" קין מרד סתם " : מודל לניתוח קונפליקט עמרי גפן " פותח ע הפרמטרי

Comments

Transcription

" קין מרד סתם " : מודל לניתוח קונפליקט עמרי גפן " פותח ע הפרמטרי
‫מודל לניתוח קונפליקט‪" :‬קי מרד סת"‬
‫פותח ע" עמרי גפ‬
‫לעתי קרובות דומה קונפליקט לפקעת סבוכה של חבלי צבעוניי‪ ,‬באורכי שוני‪ ,‬בעוביי שוני‪ .‬פקעת זו‬
‫מונחת לפנינו ואנו נדרשי להתמודד עמה‪ .‬אי? מי נגד מי? מהיכ מתחילי? מפחיד‪...‬‬
‫יתכ שידרשו מאתנו שנתמודד ע פקעת זו במסגרת תפקידנו או מעמדנו במקו‪ .‬יתכ שנבחר להתערב בקונפליקט‬
‫ולסייע בפרימת הקשרי מתו בחירה ורצו לסייע בפתרו הקונפליקט‪ .‬לעתי יינתנו לנו הזמ והאמצעי הנדרשי‬
‫לנו לצור התמודדות זו‪ ,‬ולעתי המצב יחייב תגובה מהירה‪ ,‬ואולי א יהיה מי ש"ינשו בעורפנו" ויצפה שהבעיות‬
‫תיפתרנה מיידית‪...‬‬
‫פקעות החבלי הסבוכות עשויות להיות פקעות של אחרי‪ ,‬המורכבות מחבלי הצרכי שלה‪ ,‬האינטרסי‬
‫והנושאי המעסיקי אות בקונפליקט‪ ,‬כאשר אנו רק מתערבי חיצוניי‪ .‬אול לעתי קרובות אנו מוצאי את‬
‫עצמנו מסובכי בתו פקעות קונפליקט‪ ,‬ע החבלי והקשרי שלנו‪ .‬ג א הפקעת שלנו וג א של אחרי‪ ,‬העניי‬
‫אינו נראה מבטיח ומעודד במבט ראשו‪ .‬מתי פע אחרונה החזקת בידיכ פקעת סבוכה וניסית להתירה? לא‬
‫נעי‪ ,‬מאיי ולרוב ג מייאש‪ .‬אנו שמחי להעביר אותה למישהו אחר‪ ,‬שהוא ינסה להתמודד ע הצרה הזו‪ ,‬או‬
‫מניחי בצד ומוותרי על אות חבלי יפי הסבוכי בפקעת‪ ,‬או שפשוט לוקחי זוג מספרי וחותכי‪ ...‬ונשארי‬
‫ע הרבה פחות ממה שנית היה‪...‬‬
‫השלב הראשו בהתמודדות ע 'פקעת הקונפליקט' הינו שלב הניתוח‪ .‬ישנ כלי מקצועיי שבעזרת נית לטפל‬
‫בקונפליקט‪ ,‬המגולמי במסגרת המודל שיוצג בהמש‪ .‬כלי אלו משקפי שיטת חשיבה מסוימת‪ ,‬שבעזרתה נית‬
‫להבהיר את תמונת המצב‪ ,‬להגדיר את מאפייני הקונפליקט ולפרוש אות באופ שיטתי ובהיר‪ .‬במילי אחרות‪ ,‬כלי‬
‫מקצועיי לניתוח קונפליקט יסייעו בידינו לזהות את החבלי השוני הסבוכי בפקעת הסבוכה‪ ,‬למצוא את קצות‬
‫החבלי‪ ,‬לאתר את הקשרי ולהתחיל לחשוב על הדר הנכונה להתמודדות ע המצב‪.‬‬
‫קיימות גישות מקצועיות שונות לניתוח קונפליקטי‪ .‬בגבי פיתחנו מודל המשלב בי גישות שונות ומושתת על‬
‫תפישת הקונפליקט לפי שיטת הגישור‪ ,‬בהתאמה למציאות הישראלית‪ .‬המודל מכונה‪" :‬קי מרד סת"‪ .‬אמנ קי‬
‫קשור באחד מ הקונפליקטי הראשוני המתוארי בתנ"‪ ,‬אול לש המודל אי משמעות מסויימת‪ ,‬והוא מהווה‬
‫ראשי תיבות למרכיבי המודל‪ .‬כל מרכיב מהווה פרמטר לניתוח‪ ,‬בהנחה שכל תשעת הפרמטרטי יחדיו נותני את‬
‫תמונת הקונפליקט המלאה‪ .‬מרבית הפרמטרי מוסברי בשיטה של שאלות‪ .‬ככל שהמשתמש במודל יענה בפירוט על‬
‫השאלות‪ ,‬כ גדלי הסיכויי כי הניתוח יהיה מעמיק ומהימ‪.‬‬
‫המודל עונה על מספר יעדי בסיסיי‪:‬‬
‫‬
‫יצירת הבהירות המירבית האפשרית טרו הגישור או תהלי בניית הסכמות‪.‬‬
‫‬
‫קבלת ההחלטות הנכונות ביותר על בסיס ניתוח המידע המקדי לגבי צעדי התערבות בקונפליקט‪ ,‬כולל אופ‬
‫ההתערבות‪ ,‬מי המתערבי המתאימי‪ ,‬בחינת העיתוי וכיו"ב‪.‬‬
‫‬
‫חיזוק הנייטרלאיות של המתערבי‪ ,‬ע"י שימוש בכלי מקצועיי מדויקי‪.‬‬
‫הפרמטרי לניתוח‬
‫‪ .1‬קבוצות ‬
‫השאלה הראשונה שנשאל בהגיענו לזירת האירוע – "מי נגד מי‪ "?...‬מי ה הקבוצות העיקריות או מי ה הצדדי‬
‫המעורבי בקונפליקט? מי זה צד א'? מי זה צד ב'? הא יש צד ג'? הא בכל צד יש אד אחד? קבוצה של מספר‬
‫‪1‬‬
‫אנשי? הא מדובר בארגו‪ ,‬גו‪ ,‬קבוצה חברתית‪/‬דתית? מה ה המאפייני של הקבוצות ‪ /‬הפרטי המעורבי? מה‬
‫אנחנו יודעי עליה? מה עוד חשוב שנדע עליה? כיצד נשיג מידע זה? א מדובר בקבוצה או ארגו כלשהו‪ ,‬הא יש‬
‫נציגי נבחרי ומקובלי על השאר? הא יש דינמיקה פנימית בכל קבוצה שיש לה השפעה על הקונפליקט ועל‬
‫האפשרות ליישב אותו? מי ה הקבוצות העיקריות בקונפליקט‪ .‬מי ה מקבלי ההחלטות? אי הקבוצות מאורגנות‬
‫)הירארכיה‪ ,‬שיתו‪?(..‬‬
‫‪ .2‬יחסי ‬
‫מה היחסי בי הצדדי? מה היו היחסי בעבר‪ ,‬לפני הקונפליקט? מה מאפיי את היחסי בהווה? מה היחסי‬
‫הצפויי בעתיד‪ ,‬ע קשר לקונפליקט וללא קשר אליו? מהי העוצמה היחסית של הצדדי? הא מתקיימת בינה‬
‫הירארכיה? מי יותר חזק ומי יותר חלש? במה? אי זה קשור לקונפליקט? מהי רמת התלות בי הצדדי & בעבר‪,‬‬
‫בהווה ובעתיד? הא ישנה תלות הדדית או תלות חד&צדדית? מה רמת השיתו ‪ /‬הקרבה הנדרשת בינה? מה‬
‫הצדדי רוצי מבחינת היחסי בינה בעתיד?‬
‫‪ .3‬נושאי ‬
‫השאלה הבאה שמתבקשת – על מה הקונפליקט? מה הנושאי המרכזיי בקונפליקט? מה חשוב לכל צד? כיצד כל‬
‫צד מגדיר את נושאי הקונפליקט? לרוב נמצא כי כל צד מגדיר את הקונפליקט באופ שונה‪ .‬אחד יאמר לנו שזה עניי‬
‫כספי גרידא והשני יטע שזה עניי עקרוני לחלוטי‪ .‬הא יש הסכמה על הגדרת הנושאי? מהי משמעותה של הסכמה‬
‫ושל אי הסכמה? כיצד כל קבוצה מגדירה את הבעיה של הקבוצה השנייה? מה עמדות הצדדי לגבי הנושאי? מה‬
‫הפתרונות שלכל צד יש לגבי הקונפליקט? הא יש סדר עדיפויות‪/‬קדימויות מבחינת הטיפול בנושאי הקונפליקט?‬
‫הא ישנ נושאי נלווי? הכוונה לנושאי שאולי תופסי מקו גדול בדינמיקה של הקונפליקט אול אי ה‬
‫משמעותיי באמת עבור הצדדי‪ .‬לרוב אלו נושאי ש"הודבקו" לנושא הראשוני שמהווה את מקור הקונפליקט‪,‬‬
‫ונבעו מאי&אמו ואנטגוניז‪.‬‬
‫יש לזכור שלרוב הגדרת הנושאי תבהיר את העמדות אול לא מעבר לכ‪.‬‬
‫‪ .4‬מקורות ‬
‫מה מקורות הקונפליקט? נית לזהות בכל קונפליקט שילוב של אחד‬
‫או יותר מ המקורות הבאי‪ :‬ערכי‪ ,‬משאבי וצרכי‪ .‬זיהוי‬
‫המקורות מסייע בהבנת תמונת הקונפליקט ובהתמודדות עימו‪ .‬כ‬
‫למשל‪ ,‬יתכ שבניתוח קונפליקט שבאופ מוצהר מתקיי בי ערכי‬
‫מנוגדי נזהה כי מקור נוס לקונפליקט הינו של צרכי שוני של‬
‫הצדדי‪ .‬יש להניח כי זיהוי זה יסייע בידינו לכוו לתהלי המתמקד‬
‫בצרכי‪ ,‬בעוד שניסיו ליישב ניגוד בערכי ובתפישות עול אינו‬
‫אפשרי במרבית המקרי‪.‬‬
‫ערכי‬
‫צרכי‬
‫משאבי‬
‫במסגרת פרמטר זה אנו שואלי מה האינטרסי והצרכי של כל צד? מה המשאבי שכל צד זקוק לה? מה‬
‫הערכי שלגביה מתקיי קונפליקט? מהו החלק הדומיננטי במשולש מקורות הקונפליקט? הא הקונפליקט על‬
‫ערכי ‪ /‬משאבי ‪ /‬צרכי הינו קונפליקט אמיתי או קונפליקט לכאורה? כלומר‪ ,‬הא יש התנגשות אמיתית בי שני‬
‫הצדדי לגבי מקורות אלו‪ ,‬או הא ההתנגשות הינה מדומה‪ ,‬ונובעת מקשיי תקשורת או מכ שלא נוצרה הדברות‬
‫לגבי צרכי ואינטרסי אמיתיי?‬
‫‪2‬‬
‫ברקע למקורות אלו עומדי לעתי רגשות שליליי חזקי‪ ,‬תפיסה מעוותת או סטריאוטיפית של הצד השני‪,‬‬
‫ותקשורת לקויה בי הצדדי‪ .‬יתכ ג שיש בעיות אינפורמציה כגו העדר נתוני‪ ,‬פרשנויות שונות של הנתוני‪,‬‬
‫אינפורמציה שגויה‪.‬‬
‫תמונה מפורטת של המקורות מבהירה לנו את הדברי החשובי ביותר בנוגע לסכסו‪ .‬סביר כי היא תהיה חלקית‬
‫בשלב הניתוח ותובהר יותר בתו התהלי עצמו‪ .‬על&מנת ליצור תהלי אפקטיבי עלינו למפות את המקורות‪ ,‬אול ג‬
‫לקחת בחשבו כי מקור אחד מועצ בכמעט כל סכסו‪ ?...‬ערכי ותפיסות‪ ,‬אמונות ועקרונות‪ ...‬מדוע? מאחר וזה‬
‫נות יותר כוח ולגיטימציה‪ .‬קשה להתווכח מול ער‪ .‬א נית‪ ,‬אז ע"י הבאת ער אחר‪ ,‬ומהפלונטר הזה קשה מאד‬
‫ליצור דיאלוג אמיתי‪ .‬לא מדובר רק בערכי נשגבי‪ ,‬אלא ג בתפיסה ארגונית‪ ,‬בהגדרה מה זה חינו‪ ,‬מה זו‬
‫קהילה‪...‬‬
‫‪ .5‬רקע ‬
‫הרקע לקונפליקט‪ ,‬הקונטקסט שבתוכו הוא מתקיי‪ ,‬הקשרי שוני‪ .‬איפה הקונפליקט מתרחש? מה קורה מסביב‬
‫ואי זה משפיע על הקונפליקט? הא יש נורמות וחוקי שוני של החברה ‪ /‬מערכת שבתוכה מתקיי הקונפליקט?‬
‫מה ההשפעה שלה על המצב? הא ישנ אנשי נוספי שקשורי ישירות או בעקיפי לקונפליקט? אי ה‬
‫מעורבי? איזו השפעה יש למעורבות? כיצד ה מושפעי מ הקונפליקט וכיצד יושפעו מתוצאותיו האפשריות?‬
‫‪ .6‬דינמיקה ‬
‫הדינמיקה של הקונפליקט מתייחסת לשינויי שחלו בו לאור ציר הזמ‪ ,‬החל משלב ה"טריגר"‪ ,‬דר שלב ההסלמה‪,‬‬
‫שלב השיא‪ ,‬ושלב ההתמתנות שלאחר השיא‪ .‬השינויי נמדדי בעיקר לפי הקריטריו של עוצמת הקונפליקט‪.‬‬
‫מסתבר כי כל הקונפליקטי מאופייני בדינמיקה כזו‪ ,‬ג א אי בינה שו דמיו נראה לעי‪ .‬זו הדינמיקה‬
‫המאפיינת ריב שמתפתח בי שני תלמידי בחצר ביה"ס‪ ,‬וזו הדינמיקה המאפיינת התפתחות מלחמה עקובה מד בי‬
‫שתי מדינות‪.‬‬
‫שיא‬
‫עוצמת‬
‫הסכסו‬
‫טריגר‬
‫זמ‬
‫הקונפליקט מתחיל מטריגר כלשהו‪ ,‬לאחר מכ אסקלציה‪ ,‬שיא‪ ,‬ודי&אסקלציה‪ .‬השיא הוא רגע המשבר‪ .‬בשיא יש‬
‫תגובת תקיפה או בריחה & ‪.FIGHT-FLIGHT RESPONSE‬‬
‫מה עוד מאפיי את שלב השיא בקונפליקט? אי‪ #‬מתנהגי בשיא הקונפליקט?‬
‫א‪.‬‬
‫תגובות פיזיולוגיות‪ :‬יש לרוב ג תגובה פיזיולוגית & לח' ד‪ ,‬מערכת עצבי‪ ,‬נשימה‪ .‬הגו מותש מהמעמס‬
‫האנרגטי של אדרנלי‪ .‬בעול החי האדרנלי נקרא "הורמו הקרב"‪ .‬ברגעי השיא אי יכולת הקשבה ובודאי לא‬
‫‪3‬‬
‫יכולת לקבל החלטה שקולה‪ .‬זה לא עיתוי מתאי להעברת מסר חשוב‪ .‬סביר כי אד יתחרט יותר מאוחר על‬
‫החלטה שקיבל ברגע השיא‪ .‬יכולת השיפוט של האד הפוכה בהתא לעקומת הקונפליקט‪:‬‬
‫טריגר‬
‫שיא‬
‫ב‪.‬‬
‫אנטגוניז אישי ודמוניזציה‪ :‬התקפות אישיות‪ ,‬האד השני הופ להיות מוקד הבעיה‪ ,‬קריאת שמות‪ .‬תופעה של‬
‫"הטבעת חות"‪ :‬הצד השני הוא האויב ולכ הוא ג מרושע‪ ,‬גזל וכד'‪ .‬הוא השט בהתגלמותו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שיבוש התקשורת‪ :‬תקשורת פחות ישירה‪ ,‬עלייה במרכיב הרגשי‪ ,‬הבנה פוחתת‪ .‬העלבות הדדיות‪ ,‬תוקפנות‪,‬‬
‫התנשאות‪ .‬העברת מסרי בדרכי עוקפות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫התגוננות‪" :‬דוחפי אותי אז אדחו בחזרה" )פיזית‪ ,‬מילולית או פסיכולוגית(‪ .‬במרבית המקרי איומי‬
‫מביאי בעקבותיה איומי נגד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אי אמו ספירלי‪ :‬אסקלציה )ללא שליטה(‪ ,‬התבצרות בעמדות‪ ,‬עי תחת עי‪ .‬סכסו גור ל"מתח עוינות"‪ .‬כמו‬
‫שני ספורטאי המושכי חבל‪ ,‬המאמ' אדיר‪ ,‬הכוחות מאוזני כעת ואי תזוזה‪ .‬א אחד מה ירפה הוא‬
‫יפסיד‪ .‬כמו מירו' החימוש‪ ,‬שגור לבזבוז הו על התחמשות בעוד שהיו מעדיפי להשקיע בחינו‪ .‬מצב שקשה‬
‫להרפות‪ .‬אוירה של חוסר אמו‪ .‬א אחד ירפה השני עלול לנצל זאת לטובתו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הרחבת הנושאי‪ :‬הוספת נושאי לנושא המקורי‪ ,‬עוד בעיות עולות‪ ,‬הדיבור פחות ספציפי וענייני‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הקצנה והתבצרות בעמדות‪ :‬התארגנות של מחנות‪ ,‬אי חזרה או התפשרות‪ ,‬שו דבר לא יכול להיות אותו דבר‬
‫שוב‪ ,‬לחימה "עד המוות"‪ .‬הצדדי נוטי להתבצר בעמדות במקו לנסות להבי את האינטרסי האמיתיי‬
‫שלה ושל הצד השני‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫חיפוש בני ברית‪ :‬שאחרי יצדיקו את העמדות‪ ,‬יתמכו רגשית ו‪/‬או מעשית‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגר מתאר מהל חיי של קונפליקט‪ .‬אול בקונפליקט מתמש וארו טווח‪ ,‬שיש בו עליות וירידות‪,‬‬
‫מייצג הגר גל אחד בקונפליקט‪ ,‬מתו רצ של גלי‪.‬‬
‫השימוש בגר לניתוח הקונפליקט מסייע להבי את ההתפתחות ההיסטורית שלו‪ ,‬את מאפייניו בסדר‬
‫כרונולוגי‪ ,‬ובעיקר & לזהות את המצב הנוכחי בקונפליקט‪.‬‬
‫יש הבדל משמעותי בי התערבות בקונפליקט לפני הגעתו לשיא משוער‪ ,‬ובי התערבות בקונפליקט לאחר‬
‫שלב השיא‪ .‬מגשר יכול להתערב בכל חלק מלבד בשיא הקונפליקט‪ .‬ש נית רק להפריד‪ ,‬ואולי לקיי‬
‫פגישות נפרדות בכדי לאפשר הוצאת הכעס והתמודדות ע הרגשות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .7‬סגנונות ‬
‫מה סגנונות ההתנהגות וההתמודדות של הצדדי בקונפליקט? מה הטקטיקות שהצדדי נוקטי בה? אילו‬
‫פעולות נעשו ונעשות על&ידי כל צד?‬
‫במרבית הקונפליקטי אנו מוצאי כי תגובותיו ופעולותיו של כל צד נובעות ממידת החשיבות שהוא נות באותו מצב‬
‫לשני דברי שוני‪ :‬עד כמה חשובי לו היחסי ע הצד השני‪ ,‬ועד כמה חשוב לו להשיג את המטרות שלגביה‬
‫התפתח הקונפליקט‪ .‬היחס בי שני הדברי הללו יקבע ברוב המקרי את האופ בו האד יפעל בקונפליקט‪.‬‬
‫כאשר מדובר על יחסי‪ ,‬אי הכוונה רק ליחסי חבריי ועד כמה ה חשובי לכל צד‪ .‬ישנ מצבי רבי שבה‬
‫היחסי יהיו חשובי עבור הצדדי מסיבות אחרות‪ .‬למשל‪ ,‬שתי מורות באותה שכבה בבי"ס מסוי‪ ,‬היחסי בינה‬
‫יהיו חשובי כחלק מעבודת הצוות ג א אי חברות ממשית‪ .‬בדר כלל ה תעדפנה שלא לפגוע בשיתו הפעולה‬
‫בינה בשל מחלוקות שונות‪ .‬כ ג בי שני מפעלי שתלויי זה בזה לצור ייצור מוצר מסוי‪ ,‬ולכ היחסי בינה‬
‫חשובי‪.‬‬
‫כאשר מדובר על מטרות‪ ,‬הכוונה בדר&כלל לנושא שכל צד מגדיר כנושא הקונפליקט‪ .‬א מבחינת אחד הצדדי‬
‫הנושא יהיה מאד משמעותי יתכ שהוא יאבק עליו ג במחיר פגיעה ביחסי ע הצד השני‪ .‬למשל‪ ,‬א מדינה נמצאת‬
‫בסכנה קיומית בגלל פגיעה במקורות המי שלה‪ ,‬סביר שהיא תצא למלחמה ע המדינה הפוגעת‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫חשיבות ליחסי‬
‫אנוש‬
‫משת& פעולה‬
‫חשיבות רבה ליחסי‬
‫חשיבות רבה למטרות‬
‫מוותר‬
‫חשיבות רבה ליחסי‬
‫חשיבות מעטה למטרות‬
‫"לא נורא"‬
‫"טובי השניי"‬
‫מתפשר‬
‫מכוו להשגת מטרות‬
‫מכוו לשמירה על יחסי אנוש‬
‫"חצי חצי"‬
‫נמנע מעימות‬
‫חשיבות מעטה ליחסי‬
‫חשיבות מעטה למטרות‬
‫שתלט‪ ,‬סמכותי‪,‬‬
‫תחרותי‪ ,‬הפעלת כוח‬
‫חשיבות רבה למטרות‬
‫חשיבות מעטה ליחסי‬
‫לטמו את הראש בחול"‬
‫"כל דאלי גבר‪,‬‬
‫חוקי הג'ונגל"‬
‫"לישו על הבעיה‪,‬‬
‫‪0‬‬
‫‪100‬‬
‫חשיבות להשגת המטרות‬
‫מוותר‬
‫האד מוותר על הצרכי והמטרות שלו מול האד האחר‪ .‬זה קורה לרוב כאשר היחסי ע הצד השני חשובי לו‬
‫יותר מאשר הנושא של אותו קונפליקט‪ .‬יש לסגנו הזה ביטויי שוני‪ :‬ציות להוראה של מישהו שמעלי בהירארכיה‪,‬‬
‫בעיקר א ברור לי שאי לי סיכוי במאבק מולו או שאי טע בכ; נדיבות כלפי האחר‪ ,‬בעיקר א ברור לי שנושא‬
‫‪5‬‬
‫הקונפליקט יותר משמעותי וחשוב לו מאשר עבורי; הקרבה‪ ,‬בעיקר כלפי מישהו שמאד חשוב לי; ויתור בכדי לשמור‬
‫על אוירה טובה באותו מקו )משפחה‪ ,‬כתה(; א מאד חשוב לאד מה השני חושב ומרגיש כלפיו‪ ,‬והוא לא מעוניי‬
‫לפגוע או לסכ את זה‪.‬‬
‫האנרגיה בסגנו זה מכוונת לאחרי‪.‬‬
‫שתלט‪ ,‬תחרותי‪ ,‬סמכותי‬
‫כפייה‪ .‬מאבק‪ .‬הפעלת כוח‪" .‬המטרה מקדשת את האמצעי"‪" ,‬כל דאלי גבר"‪ .‬האד דואג לצרכי ולמטרות שלו‬
‫ג א זה פוגע ביחסי שלו ע הצד השני‪ ,‬ובצרכי ובמטרות של האחר‪ .‬זהו סגנו שנדרש בעיקר כאשר המטרות‬
‫מאד חשובות וכאשר ה יותר חשובות מ היחסי ע הצד השני‪ .‬במצב כזה האד ישליט בכוח את עמדותיו ויכפה‬
‫על השני את הפתרו שלו‪ .‬הוא מניח שקונפליקט נפתר בכ שצד אחד מרוויח והשני מפסיד‪ ,‬ושעדי להיות בצד‬
‫המרוויח‪ .‬לעתי קרובות אנו נדרשי לנקוט בסגנו הזה‪ ,‬בעיקר במצבי חירו ובמצבי שבה התפקיד מחייב‪ .‬כ‬
‫למשל‪ ,‬מורה בכתה או מפקד בצבא נדרש להפעיל סמכות וכפייה בכדי לממש את המטרות שמתחייבות מתפקידו‪.‬‬
‫אול לרוב מדובר בסגנו כוחני ואלי‪ .‬האנרגיה בסגנו זה מכוונת לשינוי הצד השני על&ידי‪ :‬שתלטנות; הפעלת לח';‬
‫הפעלת סמכות וכוח; שימוש באיומי; שליטה מלאה על הדברי; ציווי‪.‬‬
‫נמנע‬
‫התעלמות‪" .‬טומ את הראש בחול"‪" ,‬יש על הבעיה"‪ .‬האד בסגנו הזה נמנע מלהתמודד ע הקונפליקט‪ .‬זה קורה‬
‫כאשר המטרות לא חשובות וג היחסי לא חשובי‪ ,‬ולעתי הבחירה במצב זה נובעת מכ שטיפול בקונפליקט‬
‫נתפש כגוזל יותר אנרגיה מאשר אי טיפול בו‪ .‬האד ידחה‪ ,‬ינסה לנתק מגע‪ ,‬יטשטש או בכלל לא יראה שיש‬
‫קונפליקט‪ .‬התוצאה היא לרוב הפסד‪ ,‬אול אי תמיד מודעות לכ‪ .‬הצב‪ ,‬החוזר אל מתחת לשריו בכדי להימנע‬
‫מעימות‪ ,‬מוותר על מטרותיו האישיות ועל יחסיו‪ .‬הוא מתרחק מנושאי ומאנשי שקשורי בקונפליקטי‪ .‬הוא‬
‫מרגיש חסר אוני‪ .‬הוא מאמי שאי סיכוי לפתור קונפליקט‪ ,‬ושעדי לסגת )פיזית ורגשית( מקונפליקט מאשר‬
‫להתמודד עמו‪.‬‬
‫האנרגיה מכוונת להימנעות מהתמודדות וממחלוקות על&ידי‪ :‬שמירה על פרופיל נמו; הפנית המחלוקת לאפיק אחר‬
‫ולא התמודדות עמה; החלפת נושא; הימנעות ממת תשובות; נסיגה; חוסר מעורבות; התעלמות מצרכי אישיי‬
‫ומצרכי של אחרי‪.‬‬
‫משת& הפעולה‬
‫"טובי השניי"‪ .‬סגנו התנהגות זה נובע לרוב מכ שלאד מאד חשובה המטרה ומאד חשובי היחסי‪ ,‬ולכ הוא‬
‫ימצא דר למפגש של שיתו פעולה ע הצד השני‪ .‬במפגש מסוג זה )משא&ומת(‪ ,‬ישנה הדברות‪ ,‬שבה כל צד מבטא‬
‫בצורה מלאה את הצרכי והאינטרסי שלו‪ ,‬ולעתי ג את רגשותיו וכאביו הנובעי מ הקונפליקט‪ .‬כל צד ינסה‬
‫להבי היטב את אות דברי אצל הצד השני‪ ,‬ולאחר מכ שניה יחד‪ ,‬כצוות‪ ,‬ינסו למצוא פתרונות מתאימי‬
‫לשניה‪ .‬זהו ניסיו לעבוד יחד ע הצד השני לקראת פתרו שיספק את האינטרסי של שני הצדדי )רווח&רווח(‪.‬‬
‫בסגנו זה המתמודד רואה בקונפליקט בעיה שיש לפתור אותה‪ ,‬תו התחשבות במטרותיו ובמטרות הצד השני‪ .‬ע"י‬
‫מציאת פתרו המתאי לשני הצדדי‪ .‬האנרגיה מכוונת למציאת אפשרויות לפתרו על&ידי‪ :‬שילוב משאבי; מת‬
‫משוב מקד; תקשורת טובה; תגובות הדדיות; שיתו בשאיפות‪ ,‬ברצונות; התלהבות; בחינת אפשרויות לרווח‬
‫הדדי‪.‬‬
‫מתפשר‬
‫"חצי חצי"‪ .‬רמת ביניי של שיתו פעולה והימנעות‪ .‬רמת ביניי של הפעלת כוח וויתור‪ .‬זהו ניסיו למצוא פתרו‬
‫שיתקבל על שני הצדדי ויספק באופ חלקי את הצרכי והאינטרסי של שניה‪ .‬כל אחד מרוויח קצת ומפסיד‬
‫‪6‬‬
‫קצת‪ .‬המטרה חשובה חלקית וכל צד מוכ לוותר על חלקה‪ ,‬וג היחסי חשובי חלקית‪ .‬א היחסי היו מאד‬
‫חשובי כל צד היה מתעקש להבי מה הצרכי של השני ולמצוא את הפתרו הטוב ביותר‪ ,‬ששניה ירוויחו ממנו‪.‬‬
‫יתרונות הפשרה שהיא נראית הוגנת‪ ,‬פשוטה ומסיימת את הסכסו‪ .‬חסרונה הוא שבמקרי רבי אי היא ממצה את‬
‫האפשרויות העומדות בפני הצדדי ואי היא מספקת את הפתרו הטוב ביותר שאליו היו יכולי להגיע‪.‬‬
‫אי סגנו נכו או לא נכו‪ ,‬טוב או רע‪ .‬כל סגנו משק אלטרנטיבה להתנהגות שהבחירה בה תהיה בהתא‬
‫לסיטואציה‪ .‬כל אד‪ ,‬בכל סיטואציה‪ ,‬יבחר באופציה אחרת בהתא לצור‪ .‬הבעיה שלרוב אנשי לא מודעי‬
‫להתנהגות שלה ולא בוחרי‪ ,‬אלא "נבחרי" לתו סגנו מסוי‪ .‬אז האד יוצר דפוס‪ ,‬שמגביל אותו ברוב המקרי‬
‫לבחירה אחת )ולעתי שתי(‪ ,‬ואז הוא מגיב אוטומטית בסגנו התנהגות מסוי‪ ,‬בלי קשר לסיטואציה המציאותית‪.‬‬
‫כ האד הופ להיות יותר מאופיי בסגנו מסוי‪ ,‬ואחרי אומרי עליו שהוא תחרותי ושתלט‪ ,‬או מוותר מטבעו‪,‬‬
‫וכ הלאה‪ .‬בכדי למנוע את האוטומטיות ולפעול בחופשיות‪ ,‬יש צור במודעות להתנהגות האישית בקונפליקטי‪ .‬א‬
‫אד מזהה אצל עצמו את הסגנו הדפוסי הוא יכול להפו את זה מנטייה לכלי‪ ,‬יכול להרחיב את הרפרטואר‬
‫ההתנהגותי שלו יותר לבחור את דרכי התגובה במצבי קונפליקט‪ .‬א אד יכול לזהות סגנו ואסטרטגיה אצל הצד‬
‫השני‪ ,‬הוא יכול לבחור את התגובה המתאימה והמועדפת לאותה סיטואציה‪.‬‬
‫‪ .8‬תוצאות‬
‫עלינו לשאול בסעי זה מה התוצאות האפשריות של הקונפליקט?‬
‫‬
‫אטב"ל & מהי האלטרנטיבה הטובה ביותר להסכ‪ .‬מהי האפשרות הטובה ביותר להמש?‬
‫‬
‫אגב"ל & מהי האלטרנטיבה הגרועה ביותר להסכ‪ .‬מהי האפשרות הגרועה ביותר להמש?‬
‫‬
‫‪TO NEGOTIATED AGREEMENT – WATNA‬‬
‫‬
‫‪BEST ALTERNATIVE TO NEGOTIATED AGREEMENT - BATNA‬‬
‫‪.WORST ALTERNATIVE‬‬
‫‬
‫אי מדובר בפתרונות‪ ,‬אלא בגבולות הגזרה מבחינת כל אחד מ הצדדי‪ .‬זו אינפורמציה שימושית מאד בתהלי‪.‬‬
‫‬
‫מה סביר שיקרה?‬
‫‬
‫מה תהיינה התוצאות ללא התערבות של גור חיצוני וניסיו ליישב את הסכסו?‬
‫‬
‫מה סביר שיקרה ע ניסיו התערבות ופתרו הקונפליקט?‬
‫‪ .9‬מה? מי‪ ,‬מתי‪ ,‬מקו? ‬
‫‬
‫מהי הדר הנכונה ביותר לנסות ולהתמודד ע הקונפליקט?‬
‫‬
‫מי ינסה להתמודד ע הקונפליקט?‬
‫‬
‫הא הצדדי יכולי להסתדר ביניה במשא&ומת ישיר?‬
‫‬
‫הא רצוי שיתערב גור שלישי חיצוני?‬
‫‬
‫מהי המסגרת המתאימה להתמודד ע ניסיו יישוב הסכסו?‬
‫‬
‫מי צרי להגיע לשולח המו"מ ‪ /‬הגישור ‪ /‬הבוררות ‪ /‬המשפט?‬
‫‬
‫מי צרי להיות הצד השלישי המסייע? לא תמיד מי שעור את הניתוח והתיאו הוא המתאי לגשר‪ ,‬כמו למשל‬
‫קשיי שפה‪ ,‬ניטראליות‪ ,‬זמינות וכיו"ב‪.‬‬
‫‬
‫מתי נכו לקיי את ההלי? הא אנחנו בשיא הקונפליקט?‬
‫‬
‫מקו – מהו המקו המתאי לקיו ההלי?‬
‫‪7‬‬

Similar documents