Anvisning för partner

Transcription

Anvisning för partner
1(2)
Partneranvisning v 140319 2014‐03‐27
PARTNERS ‐ SNABBSTART PSI HANTERING
Webbläsare: Internet Explorer 8‐11, Firefox 10‐, Google Chrome, Safari. Gå till www.srakod.se, logga in med användarnamn och lösenord som erhålls från [email protected]. Välj Hantera PSI, kontrollera/registrera dina kontaktuppgifter genom Profil. Mer omfattande anvisningar om PSI‐kan hämtas från Filbiblioteket. Gör egna urval efter PSI‐status genom att bocka för önskade val. Väntar på maskindata ger ex. produkter där ifyllande av PSI‐uppgifter inte påbörjats. Klicka på Uppdatera för att visa urval av bockade val. Obs! siffrorna visar alltid totalt antal produkter oberoende av sortering eller selektering. Alla produkter (maskiner) med PSI‐mall listas. PSI+ finns endast för produkter med egna arbetsmiljöföreskrifter (AFS). Produktlistan kan: sorteras efter rubrikerna Maskin/Fabrikat, Typ, Status eller SRA‐kod. selekteras med valfri text i Maskin/Fabrikat eller kod i SRA‐kod. Klicka på Granska/Editera på aktuell produktrad för vald PSI eller PSI+. Kontrollera att:  produktnamn, SRA‐kod och mallnamn överensstämmer  produktens manual innehåller version av maskindirektiv, EG‐försäkran, CE‐märkning och aktuella standarder för vibrations/bullervärden  vibrationsvärden är enligt 3D, att bullervärden finns för både ljudtryck och ljudeffekt  skriv en kommentar för alla avvikelser Scrolla/välj bland alla företagets produkter oavsett PSI‐status, i det övre högra fältet. Ladda upp manual i PDF‐format. Om det även står Hittas här är manualen sedan tidigare länkad. Om den är länkad till företagets hemsida måste den nu laddas upp till Produktförteckningen. Obs! att ytterligare produktinformation eller instruktionsfilmer kan laddas upp till produkten genom Beskrivningsfältet i Partner‐vyn, i SRA Produktförteckning. OBS! Den ifyllda informationen ska vara exakt det som står i den uppladdade manualen. Om någon uppgift tas från ett produktblad måste det anges i Skriv en kommentar. Om alla uppgifterna tas från ett produktblad bocka Maskindirektiv: Ej enligt MD: Ex: Manual saknar vibrationsvärden. Data för inmatning i PSI tagna ur produktkatalog från 1997. Vibrationsvärde 1D i katalogen, 3 m/s2 dubblas till 6 m/s2 för att motsvara 3D. Ladda upp bild, format JPEG (JPG), PNG, GIF och BMP. En ren produktbild utan personer och bakgrund. I annat fall bocka Bild saknas. Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Internet
Box 22307, 104 22 Stockholm
Klara Norra Kyrkogata 31
vxl 08-508 938 00, dir 08-508 938 55
08-508 938 01
[email protected]
www.swedishrental.se
Servicebolag:
Organisationsnr
Bankgiro
Postgiro
Swedish Rental
Service AB
01-556519-6283
400-1731
94 09 93-9
2(2)
Fyll i alla markerade fält. Dessa är försedda med en hjälptext för vad som ska stå i fältet, hjälptexten visas med markören över fältet. Läs hjälptexten, fyll i rätt uppgifter. Det finns ett antal fördefinierade texter för Stopp/Nödstopp, Skyddsfunktioner, Användningsområde, Start och Drift eller Drivmedel. Välj dessa texter i första hand, vid behov skriv in en ny text. Saknade uppgifter kan markera med ett streck ”–” förutom i Användningsområde, Start och Stopp/Nödstopp som alltid ska fyllas i. Om ljudtrycket är mindre än 80 db(A), eller inte relevant, bocka för Ljudtryck <80 db(A). Ekvivalent vibrationsvärde i 1D ska normalt dubbleras för att motsvara 3D. Om aktuellt bocka för 3D‐värdet <2,5 m/s2. för helkroppsvibrationerna på en åkbar maskin <0,5 m/s2. Välj den version av Maskindirektivet som framgår av uppladdad manual. Granska dokumentet genom Printvy PSI och skriv ut genom att klicka på Konvertera till PDF. Återgå till inmatning genom Tillbaka. Klicka på Skriv en kommentar och dokumentera alla avvikelse i kommentarsfältet och klicka sedan på Skicka. Ifyllda uppgifter sparas genom Spara PSI och får då status Partnerredigering pågår. När samtliga fält är ifyllda och sparade kan PSI‐dokument Skickas till granskning. De produkter som sparats/skickats tillbaka från granskarna eller skickats till granskning, listas genom att bocka Partnerredigering pågår eller Partnerredigering klar, i startbilden för PSI‐
hanteringen. Produkter som saknar information eller har fel modellnamn, kan ges status Parkerad av granskarna. Granskning klar innebär att PSI‐dokumentet är färdigt att användas av SRA och maskinuthyrarna, det kompletteras med en disclaimer och uthyrarens kontaktuppgifter. Vid ändring eller uppladdning ny manual, kontrollera alla uppgifter och Skicka till granskning. Kontakt för frågor om registrering tas i första hand genom e‐post, i andra hand telefon för: inmatning data ‐ Lars Sörensson, [email protected], 0705‐94 24 30 mallar ‐ Nikita Hedberg, [email protected], 0706‐65 15 00. OBS! från 2014 kommer nya produkter inte att synas i SRA Produktförteckningen förrän PSI har registrerats, kontakta: Jenny Forssell, [email protected], 08‐508 938 54. Cramo önskar att hållas informerad om nya produkter som levererats till dem, men inte finns med i SRAs produktförteckning, meddela: Tommy Åkesson, [email protected] IT‐frågor kontakta: August Andrén, srakod‐[email protected], eller Leena Haabma Hintze, [email protected], 08‐508 938 00.