Oplysninger om Birgitte Warberg

Comments

Transcription

Oplysninger om Birgitte Warberg
Nyhedsbrev august 2013
AKTUELLE OG FREMTIDIGE REGLER FOR SOLCELLEOMRÅDET
Vi venter fortsat på de endelige regler, der skal erstatte nettomålerordningen, som blev
nedlagt med lovændringerne den 19. november 2012.
Umiddelbart før sin sommerferie vedtog Folketinget to nye lovforslag, som sætter rammerne
for solcelleområdet. Men vigtige dele af de nye regler kan ikke træde i kraft, før EU-kommissionen har statsstøttegodkendt dem. Det kan i praksis betyde, at reglerne først træder i kraft
i 2014.
Det er derfor vigtigt at skelne mellem de regler, der er trådt i kraft, og de regler, som først
træder i kraft efter EU's godkendelse.
Gældende regler
For solcelleanlæg, som nettilsluttes den 11. juni 2013 eller senere, er der fortsat mulighed
for timebaseret nettoafregning. Det vil sige, at der sker en nettoafregning af den del af elproduktionen, som forbruges indenfor den samme time, som produktionen har fundet sted.
Overskydende produktion, som ikke kan forbruges samtidigt med, den produceres, afregnes
med 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og herefter til 40 øre pr. kWh i de følgende
10 år.
Det er en forudsætning for nettoafregningen, at anlægget er ejet 100 pct. af forbrugeren.
Afregningsprisen på 60 og derefter 40 øre pr. kWh er meget lav, og reelt vil der kun være
økonomi i at etablere solcelleanlæg på steder, hvor der finder et højt egetforbrug sted i dagtimerne. Det vil typisk dreje sig om:
- Liberale erhverv, som har en høj elpris (betaler rumvarmeafgift) og et højt egetforbrug i
dagtimerne til serverdrift, køling o.l.
- Ejerboligforeninger og andelsboligforeninger med et højt egetforbrug i dagtimerne, og
hvor der etableres hovedmåler og bimålere
Sandsynlige kommende regler
Der er i de nye regler lagt op til, at en pulje på 20 MW kan få et forhøjet pristillæg årligt i 5
år. Disse regler afventer som nævnt ovenfor EU-kommissionens godkendelse. Følgende typer
anlæg vil kunne søge om at blive omfattet af det forhøjede pristillæg:
1. Solcelleanlæg, som er tilsluttet egen forbrugsinstallation, og som har en installeret effekt
på 6 kW eller derunder. Her er tilskuddet 130 øre pr. kWh, hvis anlægget er anmeldt til
Energinet.dk i 2013 og 116 øre pr. kWh, hvis det anmeldes i 2014. tilskuddet ydes i 10 år.
2. Fælles solcelleanlæg opsat på bygninger, som ikke er opført med henblik på opsætning af
solceller. Her er tilskuddet 145 øre pr. kWh, hvis anlægget er anmeldt til Energinet.dk i
2013 og 128 øre pr. kWh, hvis det anmeldes i 2014. tilskuddet ydes i 10 år.
VE-Byg - Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K - Postboks 2125, 1015 Kbh. K – Tlf.: 72 16 02 14 [email protected]
Nyhedsbrev august 2013
3. Andre fælles solcelleanlæg, som ikke er omfattet af pkt. 2 ovenfor. Her er
tilskuddet 90 øre pr. kWh, hvis anlægget er anmeldt til Energinet.dk i 2013 og 84 øre pr.
kWh, hvis det anmeldes i 2014. tilskuddet ydes i 10 år.
Det bliver en betingelse for det forhøjede pristillæg, at anlægget nettilsluttes senest 2 år efter, man har modtaget tilsagn om det forhøjede pristillæg.
Det er ikke bestemt, hvordan udvælgelsen sker, hvis ansøgningerne overstiger de 20 MW,
der er til rådighed. Ministeren skal fastsætte de præcise regler herom. Reglerne kan bl.a.
komme til at omfatte lodtrækning.
Sandsynlige overgangsregler
Hvis der er indgået en bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den
20 marts (markanlæg) eller 11. juni (taganlæg) er der vedtaget en overgangsbestemmelse.
For fællesanlæg betyder overgangsbestemmelsen mulighed for at højere tilskud på 145 øre
pr. kWh og for taganlæg typisk 130 øre (anlæg under 6 kW) eller 145 øre (fællesanlæg) –
dog med undtagelser.
PROGRAM FOR BYGNINGSINTEGREREDE SOLCELLER FORLÆNGES
Regeringen og Enhedslisten afsatte på finansloven for 2013 20 mio. kroner til en særlig indsats for at fremme bygningsintegrerede solceller.
Aftalen er nu blevet forlænget med yderligere 16.5 mio. kroner fordelt ligeligt med 5,5 mio.
kroner årligt de næste tre år.
Det bliver EUDP, som skal fordele midlerne, og det vil ske med indkaldelse af projektansøgninger i 2014, 2015 og 2016. EUDPs bestyrelse træffer afgørelsen om støttetildeling til de
enkelte projekter.
EUDP er Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. De fordeler årligt et
større millionbeløb til projekter indenfor vedvarende energi.
SIKKERHEDSSTYRELSEN UDGIVER VEJLEDNING TIL FEJLTEST AF SOLANLÆG
I løbet af de seneste to år er antallet af solcelleanlæg i Danmark blevet mangedoblet, så der
i dag er mere end 83.000 solcelleanlæg i drift. Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, så ejere af solcelleanlæg kan tjekke, at deres solcelleinstallation ikke har fejl.
Vejledningen er bygget op som 12 spørgsmål. Tilsvarende punkter kan findes i en vejledning
til autoriserede elinstallatører og andre, som arbejder professionelt med opsætning og vedligeholdelse af solcelleinstallationer.
VE-Byg - Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K - Postboks 2125, 1015 Kbh. K – Tlf.: 72 16 02 14 [email protected]
Nyhedsbrev august 2013
Link til vejledningen til solcelleejere: http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Solcelleinstallationer
Link til vejledningen til installatører mv:
http://www.sik.dk/Professionelle/El/Solcelleinstallationer
VE-Byg - Nørre Voldgade 106, 1358 Kbh. K - Postboks 2125, 1015 Kbh. K – Tlf.: 72 16 02 14 [email protected]

Similar documents