VASU - Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat Ry

Comments

Transcription

VASU - Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat Ry
KANGASALAN YKSITYISTEN
PERHEPÄIVÄHOITAJIEN
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
SISÄLTÖ
JOHDANTO
2
YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA
3
PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ
4
LAPSI- JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
KANGASALLA
Minun perhepäiväkotini
5
LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT
Toimintaa minun perhepäiväkodissani
7
8
SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT
Näin opimme arjen askareissa
9
10
KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ
Näin toimii meidän yhteistyömme
11
12
MUUT YHTEISTYÖTAHOT
13
LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS
14
YRITTÄJYYS
15
6
1
JOHDANTO
Yksityisen perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa hoitajien työtä ja tuo
esille perhepäivähoidon erityispiirteitä vanhemmille ja muille varhaiskasvattajille.
Suunnitelma on laadittu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
ja Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan nojautuen. Se on Kangasalan
yksityisten perhepäivähoitajien ensimmäinen, ja koskee kaikkia Kangasalan Seudun
Yksityiset Perhepäivähoitajat ry:n jäseniä.
Tämä varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu yhteistyössä yhdistyksen jäsenten
kesken kaikkien hoitajien yhteiseksi työkaluksi. Kullakin yksittäisellä hoitajalla on
erikoisosaamisensa ja vahvuutensa, sekä omat tapansa tehdä varhaiskasvatustyötä
omassa perhepäiväkodissaan. Sen vuoksi suunnitelma sisältää avoimia sivuja, jotka
on tarkoitettu kunkin perhepäivähoitajan itsensä täytettäväksi. Kukin hoitaja saa näin
sisällytettyä tähän suunnitelmaan oman perhepäiväkotinsa suunnitelman ja tuoda
esille omat erityispiirteensä. Avoimet sivut voi hoitaja täyttää haluamallaan tavalla,
joko käsin tai koneella. Sivuja voi tulostaa molempiin tarkoituksiin yhdistyksen
nettisivuilta www.kangasalanpph.fi
Tämä suunnitelma lisää hoitajien ammatillisuutta, auttaa laadun säilyttämisessä ja
jatkuvassa kehittymisessä. Vanhemmille suunnitelma on ikkuna työmme sisältöihin
ja luo luottamuksellisen kivijalan kestävää kasvatuskumppanuutta ja hoitosuhdetta
luotaessa.
2
YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO KANGASALLA
Kangasalan yksityinen perhepäivähoito tarjoaa vanhemmille varteenotettavan
vaihtoehdon lapsen päivähoidon järjestämiseen. Vanhemmille maksettavan
yksityisen hoidon tuen avulla se on kilpailukykyinen hoitomuoto myös taloudellisesti.
Tukea maksetaan yksityiselle palvelun tuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt.
Lakisääteisen tuen lisäksi Kangasalla maksetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää
tietyin edellytyksin.
Kunnassamme yksityisen päivähoidon valvova viranomainen on Hämeen
lääninhallitus ja Kangasalan kunnan opetustoimi. Perhepäivähoitajan velvollisuus on
laatia perhepäiväkotinsa turvallisuus- ja omavalvontasuunnitelmat. Lisäksi hän
sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja hänen rikostaustansa selvitetään. Hoitolapsilleen
hän
laatii
yhdessä
vanhempien
kanssa
lapsen
henkilökohtaisen
varhaiskasvatussuunnitelman, lapsen vasun.
Koulutuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus.
Kangasalan kunta edellyttää uusilta aloittavilta perhepäivähoitajilta pedagogista
koulutusta tai vähintään koulutussuunnitelman tekemistä kahden vuoden kuluttua
työn aloittamisesta.
Yksityinen perhepäivähoito on varsin merkittävä osa Kangasalan päivähoidon
kenttää sekä määrällisesti, että laadullisesti. Yksityinen taho kattaa noin 10% koko
kunnan päivähoidosta. Yhdistyksessämme, Kangasalan Seudun Yksityiset
Perhepäivähoitajat ry:ssä, on noin 40 jäsentä. Suurin osa heistä on pitkän työuran ja
koulutuksen omaavia hoitajia.
Kangasalan Seudun Yksityiset Perhepäivähoitajat ry on perustettu vuonna 2000.
Toimintamme tavoitteena on yhteistoiminnan ja ammatillisuuden edistäminen.
Osallistumme yksityisten päivähoitajien yhdistystoimintaan myös valtakunnallisesti
osallistumalla koulutus- ja neuvottelupäiville. Teemme yhteistyötä alueen muiden
päivähoidon tuottajien, varhaiskasvatuksen johdon sekä alueemme koulutusta
tarjoavien laitosten kanssa.
Lisätietoa yksityisestä päivähoidosta sekä yhdistyksestämme löytyy nettisivuiltamme
www.kangasalanpph.fi
TEEMME TYÖTÄ LASTEN
PARHAAKSI
TÄYDELLÄ SYDÄMELLÄ JA
TOSISSAAN
LASTA JA TYÖTÄMME
KUNNIOITTAEN !
3
PERHEPÄIVÄHOIDON
VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ
Perhepäivähoito toimintamuotona tarjoaa lapselle kodinomaisen, kiireettömän ja
turvallisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä pienessä ryhmässä tutun ja pysyvän
aikuisen johdatuksessa. Lapsen oma koti yhdessä perhepäiväkodin kanssa, sekä
niiden lähellä olevat turvalliset ihmiset ja asiat muodostavat lapselle kallisarvoisen ja
korvaamattoman varhaiskasvatusympäristön.
Perhepäivähoitajan oma koti päivähoitopaikkana on lapselle luonteva paikka toimia.
Rakennus huoneineen, pihoineen kaikkineen näyttää lapsen silmissä kodilta.
Ympärillä on kodille ominaisia huonekaluja ja tavaroita. Melu ja hälinä eivät häiritse.
Lelut, pelit, askartelumateriaalit ym. ovat esillä ja lasten käytössä. Leikkiä voidaan
vaikka jatkaa seuraavana päivänä. Perhepäiväkodin keittiössä valmistetaan lasten
nähden tai yhdessä lasten kanssa kotiruokaa, joka syödään ihan oikeassa kodin
ruokapöydässä. Satuhetket vietetään ”kotisoffalla” ja päivälepo makuuhuoneen
hämärässä. Voidaan käydä vaikka saunassakin. Joissakin perhepäiväkodeissa on
myös kotieläimiä hoitolasten elämyksiä lisäämässä.
Perhepäiväkodin tuttu naapurusto, lähiympäristö ja luonto laajentavat turvallisesti
lapsen elämän piiriä. Retkillä koetut elämykset ja seikkailut jättävät muistijälkiä
aikuisuuteen saakka ja laajentavat lapsen kokemusmaailmaa.
Keskinäisellä yhteistyöllä perhepäivähoitajat kokoavat lapsiryhmänsä yhteiseen
puuhaan tarjoten näin tuttujen hoitajien ja lasten kesken turvallista ryhmätoimintaa ja
sosiaalista kanssakäymistä.
Perhepäivähoitajalla voi olla yhtä aikaa hoidossa neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa
alle kouluikäistä lasta omat lapset mukaan lukien, sekä näiden lisäksi yksi
osapäiväinen kunnallisessa esikoulussa oleva tai koulunsa aloittanut lapsi.
Kolmepäivänen seurakunnan 6-vuotiskerho tarjoaa Suoramalla vaihtoehdon
esikoululle. Tällöin esikouluikäinen tarvitsee perhepäivähoidossa kokopäiväpaikan.
Pieni ryhmä muodostuu kiinteäksi ja turvalliseksi. Lapsen ja hoitajan pysyvä pitkä
suhde tukee lapsen kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Lapset oppivat
tuntemaan toisensa, luottamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistansa.
Perhepäiväkodissa asuu myös hoitajan muu perhe, joka lisää kodinomaisuutta ja
sosiaalista vuorovaikutusta.
Ammattitaitoinen perhepäivähoitaja luo kotiinsa lapsen kehitystä ja itsenäisyyttä
tukevan ilmapiirin. Pienessä toimivassa yhteisössä opetellaan rajat, koetaan
rakkautta, toimitaan, tutkitaan, opitaan…
Kasvatus ja oppiminen tapahtuu kaikissa arjen tilanteissa. Perhepäivähoidon
kiireettömyys ja väljät aikataulut antavat mahdollisuuden ottaa kaikki arjen touhuissa
yllättäenkin vastaantulevat oppimistilanteet hyödyksi säännöllistä päivärytmiä
unohtamatta. Hoitajalla on aikaa tukea lasta juuri hänen tarvitsemallaan tavalla,
kiittää ja kannustaa.
4
LAPSI JA KASVATUSNÄKEMYS YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
KANGASALLA
JOKAINEN LAPSI ON HELMI
Näemme lapsen omana
itsenään.
Jokaista lasta kuunnellaan.
Syliin pääsee aina kun siihen on
tarve.
Kehumme lasta lapsen kuullen.
Keskustelemme aamuin illoin
vanhempien kanssa. Tiedämme
todella, mitä lapselle kuuluu, ja
mitä päivän aikana on
tapahtunut.
MEILLE KASVATUKSESSA ON
TÄRKEÄÄ :
pitkät, pysyvät ja turvalliset
lapsen ja aikuisen väliset suhteet
turvallinen arki
säännöllinen päivärytmi
joustavuus
kiireettömyys
lämpö, läheisyys, ilo
TAVOITTEENAMME ON :
tukea vanhempien kasvatustehtävää
tarjota monenlaisia varteenotettavia
vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle
tukea jokaisen lapsen itsetuntoa tarpeen
mukaan
saada lapsi oppimaan, kuuntelemaan,
keskittymään, ottamaan vastaan neuvoja,
ajattelemaan, kyseenalaistamaan
tukea lapsen kasvua niin, että lapsi
pärjää elämässä päivähoidon jälkeen
YHDISTYKSEMME ARVOT
OVAT :
leikki
liikunta arjessa
empaattisuus
elämän kunnioittaminen
toisten huomioiminen
ryhmässä toimiminen
kestävä kehitys
KASVATTAJINA OLEMME :
leikin mahdollistajia
uusiin kokemuksiin ja asioihin
johdattelijoita
luovuuden tukijoita
turvallisia kuuntelijoita
rajojen asettajia
aikuisen malleja
ammattitaitoisia
5
MINUN PERHEPÄIVÄKOTINI
Minulle kasvatuksessa on tärkeää:
Arvoni ja tavoitteeni kasvatustyössä:
Olen kasvattajana:
6
LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT YKSITYISESSÄ
PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
Sisäliikunta,
jumppa, tanssi,
elämysliikunta
Pihaleikit,
leikkipuisto
leikit,
kiipeily
Luonnossa
liikkuminen,
metsäretket
Leikkiin
innostavat
leikkivälineet
Aikaa
leikille
päivittäin
Rauhallinen
leikkitila
LIIKKUMINEN
Pyöräily,
uinti
LEIKKIMINEN
Ohjattu leikki
Roolileikit
Luonto,
elämän
kiertokulku
ja värit
Vauhtivarvas ja
Pihaseikkailu
Talvileikit,
hiihto, luistelu,
lumikenkäily ja
pulkkamäki
Erilaisuus
TUTKIMINEN
Vuoden- ja
vuorokaudenajat
Pelit ja
sääntöleikit
ulkona ja
sisällä
Muodot, koot,
mitat ja painot.
Tekniikka.
Eläimet
ja kasvit
Askartelu,
nikkarointi,
rakentelu
Teatteri,
nukketeatteri
Konsertit,
lauluhetket
Laulu, soitto ja
tanssi
Musiikkiliikunta
TAITEELLINEN
ILMAISU
Maalaaminen
ja muovailu
Nukketeatteri
itse
tehden
Elokuvat
Lorut, runot ja
sadut
kuunnellen ja
itse keksien
TAITEELLINEN
KOKEMINEN
Luonnon
kauneuden
havainnointi
Museot,
taidenäyttelyt
Toisten
erilaiset
näkemykset
7
TOIMINTAA MINUN PERHEPÄIVÄKODISSANI
8
SISÄLLÖLLISET ORIENTAATIOT YKSITYISESSÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA
HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN
ORIENTAATIO
ikä ja aikakäsite
lähiympäristö, sen historia ja tulevaisuus
retkikohteet
liikenne ja liikennesäännöt
juhlapäivät ja –perinteet
erilaiset ammatit
yhteiskunnalliset ilmiöt
mediakasvatus
LUONNONTIETEELLINEN
ORIENTAATIO
luonnon havainnoiminen kaikilla
aisteilla kaikkina vuodenaikoina ja
joka säällä
luonnon kiertokulku
vuodenaikojen havainnointi
tähtitaivas
tutkiminen, esim. luupilla
kasvit ja eläimet
marja- ja sieniretket
MATEMAATTINEN
ORIENTAATIO
lukumäärät, numerot, mitat
koko, paino
ajan määreet ja kalenteri
vertailu, luokittelu
laskeminen
ESTEETTINEN ORIENTAATIO
aistihavainnot
oma kokeminen ja tekeminen:
teatteri, taide, ympäristö, luonto,
arkkitehtuuri…
mielikuvitus
ympäristön kauneus, viihtyvyys,
siisteys
EETTINEN ORIENTAATIO
luonnon ja elämän kunnioitus
jokamiehen oikeudet
hyvät käytöstavat
oikean ja väärän opettaminen
eri sukupolvien kunnioittaminen
erilaiset tunteet
lapsen pohdinta, esim. onko
hiljaisuutta?
USKONNOLLISKATSOMUKSELLINEN
ORIENTAATIO
luomiskertomus / alkuräjähdys
eri uskonnot ja kulttuurit
hengelliset laulut
pyhäkoulu
seurakunnan kerhot
joulu- ja pääsiäiskirkot
9
NÄIN OPIMME ARJEN ASKAREISSA
10
KASVATUSKUMPPANUUS JA YHTEISTYÖ
Lapsen vanhempien ja perhepäivähoitajan johdonmukaisella, samanlaiseen päämäärään
tähtäävällä yhteistyöllä lapsen parhaaksi onnistutaan parhaiten hoito- ja kasvatustehtävässä.
Molemminpuolinen luottamus hoitosuhteessa johtaa hyviin tuloksiin ja lapselle luodaan hyvät
eväät elämään.
TUTUSTUMINEN
hoitoajat
hoitomaksu
vakaumukset
kasvatusperiaatteet
allergiat
hoitosopimus
PEHMEÄ LASKU
PERHEPÄIVÄKOTIIN
lapsi tutustuu rauhassa hoitajaan,
hoitopaikkaan ja hoitoryhmään
hoitaja luo kontaktia lapseen
TIEDOTUS
jokapäiväiset keskustelut vanhempien
kanssa puolin ja toisin lasta koskevista
asioista avoimesti ja rehellisesti
reissuvihko, sähköposti, tms. sovittu tapa
vanhempaintapaamiset
LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
tehdään, kun hoitosuhde on kestänyt vähän
aikaa, ja ollaan tutustuttu lapseen
tarkastetaan / päivitetään tarvittaessa
lapsen tarpeet arjessa huomioidaan
annetaan vanhemmille vietäväksi eteenpäin
lapsen seuraavaan hoitopaikkaan tai esikouluun
11
NÄIN TOIMII MEIDÄN YHTEISTYÖMME
Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää:
12
MUUT YHTEISTYÖTAHOT
HOITAJAGOLLEGAT,
MUUT
VARHAISKASVATTAJAT,
JA LÄHIPÄIVÄKODIT
yhteiset ulkoilut
muskarit
kerhot
Parkki-pyhäkoulua
ja elämysliikuntaa
Jumping Beans
vierailut
YHDISTYS,
myös valtakunnallisesti
ammatilliset asiat,
koulutus, työssä
jaksaminen, virkistys
valtakunnalliset
koulutus- ja
neuvottelupäivät
YHDISTYKSEN
JÄRJESTÄMÄT
TAPAHTUMAT JA RETKET
Vauhtivarvas ja
Pihaseikkailu, Valo
teatteri- ja eläinpuistoretket
vierailut Tähtirannassa
VARHAISKASVATUKSEN
ERITYISOPETTAJA
mukana tekemässä
e-vasua tehostettua ja
erityistä tukea
tarvitsevalle lapselle
yhteistyössä muiden
asiantuntijoiden kanssa
KIRJASTOT
Tiedon ja elämysten
hakeminen tieto-,
kuva- ja satukirjoista
sekä
musiikkitallenteista
KANGASALAN
KUNNAN
PÄIVÄHOITO /
VARHAISKASVATUS
valvonta
yhteistyöpalaverit
koulutus
työssä jaksaminen ja
virkistys
NEUVOLA
nelivuotisarviointi
kasvun ja kehityksen
tukeminen
LÄHISEUDUN
OPPILAITOKSET
perhepäivähoitajan
ammattitutkinto
täydennyskoulutus
lisävirikkeitä antava
koulutus (liikunta,
musiikki ym…)
KELA
yksityisen hoidon
tuet
13
LAATU, KEHITTÄMINEN JA TURVALLISUUS
KANGASALAN YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON LAADUN
TAKEITA:
pienessä ryhmässä lapsi saa yksilöllistä huomiota, ja saa kasvaa ja
kehittyä rauhallisessa ympäristössä
ryhmässä eri-ikäisiä lapsia: yhteisöllisyys, empatiakyky ja toisen
huomiointi kasvaa, pienemmät oppivat isommiltaan
tuttu, turvallinen hoitaja, arki ja ympäristö
aina sama hoitaja
itse valmistettu ruoka
joustava työaika, sillä emme ole työaikalain alaisia
säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit
aikataulujen joustavuus päivärytmiä unohtamatta
päivittäinen keskustelu ja palaute vanhemmilta
kasvatuskeskustelut helposti järjestettävissä
huomattuihin ongelmiin puututaan välittömästi
hoitajilla erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja: retkeily, askartelu,
musiikki…
yksityinen perhepäivähoitaja voi itse vaikuttaa ryhmänsä kokoonpanoon
kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja tarvittaessa käytettävissä
yhdistys toimii aktiivisesti tarjoten koulutusta, virkistystä, vertaistukea…
kunnasta valvontakäynti vuosittain jokaisen luona ja pedagogista tukea
itsearviointi ja ammatillisuuden kehittäminen
asiakaspalautteen tuella työn kehittäminen
TURVALLISUUSSUUNNITELMA
jokainen hoitaja laatii
perhepäiväkotiinsa
turvallisuussuunnitelman
ympäristön turvallisuudesta
huolehditaan (piha, sisätilat, …)
EA -kurssi on yhdistyksen
suositus
liikenteessä kuljetaan
liikennesääntöjen mukaan,
heijastinliivit käytössä
autolla liikkuminen vanhempien
luvalla ja asianmukaisissa
turvaistuimissa
suunnitelma päivitetään
vuosittain
OMAVALVONTASUUNNITELMA
jokainen hoitaja laatii
perhepäiväkotiinsa
omavalvontasuunnitelman
käytössä Valviran lomake
suunnitelman avulla seurataan
omaa toimintaa ja se päivitetään
vuosittain
14
YRITTÄJYYS
Yksityinen perhepäivähoitaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen,
joka työskentelee itsenäisenä yrittäjänä omassa kodissaan. Häntä
koskevat päivähoidon ja sosiaalipalvelun tuottajan lait. Hän
määrittelee itse oman perhepäiväkotinsa hoitomaksut. Hän kuuluu
ennakkoperintärekisteriin ja maksaa veronsa ennakkoverona tai
hänellä on toiminimi. Eläketurvansa sekä vakuutusmaksunsa hän
yrittäjänä maksaa itse työtulostaan. Myös loma- ja sairausajan
toimeentulo on hänen itsensä pohdinnassa. Verotuksessa
vähennettävä hoitokulukorvaus kattaa juuri minimin aiheutuneista
kuluista. Muutoin yksityinen perhepäivähoitaja hankkii työssään
tarvitsemansa materiaalit ja välineistön omalla kustannuksellaan. Hän
on itse vastuussa koulutuksestaan ja työterveydeltään ja työssä
jaksamisestaan.
Perhepäivähoitajan työ on hänen ammattinsa ja perhepäiväkoti
hänen ”firmansa”, jonka tuotolla hänen pitää tulla toimeen.
Hoitaja tekee itsenäisesti lapsen huoltajan kanssa kirjallisen
hoitosopimuksen, jossa määritellään hoitomaksut ja –ajat sekä lapsen
hoidon perusteita. Hän on vastuussa hoitolapsistaan koko
hoidossaoloajan. Kangasalan kunta valvoo ja ohjaa lain täyttymistä
toiminnan toteutuksessa.
Velvollisuuksien lisäksi yrittäjällä on myös vapauksia laatia
toimintansa omien mieltymyksiensä ja taitojensa mukaan ja määrittää
itse hoitoryhmänsä kokoonpano. Hänen on helppo ottaa lasten ja
vanhempien toiveet huomioon ja olla joustava. Neuvotellessaan itse
kaikki hoitoon liittyvät asiat koko perhe tulee tutuksi hoitajalle ja hoitaja
vanhemmille.
Yksityinen perhepäivähoitaja ei kuulu työaikalain piiriin, joten lapsen
hoitoajat ja lomat voidaan hoitosopimusta tehdessä sopia lapsen edun
mukaisesti kumpaakin osapuolta tyydyttäviksi.
Asiakkaiden hankkiminen ja perhepäiväkodin mainostus on myös
yrittäjän omalla vastuulla. Paras mainos on työn hyvä laatu. Se näkyy
tyytyväisinä asiakkaina. Iloinen, hyvin käyttäytyvä ja hyvällä
itsetunnolla varustettu yksityisestä perhepäiväkodista maailmalle
lähtevä lapsi on jokaisen yrittäjän tavoite.
15