בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים

Transcription

בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים
‫בקשת הצטרפות להסתדרות העובדים הכללית החדשה וחברת העובדים‬
‫משפחה‪_______________ :‬‬
‫שם‪_________________________ :‬‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫ז ‪ /‬נ‬
‫שם משפחה קודם‪______________ :‬‬
‫תאריך לידה‪:‬‬
‫רחוב‪________________ :‬‬
‫מספר‪_______________________ :‬‬
‫עיר‪_______________________ :‬‬
‫מיקוד‪_______________ :‬‬
‫דוא''ל‪[email protected]___________________________ :‬‬
‫מין‪:‬‬
‫טל' בבית‪___________________________:‬‬
‫טל' נייד‪_____________________________________ :‬‬
‫שם מקום העבודה‪___________________ :‬‬
‫האיגוד המקצועי‪______________________________ :‬‬
‫המבקש להצטרף‪:‬‬
‫שכיר‪/‬עצמאי‬
‫גימלאי‬
‫מובטל‬
‫סטודנט‬
‫קיבוץ‪/‬מושב‬
‫עובד‪/‬ת משק בית‬
‫אני הח''מ מבקש‪/‬ת להתקבל כחבר‪/‬ה בהסתדרות וחברת העובדים )ח''ע(‪.‬‬
‫גילי מעל ‪ 18‬שנים‪ .‬הנני מאשר‪/‬ת את נכונותם של הפרטים האישיים‪.‬‬
‫הנני מתחייב‪/‬ת למלא אחר הוראות חוקת ההסתדרות וחברת העובדים ותקנותיהן‪ ,‬ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים‪ ,‬כפי שיתקבלו מעת לעת‪.‬‬
‫ידוע לי כי ההסתדרות‪ ,‬או מי שיוסמך לכך על ידה‪ ,‬רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים אודות הפרטים הכלולים בבקשתי זו‪.‬‬
‫הנני מסכים‪/‬ה כי פרטים אלה ישמשו לדיוור ישיר בהתאם לצרכי ההסתדרות וח''ע‪.‬‬
‫תאריך‪___________________________ :‬‬
‫חתימה‪___________________________________:‬‬
‫לשימוש פנימי ‪ -‬המרחב‪ __________________:‬שם האיגוד המקצועי‪ _________________ :‬המגייס‪ ________________ :‬קוד אישי של המגייס‪________________________:‬‬
‫לכבוד‬
‫הסתדרות העובדים הכללית החדשה‪ ,‬המנהלת לצירוף חברים‪ ,‬מרשם וגבייה‬
‫אני הח''מ נותן בזה הרשאה מתמדת לחייב את חשבוני באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו מצוינים לעיל עבור תשלום דמי חבר להסתדרות העובדים הכללית החדשה‪ .‬כל חיוב שייעשה בהתאם‬
‫להרשאה יחשב כנעשה בידיעתי המלאה‪ .‬הרשאתי ניתנת לביטול על ידי‪ ,‬בהודעה בכתב ממני אליכם‪ .‬אתם תחייבו את חשבוני כאמור כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן‪.‬‬
‫משפחה‪______________ :‬‬
‫שם‪ ____________________ :‬ת‪.‬ז‪:‬‬
‫טל'‪_____________________ :‬‬
‫רחוב‪________________ :‬‬
‫מספר‪ ____________________ :‬עיר‪_______________________ :‬‬
‫מיקוד‪____________________:‬‬
‫סוג הכרטיס‪___________ :‬‬
‫מס' הכרטיס‪:‬‬
‫תאריך‪_________________________ :‬‬
‫תוקף‪:‬‬
‫חתימה‪_______________________________:‬‬