Ordnat införande av ny läkemedelsterapi

Comments

Transcription

Ordnat införande av ny läkemedelsterapi
Ordnat införande av ny
läkemedelsterapi
NLT-gruppens arbete
- Ett nationellt initiativ –
Anders Hallberg, ordf NLT-gruppen
Problem
• Nya, mycket kostsamma behandlingar
introduceras ostrukturerat och ojämlikt mellan
landstingen
• Tidig vägledning för landstingens
införandestrategi saknas
• Landstingsdirektörsgruppens svar på problemet
– skapa en ”NLT-grupp” (Nya LäkemedelsTerapier)
NLT-gruppen
• Stöd till landstingen i rollen som köpare/användare
– på uppdrag av Landstingsdirektörsgruppen
Syfte:
9 tidigt systematiskt bedöma värdet av vissa nya
läkemedelsterapier
9 ta fram rekommendation för initialt förhållningssätt
gällande införande och uppföljning
Mål:
9 Inom 90 dagar föreslå Landstingsdirektörsgruppen
en modell för hantering av ny läkemedelsterapi
NLT-gruppen 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anders Bergström, Norrbotten
Björn Wettermark, SLL
Anna Lindhé. VGR
Peter Höglund, Skåne
Anders Hallberg, ordf
Stefan Back, v ordf
Lars Lööf, LOK
Sören Hansen, LOK
Anna Bergkvist Christensen, 4-länsgruppen
Bo Claesson, SKL
Ulrika Eriksson, SKL
Samverkan
• NLT har etablerat samverkan med berörda
myndigheter
– LV, TLV, SoS, SBU
– Vi skönjer ett ökat intresse för samverkan från
myndigheternas sida
• Samverkan med berörda läkemedelsföretag
vid behov
NLT-gruppen
Arbetsuppgifter
• Framtidsspaning (Horizon Scanning)
• Prognostisering
• Underlag för värdering och prioritering
– Utifrån befintligt kunskapsunderlag
• Ge tidig rekommendation för
– Strukturerat införande
– Uppföljning
Horizon scanning och
expertmedverkan
• Grundförutsättningar för uppdraget
• Vi har skapat en nationell funktion för horizon
scanning inom läkemedelsområdet
– Kompetensen finns inom Landstingen/regionerna
– Funktionen bärs upp av 4-länsgruppen (SLL,RS,VGR, LiÖ)
• Möjlighet att avropa expertstöd från andra
landsting
VGR-modellen
• Nya läkemedlet får ej vara införda i rutinsjukvård i
regionen
• Godkänt läkemedel och indikation
• Tillräckligt vetenskapligt underlag
• Införande av det nya läkemedlet ska medföra betydande
regionala konsekvenser för att ingå i regionens
prioritering
• Rangordning av nominerade läkemedel sker med
utgångspunkt från SoS prioriteringsmodell
•
•
•
•
Sjukdomens svårighetsgrad
Effekt av åtgärd
Risker med behandlingen
Evidens för effekt
Ordnat införande - SLL
• tydliga rekommendationer, eller vid små
förskrivargrupper en överenskommelse med
berörda förskrivare, om kriterier för hur läkemedlet
skall användas
• saklig information och vid behov vidareutbildning
kring terapin
• datainsamling för att utröna i vilken utsträckning
läkemedlet används på
rekommenderat/överenskommet sätt
• uppföljning av relevanta effekter och biverkningar
Exemplet Kuvan vid PKU
• TLV-beslut: ej förmånsberättigat
• NLT får kontakt med ett par berörda barnläkare men
lyckas inte att få till en konkret samverkan
• NLT avger rekommendation och specificerar i vilka
fall landstingens undantagsregel kan tillämpas
(”landstingsförmån”)
• Landstingsdirektörsgruppen tar rekommendationen
– Förutsättningar för jämlik användning av Kuvan har skapats
– ….men vad mer…?
Exemplet Soliris vid PNH
• Rekvisitionsläkemedel
• SFH är tidigt ute och skapar en nationell expertgrupp
– Med etablerade kontakter mot europeiska PNH-centra
• NLT samverkar med expertgruppen i framtagandet
av en rekommendation
– Expertgruppen kan få en viktig roll
• Verkar för strukturerat införande utifrån avgiven
rekommendation
– Vårdprogramarbete
• Uppföljning via kvalitetsregister
• Bevakning av fortsatta utvecklingen på internationell nivå
Möjligt framtida arbetssätt
Landsting/Regioner
NLT
Expertgrupp A
Expertgrupp B
Expertgrupp n
Verktyg och process för uppföljning
Oordnat införande…
Ny teknologi
Tester på
många ställen
Införande
Bypass av
Uppföljning/
utvärdering
Entusiaster
Marknadsföring
Tryck hos pat
Politiskt tryck
Tryck i
media
Tryck i
profession
Fritt efter Lennart Jivegård
Utvärdering och ordnat införande
Utvärderande forskning på några ställen
Första test i
liten skala
Neg
X
Samlad utvärdering
Positiv
Prio
Ny teknologi
Utvärderingscykel
Införande
Mål: evidensbaserad vård
Lennart Jivegård

Similar documents