) 4711 - 4794 ( 484 סיירת חרוב גדוד תקנון עמותת העמותה פרטי 4

Transcription

) 4711 - 4794 ( 484 סיירת חרוב גדוד תקנון עמותת העמותה פרטי 4
‫תקנון עמותת סיירת חרוב גדוד ‪)4711-4794( 484‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרטי העמותה‬
‫‪1.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫שם העמותה‪ :‬עמותת סיירת חרוב ‪( )6611-6691( 484‬להלן‪" :‬העמותה")‪.‬‬
‫______________________________‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מען העמותה‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מספר רישום של העמותה‪______________________ :‬‬
‫מטרות העמותה וסמכויותיה‬
‫‪1.1‬‬
‫טיפוח ושמירת מורשת הקרב וגאוות היחידה בקרב בוגרי הסיירת‪ ,‬בני משפחותיהם ואחרים;‬
‫‪1.1‬‬
‫המשך הנצחת חללי יחידת סיירת חרוב;‬
‫‪1.1‬‬
‫עזרה לחברי העמותה ולמשפחותיהן וכן למשפחות החללים;‬
‫‪1.4‬‬
‫ארגון מפגשים וכינוסים‪ ,‬תחרויות ספורט ותרבות‪ ,‬ופעילויות אחרות אשר יתרמו ליצירה ו‪/‬או‬
‫שמירת קשרים בין יוצאי הסיירת (הקמת אתר אינטרנט‪ ,‬הוצאת ספר "סיירת חרוב" וכיוצ"ב);‬
‫‪1.2‬‬
‫שמירת הקשר עם גדוד חרוב וחטיבת כפיר;‬
‫‪1.2‬‬
‫ניהול והשתתפות באירועים שונים לשם יצירת קרן כספית‪ ,‬לרבות איסוף‪ ,‬גבייה וקבלת תשלומים‬
‫ותרומות‪ ,‬אשר ישמשו את העמותה לצורך מילוי מטרותיה;‬
‫‪1.2‬‬
‫הבטחת ערכם של כספי העמותה בצורה שתמצא ההנהלה לנכון (בצורה סולידית ושמרנית);‬
‫‪1.8‬‬
‫העמותה תייצג את החברים בה כלפי רשויות‪ ,‬מוסדות‪ ,‬תאגידים וגופים אחרים בנושאי מטרות‬
‫העמותה בלבד;‬
‫‪1.2‬‬
‫נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה כמפורט בסעיף זה‪ ,‬וחלוקת רווחים או טובות‬
‫הנאה בכל צורה שהיא‪ ,‬בין חבריה‪ ,‬אסורה;‬
‫חברות‬
‫‪1.1‬‬
‫(א)‬
‫מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות‪.‬‬
‫(ב)‬
‫אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו‪:‬‬
‫"אני (שם‪ ,‬מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה)‪.‬‬
‫מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי‪ .‬אם אתקבל כחבר בה‪ ,‬אני מתחייב‬
‫לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של‬
‫העמותה‪".‬‬
‫(ג) ה החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד‬
‫לקבל את המבקש‪ ,‬רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫ח בר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל‬
‫(א)‬
‫הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת‪.‬‬
‫(ב)‬
‫חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה‪.‬‬
‫הועד‪ ,‬באישור האסיפה הכללית‪ ,‬רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על‬
‫(ג)‬
‫החברים‪ .‬לעניין זה יצוין כי הועד יהיה רשאי לפטור חבר מדמי חבר לפי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר‬
‫(ד)‬
‫ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫(א)‬
‫החברות בעמותה פוקעת –‬
‫\‪G:\484-2012\484.html\articles‬תקנון עמותה‪.docx‬‬
‫(‪ )1‬במות החבר‪ ,‬ובחבר שהוא תאגיד ‪ -‬בגמר פירוקו;‬
‫(‪ )2‬ב פרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;‬
‫(‪ )3‬בהוצאתו מן העמותה‪.‬‬
‫ה אסיפה הכללית רשאית‪ ,‬לפי הצעת הועד‪ ,‬להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד‬
‫(ב)‬
‫הטעמים הבאים‪:‬‬
‫(‪ )1‬החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;‬
‫(‪ )2‬החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;‬
‫(‪ )3‬החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;‬
‫(‪ )4‬החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪1.4‬‬
‫לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה‬
‫להשמיע טענותיו לפניו‪ ,‬ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(‪ )1( ,)1‬או (‪ )1‬אלא‬
‫לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫הז מנה‪ ,‬דרישה‪ ,‬התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או‬
‫יי שלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את‬
‫מענו הרשום בפנקס החברים‪.‬‬
‫האסיפה הכללית‬
‫‪4.1‬‬
‫יומה‪ ,‬שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫אס יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום‪ ,‬שעה‪,‬‬
‫מקום וסדר יום לאסיפה‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת‪ ,‬תדון‬
‫בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד‪ ,‬תחליט על אישורם‪ ,‬ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה‬
‫(א)‬
‫נוכח בפתיחת האסיפה‪ ,‬רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים‪.‬‬
‫(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה‪ ,‬יראו את האסיפה כנדחית‪ ,‬ללא‬
‫צורך בהזמנה נוספת‪ ,‬בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום‪ ,‬ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים‬
‫רשאים לדון ולהחליט‪ ,‬יהיה מספרם אשר יהיה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪4.2‬‬
‫אסיפה כללית תבחר‪ ,‬מבין חברי העמותה‪ ,‬יושב ראש ומזכיר לאסיפה‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫הח לטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים‪ ,‬זולת אם החוק או תקנון זה דרשו‬
‫רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים‪ ,‬רשאי יושב ראש האסיפה להכריע‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה‪.‬‬
‫הועד‬
‫‪2.1‬‬
‫מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים‪.‬‬
‫‪2.1‬‬
‫ה ועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר‬
‫(א)‬
‫הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש‪.‬‬
‫חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הועד יחדל‬
‫(ב)‬
‫לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל‪.‬‬
‫\‪G:\484-2012\484.html\articles‬תקנון עמותה‪.docx‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪2.1‬‬
‫נ תפנה מקומו של חבר הועד‪ ,‬רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה‬
‫(א)‬
‫לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר‬
‫להמשיך לפעול כוועד‪.‬‬
‫חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו‪ ,‬רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה‬
‫(ב)‬
‫למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪2.4‬‬
‫הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו‪ ,‬ההזמנה להן‪ ,‬המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים‪ ,‬לא נתקבלה ההצעה; החלטת‬
‫כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הועד רשאי להסמיך שלושה מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה‪ ,‬ולבצע‬
‫בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו‪ .‬ברם‪ ,‬חתימה בשם העמותה תתאפשר רק בכפוף לחתימתו של‬
‫מר משה בודאגה בצירוף חתימה של לפחות אחד ממורשי החתימה שיוגדרו‪.‬‬
‫ועדת הבקורת‬
‫הוראות תקנות ‪ 1.1‬עד ‪ 1.5‬יחולו‪ ,‬בשינויים המחוייבים‪ ,‬גם על ועדת הבקורת‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫סניפים‬
‫העמותה רשאית‪ ,‬בהחלטת האסיפה הכללית‪ ,‬להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול‬
‫עניניהם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫נכסים לאחר פירוק‬
‫פו רקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים‪ ,‬יועברו נכסים אלה לעמותה‬
‫אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט‪ 1111-‬בעלת מטרות דומות‪.‬‬
‫\‪G:\484-2012\484.html\articles‬תקנון עמותה‪.docx‬‬
‫‪-3-‬‬

Similar documents