PBL - EasyForm

Comments

Transcription

PBL - EasyForm
‫תכנית ההשתלמות‪ :‬למידה מבוססת פרויקטים )‪ -(PBL‬מתמטיקה חט"ב‬
‫מספר‬
‫יחידה‬
‫תאריך‪/‬‬
‫טווח תאריכים‬
‫סוג היחידה‬
‫נושא היחידה‬
‫‪1‬‬
‫‪41.21.8‬‬‫‪.81.21.8‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫‪2‬‬
‫‪.11.21.8‬‬‫‪241.21.8‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫שאלה פוריה‬
‫‪3‬‬
‫‪211.21.8‬‬‫‪..1.1.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫תוצר‬
‫‪4‬‬
‫‪.21.1.1‬‬‫‪211.1.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫ימ"ה (ידע‪ ,‬מיומנויות‪ ,‬הרגלים)‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫מבוא להערכה חלופית‬
‫וחלופות בהערכה‬
‫מבוא‪ :‬למה ‪ ,PBL‬כולל‬
‫דוגמאות מהארץ ומהעולם‬
‫הצגת מאגר פרויקטים‬
‫קיימים בתחום הדעת‬
‫ייחודיות של ה‪,PBL‬‬
‫המסגרת המושגית הרחבה‬
‫וההבדל בין ‪ PBL‬לחקר‬
‫הרצף ה‪-PBL-‬י‪ :‬שלבי‬
‫הפרויקט ‪ -‬תכנון וליווי‪1‬‬
‫מטרות היחידה‬
‫(מה המורה ידע ומה הוא ידע לעשות בכיתתו)‬
‫ידע‪ :‬רקע תיאורטי על ‪ PBL‬בהקשר של חינוך פרוגרסיבי‬
‫היכרות עם דרכי הטמעת ‪ PBL‬בארץ ובחו"ל‬
‫מושגי יסוד ‪ -‬שלבי הפרויקט‬
‫הבנה של ייחודיות ה‪PBL-‬‬
‫שלבי הפרויקט ועקרונות מנחים בתכנון פרויקט (הנדסה הפוכה)‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהי שאלה פוריה טובה‪ ,‬סוגי שאלות‬
‫שעות‬
‫אקדמיות‬
‫‪+‬‬
‫שעות המפגש בפועל‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● שאילת שאלות‬
‫● היכרות ראשונית עם נושא העבודה בקבוצות‬
‫● היכרות ראשונית עם מיומנויות משוב‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● חשיבה יצירתית‬
‫● עבודת צוות‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהו תוצר ב‪ ,PBL-‬מהו תוצר טוב ומשמעותי‪ ,‬סוגי תוצרים‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות דיון ועבודה בקבוצה‬
‫● מיומנויות משוב‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עבודת צוות‬
‫● חשיבה יצירתית‬
‫ידע‪:‬‬
‫●‬
‫מודל ימ"ה להערכה חלופית‪ ,‬עקרונות ההערכה ברג"ש‪ ,‬מרובע הערכה‪ ,‬אבחנה בין מיומנויות והרגלים‪ ,‬משקלות הערכה‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות תכנון וארגון‬
‫● מיזוג מידע‬
‫● ניסוח מטרות הוראה‬
‫● מיומנויות עבודה עם גוגל דרייב‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עבודת צוות‬
‫● פרספקטיבה‬
‫‪4‬‬
‫ידע‪:‬‬
‫● תוצר סופי ותוצרי ביניים‪ ,‬היכרות עם לוח השנה הכיתתי‪/‬בית ספרי ואילוציו‪ ,‬הנדסה הפוכה‬
‫‪5‬‬
‫‪211.1.1-4121.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫ציר זמן‬
‫‪6‬‬
‫‪241.1.1‬‬
‫פא"פ‬
‫משוב עמיתים‬
‫‪7‬‬
‫‪1121.1-22121.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫תכנון תמהיל הערכה‬
‫ידע‪:‬‬
‫● תמהיל הערכה‪ ,‬תוכנית הערכה‪ ,‬מחוון‪ ,‬מודל ימ"ה‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות עבודה בקבוצות‬
‫● מיזוג מידע‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עבודת צוות‬
‫● חשיבה קדימה‬
‫‪8‬‬
‫‪21121.1-4111.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫בניית מחוון‬
‫ידע‪:‬‬
‫● תמהיל הערכה‪ ,‬תוכנית הערכה‪ ,‬מחוון‪ ,‬מודל ימ"ה‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות עבודה בקבוצות‬
‫● מיזוג מידע‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עבודת צוות‬
‫● חשיבה קדימה‬
‫‪1111.1-22111.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫חקר‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות תכנון וארגון‬
‫● היכרות ראשונית עם מיומנויות פרזנטציה (לקראת המפגש הבא ‪ -‬פא"פ)‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עבודת צוות‬
‫● גמישות מחשבתית‬
‫● עמידה בזמנים‬
‫ידע‪:‬‬
‫●‬
‫‪4‬‬
‫משוב עמיתים ‪ -‬רקע ומושגים רלוונטיים‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מתן וקבלת משוב‬
‫● מיומנויות פרזנטציה‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● אמפתיה‬
‫‪9‬‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהו חקר פעיל בלמידה מבוססת פרויקטים‪ ,‬אוריינות מידע‪ ,‬מיומנויות המאה ה‪2.-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● הנחיית חקר תלמידים‪ ,‬יצירת משימות חקר בתוך המסגרת הפרויקטלית‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● חשיבה קדימה‪ ,‬חשיבה יצירתית‪ ,‬פתרון בעיות‬
‫‪10‬‬
‫‪21111.1‬‬‫‪.1181.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫עבודה בקבוצות‬
‫ידע‪:‬‬
‫● דרכי חלוקה לקבוצות‪ ,‬דילמות בעבודה עם קבוצות‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● פתרון קונפליקטים בקבוצה‪ ,‬מיומנויות שימוש בכלים מתוקשבים לעבודה בקבוצה‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫● הכלה‪ ,‬סבלנות וסובלנות‬
‫‪11‬‬
‫‪.1181.1‬‬
‫פא"פ‬
‫פרזנטציות‬
‫‪.1181.1‬‬
‫סינכרוני‬
‫ניתוח פרויקט קיים‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהי פרזנטציה טובה‪ ,‬מהו קהל משמעותי לפרזנטציה‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● דיבור בפני קהל‪ ,‬עיצוב‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● עמידה בזמנים‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהו פרויקט טוב (מחמא"ה)‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● שאילת שאלות‪ ,‬מיומנויות אנליטיות‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● חשיבה ביקורתית‬
‫‪13‬‬
‫‪21181.1‬‬
‫סינכרוני‬
‫היוועצות עמיתים‬
‫‪14‬‬
‫‪21181.1‬‬‫‪.1111.1‬‬
‫א‪-‬סינכרוני‬
‫תיעוד תהליכי למידה בכיתה ‪ +‬מהו‬
‫‪?POL‬‬
‫ארצי (בתיאום)‬
‫פא"פ‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מושגי יסוד בשיח קולגיאלי‬
‫‪8‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות הנחיה‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● אמפתיה‪ ,‬פרספקטיבה‬
‫ידע‪:‬‬
‫● היכרות עם כלי תיעוד‪ ,‬פורטפוליו דיגיטלי‬
‫‪4‬‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● מיומנויות בלוג‪ ,‬כתיבה רפלקטיבית‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● חשיבה רפלקטיבית‬
‫‪15‬‬
‫‪POL‬‬
‫הלכה למעשה‬
‫ידע‪:‬‬
‫● מהו ‪ POL‬ומהו ‪ POL‬טוב‪ ,‬מושגים ברפלקציה ומטא‪-‬קוגניציה‬
‫מיומנויות‪:‬‬
‫● פרזנטציה‬
‫הרגלים‪:‬‬
‫● חשיבה רפלקטיבית‪ ,‬התבוננות תהליכית‬
‫סה"כ שעות‪11 :‬‬
‫***יתכנו שינויים בתכנית ההשתלמות‪*** 1‬על המשתתפים להיות נוכחים בכל המפגשים שיתקיימו‪ ,‬ולבצע את המשימות המתוקשבות על מנת לקבל אישור השתתפות המוכר לגמול‪1‬‬
‫‪4‬‬