tukaj - Dom upokojencev Kranj

Transcription

tukaj - Dom upokojencev Kranj
40 let
zbornik 1973 - 2013
Izdal in založil: Dom upokojencev Kranj
Oblikovanje: Nimbus reklamna agencija
Tisk: Trajanus d.o.o.
Zbrala in uredila: mag. Zvonka Hočevar
Uredniški odbor: Marjetka Gale, Bojana Petrovič, Zvonka Krančan
Naklada:1000 izvodov
September, 2013
V NAROČJU TOPLINE
In zopet je minilo 10 let.
Čas tiho teče, nič ne reče, nikoli ni utrujen in nikoli se ne ustavi. Naj je lepo, ko si nadvse želimo, da bi se
ustavil vsaj za trenutek in nam podaljšal lepe občutke, naj bo hudo, ko si želimo, da bi odbrzel mimo in
bi čim prej minilo. Čas, enak za revne in bogate, nesrečne in srečne. Pravičen do vseh, enak za vse.
In ko se ozremo nazaj, se zavemo, kako hitro je minilo. Smo izpolnili pričakovanja? Smo postorili vse,
kar smo načrtovali? Vsak zase najbolj ve, kako je zadovoljen z žetvijo. Sama pa se bom osredotočila na
zadnjih 5 let: v veliko čast, veselje in ponos mi je bilo imenovanje za direktorico Doma upokojencev
Kranj. Delo direktorice sem prevzela 1. aprila 2009. A kljub neresnemu datumu sem od prvega dne
uresničevanje svoje vizije zastavila zelo resno. Za seboj sem imela 11 let izkušenj vodenja domov starejših
občanov. Pa vseeno ni preprosto prevzeti vodenja doma za direktorjem, ki je bil celih 17 let dober
gospodar, dober direktor in ne nazadnje še moški v ženskem kolektivu. Gospodu Martinu Habjanu sem
za njegovo popotnico neizmerno hvaležna. A vsak obuje svoje škornje. Tudi jaz sem jih in zakorakala
novim izzivom naproti.
Kolektiv me je hitro sprejel, vodje enot, samostojni in odločni pri svojem delu, so mi bili v veliko
pomoč. Od prvega dne delamo kot ekipa, usklajujemo mnenja, iščemo nove poti in skupaj ustvarjamo.
Sodelavci, zavedajoč se, da smo tu zaradi stanovalcev in ne stanovalci zaradi nas, svoje delo opravljajo
z veliko mero spoštovanja, taktnosti, prijaznosti in strokovnosti. Samo z roko v roki in drug z drugim
lahko ustvarjamo DOM. In to nam uspeva. Glede na zadovoljstvo in odzive uporabnikov, pa naj gre za
ljudi na terenu, kjer ekipa pomoči na domu prizadevno opravlja svoje delo in omogoča starejšim, da
jesen življenja preživijo med svojimi najbližjimi v domačem okolju, ali za stanovalce doma, kjer jim z
vso ljubeznijo in razumevanje skušamo pričarati toplino doma, lahko trdim, da smo najboljši dom.
Vsaki mami se njeni otroci pač zdijo najlepši, tako se meni moji sodelavci zdijo najboljši. In želela bi, da
І
zbornik 40 let 1
smo samo še boljši. Ne sami zase, pač pa za ljudi, ki smo jim namenjeni. In prav zato si močno želim,
da bi tudi stanovalci in svojci imeli razumevanje za trdo in težko delo, ki ga naši delavci vsak dan, vse dni
v letu, podnevi in ponoči, ob delavnikih in praznikih, v vročini in mrazu, opravljajo z veliko mero
prizadevnosti in spoštovanja. In naj nam bo oproščeno in malo spregledano, če kdaj ni vse tako, kot bi
moralo biti, kot so morda pričakovanja uporabnikov.
A dnevi bežijo naprej in lepo je, če se znamo veseliti majhnih stvari. Resnična umetnost življenja je v
doživetih trenutkih vsakega dne posebej. Bogastvo v življenju človeka je dobrota, ki jo naredimo in
dajemo na tem svetu. In iz takšnih dobrih in pozitivnih dejanj naj bo sestavljen naš vsak dan.
V teh petih letih, odkar vodim dom, nam je uspelo veliko narediti, čakajo pa nas novi načrti, konkretni in
jasni. A dom niso le stene, pomembneje od vsega je, da ima dom dušo in veliko srce, v katerega sprejme
vse, zaposlene, stanovalce in uporabnike pomoči na domu, svojce, prijatelje in znance, skratka vse, ki si
sami to želijo.
Prav zato so naše prioritete:
• Zadovoljstvo uporabnika in njihovih svojcev ter zaposlenih;
• Razvojno naravnan dom, ki bo upošteval sodobne koncepte izvajanja socialno-varstvenih storitev;
• Poslovno uspešen dom, ki bo omogočal kvalitetno izvajanje storitev, ob upoštevanju individualnih
potreb in želja posameznika ter spoštovanje dostojanstva, avtonomije in individualnosti vsakega
uporabnika posebej.
Ob častitljivem jubileju doma se lahko s ponosom ozremo nazaj in optimistično zazremo v
prihodnost. Problemi nam ne pomenijo ovir in težav, so le izziv, kako jih rešiti. Ni vedno lahko, a skupaj
zmoremo. Zato hvala vsem in vsakemu posebej. In močno si želim, da bi se stanovalci v domu počutili
kot doma, da bi bili srečni in veseli ter zadovoljno preživeli jesen življenja. Želim, da bi se vsi upi in želje,
ki ždijo v naših srcih, uresničili v čim večji meri.
Direktorica:
mag. Zvonka Hočevar
І
2 zbornik 40 let
PRETEKLOST .......................
(povzeto po zborniku 30-letnice doma)
Uradno odprtje Doma upokojencev Kranj je bilo 30.8.1973, kapaciteta doma je bila 122 postelj,
prvi stanovalci pa so se v dom vselili novembra istega leta. Leta 1982 je bil odprt nov prizidek z
dodatnimi 83 posteljami. Z nadzidavo prizidka pa so bili pridobljeni še prostori za uporabnike dnevnega
varstva in 7 ležišč za začasno nastanitev stanovalcev.
Vhod v dom 1973
Kako se je gradil Dom upokojencev Kranj
Družba je doumela, da smo se starajoči narod, da se starostna meja dviguje, da ljudje zaradi boljšega
standarda in večje kvalitete življenja živimo dlje. V takratni občini Kranj je bilo 5600 ljudi starejših od
65 let, v zavodski oskrbi pa je bilo le 105 starejših ljudi. Potrebe so bile kajpak večje, zlasti pri tistih
starejših prebivalcih, ki zaradi zdravstvenega stanja, invalidnosti ali drugih razlogov niso bili sposobni
sami skrbeti zase.
Skupščina občine Kranj, njene družbenopolitične organizacije (predvsem zveza borcev), društvo
upokojencev in center za socialno delo so si več let prizadevali, da bi bilo življenje starejših občanov
ugodnejše. Ta skrb se je okrepila, ko je občinska konferenca SZDL sprejela akcijski program za pomoč
in varstvo ostarelih ljudi v občini in ko je občinska konferenca ZK sprejela program socialne politike,
je 1. septembra 1973 pisal časopis Glas. Tako je občinska skupščina februarja 1970 sprejela sklep, da
prevzame investitorstvo za gradnjo Doma upokojencev Kranj. Leta 1972 so se začela gradbena
dela, leto dni pozneje, 30. avgusta 1973, pa je bilo na Planini slavnostno odprtje novozgrajenega doma.
Nova sodobno opremljena stavba je imela 109 sob s 122 ležišči, kar je bil izjemno dober standard.
Poleg tega je imel dom tudi vrsto spremljajočih prostorov, od dveh bolniških sob, kuhinje z jedilnico
do gostinskih prostorov in celo kadilnico. Kranjski dom upokojencev je imel torej že od začetka visok
standard. Starostniki so večidel stanovali v enoposteljnih sobah, ki so bile lepo urejene, hrana je bila
dobra, za higieno je bilo dobro poskrbljeno.
І
zbornik 40 let 3
Gradnja je tedaj veljala 19 milijonov dinarjev, od katerih je takratna republiška skupnost invalidskega in
pokojninskega zavarovanja zagotovila 12,3 milijona (ta denar se je namreč pet let namensko zbiral od
pokojnin z območja občine), milijon je prispeval svet za zadeve borcev NOB in vojaških vojnih invalidov
občine, preostanek pa je dala občinska skupščina.
Takoj po slovesnem odprtju doma žal še niso mogli naseliti. 10. oktobra 1973 gorenjski časopis Glas piše,
da Dom upokojencevKranj še ni odprt, kajti električna, vodovodna in izolatorska dela na toplotni postaji
še niso končana. Proti koncu leta pa so ga vendarle napolnili prvi stanovalci.
Devet let pozneje prizidek
Že po nekaj letih se je izkazalo, da je Dom upokojencev Kranj pretesen za vse, ki se želijo naseliti v njem.
V občini je v osemdesetih letih živelo že 8000 prebivalcev, starejših od 60 let, starostna meja pa se je
pomikala vse bolj navzgor in tudi starejših, ki so potrebovali zavodsko varstvo, je bilo vse več. Leta 1982
so zato zgradili prizidek za novih 83 stanovalcev. Poleg tega pa so dogradili tudi prostore za fizioterapijo,
pedikuro in zaklonišče ter še nekatere druge, s katerimi so želeli ustvariti pogoje, da bi se dom lahko
razvil v središče storitev za ostarele in to ne le tiste, ki živijo v instituciji. Ta ideja je bila živa že ob
odprtju leta 1973. Priprave na gradnjo prizidka so potekale od leta 1979, odprli pa so ga tri leta
pozneje. Prizidek je veljal skoraj 60 milijonov dinarjev: 37 milijonov je prispeval sklad za gradnjo domov in
stanovanj upokojencev pri republiški skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 23
milijonov pa so zbrali v kranjski občini.
І
4 zbornik 40 let
DIREKTORJI, KI SO VODILI DOM
Štefan Ovsenar
Prvo desetletje je Dom upokojencev Kranj vodil Štefan Ovsenar,
sodeloval pa je tudi v pripravah na gradnjo.
Ko so leta 1973 odprli novo zgrajeni dom na Planini, je bilo v njem prostora za 122 ljudi, že tedaj pa so
vizionarsko razmišljali tudi o drugih oblikah varstva starejših občanov, od nege na domu do dnevnega varstva. Štefan Ovsenar je bil eden izmed tistih, ki so zagovarjali načelo humane zavodske oskrbe
starejših ljudi in je zvest tem načelom, tako tudi ravnal. Ljudje, s katerimi je sodeloval, se ga radi spominjajo in čeprav je danes aktivnih le še malo ljudi iz njegovega delovnega kroga, je v kranjskem Domu
upokojencev vendarle čutiti humano dediščino njegovega prvega moža.
Roza Kern
Roza Kern je bila druga direktorica Doma upokojencev Kranj. Tam se je na povabilo tedanjega direktorja Štefana Ovsenarja zaposlila leta 1978 kot socialna delavka. Po (pre)zgodnji smrti direktorja Ovsenarja
je leta 1983 postala direktorica doma. V tem času je bil dograjen tudi prizidek, kar je število stanovalcev
seveda še povečalo. Dom je prevzela kot vršilka dolžnosti, zatem pa je bila dva mandata direktorica, do
leta 1992, ko se je upokojila.
І
zbornik 40 let 5
Martin Habjan
Martin Habjan, tretji direktor, ki je dom vodil od upokojitve Roze Kern leta 1992 , do marca 2009, ko se
je zasluženo upokojil.
Takoj po prihodu v dom je začel uvajati drugačen pogled na stanovalce, ki so jim do tedaj rekli
negovanci ali oskrbovanci. Zavedal se je, da je vsak starejši človek svoja osebnost, vredna vsega
spoštovanja, s svojimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami, in da je treba biti izredno rahločuten pri
komuniciranju z njim. Večkrat je poudarjal: »Pomembno dejstvo je, da so to naši uporabniki in plačniki
storitev, da gre za tržni odnos, ki zahteva od nas delavcev, izvajalcev storitev nege in oskrbe, kar
največjo tankočutnost do njih: prijaznost in nasmeh sta poleg strokovnih storitev najpomembnejša
elementa. Zavedal sem se odgovornosti ob novi filozofiji naše hiše, ki je zadevala spremenjeni odnos do
stanovalcev in do storitev, ki jih izvajamo zanje. Izvajajo jih prav tako ljudje, moji sodelavci, poleg tega
pa imamo še ožjo in širšo javnost, svojce naših stanovalcev in lokalno skupnost. Zato je zelo pomembna
pozitivna podoba doma, ki je mogoča le, če so odnosi med nami sodelavci in našimi stanovalci korektni
in pošteni. Zagovarjam načelo, da se pogovarjamo pošteno in po pravici.«
Že kmalu po prihodu je začel uvajati tudi druge, izvendomske oblike varstva in skrbi za
starejše, kar je po eni strani pomenilo obogatitev ponudbe doma, po drugi pa dodatne vire
dohodkov; ter tudi, kar ni zanemarljivo za današnji čas, ko gre za odpiranje novih delovnih mest,
imelo je realno pokritje v povpraševanju po novih storitvah. Uspešno je začel z izvajanjem pomoči na domu,
razvoz hrane starejšim ljudem v okolici, z novimi oblikami varstva, kot so dnevno in začasno varstvo ter
varovani oddelek za težje oblike demence. S temi oblikami dela s starostniki je dom sledil vladnemu
Programu razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji do leta 2005. Skupaj z
ustanoviteljem Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Mestno občino Kranj mu je uspelo
uresničiti več gradbenih posegov pri urejanju doma za izboljšanje bivalnih razmer stanovalcev.
In kot je povedal ob 30. obletnici doma: “Če se ozrem na minulo obdobje skoraj 12 let, lahko z veseljem
ugotovim, da je bilo izjemno plodno in tudi ugled doma ter njegova javna podoba sta se iz leta v leto
izboljšala.”
І
6 zbornik 40 let
DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Dom upokojencev Kranj je leta 1973 ustanovila Skupščina občine Kranj, maja 1993 pa ga je Vlada
Republike Slovenije preoblikovala v javni socialno-varstveni zavod. Ustanovitelj doma je Republika
Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Dom vodi,
predstavlja in zastopa direktor, ki je tudi odgovoren za zakonitost dela doma. Od 1. aprila 2009 je
direktorica doma mag. Zvonka Hočevar. Organ upravljanja je svet doma, ki gasestavlja 9 članov (5
je predstavnikov ustanovitelja, 2 sta predstavnika delavcev, 1 je predstavnik lokalne skupnosti in
1 stanovalcev). Strokovni svet doma je kolegijski strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela doma.
Kranj
Odlična lokacija in izvrstna lega doma – dom leži v neposredni bližini mestnega jedra Kranja, omogočata
stanovalcem preprost dostop do mesta, pošte, banke, trgovin, knjižnice, cerkve in drugih zanje
pomembnih objektov. Dom obkrožajo prekrasne slovenske gore in planine: najbližja sta Šmarjetna gora
in Jošt, hrbet doma pa varujejo Kamniško-Savinjske Alpe.
І
zbornik 40 let 7
Doma ne obkrožajo le stolpnice, ampak tudi prekrasne gore in planine.
Na 10.000 metrih zemljišča se razprostira ogromen dom, ki ga sestavlja pet sklopov stavb, najvišja med
njimi je 3 nadstropni prizidek. Dom ima 4838 m2 neto uporabne površine. Okolica doma je polna
naravnega zelenja in lepo urejena, 4 čudoviti parki stanovalcem omogočajo sprehode in druženje,
poleti pa nudijo prijetno naravno senco.
Urejeni parki nudijo prijetno senco.
Direktorica v parku rada poklepeta s stanovalci.
І
8 zbornik 40 let
SEDANJOST
V zadnjih 10 letih je bila izvedena prenova sob v starem delu stavbe, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve kot ustanovitelj. Z lastnimi sredstvi pa smo od leta 2009 financirali
naslednje projekte:
- uredili smo prostore za službo pomoči na domu, ki je bila do tedaj nameščena v različnih prostorih po
hiši;
- zgradili smo novo dodatno parkirišče, saj obstoječe že dolgo ni zadostovalo potrebam delavcev
in obiskovalcev;
- prenovili smo 26 sob, 3 velike kopalnice, pridobili 3 nove sobe – mest je vedno premalo;
- prenovili pisarniške prostore in jih zaradi racionalnejšega poslovanja združili v isti hodnik;
- premestili in v celoti prenovili smo ambulantne prostore;
- prenovili smo prostore delovne terapije in fizioterapije;
- zgradili smo »štacije«, da je sestra lahko ves čas dostopna na oddelku;
- v celoti smo prenovili jedilnico, kjer se dogajajo tudi vse večje prireditve v domu,
- uredili smo nov pokrit dostop pri kuhinji za razvoz kosil na domove;
- uredili smo prostor za bio-odpadke in infektivne odpadke;
- izvedli smo vrsto drugih manjših adaptacij;
- kupili smo 125 postelj z električnim krmiljenjem, ki so “prijaznejše” tako za stanovalce kot tudi za
delavce;
- posodobili smo pripomočke za zdravstveno nego in oskrbo, fizioterapijo in delovno terapijo,
- zamenjali smo številne stroje v kuhinji in pralnici in posodobili opremo ter
- uvedli številne organizacijske spremembe in izboljšave.
Vse to smo uredili, da bi se stanovalci in delavci v domu dobro počutili.
Generalne prenove zunanjosti doma smo se lotili leta 2012, ko nam je uspelo na razpisu pridobiti
1.176.000 € nepovratnih kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo doma, vsa preostala finančna
sredstva za celostno prenovo doma smo prihranili sami.
Dela so se začela izvajati junija 2012 in do konca poletja 2013 smo zamenjali 612 oken, 3330 m2
strešne kritine, 4877 m2 fasade, obnovili in na novo uredili smo zunanje sanitarne vode, kanalizacijo,
strelovode, požarne izhode ... ter v celoti uredili okolico doma.
І
zbornik 40 let 9
In zakopali smo…
Debela toplotna izolacija omogoča velik prihranek.
І
10 zbornik 40 let
Delo je potekalo po improviziranih hodnikih, a
delavci in stanovalci so strpno prenašali nevšečnosti
gradnje.
V letu 2013 smo uredili še sončne kolektorje in
toplotno črpalko, po vsej hiši namestili termostatske
ventile na radiatorje in zamenjali svetila z varčnimi
ter tako omogočili velike energetske prihranke.
Pomembneje od tega pa je, da stanovalcev pozimi
ne zebe več, poleti pa jim zaradi odlične izolacije ni
vroče.
Prenova je potekala vzporedno po vseh 5 sklopih stavb.
І
zbornik 40 let 11
Tudi pozimi se kljub nizkim temperaturam, gradnja ni ustavila.
Budno oko nadzora je od izvajalcev zahtevalo kvalitetno izvedbo vseh del.
І
12 zbornik 40 let
Direktorica daje še zadnja navodila za ureditev okolice.
…in uspelo nam je!
Domu smo nadeli novo pokrivalo, ga oblekli v nov, svetel, sončen plašč z novimi sivimi očmi, ki žareče
gledajo na povsem obnovljeno okolico in parke doma.
І
zbornik 40 let 13
Maj 2013: še ureditev okolice, posejanje trave in proslavljanje se lahko začne.
Avgust 2013-dom se prebuja v sončno jutro. Kljub vsakodnevnemu zalivanju vročina travi ni
povsem prizanesla.
І
14 zbornik 40 let
Leta 2013 smo se lotili še adaptacije 30 let starega prizidka. Nujno potrebna prenova tako instalacij
kot sob je zahtevala zajetna finančna sredstva. Zanesti smo se morali na lastne vire, 100.000 € pa je
prispevala tudi Mestna občina Kranj. V letu 2013 načrtujemo prenovo dveh nadstropij, ostala dva
varovana oddelka pa v prihodnjih letih, če nam bo uspelo pridobiti dodatna sredstva ustanovitelja in
občine.
Premajhna temačna soba, zaprt balkon, iztrošeno pohištvo (razen novih postelj)
in 30 let stare instalacije, nujne prenove.
Prenovljene sobe imajo kopalnico s
Prenovljena soba s kopalnico je mnogo večja in svetlejša,
tušem.
stanovalci so presrečni.
І
zbornik 40 let 15
DEJAVNOSTI DOMA
Dom kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in aktom o
ustanovitvi izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba ter gospodarsko dejavnost, ki
je namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših občanov. Izvajamo: - institucionalno varstvo
starejših, kamor sodi zdravstvena nega in oskrba stanovalcev v domu, v dnevnem in začasnem varstvu
ter v oskrbovanih stanovanjih; - pomoč posameznikom in družini na domu, ki jo izvajamo preko službe
pomoči na domu - ter socialni servis, katerega največji del predstavlja priprava in dostava kosil zunanjim
uporabnikom.
Dom ima danes skupno 212 ležišč za institucionalno varstvo, (od tega 7 za začasno) in 30 mest za dnevno
varstvo. Stanovalcem je na voljo 45 dvoposteljnih sob in 120 enoposteljnih sob ter 2 garsonjeri.
V domu je redno zaposleni 146 delavcev, od tega 32 delavcev opravlja dejavnost pomoč na domu.
Vsako leto se prijavimo na razpis za javna dela, da lahko stanovalcem omogočimo čim večjo kakovost
bivanja tudi skozi družabništvo.
Široki hodniki in široka vrata sob omogočajo neoviran dostop tudi stanovalcem na vozičkih.
І
16 zbornik 40 let
Stanovalci, ki so samostojnejši, si zelo želijo svoje sobe, najljubša pa jim je garsonjera.
Poleg institucionalnega varstva dom izvaja storitve pomoči na domu za povprečno 160 uporabnikov, z
decembrom 2009 pa smo prevzeli v upravljanje 30 oskrbovanih stanovanj Nepremičninskega sklada in
38 oskrbovanih lastniških stanovanj.
Dom nudi tudi kosila - Dnevno s pomočjo pogodbenega raznašalca in oskrbovalk na domu dostavimo
povprečno 160 kosil, zunanjim uporabnikom pa nudimo možnost kosila v jedilnici doma.
Čeprav so čakalne vrste za sprejem v naš dom za zdaj še zelo dolge, predolge, poskušamo z izvajanjem
široke palete socialno-varstvenih in dodatnih storitev zagotoviti pomoč prav vsem prosilcem.
І
zbornik 40 let 17
ORGANIZACIJA DELA V DOMU UPOKOJENCEV KRANJ
Delo v domu je organizirano v naslednjih enotah:
- uprava (direktorica, splošno-kadrovska služba, finančno-računovodska služba, socialna služba,)
- zdravstvenonegovalna enota
- enota prehrane
- tehnična enota
- enota pomoči na domu.
VODSTVO DOMA
Dom vodi in zastopa direktorica doma
mag. Zvonka Hočevar, ki je odgovorna za
poslovanje doma, da delo poteka
nemoteno, zakonito, strokovno. V imenu in
za račun doma v okviru njegove dejavnosti
sklepa pogodbe in opravlja druga pravna
opravila brez omejitev. Predvsem pa skrbi
za to, da se stanovalci in delavci dobro
počutijo.
mag.Zvonka Hočevar, direktorica doma
V pomoč pri strokovnih odločitvah so direktorici člani kolegija.
І
18 zbornik 40 let
Poleg direktorice sta organa doma še 9-članski svet doma kot organ upravljanja in strokovni svet doma
kot kolegijski strokovni organ.
UPRAVA
Uprava je v celoti v ženski domeni, skromna po številu in močna v znanju.
Uprava
І
zbornik 40 let 19
SPLOŠNA KADROVSKA SLUŽBA S TEHNIČNO ENOTO
Marjetka Gale, vodja splošne kadrovske službe
Z zavedanjem, da dom predstavljajo ljudje, stanovalci in zaposleni, je prizadevanje kadrovske službe
usmerjeno v pridobivanje strokovno usposobljenega kadra, ki zmore veliko empatije in človečnosti,
ljudi z lastnostmi, kot so spoštovanje, prijaznost, zgovornost, dobronamernost, humorna
naravnanost, pripravljenost priskočiti na pomoč, kot tudi strokovnost, pripravljenost sprejemanja
novega znanja in delavnost. Delavci pri svojem delu sledijo zakonodaji, normativom in seveda željam
stanovalcev ter preostalih uporabnikov in njihovih svojcev.
V teh kriznih časih nam je zakonodaja onemogočila nagrajevanje zaposlenih, kot bi si zaslužili in kot bi
mi želeli. Tako nam ostanejo le pohvala za dobro opravljeno delo in skrb za urejeno delovno okolje, za
najnovejše pripomočke, ki olajšajo delo, skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu, za podporo pri
izobraževanju v okviru možnosti, ter nudenje letovanja v domski počitniški enoti na morju, možnost
organizirane vadbe, udeležbe na športnih igrah,…
Vsako leto se prijavljamo na različne razpise, ki v okviru javnih naročil omogočajo čim cenejše
poslovanje, tako kar zadeva nabavo živil kot pri investicijah. Na področju kadrovanja preko javnih
razpisov poskušamo pridobiti dodaten kader, ki je v pomoč našim stanovalcem in zaposlenim: javna
dela, družbeno koristno delo, nadomestno služenje kazni, dijaško in študentsko delo, pripravniki, dijaki
in študenti na praksi, prostovoljci…
І
20 zbornik 40 let
Administrativni del splošno kadrovske službe, sicer ni številčen, vendar je odgovoren za
številne ter raznovrstnie zadolžitve in naloge.
Splošna kadrovska služba poleg režijskega dela zajema še recepcijo in tehnično enoto. Vsi
zaposleni se trudijo soustvarjati pozitivno klimo v našem domu, tako receptorji, ki so prvi stik s stanovalci in svojci, kot vzdrževalci, ki skrbijo za vzdrževanje notranjosti in okolice doma. Perice, se vsak dan
trudijo, da je 550 kilogramov perila za stanovalce doma in oskrbovanih stanovanj poleg delovnih oblačil za
več kot 150 zaposlenih sveže opranega, snežno bele barve, zlikanega in dostavljenega na oddelek. Vsak
zaposleni pa si, kljub obilici dela, najde čas za prijazno besedo z našimi stanovalci. Pri svojem delu z
računalniki in telefoni, kjer količina administrativnega dela iz dneva v dan narašča, se kakšna beseda o
zdravju in vremenu prav prileže.
Receptorji, vzdrževalci in perice se vsak dan trudijo stanovalcem, svojcem in sodelavcem polepšati dan.
І
zbornik 40 let 21
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Tjaša Križnar, vodja finančno računovodske službe
Finančno računovodska služba vodi celotno finančno poslovanje doma, tako za opravljanje vseh
dejavnosti javne službe kot dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
Računi in finance so v celoti zaupani ženskam.
І
22 zbornik 40 let
Zaposleni v finančno računovodski službi skrbijo za finančno podporo vseh dejavnosti, od
vodenja blagajniškega poslovanja, obračuna plač in drugih storitev, do informiranja stanovalcev in
ostalih uporabnikov storitev. Zelo pomembno je sodelovanje z drugimi službami doma, da se
zagotovijo različne informacije, ki so pomembne za učinkovito poslovanje doma. Služba skrbi za
zakonitost finančnega poslovanja ter pripravo strokovnih in poslovnih poročil za zunanje uporabnike
informacij. Pomembni nalogi sta tudi skrb za nemoteno in učinkovito delovanje informacijskega sistema
doma ter zagotavljanje pomoči uporabnikom.
Stanovalci najraje plačujejo oskrbnino kar na blagajni doma.
Na blagajni doma lahko uporabniki osebno plačajo oskrbnino, kupijo bone za kosila, dobijo informacije
o obveznostih za opravljene storitve ter načinih in rokih plačevanja.
І
zbornik 40 let 23
SOCIALNA SLUŽBA
Bojana Petrovič, socialna delavka
Socialna služba s svojim strokovnim delom in osebnim pristopom pomaga posamezniku in njegovim
bližnjim pri sprejemu odločitve za vključitev v domsko življenje in pri tem skuša vsaj delno omiliti stiske
in negotovosti, ki jih taka odločitev prinaša.
Delo socialne službe v domu je osredotočeno predvsem na pripravo starejšega človeka in njegove družine
na ustrezno obliko oskrbe, ki jo starostnik glede na svoje potrebe in zmožnosti potrebuje pred in po
prihodu v dom.
Glavna naloga socialnega delavca je, da prisluhne željam in potrebam starostnika in njegovih družinskih
članov, ki zanj skrbijo. Te so osnova za načrtovanje celotne oskrbe bodočega stanovalca, pri čemer je treba
upoštevati njegove navade in posebnosti, da se zagotovi ustrezno in kakovostno oskrbo. Na socialnega
delavca se obračajo stanovalci in njihovi svojci s svojimi prošnjami, željami, predlogi in pritožbami.
І
24 zbornik 40 let
ZDRAVSTVENO NEGOVALNA ENOTA
Zvonka Krančan, namestnica direktorice za zdravstveno nego in
oskrbo
Gre za največjo enoto v domu. V službo zdravstvene nege in oskrbe so vključene storitve oskrbe in
zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije.
Službo zdravstvene nege in oskrbe sestavljajo: vodja, ki je obenem glavna sestra, nadzorni sestri,
fizioterapevta in delovna terapevtka, srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki, bolničarji/
negovalci, delovni inštruktorji, bolniške strežnice in čistilke.
Nadzorni sestri skupaj z glavno sestro skrbita, da so obračuni oskrbnin vedno pravilni.
І
zbornik 40 let 25
Delavcem zdravstvenonegovalne enote niti naporno delo ne odvzame nasmeha z obraza.
Delo zdravstvene nege in oskrbe poteka vse dni v letu, ob nedeljah in praznikih, podnevi in ponoči.
Zaposleni redno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev v domu, izvajajo medicinsko-tehnične
posege, skrbijo za lajšanje zdravstvenih težav, zdravstveno nego pa izvajajo skladno z Merili za razvrščanje
stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Nega in oskrba je prilagojena zdravstvenemu stanju in
potrebam stanovalcev. Zaradi fizičnih in psihičnih sprememb, ki jih prinaša starost, postajajo ljudje vse
bolj odvisni od tuje pomoči. Delo zdravstveno negovalnega kadra zato zahteva vse večjo strokovnost
zaposlenih, predvsem pa prijaznost osebja do stanovalcev, spoštovanje njihovih potreb in želja,
spoštovanje njihovega dostojanstva in osebne integritete.
І
26 zbornik 40 let
Zdravstveno-negovalni kader z veliko mero spoštovanja opravljajo svoje težko delo.
Sobarice skrbijo, da je dom vedno čist in urejen.
Pri oskrbi pomagajo javni delavci, preko celega leta pa so v domu zaposleni tudi študentje in dijaki
zdravstvenih šol, ki opravljajo obvezno prakso.
І
zbornik 40 let 27
Javni delavci so stanovalcem in delavcem v veliko pomoč.
Poleg stalne nastanitve v domu nudimo začasno varstvo, dnevno varstvo in patronažno zdravstveno
nego v oskrbovanih stanovanjih.
Cilj zdravstveno negovalne ekipe je, da s svojim strokovnim delom in prijaznostjo
kakovostno življenje stanovalcev.
zagotavlja
V začasno varstvo prihajajo ljudje po odpustu iz bolnišnice, v času dopustov njihovih svojcev ali
skrbnikov ter v drugih primerih, ko potrebujejo le kratkotrajno oskrbo. V začasnem varstvu ljudje
spoznajo življenje v domu, tako da se pozneje lažje odločijo za stalno namestitev. Nastanitev v začasnem
varstvu je mogoča za največ tri mesece.
Dnevno varstvo je namenjeno starejšim nad 65 let, ki čez dan ob odsotnosti svojcev oz. skrbnika ne
morejo več poskrbeti zase. Prihajajo uporabniki, ki si želijo družbe in aktivnega preživljanja prostega
časa, osebe, ki potrebujejo pomoč pri dnevnih aktivnostih, predvsem pa starostniki, ki imajo težave
z demenco. Prostori za začasno varstvo so v pritličju doma. Dnevno prihaja v varstvo povprečno 20
uporabnikov. Organiziran imamo tudi prevoz v dnevno varstvo.
І
28 zbornik 40 let
Male sive celice uporabnikov dnevnega varstva ne mirujejo….
AMBULANTA
Zdravljenje in osnovno zdravstveno varstvo izvaja OZG, Zdravstveni dom Kranj. Za proces zdravljenja
je odgovorna zdravnica, ki z domskim timom izvaja medicinsko diagnostiko in medicinsko terapijo.
Stanovalcem sta zagotovljena kurativno zdravljenje in preventivna dejavnost. Stanovalci, ki so pomični,
obiščejo zdravnico v ambulanti, druge pogleda zdravnica v sobi.
Zdravnica skupaj z ambulantno sestro vsak dan pregleda številne stanovalce.
І
zbornik 40 let 29
V primeru hospitalizacije reševalci skupaj z našimi zaposlenimi poskrbijo, da
stanovalci čim prej varno prispejo do bolnice.
Delo splošnega zdravnika dopolnjujejo zdravniki specialisti posameznih strok (dva psihiatra in
fiziatrinja), ki z konziliarnimi pregledi poenostavijo zdravstvene obravnave.
І
30 zbornik 40 let
OSKRBOVANA STANOVANJA
V neposredni bližini našega doma stojita dva bloka z 68 oskrbovanimi stanovanji. Nepremičninski
pokojninski sklad je lastnik najemniških stanovanj v prvem bloku, drugi blok je lastniški.
Oskrbovana stanovanja - prvi blok je najemniški, drugi je lastniški.
V oskrbovanih stanovanjih izvajamo storitve patronažne zdravstvene nege in nego na domu po
predpisih zdravstvenega varstva. Nalog za izvajanje storitve predpiše osebni zdravnik uporabnika.
Patronažno službo izvaja diplomirana oziroma višja medicinska sestra – prvi obisk stanovalca, zahtevne
preveze ran, odvzem krvi iz žile, injekcije… Preostale storitve nege pa opravlja srednja medicinska
sestra – merjenje vitalnih funkcij, aplikacija injekcij v mišico, aplikacija inzulina, manjše preveze ran…
Oskrbo izvajamo preko pomoči na domu, stanovalcem pa nudimo tudi kosila, pranje in likanje.
Stanovalci se počutijo samostojne, veseli pa so vsakega druženja s stanovalci doma na prireditvah in
piknikih.
І
zbornik 40 let 31
FIZIOTERAPIJA
V domu se izvaja program fizioterapije: kinezioterapija, elektroterapija, termoterapija, respiratorna
terapija, skupinska vadba itd. Fizioterapevtski program izvajata fizioterapevta po navodilih domskega zdravnika in specialista fiziatra, ki izda ustrezno napotnico. Za zunanje uporabnike z napotnico so
storitve samoplačniške.
Fizioterapevta sodelujeta in skrbita, da tudi v
odsotnosti karerega od njiju delo poteka
nemoteno.
Pri fizioterapiji stanovalci drug drugemu dajejo vzgled,
kaj zmorejo.
Skupinske vaje se izvajajo v čajnih kuhinjah, individualna terapija pa v prostorih fizioterapije in
sobah stanovalcev doma. Namen terapije je lajšanje in odpravljanje bolečin, izboljšanje ravnotežja in
koordinacije ter gibalnih sposobnosti, da se doseže čim večja samostojnost pri opravljanju
dnevnih aktivnosti. Za dosego boljših rezultatov fizioterapevta uporabljata ustrezne pripomočke in
protibolečinske aparate kot so: protibolečinska električna stimulacija, interferenčni protibolečinski
tokovi, ultrazvočna terapija, diadinator, laser, magnetna terapija, termoterapija in motomed za aktivno
in pasivno razgibavanje rok in nog.
Z metodami vertikalizacije in mobilizacije po prebolelih akutnih boleznih, akutnih fazah kroničnih
bolezni in poškodbah želimo preprečiti posledice dolgotrajnega ležanja, z ohranjanjem gibljivosti in
moči pa samostojnost in mobilnost starostnika, kakršna je bila pred poškodbo oz. boleznijo.
Cilj fizioterapije je izboljšanje gibljivosti in spretnosti, ohranjanje splošne kondicije za lažje
opravljanje vseh dnevnih aktivnosti stanovalcev, druženje in ohranjanje socialnih stikov med
starostniki in izboljšanje splošnega počutja starostnikov.
І
32 zbornik 40 let
DELOVNA TERAPIJA
Delovna terapija je zdravstvena stroka, katere namen je višja kakovost življenja stanovalcev v domu.
Delovni terapevt s pomočjo namenskih aktivnosti vpliva na večanje samostojnosti stanovalcev na vseh
področjih njihovega življenja.
Pod budnim očesom delovne terapevtke stanovalci s
pravilno vadbo izboljšajo gibljivost.
Zajema:
• področje skrbi za samega sebe kot je učenje, ohranjanje in obnavljanje dnevnih aktivnost in
funkcionalne mobilnosti, prilagoditve bivalnega okolja,
• področje produktivnosti, kamor sodijo učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik kreativne
delavnice in pomoč pri različnih opravilih ter gospodinjske aktivnosti in
• področje prostočasnih aktivnosti, ki se izvaja v interesnih skupinah (trening spomina, joga za
starejše, pevska, literarna in bralna skupina, skupine za samopomoč, BioSinhron skupinska terapija,
molitvena skupina, skupina za kratek čas…) in prireditev (kulturne prireditve, pikniki, izleti,
praznovanje rojstnih dni, pustovanje, sv. maše…).
І
zbornik 40 let 33
Del delovne terapije so tudi prostočasne dejavnosti – najbolj obiskana je pevska skupina.
Aktivnosti organizira, koordinira in vodi delovna terapevtka, določene prostočasne aktivnosti pa v
sodelovanju z delovno terapevtko vodijo javni delavci in prostovoljci.
Delovni terapevt izhaja iz posameznika, njegovih želja, sposobnosti in potreb. Stanovalec aktivno
sodeluje pri načrtovanju, izvedbi in postavljanju prioritetnih ciljev obravnave, katere namen je, da lahko
kljub fizičnim in psihičnim omejitvam (bolezen, okvara, starost) postane oz. ostane aktiven član okolja,
v katerem živi. S tem mu zagotovimo višjo kakovost življenja, to pa pomembno vpliva na človekovo
dostojanstvo in ga motivira za aktivno preživljanje jeseni življenja. Narava dela zahteva, da so delovni
terapevti ves čas odprti za potrebe drugih, pripravljeni prisluhniti in reševati človeške stiske.
Skupni uspehi so majhni koraki, ki pa so za posameznika neprecenljive vrednosti.
PROSTOVOLJSTVO
V domu se lahko pohvalimo z dolgoletno
tradicijo prostovoljstva. Za koordinacijo dela
prostovoljcev skrbita delovna terapevtka in
socialna delavka.
Kot prostovoljci prihajajo v dom vsi, ki si
želijo dela s starejšimi, želijo svoje življenjske
izkušnje deliti s stanovalci in jim nameniti nekaj
svojega časa.
Prostovoljka vztraja z vodenjem skupine tudi v
poletnih mesecih.
І
34 zbornik 40 let
ENOTA KUHINJE
Milan Krančan, vodja kuhinje
Delavci kuhinje skrbijo za zdravo prehrano stanovalcev in delavcev doma. V ta namen pripravljajo
navadno varovalno hrano in raznlične vrste dietne hrane, kot so: sladkorna, žolčna, želodčna, pasirana,
redukcijska, sondna prehrana, ter razne kombinacije diet. Trudijo se, da se pri kuhanju čim bolj približajo
predpisanim standardom starostnikove prehrane. V domu pa je tudi veliko stanovalcev, ki zaradi
zdravstvenih težav potrebujejo dieto. Znano je, da je dietna prehrana manj okusna od navadne, kar
poskušamo nadoknaditi s pravilno izbiro dišavnic in začimb.
Po zgledu vodje kuhinje vsi prekrižajo roke (spredaj ali zadaj). Samo ga. Ivka, ki gre v pokoj, stoji mirno.
І
zbornik 40 let 35
Stanovalcem doma tako vsak dan postrežemo zajtrk, kosilo, večerjo in malico. V lepo prenovljeno
domsko jedilnico prihaja okoli 70 stanovalcev, kjer jih postreže servirka. Preostale stanovalce postreže
zdravstveno osebje na oddelkih v sobah in čajnih kuhinjah.
Postrežba kot v najboljšem hotelu – tudi s tem se izkazuje spoštovanje starejših.
Dnevno se pripravi od 160 do170 kosil za zunanje uporabnike, ki jih na domove razvaža pogodbeni
partner ali oskrbovalke pomoči na domu. Kosila so namenjena predvsem upokojencem in ljudem, ki
zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne zmorejo več kuhati sami. Z dvema kombiniranima avtomobiloma raznašalca razvozita povprečno 130 kosil na dan.
Kljub vročini v kuhinji je treba pohiteti z nalaganjem 160 “menažk”.
І
36 zbornik 40 let
S kombiniranim vozilom poskušajo pogodbeni raznašalci čim prej dostaviti kosila naročnikom na dom.
Velika težava pa je prostorska stiska, saj je bila kuhinja zgrajena samo za potrebe stanovalcev doma.
Prostore v kuhinji bi bilo nujno razširiti, da bi zadostili predpisom, ki jih zahteva sistem HACCAP, delo pa
bi potekalo bolj organizirano in kakovostno.
V kuhinji se skuha povprečno 600 toplih obrokov na dan, zato je kuhinja že davno premajhna.
І
zbornik 40 let 37
POMOČ NA DOMU
Mateja Mulej, vodja službe pomoči na domu
Dom upokojencev Kranj izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu v obliki socialne
oskrbe na domu kot javno službo, za Mestno občino Kranj in občino Šenčur (do maja 2013 pa tudi
za občino Naklo), ki jo na podlagi pogodbe zagotavljata in sofinancirata občini. Pomoč na domu je
namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami.
Vsako storitev je treba dosledno zabeležiti. Novi prostori omogočajo oskrbovalkam tudi “pisarniško delo”
Storitve pomoči na domu obsegajo tri sklope opravil: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
І
38 zbornik 40 let
Storitev pomoči na domu se izvaja vse dni v letu, začne pa se na podlagi podane vloge upravičenca,
zakonitega zastopnika ali svojca. V prvem delu se izvede obisk strokovnih delavk na domu
upravičenca, z namenom ugotavljanja upravičenosti do storitve ter sklenitve dogovora o obsegu,
trajanju in načinu opravljanja storitev pomoči na domu glede na potrebe. V drugem delu se izvaja
vodenje, koordiniranje in usmerjanje izvajanja ter neposredno izvajanje dogovorjenih opravil pomoči
na domu. Neposredno izvajanje opravljajo socialne oskrbovalke, ki so strokovno usposobljene.
Kljub terenskemu delu so se oskrbovalke zbrale skoraj v popolni zasedbi.
Pomoč pri osebni negi, gospodinjska pomoč, topel obrok, pa tudi stisk roke in spodbudne besede so le
nekatera opravila in dejanja, ki se izvajajo v okviru pomoči na domu in jih oskrbovalke z vso vestnostjo,
zavzetostjo in strokovnostjo vsakodnevno opravljajo na številnih domovih pri povprečno 160 uporabnikih.
І
zbornik 40 let 39
“Po smrti stare mame bi rada izrazila vam in še posebej vsem negovalkam,
ki so stari mami zagotavljale nego na domu, neizmerno hvaležnost. Z vašo
pomočjo je namreč stara mama lahko preživela zadnje mesece življenja v svojem
domu in ob osebah, ki so ji bile ljube. Na žalost ne znam z besedami opisati
pomembnosti vpliva vsega navedenega na mamino, kakor tudi moje življenje.
Zato se vam in glede na mamino osebnost lahko zapišem da tudi v njenem
imenu, iskreno zahvaljujem za vso podporo, ki smo jo bile jaz, mama in soseda, ki
se je vključevala v mamino oskrbo, deležne. Istočasno pa bi rada tudi pohvalila
občutek za sočloveka in strokovnost vaših negovalk, ki sta se odražala dnevno ob
negi oz. ki sta nam bila posredovana ob predlogih in nasvetih.”
(povratna informacija svojke ene izmed uporabnic storitev pomoči na domu)
І
40 zbornik 40 let
POSEBNI DOGODKI IN POSEBNI LJUDJE
Vsak dogodek, ki se zgodi, je enkraten, neponovljiv in neprimerljiv. In vsak človek je nekaj posebnega, nekaj unikatnega. Kateri so posebni dogodki in posebni ljudje? O tem ima prav vsak izmed nas
svoje mnenje in svojo predstavo in če se opredelimo na zadnjih 10 let, je bilo teh dogodkov in obiskov
posameznikov in skupin toliko, da bi lahko napisali knjigo z nekaj sto stranmi in še ne bi bilo dovolj.
Zato smo izbrali le nekaj utrinkov iz našega vsakdana, ki so nam še posebej ostali v spominu. A vsi ljudje
in dogodki imajo neko skupno rdečo nit: namenjeni so dobri volji in druženju in prav vsi v naš mozaik
življenja prilepijo še en lep, svetel kamenček.
Poseben poudarek dajemo medgeneracijskemu druženju in s tem pripomoremo, da se združi veselje in
energija mladih ter modrost in izkušnje starih, ki spletajo nepozabne, močne niti, ki nas vežejo.
V DOMU NAM NI NIKOLI DOLGČAS
Vsak mesec praznujemo rojstne dneve, pa vendar je vsak mesec drugačen, vsako praznovanje ima za
slavljence še poseben pomen. In vsak mesec pridejo otroci iz katerega od vrtcev, z novimi pesmicami in
plesi, z novimi slikicami, ki jih narišejo za naše stanovalce in z novimi prisrčnimi otroškimi čestitkami. In
vsakič posebej žarijo oči stanovalcev, ko opazujejo te male nadobudne bučke s širokim nasmehom in
iskrivimi očmi in vsakič posebej se potrdi, kako pomembno je medgeneracijsko druženje.
Otroci iz vrtcev s svojimi drobnimi darilci in iskrenim »vse najboljše za vaš praznik« vedno stopijo vsako srce.
І
zbornik 40 let 41
Praznujejo vsi, veselijo se vsi, a prav poseben pomen imajo naši stoletniki. Bolje rečeno stoletnice, saj
moških stoletnikov v našem domu še nismo imeli.
Naše stoletnice leta 2012 (z leve proti desni): Marija Kuljad, Rozalija Kosmač, Marija Fröhlich,
Viktorija Švab, Marija Medle.
In kako veselo je, ko zaigrajo, zapojejo in zaplešejo stari in mladi − mladi, ki po žilah poženejo kri in stari,
ki s svojim zgledom dajejo voljo našim stanovalcem, češ da za pesem in dobro voljo nisi nikoli prestar.
І
42 zbornik 40 let
Stanovalci skupaj z nastopajočimi veselo prepevajo.
Pevske skupine iz bližnje in daljne okolice Kranja se rade odzovejo našemu vabilu.
Stanovalci trenirajo in vadijo, da se lahko vsako leto udeležijo revije pevskih zborov. Takrat nihče ni niti
prehlajen, niti bolan.
І
zbornik 40 let 43
Po kočani reviji pevskih zborov stanovalcev, kamor so vabljeni stanovalci iz vseh
domov Slovenije, se kozarček dobrega vina in sladica po kosilu še kako prileže.
Trije dobri starčki, ki niso za v dom, pa vendar so starejši od vseh naših stanovalcev, nas vsako leto
obiščejo. Vsaj eden se nam že desetletje nikoli ne izneveri: Miklavž. In ker si med seboj ne konkurirajo,
ampak sodelujejo, lahko tudi Miklavž otrokom prinese darilo v vrečki Božička, ki jo je napolnil Dedek
Mraz in pri tem naši stanovalci v igrici in ob Miklavžu uživajo enako kot malčki naših delavcev.
Miklavž je največja darila naložil kar v Božičkovo vrečko.
І
44 zbornik 40 let
A ni vse le zabava. Da človek ostane zdrav, je pomembna telovadba. A kako naj star človek telovadi,
ko ne more dvigniti ne roke ne noge? Če pa sta spodbuda in zgled prava, potem znajo tudi 100-letniki
telovaditi kot Leon Štukelj.
V okviru skupine “joga za starejše”, ki poteka v našem domu in deluje po sistemu “Joga v
vsakdanjem življenju” nas je v juniju 2010 s svojim obiskom razveselil in počastil njihov avtor in vodja
Nj.Sv. Svami, ambasador miru in predstavnik mirovnega sveta, ter se seznanil z načinom vadbe joge v
domu.
Če bi naše stanovalce povprašali, kam hodijo najbolj redno, kje nikoli ne manjkajo in kaj jim pri zdravju
najbolj pomaga, bi v en glas povedali: BioSinhron. In kot bi rekel naš predsednik sveta stanovalcev
gospod Marjan Černivec: “Zgodil se je čudež. Odkar telovadim, spet lahko hodim, nimam več črnih nog
in spet lahko nosim kratke hlače.”
І
zbornik 40 let 45
Stanovalci na vadbi nikoli ne manjkajo niti ne zamudijo. Pomeni jim
telovadbo in obenem prijetno druženje.
In kdo je rekel, da si, ko si star, za vsakršno delo nesposoben? Ko je pri Indijancih umrl vrač, je bila
izguba tako velika in škoda zaradi izgubljenega znanja nenadomestljiva, kot bi danes pogorela največja
strokovna knjižnica. A tega so se zavedali Indijanci, mi žal ne. Znanje starejših je tako bogato, pa ga le
redko znamo izkoristiti, jim prisluhniti in se česa naučiti. In tudi njihove roke niso tako nespretne, kot si
marsikdo misli. Naši stanovalci nam zadnjih pet let prav vsako leto pripravijo novoletna reprezentančna
darila, ki jih z veseljem podarimo našim poslovnim partnerjem.
Stanovalci izdelujejo novoletna darila.
І
46 zbornik 40 let
In kaj vse znajo mladi naučiti in pokazati starejšim in kaj vse znajo starejši naučiti mlade? Veliko, le
prisluhniti moramo znati.
Izdelava papirnatega cvetja – še ena izmenjava izkušenj.
І
zbornik 40 let 47
S politiko se v domu ne ukvarjamo, saj ima vsak svoje želje, svoje navade, svoje poglede…in najlaže se
izognemo konfliktom, če dopustimo vsakemu svobodo mišljenja in če tega nikomur ne vsiljujemo. A ko
te obiščejo najvišji predstavniki države in vlade, v trenutku presežemo vse strankarske ambicije in z
veselim aplavzom pozdravimo predsednika države dr. Danila Türka, ki je s svojo prisotnostjo počastil
100-obletnico naše stanovalke ga. Marije Kuljad.
Predsednik države dr.Danilo Türk z ženo je leta 2010 s svojo udeležbo na praznovanju
100 obletnice naše stanovalke ga. Marije Kuljad, poleg slavljenke zelo razveselil
vse stanovalce in delavce, ki so se udeležili praznovanja.
In le obraze stanovalcev in delavcev je treba pogledati, ko skozi vrata stopi predsednica vlade mag.
Alenka Bratušek in s svojim prijaznim nasmehom ter spodbudnimi besedami stanovalcem izkaže
spoštovanje.
І
48 zbornik 40 let
Stanovalci so bili zelo veseli in ponosni, ko jim je predsednica vlade stisnila roko.
Prazniki, zlasti božično-novoletni in velikonočni čas našim stanovalcem, tudi tistim, ki nikoli niso hodili
k sv.maši, veliko pomenijo, zato se župniki še posebej potrudijo za naše stanovalce, da maša nikoli ne
izostane. In da je praznovanje še slovesnejše, se praznovanja udeleži tudi župan g. Mohor Bogataj, ki ob
vsakem novem letu stanovalce »pocrklja« z dobrotami.
Županovega darila iz košare so stanovalci vedno veseli.
І
zbornik 40 let 49
Da bi presegli stereotipno miselnost, da se v domove hodi samo umret in da lahko ko prideš v dom,
samo ležiš in čakaš teto s koso, smo dokazali, da to ne drži. Stanovalci se vsako leto veselijo izleta, ki ga
skupaj izberejo. Z avtobusom se odpeljejo na celodnevni potep. Nepomične stanovalce pa zadnjih pet
let z invalidskimi vozički peljemo v mesto pogledat, kaj je novega, nato pa na sladoled, sok in tortico v
Europo ali k Mayerju. Tako malo je treba pa toliko sreče s tem prinesemo tistim, ki so resnično omejeni v
gibanju.
Ljudje so se umikali na rob in ploskali, ko so imeli stanovalci v invalidskih vozičkih s
svojimi spremljevalci povorko po mestnih ulicah,
…… in se spočili v kavarni ob sladoledu in kavici.
І
50 zbornik 40 let
Stanovalci se v vročih dneh še posebej radi posladkajo z mrzlim sladoledom. Takrat malo zamižimo
in pozabimo na diete . Sladoledni pikniki s sladoledom, kolikor ga poželijo srce in oči, pa naj gre za
delavce ali stanovalce, so najbolj »osvežilni« dnevi v poletnih mesecih.
Ni boljšega kot sladoledni piknik pri 32˚C.
Živali so človeku za družbo, preganjajo njegov strah, lahko pa mu prinesejo tudi zdravje in dobro voljo.
V domu za zdaj nimamo možnosti, da bi imeli živali. Ljudje smo pač različni: nekateri se jih bojijo, drugi
si jih želijo. A ko pride v dom tale kužek, se ga razveselijo prav vsi.
Šolani kužki »tačke pomagačke« se pustijo božati in so izredno potrpežljivi.
І
zbornik 40 let 51
Vesel si, ko dobiš darilo. A še bolj si vesel, če lahko pomagaš komu, ki je pomoči resnično potreben.
Dobrodelni bazar, ki smo ga izvedli prvič, je uspel nad vsemi pričakovanji in sklenili smo, da ni bil
zadnji. Razveseliti nekoga veliko bolj obogati tistega, ki iskreno da, kot tistega, ki prejme. In zato so se z
darili za dobrodelni bazar odzvali prav vsi delavci, pa tudi prijatelji in znanci, vsak po svojih močeh.
Tudi stanovalci so z nakupom na bazarju pripomogli po svojih zmožnostih.
Ko je gospa Nežka izvedela, koliko smo zbrali zanjo in da ji bo poleg tega tajnica Veronika
podarila še prikolico nažaganih drv, da je ne bo zeblo, ni mogla skriti veselega presenečenja.
І
52 zbornik 40 let
Kaj pa ljubezen na stara leta? Ni boljšega zdravila kot je ljubezen: zjutraj veselo vstaneš, da že ob
zajtrku srečaš tistega, ki ti je všeč, opoldne sploh ne potrebuješ zdravil za pritisk in zvečer ni boljšega
uspavalnega tableta kot prijetna misel na osebo, ki ti vse bolj prirašča k srcu.
Ni lepšega, kot osvajati srca priletnih deklet. Škoda, da se ne vidi, kako simpatično zna pomežikniti.
In se zaljubiti. In kot poje pesem: leta niso važna, za ljubezen nisi nikoli prestar.
Stanovalca sta v domu našla drug drugega.
In z ljubeznijo naj se konča neka desetletna zgodba doma in obrne nov list,
ki ga bomo začeli pisati za prihajajočih novih deset let.
І
zbornik 40 let 53

Similar documents