Anna Alassaad - Regionförbundet Uppsala län

Comments

Transcription

Anna Alassaad - Regionförbundet Uppsala län
Läkemedelsförskrivning till äldre
Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring
läkemedelsanvändningen hos äldre?
Anna Alassaad,
Leg. Apotekare, PhD
Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län
Läkemedelsrelaterade probelm
Oönskade effekter av läkemedelsbehandlingen
- Av läkemedlet i sig
- Biverkningar
- Av felaktig användning av läkemedlet
- Olämplig läkemedelsförskrivning
- Överförskrivning
- Olämpligt val av läkemedel eller dos
- Underförskrivning
- Bristande följsamhet till behandling
- Fel/misstag i förskrivningsprocessen
10-30% av sjukhusinläggningar bland äldre är
läkemedelsrelaterade
Läkemedelsrelaterade
sjukhusinläggningar
”Har ett S-digoxin på
2,3 mmol/L”
”Har slutat att ta sina
vätskedrivande
tabletter eftersom hon
trodde det var en
tillfällig behandling.
Nu kraftigt försämrad i
sin hjärtsvikt. ”
”Har haft problem
med värk i lederna
de senaste veckorna
och använt receptfria
NSAID 3 gånger
dagligen. Nu
blödande magsår. ”
Upplägg
- Socialstyrelsens föreskrifter om
läkemedelsgenomgångar
- Effekter av att involvera klinikapotekare i
vårdteamet
- 80+ studien
- Möte med Gerd 75 år
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS)
2012:9
Enkel läkemedelsgenomgång ska
genomföras på patienter 75 år eller äldre
och som är ordinerade minst fem läkemedel
-
vid besök hos läkare i öppen vård
inskrivning i sluten vård
påbörjad hemsjukvård + minst en gång per år
inflyttning på SÄBO eller liknande + minst en gång per år
Enkel läkemedelsgenomgång
- Vilka läkemedel är patienten ordinerad och
varför?
- Vilka av dessa läkemedel använder patienten?
- Vilka övriga läkemedel använder patienten?
- Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och
säker?
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS)
2012:9
Fördjupad läkemedelsgenomgång ska
genomföras om patienten har kvarvarande
läkemedelsrelaterade problem eller
misstanke om sådana
Fördjupad läkemedelsgenomgång
-
Finns indikation för läkemedlet?
Är behandlingstiden rimlig?
Lämplig dosering?
Risk-nytta bedömning (biverkningar, interaktioner
osv)
- Nytta med läkemedlet i förhållande till övriga
läkemedel
En fördjupad läkemedelsgenomgång ska följas upp
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS)
2012:9
Läkare ansvarar för läkemedelsgenomgång
men ska vid behov samarbeta med andra
vårdkategorier
Läkemedelsberättelse
Uppgifter om:
- Vilka ordinationer som har ändrats samt orsaker
till åtgärderna
- Mål med läkemedelsbehandlingen
- När uppföljning ska göras
- Vem som ansvarar för uppföljning
Patienten ska vid utskrivning få uppdaterad
läkemedelslista samt läkemedelsberättelse
80+ studien
400 patienter
– 80 år och äldre
– akut inlagda på internmedicinsk avdelning
Randomisering till kontroll- och interventionsgrupp
Ett års uppföljningstid
80+ studien
Apotekarnas arbetssätt
INLÄGGNING
SJUKHUSVISTELSE
UTSKRIVNING
- Enkel läkemedelsgenomgång
- Läkemedelssamtal
med patient
- Medication review
- Drug monitoring
- Patient education
- Utskrivningsinformation
till patient
- Information om
läkemedelsförändringar
till läkare i primärvård
Två månader senare:
- Uppföljningssamtal på
telefon till patient
80+ studien
Apotekarinterventionen minskade risken för
– Akutmottagningsbesök med 47%
– Totalt antal återbesök på sjukhus med 16%
– Läkemedelsrelaterade återinläggningar med 80%
Gerd 75 år
Pågående hälsoproblem: hjärtsvikt, hypotyreos, artros.
Hjärtinfarkt 2011.
Blodtryck 130/65 mmHg, puls 65 slag/min. Vikt 54 kg.
Njurfunktion 45 ml/min
T. Trombyl 75 mg
T. Enalapril 5 mg
T. Bisoprolol 10 mg
T. Spironolakton 25 mg
T. Lasix Retard 60 mg
T. Simvastatin 20 mg
T. Levaxin 100 µg
T. Kalcipos-D 500 mg
T. Zopiklon 5 mg
1+0+0
proppförebyggande efter hjärtinfarkt
2+0+1
blodtryckssänkande+hjärtsviktsbehandling
1+0+0
-”1+0+0
vätskedrivande
1+0+0
vätskedrivande
0+0+1
kolesterolsänkning
1+0+0
sköldkörtelhormon
1+0+1
osteoporosprofylax
1 till natten vid behov insomningstablett
15 april
Besök på vårdcentralen
Övre urinvägsinfektion
Behandling:
– Ciprofloxacin 500 mg 1+0+1 i 3 dagar
21 april
Inläggning på sjukhus I
Kontaktorsak: diarréer, dehydrering. Förhöjda nivåer och förstärkta
effekter av läkemedlen  hypotoni, njursvikt
Blodtryck 110/55, puls 50
Natrium 127 mmol/L, Kalium 6,5 mmol/L
Njurfunktion 18 ml/min
24 april
Inför utskrivning
Pågående hälsoproblem: hjärtsvikt, hypotyreos, artros.
Hjärtinfarkt 2011.
Blodtryck 130/65 mmHg, puls 65 slag/min. Vikt 54 kg.
Njurfunktion 45 ml/min
T. Trombyl 75 mg
T. Enalapril 5 mg
T. Bisoprolol 10 mg
T. Spironolakton 25 mg
T. Furix 40 mg
T. Simvastatin 20 mg
T. Levaxin 100 µg
T. Kalcipos-D 500 mg
T. Zopiklon 5 mg
1+0+0
2+0+1
½+0+0
1+0+0
½+0+0
1+0+0
1 varannan dag
1+0+0
1 tablett vid behov
0+0+1
1+0+0
1+0+1
1 till natten vid behov
24 maj
Inläggning på sjukhus II
Kontaktorsak: andningsbesvär/förvärrad hjärtsvikt
Blodtryck 140/70, puls 75 slag/min
Njurfunktion 43 ml/min
Läkemedelsgenomgång
Läkemedelssamtal med apotekare:
-
-
Spironolakton har inte använts. Gerd hade uppfattat
det som att den skulle tas bort helt.
Furix har inte använts. Hon hade fått instruktion om att
denna skulle användas vid svullna ben, vilket Gerd
inte har haft.
Hon har slutat att ta insomningstabletten (ej behov).
Tablett Ipren 200 mg (köps receptfritt) används
periodvis mot artros-besvär i knän.
Läkemedelsgenomgång forts.
-
Finns indikation för alla Gerds läkemedel?
- Zopiklon?
- Kalcipos-D?
-
Är de läkemedel som Gerd fått förskrivna effektiva?
- Dosering Levaxin ok? (prov ej taget på länge)
-
Är läkemedelsbehandlingen säker?
- Ipren?
-
Följsamhet? Har Gerd tillräcklig kunskap för att
använda sina läkemedel på rätt sätt?
-
Vem följer upp behandlingen?
Hur ökar vi kvaliteten och
säkerheten kring
läkemedelsanvändningen hos
äldre?
- Regelbunden uppföljning
och utvärdering av
behandling
- Säkra övergångarna mellan
sluten och öppenvård
- Patienten i fokus!
Läkemedelsanvändning hos äldre
-
-
-
I medeltal 8-10 läkemedel per
person för patienter i särskilt
boende
Farmakodynamik (vad
läkemedlet gör i kroppen) och
farmakokinetik (vad kroppen gör
med läkemedlet) ändras med
åldern
Ökad känslighet för negativa
effekter av läkemedlen
Risk för
läkemedelsrelaterade problem

Similar documents