טופס פדיון-הראל השתלמות

Transcription

טופס פדיון-הראל השתלמות
‫יש לצרף‪:‬‬
‫‪ ‬צילום ת‪.‬ז‪.‬‬
‫‪ ‬צילום שיק מבוטל או‬
‫אישור ניהול חשבון עו"ש‬
‫‪ ‬בקופה לא נזילה במעמד‬
‫שכיר – אישור המעסיק‬
‫למשיכת הכספים‬
‫נא לשלוח לפקס משיכות‪03-7348351 :‬‬
‫‪12270‬‬
‫או למייל‪[email protected] :‬‬
‫למען הסר ספק‪ -‬משלוח הטפסים לכתובת אחרת‪,‬‬
‫לא יהווה אישור ‪ /‬אסמכתא על קבלתם בחברה‪.‬‬
‫לכבוד‬
‫הראל גמל והשתלמות בע"מ ‪ /‬הראל עתידית קופות גמל בע"מ ‪ /‬קרן החיסכון לצבא הקבע – חברה לניהול קופות גמל בע"מ‬
‫ת‪.‬ד ‪ ,1951‬רמת‪-‬גן ‪52118‬‬
‫*הראל (‪ )*2735‬מכל טלפון‬
‫הראל‬
‫מאפשרת‬
‫לקיחת‬
‫הלוואה על‬
‫סמך כספים‬
‫בקרן‬
‫ההשתלמות‬
‫לפרטים‬
‫*הראל‬
‫נא לרשום‬
‫מספר נייד‬
‫משיכת כספים מקרן השתלמות‬
‫הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד‪,‬אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר‪.‬‬
‫המשיכה תתבצע לאחר קבלת טפסים מלאים ותקינים בהתאם להסדר התחיקתי‪.‬‬
‫כפי שמופיע‬
‫בדוח השנתי‬
‫נא לסמן את הקופה המבוקשת‪:‬‬
‫‪ ‬הראל השתלמות ‪ ‬הראל גילעד השתלמות ‪ ‬קרן החיסכון‬
‫לצבא הקבע‬
‫‪ ‬הראל השתלמות ניבה‬
‫‪ ‬הראל דיקן‬
‫א‪ .‬פרטי העמית‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫מספר חשבון (עמית) בקופה‪:‬‬
‫מספר הזהות (לפי התעודה)‬
‫מספר טלפון נייד‬
‫מספר טלפון בבית‬
‫רחוב‬
‫מיקוד‬
‫מספר פקס‬
‫‪E-mail‬‬
‫מספר בית‬
‫תאריך לידה (לפי התעודה)‬
‫יישוב‬
‫שם הסוכן‬
‫ב‪ .‬משיכה מהחשבון –‬
‫משיכת כספים כדין‬
‫אני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר ‪:‬‬
‫‪ ‬לצורך השתלמות‬
‫‪ ‬וותק החשבון יותר מ‪ 3 -‬שנים ‪ ‬משיכה על בסיס ותק של‬
‫‪ ‬וותק החשבון יותר מ‪ 6 -‬שנים‬
‫(יש לצרף אסמכתאות)‬
‫חשבון אחר (מצ"ב אישור ותק )‬
‫והגעתי לגיל פרישה‬
‫משיכת כספים שלא כדין‬
‫‪ ‬אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים הצבורים לזכותי ולמרות "מס שבירה" החל על‬
‫משיכה זו‪ ,‬אשר ינוכה במקור‪.‬‬
‫במשיכת קופה במעמד שכיר‬
‫‪.‬‬
‫)‬
‫שומה‬
‫פקיד‬
‫אישור‬
‫לצרף‬
‫יש‬
‫(‬
‫שומה‬
‫פקיד‬
‫אישור‬
‫פי‬
‫‬‫על‬
‫מחשבוני‬
‫‪ ‬אני מבקש למשוך כספים‬
‫לפני מועד נזילות הקופה יש‬
‫מלא את האפשרות המתאימה עבורך מתוך האפשרויות אלו‪:‬‬
‫במשיכה על בסיס ותק של חשבון אחר‬
‫יש לצרף אישור ותק מהחשבון הוותיק‪.‬‬
‫לצרף שחרור מעסיק‬
‫תשומת לבך –‬
‫יתרת ההלוואה‬
‫בחשבון אינה‬
‫יכולה לעלות‬
‫על ‪50%‬‬
‫מהצבירה‬
‫ג‪ .‬אופן המשיכה – מלא את האפשרויות הרלוונטיות עבורך‪:‬‬
‫(‪ )1‬בקשה למשיכה חלקית‬
‫אני מבקש למשוך _______________ ‪ ₪‬מקרן ההשתלמות‪ .‬כברירת מחדל תבוצע משיכת הכספים החייבים במס רווח הון בתחילה‪.‬‬
‫ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית‪ ,‬הפקדות נוספות‪ ,‬יישאו וותק חדש ומשיכתן תהיה על‪-‬פי תקנון הקרן וההסדר החוקתי‪ .‬במידה וקיימים‬
‫בחשבוני יותר ממסלול אחד‪ ,‬אבקש לבצע את המשיכה ממסלול _________________‪( .‬אם לא יצוין מסלול‪ ,‬המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוה ביותר‪).‬‬
‫(‪  )2‬משיכה לסגירת הלוואה מאמצעי הקופה –‬
‫אני מבקש לבצע משיכה חלקית לצורך סגירת ההלוואה הקיימת בחשבוני‪.‬‬
‫(‪ )3‬משיכה חודשית בהוראת קבע (למעמד עצמאי בלבד)‬
‫אני מבקש למשוך _________________ ‪ ₪‬צמוד למדד ‪ /‬סכום קבוע (הקף את בחירתך)‪ .‬יתבצע ביום העסקים הראשון בכל חודש‪.‬‬
‫(‪ )4‬משיכה מלאה‬
‫אני מבקש למשוך את כל הכספים שבחשבון קרן ההשתלמות הרשומה לעיל‪ ,‬המתנהלת על‪-‬ידכם ואבקש שתעבירו לזכות החשבון ‪ ,‬הרשום‬
‫לעיל את כל הכספים המגיעים לי על פי הוראות ההסדר התחיקתי‪ .‬אם קיימת הלוואה על שמי‪ ,‬אבקש לקזז את יתרת ההלוואה מסכום‬
‫המשיכה‪ .‬במידה וקיימת הוראת קבע להפקדה בקרן ההשתלמות ידוע לי כי ההפקדות יועברו לחשבון חדש‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצהרת העמית‬
‫אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל‪ .‬במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל‪ ,‬יעלה לי‬
‫על זה הרשום בספרי הקרן אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן‪ ,‬בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על‬
‫הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן‪ ,‬מיום תשלומו ועד ליום ההשבה בפועל לקרן‪ .‬ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס‪ ,‬אם יהיה על הקופה לנכותו‬
‫במקור על פי כל דין‪ ,‬תוכל לעשות כך‪ .‬במידה וקיימת הלוואה אשר ניתנה כנגד הקופה הריני מאשר להודיע לבנק ממנו נטלתי את ההלוואה על בקשתי לבצע פדיון‬
‫מקרן ההשתלמות‪ .‬אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי‪ .‬אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר‪.‬‬
‫ה‪ .‬פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים‬
‫שם הבנק‬
‫מספר סניף‬
‫חובה למלא‬
‫תאריך ולחתום‬
‫מספר חשבון‬
‫תאריך__________ חתימה___________‬
‫התשלום יתבצע תוך ‪ 4‬ימי עסקים מיום קבלת הבקשה תקינה ומלאה במשרדי‬
‫הראל גמל‪ ,‬כפוף להסדר התחיקתי ‪ .‬תשומת לבך כי יום העברת הטפסים אינו בא‬
‫במניין הימים ‪ ,‬כמו כן אם מועד קבלת הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים‬
‫הראשונים בחודש‪ ,‬התשלום ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש‪.‬‬

Similar documents