TENTA DELKURS 1 JANUARI 2006!

Transcription

TENTA DELKURS 1 JANUARI 2006!
Kod: _________
Apotekarprogrammet (APEX - MAPTY / F2 APO), T5
Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi, FSL 561
Delkurs 3:
Kardiovaskulär, renal och respirationsfarmakologi, HT 2012
D E L S K R I V N I N G
3
Måndag 17 december 2012, kl 09.00 – 11.00
Lokal:
Universitetets skrivsal, Folkets Hus, Olof Palmes plats 3, Järntorget
NAMN (TEXTA LÄSLIGT!):_________________________________
FÖDELSENUMMER:______________________________________
Skrivningen består av 25 st enpoängsfrågor av "flervalstyp".
Antal givna svarsalternativ per fråga är fem st ("a" - "e")
- men det är hela tiden endast ETT alternativ som utgör efterfrågat svar!
TILLÅTNA HJÄLPMEDEL:
- Ordlistor officiellt tilhandahållna av vaktpersonalen i skrivningssalen.
För GK kräves ≈ 70%, d v s 17 poäng.
OBS! - Rättningen sker på basis av ifylld svarstalong sist i häftet!
Det är alltid en mycket klok planering att reservera lite tid mot slutet av
skrivningen att fylla i sina svar här i lugn och ro!
- Någon timme efter skrivningens slut kommer rätt “tipsrad”att finnas
tillgänglig på kursens webbsida.
Glöm heller inte att fylla i den interaktiva online-enkäten på webbsidan!
- TIPS! Skriv gärna av din “tipsrad” på ett kladdpapper och ta med hem
efter skrivningen – så kan du jämföra med “rätt rad” på kursens
webbsida!
LYCKA TILL!
1
Kod: _________
"Flervalsfrågor". Endast ETT (1) alternativ utgör alltså hela tiden det eftersökta
alternativet per fråga.
Du får givetvis kladda hur mycket du vill i själva frågehäftet men
SVAREN MARKERAS I SVARSTALONGEN SIST I HÄFTET!
GLÖM ALLTSÅ INTE att markera dina svar på denna!
Riv EJ av svarstalongen från häftet! Allt återlämnas “intakt”!
- OBS: Det är svarsmarkeringens PLACERING (= "vilken ruta") i
"tipskupongen" som räknas som svar! (- inte vilken markeringssymbol
du använder - du kan alltså använda t ex "X" i de aktuella svarsrutorna
om du vill - i stället för bokstäverna a, b, c, d eller e...)
Fråga nr
1.) Vilken av följande symtombilder utgör ett ytterst starkt varningstecken för
hjärt-kärlsjukdom orsakad av grav atheroskleros?
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
Lipom på anklar, ptos och påsar under ögonen
Xerostomi, ögonlockspares och tunnelseende
Xanthom vid hälsenor, xanthelasma på ögonlocken och arcus corneae
Hälseneruptur, mios och visuell zick-zack-aura
Fetma på rumpan, fräknar och närsynthet
2.) Vilket av följande preparat utövar sin effekt inne i tarmlumen?
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
omega-III-fettsyror
resiner
nikotinsyra
statiner
fibrater
3.) Endast ett av följande preparat kan förskrivas på indikationen
blodfettrubbning. – Vilket?
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
estradiol
esmolol
esbatal
ezetimib
escitalopram
2
Kod: _________
4.) Vilket av följande svarsalternativ är korrekt avseende njuren?
:
a.) Renin-angiotensinsystemet bidrar till kontrollen av GFR.
b.) Renin frisätts från levern.
c.) Angiotensinogen frisätts från den juxtaglomerulära apparaten.
d.) Angiotensin I omvandlas till angiotensin II i njurens juxtaglomerulära
apparat.
e.) Renin frisätts från njurens juxtaglomerulära apparat av tryckstegring i
systemkretsloppet.
5.) Vilket av följande svarsalternativ är korrekt avseende njuren?
a. Absorptionen av natriumjoner i proximala njurtubulus är en ickeenergikrävande diffusion.
b. Absorptionen av natriumjoner i proximala njurtubulus styrs av aldosteron.
c. Sekretionen av natriumjoner i proximala njurtubulus styrs av aldosteron.
d. Absorptionen av kaliumjoner i distala njurtubulus och samlingsrören styrs av
aldosteron.
e. Sekretionen av kaliumjoner i distala njurtubulus och samlingsrören styrs av
aldosteron.
6.) Vad gäller för de prekapillära resistanskärlen?
a.) Resistanskärlen regleras endast lokalt, oberoende av det autonoma
nervsystemet.
b.) Effekten av NO på resistanskärlen leder till en kapillärtrycksminskning om
artär- och ventryck hålls konstanta.
c.) Effekten av prostacyklin på resistanskärlen leder till en
kapillärtrycksminskning om artär- och ventryck hålls konstanta.
d.) Effekten av sympatikusaktivering till resistanskärlen leder till en
kapillärtrycksminskning om artär- och ventryck hålls konstanta.
e.) Resistanskärlens kontraktion är inte beroende av kalcium.
3
Kod: _________
7.) Vilket av påståendena om substansen nedan är korrekt?
a.) Den blodtryckssänkande verkningsmekanismen till läkemedlet beror på
hämningen av plasma-renin-angiotensin-aldosteronsystemet.
b.) Läkemedlet är en sulfonamid av typen ''high ceiling diuretics'' med snabbt
insättande, dosberoende effekt.
c.) Läkemedlet är en mineralkortikoidantagonist som genom kompetitiv
blockering av aldosteron och andra mineralkortikoider i distala delen av
njurtubuli åstadkommer ökad utsöndring av natrium och vatten i urin samtidigt
som det minskar utsöndringen av kalium, ammonium och vätejoner.
d.) Läkemedlet är en prodrug som hydrolyseras till motsvarande tiol som är
aktiv.
e.) Verkningsmekanismen är ofullständigt känd men prekliniska och klinska
studier tyder på effekt på venös tonus och kapillär filtration.
8.) Vilket av följande symtom är mindre troligt vid hjärtsvikt?
a.) ansträngningsintolerans
b.) mios
c.) nykturi
d.) stas i vena jugularis
e.) underbensödem
9.) Vilken av nedanstående kombinationer karakteriserar modern
hjärtsviktsfarmakologi?
a.) parasympatolytika, alfablockerare och urea
b.) ACE-stimulerare, kalciumkanalblockerare och urathämmare
c.) RAAS-hämmare, kaliumkanablockerare och diazepam
d.) anti-RAAS-farmaka, betablockerare och diuretika
e.) sympatomimetika, natriumkanalblockerare och aldosteronhämmare
4
Kod: _________
10.) Vilket av följande preparat kan ge endokrinologiska biverkningar?
a.) loop-diuretika
b.) osmotiska diuretika
c.) spironolakton
d.) tiazider
e.) angiotensinreceptorblockerare
11.) Vilket av följande svarsalternativ är korrekt avseende njursjukdomar?
a.) Nefrotiskt syndrom karakteriseras av stora mängder vita blodkroppar i
urinen.
b.) Diabetesnefropati drabbar framförallt tubulusapparaten.
c.) Vid tubulo-interstitiell nefrit skadas glomerulus tidigt i sjukdomsförloppet.
d.) Tubulo-interstitiell nefrit orsakas bl.a. av läkemedel.
e.) Diabetesnefropati påverkar knappast GFR.
12.) Vilket av följande svarsalternativ är korrekt avseende njursjukdomar?
a.) Hypertoni (blodtrycksstegring) kan orsakas av njurartärförträngning.
b.) Cystisk njursjukdom behöver aldrig behandlas.
c.) Uremi kan inte förebyggas med dialys.
d.) Det är ovanligt att systemsjukdomar, som t.ex. SLE, påverkar njurarna.
e.) Primär glomerulonefrit ger aldrig kronisk njurskada.
5
Kod: _________
13.) Vilket av påståendena om substansen nedan är korrekt?
a.) Läkemedlet är en kompetitiv hämmare av 3-hydroxi-3-metylglutarylcoenzym A (HMG-CoA) reduktas.
b.) Hos såväl friska försökspersoner som patienter med hyperkolesterolemi,
ökar läkemedlet följande lipidnivåer: total-kolesterol, LDL-kolesterol,
apolipoprotein B, VLDL-kolesterol samt triglycerider..
c.) Läkemedlet är en aktiv lakton som hydrolyseras in vivo till motsvarande
beta-hydroxisyra, en inaktiv metabolit.
d.) Vid behandling med läkemedlet erhålls en sänkning av såväl systoliskt som
diastoliskt blodtryck.
e.) Tillgängliga experimentella data indikerar att läkemedlet utövar sin effekt i
det centrala nervsystemet (CNS).
14.) Den allvarligaste risken vid djup ventrombos (DVT) är embolisering. Var
återfinns de blodkärl där dessa emboli fastnar?
a.) Hjärtat
b.) Benen
c.) Levern
d.) Lungorna
e.) Hjärnan
15.) Hur verkar warfarin (Waran ®)?
a.) Genom att metabolisera trombocyter
b.) Genom att hämma aggregeringen av trombocyter
c.) Genom att hämma syntesen av koagulationsfaktorer
d.) Genom att hämma enzymet cyklooxygenas
e.) Genom att hämma koagulationsfaktorer som återfinns i blodet
6
Kod: _________
16.) Vilket av följande initierar den yttre vägen i koagulationskaskaden?
a.) Frisättning av tromboxan A2
b.) Frisättning av tissue factor
c.) Frisättning av ADP
d.) Frisättning av serotonin
e.) Frisättning av trombin
17.) Vilket av följande på ståenden är sant?
- Efter ballongvidgning med stent vid koronar kärlsjukdom ges :
a.) Trombocythämmare / ADP-antagonist p g a sårbildning inne i kärlet med
ökad risk för proppbildning
b.) Kortikosteroid / antibiotika p g a sårbildning inne i kärlet med ökad risk för
inflammation och infektion
c.) Morfin / lokalanestetikum p g a sårbildning inne i kärlet med ökad risk för
lokal smärta
d.) Antikolinergikum / alfablockerare p g a sårbildning inne i kärlet med ökad
risk för spasm och kontraktion
e.) Loopdiuretikum / osmotiskt diuretium p g a sårbildning inne i kärlet med
ökad risk för påfrestning vid tryckstegringar
18.) Vilket av följande påståenden om hypertoni är felaktigt?
a.) Hypertoni är en riskfaktor för hjärtsvikt
b.) Merparten av all hypertoni (95%) orsakas av njursjukdomar
c.) Atheroskleros är en riskfaktor för hypertoni
d.) Hypertoni ökar risken för stroke
e.) Begreppet ”benign hypertoni” bör undvikas
19.) Vilket av följande tillstånd utgör ej indikation för behandling med
betablockerare?
a.) angina pectoris
b.) hjärtsvikt
c.) glaukom
d.) diarré
e.) infarktprofylax
7
Kod: _________
20.) Efter att ha ordinerats ett nytt läkemedel drabbas du av ankelödem,
ansiktsflush och magbesvär. Trolig preparattyp?
a.) Natriumkanalblockerare
b.) Kaliumkanalblockerare
c.) Betareceptorblockerare
d.) Kalciumkanalblockerare
e.) Kloridkanalblockerare
21.) Vilka av följande bieffekter är mindre trolig vid behandling med
amiodaron?
a.) blå / grå hudmissfärgning
b.) eufori
c.) synskador
d.) leverskador
e.) thyreoidearubbningar
22.) Vilket av påståendena om strukturen nedan är korrekt?
OH
HO
HO
H
N
Salbutamol
a.) Salbutamol är ett antiadrenergikum
b.) Som alla katekolderivat inaktiveras salbutamol av enzymet COMT
c.) Salbutamol är ett hjärtstimulerande medel
d.) Salbutamol används vid astma och metaboliseras långsamt
e.) Salbutamol oxideras lätt till en kinon som är toxisk
8
Kod: _________
23.) Vilket av följande påståenden om Singh-Vaughan-Williams klassifikation
är felaktig?
a.) Natriumkanalblockerare hänförs till Klass I
b.) Digitals hänförs till Klass II
c.) Kaliumkanalblockerare hänförs till Klass III
d.) Kalciumkanalblockerare hänförs till Klass IV
e.) Adenosin hänförs till Klass V
24.) Vilket av nedanstående stämmer överens med bilden vid en obstruktion?
a.) Minskad FVC, minskat PEF och minskad FEV1%
b.) Ökad FVC, ökat PEF och ökad FEV1%
c.) Oförändrad FVC, oförändrat PEF och oförändrad FEV1%
d.) Minskad FVC, minskat PEF och ökad FEV1%
e.) Minskad FVC, minskat PEF och oförändrat FEV1%
25.) Kromoglikater verkar:
a.) som antagonister på histaminerga receptorer
b.) slemlösande
c.) som långverkande betareceptoragonister
d.) hostdämpande
e.) membranstabiliserande på mastceller
9
Kod: _________
Endast ETT (1) alternativ utgör alltså det eftersökta alternativet per fråga.
GLÖM ALLTSÅ INTE att markera dina svar på denna!
Riv EJ av svarstalongen från häftet! Allt återlämnas “intakt”!
OBS: Det är svarsmarkeringens PLACERING (= "vilken ruta") i
"tipskupongen" som räknas som svar! (- inte vilken markeringssymbol
du använder - du kan alltså använda t ex "X" i de aktuella svarsrutorna
om du vill - i stället för bokstäver...)
- OBS! Skriv gärna av din “tipsrad” på ett kladdpapper och ta med hem
efter skrivningen – så kan du jämföra med “rätt rad” på kursens
webbsida!
Fråga
nr
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Namn:_________________________________________
10