים יש להגיש ב‪ 2-‬העתקים )מקור‪+‬העתק(‪.‬‬
‫‪.14.4‬‬
‫יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪.14.5‬‬
‫בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים‪.‬‬
‫‪.14.6‬‬
‫הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב כמפורט בסעיף ‪ 18‬להלן‪.‬‬
‫‪.14.7‬‬
‫על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה‪ .‬אי מילוי אחת או‬
‫יותר מהדרישות‪ ,‬עלול לגרום לפסילת ההצעה‪ .‬כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט‬
‫הטכני בטופס ההצעה או בתנאי החוזה‪ ,‬או כל הסתייגות לגביהם‪ ,‬בין על ידי‬
‫תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת‪ ,‬עלול לגרום‬
‫לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.14.8‬‬
‫על אף האמור‪ ,‬הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים‬
‫ו‪/‬או הפרטים‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬הרכבת שומרת לעצמה את‬
‫‪8‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫הזכות‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפנות אל המציעים‪ ,‬ו‪/‬או אל לקוחותיו‪ ,‬כולם‬
‫או חלקם‪ ,‬לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם‪ ,‬לרבות עמידתם‬
‫בתנאים המקדמיים‪ ,‬קבלת אישורים ו‪/‬או המלצות ו‪/‬או מסמכים‪ ,‬וכל פרט אחר‪,‬‬
‫או כל בירור נוסף‪ ,‬הדרוש לצורך קבלת החלטתה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫תוקף ההצעות והתקשרות עם מציעים אחרים במדרג ההצעות‬
‫‪.15.1‬‬
‫ההצעות תעמדנה בתוקף ‪ 180‬יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫‪.15.2‬‬
‫לרכבת שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד לנקבע לתום תוקף‬
‫ההצעות‪ ,‬ובלבד שלא הודיע המציע לרכבת על בטלות הצעתו‪ ,‬לאחר המועד‬
‫שנקבע לתום תוקף ההצעות‪.‬‬
‫‪.15.3‬‬
‫במקרה בו‪ ,‬מכל טעם שהוא‪ ,‬לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה‪ ,‬או‬
‫שההסכם עם המציע הזוכה יבוטל‪ ,‬תהא הרכבת רשאית לקבל את הצעת‬
‫המציעים הבאה בדרוג‪ ,‬בהתאם לאמור להלן‪.‬‬
‫‪.15.4‬‬
‫לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות‪ ,‬תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה וכן על‬
‫זהות המציע שדורג במקום השני במדרג ההצעות )להלן‪":‬מציע ממתין"(‪.‬‬
‫‪.15.5‬‬
‫מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו‪/‬או מכרז זה‪ ,‬הרכבת שומרת לעצמה את‬
‫הזכות לפנות אל המציע הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו‬
‫וזאת גם לאחר שהוכרזו על זוכים אחרים במכרז‪ ,‬כל מקום שבוטלו זכייתם של‬
‫הזוכים או בוטלו החוזים עמם‪ ,‬זאת אף אם הצעתו של המציע הממתין כאמור‬
‫כבר אינה בתוקף‪.‬‬
‫‪.15.6‬‬
‫למציע השני תהא שהות של ‪ 7‬ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע לרכבת על‬
‫קבלת פנייתה‪ .‬לא עשה כן המציע השני‪ ,‬או שהשיב בשלילה‪ ,‬תהא רשאית הרכבת‬
‫לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים שדורגו במקום השלישי וכך הלאה‪ ,‬או‬
‫לבטל מכרז זה‪ ,‬והכל‪ -‬על פי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪.15.7‬‬
‫למציע בהמתנה לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו‬
‫בסופו של דבר‪ ,‬ולחילופין באם תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת‬
‫העבודה בחוזה‪.‬‬
‫‪.15.8‬‬
‫למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע‬
‫בהמתנה והרכבת תהא רשאית לפנות לחברה אחרת ו‪/‬או לפרסם מכרז חדש על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי ולמציע בהמתנה לא תהא כל טענה ו‪/‬או דרישה כלפי‬
‫הרכבת‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫עיון במסמכי המכרז‬
‫‪.16.1‬‬
‫בהתאם לתקנה ‪)21‬ה( לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג ‪ 1993 -‬משתתף יהיה רשאי‬
‫בתוך ‪ 30‬יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת‬
‫המכרזים לעיין בהצעת הזוכה במכרז למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם‬
‫‪9‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫עלול‪ ,‬לדעת ועדת המכרזים‪ ,‬לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי‪ .‬אשר על כן‪ ,‬על‬
‫כל מציע לציין מראש )בתשובתו לסעיף זה( אלו סעיפים ו‪/‬או חלקים בהצעתו ו‪/‬או‬
‫מסמכים שצורפו להצעתו חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד‬
‫מסחרי או מקצועי‪.‬‬
‫‪.16.2‬‬
‫למען הסר ספק יובהר כי ציון זה איננו מחייב את ועדת המכרזים וכי שמורה‬
‫לוועדת המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו‪/‬או חלקים‬
‫שבהצעת הזוכה ו‪/‬או המסמכים שצורפו לה שהם חסויים בפני הצגה למשתתפים‬
‫במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי‪.‬‬
‫‪.16.3‬‬
‫יודגש כי מציע שלא יציין סעיפים‪ ,‬חלקים או מסמכים שלדעתו חסויים מן‬
‫הטעמים האמורים לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו‪.‬‬
‫‪.16.4‬‬
‫מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה ‪)21‬ה(‬
‫דלעיל לעיין בה‪.‬‬
‫‪.16.5‬‬
‫מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים‪ ,‬יראו אותו כמסכים לכך שאותם‬
‫סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו‪ ,‬במקרה שהוא‬
‫יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים‪ ,‬אלא אם המזמין ייקבע אחרת‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫כללי‬
‫‪.17.1‬‬
‫על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה‪ .‬אי מילוי של אחת או‬
‫יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪.17.2‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הרכבת רשאית שלא להטיל על מציע כלשהו‬
‫לבצע את השירותים‪ ,‬באם תהא סבורה כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו‪/‬או בלוח‬
‫הזמנים כנדרש‪ ,‬בהתאם לקבוע במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪.17.3‬‬
‫המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא‬
‫בשלמותה או חלקים ממנה‪.‬‬
‫‪.17.4‬‬
‫המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות ו‪/‬או השלמות נוספות תוך כדי‬
‫תהליך בחינת ההצעות‪.‬‬
‫‪.17.5‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל‪ ,‬הרכבת שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפנות אל המציעים‪ ,‬כולם או חלקם‪ ,‬ולדרוש מהם הסברים‬
‫ו‪/‬או הבהרות ו‪/‬או השלמות מסמכים לרבות אישורים ו‪/‬או המלצות ו‪/‬או הדגמות‬
‫לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם בתנאים‬
‫המקדמיים; וכן כל פרט אחר‪ ,‬או כל בירור נוסף‪ ,‬הדרוש לצורך קבלת החלטתה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬אין הרכבת מתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו‪/‬או השלמות‬
‫והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת‪.‬‬
‫‪.17.6‬‬
‫הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו‪/‬או ההמלצות‬
‫ו‪/‬או הפרטים‪ ,‬והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.17.7‬‬
‫כל הנחיה‪ ,‬הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי רכבת ישראל דינן כדין‬
‫הנחיית מזמין בלבד‪ ,‬ולא יהיה בהן כדי ליצור כל יחסי עובד‪/‬מעביד עם הספק או‬
‫עם עובדיו‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא תשחרר כל הדרכה‪ ,‬הנחיה או הוראה כנ"ל את המציע‬
‫ממילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם‪.‬‬
‫‪.17.8‬‬
‫כל ההבהרות שיינתנו‪ ,‬אם יינתנו‪ ,‬על ידי הרכבת ו‪/‬או מי מטעמה )ובכלל זה‬
‫יועציה( יהיו במסמך בכתב חתומים על ידי הרכבת בעצמה‪ .‬אין המציע רשאי‬
‫להסתמך על הבהרות בעל פה שניתנו‪ ,‬אם ניתנו‪ ,‬על ידי הרכבת ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל‪.‬‬
‫‪.17.9‬‬
‫מציע יוכל להגיש את הצעתו פעם אחת בלבד לכל אזור‪ .‬מציע אשר יגיש יותר‬
‫מהצעה אחת ייפסל‪ .‬כמו כן‪ ,‬הצעה שתוגש על ידי יותר ממציע אחד‪ ,‬תיפסל‪.‬‬
‫‪ .17.10‬המציע מוותר בזאת על כל טענה ו‪/‬או דרישה כנגד הרכבת ו‪/‬או מי מטעמה אם‬
‫וככל שהרכבת תחליט לבטל את המכרז ו‪/‬או לצמצמו בשל סיבות של העדר‬
‫תקציב ו‪/‬או סיבות ארגוניות‪.‬‬
‫‪ .17.11‬הרכבת שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לפסול ו‪/‬או לדחות‬
‫את הצעתו של מציע‪ ,‬לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו‪/‬או כושל במהלך השנים‬
‫האחרונות‪ ,‬לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו‪ ,‬הפרת‬
‫הסכם על ידי המציע‪ ,‬חשד למרמה‪ ,‬תביעות בלתי סבירות וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .17.12‬כמו כן הרכבת שומרת לעצמה את הזכות‪ ,‬לפסול ו‪/‬או לדחות הצעתו של מציע‪,‬‬
‫במקרה בו הינה סבורה‪ ,‬שבמילוי ההצעה‪ ,‬נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו‪/‬או‬
‫קנוניה ו‪/‬או הטעייה ו‪/‬או תיאום ו‪/‬או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר‪.‬‬
‫‪ .17.13‬הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה‪ ,‬בטופס ההצעה ו‪/‬או בטופס‬
‫למילוי על ידי המציע‪ ,‬לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא‪ ,‬עלולה לגרום‬
‫לפסילת ההצעה‪ ,‬ולרכבת שמורה הזכות לפסול כל הצעה בה תימצא הסתייגות‬
‫כאמור ו‪/‬או לפנות למציעים לשם השלמת פרטים חסרים‪ .‬על אף האמור‪ ,‬הרכבת‬
‫רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו‪/‬או ההמלצות ו‪/‬או‬
‫הפרטים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .17.14‬הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו‪/‬או להגדיל את היקף העבודה גם‬
‫בטרם חתימת החוזה‪ ,‬במידה וישתנו צרכי הרכבת‪ .‬הספק לא יוכלו לדרוש כל‬
‫פיצוי בגין שינוי בהיקף ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות‪.‬‬
‫‪ .17.15‬הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים‬
‫ותנאים אחרים במכרז‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬ובלבד שתודיע‬
‫למציעים בכתב בדבר שינוי כאמור‪.‬‬
‫‪ .17.16‬מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות‪.‬‬
‫‪ .17.17‬המזמין רשאי לבטל את המכרז‪ ,‬או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי‬
‫יעילות או שמירה על האינטרס הציבורי או כל סיבה עניינית אחרת לרבות‬
‫‪11‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫שהמכרז אינו מעניק לרכבת את הפתרון המיטבי שהיא חפצה בו ו‪/‬או עקב‬
‫שינויים בטכנולוגיה‪ .‬הודעת הביטול תישלח בכתב לכל המציעים‪ ,‬או לכל מי‬
‫שרכש את מסמכי המכרז כתלות במועד הביטול‪ .‬יובהר‪ ,‬כי למי ממשתתפי המכרז‬
‫לא תהיה כל טענה בעניין ביטול המכרז‪ ,‬לרבות תביעות כספיות‪.‬‬
‫‪ .17.18‬לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל‬
‫האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות‪ ,‬מבלי לגרוע מכלליות האמור‬
‫בסעיף זה‪ ,‬מציע אשר קיימת לגביו הערת "עסק חי" רשאית הרכבת לפסול את‬
‫הצעתו‪.‬‬
‫‪ .17.19‬למען הספר ספק יובהר כי האמור בלשון יחיד ‪ -‬אף לשון רבים במשמע‪ .‬וכן‬
‫להיפך‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫מצ"ב החומר הבא‪:‬‬
‫‪.18.1‬‬
‫נספחי מסמך זה –כמפורט להלן‪:‬‬
‫נספח ‪ - A‬טופס אישור השתתפות המציע‬
‫נספח ‪ - A1‬טופס ההצעה הכספית‬
‫נספח ‪ -A2‬תצהיר בהתאם להוראות סעיף ‪ 2‬ב )ב( לחוק עסקאות גופים‬
‫ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪1976 -‬‬
‫נספח ‪ -A3‬הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך‬
‫נספח ‪ -A4‬התחייבות לשמירה על סודיות‬
‫נספח ‪ -A5‬פרטי סניפים‬
‫נספח ‪ -A6‬אישור מחזור הכנסות‬
‫נספח ‪ -B‬ההסכם ונספחיו‪ ,‬לרבות נספח א להסכם ‪ -‬המפרט הטכני‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מורן סנדק‬
‫אגף רכש והתקשרויות‬
‫רכבת ישראל בע"מ‬
‫‪12‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספחים להזמנה להשתתף במכרז‬
‫למילוי ע"י המציע‬
‫‪13‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪ -A‬טופס אישור השתתפות המציע‬
‫לכבוד‬
‫רכבת ישראל בע"מ‬
‫אני‪/‬נו הח"מ ________________________________ )שם ות‪.‬ז(‪ ,‬מורשה‪/‬י חתימה לעניין מכרז מס'‬
‫תכ‪/‬שר‪ 12/09/‬מטעם )שם הגוף המשפטי של המציע( ____________________________________‬
‫ח‪.‬פ __________________ כתובת __________________ מיקוד __________________‬
‫טלפון‪ __________________.‬פקס'‪ __________________.‬דוא"ל‪__________________.‬‬
‫)להלן‪" :‬המציע"( מצהיר‪/‬ים בזאת בשם המציע כי‪:‬‬
‫‪ .1‬קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז‪ ,‬הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות‬
‫החוזה והנספחים המצורפים לו וכן הודעות למציעים ככל שמופיעות באתר האינטרנט של רכבת‬
‫ישראל תחת רשימת מסמכי המכרז‪ ,‬המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬מסמכי המכרז וההסכם‪ ,‬ככתבם וכלשונם‪ ,‬ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים‬
‫המפורטים בהם‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מודעים לכך כי הכמויות המפורטות בנספח ההצעה הכספית נועדו לצורך השוואת הצעות‬
‫בלבד והינם הערכה זהירה ובלתי מתחייבת של הרכבת אודות השירותים הנדרשים לרכבת ואין‬
‫בהם כדי לקבוע או לרמז על היקף השירותים היזומים על פי דרישה‪ ,‬אשר יוצאו בפועל למציע‬
‫כלשהו‪ ,‬על ידי הרכבת‪ ,‬אם יוצאו‪ ,‬למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם‪.‬‬
‫‪ .4‬הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים‪,‬‬
‫נכונים ומדויקים‪.‬‬
‫‪ .5‬הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם‪ ,‬ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם‬
‫חתימת ההסכם או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים‬
‫המפורטים בחוזה‪ ,‬תמורת התשלום המוצע על ידנו‪.‬‬
‫‪ .6‬הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע ו‪/‬או הספק במכרז )לרבות ההסכם ונספחיו( מקובלות‬
‫עלינו במלואן‪ .‬בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז )לרבות‬
‫ההסכם ונספחיו( כפי שנוסחו על ידי הרכבת ועל ההצעה כפי שצורפה על ידנו‪ .‬אנו מוותרים באופן‬
‫סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו‪/‬או אי בהירות לאיזה מתנאי המכרז ו‪/‬או הטענה‬
‫שהעדר חתימה על מסמך כלשהו‪ ,‬במסמכי המכרז ו‪/‬או ההצעה כפי שהוגשה על ידנו‪ ,‬אינה‬
‫מחייבת אותנו באופן מלא‪.‬‬
‫‪ .7‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬תוכנם של המסמכים שלהלן שצורפו על ידנו להצעה‪ ,‬מוסכם עלינו‬
‫באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה לכל דבר ועניין כאילו קראנו‪ ,‬הבנו‪ ,‬אישרנו והסכמנו‬
‫לכל האמור בכל אחד מהמסמכים שלהלן בנפרד‪:‬‬
‫• מסמכי המכרז ונספחיו‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫• נספח ‪ A1‬טופס ההצעה הכספית‪.‬‬
‫• כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו‪) 1976-‬אכיפת‬
‫ניהול חשבונות ותשלום חבות מס(‪ ,‬לרבות התצהיר המצורף כנספח ‪.A2‬‬
‫‪14‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫• נספח ‪ - A3‬הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך‪.‬‬
‫• נספח ‪ -A4‬התחייבות לשמירה על סודיות‬
‫• נספח ‪ -B‬חוזה ההתקשרות וכל נספחיו‬
‫‪ .8‬אין באמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .9‬הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה ‪ 180‬יום‪ ,‬מהמועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫תאריך _____________‬
‫חותמת חברה __________________‬
‫חתימת מורשה‪/‬י חתימה _________________‬
‫אישור עו"ד בעניין מורשה‪/‬י חתימה במכרז זה‬
‫הריני לאשר כי מורשה‪/‬י החתימה אשר חתם‪/‬ו על נספח זה‪ ,‬בצירוף חותמת חברה‪ ,‬מחייבות את‬
‫המציע בקשר עם מכרז מס' תכ‪/‬שר‪ (12/09/‬לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫תאריך‬
‫עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪15‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪ -A1‬טופס ההצעה הכספית‬
‫מכרז מס' תכ‪/‬שר‪ 12/09/‬הזמנה למתן שירותי העתקות אור‬
‫אני‪/‬נו הח"מ ______________________________ )שם ות‪.‬ז(‪ ,‬מורשה‪/‬י חתימה לעניין‬
‫המציע(‬
‫של‬
‫המשפטי‬
‫הגוף‬
‫)שם‬
‫מטעם‬
‫תכ‪/‬שר‪12/09/‬‬
‫מס'‬
‫מכרז‬
‫כתובת‬
‫__________________‬
‫ח‪.‬פ‬
‫_____________________________‬
‫__________________ מיקוד __________________ טלפון‪__________________.‬‬
‫פקס'‪ _______________.‬דוא"ל________________ )להלן‪" :‬המציע"(‬
‫מצהיר‪/‬ים בזאת בשם המציע כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' לחוזה‪ ,‬המפרט את‬
‫הדרישות‪ ,‬התכולה והתנאים של השירותים הנדרשים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה‪ ,‬וכי אם נזכה בביצוע‬
‫העבודות נבצען כאמור במלואן‪ ,‬במחירים המפורטים בטבלה להלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטים בטבלאות דלהלן‪ ,‬בגין מתן שירותי העתקות אור‬
‫כמפורט במסמכי המכרז ובנספח א' לחוזה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מודעים לכך שהמחיר הינו סופי וכולל את כל ההוצאות למיניהן לרבות‪ ,‬ביטוח‪ ,‬טלפון‪,‬‬
‫חומרים‪ ,‬פינוי פסולת וכו'‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מודעים לכך כי החוזה שיחתם עם המציע הזוכה )להלן‪" :‬הספק"( הינו חוזה מסגרת וכי שכר החוזה‬
‫ישולם על פי הכמויות שיידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל‪ .‬מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין‬
‫שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים שיוזמנו‪ ,‬אם יוזמנו‪ ,‬יהיה בהתאם לצרכיה‬
‫ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫שירותים נוספים‪ -‬הרכבת תהיה רשאית להזמין עבודות נוספות או שירותים נוספים אשר אינם‬
‫מופיעים במחירון‪ .‬התמורה לעבודות אלה תקבע בין הצדדים על בסיס מחירי החוזה ככל שניתן‪ ,‬על‬
‫בסיס מו"מ בין הצדדים ואישור העבודות יבוצע ע"י גורם רכבתי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫שליחויות‪-‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.3‬‬
‫שליחות ללא תשלום נוסף תהיה עבור איסוף‪/‬מסירה למתחמי הרכבת השונים כהגדרתם‬
‫לעיל‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי כאשר המרחק בין מכון העתקות של הספק‬
‫לכתובת אליה יש לקחת‪/‬למסור את העבודה נמוך מ‪ 20-‬ק"מ‪ ,‬עלות המשלוח תהא כלולה‬
‫בעלות העבודה‪.‬‬
‫כאשר הכתובת אליה יש לקחת ‪/‬למסור את העבודה נמצאת במרחק העולה על ‪ 20‬ק"מ עד ‪50‬‬
‫ק"מ ממכון העתקות של הספק‪ ,‬עלות המשלוח תהא בסך ‪ .₪ 45‬בנסיעות במרחק מעל ‪50‬‬
‫ק"מ ממכון העתקות של הספק‪ ,‬עלות המשלוח תשולם באישור מראש של המזמין ועל פי‬
‫הצעת מחיר‪.‬‬
‫למען הסר ספק מובהר כי משלוח לעניין סעיף זה = ביצוע שליחות הלוך וחזור‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות‬
‫הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז וכי המחירים המוצעים‬
‫בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן השירותים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫הצמדה‪ -‬המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית שישולמו ע"י הרכבת לחברה יהיו צמודים למדד‬
‫המחירים לצרכן‪ .‬כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות‪ .‬כמדד הקובע יחשב‬
‫המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית‪ .‬שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים‬
‫הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת‬
‫‪.www.cbs.gov.il‬‬
‫‪16‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.11‬‬
‫הצעת המחיר‪:‬‬
‫‪11.1‬‬
‫מספר‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.16‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫‪.32‬‬
‫‪.33‬‬
‫‪.34‬‬
‫‪.35‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪.37‬‬
‫‪.38‬‬
‫מחירון‬
‫תיאור עבודה‬
‫מחיר בש"ח‬
‫צלום שחור לבן מסמכים‪/‬תוכניות או הדפסה‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.17‬‬
‫צלום שחור לבן מסמכים ‪ A4‬או הדפסה‪ -‬דו צדדי‬
‫צילום מסמכים בשחור לבן ‪ A3‬או הדפסה‬
‫צלום שחור לבן מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A2‬או הדפסה‬
‫צלום שחור לבן מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A1‬או הדפסה‬
‫צלום שחור לבן מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A0‬או הדפסה‬
‫צלום שחור לבן מסמכים‪/‬תוכניות מעל ‪ A0‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A4‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A3‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A2‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A1‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות ‪ A0‬או הדפסה‬
‫צלום צבעוני מסמכים‪/‬תוכניות מעל ‪ A0‬או הדפסה‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A4‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A3‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A2‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A1‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A0‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( מעל ‪ A0‬שחור לבן‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A4‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A3‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A2‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A1‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A0‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( מעל ‪ A0‬צבעוני קווי‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A4‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A3‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A2‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A1‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫שרותי תווין )פלוטר( ‪ A0‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫שרותי תווין )פלוטר( מעל ‪ A0‬צבעוני משטחים‪/‬תב"ע‬
‫צלולואיד גודל ‪A4‬‬
‫צלולואיד גודל ‪A3‬‬
‫חוצץ בריסטול ‪A4‬‬
‫חוצץ בריסטול ‪A3‬‬
‫תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי‪/‬גב ‪ 8‬ס"מ‬
‫תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי‪/‬גב ‪ 10‬ס"מ‬
‫תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי‪/‬גב ‪ 16-18‬ס"מ‬
‫‪1.14‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪3.09‬‬
‫אורך המסמך* ‪3.09‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪18‬‬
‫‪36‬‬
‫‪52.8‬‬
‫אורך המסמך* ‪52.8‬‬
‫‪1.68‬‬
‫‪2.16‬‬
‫‪4.38‬‬
‫‪5.04‬‬
‫‪6‬‬
‫אורך המסמך * ‪6‬‬
‫‪3.84‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪6.24‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪8.4‬‬
‫אורך המסמך* ‪8.4‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪13.92‬‬
‫‪16.56‬‬
‫אורך המסמך* ‪16.56‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪2.84‬‬
‫‪2.84‬‬
‫‪3.21‬‬
‫‪17‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.39‬‬
‫‪.40‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.42‬‬
‫‪.43‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.49‬‬
‫‪.50‬‬
‫‪.51‬‬
‫‪.52‬‬
‫‪.53‬‬
‫‪.54‬‬
‫‪.55‬‬
‫‪.56‬‬
‫‪.57‬‬
‫‪.58‬‬
‫‪.59‬‬
‫‪.60‬‬
‫‪.61‬‬
‫‪.62‬‬
‫‪.63‬‬
‫‪.64‬‬
‫‪.65‬‬
‫‪.66‬‬
‫‪.67‬‬
‫‪.68‬‬
‫‪.69‬‬
‫‪.70‬‬
‫‪.71‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.73‬‬
‫‪.74‬‬
‫‪.75‬‬
‫‪.76‬‬
‫‪.77‬‬
‫‪.78‬‬
‫‪.79‬‬
‫‪.80‬‬
‫‪.81‬‬
‫תיק קרטון )עם גומיה ושרוך( עובי‪/‬גב ‪ 20-24‬ס"מ‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל ‪A4‬‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל ‪A3‬‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל ‪A2‬‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל ‪A1‬‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל ‪A0‬‬
‫ניילון )למינציה( חד צדדי גודל מעל ‪A0‬‬
‫כריכה ספיראלה ‪A4‬‬
‫כריכה ספיראלה ‪A3‬‬
‫כריכה בשקף חם ‪A4‬‬
‫כריכה בשקף חם ‪A3‬‬
‫איסוף כריכה וסרט ‪)A4‬כולל קרטון תחתון צלולואיד(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A3‬כולל קרטון תחתון צלולואיד(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A2‬כולל קרטון תחתון צלולואיד(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A1‬כולל קרטון תחתון צלולואיד(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A4‬כולל קרטון עליון ותחתון(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A3‬כולל קרטון עליון ותחתון(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A2‬כולל קרטון עליון ותחתון(‬
‫איסוף ‪,‬כריכה וסרט ‪) A1‬כולל קרטון עליון ותחתון(‬
‫איסוף כריכה בחום ‪A4‬‬
‫איסוף כריכה בחום ‪A3‬‬
‫איסוף כריכה בחום ‪A2‬‬
‫איסוף כריכה בחום ‪A1‬‬
‫איסוף כריכה בחום ‪A0‬‬
‫צילום על בריסטול ‪A4‬‬
‫צילום על בריסטול ‪A3‬‬
‫צילום על נייר צבעוני ‪A4‬‬
‫צילום על נייר צבעוני ‪A3‬‬
‫צילום חוצץ ‪A4‬‬
‫צילום חוצץ ‪A3‬‬
‫צילום חוצץ צבעוני ‪A4‬‬
‫צילום חוצץ צבעוני ‪A3‬‬
‫קלסר משרדי גב ‪ 3‬ס"מ‬
‫קלסר משרדי גב ‪ 5‬ס"מ‬
‫קלסר משרדי גב ‪ 8‬ס"מ‬
‫קלסר משרדי גב ‪ 10‬ס"מ‬
‫קלסר פנורמי ‪ 3‬ס"מ )‪ 2-3‬טבעות(‬
‫קלסר פנורמי ‪ 5‬ס"מ )‪ 2-3‬טבעות(‬
‫קלסר פנורמי ‪ 8‬ס"מ )‪ 2-3‬טבעות(‬
‫קלסר כריכה קשיחה כולל הדפסה והדבקה‬
‫קאפה ‪A4‬‬
‫קאפה ‪A3‬‬
‫קאפה ‪A2‬‬
‫‪3.64‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫אורך המסמך* ‪20‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪4.52‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪2.59‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪4.59‬‬
‫‪7.48‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪7.38‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪3.26‬‬
‫‪5.75‬‬
‫‪6.42‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.62‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪7.42‬‬
‫‪9.26‬‬
‫‪12.42‬‬
‫‪6.91‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫‪.82‬‬
‫‪.83‬‬
‫‪.84‬‬
‫‪.85‬‬
‫‪.86‬‬
‫‪.87‬‬
‫‪.88‬‬
‫‪.89‬‬
‫‪.90‬‬
‫‪.91‬‬
‫‪.92‬‬
‫‪.93‬‬
‫‪.94‬‬
‫‪.95‬‬
‫‪.96‬‬
‫‪.97‬‬
‫‪.98‬‬
‫‪.99‬‬
‫‪.100‬‬
‫‪.101‬‬
‫‪.102‬‬
‫‪.103‬‬
‫‪11.2‬‬
‫קאפה ‪A1‬‬
‫קאפה ‪A0‬‬
‫קאפה ‪ 1‬מ"ר‬
‫קאפה מעל‪/‬מתחת ‪ 1‬מ"ר‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪A4‬‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪A3‬‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪A2‬‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪A1‬‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪A0‬‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה ‪ 1‬מ"ר‬
‫למינציה ‪ +‬קאפה מעל‪/‬מתחת ‪ 1‬מ"ר‬
‫סריקה ‪ A4‬צבע‬
‫סריקה‪ A3‬צבע‬
‫סריקה ‪ A2‬צבע‬
‫סריקה ‪ A1‬צבע‬
‫סריקה ‪ A0‬צבע‬
‫סריקה מ"א צבע‬
‫צריבה ‪CD‬‬
‫צריבה ‪DVD‬‬
‫מדבקות ‪ CD/DVD‬כולל הדפסה‬
‫מדבקות ‪A4‬‬
‫צילום על בריסטול ‪A3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪X26.00‬אורך‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪X40.00‬אורך‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪5.41‬‬
‫‪6.7‬‬
‫‪9.5‬‬
‫‪X9.50‬אורך‬
‫‪4.8‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.48‬‬
‫אחוז הנחה מהמחירון‪:‬‬
‫להלן הצעתי עבור אזור חיפה‪:‬‬
‫אחוז ההנחה המוצע על המחירון _____‪) %‬במספרים( ________________________ )בכתב(‬
‫להלן הצעתי עבור אזור ת"א‪:‬‬
‫אחוז ההנחה המוצע על המחירון _____‪) %‬במספרים( ________________________ )בכתב(‬
‫להלן הצעתי עבור ירושלים‪:‬‬
‫אחוז ההנחה המוצע על המחירון _____‪) %‬במספרים( ________________________ )בכתב(‬
‫*המציע נדרש ליתן הצעה עבור האזורים בהם הוא מתמודד בלבד‪ ** .‬אין מגבלה לכמות האזורים אליהם ניתן להגיש‬
‫את ההצעה‪.‬‬
‫תאריך_________________________‬
‫שם החותם _____________________________‬
‫תפקיד ________________________‬
‫חתימה וחותמת ___________________________‬
‫‪19‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪A2‬‬
‫תצהיר‪ -‬בהתאם להוראת סעיף ‪2‬ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪,‬‬
‫תשל"ו – ‪1976‬‬
‫אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי‬
‫לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת בכתב‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫"המציע"(‬
‫‪.1‬‬
‫הנני משמש כמנהל בחברת _________________‬
‫ח‪.‬פ‪ _______________ .‬והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המונחים והביטויים בתצהירי זה‪ ,‬הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬תשל"ו –‬
‫‪.1976‬‬
‫‪.3‬‬
‫יש לסמן ‪ X‬ברבוע המתאים‪:‬‬
‫בע"מ‬
‫)להלן‪:‬‬
‫הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי‬
‫עבירות;‬
‫או‬
‫הנני מצהיר כי המציע ו‪/‬או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד‬
‫הגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;‬
‫או‬
‫הנני מצהיר כי המציע ו‪/‬או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד‬
‫הגשת ההצעות לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ‪) 2‬א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫הנ"ל‪ ,‬הקיימים בידי וצורפו להצעתי‪.‬‬
‫זה שמי‪ ,‬זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת‪.‬‬
‫_____________________________‬
‫אישור‬
‫הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' _________________‬
‫מר ‪ /‬גב’ _______________ המוכר לי באופן אישי ‪ /‬שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר‬
‫___________________ ‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_______________________‬
‫___________________‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת עו"ד‬
‫‪20‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪A3‬‬
‫הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך‬
‫‪ .1‬בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין‪ ,‬לרבות חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪ ,1977-‬אנו‬
‫הח"מ ___________________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫לא להציע ו‪/‬או לתת ו‪/‬או לקבל‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬כל טובת הנאה ו‪/‬או כסף ו‪/‬או כל‬
‫דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו‪/‬או בעקיפין על החלטה ו‪/‬או מעשה ו‪/‬או מחדל‬
‫של רכבת ישראל בע"מ )להלן – "רכבת" ‪" /‬הרכבת"( או נושא משרה ברכבת ו‪/‬או עובד‬
‫רכבת או של נושא משרה ברכבת ו‪/‬או עובד הרכבת ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר‪,‬‬
‫בקשר להליך התקשרות ו‪/‬או כל חוזה‪/‬הזמנה הנובעים ממנו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא לשדל ו‪/‬או לשתף פעולה‪ ,‬במישרין ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬עם נושא משרה ברכבת ו‪/‬או עובד‬
‫רכבת ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי‪/‬סודי הקשור להליך‬
‫התקשרות ו‪/‬או לכל חוזה‪/‬הזמנה הנובעים ממנו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא לשדל ו‪/‬או לשתף פעולה‪ ,‬במישירן ו‪/‬או בעקיפין‪ ,‬עם נושא משרה ברכבת ו‪/‬או עובד‬
‫רכבת ו‪/‬או מי מטעמה ו‪/‬או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו‪/‬או‬
‫לא תחרותית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק א‪-‬ג לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו‪/‬או כל‬
‫חוזה‪/‬הזמנה שנובעים מהם‪.‬‬
‫‪ .2‬במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬ידוע לנו כי הרכבת שומרת‬
‫לעצמה את הזכות‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי‬
‫נעשתה הפעולה כאמור‪ ,‬ו‪/‬או בכל הליך אחר )בסעיף זה‪" :‬הליך ההתקשרות"( ו‪/‬או לא לקבל את‬
‫הצעתנו בהליך ההתקשרות ו‪/‬או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו‪/‬או לבטל‬
‫בכל זמן שהוא את החוזה‪/‬ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו‪ ,‬קבלני משנה שלנו‪ ,‬נציגינו‪ ,‬סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים‬
‫בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו‪/‬או חוזה‪/‬ההזמנה הנובעים ממנו‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪:‬‬
‫שם‪______________________ :‬‬
‫שם‪_________________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪______________________ :.‬‬
‫ת‪.‬ז‪_________________________ :.‬‬
‫חתימה‪____________________ :‬‬
‫חתימה‪_______________________ :‬‬
‫חותמת )חברה(‪_______________________________ :‬‬
‫‪21‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪A4‬‬
‫התחייבות לשמירת סודיות‬
‫אל‪:‬‬
‫רכבת ישראל בע"מ‬
‫‪.1‬‬
‫אנו הח"מ ______________________________________ ת‪ .‬ז‪________________ .‬‬
‫)להלן‪" :‬הח"מ"(‪ ,‬מתחייב‪/‬ים בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם‪,‬‬
‫זולת הנוטלים חלק בעבודות‪ ,‬כל מידע ניהולי‪ ,‬כספי או אחר‪ ,‬אשר הגיע ו‪/‬או יגיע לידיעתי על‬
‫רכבת ישראל או בקשר אליה‪ ,‬במשך העבודות נשוא הזמנה זה‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬בין‬
‫אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודה ובין אם לאו;‬
‫‪.2‬‬
‫הח"מ מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו‪/‬או אודות ביצוע העבודות‪ ,‬על תוכנם או‬
‫על היקפם‪ ,‬לכל אדם ו‪/‬או גוף שהוא‪ ,‬אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י‬
‫המנהל הכללי של רכבת ישראל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הח"מ מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם העבודות‪ ,‬בין‬
‫בעצמו ובין באמצעות אחרים‪ ,‬אלא למטרת ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הח"מ מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם‬
‫מניעת הגעתו לידי אחר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הח"מ מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו מטעמו במתן‬
‫השירותים ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבות של הח"מ כפי‬
‫שפורטו לעיל ובתנאי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הח"מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף ‪ 118‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז‪.1977 -‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪:‬‬
‫שם‪___________________ :‬‬
‫שם‪_____________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪__________________ :.‬‬
‫ת‪.‬ז‪_____________________ :.‬‬
‫חתימה‪________________ :‬‬
‫חתימה‪___________________ :‬‬
‫חותמת )חברה(‪__________________ :‬‬
‫‪22‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪A5‬‬
‫פרטי סניפים‪ -‬לצורך עמידה בתנאי מקדמי ‪5.2‬‬
‫על מנת להוכיח עמידתו בתנאי מקדמי ‪ 5.2‬על המציע להוכיח כי בבעלותו מכון העתקות אור שלפחות‬
‫סניף אחד שלו פעיל מה‪ 1.1.2011 -‬ועד ליום הגשת ההצעה‪ ,‬ומצוי בטווח של עד ‪ 30‬קילומטר מהערים‬
‫חיפה‪ ,‬תל אביב‪ ,‬ירושלים בהתאם לאזור אליו הוא מגיש את הצעתו‪.‬‬
‫במקרה בו הוגשה הצעה ליותר מאזור אחד‪ ,‬על המציע להציג סניף פעיל מיום ‪ 1.1.2011‬ועד‬
‫ליום הגשת ההצעה בכל אחד מהאזורים שבהם הוא מעוניין להתמודד‪.‬‬
‫‪ .1‬שם המכון להעתקות אור‪:‬‬
‫כתובת מלאה‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫שם המנהל‪:‬‬
‫מוגש עבור‬
‫אזור‪:‬‬
‫‪ .2‬שם המכון להעתקות אור‪:‬‬
‫כתובת מלאה‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫שם המנהל‪:‬‬
‫מוגש עבור‬
‫אזור‪:‬‬
‫‪ .3‬שם המכון להעתקות אור‪:‬‬
‫כתובת מלאה‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫כתובת דוא"ל‪:‬‬
‫שם המנהל‪:‬‬
‫*על המציע לצרף אישור רו"ח‪/‬עו"ד המאשר את האמור לעיל‪.‬‬
‫מוגש עבור‬
‫אזור‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫נספח ‪A6‬‬
‫אישור מחזור הכנסות‬
‫מכרז מס' תכ‪/‬שר‪ 12/09/‬הזמנה למתן שירותי העתקות אור‬
‫לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי ‪ 5.3‬למסמכי המכרז‪:‬‬
‫כמורשה החתימה של חברת_______________________________________)להלן‪" :‬המציע"(‪ ,‬הריני‬
‫להצהיר בזאת כי‪:‬‬
‫‪ .1‬למגיש הצעה לאזור חיפה ו‪/‬או לאזור ת"א ‪ -‬מחזור כספי מצטבר הנובע ממתן שירותי העתקות אור‬
‫בשנים ‪ 2010 ,2009‬ו‪ 2011 -‬שלא יפחת מסך של ‪ 1.2‬מיליון‪ ₪‬לכל השנים יחדיו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2009‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2010‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2011‬‬
‫‪ .3‬למגיש הצעה לאזור ירושלים ‪ -‬מחזור כספי מצטבר הנובע ממתן שירותי העתקות אור בשנים ‪2010 ,2009‬‬
‫ו‪ 2011 -‬שלא יפחת מסך ‪ ₪ 300,000‬לכל השנים יחדיו‪.‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2009‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2010‬‬
‫בשנת ‪₪ __________________ 2011‬‬
‫אישור‬
‫הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' _________________‬
‫מר ‪ /‬גב’ _______________ המוכר לי באופן אישי ‪ /‬שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר‬
‫___________________ ‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים‬
‫הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫_______________________‬
‫תאריך‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת עו"ד‬
‫**מציע אשר מגיש הצעה ליותר מאזור אחד נדרש להציג את מחזור ההכנסות הגבוה מבין האזורים‪.‬‬

Similar documents