PRO ספר תרגילים ניהול משאבים

Transcription

PRO ספר תרגילים ניהול משאבים
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫בנארית בע"מ‬
‫טל'‪04.9884344 :‬‬
‫פקס‪04.9885711 :‬‬
‫‪WWW.BENARIT.COM‬‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪.1‬‬
‫הכנת תשתית נתונים ‪3 ..............................................................................‬‬
‫הגדרת פרויקט חדש ‪3 ..................................................................................................‬‬
‫הגדרת אתר ‪4 ..............................................................................................................‬‬
‫הגדרת עיסוק חדש ‪5 .....................................................................................................‬‬
‫פתיחת ספק ‪6 ................................................................................................................‬‬
‫יצירת מחירון ספק ‪7 ......................................................................................................‬‬
‫העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר ‪8 ..........................................................‬‬
‫‪2.‬‬
‫שינוי מחירון ספק‪9 ........................................................................................................‬‬
‫הזמנות רכש ‪10 .........................................................................................‬‬
‫השוואת מחירי ספקים ‪10 ..............................................................................................‬‬
‫יצירת הזמנה חדשה לספק ‪12 ........................................................................................‬‬
‫עדכון הזמנה‪13 .............................................................................................................‬‬
‫עריכת הזמנה ‪14 ...........................................................................................................‬‬
‫הוספת טקסט קבוע להזמנה ‪15 .....................................................................................‬‬
‫‪3.‬‬
‫אישור והדפסת הזמנה ‪16 ..............................................................................................‬‬
‫תעודות דיווח ‪17 .......................................................................................‬‬
‫‪ .3.1‬תעודות דיווח לפי הזמנות ‪17 ........................................................................................................‬‬
‫קליטת תעודת משלוח‪17 ...............................................................................................‬‬
‫איתור תעודת משלוח ‪18 ................................................................................................‬‬
‫‪ .3.2‬העברת פריטים בין אתרים ‪19 ......................................................................................................‬‬
‫העברת פריטים בין אתרים ‪19 .......................................................................................‬‬
‫‪ .3.3‬תעודות דיווח ללא הזמנות ‪20 .......................................................................................................‬‬
‫‪.4‬‬
‫קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה ‪20 ...............................................................................‬‬
‫חשבונות מרכזים לאספקה ‪22 ...................................................................‬‬
‫קליטת חשבונית ספק ‪22 ...............................................................................................‬‬
‫‪.5‬‬
‫שיוך אספקות לחשבונית ספק ‪23 ..................................................................................‬‬
‫תשלום לספק‪25 ........................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫קליטת תשלום לספק ‪25 ................................................................................................‬‬
‫‪.6‬‬
‫שיוך חשבוניות ספק לתשלום‪26 ...................................................................................‬‬
‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול ‪27 ........................................................................‬‬
‫‪ .6.1‬תעודות דיווח ‪27 ...........................................................................................................................‬‬
‫‪ .6.2‬חשבוניות ‪28 .................................................................................................................................‬‬
‫הערה‬
‫מדריך זה נכתב ומיועד עבור נשים וגברים כאחד‪ .‬לצורך‬
‫נוחות ומניעת סרבול הוא נכתב בלשון זכר בלבד‪.‬‬
‫הערות‬
‫מדריך זה מניח כי לקורא יש הכרות מוקדמת עם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הפעלת בנארית ‪PRO‬‬
‫וניהול‬
‫קבצים\מסמכים‬
‫במידה וידע זה אינו קיים מומלץ ללמוד ולתרגל אותו בטרם‬
‫השימוש במדריך זה‪.‬‬
‫מדריך זה מניח כי התירגול מתבצע על בנארית פרו אשר‬
‫הותקנה עם נתוני הדגמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫‪.1‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫מטרת התרגיל‬
‫הכרת אופן הכנת תשתית הנתונים‬
‫בבנארית‬
‫‪.PRO‬‬
‫מצגת‬
‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 1‬במחיצת ניהול‬
‫משאבים‪.‬‬
‫הגדרת פרויקט חדש‬
‫נגדיר כעת פרויקט בנייה חדש בשם שמך – פרויקט דוגמא‬
‫)לדוגמא‪ ,‬יוסי ‪ -‬פרויקט דוגמא(‪.‬‬
‫פעולותיך להגדרת פרויקט חדש‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר פרויקטים ‪ ‬קבצי בנארית לעבודה מתוך התפריט הראשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את אחד הפרויקטים הקיימים ברשימה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור פרויקט חדש בסרגל כפתורים השמאלי‪ .‬נפתח חלון הגדרת‬
‫פרויקט חדש )ראה איור ‪.(1‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקלד את נתוני הפרויקט כפי שמופיעים באיור ‪:1‬‬
‫איור ‪ :- 1‬חלון הגדרת פרויקט חדש‬
‫‪3‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על כפתור שמירה בתחתית החלון‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫וודא כי שורה חדשה עם פרטי הפרויקט החדש נוספה לטבלת הפרויקטים‪.‬‬
‫הגדרת אתר‬
‫לפרויקט החדש שלנו נגדיר כעת אתר ומבנים‪.‬‬
‫פעולותיך להגדרת אתר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהתפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬אתרים ומבנים‬
‫מסך אתרים ומבנים נפתח )ראה איור ‪.(2‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את אחד האתרים הקיימים בטבלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫היכנס למצב הוספה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר באפשרות הוסף אח מתוך רשימת האפשרויות‪ .‬נפתחת שורה חדשה להזנת‬
‫אתר חדש‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מלא את שם האתר אתר ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬אתר יוסי(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחר את סוג האתר )רגיל(‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ על כפתור‬
‫אישור עדכון‪.‬‬
‫איור ‪ :2‬רשימת אתרים ומבנים לפרויקט‬
‫‪4‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫הגדרת עיסוק חדש‬
‫יש צורך להגדיר קטגוריה חדשה לסיווג הספקים של חברתך‪.‬‬
‫בצע הגדרת עיסוק חדש‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך התפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬שותפים עסקיים ‪‬‬
‫ספקים\יצרנים\יבואנים ‪ .‬נפתח מסך ספקים\יצרנים\יבואנים ובו רשימת הספקים‬
‫שכבר נקלטו במערכת )ראה איור ‪.(4‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר בלשונית עיסוקים הנמצאת מעל טבלת הנתונים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כנס למצב הוספה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשדה עיסוק רשום כללי ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬כללי יוסי(‪.‬‬
‫איור ‪ :3‬רשימת ספקים – מסך ספקים\יצרנים\יבואנים‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על כפתור‬
‫אישור עדכון‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫פתיחת ספק‬
‫התחלתם לעבוד עם ספק חדש וברצונך לצרפו לרשימת הספקים‪.‬‬
‫בצע פתיחת ספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך התפריט הראשי בחר נתוני תשתית ‪ ‬שותפים עסקיים ‪‬‬
‫ספקים\יצרנים\יבואנים ‪ .‬נפתח מסך ספקים\יצרנים\יבואנים ובו רשימת הספקים‬
‫שכבר נקלטו במערכת )ראה איור ‪.(4‬‬
‫‪.2‬‬
‫וודא כי הנך נמצא בלשונית ספקים ‪.‬‬
‫מתוך סרגל הכלים העליון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור רענון‬
‫‪.4‬‬
‫כנס למצב הוספה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה עיסוק בחר בטונים מתוך הרשימה‪.‬‬
‫איור ‪ :4‬רשימת ספקים – מסך ספקים\יצרנים\יבואנים‬
‫‪.6‬‬
‫בשדה שם רשום את שם הספק בטון ‪ +‬שמך )לדוגמא‪ ,‬בטון יוסי(‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מלא את שאר פרטי הספק כפי שמופיע באיור ‪.4‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ על כפתור‬
‫‪.9‬‬
‫חזור על התרגיל פעם נוספת והפעם הגדר ספק בשם החברה של ‪ +‬שמך‬
‫אישור עדכון‪.‬‬
‫)לדוגמא‪ ,‬החברה של יוסי(‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫יצירת מחירון ספק‬
‫ספק הבטונים החדש שפתחת‪ ,‬שלח הצעת מחיר\מחירון וברצונך להקליד הפריטים‬
‫למחירון הספק‪.‬‬
‫בצע יצירת מחירון ספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתפריט ראשי‬
‫בחר נתוני תשתית ‪ ‬מחירונים וספריות ‪ ‬מחירוני ספקים ‪ .‬מתקבל מסך מחירוני‬
‫ספקים עם חלון חתך מחירון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחלון חתך המחירון‪ ,‬בחר את ספק הבטון החדש שפתחת ולחץ על כפתור‬
‫ביצוע הנמצא בתחתית החלון‪ .‬מתקבל מסך מחירוני ספקים עם שם הספק שבחרת‬
‫)ראה איור ‪.(6‬‬
‫איור ‪ :5‬מסך מחירון ספק עם חלון חתך מחירון‬
‫‪.3‬‬
‫כנס למצב הוספה והקלד את הפריטים כפי שמופיעים באיור ‪.6‬‬
‫איור ‪ :6‬פריטים במחירון הספק‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור‬
‫אישור עדכון‪ .‬חזור על התרגול אך הפעם הגדר הפריטים‬
‫המופיעים בספק החברה של שמך‪.‬‬
‫איור ‪ :7‬פריטים במחירון החברה של שמך‬
‫‪7‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר‬
‫התחלת לעבוד עם ספק בטון חדש המוכר את אותם פריטים כמו הספק הראשון‪.‬‬
‫עליך לפתוח את הספק החדש ולהעתיק את הפריטים מהמחירון של הספק הראשון‬
‫לזה של הספק החדש‪.‬‬
‫בצע העתקת פריטים ממחירון ספק אחד לספק אחר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגדר את הספק החדש כפי שעשית בתרגיל קודם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הכנס לחלון מחירוני ספקים ובחר את הספק ממנו תרצה להעתיק הפריטים‪.‬‬
‫בתיבה מימין לשורות הפריטים שברצונך להעתיק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סמן‬
‫‪.4‬‬
‫מסרגל לחצנים שמאלי לחץ על העתקה למחירון ‪ .‬מתקבל מסך העתקת קבוצת‬
‫פריטים המוצגת או מסומנת למחירון ספק אחר‪.‬‬
‫איור ‪ :8‬חלון הגדרת העתקת פריטים ממחירון ספק‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה העתקת מחירון לספק בחר בשם ספק הבטון החדש‪.‬אליו תתבצע העתקת‬
‫הפריטים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על כפתור ביצוע ‪ .‬מתקבל מסך המדווח על מספר השורות שהועתקו לספק‬
‫הנבחר‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪8‬‬
‫לחץ אישור לסיום הפעולה‪.‬‬
‫הכנת תשתית נתונים‬
‫שינוי מחירון ספק‬
‫ספק הבטון החדש שפתחת ואליו העתקת את הפריטים‪ ,‬מוכר את הבטון במחיר‬
‫הגבוה ב‪) % 10 -‬אבל השירות שלו טוב(‪ ,‬עליך לעדכן את המחירים אך על מנת‬
‫לחסוך עבודה‪ ,‬תעשה זאת בפעולה אחת פשוטה‪.‬‬
‫בצע שינוי מחירון ספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫כנס לחלון מחירוני ספקים‪.‬‬
‫מימין לכל שורת פריט אשר ברצונך לעדכן את מחירו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את תיבת סימון‬
‫‪.3‬‬
‫מסרגל כפתורים שמאלי לחץ על עדכון מחירים ‪ .‬מתקבל מסך עדכון קבוצת‬
‫המחירים המוצגת או מסומנת‪.‬‬
‫איור ‪ :9‬חלון עדכון מחירים במחירון ספק‬
‫‪.4‬‬
‫וודא כי בתיבת הבחירה השדה לעדכון מופיע מחיר מחירון‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה ‪ %‬הנחה‪/‬תוספת רשום את הערך מינוס ‪) 10‬כוון שאנו רוצים להעלות את‬
‫המחיר(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫וודא כי תיבת השדה בצע רק על שורות מסומנות מסומנת‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ על ביצוע ‪ .‬מתקבל חלון המדווח על מספר השורות לעדכון‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ על כפתור כן לשאלה האם להמשיך‪ .‬עדכון המחירון מתבצע‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫לחץ על כפתור אישור לסיום הפעולה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪.2‬‬
‫הזמנות רכש‬
‫מטרת התרגיל‬
‫הכנה‪ ,‬הפקה‪ ,‬ואישור הזמנה לספק‪.‬‬
‫מצגת‬
‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 2‬במחיצת ניהול‬
‫משאבים‪.‬‬
‫השוואת מחירי ספקים‬
‫עליך לרכוש בטון ב‪ 30-‬ולפני בחירת הספק‪ ,‬ברצונך לבצע השוואת מחירים בין‬
‫הספקים השונים של משאב זה‪.‬‬
‫בצע השוואת מחירי ספקים לפי מחירי מחירון‪:‬‬
‫בתחילה תבצע השוואת מחירי מחירון של ספקי הבטון‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬הזמנת רכש מתוך התפריט הראשי‪ .‬מסך הזמנות רכש‬
‫נפתח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר את לשונית השוואת מחירים הנמצאת מעל טבלת הנתונים‪ .‬נפתח חלון חתך‬
‫פריטים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחלון החתך‪ ,‬לחץ על תיבת הבחירה בשדה משאב ובחר במשאב בטון ב‪30-‬‬
‫הנמצא תחת סוג משאב בטון מובא‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור ביצוע בחלון החתך‪ .‬בטבלת השוואת מחירים מופיעים כל‬
‫הפריטים המקושרים למשאב בטון ב‪ 30-‬מהמחירונים של הספקים השונים‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על כותרת עמודת מחיר נטו פריט על מנת למיין הפריטים לפי המחיר כך‬
‫שהמחיר הזול ביותר יופיע ראשון‪.‬‬
‫איור ‪ :10‬טבלת השוואת מחירים‬
‫‪10‬‬
‫הזמנות רכש‬
‫בצע השוואת מחירי ספקים לפי מחירי אספקה‪:‬‬
‫כעת תבצע השוואת מחיר הכוללת גם את האספקות האחרונות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך התפריט הראשי‪,‬‬
‫בחר נתוני תשתית ‪ ‬מחירונים וספריות ‪ ‬קטלוג משאבים ‪ .‬נפתח מסך קטלוג‬
‫המשאבים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אתר את המשאב בטון ב‪ 30-‬הנמצא תחת סוג משאב‬
‫חומרים | בטון מובא‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור מחיר מיצג למשאב מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪ .‬נפתח חלון‬
‫חישוב מחיר מייצג למשאב נבחר )ראה איור ‪.(11‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כותרת עמודת מחיר יחידה על מנת למיין השורות כך שהמחיר הזול‬
‫ביותר יוצג ראשון‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את האפשרויות השונות תחת אופן חישוב מחיר מייצג וראה את שינוי‬
‫המחיר המייצג המופיע באדום מצד שמאל למטה‪.‬‬
‫איור ‪ :11‬חלון חישוב מחיר מייצג למשאב נבחר‬
‫‪11‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫יצירת הזמנה חדשה לספק‬
‫עליך להפיק הזמנת בטון עבור הפרויקט החדש שייצרת‪.‬‬
‫בצע יצירת הזמנה חדשה לספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬הזמנת רכש מתוך התפריט הראשי‪ .‬מסך הזמנות רכש‬
‫נפתח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור הוספת הזמנה הנמצא בסרגל כפתורים השמאלי‪.‬‬
‫נפתח חלון ניהול הזמנות – הוספת הזמנה )ראה איור ‪.(12‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקלד את פרטי כותרת ההזמנה ) ספק ‪ ,‬מס' הזמנה ‪ ,‬פרויקט ‪ ,‬תאריך ‪ ,‬מצב ‪,‬‬
‫ו הערה ( כפי שמופיע באיור ‪.12‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשדה הערת הזמנה הקש על כפתור ‪ ENTER‬לפתיחת שורת הפריטים להזמנה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשדה מק"ט ספק או מתוך שדה פריט ‪ ,‬בחר את הפריט ממחירון הספק והקלד‬
‫את ה כמות מוזמנת כפי שמופיע באיור ‪.12‬‬
‫איור ‪ :12‬הוספת הזמנה חדשה לספק‬
‫‪12‬‬
‫‪.6‬‬
‫סיים ההזמנה ע"י לחיצה על כפתור אישור עדכון‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ על כפתור סגור חלון הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬
‫הזמנות רכש‬
‫עדכון הזמנה‬
‫נתבקשת להוסיף ‪ 80‬קו"ב בטון מסוג ב‪ 30-‬משאבה להזמנת הבטון שיצרת‪.‬‬
‫בצע עדכון הזמנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר את ההזמנה שבצעת במסך הזמנות רכש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור עדכון הזמנה מתוך סרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון עדכון‬
‫הזמנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור הוספת פריט להזמנה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫הצב הסמן בעמודת פריט ‪ ,‬ולחץ על כפתור‬
‫‪ .‬המערכת פותחת חלון עם‬
‫מחירון הספק )ראה איור ‪ .(13‬כוון שהפריט לא קיים במחירון‪ ,‬תצטרך להוסיפו‬
‫למחירון הספק‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בתוך חלון המחירון‪ ,‬היכנס למצב הוספה והקלד את נתוני הפריט כפי‬
‫שמופיעים באיור ‪.13‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על כפתור בחירה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫איור ‪ :13‬הוספת פריט למחירון ובחירתו להזמנה‬
‫‪.7‬‬
‫הקלד כמות של ‪ 80‬שמור‪ ,‬וסגור ההזמנה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫עריכת הזמנה‬
‫נתבקשת לעצב בצורה שונה את מבנה הזמנה המודפסת מתוכנת בנארית ‪PRO‬‬
‫בצע עריכת הזמנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מסרגל לחצנים שמאלי לחץ על כפתור עריכת הזמנה ‪ .‬נפתח חלון הגדרת‬
‫עמודות להדפסה המציג את כלל העמודות הניתנות להדפסה על גבי הזמנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בחר הסימון מתיבת הסימון‬
‫של העמודות את עמודות תנאים כללים ו תנאי‬
‫תשלום‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדר את רוחב העמודה בס"מ של עמודת תנאים כללים ל‪ 6 -‬ס"מ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור אישור בתחתית החלון‪.‬‬
‫איור ‪:- 14‬חלון הגדרת עמודות להדפסה‬
‫‪14‬‬
‫הזמנות רכש‬
‫הוספת טקסט קבוע להזמנה‬
‫נתבקשת להוסיף מלל אשר יופיע בכל הזמנה המודפסת מתוכנת בנארית‬
‫‪,PRO‬‬
‫ובנוסף להסדיר הדפסה של ההזמנה על דפים הכוללים לוגו של החברה‪.‬‬
‫בצע הוספת טקסט קבוע להזמנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך התפריט הראשי‪ ,‬בחר נתוני תשתית ‪ ‬הגדרות כלליות ‪ .‬נפתח חלון הגדרות‬
‫כלליות )ראה איור ‪.(15‬‬
‫‪.2‬‬
‫בשדות תנאים כללים להזמנה שורות ‪ , 1-3‬רשום המלל שמופיע באיור ‪.15‬‬
‫‪.3‬‬
‫תחת הגדרות שוליים בהדפסת הזמנה‪ ,‬רשום בעמודה מלמעלה בס"מ את‬
‫הערך ‪) 4‬כוון שלוגו החברה משתרע על פני ‪ 4‬ס"מ(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור לוגו להדפסת מסמכים הנמצא בתחתית החלון‪ .‬נפתח חלון‬
‫בחירת קובץ הלוגו‪ .‬חלון זה יאפשר לך לבחור את הלוגו שלך‪ .‬בתרגול לא נבצע‬
‫זאת בפועל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫סגור את החלון ללא בחירה ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על כפתור אישור ‪.‬‬
‫איור ‪:- 15‬חלון הגדרות כלליות‬
‫‪15‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫אישור והדפסת הזמנה‬
‫ההזמנה שיצרת אושרה‪ ,‬עליך לאשרה ולהדפיסה למשלוח לספק‪.‬‬
‫בצע אישור והדפסת הזמנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר את ההזמנה שבצעת במסך הזמנות רכש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור עדכון הזמנה מתוך סרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון עדכון‬
‫הזמנה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כנס למצב עדכון ושנה את שדה מצב למאושר‪.‬‬
‫איור ‪ :16‬שינוי מצב הזמנה למאושר‬
‫‪.4‬‬
‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬
‫ואחר כך על כפתור סגור חלון כדי לחזור‬
‫למסך הזמנות רכש‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את ההזמנה שבצעת ולחץ על כפתור הדפסת הזמנה מתוך סרגל‬
‫כפתורים שמאלי‪.‬‬
‫ההזמנה מוצגת ע"ג המסך לפני הדפסה‪ .‬בחן את פרטי ההזמנה‪ ,‬וודא שמוצגות‬
‫שורות ההערות הכלליות שהגדרת מקודם וסגור החלון‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫תעודות דיווח‬
‫תעודות דיווח‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3.1‬תעודות דיווח לפי הזמנות‬
‫מצגת‬
‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 3‬במחיצת ניהול‬
‫משאבים‪.‬‬
‫מטרת התרגיל‬
‫לימוד תהליך קליטת תעודת משלוח של אספקה המבוססת על הזמנה לספק‪ .‬לצורך‬
‫התרגול‪ ,‬השתמש בדוגמת תעודות משלוח המופיעות ב נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‪,‬‬
‫איור ‪ :29‬תעודת דיווח ‪ ,1‬ו‪-‬איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪2‬‬
‫קליטת תעודת משלוח‬
‫במהלך יציקת הרצפה בפרויקט‪ ,‬מפעל הבטון סיפק חלק מהזמנה ששלחת לו‬
‫ותעודות המשלוח הועברו מהשטח לצורך קליטה במערכת בנארית‬
‫‪.PRO‬‬
‫בצע קליטת תעודת משלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהתפריט הראשי בחר ניהול משאבים ‪ ‬דווח אספקה לפי הזמנות ‪ .‬נפתח מסך‬
‫דווח אספקה לפי הזמנות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור הוספת תעודת דווח מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מלא את כותרת תעודת הדיווח‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ספק ‪ -‬בטון ‪ +‬שמך‬
‫‪‬‬
‫מס' תעודה – הקלד את מספר התעודה‬
‫‪‬‬
‫תאריך ‪ -.‬הקלד את תאריך התעודה‬
‫‪‬‬
‫אתר – חוצות כרמיאל‬
‫‪‬‬
‫מאשר אספקה – יוחנן‬
‫איור ‪ :17‬הקלדת כותרת תעודת דיווח‬
‫‪.4‬‬
‫מתוך שדה הערת ת‪ .‬דיווח ‪ ,‬לחץ על מקש ‪ ENTER‬לפתיחת שורת הפריטים‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על מקש ‪ ENTER‬פעם נוספת למעבר לשדה מקט ספק ולפתיחת חלון‬
‫בחירת שורות הזמנה פתוחות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחר את תיבות הסימון‬
‫‪.7‬‬
‫לחץ על כפתור הסגירה‬
‫של בטון ב‪ 20-‬ושל בטון ב‪. 30-‬‬
‫הנמצא מתחת לשורות הזמנה‪ .‬שתי שורות ההזמנה‬
‫שבחרת הועתקו לתעודת הדיווח‪.‬‬
‫איור ‪ :18‬בחירת שורות אספקה מתוך שורות ההזמנה‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקלד הכמות בשדה כמות מסופקת של שני הפריטים‪.‬‬
‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬
‫מתוך הסרגל העליון‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫לחץ על כפתור תעודה חדשה הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫הקלד תעודה נוספת )ראה איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪ (2‬מנספח א‪ :‬מסמכי תירגול‪.,‬‬
‫איתור תעודת משלוח‬
‫ברצונך לאתר את כל תעודות המשלוח של ספק הבטון מיום היציקה‪.‬‬
‫בצע איתור תעודת משלוח‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫וודא כי הנך נמצא במסך הזמנות רכש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור חתך תעודות הנמצא בסרגל כפתורים שמאלי‪ .‬נפתח חלון חתך‬
‫הזמנות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור נקה הכל הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר את שם ספק הבטון בשדה ספק שבחלון חתך התעודות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את תאריך יציקה )התאריך שהקלדת בתעודות הדיווח( בשדות מ ו עד של‬
‫תאריך האספקה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪18‬‬
‫לחץ על כפתור ביצוע ‪ .‬כל התעודות שהקלדת מופיעות על המסך‪.‬‬
‫תעודות דיווח‬
‫‪ .3.2‬העברת פריטים בין אתרים‬
‫מטרת התרגיל‬
‫לימוד תהליך העברת פריטים מאתר אחד לאחר‪.‬‬
‫העברת פריטים בין אתרים‬
‫תעודות המשלוח של הבטון נקלטו לאתר חוצות כרמיאל‪ .‬בדיעבד‪ ,‬התברר כי חצי‬
‫מהכמות נוצקה במבנה מרכז השקעות עליך לבצע את העברה בין אתרים שתשקף‬
‫מידע זה‪.‬‬
‫בצע העברת פריטים בין אתרים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתפריט ראשי בחר ניהול משאבים ‪ ‬העברת פריטים בין אתרים ‪ .‬נפתח מסך‬
‫העברת פריטים בין אתרים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתוך סרגל הכפתורים השמאלי‪ ,‬לחץ על הוספת תעודת העברה ‪ .‬נפתח מסך‬
‫תעודת העברה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקלד הנתונים לשדות כפי שמופיע באיור ‪. 19‬‬
‫איור ‪ :19‬מסך תעודת העברה‬
‫‪.4‬‬
‫סיים העברה ע"י לחיצה על כפתור סגור חלון הנמצא בסרגל התחתון של החלון‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪ .3.3‬תעודות דיווח ללא הזמנות‬
‫מטרת התרגיל‬
‫לימוד תהליך קליטת פעילויות פנים‪-‬ארגוניות אשר נעשות ללא הזמנה‪.‬‬
‫קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה‬
‫יומן העבודה הגיע מאתר הפרויקט ועליך להקליד את פעילות עובדי החברה באתר‪.‬‬
‫בצע קליטת תעודת דיווח ללא הזמנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬תעודות דיווח ללא הזמנות מהתפריט הראשי‪ .‬נפתח מסך‬
‫תעודות דיווח ללא הזמנות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסרגל כפתורים שמאלי לחץ על כפתור הוספת תעודת דיווח ‪ .‬מתקבל מסך‬
‫הוספת תעודת דווח )ראה איור ‪.(20‬‬
‫‪.3‬‬
‫בשדה ספק בחר את החברה של ‪ +‬שמך מהרשימה הקיימת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בשדה מס' תעודה הקלד את התאריך בסדר יורד )לדוגמא עבור תאריך‬
‫‪ ,19/01/11‬רשום ‪. 110119‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקלד את שאר פרטי כותרת התעודה כפי שמופיע באיור ‪.20‬‬
‫איור ‪ :- 20‬כותרת תעודת הדיווח‬
‫‪.6‬‬
‫בשדה הערת ת‪ .‬דיווח הקש על ‪ ENTER‬לפתיחת שורת פרוט המאפשרת קליטת‬
‫פרטי תעודת הדיווח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מתוך שדה מק"ט ‪ ,‬או שדה הפריט המסופק ‪ ,‬בחר את הפריט מתוך המחירון והקש‬
‫‪ ENTER‬לבחירתו‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪20‬‬
‫בחר והקלד הנתונים כפי שמופיעים באיור ‪.21‬‬
‫תעודות דיווח‬
‫איור ‪ :- 21‬תעודת דיווח – קליטת פרטי התעודה‬
‫‪.9‬‬
‫סיים התעודה ע"י לחיצה על כפתור אישור עדכון‬
‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪.4‬‬
‫חשבונות מרכזים לאספקה‬
‫מטרת התרגיל‬
‫לימוד תהליך אישור חשבונית ספק לתשלום החל מקליטת חשבונית דרך שיוך של‬
‫האספקות מתעודות הדיווח ועד לאישור החשבונית לתשלום‪.‬‬
‫מצגת‬
‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 4‬במחיצת ניהול‬
‫משאבים‪.‬‬
‫קליטת חשבונית ספק‬
‫ספק הבטון שלח חשבונית מס המרכזת את החיובים בגין תעודות משלוח שקלטת‪.‬‬
‫עליך לקלוט החשבונית‪.‬לצורך קליטת החשבונית השתמש בדוגמא המופיעה נספח‬
‫א‪ :‬מסמכי תירגול‪ ,‬איור ‪ :31‬חשבונית ספק‬
‫בצע קליטת חשבונית ספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר ניהול משאבים ‪ ‬חשבונות מרכזים לאספקה מתוך התפריט הראשי‪ .‬נפתח‬
‫חלון חשבונות מרכזים לאספקה )ראה איור ‪.(22‬‬
‫‪.2‬‬
‫כנס למצב מצב הוספה ‪ .‬נפתחת רשומה חדשה בה יש להקליד את נתוני‬
‫החשבון )ראה איור ‪:(22‬‬
‫‪‬‬
‫ספק – בחר את ספק הבטון שפתחת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זיהוי ח‪-‬ן מרכז – רשום את מספר החשבונית ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סכום ח‪-‬ן לפני מע"מ – רשום את הסכום סה"כ לפני מע"מ ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תאריך תשלום מתוכנן – מכיל את המועד המתוכנן לתשלום לספק‪.‬‬
‫ברירת המחדל נקבעת על פי תאריך החשבון ותנאי התשלום כפי‬
‫שנקבעו לספק בהגדרת ספקים\יצרנים\יבואנים אך ניתן לשנות‬
‫תאריך זה‪.‬‬
‫איור ‪ :22‬מסך חשבונות מרכזים לאספקה‬
‫‪22‬‬
‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬
‫‪.4‬‬
‫בדוק הערכים המופיעים בשדה סכום להקצאה ובשדה סכום ששוייך ‪.‬‬
‫חשבונות מרכזים לאספקה‬
‫שיוך אספקות לחשבונית ספק‬
‫כעת עליך לשייך את שורות האספקה מתעודות הדיווח לחשבונית הספק‪.‬‬
‫בצע שיוך אספקות לחשבונית ספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך מסך חשבונות מרכזים לאספקה בחר את לשונית שיוך אספקה לח‪-‬ן מרכז ‪.‬‬
‫איור ‪ :23‬בחירת לשונית שיוך אספקה לח‪-‬ן מרכז‬
‫נפתח חלון חתך שורות של חשבונות מרכזים לאספקה ועליך להקליד קריטריונים‬
‫לאיתור תעודות המשלוח של הבטון אשר סופק ליציקת הרצפה )ראה איור ‪.(24‬‬
‫‪.2‬‬
‫בשדות מ ו עד של תאריך האספקה הקלד את תאריך תעודת הדיווח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫וודא כי שם ספק הבטון מופיע בשדה ספק ולחץ על כפתור ביצוע הנמצא‬
‫בתחתית חלון החתך‪.‬‬
‫איור ‪ :24‬חלון חתך שורות – הגדרת קריטריונים לאיתור שורות אספקה‬
‫‪23‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫מופיעות שורות מתוך תעודות הדיווח אשר עונות לתנאי החתך שהגדרת )ראה איור‬
‫‪.(25‬‬
‫‪.4‬‬
‫בדוק את הסכום סה"כ של עמודת סכום המופיע בתחתית החלון‪ .‬האם הוא‬
‫מתאים לסכום החשבונית לפני מע"מ?‬
‫‪.5‬‬
‫בחר את תיבת הסימון‬
‫של ארבעת שורות האספקה של הבטון אשר שימשו‬
‫ליציקת הרצפה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על כפתור שיוך אספקה לח‪-‬ן מתוך סרגל כפתורים השמאלי‪.‬‬
‫איור ‪ :25‬איתור שורות האספקה‬
‫‪.7‬‬
‫נפתח חלון לבחירת החשבונית לשיוך )ראה איור ‪.(26‬‬
‫‪.8‬‬
‫לחץ על תיבת הבחירה בשדה הערך לעדכון ‪ .‬נפתח חלון עם פרטי החשבונית של‬
‫ספק הבטון‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫בחר את החשבונית שהקלדת )עליך ללחוץ על השורה של החשבון(‪ ,‬ולחץ על‬
‫כפתור ביצוע ‪.‬‬
‫איור ‪ :26‬חלון בחירת החשבונית לשיוך‬
‫‪24‬‬
‫‪.10‬‬
‫אשר ההודעת המערכת על מספר השורות שעומדות להיות משוייכות לחשבונית‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫לחץ על לשונית חשבונות מרכזים לאספקה ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫בדוק שנית הערכים המופיעים בשדה סכום להקצאה ובשדה סכום ששוייך ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫וודא כי הנך במצב עדכון ושנה שדה סטטוס הח‪-‬ן למאושר‪.‬‬
‫תשלום לספק‬
‫תשלום לספק‬
‫‪.5‬‬
‫מטרת התרגיל‬
‫לימוד תהליך קליטת תשלום לספק ושיוך חשבוניות הספק אשר התשלום בוצע‬
‫בגינם‪.‬‬
‫מצגת‬
‫לפני תחילת התרגול צפה במצגת מס' ‪ 5‬במחיצת ניהול‬
‫משאבים‪.‬‬
‫קליטת תשלום לספק‬
‫הנה"ח הפיקה שיק לכיסוי החשבונית אשר אשרת לתשלום בתרגיל קודם‪ .‬עליך‬
‫לקלוט השיק לבנארית ‪PRO‬‬
‫‪.‬‬
‫בצע קליטת תשלום לספק‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחר בקרה כספית ‪ ‬ניהול תשלומים ‪ ‬תשלומי הוצאה מתוך התפריט הראשי‪.‬‬
‫נפתח מסך חתך תשלומים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מתוך תיבת הבחירה תשלום ל‪ .‬בחר את שם הספק שהגדרת )בטון‪+‬שמך(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחץ על כפתור ביצוע בתחתית החלון‪ .‬נפתח מסך תשלומי הוצאה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כנס למצב הוספה ‪ .‬נפתחת שורה חדשה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מלא את פרטי התשלום בשדות הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תשלום ל – בחר את שם ספק הבטונים )בטון ‪ +‬שמך(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זיהוי תשלום בהנה"ח – רשום את מספר השיק )‪.(123456‬‬
‫‪‬‬
‫ת‪ .‬תשלום בפועל – רשום ‪.19/1/11‬‬
‫‪‬‬
‫ת‪ .‬פרעון מתוכנן – רשום ‪19/1/11‬‬
‫‪‬‬
‫תשלום לפני מע"מ – רשום ‪. 8096‬‬
‫איור ‪ :27‬מסך תשלומי הוצאה‬
‫‪.6‬‬
‫לחץ על כפתור אשר עדכון‬
‫הנמצא בסרגל העליון‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫שיוך חשבוניות ספק לתשלום‬
‫ע"ג השיק רשמה מנהלת החשבונות שהשיק מכסה את חשבונית מס' ‪ 123456‬של‬
‫בטון ‪ +‬שמך ‪ .‬עליך לשייך החשבונית לתשלום‪.‬‬
‫בצע שיוך חשבוניות ספק לתשלום‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מתוך מסך תשלומי הוצאה בחר את התשלום שהקלדת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לחץ על כפתור שיוך חשבון לתשלום הנמצא בסרגל כפתורים שמאלי ‪ .‬נפתח‬
‫חלון שיוך חשבון לתשלום )ראה איור ‪.(28‬‬
‫‪.3‬‬
‫מתוך סרגל הכפתורים התחתון‪ ,‬לחץ על כפתור בחירת חשבון לשיוך‪ .‬נפתח חלון‬
‫רשימת חשבונות מסוג הוצאה המציג את כלל החשבונות של ספק הבטון‬
‫הנמצאים בסטטוס אושר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחר את החשבון ‪ 123456‬ולחץ על כפתור בחירה בתחתית החלון‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫לחץ על כפתור סגור חלון הנמצא בתחתית החלון‪.‬‬
‫איור ‪ :28‬חלון שיוך חשבון לתשלום‬
‫‪26‬‬
‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‬
‫‪.6‬‬
‫נספח א‪ :‬מסמכי תירגול‬
‫‪ .6.1‬תעודות דיווח‬
‫איור ‪ :29‬תעודת דיווח ‪1‬‬
‫איור ‪ :30‬תעודת דיווח ‪2‬‬
‫‪27‬‬
‫ספר תרגילים ניהול משאבים ‪PRO‬‬
‫‪ .6.2‬חשבוניות‬
‫איור ‪ :31‬חשבונית ספק‬
‫‪28‬‬

Similar documents