הנחיות כלליות למילוי בקשת הלוואה מקרן פנסיה

Transcription

הנחיות כלליות למילוי בקשת הלוואה מקרן פנסיה
‫הנחיות כלליות למילוי בקשת הלוואה מקרן פנסיה‬
‫תנאי זכאות לקבלת הלוואה‬
‫‪ .1‬סכום ההלוואה לא יעלה על ‪ 30%‬מהיתרה הצבורה של התגמולים בקרן לעמית פעיל‪/‬לא פעיל‪ .‬היתרה הצבורה של התגמולים‬
‫לעניין ההלוואה אינה כוללת רכיב הפיצויים‪.‬‬
‫‪ .2‬עבור הקמת ההלוואה תחויב בעמלת פתיחת תיק בסך ‪ ,₪ 200‬עמלה זו תופחת מסכום ההלוואה שיועבר לחשבונך בפועל‪.‬‬
‫‪ .3‬תקופת ההחזר המקסימלית להלוואה הינה‪ 84 :‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .4‬ההלוואה תינתן לכל מטרה‪ ,‬אך לא יותר מהלוואה אחת בו זמנית‪ ,‬סכום מינימום להלוואה ‪.& 5,000‬‬
‫‪ .5‬במידה והעמית פנה לקבלת הלוואה מקרן הפנסיה בעבר‪ ,‬הזכאות להלוואה חדשה מותנת בפירעון ההלוואה הקיימת ובהתאם‬
‫לשיקולי קרן הפנסיה‪.‬‬
‫‪ .6‬ההלוואה תיפרע‪ ,‬בדרך כלל ביום העסקים השביעי לכל לחודש קלנדרי באמצעות הוראה לחיוב חשבון בבנק ובדרך זו בלבד‪.‬‬
‫‪ .7‬ההלוואה תבוצע לאחר החזרת כל המסמכים הנדרשים‪ ,‬כשהם חתומים ולאחר בדיקת הזכאות לקבלת ההלוואה‪.‬‬
‫‪ .8‬תשלום ההלוואה יבוצע כשבוע לאחר קבלת הטפסים בקרן‪.‬‬
‫הגשת בקשה להלוואה‬
‫לצורך הגשת בקשת הלוואה יש להעביר את המסמכים הבאים (מקור בלבד)‪:‬‬
‫‪ .1‬טופס בקשת הלוואה וכתב התחייבות חתום על ידי העמית‪.‬‬
‫‪ .2‬הרשאה לחיוב חשבון בבנק חתומה על ידי הבנק‪.‬‬
‫‪ .3‬צילום תעודת זהות של העמית‪.‬‬
‫‪ .4‬צילום צ’ק או אישור הבנק על ניהול חשבון על שם העמית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור גובה אשראי מעודכן בחשבון בנק על שם העמית‪.‬‬
‫‪ .6‬תדפיס תנועות של ‪ 3‬חודשים אחרונים בחשבונו של העמית‪.‬‬
‫כללי‬
‫החלטת הקרן בנוגע לבקשת ההלוואה תתקבל לאחר החזרת כל המסמכים הנדרשים‪ ,‬כשהם חתומים כנדרש‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי אין לראות בהעברת בקשת הלוואה משום התחייבות של הקרן ו‪/‬או החברה המנהלת לאשר מתן הלוואה‪.‬‬
‫גרסה ‪12/13‬‬
‫בית איילון ביטוח‪ ,‬אבא הלל סילבר ‪ ,12‬רמת‪-‬גן ‪ 5250606‬טל‪ 1-700-700-649 .‬פקס‪03-7569727 .‬‬
‫‪www.ayalon-pension.co.il [email protected]‬‬
‫לכבוד‬
‫איילון פיסגה קרן פנסיה‬
‫איילון פנסיה וגמל בע”מ‬
‫בקשת הלוואה וכתב התחייבות‬
‫טופס בקשה‬
‫‪ .1‬פרטי העמית‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫רחוב‬
‫מעמד העמית בקרן הפנסיה‬
‫מס’ ת‪.‬ז‪.‬‬
‫מספר‬
‫‪‬עצמאי‬
‫מין‬
‫תאריך לידה‬
‫נ‪/‬ז‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪‬שכיר‬
‫טלפון נייד‬
‫טלפון בבית‬
‫מיקוד‬
‫ישוב‬
‫מקום העבודה הנוכחי‪:‬‬
‫‪ .2‬פרטי בקשת הלוואה וכתב התחייבות‬
‫הנני הח”מ מגיש בזאת‬
‫בקשה להלוואה בסך‬
‫סוג הלוואה‪ :‬הלוואה בריבית קבועה צמודת מדד‪ ,‬לפירעון‬
‫חודשי של תשלומי קרן וריבית (שפיצר)‪.‬‬
‫ש”ח‪.‬‬
‫הסכום במילים‪:‬‬
‫תקופת ההלוואה‪ ______ :‬חודשים (לא יותר מ‪ 84-‬חודש)‪,‬‬
‫(להלן‪“ :‬ההלוואה”)‪.‬‬
‫ההלוואה‪ ,‬אם וככל שתאושר‪ ,‬תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע במועד העמדת ההלוואה והמדד להצמדה הינו‬
‫המדד הידוע במועד ביצוע כל תשלום על חשבון פירעון ההלוואה) ותשא ריבית צמודה למדד בשיעור של ‪ 5.5%‬בחישוב שנתי (להלן‪“ :‬הריבית”)‪ ,‬ריבית‬
‫אפקטיבית בשיעור של ‪ 5.64%‬בחישוב שנתי‪ .‬אני מתחייב בזה לסלק את מלוא סכום ההלוואה‪ ,‬אם וככל שתאושר על ידכם‪ ,‬בצרוף ריבית והצמדה למדד‬
‫המחירים לצרכן ‪ ,‬לפי לוח הסילוקין כפי שיחושב על ידכם ובהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה‪:‬‬
‫‪ .1‬ידוע לי שההלוואה תינתן בכפוף לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל)‪ ,‬התשכ”ד‪ 1964-‬ולכל שינוי שיחול בהן‪.‬‬
‫‪ .2‬ידוע לי כי עבור הקמת ההלוואה אחויב בעמלת פתיחת תיק בסך ‪ ,₪ 200‬אשר תופחת מסכום ההלוואה שיועבר לחשבוני בפועל‪.‬‬
‫‪ .3‬ידוע לי שבעת משיכת מלוא הכספים העומדים לזכותי בקרן פנסיה‪ ,‬או חלק מן הכספים על ידי או על ידי בא כוחי כאמור יראו כיתרה העומדת לזכותי‬
‫את היתרה בניכוי ההלוואות והסכום שנוכה כאמור ישמש לפירעון ההלוואות‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לי כי פיגורים בתשלומי ההלוואה יחויבו בריבית פיגורים‪ .‬אם תשלום כלשהו שהתחייבתי לשלם כאמור בהסכם זה לא ייפרע במועדו‪ ,‬הנני מתחייב‬
‫בתשלומו בצרוףהוצאות‪ ,‬לרבות דמי החזרה‪ ,‬והפרשי הצמדה וריבית פיגורים כפי שייקבע ע”י החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬כל שינוי במועדי פירעון ההלוואה‪,‬לעומת המועדים הרשומים לעיל‪ ,‬יוכל להיעשות רק אם החברה תסכים לשינוי‪ ,‬מראש ובכתב‪ ,‬בכפוף לתנאים המיוחדים‬
‫(לרבות תנאי ההצמדה) שייקבעו ע”י החברה‪ .‬אי עמידה במועד פירעון כלשהו יזכה את החברה בשינוי תנאי ההלוואה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‬
‫ומבלי לפגוע בשאר זכויות החברה על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .6‬לכל תשלום ע”ח פירעון ההלוואה יתווספו הפרשי הצמדה לפי היחס שבו עלה המדד הידוע ביום התשלום לבין המדד היסודי‪ .‬במקרה של ירידה במדד‬
‫הידוע לעומת המדד היסודי יישארו תשלומי הקרן והריבית בערכם כנקוב בלוח הסילוקין של ההלוואה‪.‬‬
‫‪ .7‬כל האמור לעיל אינו בא לגרוע מזכותכם לנקוט בכל אמצעי אחר‪ ,‬העומד לרשותכם‪ ,‬על פי שיקול דעתכם הבלעדי‪ ,‬לגבות ממני את מלוא סכום‬
‫ההלוואה‪.‬‬
‫‪ .8‬אני מאשר שקראתי את כל הכתוב במסמך זה‪ ,‬וחתמתי עליו מרצוני החופשי הבנתי את תוכנו ואני מתחייב למלא אחריו‪.‬‬
‫לבקשת ההלוואה יש לצרף את מסמכי מקור הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫תאריך‬
‫חתימת העמית‬
‫טופס בקשת הלוואה וכתב התחייבות חתום על ידי העמית‪.‬‬
‫אישור בנק חתום לחיוב חשבון‪.‬‬
‫צילום תעודת הזהות כולל ספח‪.‬‬
‫צילום שיק‬
‫פירוט תנועות חשבון בנק ב‪ 3-‬חודשים אחרונים‪.‬‬
‫לתשומת לבך‪:‬‬
‫החלטת הקרן בנוגע לבקשת ההלוואה תתקבל לאחר החזרת כל המסמכים הנדרשים‪ ,‬כשהם חתומים כנדרש ‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי אין לראות בבקשת ההלוואה משום התחייבות של הקרן ו‪/‬או החברה המנהלת לאשר מתן הלוואה‪.‬‬
‫בית איילון ביטוח‪ ,‬אבא הלל סילבר ‪ ,12‬רמת‪-‬גן ‪ 5250606‬טל‪ 1-700-700-649 .‬פקס‪03-7569727 .‬‬
‫‪www.ayalon-pension.co.il [email protected]‬‬
‫גרסה ‪12/13‬‬
‫שם הסוכן‪ ..................................................................:‬סוכנות‪ ...............................................................:‬כתובת‪ .............................................................................................:‬טלפון‪.............................................:‬‬
‫בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון‬
‫לכבוד‬
‫בנק ‪......................................................................................................‬‬
‫סניף ‪)............................(.......................................................................‬‬
‫מס' חשבון‬
‫‪26038‬‬
‫("הבנק")‬
‫‪‬‬
‫‬
‫סוג חשבון‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫קוד מוסד (המוטב)‬
‫הרשאה כללית‪ ,‬שאינה כוללת הגבלות‪.‬‬
‫או‪-‬‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)‬
‫שם המוסד (המוטב)‪ :‬איילון פנסיה וגמל בע"מ‬
‫הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות‪:‬‬
‫אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים‬
‫בהגבלות שקבע הלקוח‪ ,‬הם יוחזרו על ידי הבנק‪,‬‬
‫על כל המשמעויות הכרוכות בכך‪.‬‬
‫תקרת סכום החיוב ‪.₪ ............................................................... -‬‬
‫מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום ‪. .........................................‬‬
‫לתשומת לבכם‪ :‬אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל‪ ,‬משמעה בחירה בהרשאה כללית‪ ,‬שאינה כוללת הגבלות‬
‫‪.1‬‬
‫‬
‫אני הח"מ ‪"( .................................................................................... ..............................................................................................................‬הלקוחות")‬
‫‬
‫מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו‪ ,‬בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות‬
‫קוד המוסד‪ ,‬בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו)‪.‬‬
‫ידוע לנו כי‪:‬‬
‫א‪ .‬עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק‪ ,‬וכן ניתנת לביטול עפ"י‬
‫הוראת כל דין‪.‬‬
‫ג‪ .‬נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים‪ ,‬ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק‪ ,‬לא יאוחר מ‪ 3 -‬ימי עסקים לאחר מועד החיוב‪ .‬ככל‬
‫שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב‪ ,‬הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול‪.‬‬
‫ד‪ .‬נהיה רשאים לדרוש מהבנק‪ ,‬בהודעה בכתב‪ ,‬לבטל חיוב‪ ,‬אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה‪ ,‬או את הסכומים‬
‫שנקבעו בהרשאה‪ ,‬אם נקבעו‪.‬‬
‫ה‪ .‬הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב‪.‬‬
‫ו‪ .‬הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של ‪ 24‬חודשים ממועד החיוב האחרון‪ ,‬בטלה‪.‬‬
‫ז‪ .‬אם תענו לבקשתנו‪ ,‬הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק‪.‬‬
‫ח‪ .‬הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון כמופיע בספרי הבנק‬
‫מס' זהות ‪ /‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב‪.‬‬
‫חתימת הלקוחות‬
‫תאריך‬
‫אישור הבנק‬
‫לכבוד‬
‫איילון פנסיה וגמל בע"מ‬
‫רחוב אבא הלל סילבר ‪ ,12‬רמת‪-‬גן‬
‫ת‪.‬ד‪ ,10957 .‬מיקוד ‪5250606‬‬
‫‬
‫מס' חשבון‬
‫סוג חשבון‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫‪26038‬‬
‫קוד מוסד (המוטב)‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב (ככל שקיים)‬
‫קבלנו הוראות מ‪ ............................................................. -‬לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם‪ ,‬ואשר מספר חשבונו‪/‬נם בבנק יהיה‬
‫נקוב בהם‪ ,‬והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות‪ ,‬ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪,‬‬
‫וכל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על‪-‬ידי בעל‪/‬י החשבון‪ ,‬או כל עוד לא הוצא בעל‪/‬י החשבון מן ההסדר‪.‬‬
‫אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על‪-‬ידכם‪.‬‬
‫חתימה וחותמת הסניף‬
‫סניף‬
‫בנק‬
‫תאריך‬
‫בית איילון ביטוח‪ ,‬אבא הלל סילבר ‪ ,12‬רמת‪-‬גן ‪ 5250606‬טל‪ 1-700-700-649 .‬פקס‪03-7569727 .‬‬
‫‪www.ayalon-pension.co.il [email protected]‬‬