Akutvagn, innehåll

Transcription

Akutvagn, innehåll
Doknr. i Barium
13450
Dokumentserie
su/adm
RUTIN
Akutvagn, innehåll
Giltigt fr o m
2015-11-24
Version
11
Innehållsansvarig: Marianne Ander, Psyksjuksköterska, Verksamhetsledning och stab (maran79)
Godkänd av: Alessio Degl'innocenti, Verksamhetschef, Verksamhetsledning och stab (alede2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Rättspsykiatri
Syfte
Vad syftar rutinen till? Någon mening om bakgrund kan rymmas här.


Säkerställa att alla akutvagnar har samma placering och innehåll på alla vårdenheter för att
underlätta handhavandet vid akuta situationer
Säkerställa att alla delar finns på plats
Ansvar
Läkemedelsansvarig sjuksköterska på enheten (utsedd och namngiven av VEC/EC) ansvarar för att
akutvagnen innehåller det som anges på vidhängande lista som är fäst på vagnen, se bilaga.
Ansvar för spridning och implementering av rutin har VEC/EC.
Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.
Arbetsbeskrivning
Placering
Akutvagnen skall vara placerad i behandlingsrummet på samtliga vårdenheter och syrgasen skall
vara placerad intill vagnen.
Kontrollen ska omfatta
Defibrillator
 kontroll av utgångsdatum på elektroder (beställs av enheten via marknadsplatsen)
 kontroll av utgångsdatum på reservbatteriet (beställs av enheten)
Läkemedel
 kontroll av syrgas, mängden samt att slang och mask är intakta
Övrigt
 kontroll av utgångsdatum på innehåll i nålsättningsboxen
 kontroll av blodtrycksmanschett och stetoskop
 kontroll av att allt finns på vagnen som anges i listan
Frekvens
 ovanstående kontroller görs 1 ggr/månad och signeras på avsedd lista av
läkemedelsansvarig sjuksköterska.
 defibrillatorns status kontrolleras dagligen vid ordinarie säkerhetsgenomgång på enheten (att
grön lampa blinkar).
Vid behov av byte eller komplettering av syrgasslang, elektroder eller reservbatterier kontaktas
HLR-ansvarig Marianne Ander, tfn 031-343 78 33.
Uppföljning och utvärdering
Verksamhetschefen ansvarar för uppföljning av innehållet i rutinen.
Avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
13450
Giltigt fr.o.m
2015-11-24
Version
11
RUTIN
Akutvagn, innehåll
På akutvagnen skall följande finnas!

Defibrillator, innehållande sax, rakhyvel

Pocketmask med syrgasnippel

Blodtrycksmanschett

Stetoskop

Stoppur

Ficklampa

Material för nålsättning i sep. låda: pvk, snabbförband för pvk, suddar,
sprittorkar, sprutor och koksalt (nålspolning).

Id-band

Penna och övervakningsblad

Syrgas vid sidan av vagnen
Kontrolleras av ansvarig sjuksköterska 1ggr/månad samt efter användning!
Genomförd kontroll verifieras på särskild signeringslista
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
13450
Giltigt fr.o.m
2015-11-24
Version
11
RUTIN
Akutvagn, innehåll
Signeringslista akutvagn
Datum Kontrollerad av
Resultat
Utan
anmärkning
Med följande
anmärkning
Åtgärdad
datum
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)