1 April 2011 LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011

Comments

Transcription

1 April 2011 LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011
Helse
Helse
Helse
Helse
Sør-Øst RHF
Vest RHF
Midt-Norge RHF
Nord RHF
April 2011
LIS-TNF/BIO AVTALER 2011, revidert april 2011
LIS-avtaler i perioden 1.2.2011 - 31.1.2012 og anbefalinger for valg av biologiske
legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) eies av helseregionene og arbeider for alle offentlige
sykehus. Formålet til LIS er å legge grunnlag for avtaler på kjøp og levering av legemidler
etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader for disse produktene.
For 2011 er det mottatt tilbud fra Abbott (Humira®), Bristol Myers Squibb (Orencia®)
Janssen-Cilag (Stelara®), MSD (Remicade®, Simponi®) Pfizer (Enbrel®), Roche
(MabThera®, RoActemra®) og UCB (Cimzia®).
Helseforetakene har mottatt tilbud på Enbrel 25 mg Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske, hvor pasientene må blande pulver og væske selv. Tilbudet er
33 130 kr per år rimeligere pr pasient enn Enbrel ferdigfylt sprøyte/penn 50 mg og
37 347 kr per år rimeligere enn Enbrel ferdigfylt sprøyte 25 mg, se tabelloversikt.
Salgstall for 2010 viser at helseforetakene vil kjøpe legemidler innenfor denne gruppen for
1 500 millioner i 2011. Lojalitet til avtalene er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå
lavere legemiddelpriser.
Anbefalinger for 2011
Anbefalingen gjelder ved oppstart og skifte av legemiddel.
På bakgrunn av mottatte tilbud gir LIS-TNF/BIO spesialistgruppe gjennom helseregionene
anbefalinger for legenes valg ut fra prisberegninger basert på godkjente indikasjoner og
anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale http://legemiddelverket.no/.
Prisberegningene er gjort for første års behandling.
Laveste tilbudspris er grunnlag for anbefalingen når det ikke finnes klart dokumenterte
forskjeller på effekt og bivirkninger gjennom sammenliknende kontrollerte studier (headto-head comparative studies).
1
Det kan finnes spesielle forhold hos den enkelte pasient som påvirker legemiddelvalget.
Dette kan eksempelvis være pasientens evne til å håndtere preparatet, brukervennlighet,
injeksjonshyppighet, bivirkningsprofil, reisekostnader for behandling og lokal kapasitet på
infusjonsbehandling. Det kan også tas hensyn til identifiserte prediktorer for respons (for
eksempel metotreksat komedikasjon ved bruk av TNF-α-hemmer ved revmatoid artritt,
revmatoid faktor/antistoffer mot citrullinerte peptider (anti-CCP) ved bruk av rituximab)
og konsistente registerdata når det gjelder bivirkninger (for eksempel ulik forekomst av
tuberkulose (tbc) under behandling med ulike TNF-α-hemmere). I slike tilfelle kan
behandlende lege gjøre begrunnede avvik fra anbefalingene om å velge rimeligste
alternativ.
Det er utarbeidet et regneark for beregning av legemiddelkostnader. Regnearket
inneholder legemiddelpriser basert på apotekavanse for Sykehusapotekene Helse Sør-Øst.
Regnearket vil bli tilsendt alle helseforetak og kan også fås ved henvendelse til LIS
e-post: [email protected]
Revmatoid artritt
Første gangs bruk av biologiske legemiddel:
Preparat
Enbrel
Kostnad i kr Infusjon/injeksjon
89 123
Injeksjon
Remicade
89 831
Infusjon
Cimzia
RoActemra
Simponi
Simponi
Humira
Enbrel
96 084
111 796
115 796
117 010
119 575
122 255
Injeksjon
Infusjon
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Enbrel
126 470
Injeksjon
Orencia
147 659
Infusjon
Merknad
25 mg x 2 per uke
Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske Varenr 56 66 61
Til barn: Varenr 03 86 89
Pasient 70 kg, 3 mg per kg,
8 ukers intervall
Ferdigfylt sprøyte
Pasient 70 kg
Ferdigfylt sprøyte
Ferdigfylt penn
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
50 mg x 1 per uke
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
25 mg x 2 per uke
Ferdigfylt sprøyte
Pasient ≥ 60 kg
Revmatoid artritt(etter første gangs bruk av et biologisk legemiddel):
For pasienter som har måttet slutte med første valgt biologisk legemiddel på grunn
av manglende effekt eller bivirkninger er også følgende legemiddel et alternativ:
Preparat
MabThera
Kostnad i kr Infusjon/injeksjon
66 030
Infusjon
Merknad
Behandling hver 9. måned.
Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt, spondyloartritt):
2
Preparat
Enbrel
Kostnad i kr Infusjon/injeksjon
89 123
Injeksjon
Simponi
Simponi
Humira
Enbrel
115 796
117 010
119 575
122 255
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Enbrel
126 470
Injeksjon
Remicade
171 106
Infusjon
Merknad
25 mg x 2 per uke
Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske Varenr 56 66 61
Til barn: Varenr 03 86 89
Ferdigfylt sprøyte
Ferdigfylt penn
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
50 mg x 1 per uke
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
25 mg x 2 per uke
Ferdigfylt sprøyte
Pasient 80 kg
Luminal Crohns sykdom:
Preparat
Humira
Remicade
Kostnad i kr Infusjon/injeksjon
124 161
Injeksjon
171 106
Infusjon
Merknad
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
Pasient 80 kg
Ulcerøs colitt og fistulerende Crohns sykdom:
Preparat
Remicade
Kostnad i kr
171 106
Infusjon/injeksjon
Infusjon
Merknad
Pasient 80 kg
Preparat
Enbrel
Kostnad i Kr
89 123
Infusjon/injeksjon
Injeksjon
Simponi
Simponi
Humira
Enbrel
115 796
117 010
119 575
122 255
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Injeksjon
Enbrel
126 470
Injeksjon
Remicade
171 106
Infusjon
Merknad
25 mg x 2 per uke
Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske Varenr 56 66 61
Til barn: Varenr 03 86 89
Sprøyte
Penn
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
50 mg x 1 per uke
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
25 mg x 2 per uke
Ferdigfylt sprøyte
Pasient 80 kg
Psoriasis artritt:
3
Psoriasis:
Preparat
Enbrel
Kostnad i Kr
89 123
Infusjon/injeksjon
Injeksjon
Enbrel
109 634
Injeksjon
Enbrel
122 255
Injeksjon
Humira
Enbrel
126 454
126 470
Injeksjon
Injeksjon
Stelara
144 757
Injeksjon
Enbrel
150 390
Injeksjon
Enbrel
155 575
Injeksjon
Remicade
171 106
Infusjon
Merknad
25 mg x 2 per uke
Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske Varenr 56 66 61
Til barn: Varenr 03 86 89
2 x 25 mg x 2 per uke første 12 uker
Sett med pulver og sprøyte med
injeksjonsvæske Varenr 56 66 61
Til barn: Varenr 03 86 89
50 mg x 1 per uke
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
25 mg x 2 per uke
Ferdigfylt sprøyte
45 mg og 90 mg har samme pris
Ferdigfylt sprøyte
1x 50 mg x 2 per uke 12 første uker
Ferdigfylt sprøyte/ferdigfylt penn
2 x 25 mg x 2 per uke første 12 uker
Ferdigfylt sprøyte
Pasient 80 kg
Endrede indikasjoner i avtaleperioden kan medføre endring i anbefalinger med øyeblikkelig
virkning.
De regionale helseforetakene har besluttet å benytte spesialistgruppens anbefalinger som
instruks i egne helseforetak.
Med hilsen
LIS-TNF/BIO spesialistgruppe
Professor Jon Florholmen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Overlege Synøve Kalstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Avdelingssjef/professor Tore Kristian Kvien, Diakonhjemmet Sykehus
Overlege Gustav Lehne, OUS HF, Radiumhospitalet
Overlege Ingrid Prytz Berset, Helse Sunnmøre HF
Avdelingsdirektør/overlege Lisbeth Rustad, Haukeland Universitetssykehus HF
Avdelingssjef/overlege Kristin Ryggen, St. Olavs Hospital HF
Farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, LIS
Adm. leder Torfinn Aanes, LIS
Kopi:
Helseforetak
Aktuelle fagmiljø
Norsk gastroenterologisk forening
Norsk dermatologisk selskap
Norsk revmatologisk selskap
LIS kontakter og LIS fagråd
4
Sykehusapotekene helseforetak
Avtaleparter
Pasientorganisasjoner
5