Hvordan opplever barn å vokse opp med vold i familien

Transcription

Hvordan opplever barn å vokse opp med vold i familien
Barn som lever med vold i familien
Fagbrev nr. 6, februar 2011
Et fagbrev utgitt i etterkant av prosjektet ”Barn som lever med vold i
familien”. Et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ Til Vold (ATV) i Oslo
og Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen (i perioden 2004 - 2010),
finansiert av Barne- familie og likestillingsdepartementet (BLD).
Kunnskapsutvikling om vold og barn
Hovedmålsettingen ved prosjektet; ”Barn som lever med vold i familien” var
kunnskapsutvikling om vold og barn i hjelpeapparatet. Prosjektet ble initiert og finansiert
av Barne, likestilling- og integreringsdepartementet (BLID) og var et samarbeidsprosjekt
mellom Alternativ Til Vold (ATV) i Oslo og Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen.
Prosjektet pågikk fra januar 2004 til januar 2010. I den første treårsperioden var
hovedfokus på kunnskapsutvikling i familievernet. I tre års perioden 2007 – 2010 var
hovedfokus kunnskapsutvikling i barnevernet.
Om dette fagbrevet
Dette er det 6. og siste av 6 fagbrev til aktører innenfor det kommunale og statlige
barnevernet. Om du ikke har fått de 5 første fagbrevene, kan de lastes ned fra ATV`s og
SfK`s nettsider. Målsettingen med fagbrevene har vært å informere om viktige sider ved
prosjektarbeidet. I dette siste fagbrevet, som vi har valt å utsette til nå, ønsker vi
informere om lanseringen av boken; Barn som lever med vold i familien, utgitt på
Universitetsforlaget januar 2011. Denne boken er et direkte resultat av prosjektarbeidet
som pågikk fra 2004 - 2010, og hovedmålgruppe er studenter og fagpersoner innen
barnevernfaglige sammenhenger.
1
Oversikt over fagbrevene som er utgitt i prosjektet:
Fagbrev 1: Beskrivelse av prosjektet; Barn som lever med vold i familien (jan. 09)
Fagbrev 2: Fenomenologisk beskrivelse av tematikken – i et barneperspektiv (febr. 09)
Fagbrev 3: Om skadevirkninger av å være utsatt for/ vitne til vold i familien (mars 09)
Fagbrev 4: Om problemstillinger rundt oppdagelse. Og om samarbeid mellom
barnevern, politi, skole, barnehage m.f. i sammenheng med dette tema (november 09)
Fagbrev 5: Om kartlegging av vold, og om beskyttelse av utsatte barn. Et spesielt fokus
på Klemetsrudmodellen (desember 09)
Fagbrev 6: Om lanseringen av boken; "Barn som lever med vold i familien"
Boken; Barn som lever med vold i familien
Barnevernet involveres når barn utsettes for vold i familien. Barnevernet tilbyr både
beskyttelse og hjelp. Til grunn for dette arbeidet trenger barnvernet kunnskap om vold i
nære relasjoner i all sin kompleksitet,- og strategier og metoder for hjelpearbeidet.
Denne boka er et bidrag til å øke kunnskapsgrunnlaget hos barnevernet og barnevernets
samarbeidspartnere.
Bokens redaktører er Unni Heltne, psykolog ved Senter for krisepsykologi (SfK) i Bergen,
og Per Øystein Steinsvåg, psykolog ved Alternativ til vold (ATV) i Oslo. De øvrige
forfattere fremkommer i innholdsoversikten under.
2
Oversikt over bokens struktur og innhold
Boken er organisert i to hoveddeler. I Del 1 er hovedvekten lagt på grunnlagsforståelse
av barn som lever med i familien. I Del 2 er hovedvekten lagt på ulike innfallsvinkler til
hjelpearbeidet ut fra den grunnlagstenkning som er skissert i Del 1:
DEL 1 Grunnlagsforståelse
Prolog
Det er mange hus i gata
Øivind Aschjem
Kapittel 1
Begrepsavklaringer og oversikt.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 2
Én familie, mange virkeligheter. Hvordan vold i familien oppleves og beskrives av barnet,
den voldsutsatte og voldsutøver
Øivind Aschjem, Wenche Tobiassen Sanna og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 3
Familievold og barns utvikling: Kunnskap fra forskning og praksis.
Hanne Cecilie Braarud og Magne Raundalen
Kapittel 4
Hvordan traumatisering påvirker hjernen.
Arne Blindheim
Kapittel 5
Små barn utsatt for familievold. Fokus på diagnoser, psykobiologi og
tilknytningspsykologi.
Stig Torsteinson
Kapittel 6
Kronisk traumatiserte barn.
Arne Blindheim
Kapittel 7
Omsorg for barn i familier der far utsetter mor for vold.
Ingunn Eriksen, Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 8
Forståelse av og hjelpebehov for voldsutøvere i nære relasjoner
Pål Kristian Molin og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 9
Forståelse av og hjelpebehov for voldsutsatte mødre i nære relasjoner.
Kaja Næss Johannessen og Hanne Netland Simonsen
Kapittel 10
Møte med foreldre som bruker oppdragervold – erfaringer fra
arbeid med minoritetsforeldre.
Judith van der Weele, Nadia Ansar og Yalila Castro
3
DEL 2 Barnevernets arbeid med familievold
Kapittel 11
Barnevernets arbeid med familievold; sentrale utfordringer og utvikling av rutiner.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 12
Sikkerhetsarbeid – en integrert del av hjelpearbeidet.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 13
Kartlegging og planlegging av tiltak.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 14
Vi må snakke med barna om volden .
Magne Raundalen
Kapittel 15
Hvor går grensen i situasjoner der barn utsettes for vold?.
En refleksjon over et utfordrende tema for barnevernet
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 16
Barnefordelingssaken når vold er et tema.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 17
Samvær etter vold.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Kapittel 18
Utfordringer og muligheter når fosterforeldre og andre har omsorg for voldsutsatte barn
– et kunnskapsgrunnlag for styrket veiledning.
Marianne Straume og Elin Hordvik
Kapittel 19
Ivaretagelse av hjelperen – forebygging og håndtering av sekundærtraumatisering.
Ingunn Eriksen og Iselin Sætre
Kapittel 20
Samarbeid – en forutsetning for god hjelp.
Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
Epilog
Barns rett til et liv i trygghet.
Magne Raundalen
4
Lanseringskonferanse 12 april 2011:
12 april 2011 holdes en lanseringskonferanse for boken arrangert av
Barnevernsambandet og Universitetsforlaget i samarbeid. Forfatterne bak boken vil stå
for det faglige innholdet (pluss to innlegg fra fagpersoner vi har samarbeidet med i
barnevernet).
Fra arrangørenes invitasjon formidles det:
Hvordan kan barnevernet forstå og avdekke volden og hvordan kan man ta opp vold med
barnet og familien? Til hjelp i arbeidet er det behov for varierte framgangsmåter, og
seminarets foredragsholdere vil fokusere på sentrale emner som grunnlagsforståelse,
oppdragervold, sekundærtraumatisering, og sikkerhetsarbeid for familiemedlemmer og
hjelpere.
Program:
09.30: Registrering
10.00: Velkommen og åpning v/ Barneombudet
10.15: Det er mange hus i gata v/ Øivind Aschjem, leder og terapeut ved Alternativ til
Vold i Telemark.
10.30: Hva er vold i familien - omfang og grunnleggende forståelser v/ Unni Heltne,
psykolog ved Senter for krisepsykologi (SfK) i Bergen, og Per Øystein
Steinsvåg, faglig koordinator og psykolog ved ATV i Oslo.
11.15: En familie - mange forståelser v/ Øivind Aschjem, Unni Heltne og Per Øystein
Steinsvåg.
11.45: Lunsj
12.30: Oppdragervold v/ Yalila Castro, psykolog ved ATV.
13.00: Om sikkerhetsarbeid v/ Per Øystein Steinsvåg.
13.30: Pause
13.45: Om å snakke med barna - hva sier ny forskning? v/ Unni Heltne.
14.15: Sekundærtraumatisering hos barnevernsarbeidere v/ Unni Heltne.
14.45: Pause
15.00: Klemetsrudsmodellen v/ Liv Disen, leder for voldsteamet, og Ragnhild Arnesen,
barnevernskonsulent, ved Søndre Nordstrand barneverntjeneste.
15.30: Erfaringer fra et prosjekt for å bedre akutt-tilbudet til barn v/ Ragnhild Waldeland,
barnevernspedagog og Randi Torstensen, leder for Barnevernsvakten i Stavanger.
16.00: Avslutning
Tid: 12. april 2011. Kl. 09.30 - 16.00
Sted: Håndverkeren Kurs- og konferansesenter
Lokale: Genius, Rosenkrantzgate 7, 0159 OSLO.
Pris: Kr 749,- Inkl. lunsj og kaffe/te. Prisen inkluderer boken; Barn som lever med vold i
familien - grunnlag for beskyttelse og hjelp av Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg
(red.)
Påmelding: For påmelding, klikk deg inn på www. universitetsforlaget.no
S.U. innen 31. mars. Påmeldingen er bindende. Ta kontakt med Universitetsforlaget ved
Kyrre Olavsrud dersom du har noen spørsmål knyttet til arrangementet. E-post:
[email protected] / tlf.: 24 14 75 31.
5
Oversikt over mer informasjon fra prosjektet
Fagskriv som kan lastes ned fra våre hjemmesider under:
o
Bulleteng 1: Introduksjon til tema
o
Bulleteng 2: Sikkerhetsarbeid
o
Bulleteng 3: Om arbeid med barn i gruppe
o
Bulleteng 4: Voldsutsatte mødre og omsorg
o
Bulleteng 5: Fedre som utøver vold og omsorg
o
Bulleteng 6: Om skadevirkninger
o
Små vitner til vold: Et informasjonshefte om barn og vold til foreldre berørt av
vold. Det er tomt for den skriftlige utgaven av denne – men den elektronisk
versjon kan fritt lastes ned på hjemmesiden. (Dersom noen aktører ønsker trykke
opp nye opplag - ta kontakt med oss på; [email protected]).
o
Sluttrapport fra første prosjektperiode; 2004 – 2007 (sendes ved henvendelse pr.
e-post)
o
Sluttrapport fra prosjektet; 2004 - 2010 (legges ut på nettet i mars/april 2011).
o
Informasjonshefte om: Barnefordelingssaker der det er påstander om vold. Utgitt
av BLD. Spesielt rettet til sakkyndige, dommere og advokater i
barnefordelingssaker, men svært nyttig også innen barnevernfaglig arbeid. Kan
lastes ned fra våre, og departementets hjemmesider.
o
Kartleggingspakke for voksne og barn; de som utøver vold og de som blir utsatt
for vold (legges ut på nettsiden februar/mars 2011).
o
En veileder for gruppearbeid med barn er utarbeidet. Det er utarbeidet en skriftlig
utgave av denne (innbundet hefte), og elektronisk utgave kan lastes ned fra våre
hjemmesider.
Våre hjemmesider/ e-post henvendelse:
Alternativ Til Vold: http://www.atv-stiftelsen.no/
Senter for Krisepsykologi: http://www.krisepsyk.no/
Andre sentrale hjemmesider (relevante rapporter og forskningsartikler, og
informasjon om sentrale kurs, seminarer og konferanser):
BLD: http://www.regjeringen.no/bld
Bufetat: http://www.bufetat.no
Barneombudet: http://www.barneombudet.no/
NKVTS: http://www.nkvts.no/
NOVA: http://www.nova.no/
FAFO: http://www.fafo.no/
6
NIBR: http://www.nibr.no/
Reform. http://www.reform.no/
Krisesentersekreteriatet: http://www.krisesenter.com/
Krisesenterforbundet:
http://www.norskkrisesenterforbund.no/
Norsk Barnevernsamband:
http://www.barnevernsambandet.no/
Barnevernets utviklingssenterm Vestlandet:
http://www.unifobhelse.no/index.php?Gruppe=2&Lang=nor
Barnevernets utviklingssenter, Midt Norge:
http://www.ntnusamfunnsforskning.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1002
Barnevernets utviklingssenter, Nord: http://www.bvunn.no/
Nasjonalt nettbibliotek for barnevern og familievern:
http://www.nbbf.no/BUF/rss/Portal.php
7