דף הנחיות לטופס בקשה והסכם הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות

Transcription

דף הנחיות לטופס בקשה והסכם הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות
‫דף הנחיות לטופס בקשה והסכם הלוואה‬
‫מקופת גמל ‪ /‬קרן השתלמות‬
‫הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד‪.‬‬
‫נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם‪.‬‬
‫הנוסח המחייב של טופס ההלוואה הינו הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה ביום‬
‫בקשת ההלוואה ולכן נוסח שונה לא יאושר עי"י החברה‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■הלוואה תינתן בהתאם לתנאים הבאים‪:‬‬
‫■ ■קופת גמל והשתלמות כנגד כספים נזילים ‪ -‬עד ‪ 80%‬מערך יתרתם (לא כולל מרכיב פיצויים)‪.‬‬
‫■ ■קרן השתלמות כנגד כספים שאינם נזילים ‪ -‬עד ‪ 50%‬מערך יתרתה‪.‬‬
‫■ ■קופות גמל כנגד כספים שאינם נזילים ‪ -‬עד ל‪ 30%-‬מערך יתרתם (לא כולל מרכיב פיצויים)‪.‬‬
‫■ההלוואות ניתנות מתוך המסלול‪ ,‬הזכאות להלוואה תחושב לפי המסלול‪.‬‬
‫■סכום הלוואה מינימלי ‪( ₪ 10,000 -‬פרט להלוואת בלון או הלוואה לפירעון בתשלומים חודשיים ורצופים עם תקופת גרייס המותנית בסכום הלוואה‬
‫מינימלי של ‪.)₪ 20,000‬‬
‫■‬
‫■תקופת הלוואה מינימלית ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫■‬
‫■סכום ההלוואה יועבר לחשבון הבנק של העמית לא יאוחר מ‪ 10-‬ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה על כל מסמכיה ובכפוף לאישור החברה‪.‬‬
‫■‬
‫■הלוואות לא מאושרות באופן גורף‪ ,‬ואישור להן נתון לשיקול דעתה של החברה‪.‬‬
‫■‬
‫■תשומת ליבכם כי‪ ,‬הלוואות ממסלולים מניתיים ידרשו אישור מיוחד מטעם החברה‪.‬‬
‫■‬
‫■בכל מקרה הלוואה ממסלול מנייתי לא תעלה על ‪ 50%‬מהיתרה באותו מסלול וככל ששיעור הזכאות יעודכן מעת לעת‪.‬‬
‫■‬
‫■בעלי הלוואה שירצו לנייד כספים למסלול מנייתי יורשו לעשות כן בהתאם לתנאים האמורים לעיל‪.‬‬
‫■‬
‫■לבקשת הלוואה מעל ‪ ₪ 50,000‬יידרש זיהוי ע"י סוכן‪/‬יועץ‪/‬מוקד השירות‪.‬‬
‫■‬
‫■אין אפשרות לקבל הלוואה ממסלול מפוקח הילכתית "הראל גילעד כהלכה" וזאת לפי הנחיית הגוף המפקח (בד"צ העדה החרדית ירושלים)‪.‬‬
‫■‬
‫■דמי הטיפול ייקבעו על ידי החברה המנהלת בהתאם לשיקול דעתה‪ .‬נכון למועד זה‪ ,‬עומדים דמי הטיפול על סך כמפורט להלן‪:‬‬
‫גובה ההלוואה‬
‫עד ‪₪ 10,000‬‬
‫‪₪ 10,001-20,000‬‬
‫מעל ‪₪ 20,001‬‬
‫דמי הטיפול‬
‫‪₪ 90‬‬
‫‪₪ 140‬‬
‫‪₪ 190‬‬
‫שים לב!‬
‫מסמכים שיש לצרף לטופס הבקשה‪:‬‬
‫צילום תעודת זהות קריא כולל ספח‪.‬‬
‫צילום המחאה או אישור בנק לניהול החשבון‪ ,‬תואם את פרטי חשבונות הבנק שנרשמו בטופס הבקשה‪.‬‬
‫טופס הוראת קבע לחיוב חשבון בנק חתום על ידי העמית והבנק‪ ,‬כולל קוד מוסד מתאים‪.‬‬
‫תדפיס מחשבון הבנק המראה על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון העו"ש‪ ,‬כולל קוד מוסד מתאים‪.‬‬
‫לבקשת הלוואה מעלה ‪ ₪ 50,000‬באמצעות סוכן‪/‬יועץ יש לצרף את הנספח לבקשה חתום ע"י הסוכן‪/‬יועץ (חובה למלא את כל הסעיפים)‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■יש להקפיד ולמלא את כל חלקי טופס בקשת ההלוואה בשלמותם (חובה למלא את כל הסעיפים) ולחתום במקומות הנדרשים‪.‬‬
‫אנא ודא כי סימנת ב‪ ✓-‬את כל הפרטים שהעברת‪.‬‬
‫■במידה ולא יתקבלו כל המסמכים הנ"ל בשלמותם‪ ,‬החברה לא תוכל להעתר לבקשת ההלוואה‪.‬‬
‫אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין‪.‬‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫את הבקשה יש לשלוח לפקס‪ 03-7348295 :‬או למייל ‪[email protected] -‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫מסמך הבקשה להלוואה המצ"ב יהווה הסכם הלוואה מחייב רק עם אישורו על ידי החברה‪ .‬לוח הסילוקין אשר ישלח ללקוח יהווה נספח בלתי נפרד‬
‫מהסכם ההלוואה‪ .‬מובהר‪ ,‬כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם לאשר את מתן ההלוואה ותנאיה‪.‬‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪6‬‬
‫בקשה והסכם להלוואה‬
‫מקופת הגמל‪/‬קרן השתלמות ("הקופה")‬
‫הסבר טופס בקשת הלוואה‬
‫על הטופס להיות חתום ע"י‬
‫העמית (‪ 3‬עמודים) ותואם‬
‫למסמכים הנילווים‬
‫הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד‪.‬‬
‫נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם‪.‬‬
‫הנוסח המחייב של טופס ההלוואה הינו הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה ביום בקשת ההלוואה ולכן נוסח שונה לא יאושר ע"י החברה‪.‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫הראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע ‪ -‬חברה לניהול קופות גמל בע"מ ("החברה")‬
‫רח' אבא הלל ‪ ,3‬רמת‪-‬גן ‪ ,5252202‬טלפון ‪ 03-7549899‬או *הראל (‪)*2735‬‬
‫‪ 1‬נא לסמן את הקופה ולציין את מספר החשבון (יש לסמן ב‪ x-‬את קופת הגמל ממנה מבוקשת ההלוואה)‬
‫מספר חשבון בקופה‪:‬‬
‫… …הראל השתלמות כללי‬
‫… …הראל השתלמות ניבה (עד ‪ 20%‬מניות)‬
‫… …הראל גילעד השתלמות כללי‬
‫… …הראל גילעד גמל כללי ‪2‬‬
‫… …הראל עוצמה שקלי‬
‫… …הראל השתלמות שקלי‬
‫… …הראל השתלמות נץ (מנייתי)‬
‫… …הראל גמל בז (מנייתי)‬
‫‪ 2‬פרטי העמית‬
‫שם משפחה‬
‫נא לציין‬
‫מס' קופה‬
‫… …הראל גילעד השתלמות כללי ‪2‬‬
‫… …הראל עוצמה תעוז כללי‬
‫… …הראל עוצמה שקלי קצר‬
‫… …הראל עוצמה תעוז ללא מניות‬
‫… …הראל עוצמה אג"ח‬
‫… …הראל השתלמות שלדג (עד ‪ 10%‬מניות)‬
‫שם פרטי‬
‫מס' תעודת זהות‬
‫מס' טלפון‬
‫מס' נייד‬
‫שם מקום העבודה‬
‫טלפון במקום העבודה‬
‫כתובת מלאה למשלוח דואר‪:‬‬
‫רחוב‬
‫… …הראל גילעד גמל ניב (עד ‪ 10%‬מניות)‬
‫… …הראל גילעד גמל כללי‬
‫… …קרן חיסכון לצבא קבע‬
‫… …קרן חסכון לצבא קבע ‪ -‬ללא מניות‬
‫… …קרן חסכון לצבא קבע ‪ -‬מסלול מנייתי‬
‫… …הראל קופת גמל‬
‫… …הראל גמל שחף (עד ‪ 10%‬מניות)‬
‫… …הראל השתלמות אג"ח‬
‫מס'‬
‫תאריך לידה‬
‫מיקוד‬
‫ישוב‬
‫נא לציין כתובת‬
‫לקבלת דואר‬
‫כתובת מייל לקבלת לוח סילוקין (במידה ולא תרשם כתובת מייל‪ ,‬לוח הסילוקין ישלח בדואר)‪:‬‬
‫אישור קבלת דוח שנתי לעמית בדוא"ל‪:‬‬
‫וזאת במקום באמצעות הדואר‪.‬‬
‫@‬
‫אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית יישלח לדואר אלקטרוני שלי בכתובת‪:‬‬
‫אישור קבלת הודעת ‪:SMS‬‬
‫הנני מאשר‪/‬ת קבלת הודעת ‪ SMS‬בקשר לבקשת ההלוואה‪ :‬דרישה להשלמת מסמכים או הודעות סטאטוס ההלוואה‪.‬‬
‫נא לציין כתובת‬
‫מייל עדכנית‬
‫‪ 3‬סכום הלוואה מבוקש (בכפוף לזכאות העמית)‬
‫הסכום במספר‪:‬‬
‫הסכום במילים‪:‬‬
‫‪ 4‬ריבית הלוואה מבוקשת (חובה לסמן ב‪ x-‬את אחת משתי האפשרויות שלהלן)‬
‫… …ריבית פריים מינוס ‪ :0.5%‬הלוואה תישא ריבית נומינלית משתנה המורכבת מריבית פריים מינוס ‪ ,0.5‬אשר משמעה הינה ריבית הפריים כפי שתפורסם‬
‫על ידי בנק ישראל מעת לעת מינוס ‪.0.5%‬‬
‫… …ריבית קבועה צמודת מדד‪ :‬ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית קבועה בשיעור של ‪ 2.5%‬לשנה אשר תחושב על בסיס חודשי‪,‬‬
‫דהיינו ריבית אפקטיבית שנתית בשיעור של ‪.2.53%‬‬
‫יש לבחור‬
‫‪ 5‬סוג ההלוואה (חובה לסמן ב‪ x-‬את אחת משלוש האפשרויות שלהלן)‬
‫סוג ריבית‬
‫נא לשים לב‪ :‬ניתן לבקש הלוואת בלון רק עבור‬
‫קרן השתלמות או קופת גמל הונית‪ ,‬נזילה או‬
‫שתהיה נזילה בתום תקופת ההלוואה‪ .‬רק‬
‫להלוואות מעל ‪.₪ 20,000‬‬
‫‪ 6‬תקופת ההלוואה‬
‫חודשים (מינימום ‪ 6‬חוד' עד ‪ 84‬חודשים כולל גרייס)‪ ,‬במקרה שתאריך הפירעון הנו מועד נזילות הקרן ההלוואה תפרע בחודש העוקב‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫למועד הנזילות‪.‬‬
‫נא לציין תקופת הלוואה או להשאיר ריק למעוניינים בפירעון‬
‫במועד נזילות הקופה במידה והקופה לא נזילה‪.‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫… …הלוואה לפירעון בתשלומים חודשיים ורצופים (סכום הלוואה מינימאלי ‪.)₪ 10,000‬‬
‫… …הלוואה לפירעון בתשלומים חודשיים ורצופים עם תקופת גרייס (סכום הלוואה מינימאלי ‪.)₪ 20,000‬‬
‫חודשים (תקופה שלא תעלה על ‪ 12‬חודשים שבמהלכה לא יגבה סכום כלשהו על חשבון קרן ההלוואה ותשולם ריבית‬
‫… …תקופת הגרייס‪:‬‬
‫בלבד כפי שיפורט בלוח הסילוקין)‪.‬‬
‫… …הלוואת בלון‪ :‬הריבית תיגבה בתשלומים חודשיים‪ ,‬הקרן תיגבה בתשלום אחד בסוף תקופה (סכום הלוואה מינימאלי ‪.)₪ 20,000‬‬
‫‪ 7‬פרטי חשבון בנק להעברה וגביית הכספים‬
‫מספר סניף‬
‫שם בנק‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫אני מבקש להעביר את סכום ההלוואה לזכות חשבון בנק זה‪:‬‬
‫… …אני מאשר שחשבון זה הוא מספר חשבון עו"ש‬
‫על שמי ובבעלותי‬
‫‪ 8‬חתימת העמית‬
‫שם ושם משפחה‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת עמית‪:‬‬
‫תאריך מילוי הטופס‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪6‬‬
‫חובה לחתום‬
‫הנוסח המחייב של טופס ההלוואה הינו הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה ביום בקשת ההלוואה ולכן נוסח שונה לא יאושר ע"י החברה‪.‬‬
‫‪ 9‬הגדרות‬
‫■‬
‫■‬
‫■הלוואה צמודת מדד‬
‫ההלוואה‪ ,‬אם וככל שתאושר‪ ,‬תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד העמדת ההלוואה והמדד להצמדה הינו‬
‫המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום על חשבון פירעון ההלוואה) ותישא ריבית צמודה למדד בשיעור של ‪ 2.5%‬לשנה אשר תחושב על בסיס חודשי‪ ,‬דהיינו‬
‫ריבית אפקטיבית שנתית בשיעור של ‪( 2.53%‬להלן‪" :‬הריבית")‪ .‬במקרה של ירידה במדד הידוע לעומת מדד הבסיס יישארו תשלומי הקרן והריבית בערכם‬
‫כנקוב בלוח הסילוקין של ההלוואה‪.‬‬
‫■הלוואה צמודת ריבית פריים‬
‫ההלוואה‪ ,‬אם וככל שתאושר‪ ,‬תישא ריבית נומינלית משתנה המורכבת מריבית פריים‪ ,‬אשר משמעה הינה ריבית הפריים כפי שתפורסם על ידי בנק ישראל‬
‫מעת לעת (להלן "הריבית") מינוס ‪.0.5%‬‬
‫קרן ההלוואה בצירוף ריבית והצמדה כאמור תקרא לעיל ולהלן "ההלוואה"‪.‬‬
‫"שיעור ריבית הפיגורים" משמעה ריבית חוקית מרבית כפי שייקבע ע"י החברה ולא יותר מהריבית המרבית על פי צו הריבית (קביעת שעור הריבית המקסימלי)‬
‫התש"ל‪ .1970-‬שיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד זה הינו ‪ 9.75%‬לשנה צמוד למדד המחירים לצרכן‪ ,‬שהוא על דרך של חישוב ריבית מתואמת שנתית‬
‫בשיעור כולל של ‪ 10.2%‬לשנה‪.‬‬
‫‪ 10‬הצהרות העמית‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪6‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫תאריך‪:‬‬
‫חתימת עמית‪:‬‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫שם ושם משפחה‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫‪10‬‬
‫אני‪ 10‬מתחייב בזה לסלק את מלוא ההלוואה‪ ,‬אם וככל שתאושר על ידכם‪ ,‬לפי לוח הסילוקין כפי שיחושב על ידכם ובהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪1010.1‬ידוע לי שההלוואה תינתן בכפוף להסדר התחיקתי שחל על החברה‪ ,‬לרבות ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) תשכ"ד‪ 1964-‬ותקנון‬
‫הקופה ולכל שינוי שיחול בהם‪.‬‬
‫‪1010.2‬ידוע לי שבעת משיכת הכספים העומדים לזכותי בקופת הגמל או חלק מן הכספים‪ ,‬לרבות בעת העברת כספים לקופה אחרת‪ ,‬על ידי ו‪/‬או על ידי בא‬
‫כוחי ו‪/‬או על ידי מוטביי ו‪/‬או על ידי נושיי‪ ,‬ו‪/‬או על ידי חליף אחר‪ ,‬לרבות בדרך של מימוש עיקול ו‪/‬או משכון ו‪/‬או שעבוד‪ ,‬באופן שהיתרה שתעמוד לזכותי‬
‫בקופה לאחר המשיכה ו‪/‬או ההעברה כאמור תהיה נמוכה מיתרת ההלוואה בתוספת כל סכום אחר על פי סעיף ‪ 9‬להלן ("הסכומים הנוספים")‪ ,‬יראו‬
‫כיתרה העומדת לזכותי למשיכה והעברת היתרה בניכוי יתרת ההלוואה והסכומים הנוספים והסכום שנוכה כאמור ישמש לפירעון ההלוואה‪.‬‬
‫‪ 1010.3‬ידוע לי‪ ,‬כי בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן‪ ,‬תהיו רשאים להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ואני מתחייב לפרוע את יתרת ההלוואה בצירוף‬
‫הסכומים הנוספים‪( :‬א) הטלת עיקול על חשבוני ו‪/‬או על הכספים שהופקדו לזכותי בקופה ו‪/‬או על זכויותיי בקופה‪( .‬ב) חיוב על פי החלטה שיפוטית ו‪/‬או‬
‫נקיטת הליכי הוצאה לפועל בגין חשבוני ו‪/‬או הכספים שהופקדו לזכותי בקופה‪( .‬ג) מוות‪ ,‬פסילת דין‪ ,‬פשיטת רגל‪ ,‬מינוי נאמן‪ ,‬מיני כונס נכסים‪.‬‬
‫‪1010.4‬ידוע לי‪ ,‬כי בכל עת‪ ,‬אם אפגר בתשלום של יותר מתשלום אחד מן התשלומים הקבועים להחזר ההלוואה ברציפות‪ ,‬ובמשך תקופה מצטברת העולה על‬
‫‪ 31‬ימים‪ ,‬החברה תהיה רשאית לדרוש את הקדמת מועד הפרעון של יתרת ההלוואה לאחר שתשלח לי התראה כי עלי לשלם את התשלומים שבפיגור‬
‫תוך ‪ 30‬ימים מיום משלוח הדרישה וכי אם לא אעשה כן‪ ,‬תעמוד יתרת ההלוואה לפרעון מיידי ותיווסף עליה ריבית פיגורים‪ ,‬לרבות סכומים שהתווספו‬
‫כאמור בסעיף ‪ ,9‬ממועד ההעמדה לפרעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל‪ .‬במקרה בו סכום החזר תשלום ההלוואה הראשון יפחת מ‪ ,₪ 20-‬הוא יתווסף‬
‫לגביה בבנק יחד עם החזר תשלום ההלוואה השני‪.‬‬
‫‪1010.5‬ידוע לי‪ ,‬כי כל אחד מן המקרים בהם החברה תהיה זכאית להעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי כאמור לעיל‪ ,‬החברה תהיה רשאית לבצע את משיכת‬
‫הכספים בקופה בהתאם לערכי הפדיון של הקופה (שיחושבו בהתאם לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי)‪ ,‬בהתאם ליתרת ההלוואה אותה עת (לרבות‬
‫סכומים שיתווספו כאמור בסעיף ‪ 9‬להלן) ובכפוף לניכוי מס במקור כנדרש על פי דין‪.‬‬
‫‪1010.6‬הנני נותן לכם בזאת הוראה בלתי חוזרת לכך שכל הכספים הרשומים על שמי אצלכם‪ ,‬לרבות בקופות גמל‪/‬קרנות השתלמות אחרות‪ ,‬ישמשו להבטחת‬
‫תשלום ההלוואה ותוכלו לגבות מתוכם את יתרת ההלוואה שתישאר לזכותכם בכל זמן שהוא‪ ,‬לרבות במועד מימוש עיקול ו‪/‬או משכון ו‪/‬או שעבוד על‬
‫ידי קיזוז בפועל מהכספים כאמור‪ ,‬הכל ‪ -‬לפי שיקוליכם ולפי חישוביכם‪.‬‬
‫‪1010.7‬ידוע לי כי בהתאם להוראות הדין לא אוכל לנייד את הכספים לקופה אחרת אם קיימת יתרת הלוואה‪ .‬כמו כן ידוע לי כי ככל וההעברה כאמור תתאפשר‪,‬‬
‫יתרת ההלוואה הקיימת ביום הבקשה תקוזז מתוך ערכי הפדיון הצבורים בניכוי מס ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪1010.8‬מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הנני נותן לכם בזאת זכות מוחלטת ובלתי מסויגת לקזז בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי‪ ,‬סכומים‬
‫מכל מין וסוג שהם‪ ,‬המגיעים לי ו‪/‬או שיגיעו לי מהחברה‪ ,‬בכל עת‪ ,‬כנגד סכומים כלשהם המגיעים ו‪/‬או שיגיעו לחברה ממני‪ .‬אני מוותר בזאת על כל זכויות‬
‫קיזוז‪ ,‬עכבון או חילוט כלפי החברה‪.‬‬
‫‪1010.9‬אני מסכים כי החברה תמחה את מכלול הזכויות‪ ,‬מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬שיש לה ו‪/‬או שתהיינה לה כלפי הח"מ בהתאם להוראות הסכם זה‪,‬‬
‫לרבות את זכותה לגבות ממני את סכום ההלוואה כאמור מכל חברה אחרת בקבוצת הראל (הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ‬
‫והחברות בשליטתה) ("קבוצת הראל")‪ .‬לצורך קיזוז הסכומים הריני מאשר לחברה לבצע בדיקת הנתונים האישיים שלי בכל מאגרי המידע‬
‫הקיימים בחברות אחרות המנוהלות בקבוצת הראל לעניין חשבונות שרשומים לזכותי‪ ,‬הלוואות שלקחתי מחשבונות אחרים וכל מידע אחר‬
‫שיכול לסייע לחברה לבצע קיזוז מהחשבונות האחרים‪.‬‬
‫‪1010.10‬אם תשלום כלשהו שהתחייבתי לשלם כאמור בהסכם זה לא ייפרע במלואו במועדו‪ ,‬הנני מתחייב בתשלומו בצרוף ריבית פיגורים‪.‬‬
‫‪1010.11‬כל ההוצאות‪ ,‬ללא יוצא מן הכלל‪ ,‬לרבות מיסים ותשלומי חובה אחרים‪ ,‬אשר יש לשלם בקשר עם הסכם זה ובקשר עם מימוש זכויות החברה‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שתוציא החברה עקב הפרת הסכם זה על ידי וכיוצ"ב יחולו עלי בלבד וישולמו על ידי לחברה או ע"י קיזוז מהסכומים המגיעים‬
‫לי מהחברה‪ ,‬מיד עם דרישתה הראשונה של החברה‪.‬‬
‫‪1010.12‬ידוע לי כי אסור לי לשעבד‪ ,‬ו‪/‬או למשכן ו‪/‬או להמחות לטובת צד ג' כלשהו‪ ,‬בצורה כלשהי‪ ,‬את חשבוני בקופה ו‪/‬או זכויותיי בחשבוני בקופה‪ ,‬כל עוד לא‬
‫נפרעה מלוא ההלוואה והסכומים הנוספים‪.‬‬
‫‪1010.13‬ידוע לי שאני רשאי לפדות את ההלוואה טרם מועד פרעונה בתנאים דומים לאלה הנהוגים לגבי הלוואות דומות ובכפוף לפירעון המלא‪.‬‬
‫‪ 1010.14‬כל שינוי במועדי פירעון ההלוואה‪ ,‬לעומת המועדים הרשומים לעיל‪ ,‬יוכל להיעשות רק אם החברה תסכים לשינוי‪ ,‬מראש ובכתב‪ ,‬בכפוף לתנאים המיוחדים‬
‫(לרבות תנאי ההצמדה) שייקבעו ע"י החברה‪ .‬אי עמידה במועד פירעון כלשהו יגרור הוצאות גבייה אשר יעודכנו מעת לעת ושינוי תנאי ההלוואה‪ ,‬לרבות‬
‫פרעון מיידי של יתרת ההלוואה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בשאר זכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין‪.‬‬
‫‪1010.15‬הנני מצהיר בזאת כי לא נטלתי הלוואה מכל גורם אחר על חשבון "הקופה" וכי "הקופה" איננה ממושכנת ו‪/‬או משועבדת ו‪/‬או מעוקלת לכל גורם אחר‪.‬‬
‫‪1010.16‬כל האמור לעיל אינו בא לגרוע מזכות החברה לנקוט בכל אמצעי אחר‪ ,‬העומד לרשותה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי ולגבות ממני בכל עת את מלוא‬
‫סכום ההלוואה‪.‬‬
‫‪1010.17‬הנני מסכים ונותן בזאת רשות‪ ,‬מעבר למתחייב על פי דין או הסכם‪ ,‬כי לצורך בדיקת בקשתי זו למתן הלוואה החברה רשאית לקבל מידע אודותיי‪ ,‬לרבות‬
‫מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות הכולל גם מידע בדבר הטלת צווי עיקול (ככל שהוטלו) ("מידע")‪ ,‬המצוי בכל אחת מהחברות בקבוצת הראל‬
‫והחברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור גם לכל עניין הקשור ו‪/‬או הנלווה להיותי עמית קופת הגמל ולכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי‬
‫החברות בקבוצת הראל ובשיווקם‪ ,‬לרבות לצורך עיבודו‪ ,‬אחסונו‪ ,‬טיפול בתביעות‪ ,‬לשם השלמת הפעולות כאמור‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬הנני מסכים ונותן בזאת רשות‬
‫להעביר את המידע המצוי אודותיי אצל החברה לכל אחת מהחברות האחרות בקבוצת הראל לצורך ביצוע העניינים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪1010.18‬אני מאשר שקראתי את כל הכתוב במסמך זה‪ ,‬וחתמתי עליו מרצוני החופשי הבנתי את תוכנו ואני מתחייב למלא אחריו‪.‬‬
‫‪1010.19‬מוסכם עלי כי לבתי המשפט בתל‪-‬אביב סמכות מקומית בלעדית לדון בכל סכסוך בקשר עם הסכם זה‪.‬‬
‫… …אני מסכים לקבל מאת החברה ו‪/‬או מאת חברות אחרות בקבוצת הראל מידע‪ ,‬הודעות‪ ,‬הצעות שיווקיות ופרסומות‪ ,‬לרבות באמצעות דיוור ישיר‪,‬‬
‫על מוצרי ושירותי החברות בקבוצת הראל באמצעות דואר רגיל‪ ,‬פקס‪ ,‬דואר אלקטרוני (אי‪ -‬מייל)‪ ,‬מערכת חיוג אוטומטי‪ ,‬הודעת מסר קצר (‪)SMS‬‬
‫ובכל דרך אחרת‪ .‬אהיה רשאי להודיע לכם‪ ,‬בכל עת על סירוב לקבל הצעות שיווקיות כאמור לגבי כל אמצעי הדיוור דלעיל או חלק מהם או על‬
‫סירוב להסכמתי זו למתן מידע אודותיי כאמור באמצעות "טופס סירוב קבלת דבר פרסומת" או "טופס סירוב שימוש במידע" העומד לרשותי באתר‬
‫האינטרנט של החברה בכתובת ‪ www.harel-group.co.il‬הנני מודע לכך‪ ,‬כי המידע שייאסף אודותיי יוכל להוות שיקול עבור החברה במתן האשראי‬
‫ויישמר לתקופה כנדרש בדין ו‪/‬או לפי צרכיה של החברה‪.‬‬
‫וזאת במקום באמצעות הדואר‪.‬‬
‫@‬
‫… …אני מסכים כי הדוח השנתי לעמית יישלח בדואר אלקטרוני שלי בכתובת‪:‬‬
‫‪1010.20‬ידוע לי כי בגין נטילת ההלוואה אחויב בדמי טיפול חד פעמיים שיתוספו לסכום ההלוואה שיאושר לי ושיגבו במועד נטילת ההלוואה‪ .‬אבקשכם לגבות‬
‫את דמי הטיפול מסכום ההלוואה (אשר כולל את סכום ההלוואה שיאושר לי בתוספת דמי הטיפול)‪.‬‬
‫הנוסח המחייב של טופס ההלוואה הינו הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה ביום בקשת ההלוואה ולכן נוסח שונה לא יאושר ע"י החברה‪.‬‬
‫‪ 10‬הצהרות העמית ‪ -‬המשך‬
‫לעניין סעיף זה "דמי טיפול חד פעמיים" ‪ -‬דמי טיפול בהתאם לטבלה שלהלן‪:‬‬
‫גובה ההלוואה עד ‪ ₪ 10,001-20,000 ₪ 10,000‬מעל ‪₪ 20,001‬‬
‫‪₪ 190‬‬
‫‪₪ 140‬‬
‫‪₪ 90‬‬
‫דמי טיפול‬
‫ידוע לי כי במקרה בו אבקש להמיר הלוואה קיימת להלוואה חדשה‪ ,‬בכפוף לאישור החברה המנהלת‪ ,‬אחויב בדמי טיפול‪/‬דמי פתיחת תיק בגין ההלוואה‬
‫שהומרה‪.‬‬
‫מסמך זה יהווה הסכם הלוואה מחייב רק עם אישורו על ידי החברה‪ .‬לוח הסילוקין אשר ישלח ללקוח יהווה נספח בלתי נפרד מהסכם ההלוואה‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם לאשר את מתן ההלוואה ותנאיה‪.‬‬
‫פרטי סוכן‬
‫שם הסוכן‬
‫מספר טלפון נייד של הסוכן‬
‫מספר הסוכן‬
‫שם הסוכנות‬
‫‪ 11‬חתימת העמית‬
‫אני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי ההסכם ומאשר בחתימתי‪:‬‬
‫שם ושם משפחה‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת עמית‪:‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪6‬‬
‫הוראת קבע להלוואות בלבד להראל גמל‬
‫והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות‬
‫גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע‬
‫הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד‪.‬‬
‫נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם‪.‬‬
‫הנוסח המחייב של טופס ההלוואה הינו הנוסח המפורסם באתר האינטרנט של החברה ביום בקשת ההלוואה ולכן נוסח שונה לא יאושר ע"י החברה‪.‬‬
‫‪ 1‬הוראה לחיוב חשבון‬
‫לכבוד‪ ,‬בנק‪:‬‬
‫סניף‪:‬‬
‫סוג חשבון‬
‫מספר חשבון בנק לחיוב‬
‫כתובת הסניף‪:‬‬
‫קוד מסלקה‬
‫סניף‬
‫‬
‫‪1.1‬אני‪/‬ו הח"מ‪:‬‬
‫ק‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון כמופיע בספרי הבנ ‬
‫מכתובת‪:‬‬
‫בנק‬
‫קוד מוסד לפי‬
‫קרן‪/‬קופה‬
‫אסמכתא ‪ /‬מספר מזהה של הלקוח בחברה‬
‫(לשימוש פנימי בלבד)‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‬
‫מס'‬
‫ב‬
‫רחו ‬
‫מיקוד‬
‫‬
‫יישוב‬
‫נותן‪/‬ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני‪/‬נו הנ"ל בסניפכם בגין תשלומים לקופות גמל בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי‪,‬‬
‫על‪-‬ידי הראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע ‪ -‬הרשאות קופות גמל כמפורט ב"פרטי ההרשאה"‪.‬‬
‫‪2.2‬ידוע לי‪/‬לנו כי‪:‬‬
‫‪.‬אהוראה זו ניתנת לביטול בהודעה ממני‪/‬מאתנו בכתב לבנק ולהראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא‬
‫הקבע ‪ -‬הרשאות קופות גמל‪ ,‬שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק‪ ,‬וכן ניתנת לביטול על‪-‬פי הוראת כל דין‪.‬‬
‫‪.‬באהיה‪/‬נהיה רשאי‪/‬ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על‪-‬ידי‪/‬נו לבנק בכתב‪ ,‬לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב‪.‬‬
‫‪.‬גאהיה‪/‬נהיה רשאי‪/‬ם לבטל חיוב‪ ,‬לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב‪ ,‬אם אוכיח‪/‬נוכיח לבנק‪ ,‬כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו‬
‫בכתב ההרשאה‪ ,‬אם נקבעו‪.‬‬
‫‪3.3‬ידוע לי‪/‬לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים‪ ,‬הם נושאים שעלי‪/‬נו להסדיר עם המוטב‪.‬‬
‫‪4.4‬ידוע לי‪/‬לנו כי סכומי החיוב על‪-‬פי הרשאה זו‪ ,‬יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי‪/‬לנו על‪-‬ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה‪.‬‬
‫‪5.5‬הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה‪ ,‬כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪.‬‬
‫‪6.6‬הבנק רשאי להוציאני‪/‬ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬לנו על‪-‬כך מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון הסיבה‪.‬‬
‫‪7.7‬נא לאשר להראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע בספח המחובר לזה את קבלת הוראות אלו ממני‪/‬מאתנו‪.‬‬
‫פרטי ההרשאה‬
‫סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על‪-‬ידי הראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע ‪ -‬הרשאות קופות גמל‪,‬‬
‫על‪-‬פי שיעורי הפרמיה וההצמדה על‪-‬פי תנאי הקופה‪.‬‬
‫הצמדה‪ :‬קבוע למדד‬
‫חתימת בעלי החשבון‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪ 2‬קוד מוסד לפי קופה‪/‬קרן (נא רשום את קוד המוסד המתאים ב‪ 2-‬חלקי הטופס)‬
‫קוד מוסד‬
‫‪47192‬‬
‫קרן החסכון‬
‫קוד מוסד‬
‫הראל עתידית‬
‫קוד מוסד‬
‫הראל גמל והשתלמות בע"מ‬
‫לצבא הקבע‬
‫‪53754‬‬
‫קופות גמל בע"מ‬
‫‪53753‬‬
‫■ ■קרן החיסכון לצבא הקבע‬
‫■ ■הראל גילעד גמל כללי‬
‫■ ■הראל השתלמות כללי‬
‫■ ■הראל עצמה תעוז כללי‬
‫■ ■הראל גילעד גמל ניב (עד ‪ 10%‬מניות) ■ ■קרן החיסכון לצבא הקבע ‪ -‬מסלול ללא מניות‬
‫■ ■הראל השתלמות שקלי‬
‫■ ■הראל עצמה שקלי קצר‬
‫■ ■קרן החיסכון לצבא הקבע ‪ -‬מסלול מנייתי‬
‫■ ■הראל גילעד השתלמות כללי‬
‫■ ■הראל השתלמות אג"ח‬
‫■ ■הראל עצמה ללא מניות‬
‫■ ■הראל השתלמות נץ (מנייתי) ■ ■הראל גילעד גמל אג"ח‬
‫■ ■הראל קופת גמל‬
‫■ ■הראל גילעד השתלמות כללי ‪2‬‬
‫■ ■הראל השתלמות שלדג‬
‫■ ■הראל עצמה שקלי‬
‫(עד ‪ 10%‬מניות)‬
‫■ ■הראל גילעד גמל כללי ‪2‬‬
‫■ ■הראל עצמה אג"ח‬
‫■ ■הראל שחף (עד ‪ 10%‬מניות) ■ ■הראל השתלמות ניבה‬
‫■ ■הראל גילעד השתלמות אג"ח‬
‫(עד ‪ 20%‬מניות)‬
‫■ ■הראל גמל בז (מנייתי)‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫סניף‪:‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪6‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫אישור הבנק חתימה וחותמת‬
‫בנק‪:‬‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫לכבוד‬
‫הראל גמל והשתלמות בע"מ‪/‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ‪/‬קרן החיסכון לצבא הקבע‬
‫רחוב אבא הלל ‪3‬‬
‫רמת גן‬
‫‪ ,‬לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר‬
‫קיבלנו הוראות מ‪-‬‬
‫חשבונו‪/‬נם בבנק יהיה נקוב בהם‪ ,‬והכל על־פי המפורט בכתב ההרשאה‪.‬‬
‫רשמנו לפנינו את ההוראות‪ ,‬ונפעל על‪-‬פיהן כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת‬
‫ביטול בכתב על‪-‬ידי בעלי החשבון‪ ,‬או כל עוד לא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבון מן ההסדר‪ .‬אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו‪ ,‬לפי כתב השיפוי שנחתם על‪-‬ידכם‪.‬‬
‫מקור טופס זה‪ ,‬על שני חלקיו‪ ,‬יישלח לסניף הבנק‪ ,‬העתק ממנו יימסר למשלם‪.‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫‪ 3‬אישור הבנק‬
‫מספר חשבון בנק לחיוב‬
‫סוג חשבון‬
‫קוד מסלקה‬
‫קוד מוסד לפי‬
‫קרן‪/‬קופה‬
‫אסמכתא ‪ /‬מספר מזהה של הלקוח בחברה‬
‫(לשימוש פנימי בלבד)‬
‫הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד‪.‬‬
‫נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור על זיהוי העמית לצורך קבלת הלוואה סכום מעל ‪ ₪ 50,000‬ע"י משווק פנסיוני‪/‬סוכן‪/‬יועץ‪/‬סניף בנק‬
‫הריני לאשר את זיהוי העמית‬
‫שם‪:‬‬
‫שם מבצע הזיהוי‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫סניף בנק‪ /‬יועץ‪ /‬סוכן‪:‬‬
‫בתאריך‬
‫חתימה וחותמת סניף בנק‪ /‬סוכן‪ /‬יועץ‪ /‬משווק פנסיוני‪:‬‬
‫*במקרה והמזהה הינו סוכן או יועץ יש להוסיף חותמת ומספר רישיון‪.‬‬
‫סטודיוהראל‬
‫‪b4663/7926‬‬
‫‪05/12/2014‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪6‬‬