תוכן

Transcription

תוכן
‫‬
‫בס"ד‬
‫הטקסט‬
‫ניתוח וניסוח‬
‫חלק ב‬
‫טיעון וסיכום‬
‫לימוד ותרגול‬
‫לכיתות על יסודי‬
‫מהדורה חדשה תשע"ה‬
‫בהתאם לארגון הלמידה החדש‬
‫ז' חזן‬
‫להזמנת ספרים נוספים ללימודי לשון‬
‫טל‪02-6435895 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫לבירורים הארות והערות‬
‫לפנות לגב' חזן‬
‫בטל‪02-6513582 :‬‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליד‪ ,‬לאחסן במאגרי מידע‪ ,‬לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי‬
‫אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר ‪ -‬כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪ ,‬ללא רשות מפורשת בכתב‬
‫מהמו"ל‪ ,‬הן ע"פ ד"ת‪ ,‬והן ע"פ החוק הבינלאומי‪.‬‬
‫בספר זה מצוטטים מאמרי חז"ל‪ ,‬ועל כן יש לנהוג בספר בכבוד הראוי וכן לגונזו לאחר השימוש!‬
‫השתדלתי כמיטב יכולתי לאתר את בעלי הזכויות של הקטעים ששובצו בספר‪ .‬אם השמטתי בשוגג פרטים‬
‫של אחד הכותבים‪ ,‬אשמח לתקן זאת במהדורה הבאה‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫ƒ ƒפתח דבר‪6.................................................................................................................................‬‬
‫טיעון ‪7...................................................................................................................................................‬‬
‫פסקת טיעון ‪ -‬ניתוח‪7..............................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒביסוס הטענה בנימוקים ‪8.........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒביסוס הטענה באמצעות ראיה ‪11..............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒביסוס הטענה במחקר ‪12...........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒביסוס הטענה בהקבלה ‪13.........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒביסוס הטענה בדוגמאות ‪15......................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒהסבר הטענה ‪16........................................................................................................................‬‬
‫פסקת טיעון ‪ -‬כתיבה‪21..........................................................................................................‬‬
‫כתיבת תגובה לטקסט‬
‫פסקת טיעון בזיקה לטקסט ‪31.............................................................................................‬‬
‫מאמר טיעון מורכב ‪ -‬דו צדי (דיאלוגי)‪32...........................................................................‬‬
‫‪28.......................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒטענת נגד והפרכתה ‪34...............................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒמקדמי ארגון במאמר טיעון ‪45..................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒפתיחה לטקסט טיעון‪46............................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒכתיבת מאמר טיעון באמצעות פיגומים‪48.................................................................................‬‬
‫ƒ ƒתרשים משוכלל לטקסט טיעון ‪57.............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒתהליכי טיוט בטיעון דיאלוגי ‪59...............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒנושאים לכתיבת טיעון ‪65..........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒההבדל בין דיון לטיעון ‪68..........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒההבדל בין מאמר תופעה לטיעון ‪71...........................................................................................‬‬
‫כתיבת מאמר טיעון בזיקה לטקסט ‪74................................................................................‬‬
‫אימונים בכתיבת טיעון בזיקה למקור אחד ‪76..................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 1‬נפלנו ברשת (הסלולרית) ‪76........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 2‬יגעת ומצאת ‪78..........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 3‬מתנה מעוצבת ‪80.......................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 4‬תקשורת נסתרת ‪81...................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪" - 5‬מילה שווה יותר מאלף תמונות?" ‪84.......................................................................‬‬
‫לעם הקומיקס‪86.....................................................................................‬‬
‫מעם הספר ַ‬
‫ƒ ƒאימון ‪ַ - 6‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 7‬אל תיקחו הכול בקלות ‪90..........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 8‬עולם ללא פרטיות ‪94.................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 9‬המתת חסד?! ‪97........................................................................................................‬‬
‫כתיבה בזיקה למספר מקורות‪101........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒזיקות בין טקסטים ‪101............................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 10‬הדרך להצלחה בלימודים ‪102..................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 11‬האיש שחלה בגלל המחשב וסכנות אחרות ‪108.........................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 12‬לשנה הבאה בני חורין‪116........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 13‬מועקה בלב איש‪ ,‬ישיחנה‪123............................................................................... ...‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 14‬קדחת הצריכה הפרטית ‪131.....................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 15‬מדברים ישראלית ‪138.............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 16‬אוטומט רע לבטיחות‪141.........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒכתיבה בזיקה לטקסטים ולהיצגים אחרים ‪145.........................................................................‬‬
‫סיכום טקסט ‪151...............................................................................................................................‬‬
‫כללי כתיבת סיכום‪153.............................................................................................................‬‬
‫השמטה ‪155...........................................................................................................................‬‬
‫הכללה‪156.............................................................................................................................‬‬
‫הבניה ‪157..............................................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒניתוח סיכום ‪158.......................................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒניסוח הסיכום ‪160....................................................................................................................‬‬
‫דרכי מסירה בסיכום ‪161.........................................................................................................‬‬
‫פועלי אמירה ‪162....................................................................................................................‬‬
‫סוגי סיכומים ‪165......................................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒסיכום כולל ‪166........................................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒסיכום בורר ‪169........................................................................................................................‬‬
‫סיכום כסוגה אחרת ‪177...........................................................................................................‬‬
‫א‪ .‬עלון מידע ‪178....................................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬דף הסברה‪184....................................................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬טקסט מדריך ומפעיל ‪186.....................................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬ערך אנציקלופדי‪187............................................................................................................‬‬
‫ה‪ .‬נאום ‪192...........................................................................................................................‬‬
‫סיכום ממזג ‪194..........................................................................................................................‬‬
‫סיכום ממזג ‪ -‬אימונים ‪204.....................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 1‬לבטל את האגורות! ‪204.............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 2‬אכילה מאוזנת ‪208....................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 3‬צמח (אל) תיגע בי ‪212................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 4‬תעודת זהות חכמה?! ‪215.........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 5‬הזמן הזה ‪219............................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 6‬צחוק הוא עניין רציני ‪225..........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 7‬האם המלצות צריכת החלב נובעות מאינטרסים? ‪032................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 8‬ביד הלשון ‪235...........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 9‬וצוויתי את ברכתי ‪241...............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 10‬וזה דבר השמיטה ‪245.............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 11‬כתבי יד עתיקים ‪249................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 12‬וק ָֹרא לך שם חדש‪255..............................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 13‬תרופורמה ‪259........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 14‬להיות שונה?‪266......................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 15‬החיקוי בראי המחקר ‪270........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 16‬רואי השחורות ‪272.................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 17‬כיבוס וצבע‪277........................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 18‬תסמונת "קנה ברוח" ‪280.........................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 19‬צאר לי עליך ‪283.....................................................................................................‬‬
‫ƒ ƒאימון ‪ - 20‬ושננתם‪288.......................................................................................................... ...‬‬
‫ƒ ƒהערכת סיכומים ‪294.................................................................................................................‬‬

Similar documents